Логос Україна / Мистецька галерея / Львівська національна академія мистецтв. Кафедра художньої кераміки


Львівська національна академія мистецтв. Кафедра художньої кераміки

Львівська національна академія мистецтв. Кафедра художньої кераміки. Петро і Павло
Львівська національна академія мистецтв. Кафедра художньої кераміки

Кафедра художньої кераміки була створена однією з перших у Львівській національній академії мистецтв. Заснована в 1946 р. За час свого існування підготувала понад 900 художників декоративно-прикладного мистецтва, що працювали та працюють у різних галузях мистецтва, державних та громадських організаціях, культурних і мистецьких інституціях, викладають у вищих та середньо-спеціальних навчальних закладах, інших навчальних установах різної форми власності.
Багато випускників кафедри здобули почесні звання та отримали державні відзнаки. Заслуженими художниками України стали З. Флінта, І. Микитюк, М. Трегубов, Є. Мері, І. Шумський, В. Білоус, В. Федорук. Почесне звання «Народний художник України» здобули І. Зарицький, Я. Мотика, А. Бокотей, Л. Медвідь, І. Марчук, Я. Скакун. Лауреатами Національної премії імені Т. Г. Шевченка стали Я. Мотика, А. Бокотей, І. Марчук.
Мистецький феномен «львівська кераміка» — явище не лише всеукраїнського, а й світового значення, про що свідчить мистецький проект «200 Імен. Декоративне мистецтво України кінця ХХ — початку ХХІ ст.». Вісімдесят відсотків його учасників художників-керамістів є випускниками кафедри кераміки.
Кафедра художньої кераміки — це творча лабораторія, де формується молода генерація художників-керамістів, саме тут відбулося становлення великої плеяди художників-педагогів. У різні роки на кафедрі працювали: А. А. Бокотей (ректор, академік, лауреат Шевченківської премії), З. П. Флінта (заслужений художник України), Т. Б. Левків (заслужений художник України), Ю. П. Лащук (доктор мистецтвознавства), Б. В. Горбалюк (доцент, завідувач кафедрою), Р. Т. Шмагало (доктор мистецтвознавства).
Нині навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: професор, доктор мистецтвознавства, член Національної спілки художників України О. М. Голубець; приват-професор, декан факультету ДПМ А. Й. Каліш; приват-професор, декан факультету ОМіР Т. О. Янко; приват-професор, завідувач кафедрою художнього металу, член Національної спілки художників України І. М. Франк; доцент, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України В. А. Гудак; доцент, член Національної спілки художників України М. З. Гладкий; кандидат хімічних наук М. В. Лосик; приват-доцент, завідувач кафедрою художньої кераміки, член Національної спілки художників України С. М. Андрусів; приват-доцент, член Спілки художників Республіки Польща М. К. Малавський; приват-доцент О. П. Волошенко; старший викладач, член Національної спілки художників України В. Д. Боднарчук; старший викладач, член Національної спілки художників України І. М. Хода; викладач О. В. Кондратюк.
Педагогічна та науково-дослідна робота викладачів кафедри художньої кераміки тісно пов`язана з їхньою творчою діяльністю. Творча самореалізація викладачів є важливим і необхідним елементом навчально-виховного процесу в Львівській національній академії мистецтв, що є добрим прикладом для студентів, спонукає їх до творчої праці, збагачує світогляд та практичні навики. Результатом такого творчого процесу є виставки, мистецькі акції, симпозіуми, пленери та наукові конференції за участю художників-педагогів та студентів.
Кафедра художньої кераміки готує фахівців за спеціалізаціями:
– ужиткова та художня кераміка (дизайн посуду та побутової кераміки, виставкова кераміка);
– кераміка для архітектурного та ландшафтного середовища.
Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
– «бакалавр» — 4 роки (на базі середньої освіти);
– «спеціаліст» — 1, 5 роки (на базі ОКР «бакалавр»);
– «магістр» — 1, 5 роки (на базі ОКР «бакалавр»).
Програма навчання включає широке коло творчих завдань, зокрема оволодіння різноманітними прийомами формування й декорування керамічних виробів, виконання та реалізацію творчих проектів — від ужиткових форм посуду до композицій для архітектурного та ландшафтного середовища, а також унікальних робіт виставкового плану.
Навчальна програма базується на основі вивчення та розвитку регіональних традицій, поєднаних з новітніми тенденціями сучасного мистецького процесу, пошуками нових форм образного та пластичного вираження, застосуванням сучасних технічних та технологічних засобів для реалізації своїх творчих задумів.
 
