Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 
ПРОДУЦЕНТ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ
(навчальні програми, підручники, тренінги, новаторські проекти, навчально-методичні комплекси тощо)

 
 

Сьогодні не лише Європа, але й фактично весь світ переживає період модернізації, гармонізації, перегляду низки стереотипів, що сформувалися у вищій школі за останні десятиліття. Зокрема, вища освіта України стоїть на шляху кардинального реформування. Свій вибір на кшталт модернізації, гармонізації, інноваційного розвитку зробив і ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ще задовго до впровадження Болонських ініціатив.

Глибокий, неупереджений аналіз, проведений в університеті, щодо відповідності вищої економічної освіти потребам розбудови нової економіки —економіки знань, порівняння траєкторії розвитку економічної освіти провідних університетів світу та вітчизняних, поставив на порядок денний необхідність глибоких змін у змісті освіти, навчальних технологіях, філософії освітньої діяльності.

За останні роки колективом університету зроблено немало на шляху інноваційного розвитку, зокрема модернізовано всі складові освітньої діяльності, імплементовано здобутки кращих університетів світу в практику підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та систему післядипломної освіти.

Основним поштовхом до глибоких, системних змін в освітній діяльності університету стало усвідомлення абсолютною більшістю професорсько-викладацького складу першоджерел необхідності суттєвих зрушень у сфері освітньої діяльності, розуміння, що без кардинальних змін у вищій економічній освіті, вона приречена на занепад.

В умовах, коли глобалізаційні процеси набули небаченого розвитку та інтенсифікації, стало очевидним, що освіта загалом і вища зокрема не встигають у змістовому плані за швидко змінюваними інноваційними технологіями, потребами інтелектуального забезпечення нової стратегії розвитку суспільства на основі знань та високоефективних технологій. У світі, який глобалізується, в різних формах постійно зростає конкуренція.

Для того, щоб мати конкурентні переваги, повинна бути сформована інноваційна економіка, економіка знань. Економіка знань зароджується в університетських аудиторіях. Тож справою професійної честі, патріотизму колективу університету є підготовка фахівців, компетентність яких була б адекватною зростаючим потребам і вимогам економіки знань. Для розбудови такої економіки і забезпечення її стійкого розвитку необхідні фахівці нової формації, які володіють потужним інтелектуальним потенціалом, знаннями, навичками, компетенціями, які в сукупності складають основу людського капіталу, що формується значною мірою саме у сфері освіти.

Практичні дії Вченої ради, ректорату, усіх структурних підрозділів університету за останні роки були спрямовані на те, щоб в стінах університету домінувала інноваційна праця та інтенсивно зростав інтелектуальний капітал. На досягнення вищезазначеного спрямована левова частка складових Програми інноваційного розвитку університету, колективний договір як основний правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини на рівні університету та його структурних підрозділів; перехід на контрактну форму трудового договору; запровадження системи стимулювання створення інноваційних продуктів тощо.Нагородження Золотою медаллю та Гран-прі «Лідер вищої освіти» у номінації «Діяльність вищого нав­чального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців» на виставці «Сучасні навчальні заклади»

Невід’ємним компонентом діяльності університету є інноваційна діяльність, яка забезпечує не лише зміцнення конкурентних позицій на світовому ринку науково-освітніх послуг, підвищення міжнародного іміджу та престижу, але й диверсифікацію джерел фінансування, насамперед, завдяки розвитку різноманітних форм співробітництва з підприємницьким сектором економіки, участі в міжнародних програмах та грантових проектах.

