НАУКОВО-ДОСЛІДНА
РОБОТАу сучасних умовах роль науки в житті суспільства значно підвищилася. Зростанню творчого потенціалу країни покликана сприяти наукова діяльність колективів вищих навчальних закладів. Саме рівень наукової роботи свідчить про здатність колективу навчального закладу розвивати фундаментальні дослідження та витримувати конкурентну боротьбу у ринковому середовищі.

Незважаючи на труднощі, передусім значне скорочення бюджетного фінансування, скорочення госпдоговірної тематики, відсутність матеріальної мотивації до наукової творчості, в університеті збереглися основні кадри науковців, продовжують успішно працювати наукові школи.

За роки існування в університеті сформувалося 14 відомих наукових шкіл, які працюють більш ніж у 30 наукових напрямах.

У 90-ті роки відомими науковими школами були школи академіка В. С. Пака в галузі гірничої механіки; проф. В. Г. Гейєра — в галузі насосних установок; професора В. М. Клименка — обробки металів тиском; проф. Я. І. Альшица — гірничих машин; проф. І. Г. Штокмана — шахтного транспорту; проф. І. Є. Коробчанського — технології твердого палива, проф. Д. М. Оглобліна — маркшейдерської справи; професора М. П. Зборщика — охорони та підтримки гірничих виробок глибоких шахт; проф. В. О. Гольцова — фізики водню у металах та ін.

На сьогодні основними науковими школами університету є:

– «Геомеханіка способів і технологій захисту в зонах розвантаження гірничих виробок глибоких вугільних шахт» (засновники — проф. М. П. Зборщик та К. В. Кошелев);

– «Мінералогія тектонічної активізації земної кори і прогноз їх рудоносності» (проф. Б. С. Панов);

– «Енерго- і ресурсоощадні технології гарячої і холодної прокатки сталі» (проф. В. М. Кліменко, О. А. Мінаєв);

– «Безпечна розробка викидонебезпечних вугільних пластів, дегазація вугленосних формацій, видобуток і використання метану» (проф. О. М. Морєв);

– «Методи і засоби підвищення рівня інформаційно-вимірювальних систем (океанологія, екологія, контроль технологічних процесів)» — проф. А. А. Зорі;

– «Інформаційні технології маркшейдерського забезпечення гірничих розробок» (проф. С. Г. Могільний);

– «Теорія моделювання обчислювальних і автоматизованих систем» (проф. Л. П. Фельдман);

– «Надійність роботи електричних систем у перехідних режимах» (проф. В. Ф. Сивокобиленко).

Попри те, що обсяг фінансування наукових досліджень у 1990-х роках різко скоротився, в університеті вживалися відповідні заходи для підтримки роботи наукових досліджень, що сприяло досягненню вагомих результатів. За цей період дві наукові розробки були нагороджені Державними преміями України в галузі науки і техніки, а саме: розробка і широке впровадження нових засобів охорони в зонах розвантажування гірничих виробок глибоких шахт (проф., д. т. н. М. П. Зборщик і проф., д. т. н. В. В. Назімко), розробка технологій і промислове використання метану вуглегазових родовищ (проф., д. г-м. н. А. М. Брижаньов).

Ураховуючи потужний науковий потенціал університету, державні органи доручали виконувати складні, але вкрай необхідні для економічного розвитку країни проблеми саме науковцям ДонНТУ.

За дорученням уряду України від 16 серпня 1992 р. університет впродовж двох років був головною організацією і виконував державне доручення з розробки «Комплексної програми соціального та економічного розвитку Донбасу». Результати цієї розробки схвалені спільним рішенням колегій Міністерства економіки та Міністерства фінансів України, а також Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1993 р. Багато положень цієї програми повністю чи частково вже реалізуються підприємствами Донецького регіону.

У межах державної програми розвитку виробництва тари й пакувальних матеріалів університет виконував роботу «Розробка параметрів суцільної технології та обладнання ливарно-прокатного модуля, які задовольняють вимоги до якості заготовки для виробництва жерсті» (керівники роботи — проф., д. т. н. О. А. Мінаєв і проф., д. т. н. Ю. В. Коновалов). У межах держзамовлення Міністерства освіти і науки України наукові працівники університету розробили нову технологію переробки промислових і побутових відходів (керівник — доц., к. т. н. О. С. Парфенюк). Ця технологія забезпечує повну відсутність газопилових викидів в атмосферу. Установки щодо реалізації технології доцільно, на думку вчених, будувати на площах зупинених батарей коксохімічних заводів.

Пошукові та фундаментальні дослідження університету, які виконувалися за рахунок держбюджету на замовлення Міністерства освіти і науки України, були направлені переважно на вирішення найважливіших державних науково-технічних програм і у багатьох випадках мали суттєву наукову новизну. Так у 1997 р. дві наукові розробки брали участь у конкурсі на здобуття Державної премії України. Це робота зі створення технологій проектування і спорудження автоматизованих систем оптимального управління об’єктами (автор — проф. Ю. В. Коновалов) та робота з розробки і впровадження технології багатострумкового прокату (авторський колектив учених ДонДТУ і спеціалісти Криворізького металургійного заводу).

Проф. М. П. Зборщик у 1998 р. отримав пам’ятну медаль Російської академії природничих наук «Автор наукового відкриття» (на підставі рішення Міжнародної асоціації авторів наукових відкриттів). Разом із проф. В. В. Осокіним він відкрив і експериментально підтвердив нове й раніше невідоме природне явище, що полягає у виділенні у водно-повітряних умовах із піритомісткої гірничої породи елементної сірки під впливом тіонових бактерій. 3’ясувавши, як виникає самозапалення вугільних пластів, учені запропонували і новий спосіб боротьби з цим явищем. Кислотне середовище для бактерій почали нейтралізовувати вапняною суспензією. Цей спосіб профілактики самозапалення пластів виявився дуже ефективним. Сьогодні він використовується на багатьох шахтах.

Видатним ученим світового рівня визнано професора, доктора геолого-мінералогічних наук, академіка АН Вищої школи України Б. С. Панова. Він є автором і співавтором чотирьох винаходів і двох патентів, 340 наукових публікацій, зокрема десяти монографій. Б. С. Панов активно співпрацював із науковцями вишів і науково-дослідних інститутів Німеччини, Чехії, Болгарії, Перу, КНР, Нідерландів, Австралії. Підсумки спільних із закордонними партнерами досліджень знайшли своє відображення у понад 50 спільних наукових публікаціях у різних країнах світу. В 1998 р. Б. С. Панова нагороджено Міжнародним почесним дипломом Американського біографічного інституту.

У рамках теми «Пошук і обґрунтування способу виплавки доменного феромарганцю із вмістом фосфору 0,05–0,1%» (керівник — проф. С. Л. Ярошевський) у 1998 р. досліджена нова і принципово важлива технологія отримання високовуглецевого феромарганцю в доменних печах металургійних заводів. У тому ж 1998 р. виконана робота «Розробка екологічно чистого технологічного процесу отримання карбонатів для преміксів у комбікорму тваринам» (керівник — д. т. н. Н. І. Чичикало). Для здійснення промислового виробництва карбонатів розроблений бізнес-план «Створення автоматизованого екологічно чистого біотехнологічного комплексу з виробництва білку». Ця розробка захищена п’ятьма патентами України.Дослідження технології активації процесу
абразивної обробки

Наукова і прикладна новизна наукових розробок університету широко відома в нашій країні і за кордоном. Це підтверджується систематичними публікаціями наукових результатів у провідних виданнях, збірниках наукових праць і монографіях. Незважаючи на скорочення фінансування у 1990-ті рр., вчені університету продовжували наполегливо працювати як над проведенням досліджень, так і над публікацією та апробацією їх результатів. Щорічно друкувалося 750–800 найменувань наукових праць, три–п’ять монографій, отримувалися патенти на винаходи та корисні моделі. Наукові працівники брали участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, зокрема й за рахунок міжнародних грантів. На виставки університет посилав такі експонати, які можна було продати на запити підприємств. Усе це дозволило зберегти науковий потенціал університету на високому рівні й створити умови для його подальшого розвитку.

Певні позитивні зрушення у фінансуванні наукових досліджень, які проводились у вищих навчальних закладах, почалися лише на початку 2000-х рр. в умовах певної стабілізації соціально-економічного становища в країні.

В останні роки основними джерелами фінансування науково-дослідної роботи в університеті є бюджетне фінансування (держбюджетна тематика), замовлення на наукові та дослідні роботи підприємств та організацій (господарча тематика) та міжнародні гранти.

У 2009 р. загальний обсяг фінансування наукових досліджень склав 4,7 млн грн. В університеті виконуються 38 держбюджетних і 71 госпдоговірних тем, обсяг державного фінансування яких складає 2,8 млн. грн. і близько 1,96 млн. грн. відповідно. Cеред замовників робіт — провідні підприємства та державні установи регіону і країни, зокрема такі: Міністерство охорони навколишнього середовища, Інженерно-технічний центр «Сіменс-Україна», Державна акціонерна холдингова компанія «Топаз», ВАТ «Харківський машинобудівний завод», КП «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ЗАТ «Артемівський завод з обробки кольорових металів», ВАТ «Харцизький трубний завод», ВАТ «Енергомашспецсталь», ДГП «ПівденУкргеологія», ЗАТ «Макіївкокс», ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод», Головне управління державної служби України, Донецька, Макіївська, Горлівська міські ради та ін.

Із завершених у 2009 р. 58 робіт більшість спрямована на створення нових технологій, матеріалів, нових методів і теорій, із них впроваджено у виробництво 71%.

Нагальні проблеми економіки та суспільства визначили переважну частку прикладних досліджень у загальному обсязі виконуваних НДДКР. Останнє п’ятиріччя наукові розробки ДонНТУ були орієнтовані здебільшого на підвищення технічного рівня базових галузей промисловості: гірничої, металургійної, машинобудування.

Важливим напрямом роботи науковців є виконання досліджень з охорони навколишнього середовища та моніторингу стану довкілля. Розробляються нові технологічні процеси для металургії (електрошлакові технології, удосконалення технологічних процесів та устаткування безперервного лиття металів, інтенсифікація процесів виробництва чавуну та сталі, створення маловідходних технологій та розробка технологій використання вторинних ресурсів). Чимало досліджень виконано для потреб вугільної промисловості (підвищення ефективності виробничих процесів, розробка нових машин та устаткування, забезпечення безпеки в гірничій промисловості). Велику увагу вчені ДонНТУ приділяють впровадженню сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій у машинобудуванні, енергетиці, гірничій та металургійній промисловості, телекомунікаційній індустрії. Розробляються технології моделювання виробничих процесів і створення на їх основі інформаційно-керівних систем, систем автоматичного проектування, систем оптимізації та підвищення надійності технологічних процесів. У 2009 р. розпочаті ініціативні дослідження для участі у державній цільовій програмі «Наноматеріали і нанотехнології».Устаткування для реалізації нової технології
нанесення функціональних
багатошарових покрить

На замовлення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України розроблена і постійно розвивається інформаційно-аналітична база даних «Екологічний паспорт регіонів України», яка забезпечує збирання, перевірку та обробку екологічної інформації щодо радіаційної безпеки, викидів забруднювальних речовин в атмосферу та поверхневі води тощо.

