Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 

Фінансово-економічний факультет
ХЛІВНИЙ
Володимир Кирилович
Декан факультету, кандидат економічних наук, професор. Заслужений економіст України

Народився 2 січня 1951 р. у с. Булаї Погребищенського району Вінницької області. Після закінчення школи в 1969 р., вступив до Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка, який закінчив у 1973 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит». Працював за направленням старшим економістом у Дніпровському фінансовому відділі м. Києва.

У 1976 р. В. К. Хлівний вступив до аспірантури ка­фед­ри фінансів, яку закінчив у 1980 р. Після аспірантури займався розробкою балансу фінансових ресурсів республіки, працюючи в науково-дослідному секторі інституту.

У Всесоюзному заочному фінансово-еконо­міч­ному інституті в 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену питанням удосконалення фондів матеріального заохочення та їх впливу на підвищення ефективності промислового виробництва. Опісля активно працював над проблемами фінансування скорочення ручної праці, механізму фінансового забезпечення розвитку м. Києва та Київської області.

З часу становлення України як незалежної держави В. К. Хлівний бере активну участь у обговоренні проблем стабілізації державних фінансів; шляхів формування місцевого самоуправління та його фінансового забезпечення. Є співавтором низки доповідних записок із реформування податкової та бюджетної систем України, направлених до уряду та парламенту держави. На засіданні комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України доповідав про пропозиції удосконалення механізму справляння податків. Вони були враховані при підготовці проектів відповідних законодавчих актів. Результати наукових досліджень Володимира Кириловича викладені в підручниках «Бюджетний менеджмент» і «Місцеві фінанси»,  у монографіях «Фінансові стимули розвитку регіонів України», «Розвиток корпоративного сектору в Україні», знайшли практичне застосування в навчальних програмах економічних вищих навчальних закладів України.

Проф. В. К. Хлівний — кваліфікований фахівець із теорії та практики фінансів, досвідчений викладач, авторитетний керівник. Ось уже впродовж 26 років він очолює найбільший факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Сьогодні на фінансово-економічному факультеті навчається близько 2500 студентів. А його декан має високий авторитет у студентів і викладачів університету.

За участь у розробці програми економічного розвитку м. Києва, державних програм із реформування бюджетної та податкової системи України Володимир Кирилович був неодноразово відзначений відомчими нагородами. Йому оголошувалися подяки Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України. У 2001 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а в 2006 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Фінансово-економічний факультет належить до найстаріших факультетів КНЕУ, — був заснований одночасно із заснуванням Київських вищих комерційних курсів у 1906 р., які започаткували наш університет і стали його першою історичною назвою. Вже тоді, як свідчать архівні документи, в навчальному процесі новоствореного закладу переважали дисципліни фінансового профілю. Серед таких дисциплін: «Фінанси», «Фінансове право», «Банківська та біржова справа», «Комерція», «Торгівля» та ін. Обов’язковим тоді було й вивчення двох іноземних мов.

А. М. Поддєрьогін
Декан факультету 1982–1989 рр.
І. М. Галь
Декан факультету 1980–1982 рр.
В. М. Федоренко
Декан факультету 1963–1980 рр.
Є. В. Власенко
Декан факультету 1950–1963 рр.

Розвиток і становлення держави, розширення її фінансового апарату, зокрема бюджетних, податкових, фінансово-контро­люючих органів, розмаїття фінансових інститутів (банків, бірж, страхових компаній тощо), зростання виробничих, комерційно-торговельних підприємств та об’єднань, ускладнення фінансового механізму, фінансових відносин між господарюючими суб’єктами та державою зумовили гостру необхідність у розвитку та поширенні в суспільстві фінансової освіти. Спеціалісти фінансового профілю почали відігравати важливу роль у системі економічних відносин. Саме цим і була спричинена зміна тодішніх назв університету: Київський комерційний інститут (1908), Київський інститут народного господарства (1920), Київський фінансово-економічний інститут (1930). На економічному факультеті, крім загальноосвітніх економічних дисциплін, викладали такі профільні курси: «Фінанси», «Бюджет», «Податки», «Фінансове і банківське рахівництво», «Фінансовий контроль», «Фінансове право», «Техніка банківської справи», «Історія банків», «Банківські розрахунки», «Організація земського дрібного кредиту», «Місцеві фінанси», «Устрій місцевого самоврядування», «Земське міське господарство», «Економічна діяльність земств», «Організація міських і земських споруд і підприємств», «Перестрахування» тощо. Така насиченість навчального процесу фінансово-економічними дисциплінами сприяла запровадженню, розширеному розвитку та вдосконаленню інших програм і курсів. Особлива увага надавалася викладанню статистичних дисциплін, зокрема таких як «Страхова статистика» (на страховому відділенні), «Оцінна статистика» (спочатку — на оцінно-податковому, а потім — на земсько-міському відділі). З часом це призвело до створення та відкриття нових ка­фед­р і факультетів фінансового спрямування у структурі ­Київського фінансово-економічного інституту.

З початку 60 х рр. ХХ ст. розпочалася робота з інтенсифікації навчального процесу на нових засадах. Удосконалення навчальних планів і програм, активне залучення професорсько-викладацького складу до роботи в методичних комісіях ка­фед­р і науково-методичній комісії факультету оптимізувало навчальний процес і зумовило розширення спеціалізації навчання. Були введені наступні спеціалізації підготовки фахівців:

– «Фінанси» — для системи Міністерства фінансів України, фінансових служб галузей народного господарства, підприємств та установ;

– «Кредит» — для системи Державного банку та спеціалізованих банків;

– «Фінансування і кредитування капітальних вкладів» — для системи Будбанку та підрядних будівельних організацій.
Середина 80 х рр. ознаменувала ще один етап розвитку факультету. Введені спеціалізації «Державний бюджет», «Державне страхування» та «Фінанси галузей народного господарства», які закріплювалися якісно новим наповненням як за формою, так і за змістом підготовки. Крім того, в цей період на факультеті значну увагу надавали вивченню міжнародного досвіду функціонування фінансових систем. Виникла необхідність підготовки фахівців із міжнародної економіки та фінансів, внаслідок чого в 1989 р. на факультеті була відкрита спеціальність «Міжнародні економічні відносини» за спеціалізацією «Міжнародні валютнокредитні і фінансові відносини». Саме на базі цієї спеціальності в 1992 р. в університеті був створений факультет міжнародної економіки.


Щорічний загальноуніверситетський конкурс
«Успішний першокурсник», команда фінансово-економічного
факультету (2015)

Для кінця 80-х і початку 90-х рр. характерні активні трансформаційні перетворення економіки, пов’язані зі здобуттям ­Україною незалежності та початком формування власних наукових шкіл. У 1989 р. відбулося реформування ка­фед­ри фінансів: створена ка­фед­ра фінансів підприємств і страхової справи. А початок 90-х рр. ознаменував докорінні зміни в навчальному процесі. Саме в цей період започатковано багаторівневу систему підготовки фахівців: бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Перші два рівні забезпечували знаннями зі спеціальності «Фінанси і кредит», а перших випускників-магістрів готували за такими магістерськими програмами: «Управління державними фінансами», «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент», «Страховий менеджмент».

Активна розбудова незалежної держави та реформування національної економіки якісно відобразилися у структурних змінах на факультеті. Саме в цей період кількість студентів, які бажали здобути фінансово-економічну освіту, збільшилася в понад чотири рази: з 1050 осіб у 1992 р. до 4500 у 2005 р. Для кадрового підкріплення банківської системи держави, в 2003 р. від фінансово-економічного факультету відокремлено спеціальність «Банківська справа» та створено кредитно-економічний факультет, який у 2015 р. знову приєднався до фінансово-економічного факультету в межах однієї спеціальності — «Фінанси, банківська справа та страхування». У 2002 р. на базі ка­фед­ри фінансів підприємств і страхової справи було створено ка­фед­ру страхування.

Процес надання освітніх послуг, так само, як розвиток країни та її економіки, не є сталим. Він завжди набуває нової трансформації та відкритий до впровадження інновацій, пов’язаних із сучасними потребами держави. Саме тому в 2008 р. на факультеті було створено ще одну фахову ка­фед­ру — фінансових ринків, яка відтоді готує кадри для державних і комерційних фінансових установ, що функціонують на ринку цінних паперів.

Розуміння того, що оптимальний рівень ефективності фінансової системи може бути досягнутий лише за умови якісного поєднання її практики функціонування з наукою, призвело до створення у складі фінансово-економічного факультету п’яти науково-дослідних інститутів:

– Інститут фінансового контролінгу (2009);

– Інститут кредитних відносин (2009);

– Інститут фінансово-інноваційних досліджень (2010);

– Інститут страхування (2012);

– Інститут фінансово-банківської діяльності (2015).

Сьогодні фінансово-економічний факультет є одним із провідних і потужних факультетів університету. Історично склалося так, що вже понад століття він готує найкращих фахівців у галузі фінансів, банківської справи, страхування та економіки загалом. Процес євроінтеграції України, високі вимоги роботодавців щодо володіння фаховими компетенціями, підвищення рівня професіоналізму в конкурентному середовищі як на внутрішньому ринку, так і за його межами, вплинули й на активізацію навчального процесу на факультеті. Сучасні технології навчання, застосування різних форм активізації підготовки та проведення занять дозволяють студентам набути сучасних гуманітарних, природничо-наукових, загально­економічних і професійних знань, умінь і навичок.

Неабияку увагу надають на факультеті і студентській науці. Кожна ка­фед­ра проводить щорічні наукові конференції. Свої наукові дослідження студенти мають змогу опублікувати у збірниках за результатами конференцій або в інших фахових виданнях. Обізнаність із фінансовими науками студенти фінансово-економічного факультету підтверджують участю в фахових предметних олімпіадах, останнім часом вони незмінно стають призерами всеукраїнських змагань. Найбільш схильні до аналітичної роботи випускники продовжують наукову діяльність в аспірантурі, яка готує та поповнює педагогічними кадрами ка­фед­ри факультету й університету. Пишається факультет і студентами, які неодноразово брали участь у міжнародних науково-фахових конкурсах у галузі фінансів і достойно відстоювали честь свого факультету, університету та країни.

Навчальний процес на сучасному етапі побудований за двоступеневим принципом освітньої підготовки: до 2016 р. на факультеті готували бакалаврів напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Фінанси і кредит» зі спеціалізаціями «Фінанси» і «Банківська справа» та магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2016 р. факультет готує фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», а на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» ведеться підготовка за магістерськими програмами «Державний фінансовий менеджмент», «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Фінансовий ринок», «Фінансовий конт­ролінг», «Страховий менеджмент», «Банківський менеджмент», «Фінансування інвестиційних проектів» та «Управління банківським бізнесом».


Колектив деканату. Зліва направо: інсп. з контролю за забезп. навч. проц. О. А. Каленська, пом. декана О. В. Дрегало, заст. декана,
к.е.н., доц. О. В. Мурашко, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. І. О. Дука, декан, к.е.н., проф. В. К. Хлівний, заст. декана,
ст. викл. каф. фінансів І. М. Коновалова, заст. декана, к.е.н., проф. А. М. Павліковський, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. О. А. Куцевол,
інсп. з контролю за забезп. навч. проц. А. Р. Клименко, пом. декана О. В. Ступак, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. С. А. Бугаєвська

Бакалаврський рівень підготовки проходять майбутні фахівці середньої ланки фінансово-кредитних установ, а випускники магістерського рівня, оволодівши управлінськими навичками після закінчення університету, згодом успішно обіймають високі керівні посади.

Якісним надбанням фінансово-економічного факультету є досягнення в галузі розвитку міжнародної співпраці. Тісні партнерські стосунки з Центральним університетом економіки і фінансів (м. Пекін, Китай), Единбурзьким університетом імені Непера (Великобританія), університетами Німеччини у містах Геттінгені, Констанці та Марбурзі дозволяють не тільки обмінюватися практичним досвідом у навчальній і науковій роботі, а й підвищувати рівень підготовки фахівців у сфері фінансів до світових стандартів.

Успішний розвиток, нарощування навчально-методичного та наукового потенціалу більше ста років і відповідність факультету викликам часу забезпечує дружний колектив ка­фед­р і деканату. Доробок кожного є цінним скарбом історії фінансово-економічного факультету. Становлення та розвиток факультету в післявоєнні роки здійснювалися під егідою тодішнього декана Є. В. Власенка (1950–1963). А широкомасштабне поповнення молодими кваліфікованими кадрами фінансової системи країни з 1963 до 1980 р. є заслугою декана В. М. Федоренка. Упродовж двох наступних років факультет очолював І. М. Галь. Активні перебудовчі процеси в економіці та соціальній сфері країни, які припали на 80-ті рр., відобразилися й шляхом суттєвих змін у навчальному процесі та розвитку фінансової науки. Наступні сім років очільником факультету був його вихованець і випускник А. М. Поддєрьогін. З 1989 р. і дотепер фінансово-економічний факультет очолює к.е.н., професор ка­фед­ри фінансів В. К. Хлівний. Під його керівництвом відбувається розбудова національної фінансової науки, активне реформування фахових ка­фед­р факультету та створення на їх наукових базах трьох науково-дослідницьких інститутів. В. К. Хлівний започаткував міжнародну співпрацю факультету з вищими навчальними закладами, які є творцями фінансової науки, та разом із завідувачами ка­фед­р розпочав активно впроваджувати результати цієї співпраці в навчальний процес. Під час його перебування на посаді декана фінансово-економічного факультету зафіксовано найбільшу кількість студентів за весь період його існування.

Вагомий внесок у розвиток фінансової науки та підготовку фахівців із високими компетентнісними характеристиками належить таким структурним підрозділам факультету:

– ка­фед­рі фінансів, яку понад 40 років очолює д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки В. М. Федосов;

– ка­фед­рі корпоративних фінансів та контролінгу, яку з 2014 р. очолює д.е.н., проф. О. О. Терещенко;

– ка­фед­рі страхування, яку з 2012 р. очолює д.е.н., проф. О. О. Гаманкова;

– ка­фед­рі фінансових ринків, яку з моменту її заснування в 2008 р. очолює к.е.н., проф. М. А. Гапонюк;

– ка­фед­рі банківської справи, яку з 2015 р. очолює д.е.н. С. М. Аржевітін;

– ка­фед­рі банківських інвестицій, яку з 2008 р. очолює д.е.н., проф. Т. В. Майорова;

– ка­фед­рі менеджменту банківської діяльності, яку з 2005 р. очолює д.е.н., проф. Л. О. Примостка;

– ка­фед­рі іноземних мов фінансово-економічного факультету, яку з 2014 р. очолює к.е.н., доц. Е. І. Щукіна.

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників ка­фед­р нині складає понад 200 осіб, ще близько 30 осіб працюють на ка­фед­рах факультету за сумісництвом. На факультеті викладає 23 доктори економічних наук, більше ніж 100 кандидатів економічних наук, 24 професори, 82 доценти, близько 60 старших викладачів і 20 асистентів. Окрім того, на факультеті працює приблизно 30 осіб навчально-допоміжного персоналу. Сьогодні на фінансово-економічному факультеті навчається більш як 2500 студентів, близько 1700 — на денній формі навчання та понад 800 — на заочній.


Декан факультету, к.е.н., проф. В. К. Хлівний
із випускниками фінансово-економічного факультету

Результатом і гордістю професійної та наукової діяльності колективу фінансово-економічного факультету є випускники. Кожен із них, застосовуючи на практиці свої знання, робить внесок у розбудову й ефективний розвиток економіки та фінансової сфери нашої країни. Багато випускників стали відомими науковцями, керівниками державних фінансових органів, уряду, політичними діячами та членами парламенту. Серед відомих випускників фінансово-економічного факультету — В. П. Гетьман, С. М. Аржевітін, С. В. Буряк, П. К. Германчук, А. Б. Дрига, О. І. Кірєєв, В. В. Лісовенко, М. С. Марченко, В. П. Матвієнко, В. І. Новицький, В. М. Падалка, В. І. Ревун, В. В. Регурецький, В. О. Случ, В. І. Яремчук та ін., які на відповідальних посадах у фінансово-банківських установах спромоглися зробити вагомий внесок у становлення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні. Також випускниками факультету є відомі вчені: професор ка­фед­ри фінансів, д.е.н., заслужений економіст України С. Я. Огородник, завідувач ка­фед­ри фінансів, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки ­України В. М. Федосов, заступник директора Державної установи «Інститут економіки і прогнозування» НАН України, д.е.н., проф., заслужений економіст України А. І. Даниленко; керівниками страхових компаній працюють: М. М. Бойчин — голова правління ПАТ «Європейське туристичне страхування», І. М. Гордієнко — голова правління АСК «ІНГО ­Україна», О. А. Кулєшин — генеральний директор ПАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ», П. О. Нельга — голова правління ПАТ «СК «Українська страхова група», Я. М. Подолянко — голова правління ПАТ «Київський страховий дім»); відомим випускником — представником банківської сфери О. В. Гриценко, який очолює АТ «Укрексімбанк» та багато інших.


  ВИЗНАЧНІ СПІВРОБІТНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ

   
Федосов Віктор Михайлович — завідувач ка­фед­ри фінансів КНЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. В 1960 р. з відзнакою закінчив КІНГ за спеціальністю «Фінанси і кредит». Науковий доробок В. М. Федосова налічує понад 250 друкованих праць (монографії, підручники, статті і навчальні посібники). Його роботи опубліковані в Німеччині, Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині, Чехії та інших країнах. Сфера наукових інтересів ученого поширюється й на історичну, гуманітарну та соціальну проблематику. Зокрема, значний інтерес громадськості викликала монографія «Запорозька Січ як український феномен» (автори — В. Л. Андрущенко і В. М. Федосов), відзначена премією імені Ярослава Мудрого.
Важливою подією в науковому житті нашої держави стала публікація тритомної роботи «Фінансова думка України» за участю і редакцією проф. В. М. Федосова та послідовників вітчизняної науково-освітньої школи публічних фінансів. Вагомими у науковому доробку В. М. Федосова є дослідження ідей Української наукової школи фінансів, її генези і еволюції. Також Віктор Михайлович обґрунтував і довів існування Української класичної наукової школи фінансів (середина ХІХ — початок ХХ ст.).
   
Суторміна Валентина Миколаївна — професор ка­фед­ри фінансів КНЕУ, доктор економічних наук. У 1949 р. закінчила Московський фінансовий інститут за спеціальністю «Міжнародні фінансові розрахунки». В 1970 р. видала перший в Україні підручник «Фінанси капіталістичних держав», до того ж українською мовою, який витримав кілька перевидань (1976, 1983). В. М. Суторміна обґрунтувала оригінальну концепцію про податок як вихідну категорію, «фінансову клітину», науково довівши, що вся складна система вилучення, розподілу і споживання державою частини вартості ВВП розвивається із вихідної категорії — податку.
Робота «Критика буржуазних і реформістських теорій валютно-фінансових відносин капіталізму», перший в Україні посібник «Фінанси зарубіжних корпорацій» (1993) та вдосконалений пізніше фундаментальний підручник «Фінанси зарубіжних корпорацій» (2004), монографія «Держава — податки — бізнес: (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки)» — це далеко не повний перелік наукового доробку Валентини Миколаївни. В. М. Суторміна однією з перших почала активно досліджувати та науково обґрунтовувати проблематику функціонування та розвитку фінансових інститутів держави.
   
Опарін Валерій Михайлович — професор ка­фед­ри фінансів КНЕУ, доктор економічних наук. У 1971 р. закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит».
Сфера досліджень В. М. Опаріна пов’язана з науковим обґрунтуванням об’єктивних закономірностей та впливом суб’єктивних чинників на розвиток фінансових систем різних країн світу; структуризацією фінансової системи за рівнями економіки мікро-, макро- та світове господарство для формування цілісної системи та можливості організації логічної і завершеної структури управління фінансовою системою як кожної країни, так і світового співтовариства; виявленням та можливостями узгодження фінансових протиріч, що виникають між суб’єктами фінансової системи та ролі бюджету держави як ключової ланки державних фінансів та фінансової системи загалом і його значення у збалансуванні фінансових протиріч; обґрунтуванням наукових засад формування податкової системи, до яких віднесено системність, установлення визначальної бази і вихідні принципи; проблематикою проведення пенсійної реформи в Україні. Наукові доробки В. М. Опаріна та інших дослідників проблематики питань у сфері фінансів знайшли своє відображення у численних наукових працях і стали підґрунтям для створення у 2010 р. Інституту фінансово-інноваційних досліджень, який очолює Валерій Михайлович.
   
Тимченко Олена Миколаївна — професор ка­фед­ри фінансів КНЕУ, доктор економічних наук. У 1986 р. закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит».
Наукові дослідження О. М. Тимченко пов’язані з функціонуванням та розвитком податкової системи ­України і відображені в наукових працях, де: обґрунтовується необхідність вдосконалення податкової системи ­України шляхом певного зміщення податкового навантаження у бік оподаткування нерухомого майна та пасивних доходів; пропонується альтернативна структура податкової системи України та прогноз фіскальних і регулятивних наслідків її впровадження; поглиблено теоретичні засади пільгового оподаткування та обґрунтовано рекомендації з удосконалення податкового законодавства у частині, яка регламентує надання пільг з ПДВ та податку на прибуток; досліджується проблематика управління податковим боргом, його економічна природа та сутність, ризики його виникнення та соціально-економічні наслідки, а також рекомендації з удосконалення управління податковим боргом, спрямовані на його мінімізацію; обґрунтовано заходи з антиофшорного податкового регулювання, що спрямовані на запобігання відтоку доходів за кордон та виявлено фактори, що ускладнюють використання податків як інструментів протидії порушенням податкового законодавства під час ведення офшорного бізнесу.
О. М. Тимченко і сьогодні залишається на ка­фед­рі провідним фахівцем у сфері наукових досліджень податкової проблематики.
   
Паєнтко Тетяна Василівна — професор ка­фед­ри фінансів, доктор економічних наук, доцент.
Науковий доробок налічує понад 100 наукових праць (монографії, навчальні посібники і статті), частина з яких опублікована в Польщі, Німеччині, Росії та Білорусії. Сфера наукових зацікавлень охоплює проблеми оподаткування, фіскального регулювання, судової економічної експертизи. Дослідження зазначених проблем здійснює на перетині фінансової науки, соціології, поведінкової економіки, теорії ігор. Її наукові інтереси тісно переплітаються із сучасною практикою оподаткування. Будучи членом Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки, бере участь у громадських заходах, направлених на підвищення рівня фінансової грамотності населення, організації та проведенні практичних вебінарів з питань оподаткування для студентів та фінансистів-практиків.
   
Буряченко Андрій Євгенович — доктор економічних наук, професор.
У 1997 р. розпочав викладацьку діяльність у КНЕУ ім. В. Гетьмана. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави». У 2010 р. проходив стажування в Німеччині у Akademie für Beratung und Qualifizierung GmbH (м. Кельн).
Сферою наукових інтересів є місцеві фінанси, фіскальний федералізм, міжбюджетні відносини, фінансові аспекти урбанізації в суспільстві, фінансовий потенціал територій та фінансове забезпечення інфраструктурних проектів. За час роботи в університеті опублікував понад 140 наукових і навчально-методичних праць. Брав участь у роботі більше ніж 80 міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференцій. Його науковий доробок використовують у своїй діяльності державні та приватні підприємства й установи.
   
Савчук Наталія Володимирівна — доктор економічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ. В 1985 р. закінчила КІНГ. З 1989 по 1992 р. навчалася в аспірантурі. В 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державний борг Великобританії: 70–90 рр.». В 1998 р. отримала вчене звання доцента. Має почесне звання «Заслужений працівник ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». У 1996 і 1998 рр., в межах технічної підтримки вчених молодих незалежних держав (TACIS), провела наукові дослідження «Державні облігації на невдосконаленому ринку України» та «Макроекономічні висновки щодо розвитку ринку облігацій в ­Україні». На основі співпраці зі Світовим банком реконструкції і розвитку в 1994–1995 і в 1997–1998 рр. брала участь і очолювала Програму для викладачів ВНЗ і фахівців з банківської справи «Ефективне управління банком». У червні 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика».
   
Терещенко Олег Олександрович — завідувач ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу, доктор економічних наук, професор. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць із питань корпоративних фінансів і контролінгу, навчальних посібників «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансовий контролінг». Неодноразово залучався Міністерством фінансів України та Національним банком України як радник із питань упровадження нових підходів до аналізу кредитних ризиків та оцінки ефективності інвестиційних проектів відповідно до найкращої світової практики. Сфера науково-практичних інтересів: корпоративні фінанси, контролінг, антикризовий менеджмент.
   
Потій Ванда Зіновіївна — професор ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ. Працює над дослідженням теоретико-практичних питань фінансового менеджменту, корпоративних фінансів. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, співавтор навчальних посібників «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Основи бюджетування». За вагомий внесок у розвиток КНЕУ та багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена знаком «Заслужений працівник Київського національного економічного університету».
   
Поддєрьогін Анатолій Микитович — професор ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу, кандидат економічних наук, професор. Працює над дослідженням теоретико-практичних питань фінансового менеджменту, оподаткування суб’єктів підприємництва. Автор понад 100 науково-методичних публікацій, зокрема 50 — у наукових фахових виданнях, співавтор п’яти монографій. Науковий керівник авторських колективів і співавтор п’яти підручників і навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Оподаткування суб’єктів підприємництва» тощо.
   
Павліковський Анатолій Миколайович — заступник декана фінансово-економічного факультету, професор ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу, кандидат економічних наук, професор. Автор і співавтор понад 60 наукових і навчально-методичних праць із питань фінансів суб’єктів господарювання та підприємництва. Співавтор монографій, зокрема праці «Управління фінансами суб’єктів малого підприємництва», та навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України «Основи бюджетування», «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: задачі, тести, тренінги», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз. Практикум».
   
Білик Марія Дмитрівна — заступник завідувача ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу з наукової роботи, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, почесний працівник КНЕУ. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» та підручника «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств». Керівник авторських колективів та автор окремих розділів навчальних посібників «Фінансовий аналіз», «Основи бюджетування» та «Фінансовий аналіз. Практикум», підручників «Фінанси підприємств» та «Фінансовий менеджмент». Підготувала монографію «Управління фінансами державних підприємств», була співавтором монографій «Розвиток корпоративного сектору в Україні», «Фінанси підприємств: проблеми і перспективи» у трьох томах, «Фінансові стимули розвитку регіонів», «Фінансові результати малих підприємств: оцінка та прогнозування», «Развитие арендных отношений в торговле» та ін.
   
Буряк Леонід Дмитрович — професор ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу, кандидат економічних наук, професор. Працює над дослідженням теоретико-практичних питань фінансового менеджменту в ­малому бізнесі. Автор і співавтор понад 90 науково-методичних публікацій, зокрема більше ніж 40 з них — у наукових фахових виданнях. Співавтор трьох наукових монографій, чотирьох підручників і навчальних посібників із ­грифом Міністерства освіти і науки України.
   
Алексеєнко Максим Дмитрович — професор ка­фед­ри банківської справи, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ.
У 2003 р. під науковим керівництвом проф. А. М. Мороза захистив докторську дисертацію на тему «Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні». Здійснює керівництво підготовкою дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук. Бере участь у роботі двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертаційних робіт.
Автор понад 140 науково-методичних праць, зокрема двох монографій (однієї одноосібної та однієї у співавторстві), шести підручників з грифом МОН України (у співавторстві), двох навчальних посібників з грифом МОН України та двох енциклопедій з банківської праці (у співавторстві). Заслужений працівник КНЕУ.
   
Аржевітін Станіслав Михайлович — український політик і банкір, завідувач ка­фед­ри банківської справи, голова ради Асоціації українських банків, секретар ради Українського козацтва, доктор економічних наук.
У 1982 р. закінчив фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства, захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості фінансування підприємств малого бізнесу в Україні». Народний депутат України V та VІ скликань, був заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2005–2006), радником Президента України (2005–2006, 2007–2010). Автор праць «Фінансові посередники та їхня діяльність на фінансових ринках» (1998), «Концентрація виробництва і малий бізнес в харчовій промисловості» (у співавторстві, 1999 р.) та «Перші десять років банківської справи в Україні» (2000).
   
Берков Микола Тихонович (1920–1991) — завідувач ка­фед­ри грошового обігу та кредиту КІНГу в 1969–1991 рр., доктор економічних наук, професор. Економічну освіту здобув в Орловському (Севському) фінансово-економічному технікумі Держбанку СРСР (1937–1940), Вищих фінансових курсах Міністерства фінансів СРСР та Ленінградському фінансово-економічному інституті (1950–1952). У 1965 р. прийнятий на посаду старшого викладача КІНГу. З 1968 р. обіймав посаду заступника декана, а в 1969–1970 рр. — проректора з наукової роботи. Практичний досвід банкіра — від старшого кредитного інспектора в Олишівському відділенні Держбанку до керівника кредитних відділень Держбанку в різних республіках СРСР. Займався дослідженням кредиту і його використанням в сільському господарстві. Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений дев’ятьма державними нагородами СРСР. М. Т. Берков — єдиний в СРСР, хто дослідив механізм міжрегіональної міграції грошей та методику визначення обсягів міграції.
   
Гетьман Вадим Петрович — український фінансист і політик, кандидат економічних наук.
У 1952–1956 рр. навчався на фінансовому факультеті Київського фінансово-економічного інституту. В березні – грудні 1992 р. очолював Правління Національного банку України. Побудував підґрунтя для введення національної валюти України — гривні. За період головування Вадима Петровича запрацювала державна скарбниця, було завершено формування статутного фонду НБУ, започатковано стабілізаційний фонд національної валюти й утворено офіційний валютний резерв НБУ. Завдяки його зусиллям Україна вступила до МВФ та ЄБРР, було розпочато торги на валютній біржі Нацбанку. В. П. Гетьман створив і Українську міжбанківську валютну біржу. Був депутатом Верховної Ради України І та ІІ скликань, брав активну участь у розробленні та прийнятті Конституції України. Ініціював прийняття багатьох фінансових і банківських законів: «Про економічну незалежність України», «Про ціни та ціноутворення», «Про банки та банківську діяльність», законопроекту «Про ­Національний банк України» тощо.
   
Івасів Ігор Богданович — директор Інституту кредитних відносин, професор ка­фед­ри банківської справи, доктор економічних наук, професор.
У 2009 р. під науковим керівництвом проф. А. М. Мороза захистив докторську дисертацію на тему «Вартість банку: теорія та управління». У 2010 р. очолив науково-дослідницький Інститут кредитних відносин КНЕУ. Засновник і співавтор навчальних курсів «Фінансовий менеджмент в банку» та «Банківська система».
Автор понад 120 науково-методичних праць: п’яти монографій (однієї одноосібної та чотирьох у співавторстві), трьох підручників з грифом МОН України (у співавторстві), п’яти навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві), понад 50 наукових статей у фахових виданнях.
   
Лазепко Ігор Михайлович — професор ка­фед­ри банківської справи, кандидат економічних наук, заслужений працівник КНЕУ.
Має понад 120 наукових і науково-методичних праць. Автор одноосібної монографії «Совершенствование кредитования подрядных строительно-монтажных организаций» (1976) та написаних у співавторстві монографій «Финансирование и кредитование строек» (1979 і 1986), «Производственное строительно-монтажное объединение (трест) в сельском строительстве» (1982) і «Управление капитальным строительством в условиях научно-технического прогресса» (1986), «Справочника экономиста в строительстве» (1987), шести видань підручника «Гроші та кредит» (1992–2011), навчального посібника «Банківські операції» (2007), «Банківської енциклопедії» (1993), «Енциклопедії банківської справи України» (2001) тощо.
   
Мороз Анатолій Миколайович — професор ка­фед­ри банківської справи, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник КНЕУ. З 1972 р. викладає у КІНГ ім. Д. С. Коротченка на ка­фед­рі грошового обігу і кредиту. У 1972 р. захистив кандидатську, а в 1984 р. — докторську дисертації. У 1986 р. йому присвоєно вчене звання професора. За більше ніж 40 років роботи в Київському національному економічному університеті обіймав різні посади — від старшого викладача ка­фед­ри грошового обігу і кредиту до завідувача ка­фед­ри банківської справи (1993–2015). А. М. Мороз підготував більш як 20 кандидатів і докторів наук, є консультантом п’яти здобувачів наукового ступеня доктора наук. Автор понад 100 публікацій, семи монографій; співавтор двох енциклопедій. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
   
Мирун Микола Іванович — професор ка­фед­ри банківської справи, кандидат економічних наук, заслужений працівник КНЕУ.
Автор 90 наукових, науково-методичних та навчальних праць, зокрема монографії «Господарський розрахунок та кредитування будівництва» (1983), «Банківське обслуговування малого бізнесу» (1994), «Банківське обслуговування підприємств та населення»(1996); навчально-методичних посібників «Комерційні банки та їх операції» (1995), «Банківський маркетинг» три видання (1999, 2002, 2008) та ін. Підготував трьох кандидатів економічних наук.
М. І. Мирун нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України та КНЕУ, відзначений Подякою Київської міської ради народних депутатів.
   
Пуховкіна Майя Федорівна — професор ка­фед­ри банківської справи, кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник КНЕУ.
Автор понад 70 наукових, навчальних і навчально-методичних праць із теорії грошей, діяльності центральних банків, операцій комерційних банків. Співавтор підручників «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (наукова редакція), «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Операції банків та небанківських установ», «Основы банковского дела», «Финансирование строк», «Организация и планирование кредита» та навчально-методичних посібників із дисциплін «Центральний банк та грошово-кредитна політика» і «Гроші та кредит».
   
Савлук Михайло Іванович — професор ка­фед­ри банківської справи, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник КНЕУ.
У 1958 р. з відзнакою закінчив КІНГ за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 1958 по 1960 р. працював економістом у Міністерстві фінансів УРСР. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Денежное обращение в СССР», а в 1986 р. — докторську на тему «Теоретические основы механизма обеспечения устойчивости денег при социализме». За сумісництвом працював заступником декана фінансово-економічного факультету, деканом заочного факультету, проректором з науково-методичної роботи, першим проректором, радником з економічних питань Голови НБУ та старшим, провідним науковим співробітником Інституту економіки та прогнозування НАН України. Автор більше ніж 150 наукових праць, у тому числі восьми монографій і п’яти підручників.
Нагороджений Золотою медаллю імені М. І. Туган-Барановського АПН України», Почесною грамотою Верховної Ради ­України тощо.
   
Федоренко Василь Миронович — декан фінансово-економічного факультету (1962–1980), кандидат економічних наук, доцент.
У 1951 р. був зарахований до аспірантури Київського фінансово-економічного інституту, після закінчення якої та успішного захисту дисертації (1955) працював викладачем ка­фед­ри грошового обігу та кредиту. З 1962 до 1980 р. обіймав посаду декана фінансово-економічного факультету.
В. М. Федоренко зробив значний внесок у розвиток економічної науки, був неодноразово нагороджений почесними відзнаками. Написав велику кількість наукових статей. Об’єктом його дослідження є міжнародна валютно-фінансова система. Автор підручника «Грошовий обіг та кредит капіталістичних країн».
   
Гаманкова Ольга Олексіївна — завідувач ка­фед­ри страхування, доктор економічних наук, професор.
Закінчила фінансово-економічний факультет КНЕУ, з 2010 р. по теперішній час очолює ка­фед­ру страхування цього вишу, пройшовши за 36-річний період роботи (з 1980 р.) науковий шлях від аспіранта до завідувача ка­фед­ри. За результатами опитування студентів і випускників КНЕУ отримала звання «Кращий викладач».
Проф. О. О. Гаманкова — член Вченої ради університету та фінансово-економічного факультету; спеціалізованих вчених рад ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Національного університету ДПС України (м. Ірпінь); редколегій журналів «Фінанси України», «Финансовые услуги», наукового збірника КНЕУ «Фінанси, облік і аудит». Неодноразово брала участь в експертизі законопроектів, що регламентують страхову діяльність в Україні. Результати наукових досліджень апробовані, застосовуються в роботі Кабінету Міністрів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної податкової адміністрації, Ліги страхових організацій України.
   
Осадець Семен Степанович — фундатор і перший завідувач ка­фед­ри страхування (2002–2010), доктор економічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ. Під його керівництвом запроваджено першу в Україні магістерську програму «Страховий менеджмент», видано перші в Україні підручники з грифом МОН: «Страхування» (витримав три видання), «Страхові послуги», «Страховий менеджмент». Був керівником реалізованого на базі КНЕУ проекту TACIS «Створення Українського центру підготовки працівників для страхового ринку». Проф. С. С. Осадець підготував одного доктора і 11 кандидатів наук. Є науковим керівником трьох докторантів і трьох аспірантів. Автор і співавтор близько 180 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі чотирьох монографій і п’яти підручників. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності — близько 50 років. Нагороджений двома урядовими медалями, подяками Кабінету Міністрів України, грамотами Мінсільгоспу, комітетів Верховної Ради України, Грамотою Нацкомфінпослуг, ЛСОУ та інших установ. Є лауреатом премії Фонду Олександра Сосіса за досягнення в освітній і науковій діяльності.
   
Баранов Андрій Леонідович — заступник завідувача ка­фед­ри, кандидат економічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної діяльності — вісім років. Пройшов навчання в докторантурі, завершує роботу над докторською дисертацією. Стипендіат Кабінету Міністрів України. Доц. А. Л. Баранов є автором та співавтором понад 20 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі однієї колективної монографії, двох підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, комплексу навчально-методичних матеріалів до магістерської програми «Страховий менеджмент». Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями фінансового управління в страхових організаціях. Здійснює керівництво науковими роботами трьох аспірантів. Викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент» та «Основи актуарних розрахунків».
   
Кривошлик Тетяна Дмитрівна — заступник завідувача ка­фед­ри, кандидат економічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної діяльності — близько 18 років. Напрями наукових досліджень пов’язані зі страховим ринком, страхуванням життя, страхуванням майна суб’єктів господарювання та громадян, страхуванням технічних ризиків. Автор та співавтор 22 наукових фахових праць, у тому числі трьох підручників (у співавторстві), трьох навчально-методичних посібників (у співавторстві) з грифом МОН України. Є науковим керівником двох аспірантів. Протягом роботи на ка­фед­рі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Страхові послуги» та «Страхування автотранспортних ризиків». Здійснює керівництво організацією виробничої практики студентів магістерської програми «Страховий менеджмент».
   
Мурашко Олена Володимирівна — заступник декана фінансово-економічного факультету, доцент ка­фед­ри страхування, кандидат економічних наук.
Науково-педагогічний стаж становить 18 років. Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями фінансового управління в страхових організаціях. Під її керівництвом було захищено кандидатську дисертацію. Нині є науковим керівником трьох аспірантів. Автор та співавтор 20 наукових фахових праць, у тому числі трьох підручників (у співавторстві), трьох навчально-методичних посібників (у співавторстві) з грифом МОН ­України. У 1994 та 2006 рр. співпрацювала з програмою TACIS з питань страхування, у 2004 р. — зі Світовим банком. Тісно співпрацює з багатьма страховими компаніями, органами державного регулювання, вітчизняними та міжнародними ­навчальними закладами, що готують страхових фахівців. Викладає навчальні дисципліни «Страхування», «­Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент» та «Облік і звітність у страхових організаціях».
   
Залєтов Олександр Миколайович — кандидат економічних наук, доцент. Напрями наукових досліджень пов’язані зі страховим ринком, страхуванням життя, державним регулюванням страхової діяльності. Основні наукові положення і результати прикладного характеру наукової та навчально-методичної роботи висвітлені в 33 наукових працях, у тому числі в одній індивідуальній монографії, трьох навчальних посібниках, п’яти статтях у наукових фахових виданнях, 26 статтях в інших виданнях. Є науковим керівником трьох аспірантів. Президент Ліги страхових організацій України. Член експертних груп при Мінекономіки, Держфінпослуг, Держкомзему, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, Комітеті ВРУ з питань охорони здоров’я та розробки законодавчих актів, моніторингу страхового законодавства, розробки заходів щодо розвитку державного регулювання та пруденційного нагляду в сфері страхування. З 2015 р. — член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Викладає дисципліни «Страхове право» та «Страхування».
   
Артюх Тетяна Михайлівна — професор ка­фед­ри страхування, кандидат економічних наук, доцент. Стаж педагогічної діяльності — понад 30 років. Разом із колегами долучилася до створення в КНЕУ першої в Україні ка­фед­ри страхування. Викладала навчальні дисципліни «Страхування» та «Страхові послуги». Є автором та співавтором близько 50 наукових та навчально-методичних праць зі страхової проблематики, в тому числі дев’яти підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, статей в спеціалізованих наукових виданнях. Неодноразово брала участь в експертизі законопроектів, що регламентують страхову діяльність в Україні. Підготувала трьох кандидатів економічних наук. За багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток університету її нагороджено Подякою та нагрудним знаком Київського міського голови. Має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ».
   
Баранова Олена Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної діяльності — десять років. Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями стратегічного та оперативного управління діяльністю страхових організацій. Є автором та співавтором близько 20 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі однієї колективної монографії, двох підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, комплексу навчально-методичних матеріалів до магістерської програми «Страховий менеджмент». Викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій» та «Страховий менеджмент».
   
Горянська Світлана Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник КНЕУ. Стаж науково-педагогічної діяльності в КНЕУ — 21 рік. Напрями наукових досліджень пов’язані з проблемами розвитку страхування та соціального страхування. Доц. С. В. Горянська є автором багатьох наукових праць, серед яких статті у наукових фахових виданнях та інших виданнях, у тому числі навчальний посібник з грифом МОН України. Під її керівництвом було захищено кандидатську дисертацію. Є співавтором курсів «Соціальне страхування» та «Страхування». Протягом роботи на ка­фед­рі страхування викладала навчальні дисципліни «Страхування» та «Соціальне страхування». Була членом науково-експертної ради КНЕУ.
   
Татаріна Тетяна Володимирівна — доцент ка­фед­ри страхування, кандидат економічних наук, доцент, Заслужений працівник КНЕУ. Стаж педагогічної діяльності — 18 років. Напрями наукових досліджень пов’язані зі страховим ринком, страхуванням життя, управлінням перестрахувальними операціями страховика. Автор 22 наукових фахових праць, у тому числі трьох підручників (у співавторстві), одного посібника (в співавторстві) з грифом МОН України. Протягом роботи на ка­фед­рі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Страхові послуги» та «Управління перестрахувальними операціями».
   
Стецюк Тетяна Іванівна — доцент ка­фед­ри страхування, кандидат економічних наук, доцент. Стаж педагогічної діяльності — 12 років. Напрями наукових досліджень пов’язані з проблемами розвитку страхування та соціального страхування. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчально-методичного посібника з грифом МОН України та методичних матеріалів з вивчення дисципліни «Соціальне страхування». Протягом роботи на ка­фед­рі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Страхові послуги» та «Соціальне страхування».
   
Майорова Тетяна Володимирівна — завідувач ка­фед­ри інвестиційної діяльності, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник КНЕУ. Здійснює керівництво магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів». Автор понад 150 публікацій з проблем фінансово-кредитного забезпечення інвестиційної діяльності («Інвестиційне кредитування», 2002 р.; «Інвестиційна діяльність», 2004, 2009 рр.; «Проектне фінансування», 2005 р.; «Управління банківськими інвестиціями», 2005 р. тощо). Має два авторських права на науковий твір. Нагороджена знаком МОН України «Петро Могила». За вагомий внесок у розвиток КНЕУ та багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена знаком «Заслужений працівник Київського національного економічного університету». Сфера наукових інтересів: інвестування, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність, інвестиційне кредитування, проектне фінансування, інвестиційний аналіз, інвестиційне кредитування, портфельне інвестування, фінансові інвестиції.
   
Зуллас Костянтин Григорович — ініціатор та засновник ка­фед­ри банківських інвестицій, кандидат економічних наук, професор. У 1943 р., після повернення з фронту, вступив у Московський інститут народного господарства імені Г. В. Плеханова. В 1944 р. переїхав до Києва, де продовжив навчання в Київському фінансово-економічному інституті, який закінчив у 1947 р. Трудову діяльність розпочав інспектором в одному з райфінвіділень м. Києва. Паралельно з роботою навчався в аспірантурі при Київському фінансово-економічному інституті, яку закінчив у 1950 р. Викладацькою практикою почав займатися у 1952 р. в стінах КІНГу на посаді старшого викладача ка­фед­ри грошового обігу та кредиту. Автор і співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць з фінансування та кредитування інвестиційних проектів.
Сфера науково-практичних інтересів: економіка будівельного комплексу, проблеми фінансування та кредитування капітальних вкладень, інвестиційна діяльність, проектне фінансування.
   
Пересада Анатолій Анатолійович — доктор економічних наук, професор. З 1996 по 2007 р. очолював ка­фед­ру банківських інвестицій.
У серпні 1996 р. під його головуванням була створена ка­фед­ра банківських інвестицій у процесі розподілу ка­фед­ри банківської справи. Автор понад 130 наукових і науково методичних праць, серед них три одноосібні монографії: «Основы инвестиционной деятельности» (1996), «Інвестиційний процес в Україні» (1998), «Управління інвестиційним процесом» (2002); та співавтор монографії «Управління банківськими інвестиціями» (2005).
Під керівництвом проф. А. А. Пересади проводилися ґрунтовні дослідження у напрямі удосконалення інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. Сфера наукових інтересів: інвестування, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність, інвестиційне кредитування, проектне фінансування, інвестиційний аналіз, інвестиційне кредитування, портфельне інвестування, фінансові інвестиції.
   
Гапонюк Микола Анатолійович — засновник і завідувач ка­фед­ри фінансових ринків, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ. У 1975 р. закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут, а з 1980 р. й до сьогодні працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де пройшов шлях від аспіранта до професора, завідувача ка­фед­ри. Бере участь у роботі підкомісії «Фінанси і кредит» Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво» МОН України. За дорученням МОН України виконує обов’язки експерта з ліцензування та акредитації ВНЗ. М. А. Гапонюк неодноразово обирався до керівних органів громадських організацій. Є членом Вченої ради університету та фінансово-економічного факультету. Нагороджений подяками Київського міського голови (2006, 2011) та Подякою МОН України (2014). Має понад 70 наукових праць, опублікованих в Україні, Росії, Польщі та ­Німеччині.
   
Дегтярьова Наталія Володимирівна — професор ка­фед­ри фінансових ринків, кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник КНЕУ. Професійну діяльність в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана здійснює з 1988 р. Є автором та співавтором понад 40 публікацій, співпрацює з начальними закладами, що готують фахівців фондового ринку.
   
Рязанова Надія Сергіївна — кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник КНЕУ. Має багаторічний досвід роботи у міжнародних фінансових організаціях. Автор наукових праць з питань фінансового ринку, міжнародних і корпоративних фінансів, лізингу та фінансового рахівництва.
   
Радзієвська Вікторія Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент.
Має багаторічний досвід роботи на фінансовому ринку України, неодноразово проходила навчання і стажування в університетах Німеччини. Є автором та співавтором низки навчально-методичних посібників та фахових праць. Співпрацює з начальними закладами, що готують фахівців фондового ринку.
   
Стеценко Богдан Станіславович — кандидат економічних наук, доцент. Працює в університеті з 1999 р. Є автором та співавтором багатьох праць з питань теорії та практики функціонування фондового ринку, емісійної стратегії підприємств, фінансових послуг. У 2015 р. Б. С. Стеценко був обраний головою первинної профспілкової організації співробітників та викладачів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
   
Шапран Наталя Сергіївна — кандидат економічних наук. Має стаж роботи більш як 15 років, займається дослідженнями різноманітних аспектів функціонування міжнародного та вітчизняного ринків цінних паперів. Автор понад 300 публікацій в українських та іноземних виданнях.
   
Примостка Людмила Олександрівна — завідувач ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України.
Опублікувала понад 130 робіт наукового та навчально-методичного характеру. Написала підручник «Фінансовий менеджмент у банку» з грифом Міністерства освіти і науки України та навчальний посібник «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах»; керівник авторських колективів п’яти навчальних посібників. Автор восьми монографій, керівник авторських колективів монографій, а також співавтор міжнародної монографії «Регулирование банковской деятельности в Украине и России» (2013). Опублікувала понад 70 статей у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць.
За особливі заслуги в науково-педагогічній діяльності Л. О. Примостка нагороджена знаком «Відмінник освіти України», має Подяку Прем’єр-міністра України.
   
Диба Михайло Іванович — професор ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності, доктор економічних наук. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
З 2003 по 2015 р. був деканом кредитно-економічного факультету. За понад 40 років науково-педагогічної діяльності М. І. Диба опублікував більше ніж 170 праць наукового та навчально-методичного характеру Він —автор однієї одноосібної монографії та співавтор десяти монографій; керівник авторських колективів монографій «Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации», «Генеза банківських криз»; співавтор п’яти підручників і восьми навчальних посібників.
   
Герасимович Анатолій Михайлович — професор ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності, доктор економічних наук. У КНЕУ працює з 1974 р. Має понад 190 наукових і науково-методичних праць. Серед них 20 книг, з них одноосібна монографія «Учет затрат и себестоимость продукции переработки плодов и овощей». Співавтор монографій «Використання оборотних засобів у сільському господарстві», «Учет в плодоовощных комплексах», «Організація обліку і контролю на міжгосподарських підприємствах і в об’єднаннях», «Банковское обслуживание предприятий и населения»; підручників і навчальних посібників «Бухгалтерський учет в сельском строительстве», «Аналіз діяльності комерційного банку», «Облік і аудит у банках», «Бухгалтерський фінансовий облік», «Аналіз банківської діяльності», «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ», «Енциклопедія банківської справи», «Збірник задач з аналізу банківської діяльності». У 2006 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України.
   
Щукіна Емма Іванівна — завідувач ка­фед­ри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент. Загальний педагогічний стаж роботи становить 30 років, з них у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» — 14 років. До обрання у квітні 2014 р. на посаду завідувача ка­фед­ри була заступником завідувача ка­фед­ри з наукової роботи. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць, серед яких п’ять навчальних посібників.
   
Шамхалова Наталiя Аркадiївна працює на ка­фед­рі іноземних мов з 1971 р. Трудовий шлях від лаборанта ка­фед­ри до старшого викладача свідчить про цілеспрямованість, високу самоорганізованість та фахове зростання. Всi роки Наталія Аркадіївна виконувала свої обов’язки сумлiнно, вiдповiдально та творчо. Дуже любить працювати зі студентами. Нею розроблено та написано багато методичних матерiалiв та чотири посiбника (три — у спiвавторствi). Особливою заслугою Н. А. Шамхалової є безпосередня участь у створеннi, впровадженнi та розвитку програми поглибленного вивчення іноземної мови. За плідну роботу нагороджена багатьма грамотами та званням «Заслужений працiвник КНЕУ».


Ка­фед­ра фінансів


В. М. Федосов — завідувач ка­фед­ри, заслужений діяч науки і техніки України.

ФЕДОСОВ
Віктор Михайлович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Народився провідний український учений-фінансист 21 вересня 1939 р. у м. Києві. З відзнакою закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», працював у Міністерстві фінансів України. З 1963 р. — працівник Київського інституту народного господарства: закінчив аспірантуру та докторантуру при ка­фед­рі фінансів, був заступником декана, першим проректором, виконував обов’язки ректора. З 1975 р. і донині — завідувач ка­фед­ри фінансів.

Проф. В. М. Федосов є фундатором української наукової школи публічних фінансів, учасником багатьох українських і міжнародних конференцій. Під його науковим керівництвом захищено понад 60 докторських і кандидатських дисертацій. Праця Віктора Михайловича відзначена високими державними нагородами, зокрема орденом «За заслуги» трьох ступенів.

У широкому спектрі наукових інтересів проф. В. М. Федосова важливе місце належить проблематиці теорії та методології фінансів і податків; світової фінансової думки та західного досвіду; теорії та практики державних фінансів; перекладання податків. Учений досліджує питання ролі та місця фінансів і податків у економіці промислових розвинених країн, бюджетування, організації та техніки бюджетної й податкової роботи, бюджетного федералізму. Цій проблематиці він присвятив багато праць.

Науковий доробок вченого налічує понад 250 друкованих праць — монографій, підручників, статей і навчальних посібників. Його розвідки опубліковані в Німеччині, Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині, Чехії та ін. Під науковим керівництвом і за безпосередньої участі Віктора Михайловича написані перші в Україні підручники й навчальні посібники: «Державні фінанси», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Податкова система України», «Бюджетний менеджмент», «Фінанси», «Теорія фінансів», «Бюджетна система» тощо. Він є співавтором багатьох інших підручників, у яких висвітлено теоретико-методологічні засади функціонування державних і корпоративних фінансів, податків, практичні аспекти їх управління та світовий досвід у цій галузі.
Наукова молодь кафедри фінансів

Історія ка­фед­ри фінансів фінансово-економічного факультету КНЕУ розпочалася в далекому 1906 р. і тісно пов’язана з віхами історії університету. Ка­фед­ра фінансів є однією з найавторитетніших і найстаріших ка­фед­р в Україні. Біля її витоків стояли видатні вчені й адміністратори фінансової науки: П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, Л. М. Яснопольський, В. В. Карпеко, В. Є. Власенко.

Кованько Петро Леонідович (1876–1959) — відомий учений світового масштабу, один із фундаторів української наукової школи місцевих фінансів і місцевого господарства. В 1919 р. він створив при Київському комерційному інституті першу на теренах майбутнього Радянського Союзу ка­фед­ру місцевих фінансів. Мітіліно Михайло Іванович (1875–1930) — яскравий теоретик фінансової думки, автор фундаментальних праць вітчизняної фінансової науки початку XX ст. «Елементи фінансової науки» (1926) й «Основи фінансової науки» (1929). Яснопольський Леонід Миколайович (1873–1957) — відомий український учений, з 1910 р. — професор ка­фед­ри фінансового права Київського комерційного інституту. Плідно працював у Академії наук УРСР на посаді голови Комісії з питань фінансів, кредиту та банків. Основні наукові роботи: «Вопрос государственного хозяйства и бюджета» (1907), «Русские города и военная налоговая реформа» (1914), «Финансовая мобилизация» (1914), «Военная налоговая реформа» (1915), «Финансовые проблемы землевладения русских городов» (1919). Власенко Василь Євтихійович (1909–1970) — відомий український учений-економіст, фінансист радянського періоду. В 1944–1945 рр. був заступником наркома фінансів УРСР, а в 1945–1949 рр. — керуючим справами Ради Міністрів УРСР. У 1949–1951 рр. поєднував роботу на посадах декана фінансово-економічного факультету та завідувача організованої ним у ці роки ка­фед­ри грошового обігу і кредиту. Згодом — завідувач цієї ка­фед­ри і проректор із наукової роботи.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. Г. Б. Коломієць, заст. зав. каф. з наук. роб., д.е.н.,
проф. В. М. Опарін, к.е.н., проф. О. Р. Романенко, декан, к.е.н., проф. В. К. Хлівний, заст. декана, ст. викл. І. М. Коновалова,
к.е.н., доц. В. П. Яцюта, к.е.н., доц. Т. В. Жибер; другий ряд: ст. лаб. А. О. Овчаренко, к.е.н., доц. Р. М. Корнацька, к.е.н., доц. Л. П. Гладченко,
к.е.н., доц. Ю. В. Сибірянська, ст. викл. Г. І. Завистовська, ст. викл. О. Ю. Корзаченко, зав. каф., д.е.н., проф. В. М. Федосов, к.е.н., доц. Н. М. Сивульська, к.е.н., доц. Л. Д. Сафонова, ст. викл. Т. О. Мовчанюк, к.е.н., доц. А. В. Пислиця, к.е.н., доц. О. М. Сущенко, ст. викл. М. Б. Кондратенко, асист. Т. В. Табакова, інсп. з контролю за навч., проф. каф. Л. В. Нікітенко; третій ряд: к.е.н., доц. А. А. Славкова,
к.е.н., доц. Г. М. Котіна, к.е.н., доц. М. М. Степура, заст. зав. каф., к.е.н., доц. С. Я. Кондратюк, к.е.н., доц. Д. В. Гризоглазов,
к.е.н., доц. К. В. Захожай, асист. Н. І. Алексєєва, к.е.н., проф. Д. А. Леонов, асист. А. В. Гуля, к.е.н., доц. А. Є. Буряченко,
д.е.н., проф. О. М. Тимченко, ст. викл. І. О. Вдовіна, ст. викл., к.е.н. О. І. Бец

Сучасне обличчя ка­фед­ри фінансів сформувалося завдяки зусиллям її колективу, насамперед — його очільників. Слід зазначити, що всі завідувачі ка­фед­ри фінансів були надзвичайно ерудованими людьми з фундаментальною підготовкою, відданими своїй роботі та колективу, широковідомими в країні та за її межами фінансистами. Так, упродовж останніх більше ніж 70 років колективом ка­фед­ри керували видатні науковці: П. М. Рубановський (1945–1965), С. С. Горохов (1965–1975) і В. М. Федосов (з 1975 р. і дотепер), кожен із яких є помітною постаттю. Така стабільність стала основою формування надійного інтелектуального і наукового підґрунтя для творчого розвитку та плідної науково-освітньої діяльності ка­фед­ри фінансів.

Першим повоєнним завідувачем ка­фед­ри був доц. П. М. Рубановський, який обіймав цю посаду з 1945 до 1965 р. Він був людиною високої культури, інтелігентом. Свого часу працював на відповідальних посадах в Наркомфіні УРСР, а з 1933 р. — у Харківському, Ташкентському та Київському фінансово-економічних інститутах.

Із вересня 1965 р. ка­фед­ру очолив к.е.н., доц. С. С. Горохов. У 1930 р. він закінчив Московський фінансово-економічний інститут, у 1932–1944 рр. працював на відповідальних посадах у системі Держбанку СРСР, у 1945–1949 рр. очолював відділ банків радянської військової адміністрації в Німеччині. З 1949 р. був доцентом Київського фінансово-економічного інституту, в 1956–1959 рр. — деканом факультету економіки промисловості. С. С. Горохов сприяв розвитку ка­фед­ри, зміцненню її авторитету. Серед його учнів — нинішній завідувач ка­фед­ри та її випускник 1961 р., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України В. М. Федосов.

Активний творчий науковий пошук проф. В. М. Федосова дав змогу сформулювати низку концептуально важливих ідей із фінансової теорії та практики, методології фінансової науки, її категоріального і понятійного апарату, фіскальної політики.

Це найперше стосується визначення методологічних підходів до розкриття сутності, можливостей і потенціалу фінансів та фіскальної політики, аргументації методологічно важливого положення про податок як вихідну категорію державних фінансів. Цю наукову тезу, яку вперше висунула проф. В. Суторміна, розвинув та аргументував В. М. Федосов. Доведено, що податок є універсальною вихідною категорією, яка виражає основні внутрішні сутнісні риси та якісні характеристики державних фінансів у розвиненій економічній системі ринкового типу. В умовах функціонування ринкової економіки податкова форма в системі фінансових відносин переважає, а в сьогоднішніх умовах розвитку ринкового господарства рух суспільного капіталу відбувається під вагомим впливом державної фіскальної політики й це накладає специфічний відбиток на весь процес виробництва, розподілу, обміну та споживання національного продукту. Одержавлена за допомогою податків частина вартості національного продукту до міри набуває специфічного самостійного руху в межах податкової та фінансової систем, здійснюючи кругообіг. Надалі під впливом держави, яка активно використовує різні фінансові інструменти та важелі, вона стає складовою загального кругообігу.

Друга важлива теза, визначальна в роботі ка­фед­ри фінансів КНЕУ, — висновок про те, що фінанси та податки разом із ринком і товарно-грошовим господарством належать до числа підвалин людської цивілізації. Фінанси — одна з основ існування суспільства, поряд із сім’єю, власністю, державою та релігією. Вони мають внутрішню, іманентно притаманну тільки їм, логічну структуру, яку складають окремі сегменти фінансових відносин зі специфічними внутрішніми законами руху. Кожна складова внутрішньої структури фінансів є фінансовою категорією, а категорії формують своєрідні ряди та групи — від простих до найскладніших. Усі вони пов’язані між собою прямими та непрямими зв’язками. Виділені рівні та форми фінансових відносин конкретизуються, перетворюючись на реальність, у результаті чого формується інституціональна структура фінансової системи. Держава реалізує фінансове право, фінансову політику й управління за допомогою системи фінансових органів та інститутів.


Під час проведення чергового засідання кафедри

Важливим є розкриття ґенези й еволюції світової фінансової думки. У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговує дослідження теорій бюрократії взагалі та фінансової бюрократії зокрема, здійснене в Україні вперше професорами В. Л. Андрущенком і В. М. Федосовим. У цьому контексті цікавим питанням є втілення в фіскальній політиці провідних країн світу результатів теоретичних досліджень західних економістів. Через усі праці В. М. Федосова червоною ниткою проходить теза, що фіскальна політика повинна базуватися на міцній концептуальній основі та на фундаментальних теоретичних засадах певної фінансово-економічної доктрини. Остання є домінантою, вихідною точкою та своєрідним компасом фіскальної політики. Фіскальна політика має бути науково обґрунтованою, оптимально виваженою та скоординованою, синхронізованою з іншими складовими економічної політики — ціновою, грошово-кредитною та валютною, й бути спрямованою на вирішення спільних для всіх складових завдань. Домінанта фіскальної стратегії — забезпечення реалізації політики економічного зростання. Стратегія формування фіскальної політики в Україні має спиратися як на ґрунтовну теоретичну базу, так і максимально враховувати особливості перехідного стану економіки країни.

Необхідність забезпечення стабільного та динамічного економічного розвитку України вимагає чіткого визначення пріоритетних орієнтирів, стратегічних і тактичних завдань фіскальної політики та критеріїв їх реалізації. У цих умовах, на думку В. М. Федосова, одним із найважливіших вихідних і пріоритетних загальнодержавних завдань мусить стати розробка фінансової стратегії та тактики держави, заснованих на фундаментальній фінансово-економічній доктрині, гнучкому поєднанні неокейнсіанського та неокласичного підходів. Це вимагає зміни пріоритетів, сутності та спрямованості, засобів і механізмів фіскальної політики та державного фінансового менеджменту, від якості й ефективності яких безпосередньо залежить економічний розвиток країни.

Ще одним важливим аспектом досліджень проф. В. М. Федосова є пошук та обґрунтування можливостей запозичення найбільш раціональних, ефективних елементів і форм світового досвіду теорії та практики фінансового будівництва. Зокрема, особливостей управління бюджетним господарством; його сучасних інструментів; різних національних варіантів організації бюджетного процесу та податкової системи; різноманітних фіскальних процедур і новітніх технологій податкового та бюджетного менеджменту. Західна фінансова наука розробила передові технології управління бюджетними потоками. Чільне місце в фінансових системах більшості західноєвропейських країн належить практиці середньострокового фінансового планування. Фінансовий менеджмент і в теорії, і на практиці досяг помітних висот. У працях В. М. Федосова криється велика амальгама ідей і знань, що розкривають досягнення світової теорії та практики фінансів і фінансового менеджменту, світовий досвід удосконалення бюджетних процедур і технологій. Його дослідження допомагають зрозуміти, що вчення про фінанси на Заході спирається на постулат відповідальності влади перед платниками податків зокрема та народом загалом. У центрі західних моделей економіки та державних фінансів — інтереси людей: громадян і споживачів. Цьому імперативу й підпорядковані як теоретичні тлумачення фінансових явищ, так і технології практичної бюджетної роботи.


Наукова робота кафедри

Обґрунтував В. М. Федосов і важливу тезу щодо необхідності проведення в Україні глибокої та докорінної фінансової реструктуризації. Доведено, що повноцінна й ефективна фінансова реструктуризація можлива тільки на засадах всебічного теоретичного осмислення та практичної реалізації досягнень світової фінансової думки, переходу до інституціональної моделі ринкових перетворень, поєднаних з елементами ефективного та цілеспрямованого державного регулювання. В Україні збереглася практично недоторканою фінансова модель адміністративної економіки як за пропорціями, так і за послідовністю розподілу національного продукту. За змістом фінансові відносини в нашій державі ще не зазнали докорінних радикальних змін. Результатом проведених реформ багато в чому є лише зміна форм, а не глибинної сутності цих відносин. Проф. В. М. Федосов вважає, що в цих умовах у центр економічної та фінансової політики держави слід поставити політику доходів. При цьому головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити високий рівень індивідуальних доходів, що сприятиме підвищенню частки оплати праці у структурі ВВП, зростанню добробуту та зняттю напруження з державних фінансів.

Нинішню ка­фед­ру фінансів КНЕУ формує високопрофесійний колектив, який не лише забезпечує високий рівень ведення навчального процесу та наукових досліджень, а й є науково-методичним центром у галузі економічної освіти в Україні за спеціальністю «Фінанси». Саме на цій ка­фед­рі вперше в Україні розроблено типові навчальні плани з цієї спеціальності та робочі програми з низки фінансових наук (дисциплін): «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінансовий ринок», «Місцеві фінанси», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Ринок фінансових послуг» і багато ­інших.

Упродовж останніх років робота ка­фед­ри фінансів була спрямована на модернізацію наукової діяльності та навчального процесу на основі інноваційних методів і технологій їх організації. Одним з основних напрямів модернізації є вдосконалення навчального плану та формування нових дисциплін. Сьогодні ка­фед­ра фінансів КНЕУ забезпечує вивчення 16 дисциплін (вісім — на бакалаврському рівні та вісім — на магістерському за програмою «Державний фінансовий менеджмент»). Більшість цих дисциплін є інноваційними та запровадженими в Україні вперше. Зокрема, це:

– «Макрофінансовий аналіз», «Фінансова думка України», «Фіскальна політика», «Фінансова інфраструктура» та «Державний кредит» — на бакалаврському рівні;

– «Макрофінансове бюджетування», «Макрофінансовий ризик­менеджмент», «Макрофінансове планування», «Державний фінансовий контроль», «Державна аудиторська служба ­України» та «Методологія наукових досліджень в сфері фінансів» — на магістерському рівні.

Всі дисципліни ка­фед­ри мають необхідне навчально-методичне забезпечення, орієнтоване на використання інноваційних навчальних технологій. А в новому навчальному плані запропоновано викладання дисциплін як українською, так і англійською та німецькою мовами («Фіскальна політика» та «Фінанси» — на ІІІ курсі; «Податкова система» — на ІV; а також «Макрофінансовий аналіз», «Макрофінансове бюджетування», «Макрофінансовий ризикменеджмент», «Макрофінансове планування» та «Податковий менеджмент»).


Колектив кафедри після обговорення робочих питань

Найбільш використовуваними у практиці ка­фед­ри серед інноваційних навчальних технологій є тренінги, проблемні лекції, ділові ігри, експертні оцінки, кейси (виробничі ситуації), мінілекції, презентації, проблемно-пошукові завдання тощо. З комп’ютерних технологій навчання для проведення тестового контролю використовуються комп’ютерні програми (оболонки), що наповнюються власними розробками тестових завдань. Навчально-методичні матеріали з системи дистанційного вивчення наук (дисциплін) ка­фед­ри розміщено в програмному комплексі WebСТ на веб-сайті КНЕУ. В програмному комплексі WebСТ розроблено та впроваджено комп’ютерне тестування в режимі онлайн, а також впроваджено комп’ютерне спілкування за допомогою електронного форуму й пошти. Розпочато роботу з переведення матеріалів дистанційних курсів, закріплених за ка­фед­рою, із платформи WebCT у систему Moodle.

Актуалізація змісту навчальних програм здійснюється шляхом взаємодії ка­фед­ри фінансів з основними працедавцями випускників магістерської програми ка­фед­ри (Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України, Державною фінансовою інспекцією України, Департаментом фінансів КМДА тощо) відповідно до їхніх потреб у векторі системного та послідовного покращення підготовки фахівців.

Для виробничої тренінг-практики, в практичній діяльності державних фінансових органів з метою оцінки фінансової стійкості держави, використовуються сучасні інноваційні навчально-тренінгові технології прагматичного характеру з державних фінансів. Такий підхід дозволив посилити прикладну складову дипломної роботи. Основна її перевага та новизна полягає в конкретизації діяльності відповідних органів, що є базами практики за основними напрямами (органи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України). Формування комплексних тем магістерських дипломних робіт дозволило провести захист безпосередньо на базах практики. Представлені до захисту магістерські дипломні роботи базуються на використанні системного підходу в дослідженнях фінансово-економічних процесів, а також на використанні сучасних інформаційних технологій, економіко-математичних методів. Для більшості представлених студентських робіт характерна наявність конструктивних рішень і пропозицій, впровадження яких допоможе покращити систему оподаткування, державний фінансовий контроль, бюджетний процес загалом, підняти роботу фінансових органів держави на вищий щабель.

Нині на ка­фед­рі фінансів працює більше ніж 30 штатних викладачів, 30 із яких є її вихованцями. А кістяк ка­фед­ри формують професори: В. М. Федосов, В. М. Опарін, О. Р. Романенко, О. М. Тимченко, Д. А. Леонов, В. К. Хлівний, В. М. Мельник, Ю. І. Ляшенко, Ц. Г. Огонь.

Із середини 70-х рр. минулого століття ка­фед­ра фінансів КНЕУ стала одним із центрів розвитку фундаментальних наукових досліджень у фінансовій сфері в Україні. На її основі сформувалася українська науково-освітня школа публічних фінансів, ключовими ознаками якої є два аспекти дослідження. По-перше, глибинне проникнення на основі методологічних підходів, заснованих на філософському підґрунті, в сутнісні характеристики ключових категорій публічних фінансів — податків, бюджету, державного боргу, що дозволяє сформувати надійну теоретичну основу для побудови ефективної системи управління державними та місцевими фінансами. По-друге, теоретико-прикладне дослідження проблематики вироблення та реалізації фінансової політики держави, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності та сприяння економічному зростанню. У цьому контексті всебічно досліджувалися як проблеми України, так і досвід країн із розвиненою ринковою економікою, на основі чого визначалися завдання та напрями фінансової стратегії й тактики розвитку молодої Української держави.

Оскільки ключову роль у системі державних фінансів мають податки, основні зусилля представників наукової школи були зосереджені на дослідженні проблематики оптимізації податкового навантаження. Одержавлена за допомогою податків частина вартості національного продукту певною мірою набуває специфічного самостійного руху в межах фінансової системи і в подальшому активно використовується в процесі реалізації фіскальної політики держави. При цьому податкам, як і фінансам загалом, притаманна чітко виражена суперечливість взаємовідносин між їх платниками, державою та споживачами суспільних благ. Обґрунтовано, що при вирішенні податкових проблем слід опиратися на демократичний механізм стримувань і противаг, який передбачає максимально можливе узгодження інтересів усіх сторін.

Важливе місце в доробку науково-освітньої школи займає проблематика оптимізації системи видатків державного та місцевих бюджетів. Із початку ХХІ ст. у наукових публікаціях представники наукової школи публічних фінансів неодноразово звертали увагу на необґрунтоване зростання в Україні видатків на реалізацію управлінських функцій держави; розрив між декларативним соціальним спрямуванням бюджету та реальними фінансовими можливостями держави; неприпустиме зниження активної ролі держави в інвестиційному процесі для сприяння розвитку економіки. З метою оптимізації структури видатків пропонувалася розробка фінансової стратегії Української держави з визначенням відповідних пріоритетів у економічній і соціальній політиці.


І Міжнародний семінар молодих учених «Модернізація державного сектору в Україні: можливості, виклики та обмеження фіскальної децентралізації», 11–14 квітня 2016 р. На фото: д.е.н., проф. В. Федосов (КНЕУ ім. В. Гетьмана), к.е.н., проф. каф. фінансів В. Хлівний (декан фінансово-економічного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана), проф., д-р А. Хайнеманн (Університет м. Бремен), проф., д‑р А. Кнорр (Німецький університет управлінських наук, м. Шпеєр), М. Юнгінгер (ФКА)

Значна увага в дослідженнях із проблематики наукової школи надана питанням розвитку місцевих фінансів, оптимізації будови бюджетної системи та раціоналізації міжбюджетних взаємовідносин. Однією з причин нинішньої політичної кризи в Україні є зацентралізована бюджетна система. Причому, проблема не стільки в невиправданих пропорціях між державним і місцевими бюджетами, скільки в розриві (до 20%) між власними й делегованими повноваженнями місцевої влади та власними й закріпленими дохідними джерелами місцевих бюджетів. Саме надмірна централізація коштів у державному бюджеті призвела до того, що понад 90% місцевих бюджетів є дотаційними, а рівень дотаційності сягає 60%, а часом і 80%. Система бюджетного регулювання, заснована на дотаціях вирівнювання, фактично сформувала ідеологію «бюджетного комунізму», при якій органи місцевої влади не мають ані можливостей, ані стимулів до раціонального господарювання та сприяння регіональному розвитку. Саме це спричинило гальмування впровадження в бюджетний процес на державному й місцевому рівнях новітніх бюджетних технологій, без чого неможливе формування сучасної системи державних фінансів.

Важливою віхою в формуванні та розвитку наукового доробку ка­фед­ри стало видання в 1992 р. спільної монографії В. М. Суторміної, В. М. Федосова та В. Л. Андрущенка «Держава — податки — бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки)», в якій усебічно досліджено питання розвитку податкових систем у світі та визначені засади й напрями імплементації здобутого досвіду в нашій країні в умовах формування основ ринкової економіки. Вагомим внеском у розвиток вітчизняної фінансової науки стало видання у 2002 р. монографії В. М. Федосова та авторського колективу «Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями», в якій оцінено результативність проведених у 90-х рр. ХХ ст. фінансових реформ і визначено стратегічні завдання розвитку фінансової системи України, спрямовані на забезпечення сталого економічного зростання. До вагомих наукових здобутків ка­фед­ри належить і видання у 2010 р. за загальною редакцією В. М. Федосова монографії «Фінансова думка України» (у 3 т.), а також у 2013 р. — колективної монографії за загальною редакцією В. М. Опаріна «Інновації у фінансовій сфері», в якій оцінені завдання, передумови та проблеми запровадження новітніх фінансових інструментів і технологій в управління публічними фінансами.

В освітньому доробку ка­фед­ри фінансів можна виокремити три ключові етапи:

1. Видання за редакцією В. М. Федосова, В. М. Суторміної та С. Я. Огородника в 1991 р. першого на теренах колишнього СРСР навчального посібника «Государственные финансы», де були сконцентровані основні ідеї та положення наукової школи публічних фінансів.

2. Формування в середині 90-х рр., у зв’язку з ринковою трансформацією економіки, нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит», у процесі якого були введені нові навчальні дисципліни — «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Місцеві фінанси», «Управління державним боргом» тощо, та розроблені їх програми, а також видані за редакцією В. М. Федосова перші в Україні підручники «Податкова система України» (1994) та «Бюджетний менеджмент» (2004).

3. Формування на початку 10-х рр. ХХІ ст. на основі результатів наукових досліджень комплексу принципово нових для ­України інноваційних навчальних дисциплін: «Фінансова думка України», «Фіскальна політика», «Макрофінансовий аналіз», «Макрофінансове планування», «Макрофінансовий ризикменеджмент», «Державний фінансовий контроль», «Фінансова інфраструктура», які відповідають сучасним вимогам до управління публічними фінансами.


Зліва направо: д.е.н, проф. С. Огородник, д.е.н, проф. В. Федосов, д.е.н, проф. В. Суторміна

Крім проблематики публічних фінансів, учені ка­фед­ри значну увагу надають й іншим напрямам фінансової науки. Саме завдяки їхнім зусиллям побачили світ перші в Україні навчальні видання з питань управління корпоративними фінансами: навчальний посібник В. М. Суторміної, В. М. Федосова, Н. С. Рязанової «Фінанси зарубіжних корпорацій» (1993) та підручник В. М. Суторміної «Фінанси зарубіжних корпорацій» (2004). Вагомим є також внесок науковців ка­фед­ри в розробку проблематики розвитку в Україні фінансового ринку та ринку фінансових послуг. Так, знаковою подією у науковому житті стало видання за науковою редакцією В. М. Федосова монографії Д. А. Леонова, С. Г. Хоружого та інших «Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції» (2008).

Науковий потенціал ка­фед­ри дозволяє постійно розширювати поле творчого пошуку. Так, В. М. Федосов та В. М. Опарін започаткували новий напрям у фінансовій науці — дослідження проблематики розвитку фінансової інфраструктури суспільства. Сформульовано визначення цієї наукової дефініції, розкрито її сутність і внутрішні риси, а також місце та роль фінансів як інфраструктурної складової суспільного виробництва. Обґрунтовано інституціональні засади функціонування фінансів і фінансової системи, концептуальні підходи до структуризації фінансової інфраструктури, її зрізи з позицій інституціоналізму — інститути й інституції. Досліджено інструментально-управлінську інфраструктуру державних фінансів, інституційну інфраструктуру фінансового посередництва та сервісну інфраструктуру фінансової системи.

Під керівництвом В. М. Федосова ка­фед­ра фінансів КНЕУ стала провідною в Україні в галузі фінансової науки, підготовки кадрів для державних органів управління, методики викладання фінансових дисциплін і написання фундаментальних підручників. Здобутки працівників ка­фед­ри є вагомими й визнаними в Україні та за її межами.

Та все ж головним досягненням колективу ка­фед­ри є її випускники, серед яких — десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів фінансової системи України, сотні іноземних фахівців, десятки кандидатів економічних наук Афганістану, Сирії, Ємену, В’єтнаму, Монголії та країн Африки. Це відомі люди, які зробили вагомий внесок у розбудову національних фінансових систем. Чимало іноземних спеціалістів очолили фінансові органи своїх країн, працювали міністрами та заступниками міністрів.

Навряд чи знайдеться в Україні ще одна ка­фед­ра фінансів, яка зуміла підготувати для держави стількох міністрів фінансів. Випускником ка­фед­ри фінансів КНЕУ був генерал-лейтенант В. С. Хотенко, який у роки Другої світової війни очолював фінансове управління Міністерства оборони СРСР. У аспірантурі при ка­фед­рі підготував кандидатську дисертацію Г. Л. Сахновський — ректор Одеського кредитно-економічного інституту в 1937–1941 рр., а після війни — міністр фінансів і міністр торгівлі Української РСР. Вихованець ка­фед­ри фінансів, к.е.н., доц. В. Ф. Гарбузов у 1944–1950 рр. працював ректором Київського фінансово-економічного інституту, а згодом — головою Держплану УРСР, заступником міністра фінансів СРСР і понад чверть століття — міністром фінансів СРСР. У 1994–1996 рр. Міністерство фінансів незалежної України очолював вихованець ка­фед­ри П. К. Германчук. Також міністрами фінансів нашої держави були випускники університету А. М. Барановський (1961–1979) та І. О. Заб­родін (1987–1990).


Міжнародний науково-практичний семінар студентів і молодих учених «Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблематика і перспективи розвитку (25 березня 2016 р.)

Після становлення України як незалежної держави, багато вихованців ка­фед­ри працювали й нині продовжують працювати на відповідальних посадах у різних міністерствах і відомствах: головою Державної податкової адміністрації України був к.е.н. С. В. Буряк, його заступником — В. В. Регурецький, заступниками міністра фінансів України — В. В. Лісовенко, С. М. Макацарія та багато інших. Фінансове управління Київської міської державної адміністрації багато років очолював вихованець ка­фед­ри В. М. Падалка. У 2006 р. КНЕУ присвоєно ім’я Гетьмана Вадима Петровича — також вихованця ка­фед­ри фінансів КНЕУ, фінансиста-реформатора, посмертно нагородженого званням Героя України, який у період ринкової трансформації економіки працював головою правління Національного банку України і Міжбанківської валютної біржі.

Сьогодні колектив ка­фед­ри фінансів ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» є згуртованою та креативною когортою однодумців, здатних, опираючись на надбання та творчий доробок попередніх поколінь і світової фінансової думки, творчо розв’язувати складні проблеми вдосконалення фінансової освіти. Значна увага на ка­фед­рі надається підвищенню ролі інноваційної складової навчального процесу шляхом комплексного впровадження низки інноваційних технологій, які дозволяють органічно та наскрізно поєднувати процеси вивчення всіх дисциплін, що викладаються, від фундаментальної теоретичної дисципліни бакалаврського рівня «Фінанси» до фахових прагматичних предметів магістерської підготовки. Колектив ка­фед­ри фінансів КНЕУ перебуває в постійному творчому пошуку та сміливо дивиться в майбутнє.Ка­фед­ра корпоративних фінансів і контролінгу


ТЕРЕЩЕНКО
Олег Олександрович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

О. О. Терещенко — завідувач ка­фед­ри. Закінчив Тернопільський інститут народного господарства. У 2005 р. в КНЕУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Антикризове управління фінансами підприємств». У межах роботи над дисертацією здійснював дослідження в Цюрихському університеті (Швейцарія). Проходив стажування у Deutsche Bank AG (Німеччина), Філіппс­Університеті (м. Марбург) та Університеті ГеоргаАвгуста (м. Геттінген).

Автор понад 80 наукових і навчально-мето­дичних праць із питань корпоративних фінансів і контролінгу, низки підручників: «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансовий контролінг». Має значний досвід роботи у податкових органах, аудиторських компаніях, в управлінні фінансами підприємств. Неодноразово залучався Міністерством фінансів України та Національним банком України як радник з питань впровадження нових підходів до аналізу кредитних ризиків та оцінки ефективності інвестиційних проектів відповідно до найкращої світової практики. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Член редакційної колегії журналу «Фінанси України». Керівник магістерської програми «Фінансовий контролінг», директор наукового Інституту фінансового контролінгу.Ка­фед­ра була створена у вересні 1989 р. як ка­фед­ра фінансів галузей народного господарства шляхом виокремлення з ка­фед­ри фінансів напряму фінансів мікрорівня. Фундаторами ка­фед­ри були д.е.н., проф. С. С. Осадець, к.е.н., проф. А. М. Поддєрьогін, професори Г. Г. Нам, Л. Н. Тугарінова, Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, В. З. Потій. У березні 1992 р. ка­фед­ра була перейменована на ка­фед­ру фінансів підприємств і страхової справи, а в жовтні 2002 р., після виокремлення блоку страхової справи, стала ка­фед­рою фінансів підприємств. У зв’язку з модернізацією напрямів науково-дослідної роботи й освітньої діяльності, в січні 2014 р. ка­фед­ра була реорганізована у ка­фед­ру корпоративних фінансів і конт­ролінгу.

Місія ка­фед­ри вбачається у генеруванні наукових розробок у сфері корпоративних фінансів і контролінгу та їх імплементації у процес підготовки фахівців світового рівня та у практичну діяльність підприємств. Мета ка­фед­ри полягає у забезпеченні конкурентоспроможної освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері корпоративних фінансів і контролінгу. У цьому контексті ключовими завданнями ка­фед­ри є:

• здійснення наукових розробок у сфері корпоративних фінансів і контролінгу;

• забезпечення якісної підготовки фінансистів відповідно до запитів практики;

• високопрофесійне викладання дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів;

• забезпечення міжнародної співпраці з профільними ка­фед­рами університетів-партнерів;

• здійснення підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації;

• науково-методичний супровід наукової й освітньої діяльності;

• розбудова партнерських стосунків із підприємствами й організаціями.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: заст. зав. каф., к.е.н., доц. О. А. Островська, к.е.н., доц. Л. І. Данілова, к.е.н., проф., заслужений працівник освіти України А. М. Поддєрьогін, д.е.н., проф. М. Д. Білик, к.е.н., проф. Л. Д. Буряк, заст. декана, к.е.н., проф. А. М. Павліковський,
к.е.н., доц. О. М. Грицино, к.е.н., проф. В. З. Потій; другий ряд: ст. лаб. Н. А. Акінтьєва, к.е.н., доц. В. О. Романишин, к.е.н., доц. Т. О. Зінькевич,
к.е.н., доц. О. Ю. Клементьєва, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. Н. П. Сиволапенко, пров. фах. з управл. наук. проектами Є. О. Нагорний,
ст. викл. Ю. С. Скакальський, к.е.н., ст. викл. К. В. Мельник, заст. зав. каф., к.е.н., проф. Н. Д. Бабяк, зав. каф., д.е.н., проф. О. О. Терещенко, ст. викл. Н. Ю. Невмержицька, к.е.н., доц. І. М. Свідерська, к.е.н., ст. викл. Д. Ю. Циплюк, к.е.н., доц. С. Д. Ушеренко, асист. С. Є. Буйденко,
асист. В. В. Круш, ст. викл. О. Б. Соколова, к.е.н., доц. А. П. Куліш, асист. О. П. Галака, ст. викл. Я. І. Невмержицький;
третій ряд: к.е.н., ст. викл. Т. Ю. Котенко, к.е.н., ст. викл. Н. Ю. Буратчук, лаб. А. М. Білоус, асист. М. В. Євтушенко,
к.е.н., доц. І. В. Іванець, к.е.н., доц. Г. Ю. Жолнерчик, ст. викл. Т. Ю. Макаренко, асист. І. А. Білоцька, к.е.н., ст. викл. А. Г. Паскалова

Ка­фед­ра бере активну участь у підготовці бакалаврів і магістрів стаціонарної та заочної форм навчання. Як випускова ка­фед­ра зі спеціальності «Фінанси і кредит», забезпечує функціонування двох магістерських програм — «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» і «Фінансовий контролінг». Суттєвим результатом упровадження інноваційних технологій викладання є те, що обидві магістерські програми мають стабільно високі рейтинги як за оцінками вітчизняних експертів (наприклад, рейтинг журналу «Фокус»), так і в міжнародному вимірі (рейтинг «EDUNIVERSAL Best Masters», 2014–2015 рр.).

Ка­фед­ра має значні успіхи в розбудові міжнародних контактів. Її зв’язки з навчальними закладами й організаціями інших країн мають два напрями — спільна підготовка фахівців і реалізація колективних наукових проектів. Ка­фед­ра активно співпрацює з ка­фед­рою контролінгу Філіпс-Університету (м. Марбург, Німеччина) та ка­фед­рою фінансів і контролінгу Університету Георга-Августа (м. Гетінген, Німеччина). В межах цієї співпраці значна частина студентів КНЕУ, які навчаються за магістерською програмою «Фінансовий контролінг», щорічно проходять навчання за програмами обміну в іноземних університетах. Упродовж 2010–2015 рр. за програмами академічного обміну пройшли навчання понад 40 магістрантів ка­фед­ри. Крім цього, провідні науковці ка­фед­ри проводять наукові дослідження на базі університетів-партнерів.

Упродовж 2013–2014 рр. фахівці ка­фед­ри організували керівництво й участь студентів у Міжнародному чемпіонаті з корпоративних фінансів «Growth Driver», який проводиться в Московському державному університеті імені М. І. Ломоносова (Росія). Щорічно команди КНЕУ, сформовані зі студентів магістерської програми «Фінансовий контролінг», ставали переможцями зазначеного чемпіонату, випередивши представників таких відомих університетів, як Московський державний університет імені М. І. Ломоносова, Московський державний інститут міжнародних відносин, Санкт-Петербурзький державний університет, Білоруський державний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка тощо. Серед здобутків ка­фед­ри слід згадати також перемоги студентів магістерських програм на всеукраїнських конкурсах магістерських дипломних робіт, студентських олімпіадах.

На базі ка­фед­ри щорічно проводяться: Міжнародна науково-практична конференція «Контролінг у бізнесі: теорія й практика», Всеукраїнська науково-практична конференція «Корпоративні фінанси: проблеми сьогодення», круглі столи із залученням іноземних партнерів, провідних вчених та досвідчених практиків. Наукові дослідження ка­фед­ри здійснюються як у межах ка­фед­ральних дослідницьких тем, так і у складі дослідницьких інститутів КНЕУ — Інституту фінансового контролінгу й Інституту фінансово-інвестиційних досліджень. У науковій роботі ка­фед­ри враховано світові тенденції розвитку корпоративних фінансів і контролінгу. Основні напрями наукових досліджень:

• проблематика фінансового менеджменту в сфері бізнесу;

• теорія та практика корпоративних фінансів;

• фінансовий контролінг як інноваційний ресурс корпоративних фінансів;

• капітальні та фінансові інвестиції в реальному секторі економіки;

• антикризове управління фінансами підприємств;

• вартісно-орієнтоване управління й оцінка вартості бізнесу;

• капітал корпоративних підприємств і ціна його залучення;

• фінансова та корпоративна реструктуризація підприємств;

• біхевіористичні корпоративні фінанси;

• особливості розвитку корпоративних фінансів і контролінгу в Східній Європі.

Лише у 2013–2015 рр. за результатами досліджень науковці ка­фед­ри отримали вісім авторських свідоцтв. Провідні співробітники ка­фед­ри видали понад десять монографій, численні підручники та навчальні посібники з проблематики фінансів підприємств, фінансового менеджменту та контролінгу. За авторством членів колективу ка­фед­ри видано такі відомі широкому загалу підручники та навчальні посібники, як «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «­Фінансовий контролінг».


Провідні вчені кафедри.
Зліва направо: д.е.н., проф. О. О. Терещенко,
к.е.н., проф. В. З. Потій, к.е.н. проф. А. М. Поддєрьогін,
к.е.н. проф. А. А. Павліковський, д.е.н. проф. М. Д. Білик,
к.е.н. проф. Л. Д. Буряк

Ка­фед­ра корпоративних фінансів і контролінгу має значний науковий потенціал. У її науково-педагогічному колективі працюють сім професорів, 12 доцентів, три доктори та 22 кандидати економічних наук.

Засновником і першим завідувачем ка­фед­ри є проф. А. М. Поддєрьогін — заслужений працівник і відмінник освіти України, автор понад 100 наукових і науково-методичних праць із питань фінансів підприємств, фінансового менеджменту, корпоративного податкового менеджменту. Кандидатську дисертацію захистив у 1970 р. за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит», згодом навчався та проходив наукове стажування з фінансового менеджменту в Світовому банку (м. Вашингтон). Є керівником авторських колективів та співавтором підручників і навчальних посібників: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Оподаткування суб’єктів підприємництва — презентаційний курс», «Фінансовий менеджмент. Практикум», «Оподаткування суб’єктів підприємництва. Практикум». Як провідний фахівець у галузі фінансів підприємств, був неодноразово залучений до роботи в комісіях Верховної Ради України із розробки Державного бюджету. У 1980–1988 рр. працював деканом фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства, а в 1989–2013 рр. — завідувачем ка­фед­ри фінансів підприємств КНЕУ. Член і вчений секретар спеціалізованої вченої ради КНЕУ із захисту докторських дисертацій зі спеціальності 08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит». Член президії науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України, голова підкомісії «Фінанси і кредит». Нагороджений медалями «За трудову відзнаку» (1986) і «Ветеран праці» (1980), почесними грамотами МОН України.

Значний внесок у розвиток ка­фед­ри здійснено відмінником освіти України та почесним працівником КНЕУ, проф. М. Д. Білик. У 1966 р. закінчила фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка. У 1966–1973 рр. працювала на ка­фед­рі фінансів цього ж інституту та навчалася в аспірантурі. У 1973–1992 р. працювала старшим викладачем, доцентом та завідувачем ка­фед­ри економіки Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців Міністерства торгівлі СРСР. У КНЕУ на постійній основі працювала з 1992 р., зокрема на ка­фед­рі фінансів підприємств — з 2001 р. Докторську дисертацію на тему «Управління фінансами державних підприємств» захистила у 2000 р. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних робіт (11 монографій, 107 наукових статей, 27 підручників і навчальних посібників і 147 методичних розробок, навчальних програм та навчальних планів). Зокрема, автор навчального посібника «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» та підручника «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств». Керівник авторських колективів і автор окремих розділів на­вчальних посібників: «Фінансовий аналіз», «Основи бюджетування», «Фінансовий аналіз. Практикум». А також автор окремих розділів підручників: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент». Під науковим керівництвом М. Д. Білик успішно захистили кандидатські дисертації більше ніж 20 аспірантів та здобувачів. У липні 2015 р. життя Марії Дмитрівни раптово обір­валося. Проте вона назавжди залишиться у добрій пам’яті своїх учнів і колег. Її науковий доробок, численні монографії, підручники й наукові публікації сприяли та сприятимуть утвердженню авторитету ка­фед­ри у науковому світі.


Обговорення нових видань кафедри

До числа провідних науковців ка­фед­ри належить проф. В. З. Потій, яка теж здобула вищу освіту в стінах Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 1980 р. захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2011 р. їй присвоєно вчене звання професора ка­фед­ри фінансів підприємств. За вагомий внесок у розвиток КНЕУ, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена званням «Заслужений працівник КНЕУ» (2004). В. З. Потій стояла біля витоків розробки базових дисциплін ка­фед­ри та їх навчально-методичного забезпечення, тривалий час працювала заступником завідувача ка­фед­ри з навчально-методичної роботи.

Знаним фахівцем у сфері фінансів реального сектора економіки є проф. Л. Д. Буряк, який працював в університеті протягом 1975–2015 рр. У 1961 р. став випускником Київського фінансово-економічного інституту за спеціальністю «Фінанси і кредит». Після закінчення аспірантури працював на ка­фед­рі фінансів на посадах асистента, викладача, старшого викладача та доцента. В 1975 р. захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора ка­фед­ри фінансів підприємств. За вагомий внесок у розвиток педагогічної освіти і науки КНЕУ нагороджений званням «Заслужений працівник Київського національного економічного університету» (2002). Разом з іншими науковцями проф. Л. Д. Буряк тривалий час створював імідж ка­фед­ри та творив її ­історію.

Одним із фундаторів ка­фед­ри був і Г. Г. Нам, який здобув вищу освіту в Ташкентському фінансово-економічному інституті. За розподілом був направлений на роботу до м. Алмати Казахської РСР. У 1960–1963 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, в 1964 р. захистив дисертацію. Працював у Науково-дослідному економічному інституті при Держплані Казахської РСР. У 1965 р. обраний за конкурсом на посаду старшого викладача ка­фед­ри фінансів Київського інституту народного господарства — навчального закладу, де працював до останнього дня життя. За ці роки Геннадій Георгійович був двічі направлений у службове відрядження (для роботи в Монгольській народній республіці в 1968–1969 рр. та на Кубі в 1980–1982 рр.), обіймав посади старшого викладача, доцента, а з 2007 по 2013 р. — професора. На ка­фед­рі фінансів підприємств Г. Г. Нам працював від моменту її заснування, виконував обов’язки заступника завідувача ка­фед­ри. Вітчизняним фінансистам відомі напрацювання проф. Г. Г. Нама, присвячені теоретичним засадам фінансів підприємств. Список праць науковця щороку поповнювався (1973 р. — 20, 1978 р. — 30, 1988 р. — понад 50, 2010 р. — понад 100). Під його керівництвом підготували та захистили кандидатські дисертації О. О. Терещенко (нині д.е.н., проф., завідувач ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ), Н. Д. Бабяк (к.е.н., проф., заступник завідувача ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ), В. П. Яцюта (к.е.н., доцент ка­фед­ри фінансів), О. Р. Романенко (к.е.н., проф.) та багато інших.


Молоді випускники кафедри — теперішні викладачі, модератори інноваційної магістерської програми «Фінансовий контролінг» зі своїм наставником — д.е.н., проф. О. О. Терещенком

Патріотом ка­фед­ри і країни, який здійснює велику організаційну роботу, є проф. А. М. Павліковський. Він має значний досвід як у практичній сфері, так і в питаннях навчально-методичного забезпечення дисциплін ка­фед­ри, у керівництві кандидатськими дисертаціями. Проф. А. М. Павліковський бере активну участь у написанні базових підручників та навчальних посібників, що є візитною карткою ка­фед­ри. У 1969 р. закінчив Київський інститут народного господарства. Працював економістом на промисловому підприємстві. Більше ніж шість років працював на відповідних посадах у Міністерстві фінансів України. Кандидат економічних наук з 1980 р. Стаж науково-педагогічної роботи — 42 роки (педагогічної — 35 років). З 1990 р. обіймає посаду заступника декана фінансово-економічного факультету. Має 65 публікацій, у тому числі 47 наукового і 18 навчально-методичного характеру, співавтор семи підручників і двох навчальних посібників. Залучався до роботи контрольно-ревізійної комісії Міністерства освіти і науки України. Нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Заслужений працівник КНЕУ (2003).

Заступниками завідувача ка­фед­ри є проф. Н. Д. Бабяк та доц. О. А. Островська. З 2004 р. Н. Д. Бабяк — з 2004 р. кандидат економічних наук, з 2006 р. — доцент ка­фед­ри фінансів підприємств. У 2015 р. отримала вчене звання професора ка­фед­ри корпоративних фінансів і контролінгу. Вагомий внесок Н. Д. Бабяк здійснила в культивування фінансового контролінгу на теренах України як у практичну діяльність підприємств, так і в навчальний процес КНЕУ. Викладає дисципліни «Корпоративні фінанси», «Фінансовий контролінг» та «Управлінський облік в системі контролінгу». Н. Д. Бабяк бере активну участь у роботі Інституту фінансового контролінгу, поєднує освітню й наукову діяльність з фінансовою роботою в корпоративному секторі економіки. Значну наукову роботу на ка­фед­рі здійснює доц. О. А. Островська, яка активно розвиває наукове поле антикризового управління фінансами та санації підприємств. Є авторитетним експертом у питаннях фінансової діагностики, антикризового планування та фінансування.


Підведення підсумків наукової студентської конференції

Посильний внесок у становлення ка­фед­ри та ствердження її авторитету роблять такі знані фахівці у сфері корпоративних фінансів, як проф. О. В. Павловська, доценти І. М. Свідерська, О. Ю. Клементьєва, А. П. Куліш, О. М. Грицино, В. В. Чепка, В. О. Романишин, Н. М. Притуляк, Л. І. Данілова, Т. О. Зінькевич, С. В. Ущеренко, А. Ю. Жолнерчик, І. В. Іванець, старші викладачі Н. Ю. Невмержицька, О. Б. Соколова, Я. І. Невмержицький, Ю. С. Скакальський, А. Г. Паскалова, К. В. Мельник, Д. М. Стащук, Т. Ю. Макаренко, А. В. Корнилюк, Т. Ю. Котенко, Д. Ю. Циплюк та асистенти І. А. Білоцька, В. В. Круш, О. П. Галака, М. В. Євтушенко тощо.

Вагомий вклад у організацію та забезпечення безперервної навчально-методичної роботи ка­фед­ри здійснюють члени допоміжного персоналу ка­фед­ри. Серед них слід відзначити інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу Н. П. Сиволапенко, яка працює в університеті з 1982 р. і має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ». Також заслуженим працівником КНЕУ є старший лаборант ка­фед­ри Н. А. Акінтьєва (працює в університеті з 1981 р.). Доцільно й відзначити наполегливу працю методистів ка­фед­ри О. М. Білоус та Л. І. Павловської.Ка­фед­ра страхування


ГАМАНКОВА
Ольга Олексіївна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

О. О. Гаманкова — завідувач ка­фед­ри, заслужений працівник КНЕУ. Закінчила фінансово-економічний факультет КНЕУ, з 2010 р. по теперішній час очолює ка­фед­ру страхування цього вишу, пройшовши за 35-річний період роботи (з 1980 р.) науковий шлях від аспіранта до завідувача ка­фед­ри.

Проф. О. О. Гаманкова веде активну науково-дослідну роботу. Сфера її наукових інтересів: теоретико-методологічні проблеми фінансів та страхування, розвиток ринку страхових послуг, фінансові основи страхової діяльності, фінансовий менеджмент у страхових організаціях. Тема докторської дисертації — «Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку» (2010). Загальний перелік наукових та науково-методичних публікацій складає понад 100 найменувань, серед яких чотири монографії (в тому числі одна одно­осібна), дев’ять підручників та навчальних посібників з грифом МОН України (в тому числі два одно­осібних). Нею підготовлено значну кількість висококваліфікованих фахівців для страхового сектору України, серед яких вісім кандидатів наук. Є науковим керівником двох докторантів та п’яти аспірантів. Очолює створений в КНЕУ науково-дослідний Інститут страхування.

Разом з колегами проф. О. О. Гаманкова долучилася до створення в КНЕУ першої в Україні ка­фед­ри страхування та запровадження першої в Україні магістерської програми «Страховий менеджмент». Є одноосібним автором і розробником навчальних дисциплін «Фінанси страхових організацій» (бакалаврський рівень), «Облік і аудит у страхових організаціях» та «Облік і звітність у страхових організаціях» (магістерський рівень); співавтором розробки дисциплін ка­фед­ри «Страхування» та «Страхові послуги» (бакалаврський рівень).

Ольга Олексіївна викладає курси «Страхування», «Страхові послуги», «Фінанси страхових організацій» та «Облік і звітність у страхових організаціях». За результатами опитування студентів і випускників КНЕУ отримала звання «Кращий викладач».

За багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток університету нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Подякою та нагрудним знаком Київського міського голови, Почесною грамотою КНЕУ. Неодноразово отримувала подяки від Експертної ради зі страхування при Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Ліги страхових організацій України; Харківського союзу страховиків. Є лауреатом премії Фонду Олександра Сосіса за досягнення в освітній і науковій діяльності. Має почесне звання «Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».Ка­фед­ра страхування існує в КНЕУ з 2002 р. і є однією з чотирьох випускових ка­фед­р фінансово-економічного факультету. Місія ка­фед­ри — розвиток наукової школи страхування КНЕУ, підготовка на основі компетентнісного підходу фахівців високої кваліфікації для страхового сектору економіки України. А далекосяжною метою діяльності ка­фед­ри є лідерство в науково-освітній і науково-дослідній діяльності у сфері страхування в Україні.

На ка­фед­рі страхування зосереджений потужний науково-педагогічний потенціал, завдяки якому сформувалася та розвивається науково-педагогічна школа страхування КНЕУ. З 1993 р. викладання дисципліни «Страхування» розпочалося на всіх факультетах КНЕУ. Для виконання цього завдання був сформований колектив викладачів у складі 13 осіб, який згодом і став основою науково-педагогічного колективу ка­фед­ри страхування. Зараз більшість представників першого колективу продовжують працювати на ка­фед­рі, маючи понад 20-річний досвід науково-педагогічної роботи у сфері вищої освіти.

За прикладом КНЕУ започаткували або розширили викладання страхування понад 180 українських університетів і факультетів економічного спрямування. При цьому КНЕУ поступово перетворився на неофіційний науково-методичний центр забезпечення вищої школи України програмами, підручниками й іншими матеріалами з циклу страхових дисциплін.

Зростанню ролі КНЕУ в науково-освітньому та кадровому забезпеченні страхування, подальшому розвитку наукової школи страхування сприяла допомога ЄС, надана Україні в межах програми ТАСІS. Реалізація проекту цієї програми щодо створення Українського центру навчання страховій справі була покладена Кабінетом Міністрів України на КНЕУ. Виконавчим директором центру став проф. С. С. Осадець. Упродовж 1994–1996 рр. у центрі відбулося понад 110 семінарів, на яких підвищили свою кваліфікацію більш як 1800 керівників і відповідальних працівників страхових компаній, викладачів ВНЗ і співробітників інших організацій України та Молдови. Слухачі мали можливість отримати інформацію з питань страхування від провідних фахівців страхового бізнесу та педагогів Великої Британії, Нідерландів, Австрії, Швеції, Німеччини. Протягом двох тижнів ділився зі слухачами досвідом роботи директор навчального центру корпорації «Lloyds of London». У межах проекту викладачі страхових дисциплін прослухали безперервний тримісячний інтенсивний і насичений цикл лекцій і семінарів з організації страхування в умовах ринкової економіки від фахівців з Австрії, Великої Британії, Нідерландів, ­Німеччини, Франції, Швеції, а згодом пройшли довготривале ­стажування в Лондоні й Амстердамі.

Проект TACIS став каталізатором формування в університеті сучасної вітчизняної наукової школи страхування. Він забезпечив реальну можливість подолати проблеми, пов’язані з розвитком в Україні страхової науки шляхом забезпечення перепідготовки наукових кадрів вищої школи — носіїв і поширювачів нових знань; дав змогу відійти від попередніх знань, сформованих на підґрунті теорії страхування радянської доби; уможливив ознайомлення науковців із теорією та практикою новітнього західноєвропейського страхування.

Розвитку наукової школи страхування КНЕУ та поширенню ідей цієї школи сприяли й міжнародні науково-практичні конференції. В жовтні 1996 р. у КНЕУ на базі Українського центру навчання страховій справі було організовано першу в Україні Міжнародну науково-практичну конференцію зі страхування «Європейський досвід страхової діяльності і вдосконалення її кадрового забезпечення. Професійні дискусії педагогів та практиків Сходу та Заходу». Конференція була присвячена 95-річчю КНЕУ та підведенню підсумків реалізації проекту програми ТАСІS. У числі організаторів конференції була й Асоціація страхових факультетів Європи, яку очолював завідувач ка­фед­ри страхування і ризик-менеджменту Амстердамської банківської академії, проф. Поль Клаас. У роботі конференції взяли участь учені та практики 14 країн світу, а також Посол Великої Британії в ­Україні. Матеріали конференції було видано українською, російською й англійською мовами.

У 2001 р. за участю КНЕУ в Тернополі відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція зі страхування, присвячена 125-річчю з дня народження акад. К. Г. Воблого. Матеріали конференції побачили світ у фаховому виданні — «Науковому віснику ТНЕУ».

Ка­фед­рою страхування в 2012 р. було започатковано проведення міжнародних науково-практичних конференцій страхового спрямування на постійній основі. Перша конференція була присвячена десятиріччю ка­фед­ри. До цього ювілею був підготовлений спецвипуск всеукраїнського журналу «Страхова справа», де опублікували статті всі викладачі ка­фед­ри. А за підсумками конференції було видано спецвипуск наукового збірника КНЕУ «Формування ринкової економіки». Друга конференція відбулася у 2014 р., третя — у 2016 р. Надалі конференції відбуватимуться раз на два роки, а їхні підсумки традиційно оприлюднюватимуться у збірниках тез доповідей ­учасників.

Розвиток науково-освітньої школи страхування КНЕУ дав змогу запровадити у виші першу в Україні магістерську програму «Страховий менеджмент» і відкрити в 2002 р. на фінансово-економічному факультеті ка­фед­ру страхування. Упродовж 2002–2010 рр. завідувачем ка­фед­ри був д.е.н., проф. С. С. Осадець, а з 2010 р. її очолює д.е.н., проф. О. О. Гаманкова.

Створення ка­фед­ри страхування відкрило для науковців КНЕУ нові можливості розвивати вітчизняну страхову науку завдяки успішній дослідницькій діяльності, підготовці та захисті на ка­фед­рі кандидатських і докторських дисертацій, виданню монографій, підручників і навчальних посібників.

Більшість викладачів ка­фед­ри мають понад 20-річний досвід науково-педагогічної роботи у сфері страхування. Серед них: два доктори наук, професори (О. О. Гаманкова та С. С. Осадець); 13 кандидатів наук, доцентів (Т. М. Артюх, А. Л. Баранов, О. В. Баранова, С. В. Горянська, О. В. Димніч, Ю. В. Заїкін, О. М. Залєтов, О. Д. Колотило, Т. Д. Кривошлик, О. В. Мурашко, К. О. Сліпко, Т. І. Стецюк, Т. В. Татаріна); старший викладач (В. І. Веретнов,), асистенти (В. О. Демченко, С. М. Полєжаєва, К. В. Третяк).


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. каф. Ю. В. Заїкін, асист. С. І. Дорошенко, асист. Д. О. Тищенко,
к.е.н., доц. О. М. Залєтов, д.е.н., проф. С. С. Осадець, к.е.н., доц. А. Л. Баранов, ст. викл. В. І. Веретнов, асп. С. Р. Ланг;
другий ряд: асист. В. О. Демченко, к.е.н., доц. О. В. Баранова, к.е.н., доц. Т. В. Татаріна, к.е.н., доц. Т. Д. Кривошлик,
к.е.н., доц., проф. каф. Т. М. Артюх, к.е.н., доц. С. В. Горянська, зав. каф., д.е.н., проф. О. О. Гаманкова, асист. С. М. Полєжаєва,
к.е.н., доц. О. В. Димніч, к.е.н., доц. Т. І. Стецюк, асист. К. В. Третяк, к.е.н., доц. О. В. Мурашко, к.е.н., доц. О. Д. Колотило

Із самого початку заснування ка­фед­ри пріоритетною для її колективу стала наукова діяльність. Дослідження працівників ка­фед­ри здебільшого підпорядковані єдиній меті — пошукам найбільш ефективної системи страхового захисту юридичних і фізичних осіб від втрати майна та доходів унаслідок ризикових ситуацій. Наукова робота знайшла вираження в активізації підготовки кандидатських і докторських дисертацій викладачів та аспірантів. За роки існування ка­фед­ри було захищено докторську (проф. О. О. Гаманкова) та 14 кандидатських дисертацій. Серед кандидатів наук — викладачі, які працюють у складі ка­фед­ри: доценти О. В. Баранова, А. Л. Баранов, О. В. Димніч, О. М. Залєтов, Ю. В. Заїкін, О. Д. Колотило, Т. Д. Кривошлик, О. В. Мурашко, К. О. Сліпко, Т. М. Стецюк, Т. В. Татарина, К. В. Третяк. Закінчили аспірантуру ка­фед­ри та захистили дисертації: директор Центру бізнес-стратегій «Перспектива», доцент ка­фед­ри страхування та ризикменеджменту КНУ ім. Т. Шевченка В. І. Нечипоренко, ректор Хмельницького економічного університету Р. П. Смоленюк, ­доцент ка­фед­ри фінансів Криворізького національного університету та докторант ка­фед­ри страхування КНЕУ А. А. Супрун.

Співробітники ка­фед­ри опублікували дев’ять колективних та одноосібних монографій з актуальних питань страхової діяльності; в наукових збірниках і журналах щороку публікується 30–45 статей співробітників ка­фед­ри, а також щорічно виходять друком до 50 тез доповідей всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.

Результатом наукових досліджень та узагальненням педагогічної практики стала підготовка колективом ка­фед­ри підручників і навчальних посібників. Важливою подією для освітян, науковців і практиків страхового бізнесу була поява в 1998 р. першого в Україні підручника «Страхування» з грифом МОН України, у створенні якого брали участь науковці КНЕУ: Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова, С. В. Горянська, О. Д. Колотило, Т. Д. Кривошлик, О. В. Мурашко, С. С. Осадець, А, М. Поддєрьогін, Т. Д. Татаріна, а також багато практиків страхової справи та працівників Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю. Загальну наукову редакцію підручника здійснив проф. С. С. Осадець. Підручник принципово відрізнявся від тодішніх подібних видань країн колишнього СРСР, адже був підготовлений на базі глибокого вивчення теорії та практики страхування в західних країнах. Завдяки двом перевиданням великим накладом і наявності вільного доступу на багатьох сайтах в Інтернеті книга стала корисною для всіх, хто цікавиться страховою справою, та здобула численні позитивні відгуки в пресі. Зараз готується до друку принципово оновлена версія підручника «Страхування».

Крім того, ка­фед­ра видала перший в Україні підручник для бакалаврів «Страхові послуги» (2007 р., автори — Т. М. Артюх, О. В. Баранова, О. О. Гаманкова, Т. Д. Кривошлик, О. Д. Колотило, С. С. Осадець, Т. В. Татаріна, В. М. Фурман), а також перший в Україні підручник для магістрів «Страховий менеджмент» (2012 р., колектив авторів під керівництвом проф. С. С. Осадця). Отримали студенти й написані проф. О. О. Гаманковою перші в Україні навчальні посібники «Облік і аудит у страхових організаціях» (2004) і «Фінанси страхових організацій» (2007). Доценти А. Л. Баранов та О. В. Баранова видали першу в Україні електронну версію практикуму з «Фінансів страхових організацій» (2012), а доценти О. В. Мурашко, Т. І. Стецюк, С. В. Горянська та О. В. Димніч — електронну версію практикуму з «Соціального страхування» (2012). Також ка­фед­ра забезпечила студентів низкою посібників для самостійної та дистанційної форм навчання.

Оскільки більшість підручників і навчальних посібників були першими в Україні, вони мали яскраво виражене дослідницьке спрямування та розвивали ті напрями страхування, які до появи зазначених праць були слабо або зовсім недосліджені. Підручники та посібники широко використовують багато вищих навчальних закладів України, а також працівники страхового бізнесу в практичній діяльності.

У межах розвитку наукової школи страхування КНЕУ велика увага надається організації наукової роботи студентів. Щороку ка­фед­ра страхування проводить секцію «Страхування» у складі університетської студентської наукової конференції. Із доповідями у секції виступають 25–35 студентів. Доповідачі отримують грамоти університету та подарунки від спонсорів. Студенти також беруть активну участь у міжвишівських і міжнародних конференціях, олімпіадах і конкурсах, зокрема були учасниками таких заходів у Москві, Санкт-Петербурзі, Мінську та Вроцлаві. Студенти магістерської програми «Страховий менеджмент» активно залучаються до підготовки та проведення міжнародних науково-практичних конференцій, які організовує ка­фед­ра страхування, та мають можливість публікувати тези своїх доповідей у матеріалах конференцій. Однією з форм роботи ка­фед­ри зі студентами є щорічне проведення чемпіонатів «Що? Де? Коли? — страхування» з Борисом Бурдою та інтелектуального чемпіонату «Управлінські поєдинки».


Засідання кафедри страхування

За рішенням Вченої ради КНЕУ на фінансово-економічному факультеті створено Навчально-практичний центр страхового бізнесу КНЕУ (НПЦСБ) (директор — к.е.н., доц. Ю. В. Заікін), який працює під науково-методичним керівництвом ка­фед­ри страхування. Завдяки спонсорській допомозі СК «Скайд» (керівник — к.е.н., доц. В. М. Стецюк) центр обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, засобами зв’язку. НПЦСБ має повний набір нормативних актів зі страхування, декілька комплектів правил страхування й інших документів, що використовуються в практиці страхової діяльності, а також електронні версії річних звітів усіх страхових компаній України, починаючи з 2003 р. Це дозволяє студентам виконувати навчальні завдання та здійснювати наукову роботу, користуючись реальною інформацією. У центрі проводяться тренінги й інші практичні заняття зі студентами. Тут можна отримати консультацію з будь-якого питання, що стосується страхової проблематики.

Вже два роки в університеті діє Науково-дослідний інститут страхування КНЕУ (директор — проф. О. О. Гаманкова). Його основне завдання полягає в підвищенні наукового рівня страхових дисциплін, що викладаються на ка­фед­рі, а шляхами до реалізації цього завдання є опрацюванням в інституті найважливіших проблем розвитку страхування, а також участь викладачів як у підготовці нормативних актів, так і в моніторингу наукових розробок, здійснених іншими вітчизняними й зарубіжними ВНЗ і науковими установами. Результати досліджень використовуються при підготовці монографій, підручників та інших навчальних матеріалів і дисертацій. Провідні викладачі ка­фед­ри разом із відповідальними працівниками ЛСОУ опрацювали перелік нагальних проблем страхового ринку, які потребують наукового дослідження.

Викладачі ка­фед­ри брали активну участь у підготовці й обговоренні проекту нової редакції Закону України «Про страхування». Проф. О. О. Гаманкова та доц. О. В. Мурашко працюють у робочій групі Нацкомфінпослуг із запровадження в страховій галузі Міжнародних стандартів фінансової звітності.

