НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

 
 

Декан факультету


ТУРЧЕНЮК
Василь Олександрович

 
Василь Олександрович народився у 1961 р. у с. Посягва Гощанського району Рівненської області. Після закінчення Посягвівської восьмирічної школи продовжив навчання в ЗОШ № 12 м. Рівне. В 1978 р. вступив на факультет проектування і будівництва гідромеліоративних систем Українського інституту інженерів водного господарствана, який закінчив з відзнакою і здобув кваліфікацію інженера-гідротехніка.
У 1984 р. В. О. Турченюк вступив до аспірантури кафедри сільсько-господарських меліорацій і в 1990 р. захистив кандидатську дисертацію.
Працював на посадах: інженера науково-дослідного сектору (1984-1987 рр.), молодшого наукового співробітника (1987- 1989 рр.), старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору (1989-1992 рр.) УІІВГ, асистента кафедри сільсько-господарських гідротехнічних меліорацій (1992-1997 рр.). З 1997 р. працює на кафедрі охорони праці і екології в будівництві на посадах асистента, старшого викладача і доцента.
Виконував обов’язки заступника декана гідромеліоративного факультету, а з 2000 р. - заступник директора інституту водного господарства. У 2005 р. В. О. Турченюка обрали на посаду декана факультету водного господарства.

Факультет водного господарства є базовим за напрямом діяльності університету, де готують фахівців із спеціальностей, актуальних для народного господарства України, насамперед водного.
Першого року існування вищого навчального закладу в Рівному, у 1960 р., гідромеліоративний факультет закінчили 135 випускників. До 1972 р. цей підрозділ знали як гідромеліоративний факультет. У 1972 р. у зв’язку з великим контингентом студентів було створено два факультети: проектування і будівництва гідромеліоративних систем (ФПБ ГМС) та експлуатації гідромеліоративних систем (ФЕМС).
У 1995 р. на базі ФПБ ГМС, ФЕМС і заочного гідромеліоративного знову створений гідро-меліоративний факультет із заочним відділенням. Свого часу саме він був ініціатором відкриття нових спеціальностей - ''Економіка водного господарства'', ''Екологія'', ''Землевпорядкування'', ''Автоматизація'' та інших, які з часом виділилися в самостійні факультети.
Підготовка спеціалістів з ''Водопостачання та водовідведення'' розпочалася в 1959 р. на гідромеліоративному факультеті. У 1998 р. відкрита спеціальність ''Теплогазопостачання і вентиляція''. На базі цих двох та спеціальності ''Міське будівництво і господарство'' у 1998 р. створено факультет міського будівництва і господарства.
У 2000 р. на базі гідромеліоративного, гідротехнічного та факультету міського будівництва і госпо-дарства утворили Інститут водного господарства. В 2006 р. внаслідок реорганізації інститут перейменовано у факультет водного господарства, який нині готує бакалаврів за напрямами підготовки ''Гідротехніка'' (водні ресурси) та ''Будівництво'', спеціалістів і магістрів - за спеціальностями ''Гідромеліорація'', ''Водопостачання та водовідведення'', ''Теплогазопостачання і вентиляція''.
Дипломи спеціалістів і магістрів на факультеті отримали понад 23 тисячі фахівців. Гордість факультету - це його випускники, серед яких керівники міністерств, науково-дослідних і проектних інститутів, водогосподарських управлінь, викладачі вищих навчальних закладів.
Деканами факультетів в різні роки працювали К. С. Семенов, М. О. Сілін, А. І. Свінцов, Т. М. Севастьянов, О. О. Федорець, М. І. Романько, А. І. Мацнєв, В. С. Кравченко, А. М. Никонюк, І. М. Коротун, П. Д. Сливка, В. Я. Ковшун, С. В. Ковальов, М. О. Лазарчук, А. М. Рокочинський. З 2005 р. факультет очолює В. О. Турченюк.
До складу факультету водного господарства входять такі кафедри: гідромеліорацій; експлуатації гідромеліоративних систем; водогосподарського будівництва;

Н. О. Орлова - перша жінка меліоратор, кандидат технічних наук, доцент


Л. Скрипчинська - професор кафедри гідромеліорацій

охорони праці і безпеки життєдіяльності; гідравліки; водогосподарської екології, гідрології та природокористування; водопостачання та бурової справи; водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції; українознавства.
Завідувачами семи кафедр факультету, зокрема всіх випускових, є доктори наук. На цих кафедрах функціонує аспірантура та докто-рантура, здійснюється підготовка магістрів водогосподарського та будівельного профілів.
На спеціальних кафедрах проводиться робота з метою подальшого розвитку спеціальностей відповідно до сучасних умов ринкової економіки та підвищення якості підготовки фахівців для народного господарства країни. Одним із шляхів удосконалення підготовки фахівців є подальше поглиблення їх спеціалізації, в зв’язку з чим до навчальних планів введені блоки модульних дисциплін виробничо-технічного, проектно-кон-структорського та науково-дослідного спрямування.
Навчальний процес на факультеті здійснюють досвідчені викладачі, серед яких 12 відсотків - доктори наук, професори; 70 - кандидати наук, доценти; 29 заслужених працівників вищої школи України та 9 академіків і член-кореспондентів академій наук. Високий професійний рівень науково-педагогічних кадрів, співпраця з виробництвом і науковими організаціями, наявність достатньої кількості лабораторій, обладнання, комп’ютерів, програмного та методичного забезпечення дозволяють на належному рівні здійснювати підготовку спеціалістів.
Особливу роль у навчальному процесі факультету відіграє комп’ютеризація. Студенти засвоюють основи комп’ютерної грамотності, починаючи з першого курсу при вивченні дисципліни ''Техніка користування ЕОМ'', поглиблюють їх на спеціалізаціях ''Комп’ютерні технології у водному господарстві'', і ''Інформаційні системи у водопостачанні і водовідведенні'' та використовують набуті знання у всіх спеціальних дисциплінах при виконанні курсових і дипломних проектів.
Відповідає сучасним вимогам і матеріально-технічна база факультету: аудиторії та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою, студенти працюють у локальних комп’ютерних мережах та всесвітній мережі Internet.
Факультет водного господарства є провідною організацією навчальних, науково-виробничих комплексів, до складу яких входять: Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук, головний проектно-розвідувальний інститут ''Укрводпроект'', обласні Управління з водного господарства, споріднені коледжі, технікуми, ліцеї, гімназії, школи та інші організації.
Підрозділ університету тісно співпрацює із закордонними вищими навчальними закладами: Люблінською політехнікою (Польща), Білоруською державною сільськогосподарською академією (Білорусь).
У різні роки на факультеті працювали вчені, які уславили вітчизняну науку: А. Янголь, Л. Скрипчинська, Г. Потоцький, Н. Орлова, А. Мацнєв, О. Синьов, М. Журба, П. Хоружий, Д. Сухомел, О. Огієвський, П. Фільчаков, Б. Пишкин, В. Ільїн, Г. Претро та інші.
Фундаментальні дослідження науковців факультету в галузі гідротехнічних меліорацій, очищення природних і стічних вод, які лягли в основу проектування десятків тисяч гектарів зрошувальних і осушувально-зволожувальних систем, очисних споруд, увійшли складовою частиною до ряду державних та відомчих нормативних документів. Це розробка нових методик оптимізації параметрів гідромеліоративних і водоочисних систем і управління ними, методики розрахунку надійності систем, комплекс робіт з економії та раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища при зрошенні земель, нові об’ємні захисно-фільтруючі елементи для пластмасових дренажних труб, комплекс машин для обслуговування меліоративних систем, технологічні схеми очищення природних і стічних вод, конструкції пінополістиролових фільтрів, станцій знезалізнення води, розробка конструкцій споруд знезараження стічних вод.
Студенти факультету беруть активну участь у наукових дослідженнях, польових експедиціях, виробничих випробуваннях, наукових семінарах і гуртках. Як результат науково-дослідної роботи - участь студентів у конференціях, конкурсах, публікації у спеціальних виданнях. Багатьох студентів науковці університету залучають до виконання реальних проектів у науково-виробничому бізнес-центрі, науково-дослідному секторі університету, де вони набувають досвіду та практичних навичок, які стануть їм у нагоді в трудовому житті. В рамках міжнародної програми ''TEMPUS'' студенти факультету беруть участь у тренінг-навчаннях з питань управління трансграничними вод-ними ресурсами.
Студенти факуль-тету водного госпо-дарства - щорічні учасники і переможці Всеукраїнських олімпіад з різних дисциплін та спеціальностей: зі спеціальності ''Гідро-меліорація'' - Н. Гуржій та А. Моніч; зі спеціаль-ності ''Водопостачання та водовідведення'' - С. Швороб та І. Мосійчук; студент Є. Курега - переможець олімпіади з геології, а М. Ковальчук, А. Кухар, М. Сірук стали призерами таких олімпіад. Команди студентів спеціальностей факультету є визнаними лідерами серед студентів споріднених вищих навчальних закладів. Студенти-водники неодноразово були переможцями і Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, зокрема, переможці останніх років - О. Грицина, С. Швороб.
На факультеті створені широкі можливості для занять студентів спортом, художньою само-діяльністю. Чемпіоном України серед юніорів з армреслінгу став Є. Ціцєй, бронзовим призером - М. Кельник.
Кафедра гідромеліорацій
Одна з найстаріших в університеті, а також серед споріднених кафедр водогосподарсько-меліоративного профілю інших вищих навчальних закладів України. Вона веде свій початок з 1928 р., коли був створений Київський меліоративно-землевпорядний політехнікум,

