НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра іноземних мов № 1

Кафедру іноземних мов було засновано в 1920 р.
За тривалий період її історії завідувачами були: А. Ф. Матюх (1920–1941), С. М. Яновська (1944–1960), О. В. Овденко (1960–1962), Є. Д. Давидов (1962–1970), А. М. Водяха (1970–1993). У 1993 р. її очолила д. філол. н., проф. В. П. Сімонок.
Сьогодні до педагогічного колективу кафедри входить 21 викладач: д. філол. н., проф. В. П. Сімонок, 12 кандидатів наук, доцентів — О. І. Зелінська, О. В. Каданер, О. П. Лисицька, Т. В. Мельникова, С. С. Микитюк, О. Ю. Мошинська, Я. В. Романцова, І. А. Семьонкіна, Г. А. Сергєєва, О. О. Ходаковська, О. С. Частник, С. В. Черкашин, двоє кандидатів наук, асистентів — Т. Ю. Мороз, О. Ю. Осмоловська, п’ятеро старших викладачів — В. П. Барановська, О. М. Бровіна, Л. М. Назарова, Т. В. Олійник, Н. О. Шахова, асистент Н. В. Разбєгіна, завідувач лабораторії І. І. Степаненко і старший лаборант Н. С. Мініна. Вони викладають англійську, французьку, німецьку та латинську мови, проводять заняття зі студентами усіх форм навчання, а також з аспірантами та здобувачами (для складання кандидатських іспитів).
Кафедра розробила нові навчальні програми, в основі яких — модульна структура, що концентрує в собі найкращі здобутки сучасних комунікативних методів вивчення іноземної мови. Програми ґрунтуються на загальнодидактичних і лінгводидактичних принципах, враховують принципи модульності й поєднання загальної мети курсу, інтегрувальних і проміжних дидактичних цілей, об’єктивності контролю знань і корекції рівня їх засвоєння, принципи реалізації зворотного зв’язку і гнучкості. Викладачі запроваджують інноваційні методи навчання, інтерактивні комунікативні завдання при застосуванні офіційних матеріалів сайтів міжнародних організацій і установ (НАТО, Євросоюзу, ООН, Міжнародного трибуналу тощо).
Їхніми зусиллями видано низку наукових праць: «Підручник з французької мови» (2004), «Підручник з німецької мови» (С. В. Черкашин, Л. С. Кондратьєва, Ж. В. Мульчина, О. В. Нітенко, 2004), «Підручник з латинської мови» (З. М. Хоміцька, 2004), «Посібник з англійської мови» (В. П. Сімонок, Т. І. Костюченко, Л. О. Шишкіна, Т. В. Олійник, Т. М. Фоменко, 2005), «Граматичний довідник з англійської мови для студентів вищих юридичних навчальних закладів» (С. В. Мясоєдова, 2005), «Підручник з англійської мови» (В. П. Сімонок, О. С. Частник, О. В. Гончар, О. П. Лисицька, О. Ю. Мошинська, 2006), «Посібник з англійської мови для студентів мистецьких спеціальностей» (О. С. Частник, 2006), «Посібник з англійської мови для студентів юридичних спеціальностей» (Л. М. Назарова, 2007), «Англійська мова: Комплексна підготовка» (О. О. Ходаковська, С. В. Мясоєдова, 2010); словників: «Словник латинських юридичних висловів» (2005), «Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник» (З. М. Хоміцька, 2007).
Науковці й співробітники кафедри іноземних мов № 1 провели наукові дослідження на тему «Лінгвістика і розвиток правознавчої науки на сучасному етапі» (2002–2005). Їхні роботи присвячені таким проблемам: «Мова як фактор впливу на формування права», «Становлення юридичної термінології в українській мові», «Вербальна комунікація в контексті права України, держав ЄС та Європейського економічного простору», «Термінологія і мовна політика», «Право і лінгвістика», «Мовне забезпечення правотворчого процесу», «Використання лінгвістичних знань у юридичній практиці», «Лінгвістичні проблеми у законотворчому процесі». Вивчаючи питання української термінології, розглядають такі аспекти, як «Системні вимоги до термінології кримінального закону», «Процес термінологізації і детермінологізації в юридичній підсистемі», «Символічні основи юридичних термінів», «Партитивні конструкції в нормативно-правових текстах», «Поняття «застава» та його тлумачення у законодавстві і правовій науці України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз)», «Семантико-функціональна адаптація англомовних запозичень в українській правничій термінології», «Інтернаціоналізація права і проблеми унормування української правничої термінології».
Результати наукових досліджень стали основою монографій: «Мовна картина світу. Взаємодія мов» (В. П. Сімонок, 1998), «Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу» (В. П. Сімонок, 2000), «Моральний потенціал постнекласичної науки» (О. Ю. Мошинська, 2005), «Пародійна творчість Тургенєва» (Т. В. Мельникова, 2008), «Явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника» (Т. Ю. Мороз, 2009), а також серії наукових статей, опублікованих у фахових виданнях: «Лінгвістичні дослідження» (Харків), «Проблеми української термінології» (Львів), «Культура народов Причерноморья» (Сімферополь), «Право і лінгвістика» (Сімферополь), «Семантика мови і тексту» (Івано-Франківськ), «Філологічні науки» (Луганськ), «Мова і культура» (Київ), «Українське мовознавство» (Київ), «Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна» (Харків), «Філологічні науки» (Кіровоград); серії наукових статей, надрукованих у закордонних виданнях: «Ефективні інструменти сучасних наук» (Прага), «TESOL Ukraine National Conference» (Рівне), «ХХVІІІ Распоповские чтения» (Воронеж), «XVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва) тощо.
Зараз учені кафедри займаються підготовкою монографії Г. А. Сергєєвої «Англомовні запозичення в українській правничій термінології: лінгвістичні проблеми адаптації та функціонування» і дисертаційних досліджень Н. В. Разбєгіної «Становлення і функціонування терміносистеми міжнародного права української мови», Н. С. Мініної «Частиномовна транспозиція (на матеріалі часток російської мови)».
Викладачі беруть участь у міжвузівських та міжнародних конференціях, наукових семінарах, проектах «TEMPUS/ TACIS», щорічно проводять іноземною мовою міжвузівські круглі столи для аспірантів та олімпіади для студентів, співпрацюють із Британською Радою, Центром міжкультурної комунікації «Будинок Нюрнберга» у Харкові, Німецьким культурним центром «Інститут ім. Гете» у Києві, Французьким культурним центром при Посольстві Франції в Україні, а також є членами міжнародної організації «TESOL» (США, Велика Британія).

 Логос Україна      << Кафедра економічної теорії      [ Зміст ]      Кафедра іноземних мов № 2 >>