Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СОЛДАТЕНКО
Оксана Володимирівна
Декан факультету, доктор юридичних наук, професор

Народилася 26 серпня 1972 р. на Кіровоградщині. У 1989 р. успішно закінчила Устинівську середню школу та вступила до Кіровоградського кооперативного технікуму імені М. П. Сая, де в 1991 р. здобула кваліфікацію економіста.

Упродовж 1991–1995 рр. навчалася у Львівській комерційній академії на економічному факультеті, здобувши кваліфікацію економіста-організатора за спеціальністю «Економіка підприємств».

З 1995 до 2000 р. працювала на посаді старшого державного податкового ревізора-інспектора у податковій службі (м. Львів). Має звання радника податкової служби II рангу.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2000 р. обіймала посаду заступника начальника, а згодом — начальника відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування. Працювала (за сумісництвом) доцентом ка­фед­ри податкової політики й оподаткування Національної академії державної податкової служби України. З 2002 до 2012 р. працювала на посаді вченого секретаря, а з вересня 2005 р. — директора у Науково-дослідному інституті фінансового права Державної податкової служби України та Національної академії правових наук України.

У 2010 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

З вересня 2012 р. — професор ка­фед­ри конституційного та адміністративного права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У квітні 2015 р. за конкурсом обрана на посаду декана юридичного факультету.

Нагороджена нагрудним знаком Державної податкової адміністрації України «За бездоганну службу» III ступеня (2009) та «За бездоганну службу» ІІ ступеня (2011). Автор більше ніж 170 наукових статей, монографій, навчальних посібників, науково-практичних коментарів законодавства України.

Активний громадський діяч — член Асоціації правників України, паст Президент Ротарі клубу «Київ-СІТІ».

Підготовка юристів у ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» здійснюється з 1993 р., — спочатку на факультеті міжнародної економіки та права (декани — О. М. Мозговий, Д. Г. Лук’яненко), а з 30 червня 1999 р. — на юридичному факультеті (декани — В. Ф. Опришко, О. В. Солдатенко). Експериментальну програму з підготовки юристів господарсько-правової спеціалізації, яку схвалило Міністерство освіти і науки України, було розроблено ка­фед­рою правознавства, що входила до складу факультету міжнародної економіки та права. Особливістю цієї програми було те, що вона передбачала вивчення не лише юридичних, а й економічних дисциплін у співвідношенні 70% і 30%. У процесі її реалізації виникла потреба корегування цього співвідношення. Нині воно становить 80% і 20%. Перший набір студентів склав 50 осіб. Згодом ця кількість поступово збільшувалася. Сьогодні для юридичного факультету встановлено ліцензований набір студентів на I курс чисельністю 295 осіб денної форми навчання та 250 — заочної.

Ка­фед­ра правознавства не лише відіграла значну роль у створенні юридичного факультету КНЕУ, а й стала центром організації правового навчання і виховання студентської та учнівської молоді.

У червні 1999 р. Міністерством освіти і науки України видано Наказ «Про створення юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана». Факультет включав ка­фед­ру правового регулювання економіки, ка­фед­ру правознавства (згодом — теорії та історії держави і права) та новостворену ка­фед­ру державно-правових дисциплін (згодом конституційного та адміністративного права). У вересні 2002 р. до складу юридичного факультету ввійшла ка­фед­ра педагогіки та психології, у 2004 р. створена ка­фед­ра цивільного та трудового права. Ка­фед­ру міжнародного та європейського права відкрито у липні 2005 р., а в 2015 р. — ка­фед­ри кримінального права та процесу і фінансового права.


Зустріч професорсько-викладацького складу юридичного факультету із проф. Джорджтаунського університету Річардом Роу. Зліва направо: зав. каф. конституційного
та адміністративного права, д.ю.н., доц. Ю. П. Бурило, зав. каф. міжнародного та європейського права, к.ю.н., доц. С. М. Ратушний, доц. каф. правового регулювання, к.ю.н. В. В. Мачуський,
декан юридичного факультету, д.ю.н., проф. О. В. Солдатенко, проф. Джорджтаунського університету Річард Роу,
дир. Центру міжнародної академічної мобільності, доц. каф. правового регулювання економіки, к.ю.н. Є. П. Коломієць-Людвіг, зав. каф. цивільного та трудового права,
д.ю.н., проф. А. В. Омельченко

З листопада 2004 р. на юридичному факультеті діяла спеціалізована вчена рада К 26.006.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»; 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»; 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Голова спеціалізованої вченої ради — д.ю.н., проф., чл.-к. НАН України В. Ф. Опришко. У 2015 р. створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Голова спеціалізованої вченої ради — д.ю.н., проф. О. В. Солдатенко.

Постійно вдосконалюється й матері­аль­но-технічна база факультету. Нині він знаходиться на окремому поверсі та має у своєму арсеналі необхідну для організації навчального процесу кількість аудиторій та кабінетів.

З часу створення юридичного факультету міжнародне співробітництво позиціонується як один із найбільш пріоритетних напрямів його діяльності, як могутній резерв і джерело внутрішнього розвитку. Упродовж 1999–2002 рр. та 2003–2005 рр. на факультеті діяла програма Європейського Союзу TEMPUS-TACIS. Було отримано гранти у розмірі 500 000 $ та 500 000 €. Використання цих кош­тів дозволило вдосконалити з урахуванням європейського досвіду навчальні програми з підготовки фахівців за господарсько-правовою спеціалізацією та у галузі міжнародного економічного права. У межах програми чимало студентів та викладачів факультету стажувалися в зарубіжних вишах-партнерах, а саме: Віденському економічному університеті (Австрія), Марбурзькому університеті імені Філіппа (Німеччина), Університеті Носамбрія в м. Ньюкасл (Велика Британія) та Неаполітанському університеті імені Фрід­ріха ІІ (Італія). Згодом було відкрито нову магістерську програму —«Міжнародне економічне право».

Керівництво факультету велику увагу надає роботі зі студентами. Вона спрямована не лише на підготовку кваліфікованих спеціалістів, а й на формування у них високих моральних якостей. З цією метою на факультеті функціонує Інститут кураторства, впроваджено комплексну систему студентського самоврядування.

Разом із редакцією газети «Голос України» на факультеті створено юридичну клініку «Соціальна справедливість», де студенти під керівництвом викладачів надають правову допомогу малозабезпеченим верствам населення. Клініка покликана не тільки захищати права громадян, а й виховувати у майбутніх юристів прагнення до встановлення соціальної справедливості.

З метою зміцнення та розвитку зв’язків з випускниками створена Асоціація випускників юридичного факультету. Тісна співпраця дає можливість досліджувати проблему відповідності навчальних програм вимогам ринку праці, залучати випускників до організації практики студентів факультету, зустрічей із досвідченими юристами тощо.