Також за завданням Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області продовжується розвиток програми моніторингу якості атмосферного повітря, у якій визначені фонові концентрації міст Донецької області. Система здана в дослідно-промислову експлуатацію, проводиться її удосконалення і розвиток.

На замовлення Інженерно-технічного центру «Сіменс-Україна» вчені ДонНТУ виконали комплекс робіт, починаючи з розробки методик підготовки висококомпетентних фахівців (методики викладання професійної іноземної мови, формування комунікативної компетенції у майбутніх інженерів), розвитку методик моделювання виробничих процесів і закінчуючи розробками систем автоматичного керування з використанням устаткування фірми «Сіменс».

Велика кількість досліджень проведена у напрямі вдосконалення технології безперервного лиття заготовок. Розробляється теорія процесу, проводиться автоматизація установок безперервного лиття, удосконалюються вузли агрегатів та технологія процесів. На замовлення ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» розробляється конструкція машини безперервного лиття малої потужності, що є актуальним для багатьох машинобудівних підприємств.

Традиційно значний обсяг наукових досліджень виконується у галузі оптимізації енергоспоживання та енергозбереження. Так, наприклад, проведено аналіз технології АТ «Донецький електрометалургійний завод» із метою забезпечення енерго- та ресурсозбереження. У 2009 р. на замовлення Донецької міської ради розпочаті роботи зі створення автоматизованої системи обліку споживання енергоресурсів на об’єктах бюджетної сфери м. Донецька і розробка лімітів споживання енергоресурсів на підставі фактичних енергетичних характеристик об’єктів.

Слід також відзначити підвищення інтересу науковців до створення високотехнологічних процесів у металургійній галузі. Так розпочаті роботи з розвитку нового процесу виробництва біосумісних сплавів титану, легованих киснем, на основі процесу камерного електрошлакового переплаву, розробленого в ДонНТУ. На замовлення Державного дослідного інституту кольорових металів проведено роботу з вивчення процесів структуроутворення при швидкісній кристалізації сплавів срібла.

Велику увагу приділено розробці методів відновлення зношених деталей устаткування, підвищенню ефективності процесів механічної обробки.

За звітній період відзначається зростання кількості робіт, що відповідають світовому рівню (75%).

Результати наукових досліджень і розробок використовуються у нових навчальних дисциплінах, запроваджені в лабораторному практикумі, знаходять відображення в оновлених дисциплінах. Усього в навчальний процес упроваджено 17 розробок.

Із використанням результатів науково-дослідних розробок вчені університету у 2009 р. видали 44 монографії, 12 підручників, 15 навчальних посібників із грифом МОН України. Систематично публікуються наукові результати у провідних виданнях, збірниках наукових праць і монографіях. Загальна кількість публікацій збільшилася порівняно з попереднім роком і становить 2536. У міжнародних наукометричних базах даних у 2009 р. зафіксовано більше 30 публікацій учених ДонНТУ.Робоча станція автоматичного
моніторингу стану довкілляВивчення процесу електрошлакового
переплаву

Прикладна новизна наукових розробок у 2009 р. захищена 42 патентами на винахід. Подано також 50 заявок на отримання охоронних документів, що дає підстави сподіватися на підтримку високої кількості патентів і в майбутньому. В університеті працює рада з винахідництва, основним завданням якої є визначення наукової та технічної цінності розробок, виконаних працівниками і студентами університету, а також доцільності їх патентування.

Учені ДонНТУ активно беруть участь в організації реклами розробок науковців університету на різних виставках та ярмарках. Розробки ДонНТУ експонувалися на дев’яти виставках, сім із яких мали статус міжнародних. На них демонструвалося десять найбільш ефективних науково-технічних винаходів учених університету. З метою комерціалізації науково-технічних розробок та підвищення інноваційної активності значно посилено розповсюдження інформації у засобах масової інформації.

Професорсько-викладацький склад університету також займається організацією і проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, нарад. Традиційно високий науковий рівень продемонструвала Міжнародна конференція в галузі машинобудування, організована ДонНТУ у Севастополі. Вперше був проведений Міжнародний науково-технічний семінар із проблем сучасного машинобудування і підготовки інженерних кадрів для нього в Тунісі (м. Сус). Загалом у 2009 р. ДонНТУ виступив організатором 32 конференцій (із них 20 — міжнародні), 12 з яких зареєстровані МОН України. За межами України науковці університету виголосили 83 доповіді.

В університеті також широко підтримуються кафедральні НДР, виконувані в межах робочого часу викладачів. У 2009 р. в університеті відповідно до тематичного плану, затвердженого вченою радою, виконувалося 59 кафедральних науково-дослідних робіт та сім науково-методичних робіт, із яких 11 були відкриті у 2009 р. У виконанні робіт брали участь 1223 співробітники професорсько-викладацького складу університету — 97% від загальної кількості. Окрім викладачів, у виконанні кафедральних НДР брали участь 136 аспірантів, більше 160 магістрантів та 700 студентів.

Більшість робіт має прикладний характер та спрямована на розробку та дослідження новітніх технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Усі теми, що виконуються, є актуальними і присвячені вирішенню складних технічних завдань. Наприклад, спільними зусиллями двох факультетів (кафедри МОЗЧМ та ЕАПУ) виконується тема «Розробка теорії та методів раннього діагностування технічного стану електромеханічних систем», яка планується для впровадження на п’яти підприємствах України.

Подоланню проблем, що виникають під час роботи в умовах спаду виробництва, присвячена тема «Управління техніко-економічним потенціалом вугледобувних підприємств в умовах фінансових і економічних обмежень», виконання якої було розпочато ще у 2007 р.

