НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії (до 1991 р. — кафедра політичної економії) була створена в 1944 р.
За тривалий період її діяльності завідувачами були: доценти С. Л. Файбисович (1944–1946), Ф. Г. Раєвський (1946–1954), І. І. Филькович (1954–1957), П. Т. Круговий (1957–1962), В. І. Єфимовський (1963–1965), Є. І. Матвійчук (1967–1972), І. Ф. Прокопенко (1973– 1980), І. М. Шерстюк (1980–1993), О. О. Мамалуй (1993–2006). З 2006 р. кафедру очолює д. е. н., проф. Л. С. Шевченко.
Нині тут працює 17 викладачів: п’ятеро докторів економічних наук, професорів — Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська, С. М. Макуха, О. С. Марченко, дев’ятеро кандидатів економічних наук, доцентів — В. В. Броницька, Г. Ю. Дарнопих, І. А. Єфіменко, О. М. Левковець, О. О. Мамалуй, Л. В. Нечипорук, О. В. Овсієнко, О. В. Роздайбіда, О. О. Чуприна, двоє кандидатів економічних наук, асистентів — К. Г. Губін, О. О. Набатова, асист. В. А. Лизогуб, завідувач лабораторії — к. е. н. В. В. Короленко, ст. лаборант А. А. Лубенська.
На кафедрі викладають такі навчальні дисципліни: «Економічна теорія», «Національна економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства (фірми)», «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу».
Викладачі підготували до друку та видали серію підручників і навчальних посібників — «Економіко-правові питання формування ринкових відносин» (І. М. Шерстюк, О. А. Гриценко, О. С. Марченко, 1991), «Основні етапи становлення та розвитку економічної теорії» (О. В. Роздайбіда, 1992), «Товарний і грошовий ринок. Товарна та фондова біржі» (О. О. Мамалуй, А. М. Задихайло, 1993), «Ринок праці. Проблеми зайнятості і безробіття» (Л. С. Шевченко, 1993), «Зовнішньоекономічні зв’язки. Економіка України у світовому господарстві» (С. М. Макуха, 1994), «Фінансово-кредитна та грошова системи господарства» (І. О. Юрченко, 1994), «Організаційні форми комерціалізації господарської діяльності» (1993), «Що потрібно знати менеджеру» (1994), «Вступ до маркетингу» (Л. С. Шевченко, 2000), «Конкурентне управління» (Л. С. Шевченко, 2004). Під керівництвом к. е. н., доц. О. О. Мамалуя надруковано колективні праці науковців кафедри: «Словник економічних термінів» (1995), «Конспект лекцій з курсу економічної теорії» (1995), «Тестові питання з економічної теорії» (1996), «Принципи менеджменту» (1997), «Вступ до маркетингу» (1998), «Основи економічної теорії» (1999), «Основи економічної теорії в питаннях та відповідях (для студентів юридичних спеціальностей)» (2001), «Основи економічної теорії» (2003); а під керівництвом д. е. н., проф. Л. С. Шевченка видано навчально-методичний посібник «Основи економічної теорії» (2007, 2008) та «Основи економічної теорії у структурно-логічних схемах» (2010).
Кафедра здійснює наукові дослідження з актуальних проблем економічної теорії. Упродовж 1980–1990 рр. викладачі вивчали питання трудової активності працівників, удосконалення господарського механізму, теорії та практики економічного розвитку України в умовах переходу до ринку, а з 1996 до 2000 р. — брали участь у розробці наукового напряму «Економіко-правові проблеми забезпечення ринкових відносин в Україні». Протягом 2000–2005 рр. вони досліджували проблеми вдосконалення правового регулювання ринкових і господарських відносин в умовах ринкової економіки. Впродовж 2006–2010 рр. науковці розробляли напрям «Проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних відносин» за цільовою комплексною програмою «Проблеми оптимізації правового регулювання економічних відносин в Україні».
З 2008 до 2010 р. за рахунок видатків із загального фонду державного бюджету вони провели науково-дослідну роботу «Інституціональні засади економічної безпеки України в умовах формування інноваційної моделі соціально-економічного розвитку».
На період 2011–2015 рр. заплановано дослідження за цільовою комплексною програмою «Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку».