Членство в Асоціації передбачає: участь у наукових та культурних заходах юридичного факультету, в реалізації проектів і програм Асоціації; підвищення рівня кваліфікації учасників шляхом отримання консультацій викладачів юридичного факультету та консультацій в юридичній клініці, що діє при юридичному факультеті; можливість публікувати свої наукові здобутки у фаховому виданні «Правове регулювання економіки»; допомога у підготовці та захисті дисертаційних робіт; обмін професійним досвідом під час відкритих лекційних та семінарських занять для студентів юридичного факультету, а також участь у їх проведенні; сприяння з боку Асоціації у працевлаштуванні випускників; запрошення на зустрічі випускників юридичного факультету та підтримка зв’язків між ними.

Діяльність Асоціації спрямована на об’єднання випускників та координацію їхньої діяльності, узагальнення та поширення професійного досвіду, підвищення професійного та наукового рівня, популяризацію юридичного факультету.

Члени Асоціації мають змогу відновити втрачені зв’язки, набуті під час навчання, налагодити професійну взаємодію з викладачами факультету, бути в курсі останніх професійних новин, знайти роботодавця чи співробітника, корисно провести час у колі однодумців та людей з подібними життєвими цінностями.


Радник Михайла Саакашвілі Іло Глонті ділиться досвідом зі студентами юридичного факультету щодо проведених реформ у Грузії

Студентське самоврядування — важливий засіб демократизації навчально-виховного процесу на юридичному факультеті. Це комплексна система, що базується на основі конкретних стандартів. Її зміст спрямований на розвиток особистості студента, зростання соціальної активності студентської молоді, ініціативності та відповідальності за доручену справу, набуття навичок організатора, керівника.

Для забезпечення ефективної роботи студентського самоврядування на факультеті функціонують Студентська рада, Студентський деканат та Профбюро.

Студентський деканат має у своєму складі комісії з науково-дослідної роботи, питань спорту і туризму, організації студентської практики та студентського дозвілля, допомоги у працевлаштуванні, взаємодії із мас-медіа, роботи в студентських гуртожитках.

Діяльність комісій спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу з метою підвищення якості знань, виховання духовності і культури студентів, зростання їх соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Громадська робота дає можливість студенту випробувати себе у різних сферах діяльності, розширити діапазон прагнень і практичних планів на майбутнє.

Профбюро факультету реалізує багато напрямів розвитку особистостей вихованців, об’єднує близько 99,8% студентів. Основними завданнями діяльності профбюро є: здійснення соціального та правового захисту студентства, організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування, а також змістовного проведення дозвілля студентської молоді, допомога у працевлаштуванні ­студентів.

На юридичному факультеті створено Центр художньої творчості. Це громадське об’єднання студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників. Мета діяльності Центру — розвиток художньої творчості студентів, виховання любові і поваги до культурних цінностей українського народу, формування всебічно розвинених творчих особистостей, зміцнення колективу та створення корпоративного духу серед студентів.

У Центрі діють творчі студії різних культурно-мистецьких напрямів. Хореографічне мистецтво представлене хореографічною студією. У ній успішно функціонує ансамбль народного танцю «Феміда» (керівник — асистент ка­фед­ри цивільного та трудового права Н. М. Демченко). Ансамбль має у своєму репертуарі українські та інонаціональні танці. «Феміда» виступає на всіх концертах, що проводяться університетом. Нині ансамбль відомий і за межами КНЕУ, адже його учасники неодноразово брали участь у міжнародних заходах, святкових програмах різних вишів, установ та організацій.

У вокальній студії навчають мистецтву співу, володінню власним голосом у різних жанрах вокального мистецтва.

Студія акторського мистецтва охоплює всі види сценічного виконавського мистецтва, її члени працюють над акторською майстерністю, створюють різноманітні розважальні програми, гумористичні вистави. Це осередок організаційного та методичного забезпечення щодо проведення постійно діючого конкурсу творчості студентів та викладачів юридичного факультету в жанрі театрального мистецтва.

Учасники Центру є переможцями численних конкурсів. Ансамбль народного танцю «Феміда» виборов почесне перше місце на міжнародному конкурсі у м. Софії (Болгарія) серед мистецьких проектів «Культура моєї Батьківщини». Ярослав Плотніков, Надія Новосьолова, Олексій Хілько, Антон Підгорний та Любов Філіпчук успішно представили юридичний факультет на загальноуніверситетському пісенному конкурсі «Музична феєрія». У різні роки вони посіли перше місце в номінаціях «Академічний вокал» та «Естрадний вокал» і отримали почесне звання «Золотий голос КНЕУ». Команда юридичного факультету — дворазовий переможець у фестивалі студентської творчості «Студентський БУМ (Бенефіс Університетської Молоді)». Цей мистецький захід дає можливість всім учасникам втілити свої творчі фантазії, а журі — обрати найкращих. Участь у творчому фестивалі для студентів юридичного факультету вже стала доброю щорічною традицією їхнього мистецького життя.


Міжнародний круглий стіл «Територіальна цілісність України: проблеми і рішення»

Працівники факультету велику увагу надають питанню забезпечення належної організації та проведення юридичної практики студентів. Головним завданням магістерської підготовки студентів юридичного факультету є не лише оволодіння глибокими теоретичними знаннями, а й здобуття практичних навичок за фаховою спеціалізацією.

Незмінним є спрямування діяльності факультету на розширення кола підприємств, установ та організацій, що є партнерами КНЕУ ім. В. Гетьмана з професійної підготовки випускників щодо проходження переддипломної практики з перспективою отримання ними робочих місць.

Переддипломну практику студенти юридичного факультету проходять у Головному юридичному управлінні Верховної Ради України, Конституційному Суді України, Вищому господарському суді, Київському апеляційному господарському суді, Міністерстві юстиції України, Центральній виборчій комісії України, Антимонопольному комітеті України, Фонді державного майна, Київській міській раді тощо. Нині укладено договори про проходження практики студентами юридичного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана з 44 установами, які можуть прийняти понад 300 студентів. Загальні підсумки проходження практики свідчать про те, що більшість студентів отримує позитивні відгуки від керівників баз практик, оцінки «добре» й «відмінно».

Випускники спеціальності «Правознавство» обіймають посади юрисконсультів підприємств, державних установ та організацій, юристів у сфері міжнародно-економічної та зовнішньоекономічної діяльності, суддів, відповідних фахівців у правоохоронних органах, інспекторів фіскальної служби, нотаріусів, спеціалістів фінансових органів, державних структур соціального забезпечення, викладачів правознавства, наукових співробітників та ін.

Важливим самостійним напрямом діяльності юридичного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана є дослідження актуальних загальнотеоретичних і практичних проблем юридичної науки. Цінним здобутком роботи колективу факультету стало видання монографій «Теоретичні і практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави» за загальною редакцією д.ю.н., проф., чл.-к. НАН України В. Ф. Опришка, д.політ.н., проф. Ф. П. Шульженка. Монографія стала логічним завершенням дослідження загальнофакультетської наукової теми «Проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку України».

В межах наукової тематики ка­фед­р факультету були видані монографії д.політ.н. Ф. П. Шульженка «Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації», к.ю.н., доц. О. О. Гайдуліна «Зближення контрактного права європейських країн», д.ю.н., проф. А. В. Омельченка «Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні», к.ю.н., доц. І. М. Шаркової «Принцип добросовісності в римському приватному праві: історія та сучасність», д.ю.н., проф. В. М. Поповича «Теорія держави і права: концепція, праксеологія і методологія розвитку» та «Проблеми розслідування економічних злочинів», д.ю.н., доц. М. О. Міщука «Теоретико-правові засади соціального партнерства в Україні» та ін. Також була видана колективна монографія «Адміністративно-правові засади охорони навколишнього природного середовища в Україні» за загальною редакцією д.ю.н., проф. В. Ф. Опришка, підготовлена за результатами дослідження факультетської теми «Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи».

У 2015 р. розпочалося виконання планової науково-дослідної теми «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства». Крім того, кожна ка­фед­ра працює над дослідженням наукових проблем відповідно до власної ­тематики.

Згідно з нормативними вимогами щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, на юридичному факультеті у 2004 р. відкрито аспірантуру, де здійснюється набір за такими спеціальностями: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». В аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва навчаються 23 особи, більшість є випускниками юридичного факультету. Також на факультеті активно функціонує Інститут здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук із зазначених спеціальностей.

У спеціалізованій вченій раді юридичного факультету захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук такі аспіранти та викладачі: Ю. П. Бурило, І. С. Куненко, О. С. Літошенко, Ю. В. Мельник, М. В. Процишен, Ю. М. Рижук, Ю. О. Шматова, І. С. Ярошенко та ін.

На факультеті працюють доктори наук Ю. П. Бурило, О. В. Київець, А. В. Омельченко, В. П. Печуляк, В. М. Попович, О. В. Солдатенко, С. І. Шимон, Ф. П. Шульженко та ін.


Студенти юридичного факультету із проф. Джорджтаунського університету Річардом Роу

Науково-дослідна робота студентів спрямована на оволодіння методами та прийомами наукового дослідження, а також на формування знань, умінь та навичок самостійного виконання науково-дослідних завдань. Студенти беруть участь у роботі наукових проблемних груп та гуртків, в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, брейн-рингах, круглих столах, студентських наукових конференціях різних рівнів, займаються написанням наукових статей. Нині на юридичному факультеті працюють 18 наукових гуртків та проблемних груп, у складі яких — понад 150 студентів.

У 2010–2011 навчальному році команда факультету посіла п’яте місце на Всеукраїнській олімпіаді з правознавства, яка відбулася в Харківській національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

У 2013–2014 навчальному році у Міжнародному конкурсі з комерційного арбітражу (Україна, Польща, Казахстан та ін.) перемогу здобули Матвієнко Ольга, Матвієнко Олександра та Галушко Марія, посівши другі та треті місця. Команда факультету посіла четверте, а в 2014–2015 навчальному році — третє місце.

Студентки юридичного факультету Ірина Половець, Тетяна Херувімова та Катерина Нікіпєлова перемогли у Міжнародних судових дебатах із права СОТ на Національному раунді в м. Львові та Регіональному Європейському раунді у Бельгії, а також взяли участь у Міжнародному раунді в Домініканській Республіці, за результатами якого увійшли до десятки кращих команд.

Сьогодні юридичний факультет є провідним осередком юридичної освіти України. В межах підготовки бакалаврів за спеціальністю «Правознавство» студенти упродовж перших трьох років навчання отримують фундаментальну освіту та психолого-педагогічну підготовку, а на IV курсі викладаються фахові дисципліни. Профільні ка­фед­ри здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Правознавство» на основі таких програм: «Правове регулювання економіки», «Міжнародне економічне право», «Господарське судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності».

«Правове регулювання економіки» — перша магістерська програма за спеціальністю «Правознавство», відкрита у 2002 р. як результат плідної співпраці юридичного факультету із провідними західноєвропейськими вищими навчальними закладами у межах програми Європейського Союзу TEMPUS-TACIS (1999–2002).

Особливістю цієї магістерської програми є її універсальність. Вона містить інформацію про юридичні права та обов’язки суб’єктів господарських правовідносин, надання юридичних послуг, правотворчу та іншу юридичну діяльність у сфері національної економіки. Зважаючи на це, професійна кар’єра магістра права за магістерською програмою «Правове регулювання економіки» пов’язана з роботою працівників державних органів, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів; посадами юрисконсульта підприємства, консультанта з правових питань, викладача юридичних дисциплін та наукового співробітника. Головним чином випускники магістратури юридичного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана здійснюють правозастосовчу, правоохоронну, нормотворчу, правоосвітню, наукову діяльність тощо.

З 2009 р., завдяки співпраці з Вищим господарським судом України та Національним банком України, юридичний факультет здійснює підготовку фахівців — магістрів права, за магістерськими програмами «Господарське судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності», які передбачають якісно новий рівень фахової підготовки юристів у галузі господарського судочинства та правового регулювання банківської діяльності, поглиблену спеціалізацію у зазначених сферах діяльності з орієнтацією на реально існуючий у державі ринок праці.

Відкриття магістерської програми «Господарське судочинство» зумовлене роллю спеціалізованих господарських судів у судовій системі України, а, отже, і фахівців, які мають забезпечувати їхнє функціонування. Спеціалізованим об’єктом, що визначає спеціальні компетенції магістрів права за цією магістерською програмою, є юридичне забезпечення правотворчої та іншої юридичної діяльності у галузі господарського судочинства. Випускники магістратури за магістерською програмою «Господарське судочинство» можуть працювати у різних ланках спеціалізованих господарських судів: Вищому господарському суді України, апеляційних та місцевих господарських судах, державних та недержавних організаціях і установах (консалтингових компаніях, юридичних підрозділах приватних фірм), які беруть участь у захисті законних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності, а також в органах державної влади, зокрема їх юридичних підрозділах, науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах. Магістр права з магістерської програми «Господарське судочинство» за умови набуття відповідного досвіду може вільно адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як освітня, науково-дослідна, правоохоронна, слідча та правозахисна.

Не менш важливим і перспективним є впровадження магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності», зважаючи на існуючу на ринку праці потребу в кваліфікованих юристах, які спеціалізуються на питаннях правового регулювання відносин у сферах фінансової та банківської діяльності, здатні у повсякденній практичній роботі забезпечувати юридичний супровід функціонування як відповідних фінансових установ, так і їх клієнтів — юридичних та фізичних осіб. Професійні компетенції магістрів права за цією магістерською програмою формуються, виходячи зі специфіки юридичної діяльності у фінансовій та банківській сферах, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в юридичних та інших підрозділах органів державної влади, зокрема таких: Міністерство фінансів України, Національний банк України, Державна фіскальна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державна служба фінансового моніторингу України тощо.


Квітуча Україна. Студенти юридичного факультету Ю. Максименко та Є. Чорний

У вересні 2006 р. на юридичному факультеті КНЕУ вперше був здійснений набір студентів за магістерською програмою «Міжнародне економічне право». Її створення стало результатом реалізації європейського проекту TEMPUS за участю університетів Відня (Австрія), Неаполя (Італія) та Ньюкасла (Велика Британія).