Важливим напрямом досліджень для донецького регіону залишаються роботи екологічної спрямованості. Так розпочато виконання трьох нових науково-дослідних тем: «Дослідження охорони довкілля та екологічної безпеки Донецького індустріального мегаполісу», «Дослідження еколого-економічного та ресурсоощадного потенціалу підприємств в аспекті удосконалення їх природоохоронної діяльності» та «Дослідження геологічних особливостей будови зон екологічного ризику Донецької області і розробка методики їх прогнозування».Закривка поворотного типу для технологічного
переливу металевих розплавів

Важливою ознакою реагування науковців на потреби регіону є започаткування робіт зі зменшення витрат ресурсів, удосконалення методів переробки вторинної сировини і повернення у виробництво відходів, що накопичуються. У цьому напрямі виконуються такі роботи: «Теоретичні й експериментальні дослідження збагачення і брикетування вугільних шламів» та «Розвиток теорії й удосконалення технології виробництва благородних і вторинних кольорових металів у сучасних умовах».

Високий рівень наукових досягнень учених ДонНТУ неодноразово був відзначений нагородами й державними преміями з науки та техніки. У 2002 р. колективу вчених, до складу якого ввійшли д. т. н., проф. О. А. Мінаєв і д. т. н., проф О. М. Смірнов, за роботу «Розробка і реалізація енерго- і ресурсоощадної технології циклів виробництва конкурентоспроможних металовиробів на основі комплексу «піч-ківш і машина безперервного лиття заготовок» присуджено Державну премію України з науки і техніки. Ця робота стала результатом багаторічного невтомного пошуку і плідної співпраці вчених університету з колегами з Донецького металургійного заводу, а також акціонерного товариства «ДАНКО», НКМЗ та інших організацій і підприємств нашої країни.

Державною премією України в галузі науки і техніки 2004 р. була відзначена робота в галузі спеціальної техніки — створення і виробництво установки «Кольчуга». У цій праці проректор із наукової роботи Є. О. Башков спільно зі співробітниками ВАТ «Топаз» виконав дослідження зі створення спеціального програмного забезпечення системи радіотехнічної розвідки.

У 2006 році наукові співробітники університету д. т. н. Г. М. Шульгін та к. т. н. В. Ф. Губайдулін у складі авторського колективу були відзначені Державною премією за розробку нової технології виробництва прокату.

Указом Президента України у 2007 р. д. т. н., проф. О. А. Троянському у складі творчого колективу було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за комплексну роботу «Розробка наукових засад та створення комплексу енерго- і ресурсоощадних технологій та обладнання для одержання залізорудної сировини, що забезпечує високу ефективність виробництва металу».

Підручник викладачів ДонНТУ Л. П. Фельдмана, О. А. Дмитрієвої та А. І. Петренка (НТУУ «КПІ») «Чисельні методи в інформатиці» і навчальний посібник «Чисельні методи. Лабораторний практикум» у складі комплексу підручників «Інформатика» під загальною редакцією академіка НАН України М. З. Згуровського здобули Державну премію України у галузі науки і техніки за 2009 рік.Забарвлене скло, отримане з використанням
вторинних сировинних матеріалів

В університеті систематично проводиться робота з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. До аспірантури приймаються кращі випускники відразу ж після закінчення університету.

В останні роки аспірантуру закінчують 30–40 осіб, а докторантуру — понад 10. Підготовка аспірантів у 2009 р. здійснювалася за 48 науковими спеціальностями (37 технічних і 11 економічних). Щорічне поповнення аспірантури більш як на половину складається з магістрів, відмінників навчання, людей, які завдяки системі підготовки наукового резерву склали повністю або частково кандидатські іспити. 30% аспірантів нового набору мають публікації й винаходи. У 2009 р. 85% випускників денної форми аспірантури залишилися працювати в університеті як викладачі та наукові працівники.

У 2009 р. у спеціалізованих учених радах ДонНТУ було захищено 25 дисертацій: дві докторські та 23 кандидатські. Усього у 2009 р. співробітниками університету захищено сім докторських та 33 кандидатські дисертації.

В університеті продовжує успішно функціонувати сформована ще у 1980-х роках система науково-дослідної роботи студентів. Із кожним роком дедалі більше студентів залучається до наукової діяльності. Вони займаються у різноманітних наукових гуртках, групах поглибленого вивчення спеціальних предметів, беруть участь у проведенні конкурсів, змагань, конференцій, олімпіад, семінарів та виставок, залучаються до виконання науково-дослідних робіт. Так, наприклад, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студенти ДонНТУ отримали 67 дипломів переможців і 24 заохочувальних дипломів, на міжнародних конкурсах — 15 дипломів переможців і 15 заохочувальних дипломів. Також студенти ДонНТУ стали переможцями всеукраїнських олімпіад з екології, електромеханіки, міжнародної економіки і психології. Студент АДІ Артур Бузів став переможцем відразу двох всеукраїнських олімпіад: із нарисної геометрії і комп’ютерної графіки. Перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з розробки родовищ корисних копалин посіла студентка К. Д. Нагірна. Призери всеукраїнських олімпіад і конкурсів отримали грошові премії.

За активну участь у навчанні та науковій роботі найкращим молодим ученим та представникам студентства надана підтримка держави. Стипендію Президента України одержали троє студентів. За вагомі результати наукових досліджень ще троє вибороли іменні стипендії Верховної Ради України.

Так завдяки наполегливій і добре налагодженій роботі колективу ДонНТУ вдалося зберегти та примножити традиції активного наукового пошуку і створити передумови для інтенсивного розвитку науково-технічної діяльності й у подальшому. сучасних умовах роль науки в житті суспільства значно підвищилася. Зростанню творчого потенціалу країни покликана сприяти наукова діяльність колективів вищих навчальних закладів. Саме рівень наукової роботи свідчить про здатність колективу навчального закладу розвивати фундаментальні дослідження та витримувати конкурентну боротьбу у ринковому середовищі.

Незважаючи на труднощі, передусім значне скорочення бюджетного фінансування, скорочення госпдоговірної тематики, відсутність матеріальної мотивації до наукової творчості, в університеті збереглися основні кадри науковців, продовжують успішно працювати наукові школи.

За роки існування в університеті сформувалося 14 відомих наукових шкіл, які працюють більш ніж у 30 наукових напрямах.

У 90-ті роки відомими науковими школами були школи академіка В. С. Пака в галузі гірничої механіки; проф. В. Г. Гейєра — в галузі насосних установок; професора В. М. Клименка — обробки металів тиском; проф. Я. І. Альшица — гірничих машин; проф. І. Г. Штокмана — шахтного транспорту; проф. І. Є. Коробчанського — технології твердого палива, проф. Д. М. Оглобліна — маркшейдерської справи; професора М. П. Зборщика — охорони та підтримки гірничих виробок глибоких шахт; проф. В. О. Гольцова — фізики водню у металах та ін.

На сьогодні основними науковими школами університету є:

– «Геомеханіка способів і технологій захисту в зонах розвантаження гірничих виробок глибоких вугільних шахт» (засновники — проф. М. П. Зборщик та К. В. Кошелев);

– «Мінералогія тектонічної активізації земної кори і прогноз їх рудоносності» (проф. Б. С. Панов);

– «Енерго- і ресурсоощадні технології гарячої і холодної прокатки сталі» (проф. В. М. Кліменко, О. А. Мінаєв);

– «Безпечна розробка викидонебезпечних вугільних пластів, дегазація вугленосних формацій, видобуток і використання метану» (проф. О. М. Морєв);

– «Методи і засоби підвищення рівня інформаційно-вимірювальних систем (океанологія, екологія, контроль технологічних процесів)» — проф. А. А. Зорі;

– «Інформаційні технології маркшейдерського забезпечення гірничих розробок» (проф. С. Г. Могільний);

– «Теорія моделювання обчислювальних і автоматизованих систем» (проф. Л. П. Фельдман);

– «Надійність роботи електричних систем у перехідних режимах» (проф. В. Ф. Сивокобиленко).

Попри те, що обсяг фінансування наукових досліджень у 1990-х роках різко скоротився, в університеті вживалися відповідні заходи для підтримки роботи наукових досліджень, що сприяло досягненню вагомих результатів. За цей період дві наукові розробки були нагороджені Державними преміями України в галузі науки і техніки, а саме: розробка і широке впровадження нових засобів охорони в зонах розвантажування гірничих виробок глибоких шахт (проф., д. т. н. М. П. Зборщик і проф., д. т. н. В. В. Назімко), розробка технологій і промислове використання метану вуглегазових родовищ (проф., д. г-м. н. А. М. Брижаньов).

Ураховуючи потужний науковий потенціал університету, державні органи доручали виконувати складні, але вкрай необхідні для економічного розвитку країни проблеми саме науковцям ДонНТУ.Монтаж набортного устаткування установки підводного свердління УМБ-130М
на науково-дослідному судні «Тріас». В’єтнам, 2009

За дорученням уряду України від 16 серпня 1992 р. університет впродовж двох років був головною організацією і виконував державне доручення з розробки «Комплексної програми соціального та економічного розвитку Донбасу». Результати цієї розробки схвалені спільним рішенням колегій Міністерства економіки та Міністерства фінансів України, а також Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1993 р. Багато положень цієї програми повністю чи частково вже реалізуються підприємствами Донецького регіону.

У межах державної програми розвитку виробництва тари й пакувальних матеріалів університет виконував роботу «Розробка параметрів суцільної технології та обладнання ливарно-прокатного модуля, які задовольняють вимоги до якості заготовки для виробництва жерсті» (керівники роботи — проф., д. т. н. О. А. Мінаєв і проф., д. т. н. Ю. В. Коновалов). У межах держзамовлення Міністерства освіти і науки України наукові працівники університету розробили нову технологію переробки промислових і побутових відходів (керівник — доц., к. т. н. О. С. Парфенюк). Ця технологія забезпечує повну відсутність газопилових викидів в атмосферу. Установки щодо реалізації технології доцільно, на думку вчених, будувати на площах зупинених батарей коксохімічних заводів.

Пошукові та фундаментальні дослідження університету, які виконувалися за рахунок держбюджету на замовлення Міністерства освіти і науки України, були направлені переважно на вирішення найважливіших державних науково-технічних програм і у багатьох випадках мали суттєву наукову новизну. Так у 1997 р. дві наукові розробки брали участь у конкурсі на здобуття Державної премії України. Це робота зі створення технологій проектування і спорудження автоматизованих систем оптимального управління об’єктами (автор — проф. Ю. В. Коновалов) та робота з розробки і впровадження технології багатострумкового прокату (авторський колектив учених ДонДТУ і спеціалісти Криворізького металургійного заводу).

Проф. М. П. Зборщик у 1998 р. отримав пам’ятну медаль Російської академії природничих наук «Автор наукового відкриття» (на підставі рішення Міжнародної асоціації авторів наукових відкриттів). Разом із проф. В. В. Осокіним він відкрив і експериментально підтвердив нове й раніше невідоме природне явище, що полягає у виділенні у водно-повітряних умовах із піритомісткої гірничої породи елементної сірки під впливом тіонових бактерій. 3’ясувавши, як виникає самозапалення вугільних пластів, учені запропонували і новий спосіб боротьби з цим явищем. Кислотне середовище для бактерій почали нейтралізовувати вапняною суспензією. Цей спосіб профілактики самозапалення пластів виявився дуже ефективним. Сьогодні він використовується на багатьох шахтах.

