НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра філософії

У 1975 р. у Харківському юридичному інституті ім. Ф. Е. Дзержинського було відкрито кафедру філософії. Свого часу тут викладали професори В. О. Чефранов, В. А. Бачинін, В. О. Жерьобкін, В. Д. Титов, доценти Л. Д. Байрачна, І. Г. Ніцевич, В. Т. Мозалевський, М. А. Орел, С. Д. Цалін, В. Я. Ястребов, П. П. Яшин, які зробили великий внесок у розвиток кафедри та науково-методичного забезпечення навчального процесу.
Протягом 1975–2000 рр. її очолював д. філос. н., проф. В. О. Чефранов. Нині завідувач кафедри — заслужений працівник освіти України, д. філос. н., проф. О. Г. Данильян. Зараз на кафедрі філософії викладає 12 педагогів, з яких шестеро докторів наук, професорів — О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський, С. І. Максимов, Є. М. Мануйлов, С. В. Шефель, четверо кандидатів наук, доцентів — С. Б. Жданенко, І. І. Коваленко, М. П. Колесніков, В. А. Трофименко, двоє кандидатів наук, асистентів — Ю. В. Мелякова, Н. І. Сатохіна. Завідувач кабінету кафедри — Л. О. Томаровська, лаборант — О. М. Аксьонова.
Викладачі забезпечують філософсько-правову підготовку студентів та читають курси «Філософія», «Філософія права», «Філософські проблеми правового виховання». Вони видали низку підручників і навчальних посібників, зокрема «Філософія права» (О. Г. Данильян, 2002, 2009), «Основи філософії» (2003), «Філософія історії» (2006), «Сучасний словник із суспільних наук» (О. Г. Данильян, М. І. Панов, 2006), «Соціальна філософія» (2007), «Філософія права: конспект лекцій» (2009), «Філософія» (2010).
Кафедра досліджує актуальні проблеми соціальної філософії та філософії права. Протягом 1975–2000 рр. учені брали участь у розробці цільової комплексної програми «Закономірності духовного життя суспільства», а потім проводили роботи в межах програм «Соціально-філософські та культурологічні проблеми духовного життя суспільства» (2001–2005) і «Філософські та культурологічні проблеми духовного життя суспільства та розвитку особистості» (2006–2010). У рамках цих тем підготовлено та надруковано близько 20 монографій та інших наукових видань: «Соціальні протиріччя в посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання» (О. Г. Данильян, 1998), «Правова реальність: досвід філософського осмислення» (С. І. Максимов, 2002), «Творча індивідуальність — майбутнє соціології» (С. В. Шефель, 2000), «Особистість постіндустріальної епохи як феномен соціокультурного синтезу» (С. В. Шефель, 2002), «Національна безпека в суспільствах транзитивного типу» (О. П. Дзьобань, 2004), «Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства» (С. Б. Жданенко, 2006), «Розум і воля як антропологічні основи права» (В. А. Трофименко, 2006), «Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність» (Ю. Ю. Калиновський, 2008). За участю О. Г. Данильяна, О.П. Дзьобаня, С. І. Максимова, Ю. Ю. Калиновського та С. В. Шефеля видано колективні монографії: «Конституційно-правові засади становлення української державності» (2003), «Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз» (2004), «Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах» (2004), «Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність» (2005), «Проблеми модернізації політичних систем сучасності» (2008), «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України» (2009), «Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика» (2009), «Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні» (2009), «Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції» (2010) та інші.
На період 2011–2015 рр. викладачі планують виконувати роботи у межах цільової комплексної програми «Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості».
Співробітники та науковці кафедри стали учасниками багатьох міжнародних, всеукраїнських і регіональних заходів у галузі філософської та філософсько-правової проблематики, зокрема: у ХХІ–ХХIII світових конгресів міжнародної асоціації з філософії права, що проводилися відповідно у Швеції (2003), Іспанії (2005), Польщі (2009), Китаї (2009); VI Всесвітнього конгресу з вивчення країн Центральної та Східної Європи у Фінляндії (2000); щорічних Ломоносовських та всеросійських соціологічних читань (2000–2006) тощо. Колектив кафедри проводить щорічну студентську наукову конференцію «Філософія і право», науково-практичні конференції з актуальних проблем формування правосвідомості та правової культури українських громадян, а також із проблем правового виховання в сучасній Україні.
Результати наукових досліджень є основою статей, які друкують у періодичних виданнях: «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» (Серія: «Філософія», «Філософія права», «Політологія», «Соціологія права»), «Проблеми філософії права», «Вісник Академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць», «Проблеми законності», «Право України» та інших.

 Логос Україна      << Кафедра цивільного процесу      [ Зміст ]      Кафедра фінансового права >>