Ця магістерська програма унікальна за змістом і призначена для сучасних амбітних молодих людей, які мають ґрунтовну базову юридичну освіту, розуміють основні закономірності розвитку економіки, зокрема міжнародної, та знають багато іноземних мов. Навчаючись за програмою «Міжнародне економічне право», студенти отримують глибокі знання із національного економічного законодавства, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, окремих сфер міжнародних економічних відносин, права ЄС, а також набувають практичних навичок, що дає їм можливість бути професійно ефективними і конкурентоспроможними юристами в умовах викликів глобалізації та регіональної інтеграції, успішно працювати в державних органах і установах, національних, іноземних та міжнародних компаніях в Україні та за її межами.

На додаток до загальних професійних компетенцій магістрів права, випускники цієї магістерської програми отримують ще й спеціальні. Вони зумовлені спеціалізованим об’єктом роботи, а саме юридичним забезпеченням діяльності учасників міжнародних економічних відносин у сфері міжнародної торгівлі, міжнародних інвестицій тощо. Спеціальні професійні компетенції випускника магістерської програми «Міжнародне економічне право» можуть виявлятися у різних сферах, пов’язаних із юридичною професією, зокрема у науково-педагогічній, науково-дослідній, просвітницькій та експертно-аналітичній. Випускник вказаної магістерської програми може здійснювати послідовне і чітке викладення матеріалу дисциплін спеціалізації з метою навчання; організовувати і проводити заходи щодо популяризації і роз’яснення інформації про європейську та євроатлантичну інтеграцію, перспективи і можливі наслідки вступу України до ЄС, НАТО, інших інтеграційних об’єднань; здійснювати аналіз міжнародних та внутрішньодержавних правових джерел з питань міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічної діяльності на предмет наявності прогалин і колізій; формулювати актуальні теоретичні і практичні проблеми, пропонувати ефективні шляхи і способи їхнього вирішення; аналізувати й оцінювати окремі положення міжнародних економічних договорів і міжнародних контрактів щодо відповідності основним нормам і принципам міжнародного економічного права; оцінювати зміст положень міжнародно-правових актів щодо відповідності Конституції України; прогнозувати можливі правові, економічні і організаційні наслідки, пов’язані з виконанням міжнародних контрактів; проводити аналітичні огляди законодавства зарубіжних країн з окремих питань правового регулювання участі у міжнародному економічному співробітництві.

Під час безпосередньої правової діяльності від випускника очікується володіння методиками та навичками гармонізації відповідного законодавства України з нормами міжнародних економічних організацій та правом ЄС; правового забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності й участі в міжнародних економічних відносинах; підготовки зовнішньоекономічних договорів, претензій із суперечок у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інших матеріально та процесуально-правових документів; участі в переговорах з іноземними контрагентами та сприяння узгодженню позицій сторін при укладенні міжнародних контрактів і розв’язанні конфліктних ситуацій щодо міжнародної купівлі-продажу товарів, міжнародних перевезень, іноземних інвестицій тощо; представництва в судових та арбітражних органах; консультування і надання правових послуг з питань зовнішньоекономічної діяльності, митного і валютного регулювання, іноземних інвестицій; аналізу стану законодавства, пов’язаного з правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності; контролю за належним виконанням зовнішньоекономічних контрактів; представництва та юридичного забезпечення інтересів клієнта з питань зовнішньоекономічної діяльності в суді, арбітражі, митних органах тощо.

У правоохоронній та правозахисній сферах спеціальні компетенції випускника магістерської програми «Міжнародне економічне право» передбачають володіння навичками застосування правових інструментів і механізмів, спрямованих на запобігання і припинення правопорушень у зовнішньоекономічній діяльності та застосування матеріально і процесуально-правових механізмів захисту прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. При цьому вимагається суворий та чіткий нагляд за додержанням вимог митного, валютного, антидемпінгового, податкового та іншого законодавства під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Усі ці компетенції, особливо затребувані на сучасному ринку праці, безумовно роблять випускників юридичного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана конкурентоспроможними.Ка­фед­рА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА


ШУЛЬЖЕНКО
Федір Пилипович
Завідувач ка­фед­ри, доктор політичних наук, професор

Ф. П. Шульженко — завідувач ка­фед­ри, почесний член Союзу юристів України.

Вищу юридичну освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. У 1971–1987 рр. працював у оперативних підрозділах Міністерства внутрішніх справ. Полковник у відставці.

З 1987 до 1991 р. був викладачем у Київському філіалі Всесоюзного інституту підготовки керівних кадрів МВС СРСР. У 1992–1997 рр. обіймав посаду доцента, а потім — професора у Київському інституті при Національній академії внутрішніх справ України. У 1990 р. в Інституті філософії НАН України захистив кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню особливостей політико-правової свідомості працівників державних силових структур в умовах трансформаційних змін суспільства.

У 1997 р. був завідувачем відділу конституційного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України, а в 1998 р. — заступником директора з наукової роботи цього інституту та за сумісництвом — завідувачем ка­фед­ри правознавства Київського національного економічного університету.

У 2000 р. перейшов на постійну роботу в КНЕУ на посаду завідувача ка­фед­ри правознавства. У 2009 р. став доктором політичних наук, захистивши дисертацію на тему «Соціально-правова держава: сутність, проблеми політичної модернізації».

Є автором понад 120 наукових та навчально-методичних праць, з них: дві індивідуальні («Держава і право у суспільно-політичній думці України: основні етапи розвитку», «Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації») та дві колективні монографії («Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави», «Корупція і національна безпека»). Проф. Ф. П. Шульженко — автор двох і співавтор 12 підручників та навчальних посібників, двох коментарів до законів ­України. Два підручники і п’ять навчальних посібників Ф. П. Шульженка мають гриф Міністерства освіти і науки України. Курс лекцій «Історія вчень про державу і право», згідно з Рішенням Ради Спілки юристів України від 6 жовтня 1998 р. удостоєний другої премії як краще юридичне видання серед вітчизняних навчальних видань.

Науково-практичний коментар Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», співавтором якого був Ф. П. Шульженко, на ІІІ Все­українському конкурсі на краще юридичне видання (1999–2000) удостоєний спеціальної премії Спілки юристів України. У 2007 р. Федір Пилипович нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Здійснює наукове керівництво підготовкою дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Є членом Вченої ради університету, а також членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».Обговорення робочих моментів кафедри

Ка­фед­ра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Університетська освіта та юридична деонтологія», «Соціологія права», «Філософія права», «Нормотворча діяльність», «Права людини: система та правовий механізм забезпечення», «Правові системи сучасності» — для студентів бакалаврату; «Проблеми теорії держави і права», «Методологія науково-правових досліджень» — для студентів, які навчаються в магістратурі.

Колектив ка­фед­ри здійснює наукову та науково-до­слід­ну діяльність за такими напрямами: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права, теорія та історія політики, правові проблеми політичних інститутів та процесів.

