Логос Україна / Мистецька галерея / Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука


Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Ваза   Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Ваза
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Хамелеон
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука

Кафедра художніх виробів з кераміки і скульптури.
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, який нині очолює доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України В. Ляхоцький, створено в 1999 р. на базі Київського художньо-промислового технікуму. Свій родовід навчальний заклад веде з Рисувальної школи Миколи Мурашка, надалі Київського художнього училища, що стали першою фаховою школою для таких всесвітньо відомих діячів мистецтва як М. Пимоненко, О. Мурашко, І. Їжакевич, К. Малевич, Ф. Красицький, згодом О. Архипенка, І. Кавалерідзе, А. Петрицького.
З навчальною інституцією пов'язані імена видатних художників М. Бойчука, М. Ракицького, І. Падалки, В. Седляра, Д. Головка. Засади школи бойчукістів визначили напрямок відродження та подальшого розвитку національних мистецьких традицій, які продовжують викладачі та випускники закладу.
Кафедра художніх виробів з кераміки і скульптури — найбагатша в інституті художниками-викладачами, які мають наукові та почесні звання, великий стаж творчої і викладацької роботи.
Основні фахові дисципліни викладають зокрема народний художник України, професор П. Печорний — завідувач кафедри, заслужений художник України О. Грудзинська, старші викладачі Н. Черниченко-Лампека, Т. Музиченко, заслужений майстер народної творчості України Л. Нагірняк, заслужений діяч мистецтв України В. Федічев, заслужений художник України М. Білик, відомий в Україні скульптор І. Пузенко.
Кредо кафедри — плідне поєднання модерної і традиційної культури, вироблення мистецьких форм, які спонукають до прекрасного в житті.
Випускники і студенти кафедри є учасниками багатьох творчих виставок, симпозіумів, фестивалів в Україні і за кордоном. Творчі результати Ярослави Вереші, Асі Косяченко, Зої Предко, Юлії Козятник, Лесі Горлової, Олександра Ярового є підставою пишатися цим навчальним закладом.
 
Kyiv State Institute of Decorative and Applied Art and Design named after M. Boychuk

Department of Art Ceramics and Sculpture
Kyiv State Institute of Decorative and Applied Art and Design named after M. Boychuk was established in 1999 at the Kiev Art-Industrial College.Head of the institute is V. Lyahotskyy — doctor, professor, academician of the Academy of Sciences of Higher School of Ukraine. Its lineage is from the Drawing school named after Mykola Murashka, then Kiev Art College, which became the first professional school for such world renowned artists as M. Pymonenkao,O. Murashko, I. Yizhakevych, K. Malevych, F. Krasyckyi, then O . Arhipenko, I. Kavaleridze, A. Petrytskyi.
Such prominent artists as M. Boychuk, M. Rakytskyi, I. Padalko, V. Sedliar, D. Golovko are also linked with the academic institution. Principles of "Boychuk school" determined the direction of revival and further development of national art traditions that teachers and graduates of the institution continue.
Department of art ceramics and sculpture is the richest in the institute with artists-teachers who have academic and honorary titles, great experience of creative and teaching work.
Basic professional courses are taught by: folk artist of Ukraine, professor P. Pechornyy — head of department, Honored artist of Ukraine O. Hrudzynska, senior lecturers N. Chernichenko-Lampeka, T. Muzychenko, Honored master of folk art of Ukraine Leonid Nahirnyak, Honored artist of Ukraine V. Fedichev, Honored artist of Ukraine M. Bilyk, well known in Ukraine sculptor I. Puzenko.
The credo of Department is fruitful combination of modern and traditional culture, development of artistic forms, which leads to the beautiful in life.
Graduates and students of the department are members of many art exhibitions, symposiums, festivals in Ukraine and abroad. Creative results of Yaroslava Vereshi, Asia Kosyachenko, Zoya Predko, Yulia Kozyatnyk, Lesia Gorlova, Olexandr Yarovyy are the reason to be proud of this institution.Логос Україна / Мистецька галерея / Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука