МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ


в останні десятиріччя значно розширилися міжнародні зв’язки університету. Маючи багаторічний досвід плідної співпраці з навчальними закладами зарубіжних країн, університет постійно шукає нові форми, які дозволяють інтегруватися в міжнародну систему університетської інженерної освіти.

Із цією метою у 1995 р. в університеті було створено новий структурний підрозділ Інститут міжнародного співробітництва, який очолив проректор із міжнародних зв’язків, проф. І. П. Навка. До складу інституту ввійшли: англійський технічний факультет; німецький технічний факультет; французький технічний факультет; відділ зовнішніх зв’язків та зовнішньоекономічної діяльності; деканат із навчання іноземних студентів; кафедри англійської мови, німецької мови, французької мови, української та російської мов, культурології.

Програмною метою інституту є інтеграція Донецького національного технічного університету в міжнародну систему університетської технічної освіти, що реалізується за напрямами:

– встановлення ділових контактів із провідними університетами та університетськими центрами за кордоном; проведення спільних наукових досліджень у галузі науки, техніки, освіти; організація та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах, виставках;

– навчання студентів із повним або частковим викладанням дисциплін іноземними мовами за навчальними планами та програмами, які максимально відповідають вимогам університетів закордонних країн;

– поглиблене вивчення іноземних мов та включене навчання студентів в університетах зарубіжних країн;

– підготовка фахівців для зарубіжних країн.

Однією з важливих форм встановлення ділових контактів університету з провідними науковими центрами світу є проведення міжнародних наукових конференцій із різних напрямів науки і техніки.У межах Днів німецької науки з успіхом пройшов
науково-практичний семінар «Освіта. Наука.
Бізнес». Виступ ректора, професора О. А. Мінаєва,
2009 р.

Цей напрям співпраці особливо активно почав розвиватися на початку 90-х років ХХ ст. Із 1994 р. університет щорічно організовує і проводить міжнародні науково-технічні конференції у Севастополі. У роботі конференції беруть активну участь провідні вчені та фахівці з України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Румунії, Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, США та Великобританії. До організації цієї конференції підключилися провідні університети і підприємства різних країн. Особливо великий інтерес до роботи цієї конференції проявили промислові підприємства Донецького, Луганського, Харківського, Київського та інших регіонів України. Для учасників конференції видають збірники матеріалів, які щорічно містять 300–400 доповідей.

Доволі цікаву роботу зі зміцнення міжнародних зв’язків проводить кафедра фізики, яку очолює проф. В. О. Гольцов. Це вчений із світовим ім’ям у галузі фізики металу та матеріалознавства, керівник наукової школи взаємодії водню з благородними та рідкісними металами. У 1993–1997 рр. школа проф. В. О. Гольцова встановила міцні наукові стосунки з аналогічними школами та колективами у США, Великобританії, Франції, Японії, Китаї, Польщі.

На базі ДонДТУ в 1995 р. Міжнародний науковий комітет провів першу Міжнародну конференцію «Воднева обробка матеріалів», у якій взяли участь, крім представників СНД, зарубіжні фахівці з восьми країн світу (США, Великобританії, Франції, Японії, Кореї, Китаю, Іспанії, Польщі). Матеріали цієї конференції були надруковані у спеціальному випуску міжнародного журналу «International Journal of Hydrogen Energy». У вересні 1997 р. у ДонДТУ була проведена друга Міжнародна конференція «Благородні та рідкісні метали», у якій взяли участь 220 фахівців, із них 11 — із п’яти країн далекого зарубіжжя.

Одночасно із проведенням конференцій у Донецьку вчені університету у 1990-х роках брали активну участь у роботі наукових форумів в інших країнах світу. Доцент кафедри вищої математики Д. Н. Кравчук у липні 1996 р. був учасником II Всесвітнього конгресу нелінійних аналітиків (Греція), на якому було 1500 делегатів зі США, України, Росії, Японії, Китаю, Франції, Німеччини та інших країн. Завідувач кафедри ЕОМ, проф. В. А. Святний у вересні 1996 р. брав участь у роботі Х Міжнародного симпозіуму з моделювання (Дрезден, Німеччина), де були представлені дві доповіді від ДонДТУ. Делегація ДонДТУ у складі проректора з наукової роботи проф. М. П. Зборщика, проф. М. І. Макарова, доц. В. Ф. Костіна у жовтні 1996 р. брала участь у Міжнародній конференції «Автоматика та інформатика» (м. Софія, Болгарія). У жовтні 1996 р. університет вступив до Європейської асоціації міжнародної освіти, делегати від університету у грудні 1996 р. взяли участь у черговій конференції цієї асоціації в Будапешті.

У 1990-х роках закордонними партнерами, співпраця з якими здійснювалася на постійній основі, були провідні університети Німеччини, США, Англії та інших країн. Плідною була співпраця з університетами Німеччини: Штутгартським університетом (провідний університет ФРН у галузі комп’ютерних технологій): Інститут паралельних та розподілених надшвидкісних обчислювальних систем (IPVP), Інститут системної динаміки та управління (ISR), Інститут автоматизації та програмного інжинірингу (IAS); Лейпцізьким університетом: Інститут інформатики (IFI); Ерлангенським університетом: Інститут моделювання та управління (IRTS); Магдебурзьким університетом: Інститут моделювання та графіки (ISG).

Наукова співпраця з партнерами здійснювалася за безвалютними угодами. Тематика досліджень та розробок: масивно паралельні модельовані середовища, моделювання об’єктів та систем автоматизованих хімічних технологій, якісне моделювання та автоматизоване проектування систем управління, проблеми паралельного програмування, модельне забезпечення розробки автоматизованих систем. За цією тематикою було підготовлено три пропозиції на спільні проекти, заявлені на фінансування в німецькі та європейські філії.

У середині 1990-х років реалізовувалася українсько-американська програма «Інституційні партнерства», фінансована через Філадельфійський науковий центр Американською агенцією із міжнародного розвитку USAID.

Згідно з робочою програмою цього проекту представники ДонДТУ брали участь у широких наукових, методичних та комерційних контактах із професорами таких великих американських вузів Філадельфійського регіону, як LA SALLE, TEMPLE, DREXEL, із представниками фірми DUPONT, бізнес-консалтингових компаній Wharton Small Business Development Center, Science Center International Ltd. У рамках програми восени 1995 р. на базі ДонДТУ американські професори (Келлі, Талага) прочитали курси з основ малого бізнесу, маркетингових досліджень. Професори Темпл Вільям Тешем і Кенет Геллер прочитали лекції з нових технологій, патентування нових технологій і технічних рішень на американському ринку, а також передавання технологій, розроблених у вищих навчальних закладах, у промисловість, малий та середній бізнес.Урочисте вручення магістерських дипломів іноземним студентам, 2010 р.

Між ДонДТУ та Філадельфійським науковим центром було укладено угоду про співпрацю, що передбачає широкі наукові та комерційні контакти. Одним із результатів спільної роботи з американськими партнерами є заснування Центру з підтримки малого та середнього бізнесу на базі ДонДТУ, до складу якого увійшли інтерни ДонДТУ, що пройшли стажування в США, а також кваліфіковані економісти.

До нових напрямів, що реалізовувалися спільно з Філадельфійським науковим центром, слід віднести енергоменеджмент. У жовтні 1996 р. на базі університету проведений семінар із проблем комерціалізації наукових розробок, авторських свідоцтв та нових технічних рішень. Його організували американські професори університету Темпл Вільям Тешемі та Джон Вільямс. У семінарі взяли участь більше 30 викладачів, винахідників і студентів ДонДТУ, а також представники промисловості Донбасу та Львова.

Тісні зв’язки університет підтримував із провідними навчальними центрами Англії. Спільно з університетом Портсмута ДонДТУ працював у рамках дворічної програми ТАСL (1995–1997), що фінансується Британською Радою. У рамках програми здійснювався обмін викладачами, впровадження у навчальний процес модульного принципу викладання технічних дисциплін, здійснювалася система екологічної підготовки керівників підприємств Донецького регіону, готувалася й апробовувалася основа для включеного навчання студентів університету в Англії.

На базі ДонДТУ у червні 1996 р. був проведений І Міжнародний семінар із проблем інженерної освіти, який проходив під патронажем ЮНЕСКО. У семінарі взяли участь десять зарубіжних гостей, серед них — учені Австралії, Великобританії, США, Словаччини.

Важливою складовою інтегрування університету у міжнародну систему освіти є навчання студентів на факультетах з іноземною мовою викладання. Сьогодні на цих факультетах навчається 250 студентів.

На англійському технічному факультеті підготовку студентів розпочали у 1995 р. Студенти навчаються за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». Навчальні плани і склад курсів дисциплін визначені таким чином, щоб дати можливість включеного навчання в англійських вишах з аналогічної спеціальності. Навчання організовано повністю англійською мовою.Ректор О. А. Мінаєв вручає професору О. Прутяну
(Румунія) Диплом Почесного доктора ДонНТУ,
2005 р.

Французький технічній факультет провів перший набір студентів у 1993 р. Навчальні плани цього факультету передбачають вивчення французької мови за інтенсивною методикою із використанням французьких навчальних посібників. Ця методика дає можливість підготовки студентів для слухання лекцій із технічних дисциплін французькою мовою, починаючи з третього семестру. Вперше для студентів другого і старших курсів у навчальні плани до розділу дисциплін на вибір була введена французька мова з одночасним проведенням занять з технічного перекладу, які проводять викладачі профільних кафедр.

В університеті організовано екзаменаційний Центр із сертифікації знань французької ділової та професійної мови за міжнародними критеріями та відповідно до вимог ділового французького і франкомовного світу. Під егідою та від імені Паризької торговельно-промислової палати ДонДТУ одержав право приймати іспити та видавати дипломи й сертифікати з французької мови міжнародного зразка.

Перший випуск 20-ти студентів здійснив у 1996 р. німецький технічний факультет. Частина його випускників проходила дипломування в Магдебурзькому і Брауншвейзькому університетах. За активного сприяння Магдебурзького університету та фірми «Siemens» на факультеті була розпочата підготовка магістрів за спеціальністю «Електромеханіка». Для координації роботи на німецькому технічному факультеті створений науковий кураторіум, до якого ввійшли професори з Німеччини, багато провідних учених донецьких вищих навчальних закладів і представників промислових підприємств.

Заслуговує на увагу досвід застосування на факультеті комп’ютерних засобів вивчення німецької мови. Спільно із Центром мови університету «Отто фон Геріке» (Німеччина) ведеться науково-методична робота зі створення мультимедійних модулів з навчання німецької мови за допомогою програмного пакету Аsymterix Multi Media Toolbook. Одночасно з дипломом інженера випускники факультету одержують сертифікати технічних перекладачів за певним напрямом техніки.

