НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра криміналістики

Перша кафедра криміналістики була створена в 1939 р. і проіснувала до 1941 р. У 1952 р. вона відновила свою діяльність, відокремившись зі складу кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Поява самостійної кафедри криміналістики сприяла активізації навчального процесу, розробці теоретичних проблем криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування злочинів, удосконаленню підготовки наукового потенціалу.
У різні часи тут працювали знані вчені, які зробили великий внесок у формування науково-педагогічної школи харківських учених-криміналістів, — професори М. М. Бокаріус, В. П. Колмаков, О. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовський, М. В. Салтевський, доценти В. С. Комарков, В. Є. Богінський, В. П. Суєтнов, І. Д. Найдіс, Н. Г. Бритвич, З. І. Митрохіна, О. М. Городиський, ст. викл. І. К. Балахадзе.
Кафедру очолювали професори М. М. Бокаріус (1939–1941), В. П. Колмаков (1952–1957), О. Н. Колесниченко (1957–1982), В. О. Коновалова (1982–1996). У 1996 р. посаду завідувача обійняв академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, д. ю. н., проф. В. Ю. Шепітько. Під його керівництвом працює 33 педагоги: четверо докторів юридичних наук — акад. НАПрН України, проф. В. О. Коновалова, чл.-кор. НАПрН України, проф. В. А. Журавель, проф. С. Ф. Денисюк, 16 кандидатів юридичних наук, доцентів — В. М. Глібко, В. Г. Грузкова, Ш. Ш. Ярамиш’ян, А. Л. Дудніков, А. Д. Марушев,О. Ю. Булулуков, Г. О. Чорний, В. М. Шевчук, І. В. Борисенко, С. В. Великанов, В. В. Білоус, М. В. Костенко, О. В. Курман, В. В. Семеногов, В. Л. Синчук, М. Л. Цимбал, дев’ятеро кандидатів юридичних наук, асистентів — В. В. Негребцький, М. В. Капустіна, О. В. Фунікова, О. Л. Мусієнко, В. І. Алєксєйчук, І. А. Колесник, Г. К. Авдєєва, Д. В. Затенацький, Я. Є. Мишков, п’ятеро асистентів — В. В. Баранчук, О. В. Синчук, О. Ю. Герасименко, О. М. Домашенко, В. О. Яремчук, троє аспірантів — Є. Є. Демидова, Я. Ю. Бандуріна, М. С. Масалов. Керівники лабораторій кафедри — І. Є. Дуднікова, С. О. Когут, С. Г. Фіннік, О. І. Поклонська, старші лаборанти — Г. С. Крамаренко, І. О. Манжос, Л. І. Ляшевська, О. Ю. Таврін, М. О. Галаєв, Ю. А. Штангей, лаборант О. В. Ріяка.
Серед навчальних дисциплін, які викладають на кафедрі, — «Криміналістика», «Юридична психологія», «Судова бухгалтерія», «Практикум із криміналістики», «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності», «Психологія судової діяльності».
До матеріальної бази кафедри належать: методичний кабінет, навчальна кінофотолабораторія, навчальна криміналістична лабораторія, навчальна лабораторія відеозйомки, навчально-методичний кабінет (музей), комп’ютерні класи.
За роки своєї роботи кафедра видала серію підручників та навчальних посібників: «Криминалистическая характеристика преступлений» (О. Н. Колесниченко, В. О. Коновалова, 1985), «Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из подвижных составов железнодорожного транспорта» (З. І. Митрохина, 1986), «Правовая психология» (О. В. Коновалова, 1990), «Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів» (1998, 2001), «Допрос: тактика и психология» (В. О. Коновалова, 1999), «Судова бухгалтерія» (В. М. Глібко, О. П. Бущан, 2000), «Основи методики розслідування контрабанди» (В. М. Шевчук, 2001), «Криміналістика» (2001, 2004, 2008), «Психологія судової діяльності» (В. Ю. Шепітько, 2006), «Юридична психологія» (В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, 2004, 2008), «Основы юридической психологии» (В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, 2005, 2010), «Криминалистика. Курс лекцій» (В. Ю. Шепітько, 2005, 2009), «Криміналістика» (В. Ю. Шепітько, 2010).
