Логос Україна / Мистецька галерея / Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ


Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Підсвічник   Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Декоративна ваза
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Підсвічник
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтва — унікальний заклад мистецької освіти, що базується на традиціях народного мистецтва Гуцульського краю.
Інститут веде свою історію з 1882 р., коли було створено ткацьку промислову професійну школу. У 1939 р. на її базі організовано училище гуцульського народного мистецтва, далі — технікум народних художніх промислів, з 1995 р. — Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва імені В. І. Касіяна, а 2000 р. на базі коледжу створено Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва.
У 1959 р. заклад почав здійснювати набір студентів — поряд з уже існуючими відділами художньої вишивки, художньої обробки дерева — на відділ художньої кераміки.
Головним завданням відділу від часу заснування є наслідування народних традицій формотворення та декорування косівської кераміки ХІХ — першої половини ХХ ст. задля збереження цієї унікальної спадщини народних митців Гуцульського краю. На основі творів Олекси Бахматюка, Івана, Михайла, Йосипа Баранюків, Петра Кошака, Павлини Цвілик, Марії Тим’як та інших було виховано художників, які сьогодні наповнюють життям традиції косівської кераміки.
Заснування та становлення відділу художньої кераміки пов’язано з такими творчими особистостями, як Марія Крижанівська, Геннадій Малявський, Анатолій та Марія Курочки, Григорій Колос, Ганна Хром’як, Анастасія Коб’юк, Михайло Кікоть, Василь Аронець, Михайло Озерний.
За півстоліття діяльності постійно змінювались завдання, що стояли перед відділом, в керунку переосмислення, осучаснення форм, декору та концепції — теперішні викладачі та студенти намагаються віднаходити змістову єдність автентичних засад українського мистецтва і сучасності, а також форми її вираження.
Про високий професійний рівень відділу свідчить творчий шлях у галузі декоративно-прикладного мистецтва випускників, свідомість і творчу натуру яких формував Косівський інститут. Серед них Валентина Джуранюк, Богдан Бурмич, Іванна Ділета, Михайло Трушик, Микола Ткач, Василь Дутка, Марія Гринюк, Вікторія Пугач, Василь Перегінець, Валентина Молинь, Христина Урбанська, Людмила Якібчук, Степан Андрусів та ін.
Нині відділ — у складі кафедри декоративно-прикладного мистецтва. Очолює його Анастасія Коб’юк, котра разом з колегами Тарасом Гапєєвим, Марією Гринюк, Орестом Чорним, Іваном Захарковим, Сергієм Дуткою, Віталієм та Олександрою Кушнірами, продовжує виховувати художників-керамістів на базі традицій народного гончарства Косова.
 
Kosіv Іnstitute of Аpplied and Decorative Аrts of Lviv National Academy of Arts

Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts of Lviv National Academy of Arts is a unique arts education institution, based on the traditions of Hutsul land folk art.
The Institute’s history begins in 1882 when a weaving industry professional school was established. In 1939 at its base was organized a school of Hutsul folk art, then a college of folk crafts, in 1995 — Kosiv V. I. Kasiyan College of Applied and Decorative Arts, and in 2000 Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts was established. In 1959 the school began to enroll students to — along with already existing departments of art embroidery and art wood — the department of art ceramics.
The main tasks of the department is development of folk traditions of shaping and decoration of Kosiv ceramics of the 19th — first half of the 20th century, to preserve this unique heritage of Hutsul land folk artists. Contemporary artists give life to ceramic traditions thanks to the works of Oleksa Bahmatyuk, Ivan, Mykhailo, Yosyp Baranyuk, Petro Koshak, Pavlina Tsvilyk, Maryia Tym’yak and others.
Establishment and development of the art ceramics department is associated with such creative personalities as Maryia Kryzhanivska, Gennady Malyavskyy, Anatoly and Maryia Kurochka, Grygory Kolos, Hanna Hrom’yak, Anastasia Kob’yuk Mikhail Kikot, Vasily Aronets, Michael Ozernyi.
Department’s tasks have changed in a way of rethinking, shapes, decor and idea moderning for a half of century. Today teachers and students are seeking unity of authentic and contemporary principles of art and its forms of expression.
The high professional level of the art ceramics department can be seen in сreativity of Kosiv Institute graduates. There are Valentyna Dzhuranyuk, Bogdan Burmych, Ivanna Dileta, Mykhailo Trushyk, Mykola Tkach, Vasily Dutko, Maryia Grinyuk, Victoria Pugach, Vasily Perehinets, Valentyna Molin, Khrystyna Urbanska, Ludmyla Yakibchuk, Stepan Andrusiv and others. Now the Art Ceramics Department is included into the Department of Decorative Arts. The head of department Anastasia Kob’yuk together with colleagues Taras Galeev, Maryia Grinyuk, Orest Chornyi, Ivan Zaharkov, Sergei Dutko, Vitaly and Alexandra Kushnir continue to educate artists of Kosiv folk ceramics.Логос Україна / Мистецька галерея / Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