У 1993 р. в університеті було відкрито голландське відділення з підготовки фахівців у галузі міжнародного менеджменту (International Business Administration) спільно з Інститутом економіки та менеджменту (м. Утрехт, Нідерланди). Проектом передбачено викладання предметів відповідно до міжнародної навчальної програми поряд з українською програмою англійською мовою. Відповідно до навчальних планів голландські викладачі читають лекції для українських студентів. Крім цього, до навчального процесу залучаються викладачі зі США та Великобританії. Студенти відділення мають змогу проходити включене навчання у зарубіжних університетах.

Тісні контакти ДонДТУ мав із Польщею, зокрема із Сілезьким технічним університетом у Глівіце. Представники університету взяли участь у роботі VIII Міжнародного симпозіуму «Геотехніка-98». Викладачі кафедри розробки родовищ корисних копалин проф. К. Ф. Сапіцький і доц. О. К. Мороз стали ініціаторами проведення симпозіуму в Україні на базі відділення геомеханіки НАН України. Ними також досягнута домовленість про науково-дослідну та навчальну співпрацю кафедри з гірничо-геологічним факультетом польського університету, узгоджено плани стосовно обміну науковими співробітниками та аспірантами.

Для вищої школи, як і для всієї країни, процес інтеграції у світову спільноту не є питанням моди чи престижу, це реальна можливість до виживання і подальшого розвитку. Тому університет використовує різноманітні шляхи для розвитку і розширення міжнародної співпраці в галузі вищої освіти. У 1990-х р. ДонНТУ прийнято до Асоціації європейських університетів — CRE. Прийняття ДонДТУ до Асоціації є визнанням його заслуг на міжнародній арені, а також прямим шляхом до визначення диплому випускника ДонДТУ в Європі й світі.

Надзвичайно активно міжнародні зв’язки університету розвивалися в останні десять років. Тільки за період 2005-2010 рр. 640 наукових співробітників вузу перебували у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях. 120 науковців за цей же період пройшли стажування в зарубіжних університетах. Було отримано 618 грантів.

Сьогодні університет підтримує договірні відносини з більш ніж 70 зарубіжними університетами і різними освітніми установами з 20 країн Європи, Азії, Америки, Африки, країн ближнього зарубіжжя.

ДонНТУ — член 22 міжнародних асоціацій та організацій.Директор Інституту міжнародного співробітництва професор І. П. Навка
вітає делегацію з Чанчуньського університету (Китай), 2010 р.

У Донецькому національному технічному університеті розроблена та успішно втілюється комплексна програма інтеграції ДонНТУ в міжнародну систему освіти. 75 угод про співпрацю, які ДонНТУ має з міжнародними організаціями, вищими навчальними закладами та підприємствами, зорієнтовані на підтримання престижу української вищої школи у сучасних умовах формування системи освіти у Європі.

Новими партнерами ДонНТУ у 2010 р. стали Псковський державний політехнічний інститут і Московський державний університет геодезії та картографії (Росія), а також два ВНЗ Франції: Національний політехнічний інститут Лотарингії (м. Нансі) та Версальський університет Сен-Кентен-Ан-Івелін.

Триває активна співпраця з вищими навчальними закладами Німеччини, Польщі, Росії, Франції, Чехії, зокрема в рамках міжнародних наукових програм і проектів ERASMUS-MUNDUS, DAAD, URAN, INTAS.

Із року в рік зростає кількість грантів, отриманих студентами, викладачами і науковими фахівцями університету: у 2007 р. — 95, у 2008 р. — 102, у 2009 р. — 122, у 2010 р. — 120.

У 2007 р. експерти Європейського Союзу схвалили дві заяви ДонНТУ на грант TEMPUS за темою «Співробітництво університету з підприємствами». У рамках проекту «Партнерство університетів і бізнесу» створено Консорціум із п’яти університетів — університет П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція), Савонія університет (Фінляндія), Університет ім. Отто фон Геріке м. Магдебург (Німеччина), Харківський національний політехнічний і Донецький національний технічний університети (Україна). Розроблені й почали діяти три пілотні проекти для створення стійкої координаційної структури «університет — підприємство».

У 2010 р. ДонНТУ розпочав роботу в межах двох нових проектів TEMPUS, які фінансує Європейська комісія. Мета проектів — підготовка магістрів за новими спеціальностями: «Землеустрій і кадастр» та «Управління інформацією в туристичному бізнесі».

У 2010 р. 34 студенти навчалися у закордонних навчальних закладах, а 16 викладачів ДонНТУ проходили науково-педагогічне стажування в університетах зарубіжних країн.

Активізувалася робота факультетів з іноземною мовою викладання. Наукові дослідження, які виконуються Німецьким технічним факультетом спільно з колегами Магдебурзького університету, спрямовані передусім на створення мультинаціональних наукових колективів і є важливим внеском у процес глобалізації освіти і науки. Більше десяти випускників факультету зараз навчаються в Магдебурзькому університеті, що є твердою основою для подальшого розвитку міжнародної співпраці. Сьогодні на Німецькому технічному факультеті навчається більше 300 студентів, випускники якого одержують два дипломи: український і німецький. Кращі студенти факультету навчаються у дворічній магістратурі у вищих навчальних закладах Німеччини в рамках DAAD-проекту з отриманням німецького диплома «Master of Science».

Переконливим аргументом успішності й визнання Французького технічного факультету є те, що ДонНТУ — єдиний університет в Україні, прийнятий у Франкофонну асоціацію університетів і дослідних центрів світу. У листопаді 2006 р. був підписаний Договір про співпрацю ДонНТУ з мережею інженерних вузів Франції щодо обміну студентами і магістрами. Готуються умови для отримання в найближчому майбутньому нашими випускниками двох державних дипломів — України і Франції.

