НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра соціології та політології

У 1975 р. було засновано кафедру соціології та політології.
Свого часу її очолювали к. філос. н., доц. А. Д. Мацина (1975–1981), д. і. н., проф. В. І. Астахова (1981–1994), д. філос. н., проф. Н. П. Осипова (1994–2006). З 2006 р. завідувач кафедри соціології та політології — д. філос. н., проф. М. П. Требін.
Зараз тут викладають: семеро докторів наук, професорів — Л. М. Герасіна, Г. П. Клімова, Н. П. Осипова, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук, О. В. Сердюк, М. П. Требін, семеро кандидатів наук, доцентів — Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська, В. Я. Зимогляд, Ю. І. Золотарьова, І. В. Підкуркова, О. М. Сахань. У лабораторії працює завідувач Л. М. Хохлова і старший лаборант Д. Л. Дзвіняк.
На кафедрі читають такі дисципліни: «Соціологія», «Політологія», «Ораторське мистецтво», «Педагогіка та психологія вищої школи».
Зусиллями викладачів видано підручники і навчальні посібники: «Словник соціологічних і політологічних термінів» (1992, 1993), «Конспекти лекцій із соціології» (1993), «Соціологія: конспект лекцій» (1995), «Політологічний словник» (1997), «Ораторське мистецтво. Конспект лекцій» (1997), «Основы социологии. Хрестоматия» (1997), «Политология. Курс лекций» (1999), «Методологія та методика соціологічних досліджень у праві. Конспект лекцій» (1999), «Політологія» (2002), «Конфліктологія» (2002), «Державні, політичні та громадські діячі країни. Політичні портрети» (2002), «Соціологія» (2003), «Ораторське мистецтво» (2003), «Методика соціологічних досліджень права» (2003), «Соціологія права» (2003), «Політологія. Академічний курс» (2006), «Словник термінів з правової конфліктології: науково-довідкове видання» (2006), «Соціологія» (2006); «Соціальна психологія» (2007), «Соціологія права» (2007), «Соціологія» (2010).
Протягом 1980–1994 рр. колектив кафедри розробляв цільову комплексну програму «Роль вищої школи у формуванні інтелектуального потенціалу суспільства», а з 1994 р. головною темою досліджень були «Основи духовного життя суспільства та розвитку особистості» у межах цільової комплексної програми «Соціокультурні детермінанти функціонування правової системи України».
Зараз тематика наукових робіт значно розширена — вона наблизилася до змісту навчальних курсів, які відтепер спрямовані на професіоналізацію студентів-юристів і відповідають державним стандартам освітньої підготовки фахівців. З 2006 р. кафедра досліджує науковий напрям «Філософські, соціально-правові, культурологічні проблеми розвитку суспільства» в межах цільової комплексної програми «Політичні та соціально-правові проблеми розвитку громадянського суспільства», аналізуючи проблеми соціальної зумовленості, соціальної ефективності права, правової свідомості тощо. У межах цього наукового напряму протягом 2006–2009 рр. підготовлено колективні монографії: «Проблеми модернізації політичних систем сучасності» (Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, 2008), «Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні» (Л. М. Герасіна, Г. П. Клімова, Н. П. Осипова, М. П. Требін, 2009).
Цільова комплексна програма, яку розроблятиме кафедра соціології і політології впродовж 2011–2015 рр., — «Соціолого-правові і політологічні аспекти дослідження соціальної реальності».
Світ побачили монографії Л. М. Герасіної «Соціальні цілі сучасної вищої школи: методологія, історіографія, практика» (1991), «Сучасна вища школа в умовах реформації освіти» (1993), «Вища школа: реформування в демократичному суспільстві» (1998), «Приватна вища школа в об’єктиві часу: український варіант» (2000), «Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз» (2004), «Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність» (спільно з М. І. Пановим, 2005), «Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу» (2006); Г. П. Клімової «Роль освіти у відродженні культури України» (1992), «Місце та роль освіти в розвитку культури» (1992), «Освіта як фактор розвитку цивілізації» (1993), «Освіта і цивілізація» (1996), «Освіта в контексті цивілізаційного розвитку» (2007); Н. П. Осипової «Студентська група як суб’єкт формування особистості спеціаліста» (1991); В. Л. Погрібної «Соціологія професіоналізму» (2008); І. О. Поліщука «Еволюція культури політичних виборів в Україні» (2008); М. П. Требіна «Тероризм у XXI столітті» (2003), «Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації» (2004), «Війни XXI століття» (2005); О. В. Сердюка «Виборче законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку (аналітичний звіт)» (у співавторстві, 2006), «Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства» (2006), «Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права» (2007), «International actors, democratization and the rule of law» (у співавторстві, 2008); В. Д. Воднік «Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження» (у співавторстві, 2006); О. В. Волянської «Соціокультурна детермінація підліткової агресії» (у співавторстві, 2004).
Викладачі кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах: VI Всесвітньому конгресі з проблем Центральної та Східної Європи (Фінляндія, 2000), українсько-норвезькому семінарі з питань теорії і практики розв’язання конфліктів (Україна, 2000), міжнародних науково-практичних конференціях «Громадянськість інтелігенції: шляхи формування в правовому суспільстві» (Україна, 2001), «Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві» (Україна, 2003), «Судово-правова реформа в Україні: проблеми і перспективи» (Україна, 2004), «Наука без кордонів — 2005» (Чехія, 2005), «Громадянське суспільство в епоху глобальної інформатизації» (Росія, 2009), міжнародній зимовій школі СЕР «Teaching Sociology Unconventionally» (Україна, 2004), міжнародних семінарах «Правові реформи в умовах гібридних політичних режимів» (Велика Британія, 2006), «Конфлікт інтересів у публічній сфері: політичні та правові аспекти» (Канада, 2009).
Кафедра соціології та політології Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» — засновник Харківських політологічних читань для науковців м. Харкова та України.

 Логос Україна      << Кафедра криміналістики      [ Зміст ]      Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права >>