Викладання навчальних дисциплін здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовчої діяльності, визначних досягнень юридичної науки. Навчально-методична робота працівників ка­фед­ри спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами необхідного мінімуму знань. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних ка­фед­р інших навчальних закладів.

Професорсько-викладацький склад ка­фед­ри працює над підготовкою навчальних програм, посібників та методичних матеріалів. За останні роки оновлено всю навчально-методичну базу, видано підручники, навчальні посібники та інші навчально-методичні роботи з дисциплін, викладання яких забезпечує ка­фед­ра. У навчальному процесі активно використовуються інноваційні технології навчання, комп’ютерна техніка, проблемні лекції, тренінги, кейс-технології тощо.

З часу створення ка­фед­ри (2004) викладачами опубліковано 42 підручники, навчальні посібники і практикуми, серед них сім — з грифом Міністерства освіти і науки України.

Колектив ка­фед­ри працює над дослідженням ка­фед­ральної («Теоретико-правові та практичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні») та факультетської («Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства») тем.

У контексті зазначених тем докторські дисертації пишуть доценти В. І. Риндюк, І. М. Шаркова, Л. О. Кожура, Ю. М. Рижук та Г. С. Тимчик.


Колектив кафедри. Зліва направо: ст. викл., к.ю.н. А. В. Макаренко, доц. каф., к.ю.н., доц. І. М. Шаркова, асист. М. В. Маркарян, зав. каф., проф. каф., д.політ.н., проф. Ф. П. Шульженко, заст. зав. каф. з навч.‑метод. роб., доц. каф., к.ю.н., доц. Л. О. Кожура, заст. декана, доц. каф.,
к.ю.н., доц. Ю. М. Рижук, доц. каф., к.ю.н., доц. І. О. Ієрусалімова, заст. зав. каф. з наук. роб., доц. каф., к.ю.н., доц. В. І. Риндюк

 

Ка­фед­рА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


БУРИЛО
Юрій Павлович
Завідувач ка­фед­ри, доктор юридичних наук, доцент

Ю. П. Бурило — завідувач ка­фед­ри.

Народився 6 жовтня 1980 р. у м. Бердичеві Житомирської області. У 2003 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського національного економічного університету і вступив до аспірантури цього ж вишу. З червня 2006 р. до вересня 2008 р. працював асистентом ка­фед­ри конституційного та адміністративного права. У травні 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері». У 2008 р. — старший викладач, а у 2010 р. — доцент ка­фед­ри конституційного права. З грудня 2008 до вересня 2012 р. виконував обов’язки заступника декана юридичного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана.

У травні 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правове регулювання інформаційної діяльності у сфері господарювання».

З вересня 2014 р. обіймає посаду завідувача ка­фед­ри конституційного та адміністративного права. З січня 2013 р. і до сьогодні працює за сумісництвом старшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Сфера професійних та наукових інтересів Ю. П. Бурила охоплює питання інформаційного, адміністративного, господарського та цивільного права. Автор 70 наукових та навчально-методичних праць.


Офіційним «днем народження» ка­фед­ри вважається 1 жовтня 1999 р., коли, згідно з Наказом ректора університету, було створено ка­фед­ру державно-правових дисциплін. У перші сторінки її історії вписано шість викладачів, які перейшли з інших ка­фед­р — правознавства та правового регулювання економіки. За всю історію роботи ка­фед­ри її очолювали досвідчені фахівці, такі як С. Р. Станік (колишній міністр юстиції України), доктори юридичних наук П. В. Діхтієвський та О. І. Ющик. У 2010 р. завідувачем ка­фед­ри став к.ю.н., доц., академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, лауреат премії Ярослава Мудрого О. Д. Крупчан.

Ка­фед­ра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Адміністративне судочинство», «Організація судових і правоохоронних органів», «Адміністративне право», «Інформаційне право», «Правові основи управління у сфері економіки».

Викладачі ка­фед­ри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, займаються науковими дослідженнями та вдосконаленням навчальних планів і програм відповідно до змін чинного законодавства, проходять курси підвищення кваліфікації. Навчальний процес складається із традиційних форм та методів (лекційних і семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи зі студентами) та інноваційних (ділові ігри, тренінги, ситуаційні завдання, колоквіуми, відео-лекції, сучасні мультимедійні презентації), які розробляються для конкретного курсу.

Невід’ємною складовою професійної діяльності викладачів є наукова робота. Основні результати наукових пошуків викладачів ка­фед­ри висвітлені у дисертаціях та наукових публікаціях (монографії, підручники, наукові статті та доповіді). Над дисертаційними дослідженнями працюють: Л. Р. Тимофєєва, С. В. Залєсова, Є. І. Бондаренко. Викладачами ка­фед­ри видано п’ять монографій, з них дві — індивідуальні.

Нині професорсько-викладацький колектив ка­фед­ри складає 11 осіб, з них: один доктор юридичних наук (Ю. П. Бурило), вісім кандидатів юридичних наук (С. В. Ворушило, М. В. Процишен, О. Ф. Климюк, А. В. Макаренко, Л. В. Міхневич, Ю. В. Луценко, О. М. Охотнікова, Ю. М. Рудь) та один асистент (О. В. Харенко). Навчально-методична робота ка­фед­рального колективу спрямована на поліпшення навчального процесу задля кращого засвоєння студентами навчальних дисциплін, що викладаються на ка­фед­рі.

Професорсько-викладацький склад ка­фед­ри постійно вдосконалює навчально-методичні матеріали, розробляє навчальні програми, видає навчальні посібники, практикуми та методичні рекомендації щодо самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін. За роки роботи ка­фед­ри викладачами підготовлено 18 навчальних, навчально-методичних посібників та практикумів, десятки наукових статей. Співробітники ка­фед­ри постійно проводять науково-методичні ка­фед­ральні семінари, беруть участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях.


Колектив кафедри. Зліва направо: ст. викл. Л. Р. Тимофєєва, доц. каф., к.ю.н Ю. М. Рудь, ст. викл. А. М. Шморгун,
зав. каф., д.ю.н, доц. Ю. П. Бурило, доц. каф., к.ю.н. О. Ф. Климюк, доц. каф., к.ю.н С. В. Ворушило,
доц. каф., к.ю.н., доц. О. М. Охотнікова, асист. О. В. Харенко

 

Ка­фед­рА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ


ВАСИЛЬКІВСЬКА
Ірина Петрівна
Завідувач ка­фед­ри, кандидат юридичних наук, доцент

І. П. Васильківська — завідувач ка­фед­ри. Народилася 3 грудня 1973 р. у м. Березне Рівненської області.

У 1996 р. з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія і правознавство». Того ж року вступила до аспірантури НПУ ім. М. П. Драгоманова, після закінчення якої працювала викладачем на ка­фед­рі правознавства цього університету.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Кримінологічні аспекти сімейного виховання» зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Протягом 2001–2005 рр. працювала доцентом ка­фед­ри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Виконувала обов’язки заступника декана юридичного факультету.

