Логос Україна / Мистецька галерея / Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша


Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша</b>. Декоративна пластика «Крила материнства»   Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша
Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша — один з найстаріших закладів мистецької освіти в Україні — був заснований у 1876 р. як Школа рисунка і моделювання. Назва неодноразово змінювалася. У 1956 р. закладу (на той час Училищу прикладного мистецтва) було присвоєно ім’я видатного художника і громадського діяча Івана Труша. З 1993 р. училище стає коледжем І–ІІ рівня акредитації і готує бакалаврів із 10 спеціалізацій.
Період заснування і становлення навчального закладу пов’язаний з митцями, які увійшли в історію українського і європейського мистецтва: Л. Гецом, Г. Кузневичем, О. Куриласом, О. Кульчицькою, А. Манастирським, Т. Романчуком, І. Северою. Славний перелік продовжують Є. Дзиндра, О. Ліщинський, В. Манастирський, Р. Сельський, Я. Чайка, Є. Нагірний, М. Федюк.
Повоєнний період дав наступну плеяду відомих художників і діячів культури й мистецтва: Е. Мисько, М. Білас, В. Одрехівський, Д. Довбошинський, Г. Смольський, О. Шатківський, Д. Крвавич, Б. Возницький, Т. Драган, Л. Лесюк, З. Флінта, І. Марчук, Т. Левків, Д. Стецько, М. Откович, молодші Р. Романишин, М. Демцю, В. Москалюк, Б. Буряк та ін.
Запорукою надбань закладу є спадкоємність поколінь викладачів, які, ніколи не зрікаючись орієнтації на національну культуру, завжди пов’язані з європейським мистецтвом, відкриті до суспільно-культурних змін та знаходять гармонію між традиційністю і сучасністю.
Один з найстарших підрозділів коледжу — відділ художньої кераміки, заснований у 1892 р. зі спеціалізацією «Будівельна кераміка, кахлярство, гончарські ужиткові вироби». У 60-х роках минулого століття з приходом на викладацьку роботу Т. М. Драгана у змісті освіти відділу стався якісний перелом, зокрема було започатковано впровадження новаторської програми викладання рисунка та викладання предмета «Основи композиції», який до того часу був викреслений з мистецької освіти як вияв формалізму.
У різний час у коледжі вчились згодом широко знані художники-керамісти Богдан Яциківський, Зеновій Флінта, Зиновій Береза, Ольга Безпалків, Тарас Левків, Василь Гудак, Степан Лащук, Уляна Ярошевич, Михайло Зайцевський, Євген Євтушенко. Відділ кераміки закінчив теперішній директор коледжу заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Василь Откович.
З 1989 р. відділ художньої кераміки очолює учень Тараса Драгана, неодноразовий лауреат міжнародних конкурсів з кераміки Тарас Левків. Творчо-педагогічний тандем двох Тарасів, заслужених діячів мистецтв України, спричинився до багатьох успішних курсових і дипломних робіт, а також творчих дебютів випускників коледжу.
 
Lviv College of Decorative and Applied Art named after I. Trush

Lviv College of Decorative and Applied Art named after I. Trush — one of the oldest art educational institutions in Ukraine — was founded in 1876 as School of drawing and modeling (its name was changed a lot of times). In 1956 this institution (at that time School of applied art) was given the name of great artist and public figure — Ivan Trush. In 1993 the school became a college with I–II accreditation level and preparing 10 bachelor specialities.
The period of educational institution foundation is connected with such Ukrainian and European classical artists: L. Hets, H. Kuznevych, O. Kurylas, O. Kulchitska, A. Monastyrskyi, T. Romanchuk, I. Sivera. E. Dzundra, O. Lishchynskyi, V. Monastyrskyi, R. Selskyi, Y. Chayka, Y. Nahirniy, M. Feduk.
After WWII gave such great artists, culture and art figures as E. Mysko, M. Bilas, V. Odrehivsky, D. Dovboshinskyi, H. Smolskyi, O. Shatkivskyi, D. Krvavych, B. Voznytskyi, T. Dragan, L. Lesuk, Z. Flinta, I. Marchuk, T. Levkiv, D. Stetsko, M. Otkovych, junior R. Romanyshyn, M. Demtsu, V. Moskaluk, B. Buriak and others received their education at the institute.
The reason of institute’s great achivements is heredity of teachers’ generations who always are oriented on national culture, linked with European art, opened to social cultural changes, and most of all they find harmony between tradition and present day.
One of the oldest college departments is art ceramics which was created in 1892 including building ceramics, tile, and pottery and applied wares specialties. In sixties the quality revolution came with T. M. Dragan arriving resulting in a new program in teaching drawing as well as teaching composition basis which had been crossed out from art education because of "formalism."
In different years such famous ceramic artists studied at the college as Bogdan Yatsykivskyi, Zеnoviy Flinta, Zynoviy Bereza, Olga Bezpalkiv, Taras Levkiv, Vasyl Gudak, Stepan Lashchuk, Uliana Yaroshevych, Mykhaylo Zaytsevskyi, and Yevhen Yevtushenko. Also Vasyl Otkovych — director of the college, honored art worker of Ukraine, laureate of Ukrainian National Prize named after T. Shevchenko — graduated from ceramics department.
Since 1989 the Department of Art Ceramics is headed by a student of T. M. Dragan — Taras Levkiv who was a repeat awardee of international ceramics contests. Creative-teacher tandem of both Tarases — honored art workers of Ukraine — has been a reason of many successful bachelor and diploma works and creative debuts of college graduates.Логос Україна / Мистецька галерея / Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша