Історичне видання
«Літопис випускників Львівського національного
університету імені Івана Франка»


Директор
ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
Микола Серб

Керівник проекту
Людмила Мисан

Редагування текстів
Альона Артюх, Оксана Гавриленко, Алла Топчій

Коректор
Наталя Оболенська

Концептуальне рішення
Михайло Москаль

Макетування, комп’ютерна верстка
Михайло Нестеренко, Віктор Стежка

Автор історичної статті —
кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії
Львівського національного університету імені Івана Франка В. М. Качмар

Редакція висловлює подяку всім учасникам проекту та особливу вдячність
завідувачу історичного музею Львівського національного університету
імені Івана Франка Ю.В. Гудимі за надання фотоматеріалів

Інформаційне забезпечення
Оксана Гавриленко, Ірина Галамай, Катерина Дмітрієва,
Людмила Мисан, Світлана Міщенко, Людмила Мельник, Віталіна Лапшук

Рекламодавці відповідають за зміст наданої інформації, за дотримання авторських
прав і прав третіх осіб, за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів.
Видавець виходить із того,що рекламодавець завчасно отримує
всі необхідні для публікації дозволи

ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
вул.Мельникова, 12, м. Київ
Електронна пошта: logos_ua@ukr.net, logos_ukraine@ukr.net
http://www.logos.biz.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців № 3093 від 29.01.2008 р.
Підписано до друку 11. 05. 2010 р.
Формат 60х90/8. Папір крейдований.
Гарнітура Minion. Друк офсетний.