Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ
ЦИМБАЛЮК
Світлана Олексіївна
Декан факультету, доктор економічних наук, доцент

Народилася у 1975 р. У 1997 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». В 2000 р. захистила кандидатську, а в 2014 р. ― докторську дисертації.

У 2005 р. С. О. Цимбалюк присвоєно вчене звання доцента ка­фед­ри управління персоналом. Протягом 2005–2007 рр. одержувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

З 2001 р. займається науково-педагогічною діяльністю. Викладала такі навчальні дисципліни: «Менеджмент персоналу», «Мотивація персоналу», «Технології управління персоналом», «Ергономіка», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Управління брендом робо­тодавця».

Загальна кількість праць С. О. Цимбалюк налічує понад 140 найменувань. Є автором навчального посібника «Технології управління персоналом» (2009), монографій «Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (2014) та «Формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин» (2015); співавтором підручників «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (2009), «Мотивація персоналу» (2011), «Управління персоналом» (2013) та «Мотиваційний менеджмент» (2014), навчальних посібників «Менеджмент персоналу» (2004), «Ергономіка» (2009) та «Соціальна відповідальність» (2015), монографій «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку» (2010) та «Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку» (2012), методичних рекомендацій щодо проектування основної заробітної плати з використанням грейдів, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 24 лютого 2014 р. № 93.

Наукові та професійні інтереси Світлани Олексіївни пов’язані з проблемами мотивації персоналу, компенсаційної політики та організації заробітної плати, соціально-трудових відносин, менеджменту персоналу, конкурентоспроможності персоналу, управління брендом роботодавця.

С. О. Цимбалюк є членом редколегії журналу «Україна: аспекти праці», збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» та наукового альманаху «Університетська освіта». Співпрацює з Всеукраїнським громадським об’єднанням «Всеукраїнська асоціація кадровиків». Бере участь у підготовці та організації щорічного конкурсу «Кадровик року».


Рішення про створення факультету управління персоналом, ­соціології та психології прийнято Ухвалою Вченої ради університету від 25 вересня 2014 р. Факультет управління персоналом, соціології та психології створено на базі факультету управління персоналом та маркетингу, його діяльність розпочато в серпні 2015 р.

Попри те, що факультет є молодим, підготовка фахівців має багату історію та добрі традиції. Навчання студентів за спеціальністю «Економіка праці» розпочато у 1961 р. на планово-економічному факультеті. Перший випуск фахівців з економіки праці відбувся у 1965 р. Цього ж року ректорат ухвалив рішення про створення нового факультету — економіки праці та матеріально-технічного постачання. В 1965 р. на новоствореному факультеті почала функціонувати й нова ка­фед­ра — економіки праці та матеріально-технічного постачання, на базі якої згодом було створено ка­фед­ру наукової організації управління і праці. В 1975 р. підготовку фахівців з економіки праці було закріплено за ка­фед­рою економіки праці.

У зв’язку із загостренням соціальних проблем, необхідністю посилення соціального розвитку підприємств, було прийнято рішення поліпшити соціологічну підготовку фахівців з економіки праці. З цією метою започатковано підготовку фахівців зі спеціальності «Економіка і соціологія праці», а підприємствам рекомендовано створювати соціологічні служби. В університеті прийом абітурієнтів на цю спеціальність тривав із 1988 до 1991 р. Одночасно із запровадженням в Україні ступеневої освіти, в 1992 р. розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». Динамічний розвиток ринку праці, поширення серед роботодавців і керівників підприємств ідей сучасного менеджменту обумовили потребу зробити чергову корекцію назви спеціальності та змісту навчання. У 2003 р. спеціальність дістала нову назву — «Управління персоналом та економіка праці».

З огляду на потребу забезпечення економічного сектору ­України спеціалістами з соціології та психології, а також посилення підготовки викладачів з економіки, у 2014 р. на бакалаврському рівні в університеті започатковано підготовку фахівців за трьома напрямами: «Соціологія (спеціалізація у сфері економіки)», «Психологія (спеціалізація — «Економічна та соціальна психологія»)» та «Професійна освіта (економіка)».

За новим факультетом — управління персоналом, соціології та психології, закріплено підготовку фахівців за такими спеціальностями: «Управління персоналом та економіка праці»; «Соціологія (спеціалізація — «Соціологія економіки та підприємництва»)»; «Психологія (спеціалізація — «Економічна та соціальна психологія»)», «Професійна освіта (економіка)».

Підготовка бакалаврів і магістрів на факультеті здійснюється на денній і заочній формах із використанням інноваційних технологій навчання, які ґрунтуються на новітніх досягненнях вітчизняної та іноземної наукової думки відповідно до сучасних соціально-економічних умов. Це дозволяє випускникам обіймати високі посади в бізнесі, займатися підприємницькою, науковою та викладацькою діяльністю.

Висококваліфікована гуманітарна, при­род­ничо-наукова, загальноекономічна та професійна підготовка дає можливість випускникам факультету працювати як за фахом, так і на посадах, що вимагають вищої освіти за суміжними економічними спеціальностями. Серед видатних випускників спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» такі: колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики України (2000–2007) М. О. Солдатенко (1976); радник Президента України, колишній віце-прем’єр-міністр України (2001–2002), заслужений економіст України, к.е.н. В. В. Роговий (1974), колишній заступник голови Ради по вивченню продуктивних сил НАН України з наукової роботи, заслужений економіст України, д.е.н., проф. С. І. Бандур (1971), Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ, член-кореспондент НАН України, академік АТН України, АЕН України, заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., проф. Є. Р. Бершеда (1967), заступник директора Державної служби зайнятості України М. М. Аглоткова (1988).

До складу факультету входять ка­фед­ри управління персоналом та економіки праці, політології, соціології, педагогіки та психології, філософії, де працює понад 129 викладачів, зокрема 17 докторів наук, 19 професорів, 72 кандидати наук, 68 доцентів.

На базі факультету створено Навчально-тренувальний центр, основною метою якого є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток соціально-психологічних, професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їхньої адаптації до професійної ­діяльності.

Факультет координує діяльність Центру зв’язків з роботодавцями «Перспектива» й сприяє у пошуку роботи та працевлаштуванні випускників. На базі центру студенти мають змогу пройти адаптаційні тренінги, взяти участь у Днях кар’єри й налагодити контакти з провідними українськими та міжнародними компаніями. На факультеті створено базу авторитетних підприємств, установ і організацій для проходження студентами практики й розвитку професійних компетенцій.

Колектив факультету створив сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». Університет (факультет) є співзасновником наукових видань, зокрема збірника «Соціально-трудові відносини, теорія та практика», журналу «Україна: аспекти праці» та наукового альманаху «Університетська освіта». Викладачі факультету є членами редколегій провідних фахових видань у сфері управління персоналом, економіки праці, соціально-трудових відносин, соціології, політології, психології та філософії.

При ка­фед­рі управління персоналом та економіки праці в 2010 р. створено Інститут соціально-трудових відносин, основною метою якого є виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з соціально-трудової проблематики на мікро-, мак­роекономічному, європейському та світовому рівнях.

Факультет плідно співпрацює з іноземними партнерами. З-поміж закордонних навчальних закладів, з якими факультет підтримує творчі зв’язки, такі: Університет м. Констанц (Німеччина), Краківський економічний університет (Польща), Катовіцький економічний університет (Польща), Познанський економічний університет (Польща), Зеленогурський університет (Польща), Московський державний університет імені М. В. Ломоносова (Росія).


Зліва направо: cекретар-друкарка факультету Є. О. Стасєвська, заст. декана А. О. Василенко, декан, д.е.н., доц. С. О. Цимбалюк,
зав. каф. управління персоналом та економіки праці, д.е.н., проф. А. М. Колот, заст. зав. каф. управління персоналом та економіки праці,
к.е.н., доц. Т. Г. Кицак, інсп. із забезп. навч. проц. І кат. А. І. Шаталіна, зав. каф. соціології, д.ф.н., проф. О. Б. Гаєвська

 


Ка­фед­рА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗСПЕКИ


СМОЛЯНЮК
Володимир Федорович
Завідувач ка­фед­ри, доктор політичних наук, професор

В. Ф. Смолянюк — завідувач ка­фед­ри.

Народився 12 січня 1961 р. в с. Лісівщині Коростенського району Житомирської області в сім’ї сільських вчителів. У 1978 р. закінчив Лісівщинську середню школу.

Упродовж 1978–1982 рр. навчався в Полтавському вищому військовому командному училищі зв’язку за спеціальністю «Командна радіозв’язку», де отримав кваліфікацію офіцера з вищою військово-спеціальною освітою — інженера з експлуатації засобів радіозв’язку.

У 1990–1993 рр. навчався в Гуманітарній академії Збройних Сил у м. Москві (Росія) за спеціальністю «Політологія», після закінчення якої здобув кваліфікацію офіцера з вищою військовою освітою, викладача політології.

Упродовж 1994–1995 рр. був ад’юнктом денної форми навчання в цільовій ад’юнктурі Київського інституту сухопутних військ. У 1998–2001 рр. стаціонарно навчався у докторантурі Національної академії оборони України (м. Київ).

Протягом 1978–2004 рр. проходив військову службу, зокрема в таких округах: Київський військовий округ — м. Полтава (1978–1982), Центральна група військ — Чехословаччина (1982–1987), Середньоазіатський військовий округ (1987–1989), Туркестанський військовий округ (1989–1990), Московський військовий округ (1990–1993), Збройні Сили України — м. Київ (1993–2004).

У 2002–2006 р. був відряджений до Апарату Ради національної безпеки і оборони України, де працював на посадах завідувача сектору, завідувача відділу, заступника керівника департаменту, керівника управління та державного експерта.

У грудні 2004 р. завершив службу у лавах Збройних сил України, здобувши військове звання полковника запасу.

У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1997 р. отримав вчене звання доцента ка­фед­ри політології. У 2001 р. захистив докторську дисертацію. У 2005 р. отримав вчене звання професора ка­фед­ри політології і соціології.

Сфера наукових зацікавлень: загальна теорія політики, військова політика, обороноздатність, військова могутність держави, національна безпека, міжнародні відносини, геополітика, глобалістика. Має 340 публікацій наукового та науково-методичного характеру, з них 177 — у енцикло­педичних виданнях.

В. Ф. Смолянюк — голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук у ­Воєнно-дипломатичній академії імені Євгенія Березняка; член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України; член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; член редколегій збірника наукових праць КНЕУ «Історико-політичні студії», Вісника Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та журналу «Науково-інформаційний віс­ник Академії національної безпеки».

Співпрацює з Національною академією державного управління при Президентові України з питань підготовки наукових та управлінських кадрів.

Підготував 12 кандидатів наук.

З 2005 р. працює на ка­фед­рі політології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана — професором (2005–2009) та завідувачем ка­фед­ри (з 2009 р.).


Ка­фед­ру засновано у 1944 р. За час становлення кількаразово змінювалась її назва, набір ка­фед­ральних дисциплін, кадровий склад. Проте незмінною залишалась відмінна якість роботи та високий рівень знань фахівців ка­фед­ри. З 2009 р. ка­фед­ру очолює д.політ.н., проф. В. Ф. Смолянюк. Станом на 2016 р. на ка­фед­рі працюють 14 висококваліфікованих спеціалістів: чотири доктори наук, професори, десять кандидатів наук, доцентів.

Викладається широкий спектр навчальних дисциплін: «Політологія», а також вибіркові дисципліни, що є похідними від політологічної науки, зокрема «Історія політичної думки», «Сучасні ідейно-політичні течії», «Зв’язки з громадськістю в економічній діяльності», «Політологічні аспекти державного управління» тощо.


Завідувач кафедри політології, проф. В. Ф. Смолянюк зі студентами

Зліва направо: доц. С. Б. Артеменко, зав. каф., проф. В. Ф. Смолянюк, доц. Н. В. Терещенко, проф. О. А. Рах­манов, доц. Є. В. Трусов,
ст. викл. М. А. Лисенок

В умовах розбудови незалежної України на ка­фед­рі сформувалася політологічна науково-педагогічна школа, що дозволяє ефективно розв’язувати широке коло проблем сучасної вищої школи: від наукових і дидактичних — до виховних та кадрових.

Важливими напрямами інноваційного розвитку ка­фед­ри є: періодичне оновлення робочих навчальних програм та методичних матеріалів навчальних дисциплін; тематичне урізноманітнення системи науково-методичних семінарів; публікація результатів науково-педагогічної діяльності працівників ка­фед­ри у наукових та дидактичних виданнях, зокрема міжнародних; інтенсифікація заходів щодо обміну дидактичним досвідом на міжособистісному та міжколективному рівнях; широке запровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі; урізноманітнення системи стажування науково-педагогічних працівників ­ка­фед­ри.

Удосконалення процесу викладання політологічних дисциплін забезпечується шляхом підтримання дієвої системи співробітництва з аналогічними ка­фед­рами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, ­Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, а також Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, ­Національною академією державного управління при Президентові України тощо.

Таким чином, науково-педагогічна школа ка­фед­ри політології має всі необхідні кадрові, методологічні та дидактико-прикладні напрацювання щодо подальшого розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, успішного вирішення завдань розвитку вищої освіти загалом.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. лаб. О. М. Паікідзе, зав. каф., проф. В. Ф. Смолянюк, ст. лаб. П. І. Гуракова;
другий ряд: доценти М. Б. Закіров, Ю. М. Манелюк, заст. зав. каф., доц. Н. Ю. Іванова, доценти Н. В. Чубур, В. А. Гапоненко,
В. А. Рихлік, П. С. Прибутько, О. Ф. Деменко

 

Ка­фед­рА СОЦІОЛОГІЇ


ГАЄВСЬКА
Оксана Борисівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор філософських наук, професор

О. Б. Гаєвська — завідувач ка­фед­ри.

Народилася 30 вересня 1960 р. у м. Києві. У 1983 р. закінчила філософський факультет Київського ордена Леніна державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. До КНЕУ прийшла у 1989 р. та вже у 1990 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1998 по 2000 р. перебувала на посаді старшого наукового співробітника. Докторську дисертацію, присвячену методологічним проблемам управління, захистила у 2008 р., після чого працювала на посаді професора. Вчене звання професора отримала у 2011 р.

Майже 35 років займається науковою діяльністю, з них 27 — педагогічною. Є автором більш як 70 наукових праць: трьох індивідуальних та двох колективних монографій, статей у наукових українських та міжнародних журналах, навчально-методичного комплексу з курсу «Соціальне управління», низки методичних розробок із соціального управління, соціології та політології. У співавторстві видала підручник «Соціальне управління». Брала участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях із проблем соціального управління, соціології управління та менеджменту. Викладає курси бакалаврської програми «Соціологія» та «Соціальне управління».

Сфера наукових інтересів: соціальне управління, філософія управління, загальноцивілізаційні засади соціального управління, створення моделі управлінської системи (професійної демократії).

Є членом редколегій декількох журналів та була заступником головного редактора університетського альманаху. Також є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди та заступником голови Вченої ради факультету управління персоналом, соціології та психології КНЕУ.


Історія ка­фед­ри соціології почалася у 1989 р., коли на факультеті економіки праці та матеріально-технічного забезпечення Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка була відкрита ка­фед­ра загальної та економічної ­соціології.

Очолив ка­фед­ру д.е.н., акад. Ю. М. Пахомов. На ка­фед­рі тривалий час працювали провідні науковці Інституту соціології НАН України: доктори соціологічних наук С. О. Макеєв, М. М. Чурилов, М. О. Шульга, д.філос.н. В. Л. Оссовський, д.е.н., проф. В. М. Ворона. У цьому творчому науковому колективі також плідно працювали доценти В. В. Цибульник, Г. В. Дворецька, Н. Ю. Бутенко, асист. В. М. Приходько.

У 1994 р. ка­фед­ру очолював д.е.н., проф. В. М. Ворона, а з 1995 р. — к.е.н., доц. Г. В. Дворецька. У 1990 р. ка­фед­ра випустила перших соціологів за спеціальністю «Економіка та соціологія праці».

Колектив ка­фед­ри розробив та впровадив у викладацьку діяльність такі дисципліни та навчально-методичні матеріали: «Економіка та соціологія праці» (1990), «Методологія соціологічних досліджень» (1990), «Соціальна політика» (1990), «Загальна та економічна соціологія» (1992), «Соціологія та психологія управління» (1992), «Соціологія ринку» (1992), «Соціальна психологія» (1993) та ін.

У 1990 р. на ка­фед­рі загальної та економічної соціології була відкрита аспірантура за спеціальністю «Економічна соціологія та соціологія праці».

У 1996 р., шляхом об’єднання двох ка­фед­р — політології і загальної та економічної соціології, під керівництвом доц. А. Ю. Брегеди була створена ка­фед­ра політології та соціології, яка входила до складу факультету управління персоналом та маркетингу. Науково-педагогічний колектив ка­фед­ри політології та соціології підтримував традиційно високий науковий і навчально-методичний рівень викладання соціології, додавши до переліку соціологічних дисциплін такі курси, як «Соціологія підприємництва», «Соціологія конфлікту», «Соціальне управління», «Гендерна соціологія», «Синергія і самоорганізація економічної діяльності» тощо. Викладачами ка­фед­ри були підготовлені підручники й навчальні посібники з основних навчально-методичних напрямів соціології, зокрема навчальні посібники «Соціологія» та «Соціологія праці» (доц. Г. В. Дворецька), кейси та тренінг-курси з «Соціології конфлікту» (доц. Г. І. Крутінь) та з «Соціології підприємництва» (тоді доц., а зараз — проф. О. А. Рахманов). Також були захищені дві докторські дисертації з найактуальніших проблем соціального управління та соціології підприємництва (професори О. Б. Гаєвська та О. А. Рахманов).


Зліва направо: асист. В. В. Горбов, к.соц.н., доц. С. Б. Артеменко, к.соц.н., доц. Н. В. Терещенко, ст. викл. Б. В. Ільченко,
асист. Ю. С. Білоног

У 2009 р. ка­фед­ру очолив проф. В. Ф. Смолянюк. Саме за часів його керівництва цінним надбанням у розвитку як соціології, її статусу в КНЕУ, так і університету загалом, було започаткування у 2014–2015 навчальному році підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціально-політичні науки» напряму «Соціологія». З цією метою колективом ка­фед­ри здійснювалося необхідне науково-методичне забезпечення нових для ка­фед­ри наукових дисциплін на основі компетентнісного підходу, поповнювався кадровий склад ка­фед­ри, готувалися бази практик тощо.

З 2010 по 2015 р. викладачами ка­фед­ри були видані: навчаль­но-методичний посібник «Соціологія підприємництва» — у 2010 р., навчально-методичний комплекс «Соціальна стратифікація і класова структура суспільства» — у 2011 р. (проф. О. А. Рахманов), підручник та навчально-методичний комплекс «Соціальне управління» — у 2012 р. (проф. О. Б. Гаєвська), навчально-методичні комплекси «Соціалізація та самоідентифікація особистості у суспільстві» та «Демократія в системі політичних відносин суспільства» — у 2015 р. (проф. О. А. Рахманов), навчальний посібник «Історія соціології» в 2‑х кн. — у 2015 р. (О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк).

Завдяки плідній систематичній науково-методичній роботі викладачів, спрямованій на логічне впорядкування соціально-системної професійної підготовки спеціалістів, здійснювався міждисциплінарний зв’язок на рівні ка­фед­ри, факультету та університету. Викладачі щорічно брали участь у міжка­фед­ральних круглих столах, семінарах, загальноуніверситетських конференціях, написанні колективних монографій за комплексною науковою тематикою. Також одним із важливих напрямів діяльності ка­фед­ри була адаптація наукових дисциплін до різноманітних форм дистанційного навчання.

Результатом наукової діяльності ка­фед­ри, зокрема її соціологічної складової, було видання монографій «Управління як соціальний феномен» — у 2000 р. (проф. О. Б. Гаєвська), «Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні» — у 2010 р., «Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні» — у 2012 р., «Топ-менеджери великого бізнесу в ­Україні. Соціологічний портрет» — у 2014 р. (проф. О. А. Рахманов).

У 2016 р. ка­фед­ра соціології була відтворена як самостійна та випускова у складі новоствореного факультету управління персоналом, соціології та психології. Науково-педагогічний колектив ка­фед­ри продовжує підготовку спеціалістів бакалаврського рівня за спеціалізацією «Соціологія економіки та управління» з перспективою відкриття відповідної магістерської ­програми.

До науково-педагогічного складу ка­фед­ри соціології входять чотири доктори, вісім кандидатів наук, два старших викладача та два асистенти, що дозволяє підтримувати високопрофесійний рівень науково-педагогічної роботи, забезпечувати конкурентоспроможність надання освітніх послуг, брати активну участь у наукових дослідженнях, проектах факультету та університету.

Сьогодні ка­фед­ра соціології є науковим та навчально-мето­дич­ним центром із потужною соціологічною науковою школою, що здійснює підготовку фахівців соціологічних та несоціологічних спеціальностей. Випускники ка­фед­ри успішно працюють в різних установах, навчальних та наукових закладах у нашій країні та за кордоном.


Зліва направо: перший ряд: асист. Ю. С. Білоног, д.соц.н., проф. О. А. Рахманов, к.соц.н., доц. Н. І. Федоренко, к.соц.н., доц. С. Б. Артеменко,
в. о. зав. каф., проф. О. Б. Гаєвська, к.соц.н., доц. Н. В. Терещенко, к.і.н., доц. С. Г. Закірова; другий ряд: асист. В. В. Горбов,
к.соц.н., доц. В. М. Приходько, к.соц.н., доц. А. Б. Фляшнікова, ст. викл. М. А. Лисенок, ст. викл. Б. В. Ільченко, ст. лаб. О. М. Паікідзе

 

Ка­фед­рА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ


КОЛОТ
Анатолій Михайлович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

А. М. Колот — завідувач ка­фед­ри, проректор з науково-педагогічної роботи, заслужений діяч науки і техніки України. Заснував наукову школу з управління персоналом та економіки праці. Один із перших у незалежній Україні розпочав фундаментальні дослідження проблем оплати праці в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, соціаль­ного партнерства, соціальної згуртованості, соціальної відповідальності суб’єктів економіки, держави та громадянського суспільства, соціальної політики.

Упродовж останніх років А. М. Колот активно працює над розробкою нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти України. Зробив вагомий внесок у реалізацію основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю.

Сфера його наукових зацікавлень охоплює питання соціально-трудових відносин, соціальної політики, мотивації персоналу, соціального діалогу та соціальної відповідальності.

Автор та співавтор 29 монографій, 28 підручників і навчальних посібників. Загальна кількість публікацій ученого перевищує 320 найменувань.


Історія сучасної ка­фед­ри управління персоналом та економіки праці Київського національного університету імені Вадима Гетьмана розпочинається з 1 вересня 1965 р., коли ректорат Київського інституту народного господарства ухвалив рішення про створення факультету економіки праці та матеріально-технічного постачання, а також випускової ка­фед­ри з однойменною назвою.