Видатним ученим світового рівня визнано професора, доктора геолого-мінералогічних наук, академіка АН Вищої школи України Б. С. Панова. Він є автором і співавтором чотирьох винаходів і двох патентів, 340 наукових публікацій, зокрема десяти монографій. Б. С. Панов активно співпрацював із науковцями вишів і науково-дослідних інститутів Німеччини, Чехії, Болгарії, Перу, КНР, Нідерландів, Австралії. Підсумки спільних із закордонними партнерами досліджень знайшли своє відображення у понад 50 спільних наукових публікаціях у різних країнах світу. В 1998 р. Б. С. Панова нагороджено Міжнародним почесним дипломом Американського біографічного інституту.

У рамках теми «Пошук і обґрунтування способу виплавки доменного феромарганцю із вмістом фосфору 0,05–0,1%» (керівник — проф. С. Л. Ярошевський) у 1998 р. досліджена нова і принципово важлива технологія отримання високовуглецевого феромарганцю в доменних печах металургійних заводів. У тому ж 1998 р. виконана робота «Розробка екологічно чистого технологічного процесу отримання карбонатів для преміксів у комбікорму тваринам» (керівник — д. т. н. Н. І. Чичикало). Для здійснення промислового виробництва карбонатів розроблений бізнес-план «Створення автоматизованого екологічно чистого біотехнологічного комплексу з виробництва білку». Ця розробка захищена п’ятьма патентами України.

Наукова і прикладна новизна наукових розробок університету широко відома в нашій країні і за кордоном. Це підтверджується систематичними публікаціями наукових результатів у провідних виданнях, збірниках наукових праць і монографіях. Незважаючи на скорочення фінансування у 1990-ті рр., вчені університету продовжували наполегливо працювати як над проведенням досліджень, так і над публікацією та апробацією їх результатів. Щорічно друкувалося 750–800 найменувань наукових праць, три–п’ять монографій, отримувалися патенти на винаходи та корисні моделі. Наукові працівники брали участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, зокрема й за рахунок міжнародних грантів. На виставки університет посилав такі експонати, які можна було продати на запити підприємств. Усе це дозволило зберегти науковий потенціал університету на високому рівні й створити умови для його подальшого розвитку.

Певні позитивні зрушення у фінансуванні наукових досліджень, які проводились у вищих навчальних закладах, почалися лише на початку 2000-х рр. в умовах певної стабілізації соціально-економічного становища в країні.

В останні роки основними джерелами фінансування науково-дослідної роботи в університеті є бюджетне фінансування (держбюджетна тематика), замовлення на наукові та дослідні роботи підприємств та організацій (господарча тематика) та міжнародні гранти.Підручник викладачів ДонНТУ та НТУУ «КПІ»,
за який було отримано Державну премію України
у галузі науки і техніки у 2009 р.

У 2009 р. загальний обсяг фінансування наукових досліджень склав 4,7 млн грн. В університеті виконуються 38 держбюджетних і 71 госпдоговірних тем, обсяг державного фінансування яких складає 2,8 млн. грн. і близько 1,96 млн. грн. відповідно. Cеред замовників робіт — провідні підприємства та державні установи регіону і країни, зокрема такі: Міністерство охорони навколишнього середовища, Інженерно-технічний центр «Сіменс-Україна», Державна акціонерна холдингова компанія «Топаз», ВАТ «Харківський машинобудівний завод», КП «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ЗАТ «Артемівський завод з обробки кольорових металів», ВАТ «Харцизький трубний завод», ВАТ «Енергомашспецсталь», ДГП «ПівденУкргеологія», ЗАТ «Макіївкокс», ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод», Головне управління державної служби України, Донецька, Макіївська, Горлівська міські ради та ін.

Із завершених у 2009 р. 58 робіт більшість спрямована на створення нових технологій, матеріалів, нових методів і теорій, із них впроваджено у виробництво 71%.

Нагальні проблеми економіки та суспільства визначили переважну частку прикладних досліджень у загальному обсязі виконуваних НДДКР. Останнє п’ятиріччя наукові розробки ДонНТУ були орієнтовані здебільшого на підвищення технічного рівня базових галузей промисловості: гірничої, металургійної, машинобудування.

Важливим напрямом роботи науковців є виконання досліджень з охорони навколишнього середовища та моніторингу стану довкілля. Розробляються нові технологічні процеси для металургії (електрошлакові технології, удосконалення технологічних процесів та устаткування безперервного лиття металів, інтенсифікація процесів виробництва чавуну та сталі, створення маловідходних технологій та розробка технологій використання вторинних ресурсів). Чимало досліджень виконано для потреб вугільної промисловості (підвищення ефективності виробничих процесів, розробка нових машин та устаткування, забезпечення безпеки в гірничій промисловості). Велику увагу вчені ДонНТУ приділяють впровадженню сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій у машинобудуванні, енергетиці, гірничій та металургійній промисловості, телекомунікаційній індустрії. Розробляються технології моделювання виробничих процесів і створення на їх основі інформаційно-керівних систем, систем автоматичного проектування, систем оптимізації та підвищення надійності технологічних процесів. У 2009 р. розпочаті ініціативні дослідження для участі у державній цільовій програмі «Наноматеріали і нанотехнології».

На замовлення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України розроблена і постійно розвивається інформаційно-аналітична база даних «Екологічний паспорт регіонів України», яка забезпечує збирання, перевірку та обробку екологічної інформації щодо радіаційної безпеки, викидів забруднювальних речовин в атмосферу та поверхневі води тощо.