А. М. Янголь - перший завідувач кафедри гідромеліорацій


А. М. Рокочинський - завідувач кафедри гідромеліорацій

реорганізований згодом у Київський гідромеліоративний інститут. Завідувачем кафедри став відомий учений у галузі осушувальних меліорацій, доктор технічних наук, професор А. М. Янголь. У наступні роки кафедру очолювали: доктор сільськогосподарських наук, професор Л. В. Скрипчинська (1973-1975), кандидат технічних наук, доцент С. М. Коробченко (1975-1982), кандидат технічних наук, професор С. М. Гончаров (1982-1987), кандидат технічних наук, професор Г. С. Потоцький (1987-1990), кандидат технічних наук, професор С. В Ковальов (1990-1995, 2000-2003), доктор технічних наук, професор М. О. Лазарчук (1995-2000). З травня 2003 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор А. М. Рокочинський.
У 1965-1985 роках, у зв’язку з інтенсивним розвитком гідромеліоративного будівництва в Україні та СРСР, кафедра гідромеліорацій остаточно сформувалась як науково-педагогічний осередок підготовки висококваліфікованих фахівців водогосподарсько-меліо-ративного профілю. В цей ''золотий'' період була створена її сучасна навчально-матеріальна база, збільшився й зміцнів професорсько- викладацький склад кафедри. В середині 70-х років він зріс до 28 одиниць і разом з обслуговуючим персо-налом, науковими співробітниками та аспірантами кількість працівників на кафедрі досягла 64.
Інтенсивно розвивалась кафедральна наука, науково-дослідні експедиції кафедри працювали в усіх основних регіонах меліоративного будів- ництва - у Рівненській, Житомирській, Волинській, Львівській, Одеській, Київській, Закарпатській та Херсонській областях України, Псковській області Росії, в Литві. Були створені потужні наукові школи, засновниками яких стали професори А. М. Янголь і Л. В. Скрипчинська. Наукова діяльність А. М. Янголя була відома й визнана не тільки в Україні та СРСР. Він займався всім комплексом проблем осушувальних меліорацій, але найбільшим його науковим здобутком є розробка теорії і впровадження в практику двобічного регулювання водно - повітряного режиму осушуваних земель. У цих питаннях він був і залишається визнаним корифеєм. Наукову школу професора А. М. Янголя пройшли, розвинули і створили свої наукові напрямки професори Г. С. Потоцький, М. О. Лазарчук, Л. Ф. Кожушко і А. М. Рокочинський, доценти С. П. Майструк, Г. І. Сапсай, В. А. Живиця, П. І. Гаць та ін.
Науковими дослідженнями в галузі зрошувальних меліорацій на кафедрі разом з професором Л. В. Скрипчинською активно займались доценти О. Д. Обухов та О. А. Ярмолінський. Л. В. Скрипчинська і О. Д. Обухов паралельно досліджували проблематику рисосіяння. Наукову школу професора Л. В. Скрипчинської пройшли і дали їй подальший розвиток професори С. М. Гончаров і С. В. Ковальов, доценти М. Г. Степаненко, П. І. Мендусь, Б. І. Харченко, В. П. Волошин, С. М. Кропивко, С. М. Коробченко, М. Є. Козішкурт та ін.