Ка­фед­ра є науковим і навчально-методичним центром, який здійснює підготовку фахівців з управління персоналом та економіки праці, має наукові школи з економіки, організації та нормування праці, управління персоналом, фізіології та психології праці.

За безпосередньою участю завідувача ка­фед­ри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., проф. А. М. Колота, а також наукових колективів ка­фед­ри й Інституту соціально-трудових відносин, створена та функціонує Наукова школа з управління персоналом і економіки праці.

До основних напрямів наукової діяльності ка­фед­ри управління персоналом та економіки праці належать: здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо генезису, тенденцій розвитку і трансформації соціально-трудових відносин під впливом економічної глобалізації та становлення економіки знань; проведення комплексних досліджень щодо формування інституційних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів; комплексне наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів та процесів управління діяльністю й регулювання відносин, що функціонують у сфері праці; проведення комплексних наукових досліджень з тематики формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві; наукове опрацювання механізмів і напрямів реформування соціального захисту населення та подолання соціального відторгнення окремих груп; вивчення теоретико-прикладних аспектів управління знаннями в системі розвитку та використання людських ресурсів; комплексне дослідження людського капіталу як фактору розвитку економіки, вдосконалення механізмів управління інвестиціями в людський капітал; формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці; розроблення заходів щодо розвитку та вдосконалення соціальної інфраструктури на мак­ро-, мезо-, мікрорівні.

Починаючи з 2005 р., за результатами наукових досліджень викладачами ка­фед­ри написано 14 монографій, вісім підручників та 18 навчально-методичних посібників, понад 600 наукових статей. За останні п’ять років було отримано 25 авторських свідоцтв.

На базі ка­фед­ри з 1999 р. здійснюється підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика».

Наукова школа з управління персоналом і економіки праці в 2013 р. виграла конкурс і почала реалізовувати проект TEMPUS як координатор від КНЕУ ім. В. Гетьмана серед вищих навчальних закладів — партнерів з України. Термін виконання проекту: грудень 2013 р. — грудень 2016 р. Метою проекту є розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Україні та Росії з метою формування у студентів професійних знань, умінь і навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємцям-початківцям на базі університетів, технікумів та коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат і міністерств освіти.

З 2011 р. ка­фед­рою управління персоналом та економіки праці й Інститутом соціально-трудових відносин ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» організовано видання збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» (двічі на рік).

Кожні два роки ка­фед­ра управління персоналом та економіки праці організовує та проводить Міжнародну науково-практичну конференцію із соціально-трудової тематики. У 2014 р., згідно з планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 р. № 1/9–110 від 14 лютого 2014 р., ка­фед­рою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку».

В роботі конференції брали участь 132 працівники провідних наукових установ і вищих навчальних закладів України та інших країн, а також представники державного управління України. Зарубіжні учасники конференції представляли Білоруський державний економічний університет (Білорусь), Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), Варшавську школу економіки (Польща), Зеленогурський університет (­Польща), Інститут інформаційних систем та менеджменту (­Латвія), Університет агробізнесу та розвитку сільських районів (Болгарія), Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (Росія).

Підвищує престижність напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» успішна участь студентів у наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових праць та всеукраїнських олімпіадах. Зокрема, у 2014 р. студентка магістратури Валентина Бура з науковою роботою на тему «Соціальний захист вразливих верств населення в Україні та стратегічні перспективи його розвитку» (науковий керівник — к.е.н., проф. А. М. Гриненко) перемогла у ІІ турі та отримала диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

У поточному навчальному році на ка­фед­рі працюють 44 штатних працівники: сім професорів, 24 доценти, два старші викладачі, 11 асистентів. З числа штатних викладачів чотири особи мають науковий ступінь доктора, а 26 — кандидата економічних наук.

Загальна кількість викладачів на ка­фед­рі з урахуванням зовнішніх сумісників складає 63 особи. З них: дев’ять докторів, 29 кандидатів, 12 професорів, 27 доцентів, шість старших викладачів та 18 асистентів.

Науково-педагогічні працівники ка­фед­ри управління персоналом та економіки праці мають дипломи кандидатів та докторів наук, атестати доцентів та професорів, а також документи на підтвердження підвищення кваліфікації, зокрема й науково-педагогічного стажування; характеризуються високим рівнем професійної компетентності, є надзвичайно ерудованими та високоосвіченими, справж­німи професіоналами своєї справи.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: доц. Б. Г. Базилюк, д.е.н., проф. В. А. Савченко, к.е.н., доц. Г. Т. Завіновська,
зав. каф., д.е.н., проф. А. М. Колот, заст. зав. каф., к.е.н., проф. В. М. Петюх, к.е.н., проф. В. М. Данюк, д.е.н., проф. І. Л. Петрова,
заст. зав. каф., к.е.н., доц. А. В. Василик, к.е.н., доц. О. І. Кравчук; другий ряд: ст. лаб. О. О. Сахарова, асист. В. В. Кирилюк, асист. А. В. Ільєнко, д.е.н., доц. С. О. Цимбалюк, асист. Н. С. Бойчук, д.е.н., проф. Г. С. Лопушняк, к.е.н., доц. О. О. Герасименко, к.е.н., проф. А. М. Гриненко,
д.е.н., проф. О. А. Грішнова, к.е.н., доц. Т. О. Кожан, к.т.н., доц. С. Г. Рудакова, асист. Х. Б. Ангельчук, асист. І. О. Волобоєва,
ст. викл. С. М. Бабін, к.е.н., доц. О. В. Кир’янова, к.е.н., доц. А. В. Калина, заст. зав. каф., к.е.н., доц. Т. Г. Кицак, ст. викл. Т. Б. Твердушка,
к.е.н., доц. О. М. Леонтенко, к.т.н., доц. Н. С. Данилевич; третій ряд: к.е.н., доц. М. Б. Махсма, к.е.н., доц. О. А. Даниленко, асист. І. І. Ілюченко, асист. О. М. Богатиренко, асист. О. Ю. Фіненко, к.е.н., доц. О. М. Поплавська, к.е.н., доц. О. Г. Брінцева, к.е.н., доц. Т. Н. Шкода,
к.е.н., доц. Л. В. Щетиніна, асист. С. М. Дмитрук, асист. О. В. Чуб, к.е.н., доц. Т. В. Вонберг, асист. І. О. Рябоконь, к.е.н., доц. О. М. Білик,
асист. Г. В. Смалійчук, к.е.н., доц. І. Ф. Коваленко.