З вересня 2006 р. — доцент ка­фед­ри конституційного та адміністративного права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Викладає навчальні дисципліни «Кримінальне право», «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки», «Юридична відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері». Має понад 30 публікацій, серед яких: навчальний посібник і практикум з кримінального права України, навчальний посібник «Основи правознавства» (у співавторстві). Автор мережевого курсу в інтегрованому середовищі WebCT «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки».

Займається розробкою і реалізацією інноваційних освітніх продуктів, у тому числі новітніх навчальних програм, креативних курсів лекцій, навчальних курсів, орієнтованих на застосування сучасних методів викладання.


Історія ка­фед­ри кримінального права та процесу розпочинається з грудня 2015 р. До цього часу кримінально-правові навчальні дисципліни (науки) викладалися фахівцями ка­фед­ри конституційного та адміністративного права. Згідно з Ухвалою Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 24 грудня 2015 р., зі складу ка­фед­ри конституційного та адміністративного права виокремлено ка­фед­ру кримінального права та процесу, яка відтоді функціонує як окремий структурний підрозділ юридичного факультету.

Ка­фед­ра кримінального права та процесу забезпечує викладання таких нормативних наук (дисциплін) і вибіркових курсів для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Правознавство»: «Кримінальне право», «Кримінально-процесуальне право», «Криміналістика», «Кримінологія», «Судова риторика», «Адвокатура», «Основи правової кваліфікації злочинів», «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки», «Юридична відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері». Кожна дисципліна забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами.

Викладачі ка­фед­ри здійснюють плідну науково-дослідну роботу. Ними написано і опубліковано десятки наукових статей з актуальних проблем кримінального права, процесу та кримінології; видано низку навчальних, навчально-методичних посібників та практикумів, у тому числі: І. П. Васильківською — навчальний посібник «Кримінальне право України. Загальна частина» (2013) та практикум (2015 р., у співавторстві), К. І. Ілікчієвою — практикум «Адвокатура та судова риторика» (2013 р., у співавторстві), С. Ю. Задерейко — практикум «Кримінально-процесуальне право» (2011 р., у співавторстві).

Викладачі ка­фед­ри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність: відвідують курси підвищення кваліфікації, тематичні семінари з тим, аби потім впровадити і застосувати найновітніші методики, інноваційні технології навчання на лекційних, семінарських (практичних) заняттях, створити найсприятливіші умови для розвитку творчих здібностей студентів.


Колектив кафедри. Зліва направо: проф. каф., к.ю.н., доц. Г. О. Усатий, заст. декана юридичного факультету, доц. каф., к.ю.н. К. І. Ілікчієва, зав. каф., к.ю.н., доц. І. П. Васильківська, асист. каф. С. Ю. Задерейко, ст. викл. А. В. Чугаєвська, доц. каф., к.ю.н. Ю. М. Нечипорук,
доц. каф., к.ю.н. С. С. Аскеров

 

Ка­фед­рА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


ШИМОН
Світлана Іванівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор юридичних наук, доцент

С. І. Шимон — завідувач ка­фед­ри, відмінник освіти України. Народилася 7 листопада 1963 р. Навчалася у школі в м. Мукачеві Закарпатської області. Вищу юридичну освіту здобула в Київському університеті імені Тараса Шевченка (1992). Кандидатську дисертацію захистила на тему «Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав» (1998), а докторську — на тему «Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)» (2014). Вчене звання доцента присвоєно на ка­фед­рі правового регулювання економіки (2002).

У сфері наукової та науково-педагогічної діяльності працює понад 20 років, з яких більше ніж десять років — на юридичному факультеті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, де обіймала посади доцента, заступника завідувача ка­фед­ри правового регулювання економіки, завідувача ка­фед­ри цивільного та трудового права. З вересня 2015 р. є завідувачем ка­фед­ри правового регулювання економіки.

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, зокрема авторської монографії, 80 статей у фахових наукових виданнях; навчальних посібників з цивільного та торгового права зарубіжних країн, з сімейного права; навчально-методичних посібників з цивільного та сімейного права; підручників у складі авторських колективів; науково-практичних коментарів до Цивільного кодексу України.

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (2006) та нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2015).


Ка­фед­ра правового регулювання економіки є базовим структурним підрозділом юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; вона має статус випускової у галузі знань «Право» для студентів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

З моментом заснування ка­фед­ри правового регулювання економіки (1996) пов’язується початок історії юридичної освіти в КНЕУ ім. В. Гетьмана. З часу її створення 19 років поспіль ка­фед­рою керував д.ю.н., проф., чл.-к. НАН ­України В. Ф. Опришко. З вересня 2015 р. завідувачем ка­фед­ри є д.ю.н., доц. С. І. Шимон.

Організацію навчально-методичної діяльності, в якій професорсько-викладацький склад ка­фед­ри завжди досягав значних успіхів, здійснює заступник завідувача ка­фед­ри з навчально-методичної роботи. За всю історію ка­фед­ри цю посаду обіймали: А. В. Омельченко (1997–2000), С. І. Шимон (2000–2004), І. В. Медведь (2004–2007), В. М. Черешнюк (2007–2008), Н. А. Фукс (2008–2016), О. Ю. Шматова (з березня 2016 р.). Координацію наукової діяльності професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ка­фед­ри здійснює заступник завідувача з наукової роботи. Ці функції послідовно виконували: Т. О. Кагал (1996–2000), Н. С. Мороховська (2000–2002), О. Ю. Нечипоренко (2002–2015), В. Б. Марченко (з вересня 2015 р.).


Засідання кафедри. Зліва направо: доц. каф., к.ю.н. Є. П. Коломієць-Людвіг, асист. А. В. Замрига, доц. каф., к.ю.н., доц. О. С. Літошенко, асист. В. Л. Чихірьов, доц. каф., к.ю.н. Е. В. Кулага, асист. Г. І. Дзяхар, заст. зав. каф., доц. каф., к.ю.н. Ю. О. Шматова,
ст. викл., к.ю.н. К. В. Химичук, доц. каф., к.ю.н., доц. В. Б. Марченко, асист. О. М. Хілько, доц. каф., к.ю.н., доц. П. В. Кикоть,
доц. каф., к.ю.н., доц. І. А. Галіахметов, доц. каф., к.ю.н., доц. О. К. Намясенко, зав. каф., д.ю.н., доц. С. І. Шимон,
доц. каф., к.е.н., доц. О. Ю. Нечипоренко, к.е.н., доц. Н. А. Фукс

Нині ка­фед­ра правового регулювання економіки об’єднує 23 науково-педагогічних працівники, з яких: один доктор юридичних наук, 15 кандидатів наук (дев’ять мають вчене звання доцента). Ка­фед­ра забезпечує викладання 21 навчальної дисципліни («Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Земельне право», «Корпоративне право», «Актуальні проблеми господарського права», «Актуальні проблеми господарського судочинства», «Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів» тощо). Крім того, працівниками ка­фед­ри забезпечується викладання низки господарсько-правових дисциплін для студентів Інституту бізнес-освіти, Центру післядипломної освіти КНЕУ та економічних факультетів університету, зокрема таких: «Правове регулювання господарської діяльності», «Правове регулювання корпоративних відносин», «Конкурентне та антимонопольне законодавство в Україні» та ін. Професорсько-викладацьким складом ка­фед­ри розроблено і впроваджено в навчальний процес магістерські програми: «Правове регулювання економіки» (реалізується також в Інституті бізнес-освіти), «Господарське судочинство».