Lviv National Academy of Arts. Department of Art Ceramics

The Department of Art Ceramics was one of the first departments of Lviv National Academy of Arts. It was established in 1946. During its being it has trained over 900 artists of decorative-applied art who worked and continue their working in different fields of art, in state and public organizations, in cultural and art institutions, who has been teaching in high and secondary-special educational institutions and other educational institutions of different forms of property.
Many graduators of the department have received Honor Status and have got State Insignias of Honor. Z. Flinta, I. Myckytyuck, M. Tregubov, Y. Merry, I. Shumskyi, V. Bilous, V. Fedorchuck has become Honored Artists of Ukraine. I. Zarytskyi, Y. Motycka, A. Bockotey, L. Medvid’, I. Marchuck, Y. Skackun have received the Honor Status of "People’s Artist of Ukraine". Y. Motycka, A. Bockotey, I. Marchuck has become Laureates of the National Award named in T. G. Shevchenko.
Art phrase "Lviv Ceramics" is a phenomenon not only of all-Ukrainian but also of the world-wide importance which the Art Project "200 Names. Decorative Art of Ukraine of the end of ХХ c. — the beginning of ХХІ c. affirms about. Eighty percent of its participants, artists-ceramists are graduators of the Department of Ceramics.
The Department of Art Ceramics is the creative laboratory where the young generation of artists-ceramists is formed. And particularly here the establishment of the Great Pleiad of artists-teachers took place. In different times the following ones worked at the Department: A. A. Bockotey (rector, academician, the Laureate of the National Award named in T. G. Shevchenko), Z. P. Flinta (Honored Artist of Ukraine), T. B. Levkiv (Honored Artist of Ukraine), Y. P. Lashchuck (Doctor of Art Criticism), B. V. Gorbalyuck (Senior Lecturer, Head of the Department), R. T. Shmagalo (Doctor of Art Criticism).
Nowadays the educational process of the Department is secured by highly-qualified staff such as the following: Professor, Doctor of Art Criticism, the Member of the National Union of Artists of Ukraine O. M. Holubets; Private-Professor, the Dean of the Faculty of Decorative-Applied Arts A. Y. Kalish; Private-Professor, the Dean of the Faculty of Imitative Art and Restoration T. O. Yanko; Private-Professor, Head of the Department of Art Metal, the Member of the National Union of Artists of Ukraine I. M. Frank; Assistant Professor, Candidate of Art Criticism, the Member of the National Union of Artists of Ukraine V. A. Gudack; Assistant Professor, the Member of the National Union of Artists of Ukraine M. Z. Gladkyi; Candidate of Chemical Sciences M. V. Losyck; Private-Assistant Professor, Head of the Department of Art Ceramics, the Member of the National Union of Artists of Ukraine S. M. Andrusiv; Private-Assistant Professor, the Member of the National Union of Artists of Poland M. K. Malavskyi; Private-Assistant Professor O. P. Voloshenko; Senior Lecturer, the Member of the National Union of Artists of Ukraine V. D. Bodnarchuck; Senior Lecturer, the Member of the National Union of Artists of Ukraine I. M. Khoda; Lecturer O. V. Kondratyuck.
Pedagogical and research work of lecturers of the Department of Art Ceramics is tightly connected with their creative work. Creative self-actualization of lecturers is an important and necessary element of the educational process in Lviv National Academy of Arts that is a good example for students and which prompts them to creative work, enriches their world-view and practice. The result of such creative process is a big amount of exhibitions, art actions, symposiums, plein-airs and science conferences with participation of artists-lecturers and students.
The Department of Art Ceramics trains specialists of:
– Domestic and Art Ceramics (designing of tableware and domestic ceramics, exhibition ceramics);
– Ceramics for Architectural and Landscape Surroundings.
Training of specialists is realizing by educational-qualification levels (EQL) such as the following:
– "Bachelor" — 4 years (at the base of secondary education);
– "Specialist" — 1, 5 years (at the base of EQL "Bachelor");
– "Master" — 1, 5 years (at the base of EQL "Bachelor").
The educational programme consists of the wide field of creative tasks, in particular of possession of different methods of formation and decoration of ceramic articles, accomplishment and realization of creative processes starting from domestic forms of tableware to compositions for architecture and landscape surroundings and also of unique works of exhibition kind.
The educational programme is based on learning and development of regional traditions combined with the latest tendencies of modern art process, with searching of new forms of image and plastic expression, with application of modern technique and technologic methods of realization of their creative ideas.Логос Україна / Мистецька галерея / Львівська національна академія мистецтв. Кафедра художньої кераміки