При ка­фед­рі вже десять років успішно працює Студентський науковий страховий клуб КНЕУ (СНСК), керівником якого є ст. викл. В. І. Веретнов. У межах СНСК студенти мають можливість обговорювати зі своїми колегами актуальні проблеми страхування. На засідання клубу запрошують керівників і провідних працівників страхових компаній, здебільшого випускників КНЕУ, які діляться з аудиторією досвідом роботи. Практикуються й виїзні засідання членів клубу до страхових компаній, Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), де студенти можуть ознайомитися з організацією роботи співробітників різних служб страховиків і їх об’єднань безпосередньо на робочих місцях. Клуб щорічно проводить два студентські наукові семінари за страховою тематикою.


Підведення підсумків наукової студентської конференції
(секція «Страхування»)

Серед складових науково-освітнього комплексу зі страхування слід також згадати страхову пресу, в якій провідні співробітники ка­фед­ри відіграють роль не лише авторів, а й організаторів. Проф. О. О. Гаманкова очолює наукову редакцію журналу «Финансовые услуги», співзасновником якого є КНЕУ. Подано клопотання до МОН України щодо визнання цього видання фаховим за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». О. О. Гаманкова також є членом редколегій журналу «Фінанси України» та наукового збірника КНЕУ «Фінанси, облік і аудит». Проф. С. С. Осадець тривалий час був членом редакційних рад «Вісника Національного банку України», журналів «Фінанси України» та «Страховое дело» (м. Москва, РФ). Зараз він продовжує працювати у складі редколегій наукових вісників Буковинського державного фінансово-економічного університету та Хмельницького економічного університету, наукового збірника КНЕУ «Фінанси, облік і аудит», журналів «Страхова справа» та «Финансовые услуги». Магістерська програма «Страховий менеджмент», яку реалізує ка­фед­ра, упродовж останніх п’яти років входить до ТОП-50 світового рейтингу «EDUNIVERSAL». За час її існування підготовлено понад 500 магістрів. Більшість із них працює на відповідальних посадах у страхових компаніях та об’єднаннях. Так, Н. В. Гудима довгі роки очолювала Лігу страхових організацій України; керівниками страхових компаній працюють М. М. Бойчин (голова правління ПАТ «Європейське туристичне страхування»), І. М. Гордієнко (голова правління АСК «ІНГО Україна»), О. А. Кулєшин (генеральний директор ПАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ»), П. О. Нельга (голова правління ПАТ «СК «Українська страхова група»), Я. М. Подолянко (голова правління ПАТ «Київський страховий дім») і багато інших випускників.

Іноземні партнери ка­фед­ри: Державна технічно-економічна вища школа імені Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Республіка Польща); Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Республіка Польща), Міжнародний університет «МІТСО» (м. Мінськ, Республіка Білорусь); Санкт-Петербурзький державний університет (Російська Федерація). А до числа підприємств та організацій, що є її партнерами, належать: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», Ліга страхових організацій України, Українська федерація убезпечення, ПАТ «СК «АХА Страхування», АСК «ІНГО Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна Страхування життя», ПАТ «СК «ПРОВІДНА», ПАТ «СК «УНІКА», ПАТ «СК «Українська страхова група» та ін. Це створює можливість забезпечення якісної виробничої практики студентів магістерської програми «Страховий менеджмент» та отримання ними першого робочого місця.

Колектив ка­фед­ри тричі нагороджувався дипломами Нацкомфінпослуг і Ліги страхових організацій України за успіхи в кадровому та науковому забезпеченні страхового ринку України. Професори С. С. Осадець та О. О. Гаманкова були лауреатами премії Фонду Олександра Сосіса за досягнення в освітній і науковій діяльності. Проф. С. С. Осадець двічі отримав Грамоту Прем’єр-міністра ­України (2001, 2006); проф. О. О. Гаманкова нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України; проф. О. О. Гаманкова та доц. Т. М. Артюх — грамотами та нагрудними знаками Київського міського голови. Професорам С. С. Осадцю і О. О. Гаманковій та доцентам Т. М. Артюх, С. В. Горянській і Т. В. Татаріній присвоєно звання «Заслужений працівник КНЕУ».Ка­фед­ра фінансові ринки


ГАПОНЮК
Микола Анатолійович
Завідувач ка­фед­ри, кандидат економічних наук, професор

М. А. Гапонюк — завідувач ка­фед­ри. У 1975 р. закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут, а з 1980 р. й до сьогодні працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де пройшов шлях від аспіранта до професора, завідувача ка­фед­ри.

Сфера наукових інтересів Миколи Анатолійовича — дослідження за економічними напрямами розвитку держави як на національному, так і на місцевому рівні. Автор понад 70 наукових праць, опублікованих в Україні, Росії, Польщі, Німеччині. Брав участь у розробці та написанні підручників і навчально-методичних посібників: «Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Міжнародні фінансові організації», «Фінансовий ринок» тощо.

Велику увагу проф. М. А. Гапонюк надає підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, під його керівництвом здійснюється захист кандидатських дисертації. Підготував значну кількість висококваліфікованих спеціалістів для фінансової системи України, які плідно працюють у органах державної влади й інститутах фінансового ринку.

Микола Анатолійович бере участь у роботі підкомісії «Фінанси і кредит» Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України. За дорученням МОН України виконує обов’язки експерта з ліцензування й акредитації вищих навчальних закладів. Неодноразово обирався до керівних органів громадських організацій, є членом ради університету та фінансово-економічного факультету.

За багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток університету його удостоєно подяк Київського міського голови (2006, 2011) та звання заслуженого працівника КНЕУ ім. В. Гетьмана. У 2014 р. нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і плідну науково-педагогічну діяльність.Ка­фед­ра фінансові ринки — одна з наймолодших ка­фед­р ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Вона була створена 25 грудня 2008 р. задля подальшого удосконалення управління навчальним процесом і покращення рівня підготовки фінансистів. До цього на теренах України була відсутня спеціалізована магістерська програма з підготовки магістрів фінансового ринку. Окремі дисципліни цього спрямування викладалися в процесі підготовки фахівців інших напрямів, що, зрозуміло, не належним чином відповідало сформованим на ринку праці вимогам. Тому об’єктивною реальністю стала реорганізація ка­фед­ри фінансів КНЕУ, внаслідок якої зі структури цієї ка­фед­ри була виокремлена ка­фед­ра фінансові ринки, яка нині здійснює підготовку компетентних фахівців для фінансового ринку України.

Основна мета ка­фед­ри — максимальне сприяння ефективній реалізації місії університету, а також організація навчально-методичної та наукової діяльності у сфері фінансових ринків. Саме в забезпеченні процесу оволодіння студентами сучасними знаннями в галузі фінансових ринків та здобутті ними практичних навичок і компетенцій полягають основні завдання ка­фед­ри.


Засідання кафедри. Зліва направо: асист. Т. М. Бороденко,
к.е.н., доц. В. М. Радзієвська, зав. каф., к.е.н., проф. М. А. Гапонюк, к.е.н., проф. Н. В. Дегтярьова, к.е.н., доц. В. Ю. Марчук,
ст. викл. А. А. Максименко, к.е.н., доц. А. С. Бабенко,
к.е.н., доц. О. В. Парандій, к.е.н., доц. В. М. Телятников,
к.е.н., ст. викл. Є. І. Волковський

Ка­фед­ра проводить ґрунтовну роботу з підготовки навчально-методичного забезпечення магістерської програми «Фінансовий ринок», яка була розпочата у 2008–2009 навчальному році. Підготовлено методичне забезпечення у всіх дисциплін нової магістерської програми, серед яких: «Інфраструктура фінансового ринку», «Управління фінансовими активами», «Держава на фінансовому ринку», «Корпорації на фінансовому ринку». Розроблено методичне забезпечення для виробничої практики, магістерських дипломних робіт, міжпредметного тренінгу й інших форм навчальної роботи.

Виконанню основних завдань сприяє співпраця ка­фед­ри з установами фінансового ринку: Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, Національним банком України, Українською асоціацією інвестиційного бізнесу, ПАТ «Українська біржа» й іншими професійними учасниками фондового ринку.

Від початку відкриття магістерської програми «Фінансовий ринок» було підготовлено близько 300 магістрів, які працюють у сфері ринків фінансових послуг.

З часу заснування ка­фед­ру фінансові ринки КНЕУ очолює к.е.н., проф. М. А. Гапонюк, який брав активну участь у створені однієї з перших в Україні ка­фед­р, що займаються підготовкою висококваліфікованих фахівців фінансового ринку. Це дало поштовх до розробки нових дисциплін магістерського рівня, зумовлених сучасними реаліями та новітніми дослідженнями. Під керівництвом проф. М. А. Гапонюка були розроблені нові навчальні дисципліни: «Депозитарна діяльність», «Торгівля цінними паперами», «Похідні фінансові інструменти» та ін., що дало змогу підвищити якість знань студентів із магістерської програми «Фінансовий ринок» і підвищити їхні професійні навички як майбутніх фахівців фінансового ринку.

З 14 штатних викладачів ка­фед­ри десять (71,4%) є кандидатами економічних наук, учене звання мають п’ять викладачів, один із яких є професором, а четверо — доцентами. Серед сумісників — один д.е.н., проф. Значною серед викладачів є частка молоді: сім працівників ка­фед­ри (50%) — це викладачі віком до 35 років, з них четверо — кандидати економічних наук. Науково-педагогічна спеціальність (кваліфікація) викладачів відповідає дисциплінам, які вони викладають.


Обговорення поточних завдань.
Зліва направо: к.е.н., проф. Н. В. Дегтярьова,
зав. каф., к.е.н., проф. М. А. Гапонюк, к.е.н., доц. Н. С. Шапран

Більшість штатних викладачів — випускники університету різних років. Серед молодого педагогічного складу є й безпосередньо випускники ка­фед­ри фінансові ринки — це О. В. Парандій та А. Г. Щербина. В колі аспірантів і здобувачів ка­фед­ри також переважають випускники КНЕУ: В. М. Телятников, І. Ю. Волошина, О. А. Завора, С. Ю. Майоров, К. В. Мамушева, О. В. Парандій, О. В. Філонов, І. М. Ройко, К. М. Левченко, А. В. Майстер, А. С. Селютіна й ін.

Викладачі ка­фед­ри постійно працюють над підвищенням професійного рівня викладання провідних дисциплін, організацією навчального процесу, навчально-методичним забезпеченням дисциплін, які вже викладаються, а також над розробкою нових курсів, підготовкою методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю знань студентів, навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін. Планується запровадити нові магістерські програми — «Аналітик фінансового ринку» та «Корпоративні стратегії на фінансовому ринку».

Для покращення організаційної роботи з навчально-методичного забезпечення ка­фед­ри фінансові ринки було створено навчально-тренувальний центр для підготовки фахівців фінансового ринку. Це дозволило інтенсифікувати навчальний процес, поліпшити організацію самостійної роботи студентів, методичне забезпечення навчального процесу, науково-дослідницьку роботу викладачів і студентів ка­фед­ри. Наявність центру особливо важлива в контексті впровадження інноваційних методик навчання та для забезпечення надання відповідної допомоги при виконанні самостійної та науково-дослідницької роботи, при написанні магістерських дипломних робіт студентів магістерської програми «Фінансовий ринок».

Ка­фед­ра фінансові ринки проводить активну науково-дослідну роботу, витоки якої сягають фундаментальних наукових шкіл, що розвиваються на фінансово-економічному факультеті КНЕУ. Основними її завданнями є:

– виконання наукових досліджень на державне замовлення;

– спільні дослідження з іноземними навчальними та науковими установами;

– публікації монографій, наукових статей і брошур.

Результати науково-дослідної роботи оприлюднені як доповіді на міжнародних і національних наукових конференціях, симпозіумах і нарадах, статті, монографії (загалом — понад 150 праць). Вони впроваджуються у практичну діяльність або використовуються в навчальному процесі. З науковими працями співробітників ка­фед­ри фінансові ринки можна ознайомитися в провідних фахових виданнях України: журналах «Економіка України», «Фінанси ­України», «Економіст», «Вісник Національного банку ­України», «Ринок цінних паперів України», «Бухгалтерський облік і аудит» і в іноземних виданнях.

Викладачі ка­фед­ри проводять дослідження в межах спільних з іноземними навчальними та науковими закладами програм. У процесі наукової співпраці з Центральним фінансово-економічним університетом (м. Пекін, КНР) та Академією фінансів міста Варшава (Республіка Польща) досліджуються проблеми фінансової системи та фінансової політики в період завершення ринкових реформ. Перебуває у процесі розробки й реалізація програми співпраці ка­фед­ри з міжнародними структурами, зокрема в межах програми «Еразмус».

На ка­фед­рі проводиться робота з розробки теоретичних і практичних питань як для нових, так і для наявних навчальних дисциплін. Науковці ка­фед­ри ведуть постійний науковий пошук, досліджуючи найновіші й найактуальніші питання теорії та практики фінансового ринку. На ка­фед­рі видано підручники «Міжнародні фінансові організації» та «Фінансовий ринок», «Методичні рекомендації з проведення міжпредметного тренінгу». Здійснюється робота з написання навчальних посібників «Ринок фінансових послуг» і «Депозитарна діяльність» та ін.

У складі Інституту фінансово-інноваційних досліджень викладачі ка­фед­ри проводять науково-дослідну роботу за такими напрямами:

– інновації в фінансовій науці;

– інновації в фінансовій практиці;

– фінансові методи стимулювання інноваційних процесів.

До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, які вивчають дисципліни на ка­фед­рі фінансові ринки. Ка­фед­ра запровадила комплексний підхід до організації науково-дослідної діяльності студентів, який базується на послідовному розвитку їхніх здібностей до наукових досліджень шляхом відбору найкращих студентських робіт для підготовки доповідей на студентських наукових конференціях, підготовки найкращих студентів до участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Понад 50 студентів у різні роки були учасниками всеукраїнських і міжнародних конкурсів студентських НДР, олімпіад, на яких шестеро з них стали переможцями. Серед них слід згадати О. Парандія, О. Завору, І. Волошину, І. Ройко, І. Білик, К. Мамушеву, які в наступні роки продовжили наукову діяльність як аспіранти ка­фед­ри, а деякі — як викладачі.


Під час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку та популяризації фондового ринку України», 24 лютого 2012 р.

З метою підвищення ролі наукової діяльності студентів спільно з ка­фед­рою фінансів щорічно проводяться всеукраїнські міжвишівські наукові студентські конференції. Ка­фед­ра фінансові ринки також ініціювала проведення загальноукраїнських науково-практичних конференцій. 24 лютого 2012 р. спільно з Українським інститутом розвитку фондового ринку та ПАТ «Українська біржа» проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Роль вищих навчальних закладів у розвитку та популяризації фондового ринку України». 15 листопада 2013 р. спільно з ПАТ «Українська біржа», ПрАТ «Українська фондова біржа» та за підтримки Українського інституту фондового ринку — Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку». 24 квітня 2015 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Європейський вибір — нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи».

Слід відзначити й заходи, спільні з іншими закладами, зокрема ка­фед­рою фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України, як, наприклад, засідання круглого столу на тему «Ринкові механізми пенсійної реформи в ­Україні», що відбулося в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 17 травня 2013 р. У співпраці з Інститутом розвитку фондового ринку та за підтримки Української асоціації інвестиційного бізнесу й Української біржі Студентською академічною радою КНЕУ було проведено Міжнародну конференцію-засідання круглого столу «Біржова модель фондового ринку — «ЗА» та «ПРОТИ» (12 лютого 2014 р.).

У межах міжнародного бізнес-форуму «Бізнес-освіта: стратегічне партнерство» запропоновано одно й дводенні тренінги «Симулятор роботи на біржовому ринку» та дослідницький проект для бізнес-структур на тему «Методика визначення розміру гарантійного забезпечення при торгівлі деривативами»; підписано угоду про спів­працю з ПрАТ «Українська фондова біржа».Ка­фед­ра банківської справи


АРЖЕВІТІН
Станіслав Михайлович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

С. М. Аржевітін  — завідувач ка­фед­ри з листопада 2015 р., заслужений економіст України. Народився 14 червня 1961 р. на Київщині. Дитячі та шкільні роки пройшли на Закарпатті. Відмінник Колочавської середньої школи продовжив навчання в Київському інституті народного господарства імені Д. С. Коротченка. Протягом 1978–1982 рр. навчався на фінансово-економічному факультеті за спеціальністю «Фінанси та кредит» (спеціалізація «Фінанси і кредит»). Трудову діяльність банкіра розпочав у серпні 1982 р. економістом Черкаської обласної контори Будбанку СРСР, а далі обіймав такі посади: ревізор Української контори Будбанку СРСР, заступник керуючого Броварським відділенням, начальник Операційного управління (м. Київ), начальник відділу Київської обласної контори Промбудбанку СРСР. Після проголошення незалежності України був у перших рядах розбудовників національної банківської системи. В 1991 р. створив комерційний банк «Укрпостачбанк» (з 1992 р. — Акціонерний банк «Ажіо»). Головою Правління АБ «Ажіо» працював 15 років: з першого дня роботи і до дня продажу в 2005 р. Шведській фінансовій компанії «SEB – BANK».

Постійно підвищував свою професійну кваліфікацію, в тому числі навчаючись за кордоном (1992, 1996 рр. — у Німеччині, 1993 р. — у США, 1994 р. — у Чехії).

У 1998 р. здобув науковий ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертацію на тему «Особливості фінансування підприємств малого бізнесу в Україні».

Після Помаранчевої революції, у 2004–2005 рр. обіймав посаду заступника міністра МНС України з економічних питань, а пізніше зай­мався законотворчою діяльністю в Комітеті з питань фінансів та банківської діяльності Верховної Ради України (як народний депутат V та VI скликань) на посаді голови банківського підкомітету, першого заступника голови комітету. У процесі законотворчої роботи став автором 28 законопроектів з фінансово-банківської тематики, з яких вісім стали законами, в тому числі такі: «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про страхування (нова редакція)», «Про удосконалення законодавства про цінні папери» та ін. Понад 300 законодавчих пропозицій стали чинними нормами 49 Законів України.

Перебуваючи на посаді радника Президента України у 2005–2010 рр., докладав великих зусиль до здійснення реформування грошово-фінансової системи України. С. М. Аржевітін здійснює активну громадську діяльність, у тому числі впродовж 17 років очолює Раду Асоціації українських банків, декілька років — Громадську раду при ­Національному банку України та Науково-експертну колегію при Громадській раді.

Незважаючи на активну професійну, законотворчу та громадську діяльність, Станіслав Михайлович постійно підтримує зв’язок з університетом, хоча залишив студентську лаву в далекому 1982 р.: випускники фінансово-економічного факультету склали основу колективу банку «Ажіо», який він створив; Станіслав Михайлович неодноразово призначався головою державних екзаменаційних комісій; двічі обирався до Наглядової ради КНЕУ; декілька років поспіль працював за сумісництвом на ка­фед­рі банківської справи, здійснював наукове керівництво підготовкою дипломних робіт і керівництво практикою студентів.

У травні 2011 р. С. М. Аржевітін здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», захистивши дисертацію на тему «Грошово-кредитні відносини у розвитку економіки України».

З березня 2015 р. — професор, а з листопада цього ж року — завідувач ка­фед­ри банківської справи. З ініціативи Станіслава Михайловича університет підписав угоди про співпрацю з Комітетом ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності, Науково-експертною колегією Громадської ради при НБУ, Інститутом економіки та прогнозування НАН України та іншими установами, де свої наукові здобутки реалізовують викладачі ка­фед­ри.

Під його керівництвом розроблена та впроваджена в навчальний процес підготовки аспірантів за програмою PhD дисципліна «Монетарна економіка» (спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»).

Має понад 60 публікацій, з яких 52 — наукові. Серед них: монографія «Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України», статті у фахових та інших виданнях, законодавчі проекти у сфері фінансів та банківської діяльності (в тому числі ті, що стали нормами Законів України). Його статті у фахових виданнях (десять — у найбільш вагомому для науковців-банкірів часописі «Вісник Національного банку України») присвячені розбудові банківської системи, розвитку грошово-кредитних відносин. У арсеналі його публікацій стенограми виступів у Верховній Раді України (щодо шляхів стабілізації банківської системи України) та на Х з’їзді Асоціації українських банків. Постійно бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференцій (понад 30) з питань монетарного, валютного і банківського регулювання; впливу банківської системи на розвиток економіки.

Активна професійна, законотворча та громадська діяльність Станіслава Михайловича удостоєна 25 державних нагород і 70 відзнак громадських організацій. Сьогодні він — повний кавалер державного ордена «За заслуги», нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня, орденом Президента України «Хрест Івана Мазепи», почесним званням «Заслужений економіст України».Ка­фед­ра банківської справи — це одна з історично найперших і найбільш потужних наукових шкіл КНЕУ, яка з початку заснування і дотепер має суттєвий вплив на розвиток банківської справи та банківської освіти в Україні.


Презентацiя нового пiдручника

Ка­фед­ра банківської справи бере витоки з ка­фед­ри грошового обігу та кредиту Київського фінансово-економічного інституту, створеної у вересні 1945 р. Її очолювали відомі вчені, доктори економічних наук, професори: В. Є. Власенко (1945–1969), М. Т. Берков (1969–1991), М. І. Савлук (1991–1993), А. М. Мороз (1993–2015), С. М. Аржевітін (з листопада 2015 р. і по теперішній час).

Основоположником ка­фед­ри банківської справи вважається В. Є. Власенко — видатний учений-економіст, широко відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Він виховав цілу плеяду послідовників, які нині, своєю чергою, забезпечують підготовку фахівців із банківської справи на високому науковому та методичному рівнях (М. Т. Берков, М. І. Савлук, А. М. Мороз, Д. В. Полозенко, В. В. Шокун). Учень В. Є. Власенка М. Т. Берков, очоливши ка­фед­ру в 1969 р., продовжив славні традиції та зробив надзвичайно багато для активізації наукових досліджень і підготовки наукових кадрів.

Вагомий внесок у розвиток ка­фед­ри зробив і д.е.н., проф. М. І. Савлук — беззаперечний авторитет у наукових і банківських колах та серед студентства. Крім викладацької діяльності, він займався вдосконаленням організації та методичного забезпечення навчального процесу, вів плідну науково-дослідну та науково-організаційну роботу. Зокрема, доклав чимало зусиль для перебудови змісту базової навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до ринкової трансформації економіки, очолював підготовку нової навчальної програми з цієї дисципліни, був керівником авторського колективу підручника «Гроші та кредит», який витримав шість перевидань. За участі М. І. Савлука розроблено навчально-методичний посібник для самостійного вивчення цієї дисципліни. Він взяв участь у підготовці тисяч фахівців із вищою освітою для фінансових і банківських установ України, а також дев’яти кандидатів економічних наук, багато з яких працюють професорами та доцентами у ВНЗ України.

Ка­фед­ра банківської справи виконала важливу місію в роки розбудови грошової та банківської системи незалежної України: у проведенні грошової реформи 1996 р. та в формуванні освітньо-професійних і наукових напрямів у вищій освіті. Впродовж усього свого існування вона є одним із провідних науково-методичних центрів у сфері банківського бізнесу, координатором і головним виконавцем наукових тем із проблем грошового обігу, кредиту, банківської справи. Науковці ка­фед­ри виконують наукові дослідження за напрямами, що мають велике науково-теоретичне та практичне значення. Органи центральної виконавчої влади та Національний банк України періодично залучають професорів ка­фед­ри банківської справи А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Д. Алексеєнка, М. Ф. Пуховкіну та С. М. Аржевітіна до вирішення важливих проб­лем монетарної й економічної політики держави.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. Н. В. Циганова, д.е.н., проф. Л. О. Примостка,
заст. зав. каф., к.е.н., доц. Т. П. Остапишин, д.е.н., проф. А. М. Мороз, зав. каф., д.е.н., проф. С. М. Аржевітін, к.е.н., доц. Н. П. Баріда,
заст. зав. каф., к.е.н., доц. П. М. Чуб, к.е.н., доц. Н. Г. Заболотна; другий ряд: асп. Ю. І. Стрільчук, к.е.н., доц. Л. В. Стрільчук, асп. А. Т. Степура, к.е.н., ст. викл. В. С. Дмітрієв, ст. викл. О. І. Самсонова, асист. М. О. Коваленко, ст. викл. А. О. Кривонос, інсп. НКП Т. Г. Блохіна,
к.е.н., доц. С. І. Ходакевич, ст. лаб. Л. М. Фатула, д.е.н., проф. М. Д. Алексеєнко, к.е.н., доц. Т. С. Шемет, ст. викл. А. С. Харевич,
ст. викл. Н. П. Максименко, к.е.н., доц. В. С. Білошапка, д.е.н., проф. І. Б. Івасів, асист. Я. В. Мордванюк, к.е.н., асист. Т. С. Марчук,
к.е.н., доц. Є. Ю. Данилюк, к.е.н., доц. О. Г. Коптюх, к.е.н., ст. викл. В. І. Фридель, ст. викл. А. В. Ярова, ст. лаб. Н. М. Кулик,
ст. викл. О. В. Ситник

Важливу роль у розвитку ка­фед­ри банківської справи відіграв д.е.н., проф. А. М. Мороз. Анатолій Миколайович очолював ка­фед­ру 22 роки (з 1993 р. по листопад 2015 р.).

Ім’я проф. А. М. Мороза добре відоме в наукових колах і серед банкірів-практиків нашої держави. Він — визначний організатор банківської справи в Україні, фундатор створення вітчизняної наукової школи банкірів, доклав чимало зусиль для відкриття магістерських програм «Банківський менеджмент», «Фінансування інвестиційних проектів», «Регулювання банківської діяльності», «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку». Є одним із перших докторів економічних наук в Україні за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит».

А. М. Мороз — автор понад 100 публікацій, семи монографій, багатьох підручників, які є основними при вивченні в університеті низки наук, а саме таких: «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Гроші та кредит», «Кредитний менеджмент», «Банківська енциклопедія» (1993), «Основы банковского дела» (1994), «Вступ до банківської справи» (1998) «Енциклопедія банківської справи України» (2001), «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013) тощо.

Анатолій Миколайович бере активну участь у державній атестації наукових кадрів. Був членом експертних рад ВАК України, тривалий час працює у фахових радах із захисту дисертацій, є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». У роки становлення України як самостійної держави надавав допомогу державним органам влади, центральному та комерційним банкам у розбудові грошової та банківської системи. Працював за сумісництвом радником з економічних питань голови Національного банку України, був учасником розробки проектів законів «Про Національний банк України» та «Про банки і банківську діяльність».


Спiлкування завідувача кафедри з майбутнiми студентами

Під час проведення грошової реформи 1996 р. Анатолій Миколайович працював у робочій групі уряду з розробки концептуального та нормативного її забезпечення. Багаторазово виступав на науково-практичних конференціях, круглих столах, нарадах із питань регулювання банківської діяльності та підвищення ролі банківської системи в соціально-економічному розвитку України, організованих ВРУ, урядом, НБУ, Асоціацією українських банків.

Багато сил та енергії віддає А. М. Мороз підготовці наукових кадрів і зростанню наукової школи: підготував дев’ять докторів і близько двох десятків кандидатів економічних наук. Усі вони працюють професорами та доцентами у ВНЗ України. Він став науковим консультантом докторів економічних наук А. А. Пересади, О. В. Дзюблюка, М. Д. Алексеєнка, A. M. Вожжова, І. Б. Івасіва, О. О. Чуб, С. М. Аржевітіна, М. І. Савлука та Т. В. Майорової. Сьогодні під його науковим керівництвом здійснюють дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: голова правління ПАТ «КБ «Хрещатик» Д. М. Гриджук, кандидати економічних наук, доценти Н. П. Баріда та О. В. Бо­ришкевич.

За багаторічну науково-педагогічну діяльність проф. A. M. Морозу, згідно з Указом Президента України, присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Його також нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед народом України», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, урядовими нагородами.

Освітня концепція ка­фед­ри банківської справи реалізується в межах загальної місії університету щодо здійснення вагомого внес­ку в суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Мета діяльності ка­фед­ри полягає в підготовці та випуску висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для роботи в кредитних установах, зокрема й небанківського типу.

Ка­фед­ра готує бакалаврів у галузі знань «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки «Фінанси та кредит» зі спеціалізацією «Кредит» і магістрів спеціальності «Банківська справа» для роботи в установах комерційних банків, Національного банку України й інших кредитних установах. Професорсько-викладацький склад ка­фед­ри активно задіяний у підготовці бакалаврів цієї спеціалізації, починаючи з викладання дисципліни «Університетська освіта» на I курсі. Освітня діяльність ка­фед­ри не обмежується підготовкою бакалаврів за одним напрямом. Вона забезпечує викладання науки (дисципліни) циклу професійної підготовки «Гроші і кредит» на II та III курсах за всіма іншими напрямами підготовки бакалаврів в університеті, зокрема й для інших галузей знань.