Студенти ФТФ навчаються за сімома спеціальностями і захищають кваліфікаційні роботи французькою мовою.

Вчені ДонНТУ мають позитивний досвід співпраці з провідними французькими фірмами «Мікроелектронікс» і «Шнейдер Електрик», представники якої відкрили Авторизований навчальний центр на електротехнічному факультеті.Новим почесним доктором ДонНТУ
став генеральний директор
ДП «Сіменс Україна» Максиміліан Еггер, 2009 р.

Розширюється географія присутності ДонНТУ у франкофонній сфері. У 2009 р. було підписано договір з Вищою школою інженерів сільськогосподарського обладнання м. Меджес-Ель-Баб (Туніс). Базовою основою цієї угоди є спільне проведення щорічної конференції із проблем розвитку і впровадження сучасних технологій машинобудування, ініційованої кафедрою технології машинобудування (завідувач — проф. О. М. Михайлов) та групою туніських аспірантів цієї кафедри.

За заслуги у сфері освіти Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пан Фак Фор нагородив декана ФТФ Г. С. Клягіна орденом «Академічні пальми». Як правило, іноземці отримують цю відзнаку у виняткових випадках. Професор Г. С. Клягін — четвертий українець, якому була вручена така висока і престижна нагорода від уряду Франції.

На базі Міжнародного навчально-консультативного центру ІМС почали працювати Французький центр і Консультаційне бюро DAAD (Німецька служба академічних обмінів), що дозволяє надати реальну допомогу і підтримку студентам та викладачам для навчання і стажування у провідних вишах Європи.

Упродовж останніх трьох років польський факультет є активним учасником українсько-польського проекту «ТеперВроцлав-TerazWroclaw», ініційованого президентом польського міста Вроцлав. Згідно з умовами проекту вісім студентів ДонНТУ навчаються на бюджетних місцях трьох найбільших вузів Вроцлава (Вроцлавського університету, Вроцлавської політехніки та Економічного університету) з можливістю отримання майже одночасно двох магістерських дипломів — відповідного вишу Польщі та диплому ДонНТУ.

Улітку кожного року групи з десяти студентів проходять місячну ознайомлювальну практику в польських вищих навчальних закладах, а групи польських студентів проходять двотижневе стажування у Донецьку.

На факультеті регулярно святкують «День PWT», діє польський театр, дві студентки навчалися в етнохореографічній школі в Любліні, а в листопаді 2010 року випускниця польського факультету перемогла на Всеукраїнському конкурсі читців польської поезії та представлятиме Україну у фіналі Міжнародного конкурсу в місті Білосток (Польща).

У грудні 2010 року в День гірника Республіки Польща декан Польського технічного факультету, професор кафедри управління виробництвом ДонНТУ Олександр Макєєв, який перебував у складі офіційної делегації у Шльонській політехніці, був відзначений нагородою — Медаллю Міністерства освіти Польщі за великий внесок у розвиток польсько-української співпраці та організацію в ДонНТУ навчання студентів польською мовою.Надзвичайний і Повноважний посол Франції
в Україні Жак Фор вручає
декану ФТФ Г. С. Клягіну державну нагороду
Франції «Академічна пальмова гілка»
за особистий внесок у розбудову
українсько-французьких відносин у галузі
науки, культури, освіти, 2009 р.

У 2007 р. декан був нагороджений Почесним Кортиком Гірника від імені Міністерства гірництва Польщі та за внесок у розвиток спільних наукових досліджень у галузі гірництва отримав медаль «За заслуги для гірництва Польщі».

У квітні 2008 р. відбулося відкриття лабораторії мехатроніки кафедри електромеханічних систем. Відома міжнародна фірма Фесто («Festo») надала дієву допомогу у забезпеченні цієї лабораторії сучасним обладнанням.

Завдяки спонсорській допомозі ПАО «ХайдельбергЦемент Україна» відкрита нова навчальна аудиторія на факультеті екології та хімічної технології.

Після підписання угоди між ДонНТУ та фірмою «Delcam Plc» (Великобританія) університет отримав допомогу в обсязі 1,5 млн грн. Виконавчий директор Хью Хампфріс передав кафедрі металорізальних верстатів та інструментів програмне забезпечення.

На кафедрі ЕАПУ ЕТФ готуються дві аудиторії до прийому робототехнічного обладнання і обладнання «Кандікапа», яке буде встановлено лабораторіями французьких університетів Версаля і Сержі-Понтуаз.

У 2010 р. вчені ДонНТУ побували на 45 представницьких міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях. Водночас в університеті накопичено певний досвід у галузі організації та проведенні міжнародних конференцій із різних напрямів науки й техніки. В університеті пройшли 20 міжнародних конференцій, семінарів.

У 2010 р. гостями університету були дипломати, посли і працівники посольств зарубіжних країн. ДонНТУ відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Франції Фак Фор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гайзет, Генеральний Консул Німеччини Клаус Цілікенс, Генеральний Консул Чехії в Донецьку Антонін Мургаш.

