Логос Україна / Мистецька галерея / Левків Тарас Богданович


Левків Тарас Богданович

Левків Тарас Богданович. Килимок «Зимовий квадрат»   Левків Тарас Богданович. Декоративна пластика «Степ»
Левків Тарас Богданович
Заслужений діяч мистецтв України.
Член Національної спілки художників України

Народився 25 червня 1940 р. у с. Березовиця Мала на Збаражчині.
У 1964 р. закінчив Львівське училище прикладного мистецтва імені І. Труша (відділ кераміки). Тут він зустрівся з педагогом — Тарасом Драганом. Їх спілкування перетворилося в багатолітню духовну близькість і справжню дружбу.
У 1971 р. закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Наприкінці 1970 р. в місті відбулася персональна виставка студента. Представлені ним твори розкрили нові можливості давньої техніки гончарного круга, несли виразні ознаки етнографізму.
На творчій базі в Дзінтарі (Латвія) відбулося його знайомство з Петерісом Мартінсоном. З цього часу творчість художника еволюціонує немовби у двох напрямках. Перший — представляє сміливі експерименти в ділянці вільного формотворення, офіційно забороненого в скульптурі. Другий полягає в умінні власні суспільно-політичні переконання втілити і донести до глядача в оригінальній мистецькій формі.
У 1972 р. він стає першим представником від України на ІІІ міжнародному бієнале у Валлорисі (Франція). А далі — одержує почесні дипломи конкурсів художньої кераміки у Фаенці (Італія; 1974, 1978, 1979, 1980).
У 1980-х роках коло творчих зацікавлень Т. Левківа сягає інших сфер. Художник надає пріоритет космологічним мотивам. Він представляє свої праці на 17 персональних виставках , зокрема в Тбілісі, Ленінграді, Тернополі та інших містах. Митець є учасником 103 регіональних, загальноукраїнських та міжнародних виставок (м. Тарту, Естонія; м. Осака, Японія; м. Жешув, Польща; м. Москва, Росія тощо).
Понад 20 років Тарас Богданович очолює відділ кераміки Львівського коледжу декоративного і прикладного мистецтва імені І. Труша.
Був депутатом Львівської обласної ради Першого демократичного скликання.
На громадських засадах понад 10 років Т. Левків працював реалізатором проекту на будівництві у Винниках Автокефальної православної церкви Св. Володимира та Ольги.
На ІІІ Всеукраїнському симпозіумі кераміки в Опішному (1999) отримує І премію за декоративну пластику «Біломорканал».
 
Taras Bogdanovych Levkiv
The honored man of Arts of Ukraine.
The Member of the National Union of Ukrainian Artists

Was born 25 June 1940 in Berezovytsya Mala in Zbarazhchyna.
In 1964 he graduated from Lviv College of applied arts named in I. Trush (Ceramics Department). There he met his teacher Taras Dragan. Their relations became a long years mental nearness and the true friendship.
In 1971 he graduated from Lviv Institute of applied and decorative arts. At the end of 1970 there was his private student's exhibition in the town. The works he represented opened new opportunities of an ancient method of potter's wheel, they had expressive ethnographic features.
He made an acquaintance with Peteris Martinson at a workshop in Dzintari (Latvia). Since that time the artist's works has been evolutioning like in two directions. The first one represents bold experiments in the area of free creation which is officially forbidden in sculpture. The second one is in his ability to incarnate and carry to the spectator his own social-political persuasion in original artistic form.
In 1972 he became the first Representative from Ukraine on ІІІ International biennale in Valorize (France). And later he has got honors in competitions on artistic ceramics in Faience (Italy; 1974, 1978, 1979, 1980).
In 1980s T. Levkiv's range of artistic interests achieved another fields. The artist gives his priority to cosmological themes. He represents his works at 17 private exhibitions particularly in Tbilisi, Leningrad, Ternopil and other cities. The artist has taken part in 103 regional, all-Ukrainian and international exhibitions (Tartu, Estonia; Osaka, Japan; Zheshuv, Poland; Moscow, Russia etc).
Over 20 years Taras Bogdanovych is a head of Ceramics Department in Lviv College of decorative and applied arts named in I. Trush. He was a Deputy of Lviv regional administration of the First democratic convocation.
Over 10 years T. Levkiv has worked at public principles as a manager of projects at the construction in Vynnyky of Autocephalous Orthodox Church of the Saint Volodymyr and the Saint Olga.
On ІІІ All-Ukrainian symposium of ceramics in Opshnae (1999) he got I honor for decorative plastic work "Bilomorcanal".
Museums of Lviv, Ternopil, Tbilisi, the Saints-Petersburg, Berlin, Prague and other cities show to their visitors the artist's works.Логос Україна / Мистецька галерея / Левків Тарас Богданович