Ще в 1998 р. під керівництвом д.е.н., проф. А. М. Мороза була розроблена та запроваджена в навчальний процес перша магістерська програма зі спеціальності «Банківська справа» — «Банківський менеджмент». За цією програмою ка­фед­ра випустила понад 3000 фахівців за всіма формами навчання, зокрема й через Інститут бізнес-освіти.

Ка­фед­ра банківської справи надає можливість студентам, що навчаються за магістерською програмою 8508/2–1 «Банківський менеджмент», здобути дві кваліфікації та два документи про освіту. Диплом магістра з кваліфікацією економіста отримують усі студенти, які успішно завершили навчання в магістратурі. Магістри, які отримали сертифікат стажиста-оцінювача за напрямом підготовки оцінювачів «Експертна оцінка нерухомості», мають можливість отримати Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача нерухомого майна.

Наукова діяльність ка­фед­ри банківської справи сконцентрована за напрямом «Механізм та інструменти регулювання стабільності грошей та банківської діяльності в умовах інноваційного розвитку України» у межах сформованої науково-освітньої школи грошово-кредитних відносин.

Викладачі ка­фед­ри банківської справи публікують свої наукові здобутки у різноманітних наукових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях. Уже багато років на ка­фед­рі функціонує науковий гурток аспірантів і здобувачів, на засіданнях якого молоді науковці мають можливість обговорити проблеми, а викладачі ка­фед­ри банківської справи — поділитися власним досвідом та знаннями.

Започатковано проведення ка­фед­ральних науково-методичних семінарів на регулярній основі. Відповідальним за організацію та роботу ка­фед­ральних науково-методичних семінарів та наукових гуртків є доц. П. М. Чуб.

Ка­фед­ра сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи. Викладачі ка­фед­ри традиційно здійснюють наукове керівництво конкурсних студентських наукових робіт; готують учасників щорічних наукових студентських конференцій і фахових студентських олімпіад. Так, науковими керівниками переможців як всеукраїнських, так і міжнародних конкурсів наукових студентських робіт у різні роки були проф. І. М. Лазепко, доценти П. М. Чуб, С. І. Ходакевич, Н. В. Циганова, старші викладачі І. Б. Охрименко, А. В. Ярова.


Чергове засiдання кафедри

Ка­фед­ра банківської справи має високий статус і займає провідну позицію в системі вищої освіти та науки України. У відповідь на науково-практичні й освітні потреби, що виникають, колектив ка­фед­ри започатковує нові напрями роботи, які згодом переростають у нові навчальні центри та ка­фед­ри. Так, на базі ка­фед­ри банківської справи створено ка­фед­ру банківських інвестицій (1996), ка­фед­ру менеджменту банківської діяльності (2005) та навчально-тренувальний банк (2008), що в 2015 р. переформатований у Навчально-тренувальним центр банківської справи (НТЦБС). НТЦБС спершу був осередком проведення тренінгів для студентів усіх форм навчання та рівнів підготовки, а згодом став ще й базою практики для студентів четвертого курсу.

Сьогодні за ка­фед­рою закріплено одинадцять наук (дисциплін), шість із них — на бакалаврському освітньо-кваліфікаційному рівні («Гроші та кредит», «Центральний банк та грошовокредитна політика», «Операції банків та небанківських кредитних установ», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Банківська система», «Експертна оцінка майна»), п’ять — на магістерському («Кредитний менеджмент», «Міжнародні розрахунки та валютні операції», «Оцінка застави банківських кредитів», «Управління вартістю банку», «Бюджетування і контролінг в банку»). Організацією навчально-методичного забезпечення на ка­фед­рі банківської справи вже понад дев’ять років займається доц. Т. П. Остапишин.

Науки (дисципліни), що викладаються ка­фед­рою, забезпечені підручниками, посібниками, практикумами, тренінгами, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення, матеріалами для дистанційного вивчення в інтегрованому середовищі WebCТ або Moodle.

Освітня діяльність ка­фед­ри банківської справи побудована з урахуванням реалізації курсу на пріоритетний інноваційний розвиток в університеті загалом та зосереджена на розробці й упровадженні інноваційних технологій у навчальний процес за навчальними дисциплінами, що викладаються. Окрім безпосереднього використання викладачами ка­фед­ри активних методів навчання за низкою наук (дисциплін), забезпечено їх вивчення на дистанційному рівні.

У межах розвитку в університеті сертифікаційних програм на бакалаврському рівні навчання ка­фед­ра запропонувала дисципліну «Експертна оцінка майна», що включена до навчальних планів для студентів четвертого курсу за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Кредит»), і стала базовою в сертифікаційній програмі «Оцінка нерухомості». Після вивчення цієї дисципліни студент, згідно з угодою з Фондом державного майна України, має можливість додатково отримати сертифікат стажиста-оцінювача нерухомості. Першими разом із дипломами бакалавра свідоцтва оцінювачів за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» зі спеціалізацією «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості, у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них)» здобули 39 бакалаврів-випускників 2014 р., що дало їм змогу альтернативного працевлаштування. У 2015 р. таку можливість отримали ще понад 50 випускників.

Високі вимоги до якості викладання потребують постійного підвищення професійного рівня викладачів ка­фед­ри. Згідно з затвердженим планом, вони проходять підвищення кваліфікації через стажування в банківських установах, навчання на внутрішньо­вишівських курсах, тренінгах (з метою оволодіння сучасними методиками навчання), зокрема в Інституті дистанційних технологій (задля освоєння сучасних технологій дистанційного викладання). Стажування викладачів проходить у провідних банках, Національному банку України, оціночних компаніях міжнародного значення, зарубіжних вищих навчальних закладах. Викладачі ка­фед­ри підвищують свою кваліфікацію на спеціалізованих тренінг-курсах, у тому числі з удосконаленням рівня володіння англійською мовою.Ка­фед­ра інвестиційної діяльності


МАЙОРОВА
Тетяна Володимирівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Т. В. Майорова — завідувач ка­фед­ри, відмінник освіти України, заслужений працівник КНЕУ. У 2000 р. захистила дисертацію на тему «Довгострокове кредитування інвестиційних проектів» і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2002 р. їй присвоєно звання доцента ка­фед­ри банківських інвестицій. У 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Фінансовокредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні».

Ка­фед­ру інвестиційної діяльності Тетяна Володимирівна очолює з 2008 р. Є співавтором і викладачем навчальних дисциплін «Інвестування», «Інвестиційне кредитування», «Іпотечний ринок» та «Проектне фінансування». Здійснює керівництво магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів» спеціальності «Банківська справа». Під науковим керівництвом проф. Т. В. Майорової захищено п’ять дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тетяна Володимирівна бере активну участь у міжнародній співпраці. Під її науковим керівництвом у 2012–2013 рр. у Федеральному державному освітньому закладі вищої професійної освіти «Санкт-Петербурзький державний університет сервісу і економіки» (Росія) за рахунок гранту Федерального бюджету Російської Федерації був успішно реалізований науково-дослідний проект «Фінансовометодичні аспекти трансформації російської освіти». Опублікувала понад 150 наукових робіт, має два авторських свідоцтва на науковий твір.

Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». За особливі досягнення в науковій і педагогічній діяльності нагороджена нагрудними знаками МОН України «Петро Могила» та «Відмінник освіти України».

Сьогодні ка­фед­ра інвестиційної діяльності є однією з провідних ка­фед­р фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Вона була створена як ка­фед­ра банківських інвестицій внаслідок реорганізації ка­фед­ри банківської справи в серпні 1996 р., і була першою та єдиною ка­фед­рою в Україні, що почала займатися і продовжує досліджувати проблематику теорії та практики фі­нан­сово-кредитного забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

В 2015 р, у зв’язку із об’єднанням кредитно-економічного та фінансово-економічного факультетів та з необхідністю розширення сфери навчально-методичної та наукової діяльності відповідно до нової спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», назву ка­фед­ри було змінено з ка­фед­ри банківських інвестицій на ка­фед­ру інвестиційної діяльності.

Місією ка­фед­ри є фундаментальна та якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі фінансування та кредитування інвестиційних проектів для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підтримки позитивного іміджу ка­фед­ри в освітній, науковій та економічній сферах діяльності.

Основними завданнями ка­фед­ри є:

– забезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки в галузі знань «Економіка та підприємництво» через підвищення якості викладання дисциплін інвестиційного циклу;

– поглиблення спеціалізованої підготовки фахівців фінансово-банківської сфери шляхом формування фахових компетенцій, які відповідають запитам ринку;

– участь у програмах підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням нагальних потреб проведення економічної реформи;

– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із теорії та практики організації фінансування та кредитування інвестиційних проектів;

– здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності фінансово-кредитних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування.


Чергове засiдання кафедри

Із дня заснування до 2007 р. ка­фед­ру очолював д.е.н., проф. А. А. Пересада. У 1965 р. він здобув кваліфікацію техніка-механіка в Чернівецькому будівельному технікумі, а в 1968–1972 рр. навчався на планово-економічному факультеті Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка за спеціальністю «Планування промисловості». В 1975 р. закінчив аспірантуру Ради з вивчення виробничих сил УРСР АН УРСР та підготував кандидатську дисертацію на тему «Економічна ефективність централізації виробничої інфраструктури в умовах комплексного розміщення виробничих сил». Із листопада 1975 р. працював молодшим науковим співробітником при Раді.

У вересні 1979 р. А. А. Пересаду обрано на посаду старшого викладача ка­фед­ри грошового обігу та кредиту фінансово-економічного факультету КІНГ ім. Д. С. Коротченка. В 1999 р. захистив докторську дисертацію. Автор понад 130 наукових і науково-методичних праць, зокрема трьох одноосібних монографій: «Основы инвестиционной деятельности» (1996), «Інвестиційний процес в Україні» (1998), «Управління інвестиційним процесом» (2002). Співавтор монографії «Управління банківськими інвестиціями».

Під керівництвом Анатолія Анатолійовича розпочалися ґрунтовні дослідження з удосконалення теорії та методології інвестиційної діяльності й інвестиційного процесу. Вперше у вітчизняній практиці розроблено нормативні дисципліни «Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Інвестиційне кредитування», «Портфельне інвестування» та «Проектне фінансування». Під науковим керівництвом А. А. Пересади підготовлено й опубліковано підручники та навчальні посібники: «Інвестування», «Інвестиційне кредитування», «Проектне фінансування», «Портфельне інвестування», «Фінансо­ві інвестиції». Результати досліджень у сфері фінансування інвестиційних проектів покладено в основу магістерської програми «Управління банківськими інвестиціями» (до 2004 р.), а з 2004–2005 навчального року введено нову магістерську програму — «Фінансування інвестиційних проектів».

Одним із фундаторів ка­фед­ри був к.е.н., проф. К. Г. Зуллас — визначний науковець і викладач із понад 50-річним науково-педагогічним стажем. У 1941 р. закінчив школу та був призваний до лав Червоної армії. Після закінчення курсів у Орджонікідзевському повітряному училищі був направлений на фронт під Сталінград. Після важкого поранення в бою у серпні 1942 р. та липні 1943 р. демобілізований з армії за станом здоров’я. Повернувшись із фронту, вступив у Московський інститут народного господарства імені Г. В. Плеханова. У 1944 р., повернувшись до Києва, продовжив навчання в Київському фінансово-економічному інституті, який закінчив у березні 1947 р.

Працював інспектором у одному з райфінвіділень м. Києва. Паралельно з роботою навчався в аспірантурі рідного вишу, яку закінчив у 1950 р. Викладацьку діяльність К. Г. Зуллас розпочав у 1952 р. в стінах Київського інституту народного господарства на посаді старшого викладача ка­фед­ри грошового обігу та кредиту. Згодом здобув звання доцента, а відтак і професора.

Костянтин Григорович активно займався науковою роботою. Автор фундаментальних навчальних видань із проблем фінансування та кредитування капітальних вкладень: «Финансирование и кредитование капитальных вложений: учеб. пособие» (1969), «Финансирование и кредитование капитальных вложений: учебник для экон. специальностей вузов» (1976), «Финансирование и кредитование капитальных вложений: учебник для студ. экон. вузов обуч. по спец. «Финансы и кредит» (1986), «Финансирование и кредитование строек» (у співавторстві, 1986 р.).

Сьогодні ка­фед­ру інвестування очолює д.е.н., проф. Т. В. Майорова. Кількість штатних науково-педагогічних працівників ка­фед­ри складає 17 осіб, серед них три доктори, 12 кандидатів економічних наук та старших викладачів.

Сферою наукових інтересів ка­фед­ри банківських інвестицій є:

– інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні;

– фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України;

– інвестиційний потенціал банків і небанківських фінансових установ;

– інвестиційна діяльність фінансового ринку (фінансових установ на інвестиційному ринку);

– розвиток інституційного інвестування й управління інвестиційним портфелем;

– банківське кредитування інвестиційних проектів;

– управління інвестиційними проектами;

– кредитно-інвестиційна діяльність банків і її регулювання;

– проектне фінансування як спеціалізований вид банківської діяльності;

– венчурне фінансування інвестиційних проектів.

Викладачі ка­фед­ри успішно виконали такі науково-дослідні роботи:

– «Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання (проблеми розвитку)» (номер державної реєстрації — 0198U007171);

– «Активізація інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ» (0102U000938);

– «Інвестування соціального розвитку України» (0105U001895);

– «Оцінювання інвестиційних проектів в нових умовах господарювання» (0107U001840);

– «Розвиток ринку інвестицій в Україні» (0107U007383);

– «Формування інвестиційний ресурсів в Україні» (0111U000292);

– «Фінансово-кредитні важелі інвестиційно-інноваційного розвитку «України» (0113U003555).

За результатами НДР було захищено чотири докторські та 17 кандидатських дисертацій; триває підготовка трьох докторських і шести кандидатських дисертацій.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. Є. А. Поліщук, д.е.н., проф. В. Л. Смагін, зав. каф., д.е.н., проф. Т. В. Майорова,
к.е.н., доц. О. О. Смирнова, ст. викл. С. М. Бороденко; другий ряд: к.е.н., доц. О. О. Ляхова, к.е.н., доц. В. І. Максимович, к.е.н., доц. О. М. Юркевич, к.е.н., доц. О. В. Нагорна, к.е.н., доц. С. В. Красножон, к.е.н., ст. викл. О. М. Мякишевська, к.е.н., ст. викл. С. В. Урванцева,
к.е.н., ст. викл. І. П. Петренко, к.е.н., доц. І. В. Власова; третій ряд: д.е.н., доц. С. В. Онікієнко, ст. викл. Ю. В. Василишен, асп. В. М. Ковтун

Видатними докторантами та аспірантами ка­фед­ри банківських інвестицій є: завідувач ка­фед­ри Т. В. Майорова, спеціаліст сектору приватного та фінансового розвитку Світового банку (Europe and Central Asia Region) В. В. Гоффе, головний фінансовий аналітик ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» В. С. Шапран, керуючий партнер компанії «Фінансова студія», експерт із кредитних ризиків Асоціації ЕМА Є. І. Невмержицький та ін.

Ка­фед­ра активно залучає студентів до науково-дослідної роботи, передовсім шляхом заохочення до участі в щорічних олімпіадах і конкурсах наукових робіт за спеціальністю «Фінанси і кредит». Переможці вишівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» беруть активну участь і в її ІІ етапі, завойовуючи призові місця: С. Андріяшевська виборола диплом ІІ ступеня у 2010 р., О. Бернацька — диплом ІІІ ступеня у 2012 р., Я. Шевчук — диплом ІІ ступеня у 2013 р., Т. Дзюба — диплом І ступеня у 2014 р., В. Бородай — диплом І ступеня у 2015 р.

Ка­фед­ра готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Під керівництвом д.е.н., проф. Т. В. Майорової у 2010–2011 рр. студенти четвертих і п’ятих курсів здобули призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит»: П. Рибалка — диплом ІІ ступеня, Д. Кошель — диплом ІІІ ступеня. Під керівництвом д.е.н., проф. В. Л. Смагіна у 2014 р. студент V курсу В. Кузьменко здобув І місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку».

Ка­фед­ра інвестиційної діяльності організувала та провела на високому рівні три міжнародні науково-практичні конференції: «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» 22 квітня 2010 р. і 3 листопада 2011 р. та «Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи» 7 листопада 2013 р. Проведено також круглі столи: «Фондовий ринок України: інвестиційні можливості» (19.05.2011); «Актуальні питання розвитку економік країн, що розвиваються (на прикладі КНР)» (22.12.2011) за участю викладачів Пекінського університету економіки та фінансів; «Іноземні банківські інвестиції: стан та перспективи розвитку» (23.03.2012) за участю викладачів ка­фед­ри банківської справи КНЕУ та ТНЕУ, а також фахівців Центру наукових досліджень НБУ, департаменту розвитку продуктів роздрібного бізнесу ПАТ «Креді Агріколь»; «Проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні у кризових умовах» (04.06.2014) за підтримки Київського обласного та міського центрів з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та за участю представників Інституту вищої освіти та Наукового парку КНЕУ.

За результатами наукових досліджень викладачі ка­фед­ри опублікували монографії: А. А. Пересада «Основы инвестиционной деятельности» (1996), А. А. Пересада «Інвестиційний процес в Україні» (1998), А. А. Пересада «Управління інвестиційним процесом» (2002), А. А. Пересада, Т. В. Майорова «Управління банківськими інвестиціями» (2005), «Становлення доктрини фінансової системи України» за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятник (2008), розділ «Теоретико-методологічні основи рентного забезпечення технологічного розвитку регіональних господарських систем» (Т. В. Майорова) монографії «Рентне забезпечення розвитку регіональних господарських систем (теорія, методологія, механізми)» за наук ред. д.е.н., проф. Л. Г. Чернюк (2008), В. Л. Смагін «Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки» (2008), М. І. Диба, Є. А. Поліщук «Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України» (2011), «Активізація інвестиційного процесу в Україні» за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової (2012), «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України» за наук. ред. М. І. Диби (2013), «Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України» за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської (2013), Т. В. Майорова «Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні» (2013), С. В. Онікієнко «Регулювання інвестиційної діяльності банку» (2013), «Финансово-методические аспекты трансформации российского образования» за наук. ред. Л. А. Подолянц, Т. М. Майдан, Т. В. Майорової (2013), Є. А. Поліщук «Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку» (2014).

Викладачі ка­фед­ри підготували та видали підручники та навчально-методичні посібники: А. А. Пересада та ін. «Інвестування» (2001), А. А. Пересада, Т. В. Майорова «Інвестиційне кредитування» (2002), А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко, С. В. Онікієнко «Інвестиційний аналіз» (2003), Т. В. Майорова «Інвестиційна діяльність» (2004), А. А. Пересада «Інвестування» (2004), А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева «Портфельне інвестування» (2004), А. А. Пересада, Т. В. Майорова та ін. «Проектне фінансування» (2005), А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко «Фінансові інвестиції» (2006), А. А. Пересада, Т. В. Майорова «Проектное финансирование» (2007), А. А. Пересада, Т. В. Майорова, С. В. Онікієнко «Інвестиційний аналіз» (2008), «Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу «Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора» (упоряд. О. О. Смірнова, О. Г. Шевченко, О. М. Юркевич) за ред. Т. В. Майорової (2009), Т. В. Майорова «Інвестиційна діяльність» (2009), О. О. Смірнова, О. М. Мякишевська, О. М. Диба «Проектнокошторисна справа» (2010), О. Г. Шевченко, Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, С. В. Урванцева «Портфельні інвестиції» (2010), Т. В. Майорова, С. В. Урванцева, В. І. Максимович «Інвестування: практикум» за ред. Т. В. Майорової (2012), Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, І. В. Власова, І. П. Петренко та ін. «Інвестування: тренінг» за ред. Т. В. Майорової (2014), розділи «Інвестиції», «Інвестиційна політика» та «Інвестиційний фонд» у т. 11 «Енциклопедії сучасної України» (2001).

Викладачі ка­фед­ри також мають низку електронних і відеопубікацій, зокрема електронний підручник «Інвестиційна діяльність» (Т. В. Майорова, 2009 р.) та відеокурс «Финансовое планирование и бюджетирование» (О. М. Юркевич, О. В. Субочев, 2010 р.).

Із метою інтернаціоналізації наукових досліджень викладачі ка­фед­ри публікують свої наукові результати у фахових виданнях, включених до міжнародних баз даних, зокрема у «Web of Science», «Scopus».


Захист дипломних робіт за магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів

Підготовка студентів магістерського рівня на ка­фед­рі інвестиційної діяльності ведеться за магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів», метою якої є здобуття студентами базових знань із теорії та практики організації фінансування та кредитування інвестиційних проектів в Україні. Магістерська програма призначена для спеціалістів і менеджерів банків, лізингових і страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, іпотечних центрів, фондів фінансування будівництва тощо, а також фахівців фінансових та облікових підрозділів підприємств промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі тощо, які бажають отримати глибоку професійну освіту з питань організації фінансування та кредитування інвестиційних проектів.

Предметом цієї програми є система фінансово-кредитних відносин, що виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансового забезпечення інвестиційних проектів. Її основна ціль: дати глибоку та всебічну професійну підготовку для банківських і фінансових менеджерів середнього та вищого рівнів, а також для перспективних фахівців інших секторів економіки, здатних ефективно організувати процес фінансування для успішної реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

Успішними випускниками магістерської програми «Фінансування інвестиційних проектів» є: спеціаліст сектору приватного та фінансового розвитку Світового банку (Europe and Central Asia Region) В. Гоффе, Project Manager у Fryday London О. Вертипорох, генеральний директор ProСonsulting О. Соколов, керуючий директор ТОВ «ФранчайзГруп», директор з розвитку франчайзингової мережі ТМ «Технічна студія «Винахідник» М. Козачук, заступник директора відділу торгівлі цінними паперами ПАТ «Перший інвестиційний банк» А. Мазуренко, директор з продажів ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», ТМ «КредитМаркет» Д. Раковський, Директор фінансової компанії «ІНФІНАНС» С. Мошкін, завідувач сектору координації збору і контролю формування форм звітності банку Управління фінансової та статистичної звітності Департаменту бухгалтерського обліку ПАТ «Ощадбанк» А. Шинкаренко, провідний економіст відділу дилінгових операцій Управління казначейства та фінансових інститутів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» А. Медвідь, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності «Укрстройгруп» О. Гайванюк, фінансовий аудитор Digital Insight Services (Великобританія) Д. Кузяк та ін.

З метою підвищення ефективності взаємодії ка­фед­ри з роботодавцями для системного та послідовного покращення підготовки фахівців магістерської програми «Фінансування інвестиційних проектів» ка­фед­ра налагодила співпрацю з державними інституціями — Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. Здійснюється залучення до навчального процесу спеціалістів-практиків АТ «Ощадбанк», розширено напрями співпраці з такими бізнес-структурами, як ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» ТМ «КредитМаркет», Компанія з управління активами «Сократ», компанія «Franchise Group» та ін.

Ка­фед­ра інвестиційної діяльності здійснює активну міжнародну співпрацю з ФДОЗВПО «Санкт-Петербурзький державний університет сервісу і економіки» (Росія). У 2014 р. ка­фед­ра взяла участь у Міжнародному гранті уряду Франції «Короткострокове наукове стажування молодих учених у вишах Франції» на базі Міжнародної школи інформаційних наук EISTI (Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) (м. Сержі-Понтуаз) спільно з Французько-Українським інститутом менеджменту (ФУІМ).

У 2015 р. викладачі ка­фед­ри налагодили взаємозв’язки із міжнародною Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC) (м. Бидгощ, Польща), Університетом Інформатики (WSIiU) та Центром Європейських Фондів (BFE) (м. Лодзь, Польща). У межах співпраці викладачі ка­фед­ри беруть участь в організованих фундацією тренінгах та круглих столах, підвищують свій професійний рівень під час стажування у польському університеті.Ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності


ПРИМОСТКА
Людмила Олександрівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Л. О. Примостка — завідувач ка­фед­ри, відмінник освіти України, заслу­жений працівник КНЕУ. У 1979 р. з відзнакою закінчила факультет кібернетики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Економічна кібернетика», здобувши кваліфікацію економіста-математика. Після закінчення аспірантури КДУ ім. Т. Г. Шевченка, з 1985 р. і дотепер працює у ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Пройшла трудовий шлях від наукового співробітника й асистента до заві­ду­вача ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності КНЕУ. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 1995 р. здобула вчене звання доцента.

Того ж року проходила стажування у м. Вашингтоні (США) за програмою Світового банку «Банківський менеджмент». У 2002 р. була у складі делегації з обміну досвідом у Центральному банку Словаччини (м. Братислава).

У 2002 р., після закінчення докторантури КНЕУ, захистила докторську дисертацію на тему «Аналіз банківської діяльності: теорія та практика». У 2004 р. отримала вчене звання професора ка­фед­ри банківської справи Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. Упродовж 2003–2004 рр. працювала заступником директора Української фінансово-банківської школи (за сумісництвом). У 2005 р. була обрана завідувачем ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності КНЕУ, якою керує й зараз.

За 30-річний період науково-педагогічної діяльності Людмила Олександрівна опублікувала понад 130 робіт наукового та навчально-методичного змісту. Вона є автором підручника «Фінансовий менеджмент у банку» (1999, 2004, 2012), навчального посібника «Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків» (1998), «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» (2014), керівником авторського колективу навчального посібника «Управління банківськими ризиками» (2007), спів­автором підручників «Аналіз банківської діяльності» (три видання) й «Економічний аналіз» (два видання) з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є автором восьми монографій, зокрема двох одноосібних — «Фінансові деривативи: облікові та аналітичні аспекти» (2001) й «Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі» (2002). Керівник авторських колективів монографій «Банківські ризики: теорія та практика управління» (2008), «Регулювання банківської діяльності в умовах глобальних викликів» (2012), «Заощадження населення України: формування та залучення в банки» (2013), «Прогнозування та хеджування фінансових ризиків» (2014), «Банківська система України: інституційні зміни та інновації (2015); а також співавтор міжнародної монографії «Регулирование банковской деятельности в Украине и России» (2013). Опуб­лікувала понад 70 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць. Бере активну участь у міжнародних конференціях, зокрема в університетах Москви, Санкт-Петербурга (Російська Федерація), Кельна (Німеччина) та Варшави (Польща).

Підготувала доктора та десятьох кандидатів економічних наук, нині є науковим керівником двох здобувачів наукового ступеня доктора наук та аспірантів. За особливі заслуги в науково-педагогічній діяльності в 2006 р. Л. О. Примостка нагороджена знаком «Відмінник освіти України». За багаторічну роботу в університеті та значні досягнення в науково-педагогічній діяльності удостоєна знака «Заслужений працівник Київського національного університету імені Вадима Гетьмана». За вагомий особистий внесок у забезпечення стабільної роботи банківського сектору України та самовіддану працю в сфері підготовки банківських працівників у 2007 р. нагороджена почесними грамотами Національного банку України та Київського міського голови, а в 2009 р. — Грамотою Міністерства освіти і науки України. Академік Академії наук вищої освіти України.

У 2011 р. за особистий внесок у забезпечення розвитку економічної науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та багаторічну сумлінну працю Л. О. Примостка отримала Подяку Прем’єр-міністра України.Ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана як самостійний структурний підрозділ функціонує з 2005 р. Засновники й ініціатори створення ка­фед­ри справедливо вважали, що сучасного фахівця банківської справи неможливо підготувати без глибоких знань у галузі фінансового менеджменту, банківського регулювання та нагляду, управління фінансовими ризиками та надання практичних навичок роботи на міжнародних фінансових ринках. Усі ці напрями було сконцентровано на ка­фед­рі менеджменту банківської діяльності, що дозволило розробити нові програми підготовки магістрів із банківської справи та здійснювати системні наукові дослідження у сфері фінансів і банківництва.

На ка­фед­рі в найкращих університетських традиціях здійснюється підготовка фахівців найвищої кваліфікації. Вимоги до підготовки випускників ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності залишаються на високому рівні. На базі ка­фед­ри функціонує магістратура, де ведеться підготовка фахівців за трьома магістерськими програмами: «Управління банківською діяльністю», «Фінансова аналітика та інжиніринг в банку», «Економічна безпека фінансових установ», а також аспірантура та докторантура. Це є доказом конкурентоспроможності випускників ка­фед­ри у практичній і науковій сферах діяльності.

Магістерська програма «Управління банківською діяльністю» започаткована у 2003 р. та спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері управління банківською діяльністю, банківського нагляду, регулювання банківської діяльності, здійснення фінансового моніторингу й аудиту в банках, спеціалістів, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами, підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю та зниження банківських ризиків.

Магістранти вивчають фінансовий менеджмент у банку, банківський нагляд, систему валютного регулювання та контролю, антикризове управління банком, банківську статистичну звітність, маркетинг у банку. За програмою проводиться тренінг «Оцінка діяльності банку за системою CAMELS» у Навчальному банку.

Магістерська програма «Фінансова аналітика та інжиніринг в банку» започаткована у 2006 р. та має на меті підготовку фінансових аналітиків, здатних на високому професійному рівні здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень.