Із року в рік ДонНТУ розширює та підвищує якість «віртуального представництва» університету у міжнародному інформаційному просторі. ДонНТУ став співзасновником Віртуального університету країн Центральної і Східної Європи (CEEVU) — організації, яка працює під егідою ЮНЕСКО. З 2007 р. університет підключений до загальноєвропейської науково-освітньої мережі GREANT 2, до якої підключено 34 європейські країни і мають доступ 3 млн діячів науки, які представляють понад 3500 університетів і наукових організацій Європи. останні десятиріччя значно розширилися міжнародні зв’язки університету. Маючи багаторічний досвід плідної співпраці з навчальними закладами зарубіжних країн, університет постійно шукає нові форми, які дозволяють інтегруватися в міжнародну систему університетської інженерної освіти.Директор інституту гірництва та геології,
професор Ю. Ф. Булгаков обговорює питання
співпраці з ученими Цілінського університету
(Китай), 2010 р.

Із цією метою у 1995 р. в університеті було створено новий структурний підрозділ Інститут міжнародного співробітництва, який очолив проректор із міжнародних зв’язків, проф. І. П. Навка. До складу інституту ввійшли: англійський технічний факультет; німецький технічний факультет; французький технічний факультет; відділ зовнішніх зв’язків та зовнішньоекономічної діяльності; деканат із навчання іноземних студентів; кафедри англійської мови, німецької мови, французької мови, української та російської мов, культурології.

Програмною метою інституту є інтеграція Донецького національного технічного університету в міжнародну систему університетської технічної освіти, що реалізується за напрямами:

– встановлення ділових контактів із провідними університетами та університетськими центрами за кордоном; проведення спільних наукових досліджень у галузі науки, техніки, освіти; організація та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах, виставках;

– навчання студентів із повним або частковим викладанням дисциплін іноземними мовами за навчальними планами та програмами, які максимально відповідають вимогам університетів закордонних країн;

– поглиблене вивчення іноземних мов та включене навчання студентів в університетах зарубіжних країн;

– підготовка фахівців для зарубіжних країн.

Однією з важливих форм встановлення ділових контактів університету з провідними науковими центрами світу є проведення міжнародних наукових конференцій із різних напрямів науки і техніки.

Цей напрям співпраці особливо активно почав розвиватися на початку 90-х років ХХ ст. Із 1994 р. університет щорічно організовує і проводить міжнародні науково-технічні конференції у Севастополі. У роботі конференції беруть активну участь провідні вчені та фахівці з України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Румунії, Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, США та Великобританії. До організації цієї конференції підключилися провідні університети і підприємства різних країн. Особливо великий інтерес до роботи цієї конференції проявили промислові підприємства Донецького, Луганського, Харківського, Київського та інших регіонів України. Для учасників конференції видають збірники матеріалів, які щорічно містять 300–400 доповідей.

Доволі цікаву роботу зі зміцнення міжнародних зв’язків проводить кафедра фізики, яку очолює проф. В. О. Гольцов. Це вчений із світовим ім’ям у галузі фізики металу та матеріалознавства, керівник наукової школи взаємодії водню з благородними та рідкісними металами. У 1993–1997 рр. школа проф. В. О. Гольцова встановила міцні наукові стосунки з аналогічними школами та колективами у США, Великобританії, Франції, Японії, Китаї, Польщі.

На базі ДонДТУ в 1995 р. Міжнародний науковий комітет провів першу Міжнародну конференцію «Воднева обробка матеріалів», у якій взяли участь, крім представників СНД, зарубіжні фахівці з восьми країн світу (США, Великобританії, Франції, Японії, Кореї, Китаю, Іспанії, Польщі). Матеріали цієї конференції були надруковані у спеціальному випуску міжнародного журналу «International Journal of Hydrogen Energy». У вересні 1997 р. у ДонДТУ була проведена друга Міжнародна конференція «Благородні та рідкісні метали», у якій взяли участь 220 фахівців, із них 11 — із п’яти країн далекого зарубіжжя.Завдяки спонсорській допомозі ПАО «ХайдельбергЦемент Україна» відкрита
нова навчальна аудиторія на факультеті екології та хімічної технології, 2009 р.

Одночасно із проведенням конференцій у Донецьку вчені університету у 1990-х роках брали активну участь у роботі наукових форумів в інших країнах світу. Доцент кафедри вищої математики Д. Н. Кравчук у липні 1996 р. був учасником II Всесвітнього конгресу нелінійних аналітиків (Греція), на якому було 1500 делегатів зі США, України, Росії, Японії, Китаю, Франції, Німеччини та інших країн. Завідувач кафедри ЕОМ, проф. В. А. Святний у вересні 1996 р. брав участь у роботі Х Міжнародного симпозіуму з моделювання (Дрезден, Німеччина), де були представлені дві доповіді від ДонДТУ. Делегація ДонДТУ у складі проректора з наукової роботи проф. М. П. Зборщика, проф. М. І. Макарова, доц. В. Ф. Костіна у жовтні 1996 р. брала участь у Міжнародній конференції «Автоматика та інформатика» (м. Софія, Болгарія). У жовтні 1996 р. університет вступив до Європейської асоціації міжнародної освіти, делегати від університету у грудні 1996 р. взяли участь у черговій конференції цієї асоціації в Будапешті.

У 1990-х роках закордонними партнерами, співпраця з якими здійснювалася на постійній основі, були провідні університети Німеччини, США, Англії та інших країн. Плідною була співпраця з університетами Німеччини: Штутгартським університетом (провідний університет ФРН у галузі комп’ютерних технологій): Інститут паралельних та розподілених надшвидкісних обчислювальних систем (IPVP), Інститут системної динаміки та управління (ISR), Інститут автоматизації та програмного інжинірингу (IAS); Лейпцізьким університетом: Інститут інформатики (IFI); Ерлангенським університетом: Інститут моделювання та управління (IRTS); Магдебурзьким університетом: Інститут моделювання та графіки (ISG).