Засідання науково-методичної секції. Зліва направо: асист. І. С. Зубачова, ст. викл., к.ю.н., Ю. В. Сагайдак, доц. каф., к.е.н., доц. О. Ю. Нечипоренко, асист. О. М. Хілько, асист. В. М. Остапович

У скарбниці наукових здобутків професорсько-викладацького складу — низка авторських і колективних наукових та навчально-методичних праць: монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів. Так, за останні п’ять років було опубліковано три монографії (з яких одна — колективна), два підручники, кілька навчальних посібників, понад 130 праць у фахових наукових виданнях та багато інших робіт. Тривалий час (2008–2014) науковці ка­фед­ри здійснювали наукові дослідження в межах загальної факультетської наукової теми «Законодавче забезпечення вирішення проблем, пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи». За результатами розробки цієї проблематики захищено кілька кандидатських дисертацій, проведено науково-практичну конференцію (2011), опубліковано колективну монографію (2015) та низку праць у фахових наукових виданнях.

З 2015 р. професорсько-викладацький склад ка­фед­ри здійснює наукові пошуки з проблем розвитку господарського та підприємницького законодавства України у зв’язку зі створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом у контексті роботи над загальною науковою темою юридичного факультету «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства».

При ка­фед­рі функціонує аспірантура зі спеціальностей 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: асист. А. В. Замрига, доц. каф., к.ю.н., доц. О. К. Намясенко,
доц. каф., к.ю.н. Є. П. Коломієць-Людвіг, зав. каф., д.ю.н., доц. С. І. Шимон, заст. зав. каф., доц. каф., к.ю.н. Ю. О. Шматова,
ст. викл., к.ю.н. К. В. Химичук, доц. каф., к.ю.н., доц. О. С. Літошенко, доц. каф., к.ю.н. Е. В. Кулага, асист. В. Л. Чихірьов;
другий ряд: ст. викл. В. М. Уложенко, доц. каф., к.ю.н., доц. П. В. Кикоть, доц. каф., к.ю.н., доц. І. А. Галіахметов,
асист. Г. І. Дзяхар, доц. каф., к.ю.н., доц. В. Б. Марченко

 

Ка­фед­рА ФІНАНСОВОГО ПРАВА


СОЛДАТЕНКО
Оксана Володимирівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор юридичних наук, професор

О. В. Солдатенко — завідувач ка­фед­ри, декан юридичного факультету.

Має вищу економічну (1995) та юридичну (2004) освіти, вчені звання доцента за ка­фед­рою податків та оподаткування (2003) і старшого наукового співробітника за спеціальністю «Фінанси, гроші, кредит» (2005), професора за ка­фед­рою конституційного та адміністративного права (2014). Спеціалізується на проблемах фінансового, зокрема бюджетного права. Є автором понад 170 наукових статей, монографій і навчальних посібників. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Ка­фед­ру фінансового права створено у грудні 2015 р. Вона має статус випускової для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за магістерською програмою «Правове регулювання фінансової діяльності».

Ка­фед­ра фінансового права для студентів освітньо-кваліфі­каційного рівня «бакалавр» забезпечує викладання таких наук (дисциплін): «Податкове право», «Фінансове право»; а для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» — «Правове регулювання валютних відносин», «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин», «Правове регулювання контролю у фінансовій та банківській сферах», «Правове регулювання функціонування банківської системи», «Правові засади банківського нагляду», «Договори у сфері фінансових послуг», «Правове регулювання фондового ринку». Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» та Інституту бізнес-освіти вивчають науку (дисципліну) «Фінансове право».

Професорсько-викладацьким складом ка­фед­ри здійснюється підготовка навчально-методичної літератури — монографій, підручників, навчальних посібників, навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін, навчальних робочих програм, закріплених за ка­фед­рою.

Всі викладачі ка­фед­ри задіяні у виконанні загальнофакультетського планового дослідження «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства», зокрема в частині удосконалення правового регулювання банківської системи України з урахуванням стандартів ЄС, розвитку бюджетного законодавства України з огляду на досвід ЄС, поліпшення податкового законодавства в умовах інтеграції України до ЄС.


Робочі моменти кафедри. Зліва направо: доц. каф., к.е.н., доц. О. Ю. Нечипоренко, доц. каф., к.е.н., доц. Н. А. Фукс,
зав. каф., д.ю.н., проф. О. В. Солдатенко

Колектив кафедри. Зліва направо: доц. каф., к.ю.н., доц. Д. Д. Коссе, доц. каф., к.ю.н., доц. М. А. Пожидаєва, зав. каф., д.ю.н., проф. О. В. Солдатенко, асист. каф. Б. В. Богдан,
доц. каф., к.е.н., доц. Н. А. Фукс, доц. каф., к.е.н., доц. О. Ю. НечипоренкоКа­фед­рА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА


ОМЕЛЬЧЕНКО
Андрій Володимирович
Завідувач ка­фед­ри, доктор юридичних наук, професор

А. В. Омельченко — заві­дувач ка­фед­ри.

Має вищу історичну, юридичну та економічну освіти. У 1994 р. закінчив Київський державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія і право». У 2000 р. став випускником магістратури Київського національного економічного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 1996 р. в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Державне управління іноземними інвестиціями в Україні (організаційно-правові питання)». У 1999 р. йому присвоєно вчене звання доцента.

У 2012 р. в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні».

У 2013 р. йому присвоєно вчене звання професора.

З 1994 р. до 2007 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, заступником завідувача ка­фед­ри правового регулювання економіки, заступником декана юридичного факультету ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». З 2007 р. обіймає посаду завідувача ка­фед­ри цивільного та трудового права.

Крім науково-викладацької роботи, займався юридичною практикою, перебував на державній службі. З 2001 до 2004 р. був заступником голови Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Має 4 ранг державного службовця. Був членом делегації України на переговорах щодо вступу України до Світової організації торгівлі, членом урядової частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової організації торгівлі, брав участь у роботі інших міжвідомчих робочих органів. Має низку галузевих нагород.

А. В. Омельченко обіймав посаду голови Науково-експертної ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Є членом Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, Робочої групи з правових питань при Комітеті підприємців у сфері зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-промисловій палаті України, Комітету з електронних комунікацій при Торгово-промисловій палаті України, Союзу юристів України.

Автор понад 100 наукових, науково-популярних, аналітичних та навчально-методичних публікацій у сфері конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, інвестиційного права, а також права зовнішньоекономічної діяльності, права Європейського Союзу, міжнародного економічного права та міжнародного порівняльного права. Серед них: дві індивідуальні та чотири колективні монографії, навчальний посібник, два підручники (у співавторстві, рекомендовані Міністерством освіти і науки України).