Магістранти вивчають методи аналізу фінансових ринків, управління банківськими ризиками, фінансовий менеджмент у банку, фінансовий інжиніринг у банку, маркетинг у банку, валютну політику та регулювання ринків. За програмою проводиться тренінг «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках» у дилінговому центрі комерційного банку.

Магістерська програма «Економічна безпека фінансових установ» започаткована в 2010 р. та спрямована на підготовку спеціалістів з економічної безпеки, здатних професійно організовувати та створювати безпечні умови діяльності установ банків, страхових компаній, кредитних спілок, інвестиційних компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, організовувати діяльність суб’єктів, які надають послуги безпеки фінансовим установам та іншим суб’єктам із питань захисту їх економічної діяльності.

Магістранти вивчають основи економічної безпеки фінансових установ, систему фінансової безпеки, інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ, управління фінансовими ризиками, специфіку кадрової безпеки. За програмою проводиться тренінг «Забезпечення безпеки операцій банку».

У грудні 2005 р. на ка­фед­рі було відкрито докторантуру та аспірантуру, де упродовж 2006–2014 рр. захищено докторську та 25 кандидатських дисертацій. Дев’ятеро викладачів ка­фед­ри здобули науковий ступінь кандидата економічних наук, троє — вчене звання доцента ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. М. П. Гойванюк, к.е.н., доц. І. В. Краснова, к.е.н., проф. Л. В. Конопатська,
д.е.н., проф. М. І. Диба, зав. каф., д.е.н., проф. Л. О. Примостка, д.е.н., проф. А. М. Герасимович, асист. К. М. Суторміна, к.е.н., доц. С. М. Яременко, ст. викл. А. М. Суторміна, к.е.н., доц. В. Г. Шевалдіна; другий ряд: к.філос.н., доц. Є. В. Позднишев, к.е.н., доц. О. В. Боришкевич,
к.е.н., доц. Т. Г. Іванова, к.е.н., доц. А. В. Нікітін, к.е.н., доц. О. В. Шварц, асист. М. С. Щеглюк, к.е.н., доц. О. М. Покойова,
к.е.н., доц. Є. С. Осадчий, асист. В. В. Лавренюк

За десятирічний період учені ка­фед­ри видали численні підручники, навчальні посібники, монографії; побачили світ збірники наукових праць. Більшість навчальних програм і підручників розроблено та підготовлено до видання викладачами ка­фед­ри вперше у вітчизняній практиці. Це, зокрема: «Управління банківськими ризиками», «Фінансовий інжиніринг у банку», «Валютне регулювання і конт­роль», «Методи аналізу фінансових ринків», «Банківська статистична звітність», «Безпека фінансово-кредитних установ», «Антикризове управління у банку» тощо. У численних наукових працях колективу ка­фед­ри висвітлюються актуальні проблеми управління фінансовими потоками та ризиками банку, банківського маркетингу, безпеки банківської діяльності, банківського регулювання та нагляду. Суттєво оновлені традиційні (класичні) дисципліни: «Фінансовий менеджмент у банку», «Банківський нагляд», «Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ», «Фінансовий облік у банку», «Маркетинг у банку» та ін. Колектив ка­фед­ри проводить системні теоретичні дослідження проблем сучасної банківської справи та бере активну участь у практичному впровадженні передових форм і методів ведення банківського бізнесу.

За останні роки ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності завоювала провідне місце серед ка­фед­р факультету та університету. На ка­фед­рі активно впроваджуються інноваційні форми підготовки фахівців, застосовуються інтерактивні методи навчання, тренінгові технології, систематично проводяться круглі столи та зустрічі з банкірами-практиками.

У 2007 р. на ка­фед­рі вперше в університеті організовано Нав­чальний дилінговий центр. На базі дилінгового центру проводяться практичні заняття для студентів бакалаврського рівня підготовки з дисциплін «Фінансова біржова діяльність» та «Основи фундаментального аналізу економічних процесів».

На базі Навчально-тренувального банку проводяться лабораторні заняття з дисципліни «Ситуаційне моделювання банківської діяльності», тренінги з дисциплін «Фінансовий облік у банку» й «Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ», навчальна практика. На базі мультимедійної аудиторії — круглі столи, лекції-ілюстрації, семінари-дискусії, презентації, захисти магістерських дипломних робіт і кандидатських дисертацій, науково-методологічні семінари.

На ка­фед­рі запроваджено тренінгові заняття з основних дисциплін: «Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ», «Фінансовий облік у банку», «Безпека фінансово-кредитних установ», «Антикризове управління у банку», «Маркетинг у банку». Дисципліна «Ситуаційне моделювання банківської діяльності» є окремим тренінгом зі стратегічного управління банком (проводиться на IV курсі зі спеціалізації «Кредит»).


Обговорення проекту порядку денного засідання кафедри.
Зліва направо: колишній декан КЕФ (2003–2015),
д.е.н., проф. М. І. Диба, зав. каф., д.е.н., проф. Л. О. Примостка, заступники завідувача кафедри — к.е.н., проф. Л. В. Конопатська, к.е.н., доц. А. В. Нікітін

Із метою формування та закріплення професійних компетенцій для студентів запроваджені міжпредметні тренінги за магістерськими програмами: за програмою «Регулювання банківської діяльності» — «Оцінка діяльності банків за системою CAMELS», за програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку» — «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка». У 2011–2012 рр. запроваджено міжпредметний тренінг за магістерською програмою «Економічна безпека фінансових установ» — «Забезпечення безпеки операцій банку у взаємодії зі страховими та інвестиційними компаніями».

Станом на 2014 р. на ка­фед­рі працювало 22 викладачі, зокрема зав. каф., проф. Л. О. Примостка; професори: А. М. Герасимович, колишній декан кредитно-економічного факультету (2003–2015) М. І. Диба, М. І. Зубок, заст. зав. каф. з навч. роб. Л. В. Конопатська; заст. зав. каф. з наук. роб. А. В. Нікітін, 13 доцентів: О. В. Боришкевич, М. П. Гойванюк, Т. Г. Іванова, О. В. Кот, І. В. Краснова, Т. В. Кривов’яз, Є. С. Осадчий, Є. В. Позднишев, О. М. Покойова, О. В. Шварц, В. Г. Шевалдіна, С. М. Яременко; ст. викладачі А. М. Суторміна та С. П. Вольська та троє асистентів: В. В. Лавренюк, К. М. Суторміна, М. С. Щеглюк.

На посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту ка­фед­ри беззмінно працює М. Н. Бровченко.

Наукова робота ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності здійснюється в межах науково-дослідної теми «Удосконалення механізмів регулювання та управління діяльністю кредитних установ в умовах циклічного розвитку економіки» (державний реєстраційний номер — 0112U02957). Упродовж 2005–2011 рр. було виконано три госпрозрахункові науково-дослідні роботи: «Розробка наукових засад та механізму реструктуризації банківського сектору економіки України» (2005–2006), «Соціально-економічна ефективність банківської системи України» (2007–2008) та «Кредитування банками економіки України» (2009–2010). З січня 2007 до грудня 2011 р. на ка­фед­рі здійснювалися наукові дослідження за держбюджетною темою «Удосконалення механізмів регулювання та управління банківсь­кою діяльністю в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер — 0107U001333), з 2012 р. — «Удосконалення механізмів регулювання та управління діяльністю кредитних установ в умовах циклічного розвитку економіки» (державний реєстраційний номер — 0112U002957).»

Результатами наукової діяльності викладачів є: виступи на наукових конференціях, написання наукових монографій, підготовка наукових статей, кандидатських і докторських дисертацій, здійснення інших видів науково-дослідної роботи, зокрема участь у науково-методологічному семінарі, конкурсах наукових робіт, керівництво науковою роботою студентів. Основні результати наукової роботи вчених викладено в індивідуальних і колективних монографіях, численних наукових статтях у вітчизняних і міжнародних періодичних виданнях, тезах міжнародних наукових конференцій. Упродовж 2010–2014 рр. за результатами наукової діяльності викладачів ка­фед­ри опубліковано 16 монографій, п’ять підручників, 13 навчальних посібників і 248 статей у наукових збірниках і журналах.

Активно беруть участь викладачі ка­фед­ри й у наукових конференціях, які проходять як у КНЕУ, так і в інших навчальних і банківських установах в Україні та за її межами.

Станом на грудень 2014 р. на ка­фед­рі навчаються 19 аспірантів і здобувачів. Троє осіб займаються підготовкою докторсь­ких дисертацій (кандидати економічних наук Л. В. Конопатська, І. В. Краснова — на ка­фед­рі менеджменту банківської діяльності, О. В. Боришкевич — на ка­фед­рі банківської справи).

У серпні 2008 р. на ка­фед­рі започатковано роботу науково-методологічного семінару. Засідання семінару проходять щомісячно згідно з планом. Під час засідань провідні науковці ка­фед­ри пропонували для обговорення актуальні проблеми, що викликали зацікавлення у викладачів, аспірантів і здобувачів ка­фед­ри.

Викладачі ка­фед­ри беруть активну участь у виховній роботі студентів. Вони є кураторами академічних груп студентів I курсу, готують їх до студентських олімпіад і наукових конференцій. Викладачі ка­фед­ри є членами журі на конкурсах наукових робіт. Доц. А. В. Нікітін є членом журі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Банківська справа», який щорічно проводиться у м. Харкові. Під керівництвом викладачів ка­фед­ри студенти щороку завойовують призові місця на міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Ка­фед­ра сприяє­ залученню студентів до науково-дослідної роботи шляхом заохочення до участі в щорічних олімпіадах студентів зі спеціальності «Банківська справа». Також на ка­фед­рі працює науковий студентський гурток, керівником якого є к.е.н., доц. О. В. Боришкевич. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Банківська справа», традиційно є активними учасниками щорічних наукових конференцій студентів.

Із метою активізації наукової роботи серед студентів і залучення талановитої молоді до наукових досліджень у сфері банківництва ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності в 2013 р. започаткувала та провела щорічний Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». Участь у конкурсі взяли студенти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Університету банківської справи НБУ та інших вишів України, а також Російського економічного університету імені Г. В. Плеханова, Саратовського державного соціально-економічного університету. В журі та оргкомітеті конкурсу працювали провідні викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського інституту банківської справи НБУ, Санкт-Петербурзького державного університету та Санкт-Петербурзького державного економічного університету. Всі дослідження студентів були проведені на досить високому науковому рівні та присвячені важливим темам банківської сфери: діяльності банківських установ, інвестиційній діяльності, ставкам депозитів, рефінансуванню банків і багатьом іншим темам.

Упродовж 2011–2014 рр. на ка­фед­рі менеджменту банківської діяльності проводився педагогічний експеримент із використанням елементів продуктивного навчання при вивченні студентами V курсу навчальних дисциплін спеціальної частини магістерської програми «Економічна безпека фінансових установ». Опанування студентами навчального матеріалу за такою методикою формує в них здатність до практичної реалізації знань, уміння трансформувати знання в конкретні пропозиції та діяльність, забезпечує впевненість студентів у своїх знаннях і спроможність до їх відстоювання у конкурентній боротьбі при працевлаштуванні. На початку 2013 р. на ка­фед­рі прийнято Програму інноваційного розвитку на 2013–2015 рр. Вона складена згідно з Програмою інноваційного розвитку університету та містить стратегічні цілі й основні напрями інноваційної діяльності, орієнтовані на кінцеві результати й ефективну інтеграцію в європейський і світовий науково-освітній простір. Кожній стратегічній цілі інноваційного розвитку ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності притаманні власні напрями досягнення, а засоби, що застосовуються, переважно мають науково-дослідницький, організаційно-управлінський, фінансово-економічний, матеріально-технічний і соціальний характер.


Провідні викладачі кафедри обговорюють зміни до навчального плану бакалаврів. Зліва направо: доц. І. В. Краснова, проф. Л. В. Конопатська, доц. О. В. Шварц, доц. А. В. Нікітін, доц. В. Г. Шевалдіна, доц. Т. Г. Іванова, асист. К. М. Суторміна, асист. В. В. Лавренюк

Ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності розробила Концепцію управління банківськими ризиками та узагальнену структурно-логічну класифікацію банківських ризиків. Окрім того, визначено економічний зміст і структуровано етапи управління ними; створено принципово нову методику визначення рівня ризикованості банківських установ на основі нормативно-індексної динамічної моделі, що дозволяє отримати інтегральну оцінку ризикованості банків; здійснено системну класифікацію методів управління банківськими ризиками; розроблено методику обліку й аналізу операцій хеджування процентного та валютного ризиків банку за допомогою форвардних і ф’ючерсних контрактів, а також опціонів.

Сформовано нові методологічні підходи до регулювання банківської діяльності в умовах глобалізації й інтеграції фінансових ринків. Виявлено причини виникнення банківських криз у глобальному середовищі; з’ясовано вплив світової фінансової кризи на стабільність банківської системи України; узагальнено еволюцію принципів, методів і стандартів регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні, зокрема в контексті угод «Базель-ІІ» та «Базель-ІІІ»; обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організаційної побудови системи банківського регулювання та нагляду в Україні; запропоновано нові методичні підходи до регулювання депозитних, кредитних і валютних операцій банків; побудовано матрицю адаптації та гармонізації банківського законодавства України та ЄС. Розроб­лено методику інтегрованого оцінювання впливу іноземного капіталу на ефективність банківської діяльності в Україні; пропозиції щодо регулювання входження іноземного капіталу в банківську систему України на державному рівні; теоретичні засади, принципи та механізми державного регулювання банківської діяльності в умовах становлення глобальної економіки.

Здійснено комплексне дослідження заощаджень населення України й активізації їх залучення в банківську систему. Обґрунтовано необхідність запровадження на постійній основі аналітичних досліджень і моніторингу ощадної поведінки населення на макро- та мікрорівнях (державний рівень, рівень банку), що створить базу для розробки державної стратегії стимулювання зростання банківських вкладів населення;

Розроблено заходи, спрямовані на зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб. Запропоновано: спрямовувати частину прибутків НБУ, визначену залежно від макроекономічної ситуації, для фінансового наповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО); запровадити диференціацію ставок оплати регулярних зборів у ФГВФО з комерційних банків залежно від термінів та обсягів депозитів фізичних осіб, а також від ступеня ризику діяльності конкретного банку. Це сприятиме підвищенню довіри населення до банківських установ;

Створено структурно-логічну схему управління діяльністю банку на ринку депозитних послуг, що дозволяє підвищити стабільність ресурсної бази банків та ефективність залучення заощаджень населення на банківські депозити.

Розроблено нові методики визначення фінансової стійкості банків та механізм їх забезпечення на макро- та мікрорівнях. Розроблено методику комплексного оцінювання фінансової стійкості банку на основі інтегрального показника, який розраховується за допомогою нормативно-індексної моделі. На відміну від наявних методів, це дає змогу отримати узагальнюючу динамічну оцінку фінансової стійкості банків з урахуванням сукупного впливу окремих факторів (ресурсна стійкість, якість активів, якість управління ризиками). Інтегральний показник фінансової стійкості дозволяє виявляти зміни фінансової стійкості банку в динаміці та порівнювати стійкість різних банків. Здійснено систематизацію факторів фінансової стійкості банків, за якою до зовнішніх факторів віднесено: загальноекономічні, стан внутрішнього та зовнішнього ринків, соціально-політичні; серед внутрішніх факторів виявлено домінантні, які справляють визначальний вплив на фінансову стійкість банку: ресурсну стійкість, якість активів, якість управління ризиками. Запропоноване групування дає змогу точніше визначити вплив факторів на фінансову стійкість банку й обґрунтувати значимі групи коефіцієнтів для її оцінювання.

Основні навчальні публікації викладачів ка­фед­ри:

– Аналіз банківської діяльності: підручник. Кол. авторів за ред. д.е.н., проф. Герасимовича А. М., К.: КНЕУ, 2010. — 600 с.

– Аналіз діяльності небанківських кредитних установ: Навч. посібн. за ред. проф. Герасимовича А. М. — К.: КНЕУ, 2014. — 351 с.

– Банківський нагляд: навч. посібник за ред. Л. В. Конопатської, К. Є. Раєвського. — К., КНЕУ, 2008. — 336 с.

– Безпека банківської діяльності: підручник. Зубок М., Яременко С. — К.: КНЕУ, 2012. — 582 с.

– Безпека бізнесу: навчальний посібник у таблицях і схемах. Зубок М., Позднишев Є., Яременко С. — К.: КНЕУ, 2008. — 480 с.

– Валютне регулювання та контроль: навчальний посібник за заг. ред. О. В. Боришкевич. — К.: КНЕУ, 2008. — 400 с.

– Збірник задач з аналізу банківської діяльності: навч. посібник за ред. д.е.н., проф. Герасимовича А. М., К.: КНЕУ, 2006. — 582 с.

– Маркетинг у банку: навч. посібник за ред. Нікітіна А. В. — К. КНЕУ, 2006. — 430 с.

– Маркетинг у банку: навч.-метод. посібник для самостійної вивчення дисципліни за ред. Нікітіна А. В. — К., КНЕУ, 2010. — 474 с.

– Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник — К.: КНЕУ, 2012. – 338с.

– Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2014–259 с.

– Тимчасова адміністрація та ліквідація банків: навч. посібник. Диба М. І., Раєвський К. Є., Зубок М. І., 2008. — 192 с.

– Управління банківськими ризиками: навч. посібник. Л. О. Примостка, Чуб П. М., Карчева Г. Т. та ін.; за ред. д.е.н., проф. Л. О. Примостки. — К.: КНЕУ, 2007. — 600 с.

– Фінансовий облік у банку: навч. посібник. Герасимо­вич А. М.; Кривов’яз Т. В. та ін. — К., КНЕУ, 2010. — 549 с.

– Яременко С. Безпека банківської діяльності: збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань. — К.: КНЕУ, 2008. — 189 с.

До основних наукових праць, виданих науковцями ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності, належать монографії: Л. О. Примостка «Банківська система України: інституційні зміни та інновації» (2015), «Банківські ризики: теорія та практика управління» за ред. Л. О. Примостки (2008), «Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів» за ред. Л. О. Примостки (2012), М. І. Зубок «Безпека освітнього простору» (2013), Л. О. Примостка, І. В. Краснова, Є. С. Осадчий, М. І. Зубок «Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации» за ред. М. І. Диби та О. А. Звонової (2013), «Генеза банківських криз» за ред. М. І. Диби й А. М. Мороза (2014), Л. О. Примостка, В. Г. Шевалдіна «Заощадження населення України: формування та залучення в банки» (2014), Л. О. Примостка, І. В. Краснова «Прог­нозування та хеджування фінансових ризиків» (2014), М. І. Диба, Л. В. Конопатська, М. П. Гойванюк «Модернізація системи банківського нагляду в глобальному середовищі» (2015).

Напрями наукової діяльності ка­фед­ри:

– регулювання банківської діяльності на міжнародному та національному рівнях;

– кредитування банками економіки України;

– фінансовий інжиніринг у банку;

– валютні операції та валютне регулювання;

– обліково-аналітичне забезпечення управлінського процесу в банку;

– безпека бізнесу та банківської діяльності;

– маркетингові дослідження в банку;

– фінансовий менеджмент у банку та небанківських кредитних установах.

Серед випускників ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності: заступник начальника відділу управління ринковими ризиками державного банку АБ «Укргазбанк», к.е.н. Н. С. Білань, к.е.н., доц., колишній заступник декана кредитно-економічного факультету (2010–2015) Є. С. Осадчий; кандидати економічних наук, доценти ка­фед­ри М. П. Гойванюк та О. В. Шварц, а також кандидати економічних наук О. М. Суторміна, К. М. Суторміна, Л. А. Горбатюк та В. І. Козлов.Ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності


ПРИМОСТКА
Людмила Олександрівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Л. О. Примостка — завідувач ка­фед­ри, відмінник освіти України, заслу­жений працівник КНЕУ. У 1979 р. з відзнакою закінчила факультет кібернетики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Економічна кібернетика», здобувши кваліфікацію економіста-математика. Після закінчення аспірантури КДУ ім. Т. Г. Шевченка, з 1985 р. і дотепер працює у ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Пройшла трудовий шлях від наукового співробітника й асистента до заві­ду­вача ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності КНЕУ. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 1995 р. здобула вчене звання доцента.

Того ж року проходила стажування у м. Вашингтоні (США) за програмою Світового банку «Банківський менеджмент». У 2002 р. була у складі делегації з обміну досвідом у Центральному банку Словаччини (м. Братислава).

У 2002 р., після закінчення докторантури КНЕУ, захистила докторську дисертацію на тему «Аналіз банківської діяльності: теорія та практика». У 2004 р. отримала вчене звання професора ка­фед­ри банківської справи Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. Упродовж 2003–2004 рр. працювала заступником директора Української фінансово-банківської школи (за сумісництвом). У 2005 р. була обрана завідувачем ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності КНЕУ, якою керує й зараз.

За 30-річний період науково-педагогічної діяльності Людмила Олександрівна опублікувала понад 130 робіт наукового та навчально-методичного змісту. Вона є автором підручника «Фінансовий менеджмент у банку» (1999, 2004, 2012), навчального посібника «Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків» (1998), «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» (2014), керівником авторського колективу навчального посібника «Управління банківськими ризиками» (2007), спів­автором підручників «Аналіз банківської діяльності» (три видання) й «Економічний аналіз» (два видання) з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є автором восьми монографій, зокрема двох одноосібних — «Фінансові деривативи: облікові та аналітичні аспекти» (2001) й «Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі» (2002). Керівник авторських колективів монографій «Банківські ризики: теорія та практика управління» (2008), «Регулювання банківської діяльності в умовах глобальних викликів» (2012), «Заощадження населення України: формування та залучення в банки» (2013), «Прогнозування та хеджування фінансових ризиків» (2014), «Банківська система України: інституційні зміни та інновації (2015); а також співавтор міжнародної монографії «Регулирование банковской деятельности в Украине и России» (2013). Опуб­лікувала понад 70 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць. Бере активну участь у міжнародних конференціях, зокрема в університетах Москви, Санкт-Петербурга (Російська Федерація), Кельна (Німеччина) та Варшави (Польща).

Підготувала доктора та десятьох кандидатів економічних наук, нині є науковим керівником двох здобувачів наукового ступеня доктора наук та аспірантів. За особливі заслуги в науково-педагогічній діяльності в 2006 р. Л. О. Примостка нагороджена знаком «Відмінник освіти України». За багаторічну роботу в університеті та значні досягнення в науково-педагогічній діяльності удостоєна знака «Заслужений працівник Київського національного університету імені Вадима Гетьмана». За вагомий особистий внесок у забезпечення стабільної роботи банківського сектору України та самовіддану працю в сфері підготовки банківських працівників у 2007 р. нагороджена почесними грамотами Національного банку України та Київського міського голови, а в 2009 р. — Грамотою Міністерства освіти і науки України. Академік Академії наук вищої освіти України.

У 2011 р. за особистий внесок у забезпечення розвитку економічної науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та багаторічну сумлінну працю Л. О. Примостка отримала Подяку Прем’єр-міністра України.Ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана як самостійний структурний підрозділ функціонує з 2005 р. Засновники й ініціатори створення ка­фед­ри справедливо вважали, що сучасного фахівця банківської справи неможливо підготувати без глибоких знань у галузі фінансового менеджменту, банківського регулювання та нагляду, управління фінансовими ризиками та надання практичних навичок роботи на міжнародних фінансових ринках. Усі ці напрями було сконцентровано на ка­фед­рі менеджменту банківської діяльності, що дозволило розробити нові програми підготовки магістрів із банківської справи та здійснювати системні наукові дослідження у сфері фінансів і банківництва.

На ка­фед­рі в найкращих університетських традиціях здійснюється підготовка фахівців найвищої кваліфікації. Вимоги до підготовки випускників ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності залишаються на високому рівні. На базі ка­фед­ри функціонує магістратура, де ведеться підготовка фахівців за трьома магістерськими програмами: «Управління банківською діяльністю», «Фінансова аналітика та інжиніринг в банку», «Економічна безпека фінансових установ», а також аспірантура та докторантура. Це є доказом конкурентоспроможності випускників ка­фед­ри у практичній і науковій сферах діяльності.

Магістерська програма «Управління банківською діяльністю» започаткована у 2003 р. та спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері управління банківською діяльністю, банківського нагляду, регулювання банківської діяльності, здійснення фінансового моніторингу й аудиту в банках, спеціалістів, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами, підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю та зниження банківських ризиків.

Магістранти вивчають фінансовий менеджмент у банку, банківський нагляд, систему валютного регулювання та контролю, антикризове управління банком, банківську статистичну звітність, маркетинг у банку. За програмою проводиться тренінг «Оцінка діяльності банку за системою CAMELS» у Навчальному банку.

Магістерська програма «Фінансова аналітика та інжиніринг в банку» започаткована у 2006 р. та має на меті підготовку фінансових аналітиків, здатних на високому професійному рівні здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень.

Магістранти вивчають методи аналізу фінансових ринків, управління банківськими ризиками, фінансовий менеджмент у банку, фінансовий інжиніринг у банку, маркетинг у банку, валютну політику та регулювання ринків. За програмою проводиться тренінг «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках» у дилінговому центрі комерційного банку.

Магістерська програма «Економічна безпека фінансових установ» започаткована в 2010 р. та спрямована на підготовку спеціалістів з економічної безпеки, здатних професійно організовувати та створювати безпечні умови діяльності установ банків, страхових компаній, кредитних спілок, інвестиційних компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, організовувати діяльність суб’єктів, які надають послуги безпеки фінансовим установам та іншим суб’єктам із питань захисту їх економічної діяльності.

Магістранти вивчають основи економічної безпеки фінансових установ, систему фінансової безпеки, інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ, управління фінансовими ризиками, специфіку кадрової безпеки. За програмою проводиться тренінг «Забезпечення безпеки операцій банку».

У грудні 2005 р. на ка­фед­рі було відкрито докторантуру та аспірантуру, де упродовж 2006–2014 рр. захищено докторську та 25 кандидатських дисертацій. Дев’ятеро викладачів ка­фед­ри здобули науковий ступінь кандидата економічних наук, троє — вчене звання доцента ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. М. П. Гойванюк, к.е.н., доц. І. В. Краснова, к.е.н., проф. Л. В. Конопатська,
д.е.н., проф. М. І. Диба, зав. каф., д.е.н., проф. Л. О. Примостка, д.е.н., проф. А. М. Герасимович, асист. К. М. Суторміна, к.е.н., доц. С. М. Яременко, ст. викл. А. М. Суторміна, к.е.н., доц. В. Г. Шевалдіна; другий ряд: к.філос.н., доц. Є. В. Позднишев, к.е.н., доц. О. В. Боришкевич,
к.е.н., доц. Т. Г. Іванова, к.е.н., доц. А. В. Нікітін, к.е.н., доц. О. В. Шварц, асист. М. С. Щеглюк, к.е.н., доц. О. М. Покойова,
к.е.н., доц. Є. С. Осадчий, асист. В. В. Лавренюк

За десятирічний період учені ка­фед­ри видали численні підручники, навчальні посібники, монографії; побачили світ збірники наукових праць. Більшість навчальних програм і підручників розроблено та підготовлено до видання викладачами ка­фед­ри вперше у вітчизняній практиці. Це, зокрема: «Управління банківськими ризиками», «Фінансовий інжиніринг у банку», «Валютне регулювання і конт­роль», «Методи аналізу фінансових ринків», «Банківська статистична звітність», «Безпека фінансово-кредитних установ», «Антикризове управління у банку» тощо. У численних наукових працях колективу ка­фед­ри висвітлюються актуальні проблеми управління фінансовими потоками та ризиками банку, банківського маркетингу, безпеки банківської діяльності, банківського регулювання та нагляду. Суттєво оновлені традиційні (класичні) дисципліни: «Фінансовий менеджмент у банку», «Банківський нагляд», «Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ», «Фінансовий облік у банку», «Маркетинг у банку» та ін. Колектив ка­фед­ри проводить системні теоретичні дослідження проблем сучасної банківської справи та бере активну участь у практичному впровадженні передових форм і методів ведення банківського бізнесу.

За останні роки ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності завоювала провідне місце серед ка­фед­р факультету та університету. На ка­фед­рі активно впроваджуються інноваційні форми підготовки фахівців, застосовуються інтерактивні методи навчання, тренінгові технології, систематично проводяться круглі столи та зустрічі з банкірами-практиками.

У 2007 р. на ка­фед­рі вперше в університеті організовано Нав­чальний дилінговий центр. На базі дилінгового центру проводяться практичні заняття для студентів бакалаврського рівня підготовки з дисциплін «Фінансова біржова діяльність» та «Основи фундаментального аналізу економічних процесів».

На базі Навчально-тренувального банку проводяться лабораторні заняття з дисципліни «Ситуаційне моделювання банківської діяльності», тренінги з дисциплін «Фінансовий облік у банку» й «Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ», навчальна практика. На базі мультимедійної аудиторії — круглі столи, лекції-ілюстрації, семінари-дискусії, презентації, захисти магістерських дипломних робіт і кандидатських дисертацій, науково-методологічні семінари.