Наукова співпраця з партнерами здійснювалася за безвалютними угодами. Тематика досліджень та розробок: масивно паралельні модельовані середовища, моделювання об’єктів та систем автоматизованих хімічних технологій, якісне моделювання та автоматизоване проектування систем управління, проблеми паралельного програмування, модельне забезпечення розробки автоматизованих систем. За цією тематикою було підготовлено три пропозиції на спільні проекти, заявлені на фінансування в німецькі та європейські філії.

У середині 1990-х років реалізовувалася українсько-американська програма «Інституційні партнерства», фінансована через Філадельфійський науковий центр Американською агенцією із міжнародного розвитку USAID.

Згідно з робочою програмою цього проекту представники ДонДТУ брали участь у широких наукових, методичних та комерційних контактах із професорами таких великих американських вузів Філадельфійського регіону, як LA SALLE, TEMPLE, DREXEL, із представниками фірми DUPONT, бізнес-консалтингових компаній Wharton Small Business Development Center, Science Center International Ltd. У рамках програми восени 1995 р. на базі ДонДТУ американські професори (Келлі, Талага) прочитали курси з основ малого бізнесу, маркетингових досліджень. Професори Темпл Вільям Тешем і Кенет Геллер прочитали лекції з нових технологій, патентування нових технологій і технічних рішень на американському ринку, а також передавання технологій, розроблених у вищих навчальних закладах, у промисловість, малий та середній бізнес.Візит проректора з наукової роботи, професора
Е. О. Башкова і декана Французького технічного
факультету Г. С. Клягіна у Національний
політехнічний університет Лотарингії
(Франція), 2010 р.

Між ДонДТУ та Філадельфійським науковим центром було укладено угоду про співпрацю, що передбачає широкі наукові та комерційні контакти. Одним із результатів спільної роботи з американськими партнерами є заснування Центру з підтримки малого та середнього бізнесу на базі ДонДТУ, до складу якого увійшли інтерни ДонДТУ, що пройшли стажування в США, а також кваліфіковані економісти.

До нових напрямів, що реалізовувалися спільно з Філадельфійським науковим центром, слід віднести енергоменеджмент. У жовтні 1996 р. на базі університету проведений семінар із проблем комерціалізації наукових розробок, авторських свідоцтв та нових технічних рішень. Його організували американські професори університету Темпл Вільям Тешемі та Джон Вільямс. У семінарі взяли участь більше 30 викладачів, винахідників і студентів ДонДТУ, а також представники промисловості Донбасу та Львова.

Тісні зв’язки університет підтримував із провідними навчальними центрами Англії. Спільно з університетом Портсмута ДонДТУ працював у рамках дворічної програми ТАСL (1995–1997), що фінансується Британською Радою. У рамках програми здійснювався обмін викладачами, впровадження у навчальний процес модульного принципу викладання технічних дисциплін, здійснювалася система екологічної підготовки керівників підприємств Донецького регіону, готувалася й апробовувалася основа для включеного навчання студентів університету в Англії.

На базі ДонДТУ у червні 1996 р. був проведений І Міжнародний семінар із проблем інженерної освіти, який проходив під патронажем ЮНЕСКО. У семінарі взяли участь десять зарубіжних гостей, серед них — учені Австралії, Великобританії, США, Словаччини.

Важливою складовою інтегрування університету у міжнародну систему освіти є навчання студентів на факультетах з іноземною мовою викладання. Сьогодні на цих факультетах навчається 250 студентів.

На англійському технічному факультеті підготовку студентів розпочали у 1995 р. Студенти навчаються за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». Навчальні плани і склад курсів дисциплін визначені таким чином, щоб дати можливість включеного навчання в англійських вишах з аналогічної спеціальності. Навчання організовано повністю англійською мовою.

Французький технічній факультет провів перший набір студентів у 1993 р. Навчальні плани цього факультету передбачають вивчення французької мови за інтенсивною методикою із використанням французьких навчальних посібників. Ця методика дає можливість підготовки студентів для слухання лекцій із технічних дисциплін французькою мовою, починаючи з третього семестру. Вперше для студентів другого і старших курсів у навчальні плани до розділу дисциплін на вибір була введена французька мова з одночасним проведенням занять з технічного перекладу, які проводять викладачі профільних кафедр.

В університеті організовано екзаменаційний Центр із сертифікації знань французької ділової та професійної мови за міжнародними критеріями та відповідно до вимог ділового французького і франкомовного світу. Під егідою та від імені Паризької торговельно-промислової палати ДонДТУ одержав право приймати іспити та видавати дипломи й сертифікати з французької мови міжнародного зразка.

Перший випуск 20-ти студентів здійснив у 1996 р. німецький технічний факультет. Частина його випускників проходила дипломування в Магдебурзькому і Брауншвейзькому університетах. За активного сприяння Магдебурзького університету та фірми «Siemens» на факультеті була розпочата підготовка магістрів за спеціальністю «Електромеханіка». Для координації роботи на німецькому технічному факультеті створений науковий кураторіум, до якого ввійшли професори з Німеччини, багато провідних учених донецьких вищих навчальних закладів і представників промислових підприємств.

Заслуговує на увагу досвід застосування на факультеті комп’ютерних засобів вивчення німецької мови. Спільно із Центром мови університету «Отто фон Геріке» (Німеччина) ведеться науково-методична робота зі створення мультимедійних модулів з навчання німецької мови за допомогою програмного пакету Аsymterix Multi Media Toolbook. Одночасно з дипломом інженера випускники факультету одержують сертифікати технічних перекладачів за певним напрямом техніки.