Ураховуючи наявний потенціал і місце КНЕУ в системі національної економічної освіти та усвідомлюючи відповідальність перед суспільством за подальший розвиток і забезпечення практики науковими знаннями та конкурентними фахівцями ХХІ ст., колектив університету визначає свою місію як вагомий внесок у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентоспроможних фахівців і креативних особистостей. З огляду на це, була впроваджена Програма інноваційного розвитку університету. Програма містить стратегічні цілі та основні напрями інноваційної діяльності, що орієнтовані на кінцеві результати та ефективну інтеграцію в європейський та світовий науково-освітній простір, а саме:

– розвиток наукових досліджень та реформування організації науково-дослідницької діяльності;

– інноваційний розвиток освітньої діяльності;

– кадрове забезпечення інноваційного розвитку;

– поглиблення та підвищення ефективності міжнародного спів­робітництва;

– розвиток системи взаємодії університету (ка­фед­р) з підприємницьким сектором та державними установами;

– розбудова ефективної системи управління університетом та створення сучасної інфраструктури.

Реалізація місії та досягнення зазначених стратегічних цілей передбачає розроблення системи відповідних програмних заходів та виконання конкретних завдань науково-дослідницького, організаційно-управлінського, фінансово-економічного, матері­аль­но-технічного та соціального характеру.

Економічні науки зможуть працювати на випередження, виокремлювати сучасні тенденції і тренди розвитку та повноцінно виконувати свою місію лише за умови якісного оновлення методологічних засад наукових досліджень. І складовою такого оновлення, безперечно, є опанування сучасної методології досліджень і якнайповніше використання потенціалу міждисциплінарного підходу.

Міждисциплінарність не є феноменом, що притаманний лише економічним наукам і економічній освіті. Цей феномен стосується усіх галузей знань. Водночас, саме для економічних спеціальностей, економічної науки і освіти інститут міждисциплінарності є особливо актуальним. Сьогодні в університеті всі навчальні плани і робочі програми орієнтовані на міждисциплінарний підхід, що забезпечує високу якість підготовки майбутніх фахівців.

Із застосуванням міждисциплінарного підходу проведена плідна робота над упорядкуванням та осучасненням варіативної складової чинних навчальних планів бакалаврського рівня підготовки, розроблені нові сертифікаційні програми, опанування яких має сприяти підвищенню конкурентоспроможності випускників.Консультаційний семінар та поширення результатів проекту ЄС TEMPUS «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» (BUSEEG-RU-UA), червень 2015 р.

Складовою заходів, які впроваджувалися в університеті в останні роки і мали на меті суттєво покращити якість освітньої діяльності, стала імплементація принципів компетентнісного підходу в загальну стратегію розвитку університету. Зазначена імплементація пов’язана з усіма складовими освітньої діяльності — від змісту освіти, організації освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців до підвищення психолого-педагогічної підготовки викладачів.

Запроваджуючи принципи компетентнісного навчання, колектив університету прагнув досягти головної мети — спрямувати процес навчання на уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Це принципово важливо, оскільки задля формування високого рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців, останні мають володіти не лише знаннями, уміннями та навичками, а й якостями, що забезпечують здатність і готовність застосовувати сформовані знання у практичній діяльності.

Як свідчить досвід університету, компетентнісний підхід дозволяє підняти на якісно новий методологічний рівень та перевести у практичну площину питання щодо готовності випускника застосовувати свої знання у практичній діяльності. Адже необхідні не лише фундаментальні знання, які можна застосовувати у майбутній професійній діяльності, а й особливі особистісні якості такі як, наприклад, психологічна готовність використовувати знання, уміння, навички, впевненість у власних силах та можливостях, готовність до подальшого пізнання.

Науково-педагогічний персонал університету плідно працює над запровадженням нових форм і методів активізації навчального процесу під час проведення аудиторних занять та організації самостійної роботи студентів. Активізувалася робота щодо впровадження різноманітних інноваційних навчальних технологій — рольових ігор, мозкових атак, аналізу конкретних ситуацій, кейсів, дидактичних ігор, комплексних тренінгів на матеріалах віртуальних виробничих фірм тощо.

На посилення практичної підготовки студентів з урахуванням компетентнісного підходу, впровадження тренінгових технологій у навчальний процес та вдосконалення змісту фахових дисциплін спрямована робота навчально-тренувальних центрів, зокрема таких:

– навчально-тренувальний центр факультету міжнародної економіки і менеджменту;

– два навчально-тренувальні центри факультету економіки та управління;

– навчально-тренувальний центр факультету маркетингу;

– навчально-тренувальний центр факультету управління персоналом, соціології і психології;

– три навчально-тренувальні центри фінансово-економічного факультету;

– навчально-тренувальний центр обліково-економічного фа­культету;

– навчально-тренувальний центр факультету економіки агропромислового комплексу;

– навчально-тренувальний центр Інституту бізнес-освіти;

– навчально-тренувальний центр ка­фед­р іноземних мов.

Згідно з чинними навчальними планами, на III та IV курсах передбачено проведення двох тренінгів з циклу дисциплін професійної підготовки. Навчальними планами на IV курсі передбачена практична підготовка студентів бакалаврського рівня, яка складає шість кредитів. Програмами організації та проведення практики студентів передбачено як проведення практики на підприємствах, в установах чи організаціях, так і використання створених на факультетах навчально-тренувальних центрів, навчально-консультаційних пунктів, а також проведення лекцій (тренінгів) за участю провідних фахівців з економіки, менеджменту, правознавства, які є знаними у відповідних галузях економіки та сфері державного управління.Навчальна література нового покоління

В університеті діє комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня знання іноземних мов студентами. Зокрема, розширено коло фахових дисциплін, викладання яких здійснюється іноземною мовою. На ка­фед­рах запроваджені англомовні колоквіуми. Відкрито шість англомовних магістерських програм. Успішна реалізація цієї складової стратегічного плану університету забезпечує підвищення рівня конкурентоспроможності та мобільності випускників КНЕУ в межах Європейського простору вищої освіти (ЄПВО); надає перевагу працевлаштування як в Україні, так і за кордоном.

З огляду на те, що однією з глобальних характеристик нашого часу є інноваційний спосіб розвитку світової економіки, і, як наслідок, високі вимоги до інтелектуальних параметрів робітників, головним гаслом сучасного світового розвитку виступає ідея навчання протягом усього життя. Це своєю чергою вимагає від вищих навчальних закладів створення відповідних навчальних книг, у яких би реалізувалися основні вимоги постіндустріального суспільства, а саме розробки нового покоління підручників і посібників.Студенти у читальному залі бібліотеки університету під час підготовки до семінарських та практичних занять

З абсолютної більшості дисциплін, передбачених навчальними планами, в університеті розроблені комплекси навчальних видань, які містять підручники, навчальні посібники та інші навчально-методичні видання, зокрема й практикуми, тренінги, збірники кейсів тощо.

Підручники та навчальні посібники нового покоління — це книги, що всебічно розкривають предметну сутність сучасних наукових досліджень та орієнтовані на реалізацію професійних і кваліфікаційних вимог, закладених в основу освітньо-професійних програм підготовки фахівців; книги, що пройшли апробацію в навчальному процесі і потребують додаткових перевидань; і, нарешті, це книги, які мають логічну змістову структуру та дидактичну завершеність, доступні за змістом і викладені зрозумілою для студентів мовою.

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана навчальні книги нового покоління — це комплекс цілеспрямованих видань, кожне з яких підпорядковано певній меті та має своє місце в організації навчального процесу. В їх змісті відображено сучасні наукові тенденції щодо визначення об’єкту, предмету та основної проблематики відповідної галузі знань, а також викладено технологію самостійного опанування навчального курсу та різноманітні завдання для цього. Окремі видання зорієнтовані на засвоєння студентами фахових практичних компетенцій і представлені у вигляді практикумів, збірок виробничих ситуацій (кейсів, ділових ігор, тренінгів тощо). Також важливою складовою сучасних навчальних книг є їх орієнтація на використання комп’ютерних технологій, що застосовуються в практичній професійній діяльності реального сектору економіки.

Протягом останніх років основний акцент у навчально-методичному забезпеченні студентів КНЕУ ставиться на видання фундаментальних підручників, які є базовими для певних спеціальностей, а також навчальних посібників для підготовки й проведення практичних занять із застосуванням інноваційних технологій навчання — тренінгів, ділових та рольових ігор тощо.