Ка­фед­ра цивільного та трудового права є структурним підрозділом університету, який проводить навчально-виховну та методичну діяльність, а також здійснює наукову та науково-дослідну ‌­роботу. Професорсько-викладацьким колективом ка­фед­ри виконуються завдання за такими напрямами: навчально-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін ка­фед­ри, підготовка навчально-методичної літератури, впровадження інноваційних форм навчання, наукова та науково-методична діяльність, організація самостійної роботи та практики студентів, виховна робота та ін.


Обговорення поточних питань роботи кафедри

На ка­фед­рі викладається 17 навчальних дисциплін. З них 11 — на бакалаврському («Римське приватне право», «Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право», «Трудове право ­України», «Право соціального забезпечення», «Житлове право», «Нотаріат в Україні», «Право інтелектуальної власності», «Сімейне право», «Екологічне право», «Цивільне порівняльне право») та шість — на магістерському освітньо-кваліфікаційному рівні («Договірне право», «Проблеми цивільного права», «Авторське право і право промислової власності», «Охорона та захист трудових прав працівників», «Правове регулювання страхової діяльності», «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності»).

Навчально-методична робота ка­фед­ри необхідна для забезпечення та успішної реалізації навчального процесу. Згідно з нормативними документами університету, ка­фед­рою розроблено пакети навчально-методичного забезпечення дисциплін, постійно оновлюється навчальна та навчально-методична література. Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи ка­фед­ри є: розширення та актуалізація наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес.

Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності ка­фед­ри, яка здійснюється за темою «Цивільно-правова охорона соціальних та економічних прав в умовах розбудови громадянського суспільства».

Відповідно до фахової спрямованості, на ка­фед­рі створено дві науково-методичні секції, які здійснюють загальне наукове керівництво з тематики цивільного права та цивільного процесу, а також трудового права та права соціального забезпечення. Під керівництвом ка­фед­ри функціонує п’ять наукових студентських гуртків.

Значну увагу колектив ка­фед­ри надає організації самостійної роботи студентів, проходженню ними переддипломної практики, а також виховній роботі, що головним чином здійснюється через Інститут ‌­кураторства.


Колектив кафедри. Зліва направо: доц. каф., к.ю.н., доц. О. М. Єфімов, асист. А. В. Богданець, проф. каф., д.ю.н., доц. М. О. Міщук,
доц. каф., к.ю.н., доц. І. С. Ярошенко, доц. каф., к.ю.н., доц. О. А. Іваненко, зав. каф., д.ю.н., проф. А. В. Омельченко, асист. Н. І. Кравець,
доц. каф., к.ю.н., доц. Г. В. Виноградова, доц. каф., к.ю.н., доц. Н. О. Білоусова, доц. каф., к.ю.н., доц. С. І. Кожушко, асист. Н. М. Демченко, ст. викл. Ж. Д. Куколевська, заст. зав. каф., доц. каф., к.ю.н. І. Б. Мачуська

 

Ка­фед­рА МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА


РАТУШНИЙ
Сергій Миколайович
Завідувач ка­фед­ри, кандидат юридичних наук, доцент

С. М. Ратушний — завідувач ка­фед­ри. Вищу освіту здобув на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Після успішного закінчення навчання був направлений на службу в органи внутрішніх справ, де з 1979 до 1997 р. працював на різних посадах. Згодом закінчив ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ України і, захистивши дисертацію, отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Має досвід практичної роботи в сфері міжнародних відносин. Працював у таких міжнародних організаціях: Міжнародна організація з міграції (1997–1999 рр.), Управління ООН по боротьбі зі злочинністю та контролю за наркотиками (1999–2001 рр.). Обіймав посаду викладача у різних навчальних ­закладах.

У 2004 р. працював доцентом ка­фед­ри теорії та історії держави та права КНЕУ ім. В. Гетьмана. У 2005 р., у зв’язку зі створенням ка­фед­ри міжнародного та європейського права, призначений виконувачем обов’язків завідувача цієї ка­фед­ри, а в 2007 р. — завідувачем.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Право Європейського Союзу», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне інвестиційне право». Має більш як 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

У сфері наукових інтересів С. М. Ратушного — конституційні проблеми Європейського Союзу, розвиток інституційної системи Європейського Союзу, правове регулювання міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та регіональної інтеграції, проблеми гармонізації національного законодавства з правом міжнародних організацій, міжнародно-правовий захист прав людини.

Володіє кількома іноземними мовами.


Історія ка­фед­ри міжнародного та європейського права розпочинається в червні 2005 р. Рішення про її створення стало результатом участі факультету в реалізації двох міжнародних проектів TEMPUS, завдяки чому було розроблено та впроваджено нову, першу в Україні магістерську програму «Міжнародне економічне право». Виникнення ка­фед­ри пов’язане з участю університету в Болонському процесі, запровадженням у повсякденну практику його основних стандартів і принципів.


Обговорення поточних питань. Зліва направо: доц. каф., к.ю.н., доц. О. Ю. Шереметьєва, заст. зав. каф., к.ю.н., доц. О. А. Васянович, ст. викл., к.ю.н. В. С. Єршова

Ка­фед­ра забезпечує викладання таких наук міжнародно-правового циклу: «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне торгове право», «Міжнародне економічне право і процес», «Договори в міжнародному праві», «Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами», «Система міжнародних організацій», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Право Європейського Союзу», «Контрактне право Європейського Союзу», «Міжнародне митне право», «Міжнародне інвестиційне право» та «Міжнародне економічне право» (для студентів юридичного факультету та факультету міжнародної економіки та менеджменту). Ка­фед­ра є випусковою для магістерської програми «Міжнародне економічне право».

Сьогодні на ка­фед­рі працюють два доктори та вісім кандидатів юридичних наук. Також навчальний процес забезпечують один старший викладач, два асистенти і лаборант. Педагоги ка­фед­ри є висококваліфікованими спеціалістами, досвідченими фахівцями, поєднують викладацьку діяльність з науковою та науково-дослідною роботою. На ка­фед­рі підготовлено та захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.


Колектив кафедри. Зліва направо: асист. М. Х. Малишева, проф. каф., к.ю.н., доц. В. О. Голубєва, доц. каф., к.ю.н., доц. О. О. Гайдулін,
лаб. С. В. Ніфатова, ст. викл. А. С. Фастовець, заст. зав. каф., к.ю.н., доц. О. А. Васянович, зав. каф., к.ю.н., доц. С. М. Ратушний,
проф. каф., д.ю.н., проф. В. П. Печуляк, доц. каф., к.ю.н. Н. А. Скрицька, асист. О. В. Потапова, доц. каф., к.ю.н., доц. О. Ю. Шереметьєва, ст. викл., к.ю.н. В. С. Єршова, доц. каф., к.ю.н., доц. О. А. Назаренко, асист. І. І. Науменко

 


Факультет міжнародної економіки і менеджменту   |   Зміст   |   Факультет управління персоналом, соціології та психології