У 1993 р. в університеті було відкрито голландське відділення з підготовки фахівців у галузі міжнародного менеджменту (International Business Administration) спільно з Інститутом економіки та менеджменту (м. Утрехт, Нідерланди). Проектом передбачено викладання предметів відповідно до міжнародної навчальної програми поряд з українською програмою англійською мовою. Відповідно до навчальних планів голландські викладачі читають лекції для українських студентів. Крім цього, до навчального процесу залучаються викладачі зі США та Великобританії. Студенти відділення мають змогу проходити включене навчання у зарубіжних університетах.Вручення медалі Міністерства освіти Польщі.
На фото — декан Польського технічного
факультету Олександр Макєєв та ректор
Шльонської політехніки
Анджей Карбовник, грудень 2010 р.

Тісні контакти ДонДТУ мав із Польщею, зокрема із Сілезьким технічним університетом у Глівіце. Представники університету взяли участь у роботі VIII Міжнародного симпозіуму «Геотехніка-98». Викладачі кафедри розробки родовищ корисних копалин проф. К. Ф. Сапіцький і доц. О. К. Мороз стали ініціаторами проведення симпозіуму в Україні на базі відділення геомеханіки НАН України. Ними також досягнута домовленість про науково-дослідну та навчальну співпрацю кафедри з гірничо-геологічним факультетом польського університету, узгоджено плани стосовно обміну науковими співробітниками та аспірантами.

Для вищої школи, як і для всієї країни, процес інтеграції у світову спільноту не є питанням моди чи престижу, це реальна можливість до виживання і подальшого розвитку. Тому університет використовує різноманітні шляхи для розвитку і розширення міжнародної співпраці в галузі вищої освіти. У 1990-х р. ДонНТУ прийнято до Асоціації європейських університетів — CRE. Прийняття ДонДТУ до Асоціації є визнанням його заслуг на міжнародній арені, а також прямим шляхом до визначення диплому випускника ДонДТУ в Європі й світі.

Надзвичайно активно міжнародні зв’язки університету розвивалися в останні десять років. Тільки за період 2005-2010 рр. 640 наукових співробітників вузу перебували у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях. 120 науковців за цей же період пройшли стажування в зарубіжних університетах. Було отримано 618 грантів.

Сьогодні університет підтримує договірні відносини з більш ніж 70 зарубіжними університетами і різними освітніми установами з 20 країн Європи, Азії, Америки, Африки, країн ближнього зарубіжжя.

ДонНТУ — член 22 міжнародних асоціацій та організацій.

У Донецькому національному технічному університеті розроблена та успішно втілюється комплексна програма інтеграції ДонНТУ в міжнародну систему освіти. 75 угод про співпрацю, які ДонНТУ має з міжнародними організаціями, вищими навчальними закладами та підприємствами, зорієнтовані на підтримання престижу української вищої школи у сучасних умовах формування системи освіти у Європі.

Новими партнерами ДонНТУ у 2010 р. стали Псковський державний політехнічний інститут і Московський державний університет геодезії та картографії (Росія), а також два ВНЗ Франції: Національний політехнічний інститут Лотарингії (м. Нансі) та Версальський університет Сен-Кентен-Ан-Івелін.

Триває активна співпраця з вищими навчальними закладами Німеччини, Польщі, Росії, Франції, Чехії, зокрема в рамках міжнародних наукових програм і проектів ERASMUS-MUNDUS, DAAD, URAN, INTAS.

Із року в рік зростає кількість грантів, отриманих студентами, викладачами і науковими фахівцями університету: у 2007 р. — 95, у 2008 р. — 102, у 2009 р. — 122, у 2010 р. — 120.

У 2007 р. експерти Європейського Союзу схвалили дві заяви ДонНТУ на грант TEMPUS за темою «Співробітництво університету з підприємствами». У рамках проекту «Партнерство університетів і бізнесу» створено Консорціум із п’яти університетів — університет П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція), Савонія університет (Фінляндія), Університет ім. Отто фон Геріке м. Магдебург (Німеччина), Харківський національний політехнічний і Донецький національний технічний університети (Україна). Розроблені й почали діяти три пілотні проекти для створення стійкої координаційної структури «університет — підприємство».

У 2010 р. ДонНТУ розпочав роботу в межах двох нових проектів TEMPUS, які фінансує Європейська комісія. Мета проектів — підготовка магістрів за новими спеціальностями: «Землеустрій і кадастр» та «Управління інформацією в туристичному бізнесі».

У 2010 р. 34 студенти навчалися у закордонних навчальних закладах, а 16 викладачів ДонНТУ проходили науково-педагогічне стажування в університетах зарубіжних країн.

Активізувалася робота факультетів з іноземною мовою викладання. Наукові дослідження, які виконуються Німецьким технічним факультетом спільно з колегами Магдебурзького університету, спрямовані передусім на створення мультинаціональних наукових колективів і є важливим внеском у процес глобалізації освіти і науки. Більше десяти випускників факультету зараз навчаються в Магдебурзькому університеті, що є твердою основою для подальшого розвитку міжнародної співпраці. Сьогодні на Німецькому технічному факультеті навчається більше 300 студентів, випускники якого одержують два дипломи: український і німецький. Кращі студенти факультету навчаються у дворічній магістратурі у вищих навчальних закладах Німеччини в рамках DAAD-проекту з отриманням німецького диплома «Master of Science».