Колектив університету надзвичайно відповідально ставиться до підготовки навчальних видань. Спочатку з кожної дисципліни видається навчальний посібник, який проходить широку апробацію. І лише після цього починається робота над фундаментальним підручником.

Над підготовкою підручників працюють доктори наук, професори, провідні доценти. КНЕУ має досвід залучення до підготовки монографічної та навчально-методичної літератури авторів з інших університетів, державних, академічних установ, реального сектору економіки.Засідання секції «Страхування» на щорічній студентській конференції КНЕУ в медіа-аудиторії фінансово-економічного факультету, квітень 2015 р.

Структура, змістові характеристики кожного навчального видання є предметом активного обговорення на ка­фед­рах. Підготовлений рукопис спочатку проходить внутрішнє рецензування, яке доручається трьом членам ка­фед­ри. Після обговорення рукопису підручника на ка­фед­рі його доопрацьовують. Далі проводиться зовнішнє рецензування, до якого залучаються, як правило, доктори наук, професори, завідувачі профільних ка­фед­р з інших університетів України, а також науковці з установ НАН України.

Зазначимо, що чинні в університеті нормативні акти, які регламентують видання навчальної літератури, містять розгорнені вимоги до структури видань, формату подання матеріалу, а, головне, до фундаментальної, наукової та фахової складової. Одна з основних вимог до підручника і навчального посібника — висвітлення наукових, теоретико-методологічних засад із проблематики, що є предметом тієї чи іншої дисципліни. Це стосується як дисциплін гуманітарного, природничо-наукового, так і фахового спрямування. Забезпечення на практиці цієї вимоги слугує фундаменталізації економічної підготовки.

Значна увага в університеті надається методичному забезпеченню навчання студентів. У контексті підготовки підручників нового покоління професорсько-викладацьким складом КНЕУ проведена кропітка творча робота щодо видання навчально-методичних матеріалів на бакалаврському та магістерському рівнях.

З усіх дисциплін, що викладаються в університеті, розроблені:

– робочі навчальні програми дисциплін;

– паспорти дисциплін;

– методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань;

– навчально-методичні матеріали з дисциплін магістерських програм.

З усіх магістерських програм розроблені комплекси навчально-методичних матеріалів.82-га наукова студентська конференція з маркетингу «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті», травень 2015 р.

Також напрацьовано низку положень, які стали керівними при розробці нових магістерських програм, зокрема визначено сферу діяльності випускників, первинні посади на ринку праці, які мають право обіймати магістри-випускники КНЕУ; виписані класи професійних завдань майбутніх професіоналів; виділено узагальнений об’єкт їхньої фахової діяльності та професійні компетенції за спеціальністю, а також спеціалізований об’єкт фахової діяльності для магістерських програм і спеціальні компетенції їх випускників.

Враховуючи сучасні тенденції інформатизації суспільства та швидкозмінність навчального та наукового середовища, в КНЕУ активно здійснюється підготовка електронних видань навчальної літератури, зокрема й на базі інформаційної системи дистанційного навчання.

Виданням підручників та посібників нового покоління, які готуються викладачами університету, займається створене в 1996 р. видавництво КНЕУ, що забезпечує навчально-методичною ­літературою не лише своїх студентів, а й студентів багатьох інших ВНЗ України.

Так, за роки свого існування видавництвом було видано 237 монографій обсягом 4911,28 др. арк., 148 підручників обсягом 4905,55 др. арк., 679 навчальних посібників обсягом 13314,92 др. арк., 445 навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисципліни обсягом 5671, 66 др. арк., 606 інших навчально-методичних видань (практикумів, тренінгів, збірників кейсів) обсягом 10814,42 др. арк., 235 електронних видань обсягом 4582,42 др. арк.