М. О. Лазарчук - професор кафедри гідромеліорацій

Доцентом О. А. Ярмолінським за участі В. Ф. Горбатюка та Л. А. Єгоркіної були започатковані наукові дослідження в галузі теплових меліорацій, якими пізніше займались професори С. В. Ковальов та П. К. Кузьмич зі співробітниками.
У різні роки свою частку в загальний доробок кафедри внесли доценти, кандидати наук С. М. Ва-щик, Л. А. Волкова, В. Ф. Горбатюк, Ю. М. Грищенко, О. Г. Кірічок, В. О. Кузьминський, В. П. Окорський, І. О. Панасюк, П. С. Римар, А. А. Садовський, І. Ф. Сидорчук, В. А. Ступак, В. О. Турченюк, Б. І. Харченко, А. В. Черенков, асистенти О. М. Ал-леновський, М. Н. Бейкал, Я. І. Вакула, А. В. Голуб, М. Ф. Гонтаренко, М. П. Гриценюк, І. О. Жу-ромський, О. Л. Корхова, Н. О. Жидкова, А. В. Іва-ненко, О. А. Ліхо, В. І. Манькута, Г. М. Пономарцева, О. О. Чолишкіна, зав. лабораторією А. О. Парфенюк та ін.
У період 1965-1973 рр. на кафедрі працювала легендарна людина - перша жінка-меліоратор, заслужений меліоратор України, кандидат технічних наук, доцент Н. О. Орлова.
Професор С. М. Гончаров започаткував тематику і розробляв питання педагогіки вищої школи, організував лабораторію, а пізніше школу педагогічної майстерності, яка і сьогодні успішно функціонує та добре відома не тільки в університеті, але і за його межами.
Кафедра гідромеліорацій вирізняється досить потужним кадровим складом, достатньою матеріально-технічною базою, тісними контактами з Держводгоспом України і його службами, що формують наукову політику в галузі, потреби виробництва, а також творчим талантом і науковою спеціалізацією співробітників. При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія ''АСУ і САПР водогосподарських і меліоративних об’єктів'' (керівник - завідувач кафедри гідромеліорацій А. М. Рокочинський). Результати наукових досліджень успішно апробовані в умовах виробництва та увійшли до комплекту нормативних документів з 16 найменувань для проектних та експлуатаційних водогосподарських організацій і використовуються в навчальному процесі для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю ''Гідромеліорація'' напряму підготовки ''Водні ресурси''.
Під керівництвом професора С. В. Ковальова проводяться наукові дослідження з комплексної тематики в галузі рисосіяння на півдні України. Їх метою є обгрунтування заходів щодо зниження водо- та енергозатрат при водокористуванні на рисових зрошувальних системах півдня України, а також підвищення еколого-економічної ефективності рисосіяння. Рекомендації, розроблені за результатами наукових досліджень, будуть апробовані в умовах виробництва, а також використовуватимуться у навчальному процесі.
Професор кафедри, доктор технічних наук М. О. Лазарчук є національним координатором Міжнародної програми TEMPUS DNEPR. Це одна із програм Європейського союзу, що сприяє проведенню соціальних і економічних реформ, розвиткові країни і зокрема вищої освіти. Програма фінансується Європейським Союзом і має на меті розробку нових навчальних курсів або перегляд старих, впровадження у вищих навчальних закладах сучасних методів управління і плануван-ня, розробку системи кредитів або стратегії співробітництва вищих навчальних закладів і промисловості на місцевому і федеральному рівнях тощо.
Упродовж останніх п’яти років успішно виконується науково-дослідна робота за темою ''Раціональне використання водних ресурсів і охорона довкілля при зрошенні земель на півдні України'' (керівник - доцент М. Є. Козішкурт ). У межах теми розробляються принципові схеми можливості поєднання зрошувальної і дренажно-скидної мережі меліоративних систем, використання вітрової енергії на системах АР Крим, нові конструкції дощувальних апаратів та інші питання.
За результатами досліджень кафедри розробляються дипломні проекти і магістерські роботи, публікуються наукові статті у фахових періодичних виданнях, готуються матеріали на республіканські і міжнародні виставки.
Професорсько-викладацький склад кафедри нині налічує 17 чоловік, з них - 3 професори та доктори наук і 12 доцентів та кандидатів наук, серед яких два заслужені працівники освіти України. Тут працюють професори С. В. Ковальов, М. О. Лазарчук, А. М. Рокочинський, доценти В. П. Волошин, В. А. Живиця, М. Є. Козішкурт, С. М. Кропивко, П. І. Мендусь, В. Г. Муранов, Г. І. Сапсай, А. С. Тес-люкевич, С. М. Козішкурт, асистенти С. В. Шалай, Р. М. Коптюк, завідувач лабораторією В. М. Данильчук, старший лаборант В. П. Гаврищак, лаборанти О. В. Смирнова та Л. М. Нестерук, інженери Т. В. Савчук, Є. І. Покладньов.
При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формах навчання. Сьогодні працюють над дисертаціями 9 аспірантів та пошуковців.
Матеріально-технічна база кафедри включає: комплекс спеціалізованих аудиторій і лабораторій; методичний кабінет, кабінет дипломного проектування та комп’ютерний клас, обладнанні у відповідності до сучасних вимог; навчальний полігон біля с. Любомирка Рівненського району; науково-навчально-виробничий Центр ''Меліорація - врожаю'' в ПСП ''Світанок'' Костопільського району Рівненської області.
Викладачі кафедри підготували та видали близько 200 найменувань навчально-методичних та науково-технічних розробок: зокрема 18 підручників і навчальних посібників та понад 150 методичних вказівок, 12 монографій і понад 30 нормативно-технічних документів і рекомендацій. Серед них - перший в Україні підручник та перші україномовні навчальні посібники із сільськогосподарських меліорацій.
Науково-дослідною роботою на кафедрі активно займаються і студенти. Щорічно вони стають переможцями і призерами університетської та Всеукраїнської олімпіад з гідромеліорації, міжнародних конкурсів, лауреатами конкурсу на кращу студентську наукову роботу ім. Гулі Корольової, конкурсів технічної творчості молоді, на найкращий дипломний проект, магістерську роботу тощо. Викладачі і науковці кафедри співпрацюють з науково-дослідними і навчальними закладами України, Білорусі, Польщі, Литви і Росії. Тісні зв'язки кафедра має з Держводгоспом України, проектними, будівельними та експлуатаційними водогосподарськими організаціями.
За роки свого існування кафедра підготувала понад 4 тис. інженерів-гідротехніків, понад 40 кандидатів наук, 4 доктори наук.
Вихованці кафедри сьогодні успішно працюють в органах управління, проектних, будівельних, експлуатаційних та науково-дослідних організаціях і установах водогосподарсько-меліоративного ком-плексу України, інших держав СНД, на інших кафедрах рідного університету та поза його межами.
Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем
Кафедра заснована в 1950 р. у результаті відокремлення від кафедри сільськогосподарських меліорацій. Тоді на ній працювало 5 чоловік.
Першим завідувачем був заслужений працівник вищої школи УРСР, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Костянтин Семенович Семенов - ректор Київського гідромеліоративного інституту, а з 1959 року - ректор УІІВГ. Він очолював кафедру упродовж 1950-1971 рр.
У різні періоди кафедрою керували: професор Леонід Іванович Бродський (1971-1981); заслужений працівник вищої школи УРСР, кандидат технічних наук, доцент Анатолій Миколайович Никонюк (1981-1986); кандидати технічних наук Павло Іванович Гаць (1986-1989) і Володимир Йосипович Чабан (1989-1994). З 1994 р. кафедру очолює доктор тех-нічних наук, професор Василь Арсентійович Гурин.
За роки свого існування кафедра випустила 4,5 тис. інженерів-гідротехніків.
Нині тут працюють: кандидати технічних наук, доценти М. Г. Степаненко; Й. П. Нестерук (заступник декана), В. П. Востріков (докторант), Г. О. Кулішенко, доцент, кандидат сільськогоспо-дарських наук О. М. Новачок, Є. Г. Герасімов, кандидат технічних наук, старший викладач Л. В. Кузьмич; старший викладач Н. В. Хайтул; асистент І. В. Романюк; завідувач лабораторії В. І. Голик; старший лаборант Л. В. Пасічник; інженер В. М. Берестень; аспіранти О. Л. Пінчук, І. О. Новачок та В. О. Колесник.
Лабораторні роботи студенти, які навчаються на кафедрі, проводять як на власних лабораторних установках, так і на комплексі гідроспоруд річки Устя у м. Рівному.
Співробітники та студенти кафедри активно займаються науковою роботою. До тематики їхніх досліджень належать: удосконалення технологій експлуатації гідромеліоративних систем; удосконалення технічного стану та підвищення надійності закритої зрошувальної мережі; удосконалення методів планування поливів; комплексна оцінка якості гідромеліоративних систем; удосконалення конструкції і прийомів експлуатації польдерних систем; удосконалення технологій обліку води на гідромеліоративних системах; використання теплої скидної води промисловості у сільському господарстві і меліорації земель; використання комп’ютерних технологій у експлуатації гідромеліоративних систем.
Науковцями кафедри опубліковано близько 500 наукових праць: серед них 5 монографій, 40 рекомендацій, 149 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. За наукові розробки викладачі підрозділу відзначені дипломами, медалями, нагрудними знаками виставок.
Головні наукові розробки присвячені осолонцюванню грунтів, застосуванню полімерних добавок для попередження фільтрації з каналів, басейнів, водосховищ. Це також автоматизована сміттєзахисна решітка; цементно-піщана ізоляція сталевих труб; методика оцінки надійності роботи гідромеліоративних систем; методика комплексної оцінки якості ГМС; нові способи та пристрої для захисту трубопроводів закритої мережі від гідравлічних ударів; дренажні системи та пристрої для регулювання рівнів грунтових вод; нові методи планування поливів у господарствах; актуальні технології обліку використання води на ГМС; сучасні способи і пристрої для використання скидної теплої води промисловості для меліорації земель; методика обґрунтування параметрів водоповітряних резервуарів на напірній водопровідній мережі; нові полімерні композиції для ремонту споруд із бетону, чавуну, сталі.
У перспективі планується здійснювати підготовку кадрів вищої кваліфікації для потреб кафедри і галузі через власну аспірантуру й докторантуру.
Кафедра має намір поглибити свою спеціалізацію експлуатації технічних систем та управління виробництвом, системного аналізу; щодо здійснити системні дослідження й узагальнення наукових знань і досвіду експлуатації гідро-меліоративних систем; розробити нові технології енерго- та ресурсозбереження у водному та сільському господарстві; встановити вимоги до реконструкції діючих меліоративних систем.
Кафедра водогосподарського будівництва

Заснована у 1949 р. Називалася тоді кафедрою організації і механізації гідромеліоративних робіт, з вересня 1966 р. - кафедра будівельного виробництва, а

В. М. Кір’янов - завідувач кафедри водогосподарського будівництва


М. М. Ткачук - доктор технічних наук, професор кафедри водогосподарського будівництва

з липня 1973 р. - водогосподарського будівництва. Підрозділ став засновником багатьох сучасних кафедр університету (будівельних і меліоративних машин, технології будівельного виробництва, архітектури, охорони праці і екології у будівництві, будівельних виробів і матеріалознавства тощо).
У різні періоди існування кафедри її очолювали відомі вчені, працівники системи меліорації і водного господарства, вищої освіти України. Перший завідувач кафедри С. В. Драчинський згодом був призначений заступником міністра Мінводгоспу УРСР. Надалі кафедрою керували професор П. С. Сліпченко, доцент М. І. Ратушняк, доцент В. М. Лопатін. З 1962 по 1972 р. завідувачем був кандидат технічних наук, доцент Г. В. Бочарніков. У наступний дворічний період кафедру очолювали доктор технічних наук, професор Б. В. Прикін, доцент Ф. Р. Юшин, з 1973 по 1982 р. - доцент Ю. М. Чайковський, упродовж 1982- 1987 рр. - кандидат технічних наук, доцент В. О. Ступак, протягом 1987-1994 рр. - кандидат технічних наук, доцент В. А. Гайдукевич. З березня 1994 р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем Віктор Миколайович Кір’янов.
90 відсотків викладачів кафедри мають наукові ступені та вчені звання, три викла-дачі кафедри - В. М. Кір’янов, М. М. Гіроль та М. М. Ткачук - захисти-ли докторські дисертації.
Багато колишніх співробітників працю-ють на різних кафедрах університету, в інших вищих навчальних закладах, стали провід-ними спеціалістами в регіоні та Україні.Доктор технічних наук, про-фесор М. М. Гіроль очолює кафедру водо-відведення, тепло-газопостачання та вентиляції, є проректором університету; кандидат технічних наук, доцент В. А. Гайдукевич - кафедру автомобільних доріг, основ і фундаментів НУВГП; кандидат технічних наук, доцент М. А. Меремінський працює деканом у Рівненському інституті слов’янознавства; кандидат наук О. М. Трофімчук очолює Рівненське відділення інноваційного фонду.
Випускники кафедри також стали відомими людьми. В. М. Хорєв - колишній голова Держводгоспу України, В. А. Гурин - доктор технічних наук, професор, ректор НУВГП, В. М. Те-рещенко - начальник Рівненського облводгоспу, В. Є. Хомко - начальник Рівненського облводо-каналу, Б. О. Котеленець - начальник підприємства ''Кримводбуд'', М. Й. Віра - начальник Чер-нівецького облводгоспу та ін.
На кафедрі було підготовлено близько 5 тисяч інженерів-гідротехніків, інженерів-механіків, інженерів-будівельників. Її викладачі за останні двадцять років підготували такі підручники: ''Технологія та організація гідромеліоративного будівництва'' (В. М. Кір’янов, А. А. Білецький, С. А. Кубишкін, В. Ф. Московченко, О. І. Ольховик, І. О. Соляной; За редакцією професора В. М. Кір’янова); ''Організація, планування та управління будівництвом водогосподарських систем'' (В. М. Кір’янов); навчальні посібники - ''Организация и производство гидротехнических работ'' (Т. Д. Роговський); ''Организация и технология гидротехнических работ'' (Й. А. Со-ляной, Г. Г. Шопин, В. А. Ступак); ''Організація водогосподарського будівництва'' (М. М. Ткачук); ''Організація і технологія будівельних робіт'' (А. А. Білецький), ''Кошторисна вартість будівництва'' (О. І. Ольховик, П. П. Яковець, А. А. Бі-лецький); ''Основи наукових досліджень'' (В. М. Кір’янов); а також монографію - ''Надійність гідромеліоративної системи. Теоретичні та практичні аспекти'' (В. М. Кір’янов).
Викладачами кафедри зроблено понад 50 винаходів. Кафедра брала активну участь у розробці нормативно-технічної та проектно-технологічної документації, яку готувала за замовленням Мінводгоспу України, Держводгоспу України; розробляла проект виконання будівельних робіт з благоустрою прилеглої території до річки Устя в м. Рівному.
Нині на кафедрі ВГБ працюють 10 викладачів та 5 штатних працівників лаборантського складу, серед яких 2 доктори наук, 9 співробітників з науковими ступенями та вченими званнями.
Матеріально-технічна база кафедри складається з двох приміщень для викладачів, двох спеціальних аудиторій, методкабінету, лаборантського при-міщення, навчального полігону в с. Любомирка, комп’ютерного класу, філії кафедри при інституті ''Укроргводбуд'' (м. Київ).
Викладачі кафедри проводять заняття на факультетах водного господарства, гідротехнічноого будівництва та гідроенергетики, механіко-енергетичному. Кафедра є випусковою на факультеті водного господарства за спеціальністю ''Гідромеліорація'', спеціалізації ''Проектування та будівництво гідромеліоративних систем'', ''Комп’ютерні системи і технології у водному господарстві''.
На кафедрі діє магістратура, аспірантура та докторантура за спеціальностями ''Сільсько-господарські меліорації'', ''Математичне моделювання та обчислювальні методи''. Існує наукова лабораторія математичного моделювання та комп’ютерних технологій (керівник професор В. М. Кір’янов), основним завданням якої є розробка та впровадження математичних моделей, комп'ютерних технологій для навчального процесу і водного господарства. Кафедра здійснює активну наукову роботу зі студентами, які неодноразово ставали переможцями і призерами університетських, Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, наукових конкурсів. Нею розроблена та запропонована Держводгоспу України ''Концепція комп’ютеризації водного господарства'' (В. М. Кір’янов). Кафедра також брала участь у створенні Рівненського відділення Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем; професор В. М. Кір’янов входить до складу Міжнародної інформаційної мережі з питань іригації та дренажу.

Колектив кафедри водогосподарського будівництва

Подальшу свою роботу кафедра бачить, з одного боку, у використанні та вдосконаленні традиційних засобів навчання, технологій і методів організації робіт у водному господарстві, а з іншого - у розробці та впровадженні нових технологій і методів, насамперед, на базі комп’ютерної техніки.
У своїй роботі співробітники кафедри акцентують увагу на основних напрямках, які дозволяють суттєво інтенсифікувати навчальні та виробничі процеси, підняти їхню ефективність: у комп'ютеризації навчального процесу та галузі водного господарства вони бачать можливість не просто автоматизувати окремі процеси, а й можливість переходу на принципово нові технології. Значну увагу кафедра приділяє розробці оригінальних дипломних проектів, ставлячи перед собою завдання відійти від проектів-близнюків; для кафедри дуже важливою є співпраця з виробництвом, можливість відчути виробничу атмосферу студентам і викладачам; майбутнє освіти працівники кафедри вбачають у підвищенні ролі індивідуальної роботи зі студентами, пошуку їхніх здібностей та застосування цих здібностей у процесі навчання.
До основної сфери діяльності кафедри належить проведення навчального процесу та наукової роботи з питань водогосподарського будівництва та водного господарства: гідромеліоративних систем, гідро-технічних споруд, систем водопостачання та водовідведення. Напрями навчального процесу - будівельно-технологічний та організаційно-управлінський; наукової роботи - вдосконалення технології та організації будівельних робіт у водному господарстві, вдосконалення й підвищення ефектив-ності та надійності водогосподарських систем; розробка та впровадження комп’ютерних технологій.
Кафедра водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
Створена 1964 р. як (до 2001 р. була відома як кафедра каналізації та санітарної техніки) як випускова для спеціальності ''Водопостачання і каналізація''(ВІВ). 3 1999 р. кафедра готує студентів за новою спеціальністю - ''Теплогазопостачання та вентиляція''. Кафедра бере участь у підготовці фахівців й інших спеціальностей: будівельників, гідротехніків, механіків.
Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент М. П. Бєлозоров. Упродовж 1966-2001 рр. кафедру очолював професор, кандидат технічних наук А. І. Мацнєв - академік Академії будівництва України, почесний професор університету, а в період з 1984 по 1990 рр. - професор, кандидат технічних наук О. П. Синьов. У 2001 р. кафедру очолив професор, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, проректор з наукової роботи М. М. Гіроль.
3 1966 р. на кафедрі розпочато прийом до аспірантури, через яку пройшли майже всі ниніші її викладачі складу. 18 аспірантів захистили кандидатські дисер-тації, а двоє з них згодом - і докторські.
Основний науковий напрямок кафедри - очищення міських і промислових стічних вод. У його рамках здійснюються дослідження фізико-хімічних методів очищення стічних вод, зокрема, флотації, інтенсифікації біологічного очищення стічних вод, відстоювання, магнітно-реагентного очищення стічних вод, фільтрування через зернисті матеріали, обробки осадів стічних вод і застосування САПР в проектуванні. В цих галузях науки кафедра посідає провідне місце серед споріднених кафедр та науково-дослідних інститутів.

Колектив кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції

До основних об’єктів досліджень кафедри належать - міські очисні споруди, підприємства легкої, м’ясо-молочної, хімічної, машинобудівної промисловості та об’єкти сільського господарства. Науково-дослідні лабораторії кафедри працювали в багатьох містах України і державах СНД (Київ, Чернігів, Одеса, Львів, Сімферополь, Бердичів, Сокаль, Васильків, Казань, Санкт-Петербург, Семипалатинськ, Невинномиськ, Москва, Мінськ, Кишинів, Донецьк і ін.).
За результатами досліджень впроваджено понад 300 розробок очисних споруд, налагоджено серійний випуск фільтрів з плаваючим шаром (ФПЗ - 3.4-150), опубліковано понад 500 наукових статей, зокрема 30 монографій, навчальних посібників, довідників, отримано понад 180 патентів на винаходи. Результати досліджень ввійшли до доповнення до СНиП з водопостачання, та СНиП з меліорації.
Велику увагу кафедра приділяє методичній роботі. Щороку випускається по 5-10 методичних розробок для різних видів навчального процесу (курсове, дипломне проектування, лабораторні роботи та ін.), 2-3 підручники, 4-3 навчальні посібники.
Студенти спеціальності ''ВІВ'' традиційно посідають перші місця в республіканських олімпіадах за фахом.
Кафедра пишається своїми випускниками. Серед них є заступник Міністра регіонального розвитку і будівництва України, кандидат технічних наук, заслужений будівельник України Г. М. Семчук, директор Чернівецького водоканалу О. М. Шумейко, начальник першої дільниці Мосводоканалу (Москва, Кремль) А. Є. Данілов, директор Івано-Франківського водоканалу С. Л. Шутяк.
Нині на кафедрі працюють: доктор технічних наук, професор; 10 кандидатів технічних наук, доцентів; старший викладач. Ряд співробітників працюють над докторськими дисертаціями.
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності створена у 1973 р. як кафедра охорони праці та ергономіки. У 1987 р. цей підрозділ університету перейменували на кафедру охорони праці і навколишнього середовища, а в 1988 р. - екології та охорони праці. У 1995 р. згідно з законом України ''Про охорону праці'' в чотирьох вищих навчальних закладах України вперше розпочато підготовку спеціалістів з охорони праці та екології в будівництві. Відповідно до цього, в 1996 р. кафедра

В. Й. Чабан - завідувач кафедри охорони праці і життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент

стала називатися охорона праці і екології в будівництві. З 2004 р. вона має назву кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.
Очолювали кафедру в різні часи: С. В. Мороз, В. М. Ярошевська, П. М. Дубінський, І. П. Гонік, В. О. Оліневич, Т. М. Кірієнко, М. О. Клименко, М. М. Гіроль. З 2001 року кафедрою завідує В. Й. Чабан.
За згаданий період співробітниками кафедри проводились науково-дослідні роботи з багатьох проблематичних на сьогодні наукових напрямків, зокрема, - розробка технологій очистки природних і стічних вод та утилізації відходів; питання ергономіки при модернізації будівельної техніки; охорона праці та безпека життєдіяльності у водному будівництві; вибухопожежонебезпека споруд, будівель, технологічних процесів; вплив мало-циклових навантажень на механічні й деформативні властивості бетону.
Співробітники кафедри беруть участь в експертних комісіях різного рівня з питань охорони праці, займаються теоретичними розробками, які висвітлені у понад 350 наукових роботах, зокрема у 56 винаходах. Кафедра підтримує науково-виробничі зв’язки з організаціями спорідненої діяльності, розташованими в різних регіонах України. Тут є 4 спеціалізовані аудиторії. При кафедрі працює аспірантура, здійснюється навчальна робота в філіалах університету: Крим, Слов’янськ, Прилуки, Виноградов.
Для забезпечення навчального процесу і підготовки конкурентоздатних спеціалістів високого рівня на кафедрі постійно готуються підручники, навчальні посібники, лабораторні практикуми, методичні вказівки. Широко використовуються також технічні засоби навчання, персональні комп’ютери (під час проведення практичних занять, курсового і дипломного проектування). Викладачі кафедри проводять лекції, лабораторні і практичні заняття на всіх факультетах університету з безпеки життєдіяльності, основ охорони праці, охорони праці в галузі, цивільної оборони. Для спеціалізації ''Охорона праці у водному господарстві'' на кафедрі викладаються такі дисципліни: виробнича санітарія; санітарно-гігієнічні основи спеціальності; експертиза проектів; техногенна безпека; безпечна експлуатація інженерних систем; пожежна безпека.

Колектив кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

Сьогодні кафедра бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчаються за програмою будівельних спеціаль-ностей і в своїй діяльності орієнтовані на такі об’єкти, як містобудівні системи, населені пункти, будівлі і споруди, будівельні конструкції різного призначення, процеси зведення, експлуатації, ремонту і реконструкції будівель і споруд. Студенти отримують поглиблені знання в галузі охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки життєдіяльності у виробничих і побутових умовах та в умовах надзвичайних ситуацій, управління виробництвом, права, вивчають екологічні проблеми будівельного виробництва та водогосподарського будівництва.
На кафедрі нині працюють: завідувач В. Й. Чабан - кандидат технічних наук, доцент, академік МАНЕБ; доцент, кандидат сільськогосподарських наук, академік МАНЕБ В. М. Москальова; кандидат технічних наук, доцент, декан ФВГ В. О. Турченюк; кандидит технічних наук, доцент В. Л. Дахненко, доцент Н. М. Прокопчук; кандидит технічних наук, доцент О. М. Кухнюк; кандидат технічних наук, доцент М. В. Бернацький; кандидат технічних наук, доцент Г. І.Туровська; кандидат технічних наук, старший викладач О. І. Пашкевич; старші викладачі С. І. Лук’яник; Г. Г. Клекоць, О. І. Косянчук, В. І. Рубанець, О. П. Кривець, О. С. Шаталов, асистенти О. В. Сало та О. В. Богданенко, завідувач лабораторією М. В. Сурговський; старші лаборанти Н. М. Парасіна та В. С. Романчук.
Кафедра гідравліки
Заснована у Київському інженерно-меліоративному інституті. Тривалий час кафедру очолював доктор технічних наук, професор, академік Національної академії нвук України Г. Й. Су-хомел. На ній працювали відомі вчені - І. В.

І. І. Науменко - завідувач кафедри гідравліки, доктор технічних наук, професор

Журавель, М. С. Краснітський, Б. П. Карук, який потім очолив Київський науково-дослідний та проектний інститут Укрдіпроводгосп.
Головним напрямом науко-вої роботи кафедри КГМІ були дослідження потоків у відкритих руслах, удосконалення теорії та гідравлічних розрахунків руху води через гідротехнічні споруди, гасіння механічної енергії потоку за гідротехнічними спорудами.
Г. Й. Сухомелу за наукові праці ''Нерівномірний рух рідини у відкритих руслах і гідротехнічних спорудах'' та ''Питання гідравліки відкритих русел і споруд'' була присуджена Державна премія.
У 1935 р. Г. Й. Сухомел та І. В. Журавель видали навчальний посібник ''Елементарна гідравліка''. Наукові розробки Г. Й. Сухомела зіграли важливу роль у підготовці інженерів-гідротехніків та наукових кадрів.
Упродовж 1962-1965 рр. кафедру гідравліки УІІВГ очолював І. В. Журавель. З Новочеркаського інженерно-меліоративного інституту були зап-рошені доценти Т. М. Севастьянов та О. І. Костін, з виробництва прийшли інженери О. О. Федорець та М .І. Романько.
Перша кандидатська дисертація виконана в УІІВГ (м. Рівне) на базі побудованих лабораторій і захищена у 1964 р. (О. О. Федорець), була присвячена гасінню механічної енергії у нижньому б’єфі гідротехнічних споруд. У 1965 р. кандидатську дисертацію захищає викладач кафедри гідравліки М. І. Романько (дослідження роботи шахтних водоскидів).
Упродовж 1965-1974 років кафедрою завідував доцент О. І. Костін, який створив першу в УІІВГ наукову школу з гідравліки трубчастих споруд. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації: Ю. П. Рогалевич (1975 р.), В. В. Луценко (1975 р.), В. Я. Ковшун (1978 р.), А. А. Карпюк (1990 р.).
Протягом 1975-1978 рр. на посаді професора кафедри гідравліки працював Х. А. Навоян, який опублікував ряд оригінальних наукових праць з питань теорії і практики розрахунків споруд з рухом рідини зі змінною масою.
З 1974 по 1979 рік кафедрою завідував доцент М. І. Романько. У його доробку понад 70 наукових праць. У 1979 р. завідувачем кафедри гідравліки стає доцент І. І. Науменко. У 1991 р. він захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора. З 1997 р. - заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України по відділенню ''Гідротехнічне будівництво і екологія навколишнього середовища'', Почесний професор Національного університету водного господарства та природокористування. За заслуги в галузі вищої освіти СРСР нагороджений нагрудним значком ''За отличные успехи в работе'', почесною відзнакою Держводгоспу України, почесною грамотою Верховної Ради України і нагрудним значком.
На кафедрі здійснюється наукова діяльність і створено наукові школи за такими напрямами: надійність водогосподарських об'єктів; стохастичні методи в гідравліці; гідравліка водогосподарських об’єктів зі змінними витратами уздовж течії. Під керівництвом І. І. Науменка підготу-вали кандидатські дисертації Л. І. Пащук, О. І. Токар, С. В. Бальва, М. О. Турченюк, С. М. Мороз, В. А. Волощук, Л. О. Токар, Ю. М. Єрошкін, докторську дисертацію - О. А. Ря-бенко.
І. І. Науменко опублі-кував понад 170 наукових і науково-методичних праць. З них - 8 монографій, підручників та навчальних посібників, серед яких перший в Україні посібник російською та українською мовами ''Надійність споруд гідро-меліоративних систем'', підручники ''Технічна механіка рідини і газу'', ''Гідравліка'' для напрямів підготовки фахівців України ''Будівництво'' і ''Водні ресурси''. Він розробив наукове обґрунтування методів оцінки та підвищення надійності споруд зрошувальних систем, цільові функції економічної ефективності, надійності та якості гідро-меліоративного об’єкта і системи, математичні моделі оцінки надійності подачі води на зрошувальну систему. Обґрунтував необхідні рівні надійності об’єктів гідромеліоративних систем і рівень надійності систем краплинного зрошення; необхідні рівні надійності насосних станцій гідромеліоративних систем та математичні моделі оцінки надійності подачі води насосними станціями зрошувальних систем, які увійшли у норми ДБН В.2.4-1-99 ''Меліоративні системи та споруди'', а також у посібник до цих норм ''Розрахунок гідротехнічних вузлів насосних станцій гідромеліоративних систем''. Удосконалив методику оцінки розмивальної здатності потоку за придонними швидкостями, заміряними на нерозмивальних моделях. Розробив математичну модель прогнозування тривалості переривчастої кавітації як стохастичного процесу.
І. І. Науменко є автором математичних моделей оцінки надійності кріплень нижніх б’єфів гідротехнічних споруд з камінної накиді та бетонних плит за комплексними характеристиками надійності. Він розробив методику та математичні моделі дослідження гідравлічних опорів в трубопроводах з дискретним зменшенням і збільшенням витрат на їх довжині, удосконалив методику гідравлічних розрахунків цих трубопроводів. Запропонував методику та аналітичні залежності розрахунку параметрів дренажу осушувально-зволожувальних систем, яка враховує допустиму варіацію норм осушення між дренами та уздовж дренів, варіацію параметрів, що впливають на віддаль між дренами, довірчі імовірності параметрів.
І. І. Науменко упродовж 6 років був членом експертної ради ВАК України зі спеціальності ''Гідравліка та інженерна гідрологія''.
Під керівництвом І. І. Науменка виконана модернізація наукової та навчальної лабораторії кафедри гідравліки. У модернізацію лабораторної та аудиторної бази кафедри гідравліки надзвичайно плідний вклад зробили старші викладачі кафедри Ф. Т. Раєвський, С. М. Мороз та завідувач лабораторії П. Т. Чокан. Нині лабораторна база кафедри є однією з кращих в Україні.
У 1977 р. доцент О. О. Федорець був запрошений на роботу в Кишинівський філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту механізації і техніки поливу (ВНІІМТП). У результаті виконаної в інституті дослідної роботи розроблено ряд союзних та республіканських нормативних документів з впровадження у виробництво краплинного зрошення, розроблені технічні засоби та технологія зрошення. За результатами цих дослідів О. О. Федо-рець захистив докторську дисертацію.
Викладачі кафедри брали участь у республіканських, союзних та міжнародних науково-технічних конференціях і симпозіумах.
Нині на кафедрі працюють: завідувач, доктор технічних наук, професор, І. І. Науменко; кандидат технічних наук, професор Ю. П. Рогалевич; кандидати технічних наук, доценти - В. В. Луценко, В. Я. Ковшун, Р. М. Кравчук, О. І. Токар; кандидат технічних наук, старший викладач Л. О. Токар, асистент Р. А. Захарчук. Лаборантський склад кафедри - завідувач лабораторією О. В. Прокопчук, старший лаборант Г. А. Коритнюк, оператор комп’ютерного набору Т. П. Солодовнікова та лаборант В. А. Лішинський. На кафедрі є також аспірант І. М. Мельничук та пошуковець О. М. Ал-тухов.
Кафедра українознавства
Кафедра - одна з тих, що були створені в університеті в період становлення незалежної Української держави. Вона почала діяти в червні 1990 р. як кафедра політичної історії та історії України і стала однією з перших українознавчих кафедр у вітчизняних вищих технічних навчальних закладах. У 1991 р. її перейменували на