За останні двадцять років на кафедрі видано низку монографій: «Економічна реформа та самодіяльність працівників» (Л. С. Шевченко, 1991), «Інструментарій економікс: російсько-українсько-англійські відповідності» (Л. С. Шевченко, 1997), «Підприємець на грошовому ринку та ринку нерухомості» (О. А. Гриценко, 1999), «Ринок нерухомості: закономірності становлення і функціонування (питання теорії і методології)» (О. А. Гриценко, 2002), «Україна у міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації» (С. М. Макуха, 2003), «Обов’язкове страхування життя, майна і відповідальності» (Л. В. Нечипорук, 2004), «Теорія і практика страхового ринку в Україні» (Л. В. Нечипорук, 2004), «Міжнародні господарські зв’язки країн із перехідною економікою в умовах глобалізації» (С. М. Макуха, 2005), «Ринок медичних послуг: досвід теоретико-інституціонального аналізу» (Т. М. Камінська, 2006), «Закон України «Про страхування: науково-практичний коментар» (Л. В. Нечипорук, 2006), «Ринок послуг юридичного консалтингу в умовах інноваційного розвитку національної економіки» (О. С. Марченко, 2007), «Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз» (Л. С. Шевченко, 2007), «Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы» (Л. С. Шевченко, 2008), «Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз» (О. С. Марченко, 2008), «Соціальні ризики та соціальна безпека праці» (Л. С. Шевченко, 2009), «Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення» (В. В. Броницька, 2009), «Економічна безпека держави: сутність та напрями формування» (Л. С. Шевченко, 2009), «Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз» (Л. С. Шевченко, 2010), «Закон Украины «О страховании»: Научно-практический комментарий» (Л. В. Нечипорук, 2010), «Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації» (Л. В. Нечипорук, 2010).
Члени кафедри економічної теорії брали участь у таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Проблеми теорії і практики становлення соціально орієнтованої ринкової економіки» (Харків, 1999), «Соціальні пріоритети в транзитивній економіці» (Харків, 1999), «Проблеми економіки АПК і формування його кадрового потенціалу» (Харків, 2000), «Мотивація ефективності праці в ринковій економіці» (Полтава, 2002), «Ринкова трансформація економіки АПК» (Харків, 2002), «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» (Одеса, 2002), «Державне управління та місцеве саморегулювання» (Харків, 2002), «Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення» (Тернопіль, 2003), «Забезпечення умов ефективності зростання підприємств будівельної галузі на основі вдосконалення економічних структур» (Харків, 2004), «Гуманітарно-технічна еліта й управління великими соціальними системами» (Харків, 2004), «Динаміка наукових досліджень — 2005» (Дніпропетровськ, 2005), «The Science: theory and practice» (Прага, Дніпропетровськ, Бєлгород, 2005), «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2005), «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики» (Київ, 2007), «Міжнародні інтеграційні процеси і конкурентоспроможність економіки України» (Харків, 2008), «Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі» (Полтава, 2008), «Стратегия России: общество знаний или новое средневековье?» (Москва, 2008), «Инновационное развитие экономики России: национальные задачи и мировые тенденции» (Москва, 2008), «Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та бізнес» (Дніпропетровськ, 2008), «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» (Дніпропетровськ, 2008), «Наука і технологія: крок в майбутнє — 2008» (Прага, 2008), «Економічна безпека держави: стан, проблеми та напрями зміцнення» (Харків, 2008), «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (Дніпропетровськ, 2008), «Інституціональна трансформація: федеральний та регіональні рівні» (Кемерово, 2009), «Мировые кризисы ХХІ века: причины, природа, альтернативы преодоления» (Москва, 2009), «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво» (Луцьк, 2009), «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності» (Жовті Води, 2009), «Шлях до економічної безпеки» (Харків, 2009), «Стратегии развития Украины в глобальной сфере» (Симферополь, Ялта, 2009), «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти» (Дніпропетровськ, 2009), «Актуальні наукові розробки — 2009» (Софія, 2009), «Проблеми сучасної економіки й інституційна теорія» (Донецьк, 2009), «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» (Київ, 2010), «Україна в системі світових економічних процесів» (Харків, 2009), «Современные научные достижения — 2010» (Прага, 2010), «Перспективные научные исследования» (Софія, 2010), «Соціально-економічний розвиток національної економіки в контексті європейської інтеграції та глобальної фінансової кризи» (Харків, 2009), «Стратегія розвитку національної економіки в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва» (Харків, 2010), «Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку» (Івано-Франківськ, 2010), «Державне управління та місцеве самоврядування» (Харків, 2010), «Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki — 2010» (Пшемисль, 2010).

 Логос Україна      << Кафедра екологічного права      [ Зміст ]      Кафедра іноземних мов № 1 >>