Переконливим аргументом успішності й визнання Французького технічного факультету є те, що ДонНТУ — єдиний університет в Україні, прийнятий у Франкофонну асоціацію університетів і дослідних центрів світу. У листопаді 2006 р. був підписаний Договір про співпрацю ДонНТУ з мережею інженерних вузів Франції щодо обміну студентами і магістрами. Готуються умови для отримання в найближчому майбутньому нашими випускниками двох державних дипломів — України і Франції.

Студенти ФТФ навчаються за сімома спеціальностями і захищають кваліфікаційні роботи французькою мовою.

Вчені ДонНТУ мають позитивний досвід співпраці з провідними французькими фірмами «Мікроелектронікс» і «Шнейдер Електрик», представники якої відкрили Авторизований навчальний центр на електротехнічному факультеті.

Розширюється географія присутності ДонНТУ у франкофонній сфері. У 2009 р. було підписано договір з Вищою школою інженерів сільськогосподарського обладнання м. Меджес-Ель-Баб (Туніс). Базовою основою цієї угоди є спільне проведення щорічної конференції із проблем розвитку і впровадження сучасних технологій машинобудування, ініційованої кафедрою технології машинобудування (завідувач — проф. О. М. Михайлов) та групою туніських аспірантів цієї кафедри.

За заслуги у сфері освіти Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пан Фак Фор нагородив декана ФТФ Г. С. Клягіна орденом «Академічні пальми». Як правило, іноземці отримують цю відзнаку у виняткових випадках. Професор Г. С. Клягін — четвертий українець, якому була вручена така висока і престижна нагорода від уряду Франції.

На базі Міжнародного навчально-консультативного центру ІМС почали працювати Французький центр і Консультаційне бюро DAAD (Німецька служба академічних обмінів), що дозволяє надати реальну допомогу і підтримку студентам та викладачам для навчання і стажування у провідних вишах Європи.

Упродовж останніх трьох років польський факультет є активним учасником українсько-польського проекту «ТеперВроцлав-TerazWroclaw», ініційованого президентом польського міста Вроцлав. Згідно з умовами проекту вісім студентів ДонНТУ навчаються на бюджетних місцях трьох найбільших вузів Вроцлава (Вроцлавського університету, Вроцлавської політехніки та Економічного університету) з можливістю отримання майже одночасно двох магістерських дипломів — відповідного вишу Польщі та диплому ДонНТУ.

Улітку кожного року групи з десяти студентів проходять місячну ознайомлювальну практику в польських вищих навчальних закладах, а групи польських студентів проходять двотижневе стажування у Донецьку.

На факультеті регулярно святкують «День PWT», діє польський театр, дві студентки навчалися в етнохореографічній школі в Любліні, а в листопаді 2010 року випускниця польського факультету перемогла на Всеукраїнському конкурсі читців польської поезії та представлятиме Україну у фіналі Міжнародного конкурсу в місті Білосток (Польща).

У грудні 2010 року в День гірника Республіки Польща декан Польського технічного факультету, професор кафедри управління виробництвом ДонНТУ Олександр Макєєв, який перебував у складі офіційної делегації у Шльонській політехніці, був відзначений нагородою — Медаллю Міністерства освіти Польщі за великий внесок у розвиток польсько-української співпраці та організацію в ДонНТУ навчання студентів польською мовою.

У 2007 р. декан був нагороджений Почесним Кортиком Гірника від імені Міністерства гірництва Польщі та за внесок у розвиток спільних наукових досліджень у галузі гірництва отримав медаль «За заслуги для гірництва Польщі».

У квітні 2008 р. відбулося відкриття лабораторії мехатроніки кафедри електромеханічних систем. Відома міжнародна фірма Фесто («Festo») надала дієву допомогу у забезпеченні цієї лабораторії сучасним обладнанням.

Завдяки спонсорській допомозі ПАО «ХайдельбергЦемент Україна» відкрита нова навчальна аудиторія на факультеті екології та хімічної технології.

Після підписання угоди між ДонНТУ та фірмою «Delcam Plc» (Великобританія) університет отримав допомогу в обсязі 1,5 млн грн. Виконавчий директор Хью Хампфріс передав кафедрі металорізальних верстатів та інструментів програмне забезпечення.

На кафедрі ЕАПУ ЕТФ готуються дві аудиторії до прийому робототехнічного обладнання і обладнання «Кандікапа», яке буде встановлено лабораторіями французьких університетів Версаля і Сержі-Понтуаз.

У 2010 р. вчені ДонНТУ побували на 45 представницьких міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях. Водночас в університеті накопичено певний досвід у галузі організації та проведенні міжнародних конференцій із різних напрямів науки й техніки. В університеті пройшли 20 міжнародних конференцій, семінарів.

У 2010 р. гостями університету були дипломати, посли і працівники посольств зарубіжних країн. ДонНТУ відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Франції Фак Фор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гайзет, Генеральний Консул Німеччини Клаус Цілікенс, Генеральний Консул Чехії в Донецьку Антонін Мургаш.

Із року в рік ДонНТУ розширює та підвищує якість «віртуального представництва» університету у міжнародному інформаційному просторі. ДонНТУ став співзасновником Віртуального університету країн Центральної і Східної Європи (CEEVU) — організації, яка працює під егідою ЮНЕСКО. З 2007 р. університет підключений до загальноєвропейської науково-освітньої мережі GREANT 2, до якої підключено 34 європейські країни і мають доступ 3 млн діячів науки, які представляють понад 3500 університетів і наукових організацій Європи.< Науково-дослідна робота   |   зміст   |   Студентське життя >