 

Ка­фед­рА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ


САВЕНКОВА
Людмила Олексіївна
Завідувач ка­фед­ри, доктор педагогічних наук, професор

Л. О. Савенкова — завідувач ка­фед­ри.

У 1975 р. закінчила Харківський державний університет.

Упродовж п’яти років обіймала посаду вчителя історії та суспільствознавства у м. Тростянці Сумської області та в м. Полтаві. З 1980 р. працювала у Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка асистентом ка­фед­ри педагогічної майстерності. У 1988 р., після закінчення аспірантури Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького, захистила кандидатську дисертацію.

У 1993 р. вступила у докторантуру Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, у 1998 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування».

У 1994–1996 рр. працювала доцентом (за сумісництвом) на ка­фед­рі педагогіки та психології КНЕУ. В серпні 1996 р. увійшла до штату ка­фед­ри. У 2003 р. отримала диплом професора, а 1 грудня 2005 р. стала завідувачем ка­фед­ри. Викладає дисципліни «Психологія спілкування» і «Педагогічна риторика».

Автор більш як 100 наукових та науково-методичних праць, з них дві монографії: «Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування», «Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт психолого-педагогічного управління». Також до її наукового доробку входять навчальні посібники: «Педагогічна риторика», «Психологія спілкування» (у спів­авторстві), «Педагогічне спілкування», «Комунікативні процеси у навчанні».

Керує роботою аспірантів та докторантів ка­фед­ри, бере участь у роботі тренінг-курсів для викладачів КНЕУ. Виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій.

Є членом Вченої ради факультету управління персоналом, соціології та психології та Вченої ради КНЕУ.


Ка­фед­ру педагогіки та психології було створено згідно з рішенням Вченої ради університету в липні 1993 р. за погодженням із Міністерством освіти і науки України (лист № 81–5/631 від 23 червня 1993 р.) як першу ка­фед­ру психолого-педагогічного спрямування в Україні в галузевих університетах. Слід зазначити, що створення такої ка­фед­ри є відродженням колишніх традицій, оскільки ще на початку минулого сторіччя, коли на базі Київських вищих комерційних курсів виник Київський комерційний інститут, одним зі складників його діяльності була підготовка викладачів економіки для середніх комерційних навчальних ­закладів.

Викладання психолого-педагогічних дисциплін сьогодні стало невід’ємним атрибутом сучасної університетської освіти. Аналіз світових тенденцій та їх обговорення на наукових конференціях з провідними фахівцями АПН ­України дозволили обґрунтувати концептуальні засади формування змісту цієї підготовки, що в сучасних умовах дає змогу вирішувати такі соціальні проблеми: педагогізація суспільства (просвіта, виховання та самовиховання батьків, сімей, молоді тощо); захищеність на ринку праці та підвищення конкурентоспроможності (здобуття другої кваліфікації викладача економіки для будь-якого навчального закладу з предметів економічного спрямування на ґрунті університетської економічної освіти); підвищення соціальної компетентності фахівця-економіста (соціально-психологічний аспект діяльності у системі «людина–людина»).


Викладачі кафедри. Зліва направо: проф. В. В. Сгадова, доц. Є. Л. Варбан, доц. Н. А. Федоренко

Очолив ка­фед­ру з початку її існування д.пед.н., проф. В. А. Козаков. Саме під його керівництвом за короткий термін було створено і впроваджено у навчальний процес зміст та методику психолого-педагогічної підготовки відповідно до вимог економічного університету. Нині ка­фед­ру очолює д.пед.н., проф. Л. О. Савенкова.

Спочатку ка­фед­ра забезпечувала викладання психолого-педагогічних дисциплін на двох факультетах. Сьогодні навчання проводиться на всіх факультетах університету для студентів усіх форм навчання. У 2002 р. ка­фед­ра увійшла до складу юридичного ­факультету, в 2014 р. — до факультету управління персоналом та маркетингу, а в 2015 р. — до факультету управління персоналом, соціології та психології.

Нині на ка­фед­рі працюють 24 штатні викладачі. Кадровий склад ка­фед­ри включає двох професорів, 16 доцентів, п’ять старших викладачів та асистента. З них: один доктор педагогічних наук, 17 кандидатів педагогічних, психологічних та економічних наук.

Дисципліна «Психологія та педагогіка», яку викладає ка­фед­ра, є обов’язковою для студентів перших курсів усіх факультетів. Вивчення таких дисциплін, як «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Методика викладання економіки», «Методика викладання права» та «Педагогічна риторика» дає можливість отримати другу кваліфікацію «викладач економіки» для студентів економічних факультетів і «викладач права» для студентів юридичного факультету.

Крім того, за вибором студентів, на факультеті міжнародної економіки і менеджменту викладається дисципліна «Психологія і культура ділового спілкування», а на юридичному факультеті — «Юридична психологія».

У 2014 р. колективом ка­фед­ри підготовлено ліцензійні справи за двома новими напрямами навчання: «Психологія» (керівник проекту — доц. Л. А. Колісніченко) і «Професійна освіта (економіка)»(керівник проекту — доц. О. Ю. Саркісова ) та отримано відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні ка­фед­ра здійснює підготовку фахівців за цими на­прямами.

На вимогу часу викладачами ка­фед­ри розроблено дистанційні курси у середовищі WebCT та Moodle з дисциплін «Психологія та педагогіка» і «Психологія», що дозволяє забезпечувати інтерактивну взаємодію викладачів і студентів у навчальному процесі, надає студентам великі можливості для самостійного вивчення навчальних дисциплін, а також консультаційний супровід у процесі навчальної та пошукової діяльності.