На ка­фед­рі запроваджено тренінгові заняття з основних дисциплін: «Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ», «Фінансовий облік у банку», «Безпека фінансово-кредитних установ», «Антикризове управління у банку», «Маркетинг у банку». Дисципліна «Ситуаційне моделювання банківської діяльності» є окремим тренінгом зі стратегічного управління банком (проводиться на IV курсі зі спеціалізації «Кредит»).


Обговорення проекту порядку денного засідання кафедри.
Зліва направо: колишній декан КЕФ (2003–2015),
д.е.н., проф. М. І. Диба, зав. каф., д.е.н., проф. Л. О. Примостка, заступники завідувача кафедри — к.е.н., проф. Л. В. Конопатська, к.е.н., доц. А. В. Нікітін

Із метою формування та закріплення професійних компетенцій для студентів запроваджені міжпредметні тренінги за магістерськими програмами: за програмою «Регулювання банківської діяльності» — «Оцінка діяльності банків за системою CAMELS», за програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку» — «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка». У 2011–2012 рр. запроваджено міжпредметний тренінг за магістерською програмою «Економічна безпека фінансових установ» — «Забезпечення безпеки операцій банку у взаємодії зі страховими та інвестиційними компаніями».

Станом на 2014 р. на ка­фед­рі працювало 22 викладачі, зокрема зав. каф., проф. Л. О. Примостка; професори: А. М. Герасимович, колишній декан кредитно-економічного факультету (2003–2015) М. І. Диба, М. І. Зубок, заст. зав. каф. з навч. роб. Л. В. Конопатська; заст. зав. каф. з наук. роб. А. В. Нікітін, 13 доцентів: О. В. Боришкевич, М. П. Гойванюк, Т. Г. Іванова, О. В. Кот, І. В. Краснова, Т. В. Кривов’яз, Є. С. Осадчий, Є. В. Позднишев, О. М. Покойова, О. В. Шварц, В. Г. Шевалдіна, С. М. Яременко; ст. викладачі А. М. Суторміна та С. П. Вольська та троє асистентів: В. В. Лавренюк, К. М. Суторміна, М. С. Щеглюк.

На посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту ка­фед­ри беззмінно працює М. Н. Бровченко.

Наукова робота ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності здійснюється в межах науково-дослідної теми «Удосконалення механізмів регулювання та управління діяльністю кредитних установ в умовах циклічного розвитку економіки» (державний реєстраційний номер — 0112U02957). Упродовж 2005–2011 рр. було виконано три госпрозрахункові науково-дослідні роботи: «Розробка наукових засад та механізму реструктуризації банківського сектору економіки України» (2005–2006), «Соціально-економічна ефективність банківської системи України» (2007–2008) та «Кредитування банками економіки України» (2009–2010). З січня 2007 до грудня 2011 р. на ка­фед­рі здійснювалися наукові дослідження за держбюджетною темою «Удосконалення механізмів регулювання та управління банківсь­кою діяльністю в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер — 0107U001333), з 2012 р. — «Удосконалення механізмів регулювання та управління діяльністю кредитних установ в умовах циклічного розвитку економіки» (державний реєстраційний номер — 0112U002957).»

Результатами наукової діяльності викладачів є: виступи на наукових конференціях, написання наукових монографій, підготовка наукових статей, кандидатських і докторських дисертацій, здійснення інших видів науково-дослідної роботи, зокрема участь у науково-методологічному семінарі, конкурсах наукових робіт, керівництво науковою роботою студентів. Основні результати наукової роботи вчених викладено в індивідуальних і колективних монографіях, численних наукових статтях у вітчизняних і міжнародних періодичних виданнях, тезах міжнародних наукових конференцій. Упродовж 2010–2014 рр. за результатами наукової діяльності викладачів ка­фед­ри опубліковано 16 монографій, п’ять підручників, 13 навчальних посібників і 248 статей у наукових збірниках і журналах.

Активно беруть участь викладачі ка­фед­ри й у наукових конференціях, які проходять як у КНЕУ, так і в інших навчальних і банківських установах в Україні та за її межами.

Станом на грудень 2014 р. на ка­фед­рі навчаються 19 аспірантів і здобувачів. Троє осіб займаються підготовкою докторсь­ких дисертацій (кандидати економічних наук Л. В. Конопатська, І. В. Краснова — на ка­фед­рі менеджменту банківської діяльності, О. В. Боришкевич — на ка­фед­рі банківської справи).

У серпні 2008 р. на ка­фед­рі започатковано роботу науково-методологічного семінару. Засідання семінару проходять щомісячно згідно з планом. Під час засідань провідні науковці ка­фед­ри пропонували для обговорення актуальні проблеми, що викликали зацікавлення у викладачів, аспірантів і здобувачів ка­фед­ри.

Викладачі ка­фед­ри беруть активну участь у виховній роботі студентів. Вони є кураторами академічних груп студентів I курсу, готують їх до студентських олімпіад і наукових конференцій. Викладачі ка­фед­ри є членами журі на конкурсах наукових робіт. Доц. А. В. Нікітін є членом журі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Банківська справа», який щорічно проводиться у м. Харкові. Під керівництвом викладачів ка­фед­ри студенти щороку завойовують призові місця на міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Ка­фед­ра сприяє­ залученню студентів до науково-дослідної роботи шляхом заохочення до участі в щорічних олімпіадах студентів зі спеціальності «Банківська справа». Також на ка­фед­рі працює науковий студентський гурток, керівником якого є к.е.н., доц. О. В. Боришкевич. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Банківська справа», традиційно є активними учасниками щорічних наукових конференцій студентів.

Із метою активізації наукової роботи серед студентів і залучення талановитої молоді до наукових досліджень у сфері банківництва ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності в 2013 р. започаткувала та провела щорічний Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». Участь у конкурсі взяли студенти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Університету банківської справи НБУ та інших вишів України, а також Російського економічного університету імені Г. В. Плеханова, Саратовського державного соціально-економічного університету. В журі та оргкомітеті конкурсу працювали провідні викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського інституту банківської справи НБУ, Санкт-Петербурзького державного університету та Санкт-Петербурзького державного економічного університету. Всі дослідження студентів були проведені на досить високому науковому рівні та присвячені важливим темам банківської сфери: діяльності банківських установ, інвестиційній діяльності, ставкам депозитів, рефінансуванню банків і багатьом іншим темам.

Упродовж 2011–2014 рр. на ка­фед­рі менеджменту банківської діяльності проводився педагогічний експеримент із використанням елементів продуктивного навчання при вивченні студентами V курсу навчальних дисциплін спеціальної частини магістерської програми «Економічна безпека фінансових установ». Опанування студентами навчального матеріалу за такою методикою формує в них здатність до практичної реалізації знань, уміння трансформувати знання в конкретні пропозиції та діяльність, забезпечує впевненість студентів у своїх знаннях і спроможність до їх відстоювання у конкурентній боротьбі при працевлаштуванні. На початку 2013 р. на ка­фед­рі прийнято Програму інноваційного розвитку на 2013–2015 рр. Вона складена згідно з Програмою інноваційного розвитку університету та містить стратегічні цілі й основні напрями інноваційної діяльності, орієнтовані на кінцеві результати й ефективну інтеграцію в європейський і світовий науково-освітній простір. Кожній стратегічній цілі інноваційного розвитку ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності притаманні власні напрями досягнення, а засоби, що застосовуються, переважно мають науково-дослідницький, організаційно-управлінський, фінансово-економічний, матеріально-технічний і соціальний характер.


Провідні викладачі кафедри обговорюють зміни до навчального плану бакалаврів. Зліва направо: доц. І. В. Краснова, проф. Л. В. Конопатська, доц. О. В. Шварц, доц. А. В. Нікітін, доц. В. Г. Шевалдіна, доц. Т. Г. Іванова, асист. К. М. Суторміна, асист. В. В. Лавренюк

Ка­фед­ра менеджменту банківської діяльності розробила Концепцію управління банківськими ризиками та узагальнену структурно-логічну класифікацію банківських ризиків. Окрім того, визначено економічний зміст і структуровано етапи управління ними; створено принципово нову методику визначення рівня ризикованості банківських установ на основі нормативно-індексної динамічної моделі, що дозволяє отримати інтегральну оцінку ризикованості банків; здійснено системну класифікацію методів управління банківськими ризиками; розроблено методику обліку й аналізу операцій хеджування процентного та валютного ризиків банку за допомогою форвардних і ф’ючерсних контрактів, а також опціонів.

Сформовано нові методологічні підходи до регулювання банківської діяльності в умовах глобалізації й інтеграції фінансових ринків. Виявлено причини виникнення банківських криз у глобальному середовищі; з’ясовано вплив світової фінансової кризи на стабільність банківської системи України; узагальнено еволюцію принципів, методів і стандартів регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні, зокрема в контексті угод «Базель-ІІ» та «Базель-ІІІ»; обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організаційної побудови системи банківського регулювання та нагляду в Україні; запропоновано нові методичні підходи до регулювання депозитних, кредитних і валютних операцій банків; побудовано матрицю адаптації та гармонізації банківського законодавства України та ЄС. Розроб­лено методику інтегрованого оцінювання впливу іноземного капіталу на ефективність банківської діяльності в Україні; пропозиції щодо регулювання входження іноземного капіталу в банківську систему України на державному рівні; теоретичні засади, принципи та механізми державного регулювання банківської діяльності в умовах становлення глобальної економіки.

Здійснено комплексне дослідження заощаджень населення України й активізації їх залучення в банківську систему. Обґрунтовано необхідність запровадження на постійній основі аналітичних досліджень і моніторингу ощадної поведінки населення на макро- та мікрорівнях (державний рівень, рівень банку), що створить базу для розробки державної стратегії стимулювання зростання банківських вкладів населення;

Розроблено заходи, спрямовані на зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб. Запропоновано: спрямовувати частину прибутків НБУ, визначену залежно від макроекономічної ситуації, для фінансового наповнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО); запровадити диференціацію ставок оплати регулярних зборів у ФГВФО з комерційних банків залежно від термінів та обсягів депозитів фізичних осіб, а також від ступеня ризику діяльності конкретного банку. Це сприятиме підвищенню довіри населення до банківських установ;

Створено структурно-логічну схему управління діяльністю банку на ринку депозитних послуг, що дозволяє підвищити стабільність ресурсної бази банків та ефективність залучення заощаджень населення на банківські депозити.

Розроблено нові методики визначення фінансової стійкості банків та механізм їх забезпечення на макро- та мікрорівнях. Розроблено методику комплексного оцінювання фінансової стійкості банку на основі інтегрального показника, який розраховується за допомогою нормативно-індексної моделі. На відміну від наявних методів, це дає змогу отримати узагальнюючу динамічну оцінку фінансової стійкості банків з урахуванням сукупного впливу окремих факторів (ресурсна стійкість, якість активів, якість управління ризиками). Інтегральний показник фінансової стійкості дозволяє виявляти зміни фінансової стійкості банку в динаміці та порівнювати стійкість різних банків. Здійснено систематизацію факторів фінансової стійкості банків, за якою до зовнішніх факторів віднесено: загальноекономічні, стан внутрішнього та зовнішнього ринків, соціально-політичні; серед внутрішніх факторів виявлено домінантні, які справляють визначальний вплив на фінансову стійкість банку: ресурсну стійкість, якість активів, якість управління ризиками. Запропоноване групування дає змогу точніше визначити вплив факторів на фінансову стійкість банку й обґрунтувати значимі групи коефіцієнтів для її оцінювання.

Основні навчальні публікації викладачів ка­фед­ри:

– Аналіз банківської діяльності: підручник. Кол. авторів за ред. д.е.н., проф. Герасимовича А. М., К.: КНЕУ, 2010. — 600 с.

– Аналіз діяльності небанківських кредитних установ: Навч. посібн. за ред. проф. Герасимовича А. М. — К.: КНЕУ, 2014. — 351 с.

– Банківський нагляд: навч. посібник за ред. Л. В. Конопатської, К. Є. Раєвського. — К., КНЕУ, 2008. — 336 с.

– Безпека банківської діяльності: підручник. Зубок М., Яременко С. — К.: КНЕУ, 2012. — 582 с.

– Безпека бізнесу: навчальний посібник у таблицях і схемах. Зубок М., Позднишев Є., Яременко С. — К.: КНЕУ, 2008. — 480 с.

– Валютне регулювання та контроль: навчальний посібник за заг. ред. О. В. Боришкевич. — К.: КНЕУ, 2008. — 400 с.

– Збірник задач з аналізу банківської діяльності: навч. посібник за ред. д.е.н., проф. Герасимовича А. М., К.: КНЕУ, 2006. — 582 с.

– Маркетинг у банку: навч. посібник за ред. Нікітіна А. В. — К. КНЕУ, 2006. — 430 с.

– Маркетинг у банку: навч.-метод. посібник для самостійної вивчення дисципліни за ред. Нікітіна А. В. — К., КНЕУ, 2010. — 474 с.

– Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник — К.: КНЕУ, 2012. – 338с.

– Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2014–259 с.

– Тимчасова адміністрація та ліквідація банків: навч. посібник. Диба М. І., Раєвський К. Є., Зубок М. І., 2008. — 192 с.

– Управління банківськими ризиками: навч. посібник. Л. О. Примостка, Чуб П. М., Карчева Г. Т. та ін.; за ред. д.е.н., проф. Л. О. Примостки. — К.: КНЕУ, 2007. — 600 с.

– Фінансовий облік у банку: навч. посібник. Герасимо­вич А. М.; Кривов’яз Т. В. та ін. — К., КНЕУ, 2010. — 549 с.

– Яременко С. Безпека банківської діяльності: збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань. — К.: КНЕУ, 2008. — 189 с.

До основних наукових праць, виданих науковцями ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності, належать монографії: Л. О. Примостка «Банківська система України: інституційні зміни та інновації» (2015), «Банківські ризики: теорія та практика управління» за ред. Л. О. Примостки (2008), «Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів» за ред. Л. О. Примостки (2012), М. І. Зубок «Безпека освітнього простору» (2013), Л. О. Примостка, І. В. Краснова, Є. С. Осадчий, М. І. Зубок «Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации» за ред. М. І. Диби та О. А. Звонової (2013), «Генеза банківських криз» за ред. М. І. Диби й А. М. Мороза (2014), Л. О. Примостка, В. Г. Шевалдіна «Заощадження населення України: формування та залучення в банки» (2014), Л. О. Примостка, І. В. Краснова «Прог­нозування та хеджування фінансових ризиків» (2014), М. І. Диба, Л. В. Конопатська, М. П. Гойванюк «Модернізація системи банківського нагляду в глобальному середовищі» (2015).

Напрями наукової діяльності ка­фед­ри:

– регулювання банківської діяльності на міжнародному та національному рівнях;

– кредитування банками економіки України;

– фінансовий інжиніринг у банку;

– валютні операції та валютне регулювання;

– обліково-аналітичне забезпечення управлінського процесу в банку;

– безпека бізнесу та банківської діяльності;

– маркетингові дослідження в банку;

– фінансовий менеджмент у банку та небанківських кредитних установах.

Серед випускників ка­фед­ри менеджменту банківської діяльності: заступник начальника відділу управління ринковими ризиками державного банку АБ «Укргазбанк», к.е.н. Н. С. Білань, к.е.н., доц., колишній заступник декана кредитно-економічного факультету (2010–2015) Є. С. Осадчий; кандидати економічних наук, доценти ка­фед­ри М. П. Гойванюк та О. В. Шварц, а також кандидати економічних наук О. М. Суторміна, К. М. Суторміна, Л. А. Горбатюк та В. І. Козлов.Ка­фед­ра іноземних мов фінансово-економічного факультету


ЩУКІНА
Емма Іванівна
Завідувач ка­фед­ри, кандидат педагогічних наук, доцент

Е. І. Щукіна — завідувач ка­фед­ри. У 1974 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нинішній Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю «Англійська та французька мови», а в 1990 р. — аспірантуру ка­фед­ри методики викладання іноземних мов. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Коммуникативные упражнения в видео­звукозаписи для обучения устной диалогической речи студентов архитектурной специальности».

Працювала викладачем, старшим викладачем ка­фед­ри іноземних мов КНУБА (1975–1991), старшим викладачем КНЛУ (1991–1993), заступником керівника проекту в Комісії Європейського Союзу по програмі технічної допомоги Україні (1993–2000); доцентом ка­фед­ри іноземних мов КНУБА (2000–2002). З вересня 2002 р. Е. І. Щукіна — доцент ка­фед­ри іноземних мов фінансово-економічного факультету (ФЕФ) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», де з вересня 2008 р. була заступником завідувача ка­фед­ри з наукової роботи. У квітні 2014 р. обрана завідувачем цієї ка­фед­ри.

Як перекладач, Емма Іванівна перебувала в закордонному відрядженні по лінії Міністерства вищої освіти в Пакистані (1980–1981). Проходила також стажування за програмою обміну викладачами вищих навчальних закладів у Великій Британії (Ілінгколедж, м. Лондон) у 1986 р. Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць, зокрема п’яти навчальних посібників.Ка­фед­ра іноземних мов ФЕФ у КНЕУ, як і в інших немовних ВНЗ, не є профільною. Але з огляду на те, що в сучасних умовах володіння іноземною мовою стає життєвою потребою, ка­фед­ра нині займає важливе місце в навчальному процесі.

Ка­фед­ра іноземних мов ФЕФ зас­нована в лютому 1992 р. внаслідок поділу загальноуніверситетської ка­фед­ри іноземних мов на самостійні структури з метою диференціювання підходів до навчання студентів.

До 2001 р. ка­фед­ра забезпечувала викладання чотирьох основ­них європейських мов: англійської, іспанської, німецької та французької. А після створення ка­фед­ри німецької мови вона спеціалізувалася на викладанні нормативної дисципліни «Іноземна мова (англійська, французька, іспанська)» на денній, вечірній і заочній формах навчання для студентів фінансово-економічного, обліково-­еконо­мічного, кредитно-економічного факультетів і факультету економіки аграрно-промислового комплексу, а також вибіркової дисципліни «Іноземна мова. Поглиблений курс», яка вивчалася впродовж чотирьох років. Після успішного складання державного іспиту студентам присвоювалася кваліфікація бакалавра зі знанням іноземної мови. З 2010 р. викладачі ка­фед­ри викладають нормативну дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)» та вибіркові дисципліни «Іноземна мова з поглибленим вивченням» та «Фахова іноземна мова (англійська, французька)», розроб­лену з урахуванням професійного спрямування фінансово-економічного, обліково-економічного факультетів і факультету економіки агропромислових комплексів.


Чергове засідання семінару за участю методистів міжнародної компанії «Pearson — Dinternal»

Упродовж понад 20-річного періоду існування ка­фед­ри її очолювали: старші викладачі В. І. Приндюк (1992–1994) і С. П. Лібіх (1995–1999) та к.пед.н., доц. Т. А. Гузік (2000–2014). У квітні 2014 р. завідувачем ка­фед­ри іноземних мов фінансово-економічного факультету було обрано к.пед.н., доц. Е. І. Щукіну.

Професорсько-викладацький склад ка­фед­ри нараховує 26 осіб, серед них: шість кандидатів наук, чотири доценти (зав. каф., к.пед.н. Е. І. Щукіна, к.філос.н. О. О. Кузнєцова, к.пед.н. О. О. Максименко, к.пед.н. О. Г. Ходакевич), 18 старших викладачів (О. В. Бєлякова, Л. Є. Гасанова, А. Р. Давидюк, Т. М. Іщенко, Л. С. Касьянова, Д. В. Кузьменко, О. Ю. Марищук, І. М. Машкова, Ю. М. Мендрух, К. О. Моруга, О. І. Овчіннікова, О. В. Омельянюк, Е. О. Остапенко, М. В. Сахно, А. О. Слезенко, О. Є. Стеценко, В. І. Тинний, О. О. Феденко, Н. А. Шамхалова, І. А. Яременко) та чотири викладачі (А. С. Дерев’янко, М. Ю. Деяк, О. М. Ільїна, Т. М. Чудійович).

Місія ка­фед­ри полягає в підготовці сучасних фахівців у галузі економіки, які володіють іншомовними комунікативними та міжкультурними компетенціями, що гарантують успішну професійну діяльність у міжнародній діловій сфері. Основний вектор навчально-методичної та наукової діяльності ка­фед­ри — забезпечення формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню в академічному та професійному середовищах, а також підвищенню рівня навчальної автономії, здібності до подальшої самоосвіти. Процес навчання іноземних мов здійснюється на основі документів Міністерства освіти і науки України, загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти, розроблених Радою Європи, та спрямований на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні незалежного користувача В2 (просунутий професійно-орієнтований — Vantage professional).

Викладачі ка­фед­ри здійснюють наукові дослідження в межах загальнока­фед­ральної наукової теми «Імплементація новітніх наукових досліджень в професійно-орієнтоване навчання іноземним мовам» (керівник — доц. Е. І Щукіна). За цією програмою працюють секції, які проводять наукові дослідження за наступними напрямами:

– «Оновлення змісту дисциплін «Іноземна мова» та «Фахова іноземна мова»» (керівник — ст. викл. Ю. М. Мендрух);

– «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес» (керівник — ст. викл. Т. М. Іщенко);

– «Вдосконалення контролю якості навчання іноземним мовам» (керівник — ст. викл. І. М. Машкова).

Науково-педагогічні працівники ка­фед­ри також проводять індивідуальні дисертаційні дослідження за лінгвістичним, методичним, психолого-педагогічним, економічним і міждисциплінарним напрямами. Результатом їхньої наукової діяльності є понад 400 статей, опублікованих у міжнародних та українських фахових виданнях і занесених до міжнародних наукометричних баз даних. Також викладачі ка­фед­ри видали понад 50 навчальних посібників, підручників і навчально-методичних видань для аудиторної та самостійної роботи студентів як у видавництві університету, так і в інших видавництвах м. Києва.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. лаб. Р. В. Меньківська, доц. О. О. Максименко, зав. каф., к.пед.н. Е. І. Щукіна,
ст. викл., к.пед.н., доц. О. І. Овчіннікова, ст. викл. Н. А. Мовчанюк; другий ряд: к.філос.н., доц. О. О. Кузнєцова, ст. викл. А. О. Слезенко,
ст. викл. Л. Є. Гасанова, ст. викл. О. В. Бєлякова, ст. викл. О. Є. Стеценко, ст. викл. К. О. Моруга, ст. викл. Т. М. Іщенко,
ст. викл. І. М. Машкова, ст. викл. Л. С. Касьянова, ст. викл. Д. В. Кузьменко, ст. викл. Е. О. Остапенко, ст. викл. Ю. М. Мендрух,
викл. А. С. Дерев’янко; третій ряд: ст. викл. Н. А. Шамхалова, ст. викл. О. Ю. Марищук, викл. О. М. Ільїна,
зав. лінгафонного кабінету І. В. Строкань, ст. викл. І. А. Яременко

Старші викладачі О. Г. Ходакевич, О. В. Бєлякова, Д. В. Кузьменко, Ю. М. Мендрух, К. О. Моруга, Н. А. Шамхалова і О. Є. Стеценко здобули другу вищу освіту в Центрі магістерської підготовки ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та отримали дипломи спеціаліста й магістра з ділового адміністрування і фінансів. Доц. Е. І. Щукіна рецензує підручники, навчальні посібники, наукові статті, автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, виступає опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із методики викладання іноземних мов; є членом екзаменаційної комісії КНУБА з прийому вступних іспитів до аспірантури та кандидатських іспитів з англійської мови.

Безперервний розвиток науково-педагогічних працівників ка­фед­ри забезпечено шляхом регулярного проведення засідань науково-методичних семінарів ка­фед­ри; спільних засідань мовних ка­фед­р університету й інших навчальних закладів; систематичного відвідування семінарів міжнародних ресурсних центрів, які проводяться для викладачів із залученням лекторів Британської ради в Україні, посольства США, а також участі в семінарах і конференціях міжнародних компаній Pearson Education, Oxford University Press, Cambridge University Press тощо. Багато викладачів беруть участь у щорічних міжнародних, всеукраїнських, міжвишівських наукових і науково-практичних конференціях, а також щорічних конференціях КНЕУ.

Кілька викладачів ка­фед­ри є членами міжнародних асоціацій викладачів англійської та французької мов, а доц. О. О. Максименко та ст. викл. І. М. Машкова — науковими кореспондентами Інс­титуту педагогіки НАПН України.


Підготовка до щорічної науково-практичної конференції

Викладачі ка­фед­ри систематично підвищують кваліфікацію на курсах підвищення професійної майс­терності, дистанційного навчання; проходять стажування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянській академії, Київському національному лінгвістичному університеті, Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Київському міжнародному християнському університеті, Національному авіаційному університеті та багатьох інших ВНЗ, що знач­но збагачує їхній досвід у викладанні іноземної мови.

Викладачі ка­фед­ри беруть безпосередню участь в організації та проведенні Щорічної всеукраїнської студентської олімпіади з анг­лійської мови та Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Французька мова для студентів неспеціальних ВНЗ». Також вони проводять консультування студентів і викладачів університету з питань оформлення документів для стажування в закордонних вищих навчальних закладах.

Останнім часом діяльність ка­фед­ри сконцентровано на виконанні положень Програми інноваційного розвитку ка­фед­ри іноземних мов фінансово-економічного факультету на 2014–2015 рр. Для більш ефективного забезпечення навчального процесу зусилля викладацького складу ка­фед­ри були зосереджені на впровадженні сучасних новітніх технологій і методик викладання, підходів до вивчення іноземних мов. Таке спрямування покликане вивести ка­фед­ру на якісно новий рівень викладання мов і забезпечити можливість формування іншомовної комунікативної компетенції студентів КНЕУ відповідно до вимог Болонського процесу, сприяти професійно-освітньому розвитку студентів, поглибленню набутих компетенцій для спілкування у професійній сфері, розвитку навичок самостійної роботи, стимулюванню до наукової та творчої праці викладачів. Воно також значною мірою сприятиме підвищенню мотивації до креативної діяльності та підвищенню статусу викладача й ка­фед­ри загалом. Зокрема, здійснено модернізацію й удосконалення науково-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, на основі компетентнісного підходу та модульного принципу навчання. А саме:

– удосконалено навчальні плани (змістову, організаційну, педагогічну та методичну складові) з урахуванням формування актуальних компетентностей з іноземних мов у професійному контексті;

– оптимізовано вибіркову складову навчальних планів для підвищення гнучкості освітньої підготовки в контексті надання випускникам університету незаперечних конкурентних переваг, професійної мобільності на ринку праці;

– розширено вибіркову складову навчальних планів з іноземних мов (завдяки урізноманітненню їх переліку);

– дистанційний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів I курсу переведено з інтег­рованого середовища WebCT на платформу Moodle;

– розроблено концепцію нового підручника для викладання нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для напрямів підготовки 6508, 6508/1, 6509, 6509/1, 6504/1 (під керівництвом доц. Е. І. Щукіної).

Серед інноваційних методів навчання, які набули найбільшого застосування в процесі вивчення дисциплін «Іноземна мова» та «Фахова іноземна мова», — кейсметод, презентація та мініконференція з використанням мультимедійних засобів, інтелект-карти, творчі проекти, круглий стіл, рольова гра, дискусія, «мозковий штурм», проблемно-пошукові завдання, дискусії та дебати тощо. Студенти старших курсів постійно готують презентації та проекти за темами, які безпосередньо стосуються їхньої майбутньої професійної діяльності: «Банківська система України», «Банківська система США», «Банківська система Великобританії», «Фінансова система та її складові», «Фінансові інститути: основні продукти та послуги», «Методи платежу для зовнішньої торгівлі», «Діяльність фондових бірж», «Страхові та банківські послуги» тощо.

Застосування вказаних інноваційних методів на заняттях з іноземної мови сприяє формуванню та розвитку в студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції шляхом доповнення її загальними компетенціями — соціокультурною, інформаційною, навчальною, самокомпетенцією, а саме такими їх ключовими компонентами, як здатність до аналізу та синтезу, організації та планування; навички управління інформацією, розв’язання проблем, прийняття рішень, міжособистісні навички та вміння; робота в команді; позитивне ставлення до несхожості культур; етичні зобов’язання; дослідницькі навички та вміння; спроможність учитися, акумулювати нові ідеї; лідерські якості; розуміння культури та звичаїв інших країн; самостійність; бажання досягти успіху, критично мислити та генерувати креативні ідеї.

Загальновідомо, що будь-який університет є не тільки освітнім, а й виховним закладом. Викладачі ка­фед­ри стали ініціаторами запровадження у КНЕУ Інституту кураторства, розробили проект «Положення про кураторство», провели науково-педагогічний експеримент із метою подальшого впровадження цієї практики у навчальному закладі. Багато викладачів ка­фед­ри виконують обов’язки кураторів на фінансово-економічному факультеті.


Навоєнко Віктор Олександрович   |   Зміст   |   Факультет економіки та управління