.

. . 2004. , . h 25
Penzina Nataliya Yevgenivna. Traveler. 2004. Chamotte, pigments. h 25


[ ]