Колектив кафедри українознавства

кафедру історії України, що стала основою сучасної кафедри українознавства.
25 червня 1993 р. вчена рада університету прийняла ухвалу про створення кафедри українознавства. Біля витоків кафедри стояли кандидати історичних наук, доценти О. Г. Поровчук та В. І. Цибульський, доктор історичних наук, професор В. М. Бачинський, кандидати історичних наук, доценти В. І. Матійченко, В. К. Сачок, старший викладач В. М. Гром.
У 1996 р. до складу кафедри увійшла секція української мови, яка з 1993 р. працювала на кафедрі української та іноземних мов. Її сворення стало можливим завдяки праці кандидата філологічних наук, доцента Й. М. Пацули. Значний внесок у її успішний розвиток зробили кандидат філософських наук, член Національної спілки письменників України С. Я. Українець, а також кандидат філологічних наук, доцент Л. Д. Малевич, старший викладач М. І. Гінсіцька.
У різні часи кафедру очолювали: кандидат історичних наук, доцент О. Г. Поровчук (1991-1994; 1995-2003 рр.); доктор історичних наук, професор В. М. Бачинський (1994-1995). З 2003 р. посаду завідувача кафедри обіймає кандидат філологічних наук, доцент Л. Д. Малевич.
На кафедрі працює 11 викладачів, серед яких - кандидат історичних наук, доцент О. Г. Поровчук, нагороджений знаком ''Відмінник освіти України''; кандидат історичних наук, доцент В. К. Сачок, кандидат історичних наук, доцент В. І. Цибульський, нагороджений знаком ''Відмінник освіти України''; старші викладачі, В. М. Гром, М. М. Дзюба, В. О. По-ровчук, А. В. Кочубей, аспірантка Рівненського державного гуманітарного університету; асистенти С. В. Антонюк, аспірантка відділу ономастики Інституту української мови НАНУ, І. Б. Гайдук, Г. Д. Клинова, аспірантка Національного універ-ситету ''Острозька академія''.
Викладацький склад кафедри забезпечує вивчення таких дисциплін: історія України; українська мова (за професійним спрямуванням); народознавство; українське термінознавство; психологія педагогічної діяльності та управління; українська мова як іноземна.
Наукова діяльність кафедри пов’язана з вивченням проблем історії українського державотворення у вітчизняній та зарубіжній історіографії, історії Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття, історії Волині, української науково-технічної термінології, термінографії, ономастики, когнітивної лінгвістики, теорії номінації, соціалізації особистості, лінгводидактики вищої школи, етнопедагогіки. З цієї проблематики викладачі кафедри опублікували понад 300 наукових праць в Україні і за кордоном, захистили 2 кандидатські дисертації, продовжують працювати над 5 кандидатськими і докторською дисертацією. Науковці кафедри - учасники численних всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, організатори щорічної науково-практичної конференції НУВГП (секція ''Проблеми сучасної україністики''), Міжнародної конференції ''Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність)'', круглого столу з проблем голодоморів в Україні, упорядники трьох збірників наукових праць.
Викладачі кафедри керували науково-дослідною роботою студентів, які стали переможцями і призерами ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсу студентських наукових робіт імені Гулі Корольової, Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із краєзнавства.
На кафедрі створено повне методичне забезпечення навчальних дисциплін: видано 3 навчальні посібники; опубліковано 25 методичних посібників; укладено робочі програми відповідно до вимог КМСОНП; створено 3 електронні посібники для дистанційного навчання; розроблено 3 інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення.
Кафедра українознавства - потужний центр виховної роботи в НУВГП. Стало традиційним проведення урочистих вечорів до Дня української писемності і мови та Міжнародного дня рідної мови, Шевченківських днів, брейн-рингів ''Історія Рівного і НУВГП'', книжкових, художніх та фотовиставок, урочистостей до визначних історичних дат.
Кафедра водогосподарської екології, гідрології та природокористування
Історія кафедри сягає ще початку ХХ століття. На початок двадцятих років виникла потреба в організації наукового підрозділу, який би займався підготовкою кваліфікованих спеціалістів із гідрології для технікумів, а також для вивчення гідрологічного режиму річок.

Завідувач кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування А. В. Яцик з першим президентом України Л. М. Кравчуком