Також за завданням Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області продовжується розвиток програми моніторингу якості атмосферного повітря, у якій визначені фонові концентрації міст Донецької області. Система здана в дослідно-промислову експлуатацію, проводиться її удосконалення і розвиток.

На замовлення Інженерно-технічного центру «Сіменс-Україна» вчені ДонНТУ виконали комплекс робіт, починаючи з розробки методик підготовки висококомпетентних фахівців (методики викладання професійної іноземної мови, формування комунікативної компетенції у майбутніх інженерів), розвитку методик моделювання виробничих процесів і закінчуючи розробками систем автоматичного керування з використанням устаткування фірми «Сіменс».

Велика кількість досліджень проведена у напрямі вдосконалення технології безперервного лиття заготовок. Розробляється теорія процесу, проводиться автоматизація установок безперервного лиття, удосконалюються вузли агрегатів та технологія процесів. На замовлення ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» розробляється конструкція машини безперервного лиття малої потужності, що є актуальним для багатьох машинобудівних підприємств.

Традиційно значний обсяг наукових досліджень виконується у галузі оптимізації енергоспоживання та енергозбереження. Так, наприклад, проведено аналіз технології АТ «Донецький електрометалургійний завод» із метою забезпечення енерго- та ресурсозбереження. У 2009 р. на замовлення Донецької міської ради розпочаті роботи зі створення автоматизованої системи обліку споживання енергоресурсів на об’єктах бюджетної сфери м. Донецька і розробка лімітів споживання енергоресурсів на підставі фактичних енергетичних характеристик об’єктів.Злитки високочистого титану, отримані методом
камерного електрошлакового переплаву

Слід також відзначити підвищення інтересу науковців до створення високотехнологічних процесів у металургійній галузі. Так розпочаті роботи з розвитку нового процесу виробництва біосумісних сплавів титану, легованих киснем, на основі процесу камерного електрошлакового переплаву, розробленого в ДонНТУ. На замовлення Державного дослідного інституту кольорових металів проведено роботу з вивчення процесів структуроутворення при швидкісній кристалізації сплавів срібла.

Велику увагу приділено розробці методів відновлення зношених деталей устаткування, підвищенню ефективності процесів механічної обробки.

За звітній період відзначається зростання кількості робіт, що відповідають світовому рівню (75%).

Результати наукових досліджень і розробок використовуються у нових навчальних дисциплінах, запроваджені в лабораторному практикумі, знаходять відображення в оновлених дисциплінах. Усього в навчальний процес упроваджено 17 розробок.

Із використанням результатів науково-дослідних розробок вчені університету у 2009 р. видали 44 монографії, 12 підручників, 15 навчальних посібників із грифом МОН України. Систематично публікуються наукові результати у провідних виданнях, збірниках наукових праць і монографіях. Загальна кількість публікацій збільшилася порівняно з попереднім роком і становить 2536. У міжнародних наукометричних базах даних у 2009 р. зафіксовано більше 30 публікацій учених ДонНТУ.

Прикладна новизна наукових розробок у 2009 р. захищена 42 патентами на винахід. Подано також 50 заявок на отримання охоронних документів, що дає підстави сподіватися на підтримку високої кількості патентів і в майбутньому. В університеті працює рада з винахідництва, основним завданням якої є визначення наукової та технічної цінності розробок, виконаних працівниками і студентами університету, а також доцільності їх патентування.

Учені ДонНТУ активно беруть участь в організації реклами розробок науковців університету на різних виставках та ярмарках. Розробки ДонНТУ експонувалися на дев’яти виставках, сім із яких мали статус міжнародних. На них демонструвалося десять найбільш ефективних науково-технічних винаходів учених університету. З метою комерціалізації науково-технічних розробок та підвищення інноваційної активності значно посилено розповсюдження інформації у засобах масової інформації.

Професорсько-викладацький склад університету також займається організацією і проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, нарад. Традиційно високий науковий рівень продемонструвала Міжнародна конференція в галузі машинобудування, організована ДонНТУ у Севастополі. Вперше був проведений Міжнародний науково-технічний семінар із проблем сучасного машинобудування і підготовки інженерних кадрів для нього в Тунісі (м. Сус). Загалом у 2009 р. ДонНТУ виступив організатором 32 конференцій (із них 20 — міжнародні), 12 з яких зареєстровані МОН України. За межами України науковці університету виголосили 83 доповіді.Швидкісний вимірювач концентрації метану
для системи газового захисту вугільних шахт

В університеті також широко підтримуються кафедральні НДР, виконувані в межах робочого часу викладачів. У 2009 р. в університеті відповідно до тематичного плану, затвердженого вченою радою, виконувалося 59 кафедральних науково-дослідних робіт та сім науково-методичних робіт, із яких 11 були відкриті у 2009 р. У виконанні робіт брали участь 1223 співробітники професорсько-викладацького складу університету — 97% від загальної кількості. Окрім викладачів, у виконанні кафедральних НДР брали участь 136 аспірантів, більше 160 магістрантів та 700 студентів.

Більшість робіт має прикладний характер та спрямована на розробку та дослідження новітніх технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Усі теми, що виконуються, є актуальними і присвячені вирішенню складних технічних завдань. Наприклад, спільними зусиллями двох факультетів (кафедри МОЗЧМ та ЕАПУ) виконується тема «Розробка теорії та методів раннього діагностування технічного стану електромеханічних систем», яка планується для впровадження на п’яти підприємствах України.

Подоланню проблем, що виникають під час роботи в умовах спаду виробництва, присвячена тема «Управління техніко-економічним потенціалом вугледобувних підприємств в умовах фінансових і економічних обмежень», виконання якої було розпочато ще у 2007 р.

