Логос Україна / Мистецька галерея / Андрусів Степан Михайлович


Андрусів Степан Михайлович

Андрусів Степан Михайлович. Композиція «Розмова»   Андрусів Степан Михайлович. Декоративний пласт «Обличчя влади-4»
Андрусів Степан Михайлович
Художник-кераміст.
Член Національної спілки художників України.
Завідувач кафедри художньої кераміки ЛНАМ.
Приват-доцент

Народився 4 січня 1958 р. в м. Караганда (Казахстан).
У 1979р. закінчив відділ художньої кераміки Косівського технікуму народних художніх промислів ім. В. І. Касіяна (вчителі з фаху: Г. М. Колос, А. Д. Коб’юк, А. М. Калитко, І. Й. Добринов, О. Г. Соломченко).
У 1986р. закінчив відділ художньої кераміки Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). Вчителями С. М. Андрусіва були: Т. О. Янко, А. Й. Каліш, В. Г. Панасюк, В. А. Гудак, Е. П. Мисько, Т. С. Максисько.
Здобувши освіту, Степан Михайлович залишається працювати на кафедрі художньої кераміки рідного вузу, а з 2003р. обіймає посаду завідувача кафедри.
Викладає композицію, роботу в матеріалі, керує дипломним проектуванням студентів.
Коло творчих зацікавлень художника широке: декоративна та виставкова кераміка, використання кераміки для архітектурного та ландшафтного середовищ.
Митець був учасником багатьох виставок в Україні та за кордоном.
Учасник та дипломант ІІІ-Всеукраїнського (1999 р.) та І-Національного (2000 р.) симпозіумів кераміки в с. Опішному, Національного конкурсу кераміки (Опішне, 2001 р.).
Твори зберігаються в Державному музеї-заповіднику українського гончарства в с. Опішне, приватних колекціях в Україні, Німеччині, Польщі, Франції, Бельгії, Японії, Росії, а також є власністю «Електрон-Банку», «Кредо–банку», банку «Львів»
 
Stepan Mykhailovych Andrusiv
Artist-ceramist.
The Member of the National Union Artists of Ukraine.
The Head of the Department of Art Ceramics of Lviv National Academy of Arts.
Private-Senior lecturer

He was born 4 January 1958 in Karaganda (Kazakhstan).
In 1979 he graduated from the Department of Art Ceramics of Kosiv College of Folk Art Trades named in V.I. Kasiyan (his teachers of the speciality G. M. Kolos, A. D. Kob’yuck, A. M. Kalytko, I. Y. Dobrynov, and O. G. Solomchenko).
In 1986 he graduated from the Department of Art Ceramics of Lviv State Institute of Applied and Decorative Arts (nowadays it is Lviv National Academy of Arts) S. M. Andrusiv’s teachers were: T. O. Yanko, A. Y. Kalish, V. G. Panasuck, V. A. Gudack, Y. P. Mys’ko, T. S. Makys’ko.
Obtaining his education Stepan Mykhailovych stayed to work at the Department of Art Ceramics of his native College and since 2003 he has become the Head of the Department.
He is a lecturer of Composition and Work in material; also he administers qualification projects of students.
The artist’s sphere of interests is various and consists of decorative and exhibition ceramics, using of ceramics for architectural and landscape surroundings.
The artist was a participant of many exhibitions in Ukraine and abroad.
He is also a participant and a recipient of a prize of ІІІ All-Ukrainian (1999) and І National (2000) symposiums of ceramics in Opishnae village, and of the National competition of ceramics (Opishnae, 2001).
His works are saved in the State Preserve-Museum of Ukrainian Pottery in Opishnae, in private collections in Ukraine, Germany, Poland, France, Belgium, Japan, Russia and also are in a property of “Electron-Bank”, “Credo-Bank” and “Lviv” bank.Логос Україна / Мистецька галерея / Андрусів Степан Михайлович