Творчим колективом ка­фед­ри розроблено «Соціально-психологічний тренінг розвитку особистісних якостей менеджера», який більше ніж вісім років упроваджується в навчальну діяльність Інституту бізнес-освіти КНЕУ. Тренінг проводиться на 12 напрямах підготовки слухачів інституту і сприяє реалізації гуманітарного складника післядипломної освіти.


Викладачі кафедри. Зліва направо: доценти В. В. Завірюха, Л. В. Музичко, О. В. Ловка, Л. А. Колесніченко

Розроблена ка­фед­рою концепція психолого-педагогічної освіти в економічному університеті знайшла своє відображення у численних монографіях, посібниках, наукових статтях, рекомендаціях та методичних розробках. З часу створення ка­фед­рою підготовлено та видано понад 1500 праць (78 — з грифом Міністерства освіти і науки України), зокрема дев’ять монографій, чотири підручники, 76 навчальних посібників, більше як 700 наукових статей у фахових виданнях тощо.

Результатами наукової роботи ка­фед­ри в контексті загальнока­фед­ральної тематики стали п’ять докторських та 22 кандидатські дисертації.

На базі ка­фед­ри діє аспірантура за спеціальністю 13.00.04 «­Теорія та методика професійної освіти».

З початку свого існування, упродовж багатьох років, ка­фед­ра працювала над такими науковими темами: «Теоретичні та методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців», «Психолого-педагогічні засади удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у економічному університеті».

Ка­фед­рою здійснено низку наукових досліджень, присвячених питанням обґрунтування психолого-педагогічних аспектів професійної підготовки у ВНЗ непедагогічного профілю. Зокрема, з 2006 до 2008 р. групою викладачів виконано науково-дослідну роботу «Психолого-педагогічні засади модернізації навчального процесу в економічному університеті в умовах входження у Болонський процес».

Викладачі ка­фед­ри беруть активну участь в роботі Науково-методичної ради університету, де систематично виступають з доповідями про актуальні питання психолого-педагогічної науки та можливості їх реалізації у навчальному процесі.

З метою підвищення кваліфікації викладачів КНЕУ в 2001 р. було започатковано роботу постійно діючих тренінг-курсів. Кожні чотири–п’ять років їх програма оновлювалася з урахуванням сучасних тенденцій і здобутків психолого-педагогічної науки і практики. За роки існування тренінг-курсів було реалізовано такі програми: «Сучасні методи навчання» (2001–2005), «Впровадження тренінгових технологій у навчальний процес» (2004–2006), «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» (2006–2011), «Технології інноваційного навчання в економічному університеті» (2012–2016), новий варіант програми «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» (2014–2016). Упродовж 2001–2015 рр. свою кваліфікацію на тренінг-курсах підвищили 583 викладачів КНЕУ та інших вищих навчальних закладів Києва.

Одним із основних завдань ка­фед­ри є залучення студентів до участі в організації та проведенні наукових конференцій і конкурсів. Щороку студенти КНЕУ беруть участь в олімпіадах з педагогіки та психології на університетському та загальнодержавному рівнях, виборюючи призові місця.

Співробітники ка­фед­ри забезпечують функціонування окремих напрямів соціально-психологічної служби університету (діагностичного, консультативного, корекційного та психотерапевтичного), проведення соціально-психологічних досліджень, тренінгову підготовку студентського активу, а також виконують кураторську роботу.

Поряд із продуктивною викладацькою та науковою діяльністю співробітники ка­фед­ри надають велику увагу культурному становленню сучасного фахівця. Значна частина викладачів ка­фед­ри має літературно-художній дар, відображений у численних публікаціях газети «Економіст», збірниках поезій КНЕУ та інших літературних джерелах.

Сьогодні ка­фед­ра педагогіки та психології є висококваліфікованим творчим підрозділом факультету управління персоналом, соціології та психології, що забезпечує ефективну психолого-педагогічну підготовку майбутніх фахівців.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.психол.н., доц. Є. Л. Варбан, к.пед.н., доц. Л. М. Журавська, зав. навч. конс. пунктом В. О. Лук’янова, зав. каф., д.пед.н., проф. Л. О. Савенкова, к.психол.н., доц. Л. В. Корват, к.психол.н., доц. В. В. Завірюха, к.пед.н., доц. С. М. Дубовик, к.психол.н., доц. О. В. Ловка; другий ряд: ст. викл. Д. Г. Лавриненко, к.психол.н., доц. Л. А. Колесніченко, доц. Н. А. Федоренко, к.пед.н., доц. Л. М. Грущенко (не працює), к.пед.н., доц. О. Ю. Саркісова, ст. викл. М. А. Богорад, ст. лаб. І. М. Манзюк (не працює); третій ряд: к.психол.н., доц. Л. В. Музичко, ст. викл. О. С. Бойчук, д.пед.н., проф. В. В. Сгадова, асист. В. В. Сироватко, к.пед.н., доц. Ю. О. Матвієнко, к.пед.н., доц. Л. Л. Борисенко, к.пед.н., доц. Л. В. Янчарська, ст. лаб. В. К. Туркіна, ст. викл. В. В. Іванченко

 

Ка­фед­ра філософії


ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
МЮрій Михайлович
Завідувач ка­фед­ри, доктор філософських наук, професор

Ю. М. Вільчинський — завідувач ка­фед­ри. Народився 6 травня 1958 р. у смт Літині Він­ницької області. У 1984 р. здобув вищу освіту на філософському факультеті Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1988 р. закінчив аспірантуру цього ж вишу, захистивши кандидатську дисертацію. Тоді ж розпочав науково-педагогічну діяльність на ка­фед­рі філософії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 р. підготував і захистив докторську дисертацію на тему «Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні». У 2004 р. йому присвоєно вчене звання професора. На ка­фед­рі філософії КНЕУ ім. В. Гетьмана працює професором з 2005 р.