У процесі гармонізації освітньої діяльності університету відповідно до вимог Болонської декларації, виникла необхідність адаптації чинної в університеті системи оцінювання знань студентів до міжнародних стандартів, визначених ­Європейською системою залікових кредитів (ECTS). У 2005 р. Україна задекларувала вступ до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень, що є свідченням європейських прагнень нашого суспільства в освітньо-науковій сфері. Такий вибір зумовлений привабливістю і демократизмом цього культурного простору, адже він дає можливість вільного розвитку для всіх громадян, без обмеження самоідентичності. Для України це означає встановлення високого рівня освітніх стандартів, досягнення нової якості вищої освіти, появу можливості професійного та особистісного розвитку всіх учасників навчального процесу, змістовного збагачення та технічного вдосконалення навчання. Організаційне оформлення процесу створення Європейського простору вищої освіти й наукових досліджень, який часто визначається терміном «Болонський процес», відбулося через десятиліття. Інтеграція в Європу означає зростання відкритості національної освіти й економіки та потужної конкуренції з боку вищих навчальних закладів, освітніх установ, організацій і підприємств Європейського Союзу. Поміж тим, в університеті розроблено Положення про організацію освітнього процесу, в якому відображені основні напрями освітнього процесу, враховуючи засади Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», 2015 р.

З огляду на це, в КНЕУ був розроблений і затверджений ­Вченою радою «Порядок оцінювання знань студентів». Згідно з цим документом сьогодні в університеті здійснюється контроль як за поточною, так і за підсумковою успішністю студентів.

З метою моніторингу навчального процесу та налагодження зворотного зв’язку студента з адміністрацією університету, починаючи з 2010 р., був запроваджений електронний журнал роботи академічних груп.

Електронний журнал обліку роботи академічних груп є складовою частиною автоматизованої системи управління навчальним процесом і призначений для обліку відвідування занять та результатів поточної успішності студентів. Він передбачає автоматичне накопичення балів за поточну успішність студента з контролем їх суми (до 50 балів із нормативних дисциплін і до 100 балів із вибіркових). Перед початком екзаменаційної сесії сума балів за поточну успішність кожного студента автоматично переноситься з електронного журналу до відомості обліку поточної і підсумкової успішності. Внесення та редагування балів на сторінках електронного журналу здійснюється лише викладачем. Інші категорії користувачів електронного журналу такої можливості не мають. Працювати з електронним журналом можуть всі користувачі з будь-якого персонального комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.

З метою удосконалення організації навчального процесу з використанням дистанційних технологій у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» була запроваджена заочно-дистанційна форма навчання. Зазначена форма навчання надає студентам можливість навчатися безпосередньо за місцем проживання на основі використання сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Підвищення якості навчання відбувається завдяки оновленню методів, зокрема й застосуванню індивідуального підходу без відриву від виробництва.

Колективу університету чи не вперше у новітній освітній практиці вдалося започаткувати принципово нові підходи щодо організації самостійної роботи студентів. Складовою останньої є запровадження у повсякденну практику Карт самостійної роботи студентів, які розробляються по кожній з дисциплін навчального плану. Вони містять перелік конкретних видів самостійної роботи (обов’язкових та вибіркових), які має виконати студент відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, терміни їх складання та кількість балів, які може студент отримати за конкретний вид самостійно опрацьованих робіт.

Карта самостійної роботи студентів є обов’язковою складовою робочої навчальної програми дисципліни та методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань, що розміщуються на сайті університету. Формуючи карту самостійної роботи студентів, ка­фед­ри враховують збалансованість СРС з іншими видами навчальної роботи, щоб не перевантажувати студента.

Як зазначалося вище, всі завдання самостійної роботи студентів з кожної дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування певної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

При цьому реалізація принципу індивідуалізації навчання полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в обсягах і характері допомоги викладача. В Положенні про самостійну та індивідуально-консультативну роботу зроблено чіткий акцент на тому, що провідним напрямом у індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в навчанні. Тобто для менш підготовлених студентів необхідні більш детальні роз’яснення та рекомендації щодо виконання необхідних завдань, більш ретельний контроль їхньої роботи, створення і підтримка доброзичливої атмосфери при опитуванні та контролі, дозвіл на користування будь-яким самостійно підготовленим допоміжним матеріалом у вигляді плану доповіді, коротких конспектів, ключових слів, змістових опор до ­тексту тощо.