Важливим напрямом досліджень для донецького регіону залишаються роботи екологічної спрямованості. Так розпочато виконання трьох нових науково-дослідних тем: «Дослідження охорони довкілля та екологічної безпеки Донецького індустріального мегаполісу», «Дослідження еколого-економічного та ресурсоощадного потенціалу підприємств в аспекті удосконалення їх природоохоронної діяльності» та «Дослідження геологічних особливостей будови зон екологічного ризику Донецької області і розробка методики їх прогнозування».

Важливою ознакою реагування науковців на потреби регіону є започаткування робіт зі зменшення витрат ресурсів, удосконалення методів переробки вторинної сировини і повернення у виробництво відходів, що накопичуються. У цьому напрямі виконуються такі роботи: «Теоретичні й експериментальні дослідження збагачення і брикетування вугільних шламів» та «Розвиток теорії й удосконалення технології виробництва благородних і вторинних кольорових металів у сучасних умовах».

Високий рівень наукових досягнень учених ДонНТУ неодноразово був відзначений нагородами й державними преміями з науки та техніки. У 2002 р. колективу вчених, до складу якого ввійшли д. т. н., проф. О. А. Мінаєв і д. т. н., проф О. М. Смірнов, за роботу «Розробка і реалізація енерго- і ресурсоощадної технології циклів виробництва конкурентоспроможних металовиробів на основі комплексу «піч-ківш і машина безперервного лиття заготовок» присуджено Державну премію України з науки і техніки. Ця робота стала результатом багаторічного невтомного пошуку і плідної співпраці вчених університету з колегами з Донецького металургійного заводу, а також акціонерного товариства «ДАНКО», НКМЗ та інших організацій і підприємств нашої країни.

Державною премією України в галузі науки і техніки 2004 р. була відзначена робота в галузі спеціальної техніки — створення і виробництво установки «Кольчуга». У цій праці проректор із наукової роботи Є. О. Башков спільно зі співробітниками ВАТ «Топаз» виконав дослідження зі створення спеціального програмного забезпечення системи радіотехнічної розвідки.

У 2006 році наукові співробітники університету д. т. н. Г. М. Шульгін та к. т. н. В. Ф. Губайдулін у складі авторського колективу були відзначені Державною премією за розробку нової технології виробництва прокату.

Указом Президента України у 2007 р. д. т. н., проф. О. А. Троянському у складі творчого колективу було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за комплексну роботу «Розробка наукових засад та створення комплексу енерго- і ресурсоощадних технологій та обладнання для одержання залізорудної сировини, що забезпечує високу ефективність виробництва металу».Лабораторна установка для проведення досліджень
цифрових систем електроприводу

Підручник викладачів ДонНТУ Л. П. Фельдмана, О. А. Дмитрієвої та А. І. Петренка (НТУУ «КПІ») «Чисельні методи в інформатиці» і навчальний посібник «Чисельні методи. Лабораторний практикум» у складі комплексу підручників «Інформатика» під загальною редакцією академіка НАН України М. З. Згуровського здобули Державну премію України у галузі науки і техніки за 2009 рік.

В університеті систематично проводиться робота з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. До аспірантури приймаються кращі випускники відразу ж після закінчення університету.

В останні роки аспірантуру закінчують 30–40 осіб, а докторантуру — понад 10. Підготовка аспірантів у 2009 р. здійснювалася за 48 науковими спеціальностями (37 технічних і 11 економічних). Щорічне поповнення аспірантури більш як на половину складається з магістрів, відмінників навчання, людей, які завдяки системі підготовки наукового резерву склали повністю або частково кандидатські іспити. 30% аспірантів нового набору мають публікації й винаходи. У 2009 р. 85% випускників денної форми аспірантури залишилися працювати в університеті як викладачі та наукові працівники.

У 2009 р. у спеціалізованих учених радах ДонНТУ було захищено 25 дисертацій: дві докторські та 23 кандидатські. Усього у 2009 р. співробітниками університету захищено сім докторських та 33 кандидатські дисертації.

В університеті продовжує успішно функціонувати сформована ще у 1980-х роках система науково-дослідної роботи студентів. Із кожним роком дедалі більше студентів залучається до наукової діяльності. Вони займаються у різноманітних наукових гуртках, групах поглибленого вивчення спеціальних предметів, беруть участь у проведенні конкурсів, змагань, конференцій, олімпіад, семінарів та виставок, залучаються до виконання науково-дослідних робіт. Так, наприклад, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студенти ДонНТУ отримали 67 дипломів переможців і 24 заохочувальних дипломів, на міжнародних конкурсах — 15 дипломів переможців і 15 заохочувальних дипломів. Також студенти ДонНТУ стали переможцями всеукраїнських олімпіад з екології, електромеханіки, міжнародної економіки і психології. Студент АДІ Артур Бузів став переможцем відразу двох всеукраїнських олімпіад: із нарисної геометрії і комп’ютерної графіки. Перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з розробки родовищ корисних копалин посіла студентка К. Д. Нагірна. Призери всеукраїнських олімпіад і конкурсів отримали грошові премії.

За активну участь у навчанні та науковій роботі найкращим молодим ученим та представникам студентства надана підтримка держави. Стипендію Президента України одержали троє студентів. За вагомі результати наукових досліджень ще троє вибороли іменні стипендії Верховної Ради України.

Так завдяки наполегливій і добре налагодженій роботі колективу ДонНТУ вдалося зберегти та примножити традиції активного наукового пошуку і створити передумови для інтенсивного розвитку науково-технічної діяльності й у подальшому.< Навчально-методичне управління   |   зміст   |   Міжнародні зв’язки >