У той же час в Києві Євгеній Володимирович Оппоков збирає кращих спеціалістів з гідрології, гідрогеології, ґрунтознавства та меліорації і в Київському політехнічному інституті відкриває (в 1922 р.) кафедру гідрології. Вона перебувала у складі цього навчального закладу до 1930 року. З часу заснування кафедри її працівники брали активну участь у створенні гідрометеорологічної служби України та в роботі державної програми ГОЕЛРО. В 1925 р. завідувач кафедри Є. Оппоков видав монографію ''Водні багатства України''.
У 1926 р. на базі кафедри організують науково-дослідний Інститут водного господарства (тепер Інститут гідромеханіки НАН України). До 1937 року Є. Оппоков був директором цього інституту, одночасно залишаючись завідувачем кафедри гідрології. У 1929 р. частина співробітників кафедри починає працювати на організованій Є. Опоковим самостійній кафедрі гідрології у складі АН УРСР. Ця кафедра проіснувала до 1934 р.
У 1927 р. співробітники кафедри беруть активну участь у роботі урядової Комісії ВУАН на чолі з К.Вобловим, яка вивчала стан народного господарства України. У 1928 році кафедра проводить дослідження щодо створення заповідника ''Дніпровський низ''.
У 1930 р. кафедру гідрології з Київського політехнічного інституту переводять до Київського інженерно-меліоративного інституту, створеного на базі Київського меліоративного технікуму.
Упродовж 1928-1938 рр. викладач А. Огієвський, який працював на кафедрі з 1931 р, очолював службу прогнозів і сповіщень Дніпробуду. У 1932 р. Є. Оппоков випустив у світ фундаментальну працю ''Проблеми Великого Дніпра'', а А. Огієвський - монографію ''Режим Верхнього і Середнього Дніпра''. У 1933 р. виходить в світ монографія Є. Оппокова ''Коливання водоносності річок в історичний час'', яка широко використовується науковцями і працівниками проектних організацій до цього часу.
У 1937 р. засновник кафедри і незмінний її завідувач протягом усього періоду Є. Оппоков був репресований і помер в 1938 р. в таборах Гулагу.
З 1937 р. кафедру очолив Анатолій Воло-димирович Огієвський (1894-1952).
Під час Великої Вітчизняної війни працівники кафедри брали участь у діючих військових підрозділах, очолюючи їх гідрометричну та метеорологічну службу.
У складі Київського інженерно-меліоративного інституту кафедра гідрології відновлює своє функціонування з 1944 р. З цього часу і до кінця свого життя її очолював А. В. Огієвський. У 1944 р. він видає підручник ''Гідрометрія і використання гідрометричних робіт'', який, крім навчальної роботи, широко використовується гідрометео-службою СРСР та спеціалістами гідропроектних організацій.
Упродовж 1952-1960 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент А. В. Свинцов - відомий спеціаліст з водогосподарських розрахунків.
У 1959 р. Київський інженерно-меліоративний інститут переводять у м. Рівне, де він одержує назву Український інститут інженерів водного господарства. Кафедру гідрології перейменовують на кафедру гідрології та гідрогеології. Протягом 1961-1963 рр. її очолював кандидат технічних наук, доцент М. В. Лаликін. Кафедра займалась створенням методик визначення розрахункових гідрологічних характеристик для меліоративного будівництва та визначенням впливу меліорацій на поверхневий і підземний стік (кандидати технічних наук, доценти М. В. Лаликін, О. З. Ревера).
Упродовж 1963-1969 рр. кафедру очолював кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Я. І. Марусенко. Під його керівництвом виконувалася тема ''Льодово-термічний режим обводнювальних каналів та розробка заходів по боротьбі з зажорними явищами на них'', яка відіграла значну роль в експлуатації обводнювально-зрошувальних каналів Півдня України.
У 1974-1976 рр. кафедрою керував відомий спеціаліст з максимального стоку і водного балансу, кандидат технічних наук, доцент М. В. Лаликін (нині - доктор технічних наук, професор, провідний спеціаліст з гідрології Молдови).
З 1976 по 1987 рр. кафедрою завідував кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент М. Д. Будз. Основним науковим напрямком роботи кафедри в цей час стало вивчення впливу широкомасштабних меліорацій на поверхневий і підземний стік. У 1976 р. працівники кафедри під керівництвом кандидата геологічних наук, доцента І. М. Коротуна випускають монографію ''Природа Рівненської області''. У 1985 р. виходить ''Атлас Рівненської області'', більшу частину карт якого склали працівники кафедри.
У 1987-1992 рр. кафедрою завідував кандидат географічних наук, доцент М. В. Корбутяк - відомий спеціаліст з вивчення впливу антропогенних факторів на поверхневий стік.
З 1992 по 2002 р. кафедрою гідрології та гідрогеології завідував доктор географічних наук, професор М. Д. Будз. Основним науковим напрямом роботи кафедри було вивчення умов формування поверхневого і підземного стоку та його якісна й кількісна оцінка в умовах інтенсивного і всестороннього антропогенного навантаження. За цією тематикою щороку друкувалось десятки наукових статей. Другий важливий напрям наукових досліджень - оцінка інженерно-геологічних умов забудованих територій.
З 2002 р. кафедру, яка відтепер називається водогосподарської екології, гідрології та природокористування, очолює А. В. Яцик - член-кореспондент УААН, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Його наукові інтереси - водогосподарська екологія, природовідтворення, сталий розвиток. Він автор понад 400 наукових праць, в тому числі 18 монографій, словників, довідників та восьми винаходів. Серед них відомі монографії ''Водогосподарська екологія'' (в чотирьох томах, семи книгах), ''Екологічні основи раціонального водокористування'', ''Екологічна безпека в Україні'', унікальне видання ''Енциклопедія водного господарства природокористування, природо-відтворення, сталого розвитку''. Він засновник нового напряму в українській науці - водогосподарської екології. Головний редактор журналу ''Водозабезпечення та водне господарство''. Брав участь у розробці ряду законів України і законодавчих актів. Міжнародний експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з проблеми води і екології, член ради міжнародних екологічних організацій (Женева, Страсбург, Відень, Рим).
На кафедрі плідно працюють фахівці, які 15 років тому разом з професором Т. І. Кірієнко брали активну участь у відкритті в університеті нової на той час спеціальності ''Екологія та охорона навколишнього середовища'', - Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова.
Нові наукові напрями розвивають випускники університету І. В. Гопчак, Д. С. Косяк, В. С. Холо-денко, Ю. С. Кушнірук, які закінчили аспірантуру та за результатами досліджень підготували до захисту кандидатські дисертації.
Продовжуються роботи з дослідження формуван-ня стоку річок ''Умови формування поверхневого і підземного стоку в умовах всебічного і інтенсивного антропогенного навантаження'', ''Геологічна будова та інженерно-геологічні умови Північно-Західного регіону України''.
На кафедрі започатковано нову тематику наукових досліджень. Під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, доцента Ю. М. Гри-щенка успішно проводяться дослідження із створення й охорони заповідних територій, за останні роки створено більше 50 нових природно-заповідних об’єктів.
Кандидат геологічних наук, доцент В. Г. Мельничук

Колектив кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування

бере участь в пошуках і розвідці родовищ міді на Волині. Започатковані також дослідження з нового напрямку конструктивної географії - ''Оцінка медико-екологічного ризику території'' на матеріалах Рівненської області.
В останні роки кафедра приділяє велику увагу проблемам гідрології, гідрогеології, гідроекології, охорони та раціонального використання природних ресурсів. Для забезпечення навчального процесу працівники кафедри випустили монографії і навчальні посібники: ''Гідрологічний тлумачний словник'' (1992, А. В. Яцик, О. Д. Антонов, М .В. Кор-бутяк); ''Гідролого-екологічний тлумачний словник'' (1995, А. В. Яцик, О. Д. Антонов, М. В. Корбутяк, П. Д. Сливка); ''Географія Рівненської області'' (1996, І. М. Коротун, Л. К. Коротун); ''Практикум з прикладної геоморфології'' (1996, І. М. Коротун); ''Прикладна геоморфологія'' (1996, І. М. Коротун); ''Природні умови та ресурси України'' (1997, І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І.Коротун); ''Розміщення продуктивних сил України'' (1997, І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун); ''Основи загального землезнавства'' (1999, І. М. Коротун): ''Короткий довідник з країнознавства'' (2000, М. Д. Будз); ''Природні ресурси України'' (2000, І. М. Коротун, Л. К. Коротун); ''Геологія і гідрогеологія'' - (2001, Я. О. Новосад); ''Загальна геологія'' (2007, Я. О. Новосад); ''Інженерні вишукуванн в будівництві'' (2006, Антонов О. Д.); ''Цеоліт-смектитові туфи Рівненщини'' (біологічні аспекти використання, 2005, В. Г. Мельничук, Г. О. Богданов, М. О.Мандигра, А. П. Лисиця та інш.); ''Основи геології та мінералогії'' (2006, Мельничук В. Г).
Продовжуючи традиційні наукові напрями на кафедрі започатковані актуальні для держави розробки щодо наукових засад розвитку і ведення водного господарства в Україні, управління водними ресурсами і їх використання, розробки критеріїв та моделювання допустимих антропогенних на-вантажень на екосистеми водних об’єктів та їх басейни, стратегії екологічного безпечного водокористування по басейнах річок, екологічно допустимих відборів води з річок, комплексну екологічну оцінку водних ресурсів і навколоводних екосистем, водогосподарсько-екологічне районування басейнів річок з метою визначення пріоритетності інвестицій у природо-охоронні заходи, упорядкування водо-охоронних зон річок тощо.
Колектив кафедри, маючи достатній інтелектуальний потенціал професорсько-викла-дацького складу, продовжує розвивати профільний для Національного університету водного господарства та природокористування напрямок, з перспек-тивою дивиться в майбутнє, готуючи для своєї держави високопрофесійних фахівців.
Кафедра водопостачання та бурової справи
Попередницею цього підрозділу університету була створена у 1932 р. у Київському гідромеліоративному інституті кафедра сільськогосподарського водопостачання. У 1960 р., після переходу інституту в м. Рівне, її перейменували на кафедру водопостачання та бурової справи. Першим завідувачем і

В. О. Орлов - завідувач кафедри водопостачання та бурової справи, доктор технічних наук, професор


О. А. Ткачук - професор кафедри водопостачання та бурової справи, доктор технічних наук

