НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра конституційного
права України


Викладання курсу конституційного (державного) права та проведення наукових досліджень у Харківському юридичному інституті ім. Ф. Е. Дзержинського тривалий час здійснювалося на кафедрах радянського державного права (1943–1951), державного і міжнародного права (1951–1966), державного і адміністративного права (1966–1977), державного права СРСР та державного права соціалістичних країн (1977–1992). З 1992 р. цим освітнім напрямом опікується кафедра конституційного права України.
Історія кафедри пов’язана з іменами видатних учених — В. О. Барахтяна, Р. С. Павловського, М. В. Яновського, О. І. Свечкарьова, А. Н. Соколова.
Сьогодні до педагогічного колективу входять чл.-кор. НАПрНУ, д. ю. н., проф. В. П. Колісник, акад. НАПрНУ, д. ю. н., проф. А. О. Селиванов, д. ю. н., доц. Ю. Г. Барабаш, 11 кандидатів наук, доцентів — Л. К. Байрачна, Ф. В. Веніславський, І. І. Дахова, В. І. Кичун, О. Г. Кушніренко, Л. І. Летнянчин, С. Ю. Лукаш, В. В. Речицький, Т. М. Слінько, Ю. В. Ткаченко, О. О. Чуб, четверо кандидатів юридичних наук, доцентів — О. П. Євсєєв, А. В. Зимовець, О. В. Нестеренко, Є. В. Ткаченко, асист. В. В. Середюк, завідувач кабінету І. П. Ісаєнко та лаборант О. О. Гречко.
Протягом 1992–2007 рр. кафедру очолював акад. НАПрНУ, професор Ю. М. Тодика. З 2007 р. її завідувач — д. ю. н., доц. Ю. Г. Барабаш.
Для студентів ІІ курсу всіх форм навчання педагоги кафедри викладають фундаментальну дисципліну «Конституційне право України», для магістрів — основний курс «Конституційна юрисдикція в Україні», а для студентів V курсу заочної форми навчання державно-правової спеціалізації — спецкурси «Права та свободи людини і громадянина в Україні», «Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні».
За період діяльності кафедри підготовлено і видано низку підручників та навчальних посібників: «Конституційне право України» (1997), «Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні» (Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко, 1998), «Права та свободи людини і громадянина» (О. Г. Кушніренко, Т. М. Слинько, 2001), «Задачі-казуси і тести з конституційного права України» (О. Г. Кушніренко, Ф. В. Веніславський, 2001), «Конституційне право України» (2002), «Конституційне право України в схемах та дефініціях» (О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько, Ф. В. Веніславський, 2003), «Конституційне право України: Хрестоматія» (Ю. М. Тодика, В. С. Журавський, 2003), «Конституційне право України» (В. П. Колісник, Ю. Г. Барабаш, 2008), «Конституційне право України» (Ю. Г. Барабаш та інші, 2010), «Конституційна юрисдикція» (Ю. Г. Барабаш та інші, 2011).
Великий внесок у становлення кафедри конституційного права України зробив акад. НАПрНУ, заслужений діяч науки і техніки України, д. ю. н., проф. Ю. М. Тодика. Він був автором понад 250 наукових робіт, зокрема більше 50 монографій і навчальних посібників. Серед найвідоміших монографій — «Конституційне право України: галузь права, наука, навчальна дисципліна» (1998), «Засади конституційного ладу України» (1999), «Президент України: конституційно-правовий статус» (1999), «Конституція України: проблеми теорії і практики» (2000), «Конституційні засади формування правової культури» (2001), «Громадянство України: конституційно-правовий аспект» (2002), «Тлумачення Конституції і законів України: теорія і практика» (2003), «Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні» (2004).
Варто віддати належне вагомим науковим роботам інших викладачів кафедри: працям В. П. Колісника «Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти» (2003), В. В. Речицького «Політична активність. Конституційні аспекти» (1999), «Конституціоналізм. Український досвід» (1999), «Символічна реальність і право» (2007), Ю. Г. Барабаша «Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект)» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), О. О. Чуб «Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами» (2005), Л. І. Летнянчина «Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики» (2006), І. І. Даховій «Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах» (2008), О. П. Євсєєва «Процедури в конституційному праві України» (2010), Є. В. Ткаченка «Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльно-правовий аспект» (2010).
Кафедра також займається законопроектною та науково-експертною діяльністю: науковці брали участь у роботі над проектом Конституції України 1996 року та у розробці низки законопроектів («Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про надзвичайний стан», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про нормативні правові акти», «Про мови»). Працівники кафедри систематично готують науково-експертні висновки на запити суддів Конституційного Суду України, комітетів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування м. Харкова. Кафедра підтримує тісний зв’язок із зазначеними державними інституціями, зокрема з науково-методичною радою при Вищому адміністративному суді України.
Діапазон її наукових досліджень досить широкий: теорія Конституції, становлення і розвиток українського конституціоналізму; державно-правова конфліктологія; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційні засади етнонаціональних і мовних відносин в Україні, конституційно-правовий статус людини і громадянина; проблеми тлумачення Конституції і законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, інших структур громадянського суспільства; проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права і законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо. Зараз фахівці проводять аналіз розвитку сучасного конституційного процесу в Україні, обґрунтовують концепцію конституційно-процесуального права, необхідність подальшої новелізації конституційного законодавства. Протягом 2006–2010 рр. вони виконували цільову комплексну програму «Права людини та проблеми організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства», а в 2011 р. почнуть опрацьовувати іншу — «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».
Науковці й співробітники долучаються до роботи міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів. Зокрема були учасниками VIII щорічної фулбрайтівської конференції «Інтелект і влада» (Львів, 2004), семінару «Актуальні проблеми застосування судами виборчого законодавства при розгляді суперечок» (Київ, 2005), Перших Курасівських читань «Етнополітична ситуація в Україні напередодні парламентських виборів» (Київ, 2005), конференції «Проблемні питання законодавства про вибори: парламентські та місцеві вибори 2006 року в Україні» (Київ, 2006), круглого столу «Конституційно-правові механізми політичної стабільності в Україні» (Київ, 2007), відкритого засідання «Українського форуму» на тему: «Чи є загроза українському парламентаризму?» (Київ, 2007), форуму «Громадська асамблея України» з приводу розроблення нової Конституції України (Київ, 2008), круглого столу «Організація доступу до архівів таємних служб» (Берлін, 2009), науково-практичних конференцій «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (Харків, 2009), «Конституційні права та свободи людини і громадянина в контексті взаємодії громадянського суспільства та правової держави» і «Проблеми конституційного й муніципального будівництва на сучасному етапі» (Москва, 2010), освітньої програми «Верховенство права» (Вашингтон, 2010). З 2008 р. на базі кафедри конституційного права України відбувається міжнародна наукова конференція «Конституційні читання», присвячена пам’яті академіка Ю. М. Тодики.
Викладачі публікують результати наукових досліджень на шпальтах провідних наукових видань, серед яких «Вісник Національної академії наук України», «Право України», «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Університетські наукові записки», «Підприємництво, господарство і право», «Право і безпека», «Юридична наука і освіта» тощо.

 Логос Україна      << Кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн      [ Зміст ]      Кафедра кримінального права № 1 >>