Презентаційне видання присвячене Донецькому національному технічному університету. Вже протягом 90 років він є одним із найкращих технічних вишів України, що готує висококласних фахівців для промисловості нашої держави: від гірничих майстрів, інженерів, економістів до керівників шахт і великих промислових підприємств. Серед випускників ДонНТУ — також відомі політичні та громадські діячі. У всі роки університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й технічну еліту нації.

Історичний шлях університету — це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя поколінь випускників вузу і його професорсько-викладацького складу.

Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Донецького національного технічного університету, містить спогади та цікаві студентські історії, а також інформацію про високі досягнення його випускників та очолюваних ними підприємств і компаній.

 

This representative edition is devoted to the Donetsk National Technical University. For 90 years it has been one of the best technical higher educational establishments in Ukraine which trains highly qualified professionals in the following industrial jobs: miners, engineers, economists, top managers for mining and manufacturing spheres. There are also well known political and public persons among graduates of the University. During all these years the University has focused its educational activity in the sphere of scientific research and preparation of technical elite of Ukraine.

The history of the University is both a witness of development of the famous school and, most of all, a chronicle of life of generations of graduates and its teaching staff.

The book discovers to its readers the main stages and periods of development of the Donetsk National Technical University, it contains recollections and interesting stories from student years, as well as information on prominent achievements of its graduates and companies they run.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова

О. А. МІНАЄВ
ректор Донецького національного технічного університету
член-кореспондент НАН України, професор

Заступник голови
О. А. ТРОЯНСЬКИЙ
перший проректор ДонНТУ, професор

Члени редакційної колегії
В. А. СВЯТНИЙ
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, професор
А. О. САРЖАН
завідувач кафедри історії та права, професор
С. І. АВВАКУМОВ
вчений секретар ДонНТУ, доцент
Л. Д. КОВАЛЬОВА
завідувач музею історії ДонНТУ
М. А. СЕРБ
директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
Р. М. ЯКОНЮК
керівник проекту ТОВ «Видавничий центр
«Логос Україна»
 


© Видавництво Миколи Серба ТОВ «Видавничий центр

«Логос Україна», ідея проекту, загальна концепція,

упорядкування, 2011.

© Донецький національний технічний університет, 2011< Головна сторінка видавничого центру «Логос Україна»   |   зміст   |   Указ Президента України >