НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра кримінального права № 2

Кафедра кримінального права № 2 створена у 1999 р.
З моменту заснування її очолює академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, д. ю. н., проф. М. І. Панов. Сьогодні тут працюють: д. ю. н., проф. М. І. Панов, к. ю. н., проф. В. А. Ломако, кандидати юридичних наук, доценти — Г. М. Анісімов, М. В. Анчукова, О. О. Володіна, Ю. П. Дзюба, І. О. Зінченко, В. І. Касинюк, І. В. Самощенко, С. О. Харитонов, асист. К. М. Оробець, завідувач лабораторії В. В. Гальцова, лаборант О. М. Шинкаренко, стажисти-дослідники — А. С. Осадча, Ю. В. Рябченюк.
Кафедра кримінального права № 2 забезпечує викладання кримінального права України (Загальна й Особлива частини), спецкурсів «Військові злочини» та «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів, досудове слідство з яких провадиться слідчими органів внутрішніх справ».
Упродовж 2006–2010 рр. науковці розробляли цільову комплексну програму «Актуальні проблеми правосуддя, укріплення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні», а на період 2011–2015 рр. планується досліджувати «Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування».
За період існування кафедра видала низку книг: «Кримінальне право України. Загальна частина» (2003, 2004, 2006, 2007, 2010), «Кримінальне право України. Особлива частина» (2003, 2004, 2006, 2007, 2010), «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» (2006), «Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт з кримінального права України (Загальна частина) для студентів II курсу заочних факультетів № 1, № 2» (2002), «Методичні рекомендації та завдання до практичних і контрольних робіт із кримінального права України (Особлива частина) для студентів III курсу заочних факультетів № 1, № 2» (2002), «Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни «Військові злочини» для студентів IV курсу» (2003), «Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт з навчальної частини «Кримінальне право України. Загальна частина» для студентів II курсу заочних факультетів № 1, № 2» (2006), «Тематика курсових робіт із кримінального права України (Загальна частина) та методичні поради до їх написання для студентів II курсу денних і вечірнього факультетів» (2007), «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» (2010), «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» (відповідно до вимог ЕСТS для студентів III курсу)» (2010), «Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» (методичні поради та завдання (відповідно до вимог ЕСТS) для студентів II курсу денної форми навчання)» (2010). Науковці підготували до друку такі монографії: «Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз» (М. І. Панов, Л. М. Герасіна, 2004), «Кримінальна відповідальність за викрадення людини» (О. О. Володіна, 2005), «Составные преступления» (І. О. Зінченко, 2005), «Понятие и признаки угрозы в уголовном праве» (І. В. Самощенко, 2005), «Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння» (М. В. Анчукова, 2006), «Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина (аналіз законодавства і судової практики)» (І. О. Зінченко, 2007), «Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання» (В. І. Тютюгін, І. О. Зінченко, 2008), «Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референтних прав» (П. П. Андрушко, І. О. Зінченко, С. Я. Лихова, В. П. Тихий, 2008), «Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація» (І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін, 2010), «Вибрані наукові праці з проблем правознавства» (М. І. Панов, 2010). Учені кафедри також написали окремі розділи до фундаментальних монографій, зокрема М. І. Панов працював над книгою «Методологічні й історико-теоретичні проблеми формування та розвитку правової системи України» (2009), І. О. Зінченко — «Энциклопедия уголовного права» (2010); у співавторстві викладачів розроблено розділ до видання «Правосвідомість і правова культура як фундаментальні чинники державотворення в Україні» (2009) тощо.
Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, присвячених різним кримінально-правовим проблемам, наприклад, у міжнародних науково-практичних конференціях «Нові тенденції розвитку кримінально-процесуального законодавства України» (Харків, 2007), «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти в Україні» (Харків, 2008), «Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні» (Харків, 2008), науково-практичній конференції Науково-дослідного інституту проблем боротьби з організованою злочинністю НАПрН України «Якість кримінального законодавства та його ефективність у боротьбі зі злочинністю» (2009) та інших.

 Логос Україна      << Кафедра кримінального права № 1      [ Зміст ]      Кафедра земельного та аграрного права >>