Сфера наукових інтересів і філософських пошуків сконцентрована навколо проблем розвитку філософської думки в Україні, філософії історії та філософії освіти. У доробку проф. Ю. М. Вільчинського — більше ніж 85 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчальний посібник «Розвиток філософської думки в Україні» (1991–1992, 1994, 2014), монографія «Олександр Потебня як філософ» (1995), підготовка до друку і видання унікального дослідження «Історія освіти в Україні» Степана Сірополка (2001, 2003), монографія «Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності» (2009). Також він є автором низки навчально-методичних посібників, колективних монографій та наукових статей, опублікованих у провідних фахових виданнях.


Ка­фед­ра філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» створена у 1974 р. і є однією з найстаріших ка­фед­р університету. Організатором і першим заві­дувачем був д.філос.н., проф. В. М. Свінціцький, який обіймав цю посаду протягом 36 років. У вересні 2010 р. завідувачем ка­фед­ри філософії КНЕУ було обрано д.філос.н., проф. Ю. М. Вільчинського.

У різний час на ка­фед­рі працювали такі відомі в Україні та за її межами вчені: доктори філософських наук, професори М. Б. Вiльницький, В. Л. Оссовський, М. М. Гошовський, О. М. Семашко, С. Л. Йосипенко, кандидати філософських наук, професори Є. С. Жарiков, Б. В. Пясковський, О. I. Клепiков, В. Х. Арутюнов, кандидати філософських наук, доценти М. С. Iндюков, М. В. Бочарова, М. М. Демченко, В. Т. Оратовський, Н. Я. Станілевич та ін.

Нині науково-педагогічний колектив ка­фед­ри налічує одного доктора і 12 кандидатів філософських наук; 12 викладачів обіймають посаду доцента, четверо — старшого викладача, троє — асистента.

Сьогодні викладання філософських дисциплін, закріплених за ка­фед­рою, та проведення науково-методичної роботи забезпечується колективом ка­фед­ри на чолі з її завідувачем — д.філос.н., проф. Ю. М. Вільчинським, кандидатами філософських наук, доцентами С. В. Бондар, В. Л. Деркачем, І. П. Дєдяєвою, Т. М. Кучерою, І. В. Мартинюком, С. І. Присухіним, С. В. Соколовим, кандидатами філософських наук Є. П. Білоножком, Л. І. Войнаровською, М. І. Кругляк, Є. В. Козловим, чотирма старшими викладачами — Т. В. Глєбовою, Т. С. Пітяковою, В. С. Скалянчуком, В. В. Терещенком, трьома асистентами — О. В. Лисенком, О. М. Лук’яненко, Д. С. Солоніним. Навчально-методичне забезпечення ка­фед­ри здійснює к.філос.н., доц. Л. В. Северин-Мрачковська.

Основними напрямами діяльності ка­фед­ри є навчальна, консультаційна, навчально-методична й наукова робота зі студентами, магістрантами й аспірантами, а також проведення лекційних і семінарських занять, заліків та іспитів.

На ка­фед­рі ведеться постійна і наполеглива робота з удосконалення існуючих та створення нових навчальних курсів, що є актуальними у контексті сучасних суспільних, соціально-політичних та економічних реалій. Студентам, окрім основної науки «Філософія», пропонується широкий спектр вибіркових курсів, зокрема таких: «Етика», «Етика та естетика», «Культурологія», «Українська та зарубіжна культура», «Логіка», «Цінності європейської цивілізації», «Філософія глобальних проблем сучасності», «Релігієзнавство», «Етика міжнародного бізнесу», «Етичні аспекти фінансово-економічної діяльності». Викладачами ка­фед­ри розроблені курси магістерського рівня — «Методологія наукового дослідження» та «Філософія розвитку інформаційних технологій».

З 2012 р. у складі університету діє новий науковий структурний підрозділ — Інститут прикладної та професійної етики, що здійс­нює фундаментальні та прикладні дослідження в системі міжгалузевих знань за напрямами «Бізнес-етика (господарська і корпоративна)», «Управлінська етика», «Юридична етика» та «Екологічна етика».

Того ж року засновано періодичне друковане наукове видання — альманах «Університетська ка­фед­ра». Його метою є задоволення та реалізація творчих і наукових інтересів професійних філософів, розвиток філософської освіти та науки в Україні, впровадження наукових, теоретичних і методологічних розробок у практику.

У 2015 р. колектив ка­фед­ри завершив опрацювання колективної науково-дослідної теми «Соціальний капітал: філософський, морально-етичний та економічний виміри», результатом якого стала низка наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

Викладачі ка­фед­ри підвищують кваліфікацію у провідних навчальних та наукових закладах України — Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, беруть участь у програмах академічної мобільності.

Ка­фед­ра філософії підтримує плідні наукові зв’язки з провідними науково-освітніми установами України та зарубіжжя.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. Т. В. Глєбова, заст. зав. каф., к.філос.н., доц. І. В. Мартинюк, к.філос.н., доц. С. В. Бондар, к.філос.н., доц. М. І. Кругляк, зав. каф., д.філос.н., проф. Ю. М. Вільчинський, к.філос.н., доц. Л. В. Северин-Мрачковська, к.філос.н., доц. Л. І. Войнаровська, ст. викл. Т. С. Пітякова, к.філос.н., доц. Б. Г. Мачульський; другий ряд: к.філос.н., доц. Т. М. Кучера, к.філос.н., доц. В. Л. Деркач, лаб. І. Ф. Тодосієнко, к.філос.н., доц. С. В. Соколов, ст. викл. В. В. Терещенко, к.філос.н.,
доц. Є. В. Козлов, асист. С. А. Корсунський, асист. О. В. Лисенко, асист. Д. С. Солонін

 


Юридичний факультет   |   Зміст   |   Соціально-просвітницьке життя університету