Протягом 1986–1990 рр. викладачі досліджували проблеми методики розслідування розкрадань на об’єктах агропромислового комплексу та вбивств, а з 1991 до 1995 р. — проблеми методики розслідування злочинів у сфері екології та корисно-насильницьких злочинів. Упродовж 1996–2001 рр. вони розробляли методику розслідування економічних злочинів, а в період 2001–2006 рр. виконували роботи за науковим напрямом «Актуальні проблеми судової влади, зміцнення законності, забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю» за цільовою комплексною програмою «Проблеми вдосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної, правової, демократичної держави». Протягом 2006–2010 рр. на кафедрі розробляли цільову комплексну програму «Криміналістичні та науково-технічні проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю». З 2011 р. науковці досліджуватимуть цільову комплексну програму «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції».
За останні роки зусиллями викладачів кафедри криміналістики підготовлено до друку такі наукові видання: «Экономические преступления: криминалистический анализ» (Г. А. Матусовський, 1999), «Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування» (В. А. Журавель, 1999), «Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистические проблемы)» (В. Ю. Шепітько, 1999), «Убийство: искусство расследования» (В. О. Коновалова, 2001), «Теория криминалистической тактики» (В. Ю. Шепітько, 2002), «Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики» (В. М. Шевчук, 2003), «Настільна книга слідчого» (В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та інші, 2003, 2007), «Криміналістика. Словник термінів» (В. Ю. Шепітько, 2004), «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (В. А. Журавель, 2005), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики» (В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та інші, 2006), «Допрос: тактика и психология» (В. О. Коновалова, 2006), «Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням» (В. В. Семеногов, 2006), «Вбивства на замовлення: криміналістична характеристика» (М. В. Костенко, 2006), «Криміналістична профілактика економічних злочинів» (В. А. Журавель, В. М. Шевчук та інші, 2006), «Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз)» (В. Ю. Шепітько, 2007), «Версия: концепция и функции в судопроизводстве» (В. О. Коновалова, 2007), «Розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті» (М. В. Капустіна, 2008), «Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці» (О. В. Фунікова, 2008), «Керівництво з розслідування злочинів» (В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та інші, 2009, 2010), «Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні і тактичні прийоми їх актуалізації)» (Д. В. Затенацький, 2010), «Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах» (О. Л. Мусієнко, 2010).
Співробітники та науковці кафедри написали низку пропозицій та зауважень до законів України «Про дактилоскопію», «Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією», «Про основні засади протидії корупції в Україні», «Про боротьбу з економічною злочинністю», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», «Про зброю», «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку вилучення документів», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», а також до проекту Кримінально-процесуального кодексу України.
Викладачі брали участь у науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема міжнародних: «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» (Харків, 1996), «Проблеми охорони прав людини» (Київ, 1996), «Актуальні питання судової експертизи» (Харків, 1998), «Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення» (Одеса, 1998), «Актуальні питання методики розслідування окремих видів злочинів» (Ростов-на-Дону, 1998), «Проблеми вдосконалення законодавства і практика його використання з урахуванням прогнозу злочинності» (Луганськ, 1999), «Відповідальність за злочини в сфері господарської діяльності: законодавство та проект нового Кримінального кодексу України» (Харків, 1999), «Сучасні проблеми боротьби з транснаціональною злочинністю» (Сочі, 2000), «Міжнародний конгрес кримінологів» (Сан-Франциско, 2000), «Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності» (Харків, 2000), «Економіка і злочинність» (Нижній Новгород, 2001), «Всеросійські криміналістичні читання, присвячені 100-річчю з дня народження проф. О. М. Васильєва» (Москва, 2002), «Роль і значення діяльності професора Р. С. Бєлкіна в становленні й розвитку сучасної криміналістики» (Москва, 2002), «Актуальні проблеми криміналістики» (Харків, 2003), «Проблеми попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності» (Харків, 2004), «Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності» (Київ, 2004), «Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності» (Харків, 2005), «Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею жінками» (Одеса, 2006 ), «Питання удосконалення судової системи України» (Харків, 2007), «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» (Харків, 2008), «Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю» (Харків, 2008), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності» (Харків, 2009), «Криміналістика у протидії злочинності» (Київ, 2009), «Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» (Харків, 2010), «Сучасні проблеми розвитку судової експертизи» (Севастополь, 2010).
Результати досліджень є основою наукових статей, опублікованих у вітчизняних періодичних виданнях — у наукових збірниках «Проблеми законності», «Питання боротьби зі злочинністю», «Криміналістичний вісник», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», «Вісник Національної академії правових наук України», «Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України», «Правничий часопис Донецького університету», «Слідча практика України», журналах «Право України», «Митна справа», «Юридична Україна», «Юрист України», «Юридичний радник».

 Логос Україна      << Кафедра кримінального процесу      [ Зміст ]      Кафедра соціології та політології >>