Паралельно з удосконаленням змісту освіти та з метою посилення індивідуалізації навчального процесу і реалізації особистих потреб студентів щодо їхньої фахової підготовки й вимог ринку праці в університеті введений для студентів усіх форм навчання новий регламентуючий документ — «Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» (ІНПС). В ньому відображені структурно-логічна схема підготовки фахівця з певної спеціальності (перелік навчальних дисциплін, що передбачені програмою підготовки та форми організації навчання), обсяги навчального навантаження студентів з усіх видів навчальної діяльності; міститься оцінка поточної, підсумкової успішності й атестації випускника.

Цей документ замінив студентам традиційну залікову книжку, дав змогу відобразити індивідуальний графік навчання за спеціальністю, реалізуючи особистісний підхід до формування власної траєкторії навчання, перетворюючи студента в повноправного учасника навчального процесу. Адже скласти вибіркову складову свого ІНПС кожен студент має самостійно, орієнтуючись на анотації вибіркових дисциплін, поради куратора та власні уподобання.

Фундаменталізація та індивідуалізація освітньої діяльності неможливі без розробки нової генерації робочих навчальних програм, — які містять зміст дисципліни та «технологію» опанування знань. При цьому пріоритетними напрямами є підвищення наукової складової дисциплін та фундаменталізація програмного матеріалу; подолання практики викладення інформації, що формує так зване понятійне мислення та безсистемне опанування окремих розділів програмного матеріалу; впровадження гармонійного подання навчального курсу в логічному взаємозв’язку з розвитком економічної науки.

Поряд із оновленням навчальних програм, в університеті ведеться планомірна робота щодо удосконалення форм і методів організації навчального процесу і, зокрема, впровадження сучасних методик та інтерактивних технологій навчання.

З метою підвищення педагогічної майстерності викладачів, від якої головно залежить якість підготовки фахівців, в університеті організовано роботу постійно діючих тренінг-курсів.

Усього за весь час роботи на тренінг-курсах підвищили свою кваліфікацію 583 викладачі, зокрема за програмою «Сучасні методи навчання» — 205, «Впровадження тренінгових технологій в навчальний процес» (для випускових ка­фед­р) — 90, «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» — 183, «Технології інноваційного навчання в економічному університеті» — 90 викладачів. Пройшла апробацію ще одна нова програма тренінг-курсів — «Інноваційні технології викладання дисципліни «Створення власного бізнесу», яку успішно засвоїли 15 викладачів університету. Всі викладачі, які закінчили тренінг-курси, навчилися створювати власні інноваційні продукти, що є придатними для використання в освітньому процесі. Багато викладачів отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації з відзнакою.

За останні роки немало зроблено у напрямі впровадження новітніх освітніх технологій. Традиційні форми проведення семінарських, практичних занять відходять у минуле. Урізноманітнилися й форми, методи та технології проведення лекційних занять.

В умовах глобалізації забезпечити стійкий і ефективний розвиток вищої освіти можливо лише на засадах інноваційного мислення, впровадження інноваційних підходів у всі сфери освітньої діяльності. Саме через інноваційну освіту слід формувати інноваційний інтелектуальний капітал майбутніх фахівців та забезпечувати їхню високу конкурентоспроможність.

Вищий навчальний заклад, який хоче мати беззастережні конкурентні переваги на сучасному ринку освітніх послуг, повинен здійснювати свою діяльність з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світової освіти, з максимальною орієнтацією на розкриття і розвиток творчого потенціалу студента, всебічне піклування про його потреби, формування не лише високопрофесійного фахівця, а й гармонійно розвиненої особистості. Саме такою є філософія освітньої діяльності у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.Нагородження на XXVI Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2014»


Структура університету   |   Зміст   |   Лідер економічного науково-освітнього простору України