організатором кафедри був доктор технічних наук, професор В. Г. Ільїн. За час існування кафедри на ній підготовлено 7 докторів (В. Г. Ільїн, П. Д. Хоружий, В. М. Рогов, О. А. Ткачук, М. Г. Журба, М. М. Гіроль, В. О. Орлов) та понад десять кандидатів наук.
Нині тут працюють 11 чоловік. Серед них: завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор В. О. Орлов, кандидати технічних наук, доценти А. М. Зощук, О. М. Квартенко, В. П. Ко-сінов, Л. Л. Литвиненко, С. Ю. Мартинов, С. М. Назаров, В. М. Сівак, О. А. Ткачук, В. Л. Филипчук та В. О. Шадура.
На кафедрі є докторантура, аспірантура та магістратура, здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями ''Водопостачання, водо-відведення'', ''Гідромеліорація'', зокрема - за спеціалізацією ''Сільськогосподарське водо-постачання'', ''Екологія'', ''Теплоенергетика''.
На кафедрі також є науково-дослідні лабораторії ''Сільськогосподарського водопостачання та очистки води'' (керівник В. О. Орлов), ''Систем подачі і розподілу води'' (керівник О. А. Ткачук), ''Водних сполук'' (керівник В. Л. Филипчук), атестована гідрохімічна лабораторія (завідувач Т. В. Романечко), відділ гідрогеологічних досліджень та буріння свердловин (начальник В. С. Філіпчук).
З 1998 р. кафедру очолює професор, доктор технічних наук В. О. Орлов.
Кафедра була ініціатором створення спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських, а пізніше і докторських, дисертацій. До неї постійно звертаються за відгуками на автореферати дисертанти з інших вищих навчальних закладах. Університет, за поданням кафедри є провідною установою під час захисту дисертацій за спеціальністю ''Водопостачання, каналізація''.
Викладачі кафедри плідно працюють з різними міністерствами та установами, насамперед, при розробці процесів та апаратів для очистки води. Результати досліджень впроваджені на об’єктах водопостачання Київської, Рівненської, Житомирської, Івано-Франківської, Черкаської, Донецької областей і Республіки Крим.
Професор В. О. Орлов займається розробкою технологічних схем очищення природних вод, конструкцій та схем з пінополістирольними фільтрами, співпрацює з Держводгоспом України та різними водогосподарськими організаціями. Під його керівництвом на семи станціях знезалізнення в Київській області впроваджені відкриті пінополістирольні фільтри для підготовки питної води, на Ленінському груповому водопроводі (Крим) реконструйований Сокольський блок фільтрувальних станцій із впровадженням контактних пінополістирольних фільтрів. На багатьох об’єктах Вінницької області впровалжено башти-колони із вбудованими фільтрами для знезалізнення води. Подібні технології застосовані на Дзержинській фільтрувальній станції та Коростишівській паперовій фабриці. Розроблений проект реконструкції станції знезалізнення міста Сміла. За розробку матеріало- та енергозберігаючих технологічних схем водопідготовки В. О. Орлов, А. М. Зощук, С. Ю. Мартинов отримали диплом на обласному конкурсі з енергозбереження. Професор В. О. Орлов проходив стажування у США (м. Чикаго).
Доцент В. Л. Филипчук займається проблемою очищення стічних вод, має тісні зв’язки із Словаччиною, отримав патент Словаччини та України ''Установка для очистки стічних вод''. Найбільш відомі його впровадження на металургійному комбінаті міста Кошиця, підприємство ''Склопласт'' міста Тернава, Склярнє міста Полтар. Доценти О. А. Ткачук та В. О. Шадура розробили рекомендації, які лягли в основу комплексу робіт з поліпшення водопостачання міст Рівне, Івано-Франківськ, Ужгород, Коломия, Калуш, Долина та ін. Доцент А. М. Зощук займається інтенсифікацією систем подачі та очисними спорудами Ленінського групового водопроводу доцент О. М. Квартенко досліджує фільтри для знезалізнення води з біопоглиначами та гідроавто-матикою. Доцент В. М. Сівак - відомий спеціаліст у галузі масопереносу та розробки аераторів. Доцент Л. Л. Литвиненко розробляє споруди пом’якшення води магнітними способами. Доцент С. М. Назаров досліджує струмене-реактивні фільтри у водозабір-них спорудах, доцент С. Ю. Мартинов розробляє технології з пінополістирольними фільтрами для підготовки питної та технічної води. Старший викладач В. П. Косінов займається питаннями надійності систем подачі і розподілу води.
Усі викладачі та науковці кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конфе-ренціях. Вони опубліку-вали в різних науково-технічних виданнях понад 1000 статей, отримали ронад 150 авторських свідоцтв СРСР та патентів України.
На кафедрі діє науко-ва школа ''Сільськогосподарське водопостачання та очистка води'', яку очолює професор В. О. Орлов. Основні напрями діяльності школи є удосконалення систем сільськогосподарського, комунального водо-постачання, оборотних систем водопостачання промпідприємств; розробка та впровадження фільтрів з плаваючою пінополістирольною засипкою; вдосконалення систем подачі і розподілу води; розробка реагентних технологічних схем прояснення та знебарвлення води, розробка технологічних схем для знезалізненя води, безреагентних схем прояснення та знебарвлення води з допомогою біопрояснювальних фільтрів, розробка технологічних схем очистки стічних вод населених пунктів та підприємств, зокрема очистки стічних вод від іонів важких металів, а також розробка систем гідроавтоматики водоочисних фільтрів.
Результати впроваджень колективу авторів під керівництвом професора, доктора технічних наук В. О. Орлова: башта Рожновського з пінополісти-рольним фільтром для знезалізнення; піно-полістирольний фільтр для прояснення води; контактний пінополістирольний фільтр; піно-полістирольний фільтр для підготовки технічної води; станція знезалізнення продуктивністю 3000 м3/добу.
Результати досліджень кафедри увійшли в нормативні документи України: ''Правила технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації сільських населених пунктів України'' ВБН 33-3.4-01-2001; ''Сільськогосподарське воодопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування''.
Науковці опублікували низку монографій: ''Пінополістирольні фільтри в технологічних схемах водопідготовки'' (В. О. Орлов, В. М. Зощук, С. Ю. Мартинов), ''Интенсификация работы водоочистных сооружений'' (В. О. Орлов, Б. І. Шев-чук), ''Самопромывающиеся водоочистные установки (технология, конструкции, расчет)'' (Н. А. Сафонов, А. Н. Квартенко, А. Н. Сафонов), ''Знезалізнення підземних вод для питних цілей'' (В. О. Орлов, О. М. Квартенко, С. Ю. Мартинов, Ю. І. Гордієнко), ''Очищення багатокомпонентних металовміщуючих стічних вод промислових підприємств'' (В. Л. Филипчук), ''Зернистые фильтры для подготовки питьевой воды'' (В. Д. Ко-лотило, В. О. Орлов), ''Водоочисні фільтри з зернистою засипкою'' (В. О. Орлов), ''Аэраторы для очистки природных и сточных вод'' (В. М. Сивак, Н. Е. Янушевский).
У науково-дослідній лабораторії сільсько-господарського водопостачання та очистки води (керівник доктор технічних наук, професор В. О. Орлов), у якій можуть розроблятися проекти станцій підготовки води, рекомендації з експлуатації та проектування, виготовлятись під ключ готові водоочисні установки. Відділ гідрогеологічних досліджень та буріння свердловин (керівник В. С. Філіпчук) проводить проектування та буріння свердловин на воду для юридичних та фізичних осіб. Атестована гідрохімічна лабораторія (завідувач Т. В. Романенко) може проводити фізико-хімічні аналізи води та видавати відповідні рекомендації з технології очистки.
Викладачі кафедри плідно займаються видавничою діяльністю. За підготовленими на кафедрі підручниками та навчальними посібниками навчаються студенти університетів за переліченими вище спеціальностями.
Серед них підручни-ки: В. О. Орлов ''Сільськогосподарське водопостачання''; В. О. Орлов, А. М. Зощук ''Сільськогосподарське водопостачання та водо-відведення''; А. М. Тугай, В. О. Орлов, В. О. Шаду-ра ''Буріння свердловин для водо-постачання''; А. М. Тугай, В. О. Орлов, В. О. Шадура ''Бурова справа в водопоста-чанні'', А. М. Тугай, В. О. Орлов ''Водопос-тачання''.
На кафедрі розроблено понад сто п’ятдесят методичних вказівок до виконання курсових та дипломних проектів, розрахунково-графічних та лабораторних робіт.
Науково-дослідні розробки співробітників кафедри в галузі очистки природних і стічних вод, роботи насосних станцій та водопровідних мереж, сільськогосподарського водопостачання, щодо водокористування і пінополістирольних фільтрів, відомі в Україні і за кордоном.

База практики студентів та місце іх майбутньої роботи - Дністровська ГЕСЛогос Україна         <<   Почесні професори         [ Зміст ]         Факультет гідротехнічного будівництва та гідроенергетики   >>