НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра цивільного процесу

Кафедра цивільного процесу заснована в 1966 р. у результаті реорганізації об’єднаної кафедри цивільного права і цивільного процесу. Утворення самостійної кафедри сприяло спеціалізації викладання та проведення наукових досліджень у галузі проблем цивільного судочинства, арбітражного процесу, нотаріату та інших.
У різні часи тут працювали відомі вчені-процесуалісти, серед яких: професори С. Ю. Кац та Б. М. Юрков, доценти М. М. Васильченко, Л. Я. Носко, О. М. Смецька, Т. М. Губарь та Ю. М. Чуйков.
Зараз на кафедрі викладають: двоє професорів — В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, д. ю. н., доцент К. В. Гусаров, 14 кандидатів юридичних наук, доцентів — В. А. Бігун, В. Ю. Мамницький, С. В. Васильєв, П. І. Радченко, В. Й. Сапунков, Г. О. Світлична, В. В. Баранкова, Д. М. Сібільов, І. В. Удальцова, О. В. Рожнов, М. М. Бородін, О. В. Шутенко, М. В. Жушман, Н. Ю. Сакара, кандидати юридичних наук, асистенти — Д. М. Шадура, О. В. Колісник, асистенти — О. І. Семенець, К. А. Гузе, К. В. Ткач та В. В. Єфременко, а також аспіранти — С. О. Кравцов, І. М. Череватенко і Т. А. Цувіна. У лабораторії, завідувачем якої є О. В. Єгорова, працюють старший лаборант Г. І. Побігайло та лаборант Д. І. Братченко.
Протягом 1966–1972 рр. кафедру цивільного процесу очолював доц. М. М. Васильченко, впродовж 1972–1982 рр. — доц. Л. Я. Носко. З 1982 р. нею керує академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, проф. В. В. Комаров.
Викладачі кафедри проводять заняття з основної навчальної дисципліни «Цивільний процес» та інших — «Судочинство в господарських судах», «Виконавче провадження», «Провадження у справах до судового розгляду», «Складання процесуальних документів із цивільних справ», «Нотаріат», «Теорія та практика застосування цивільно-процесуального законодавства», «Вимоги, які ставляться до судових рішень у цивільних справах».
За тривалий період своєї діяльності кафедра видала серію підручників та навчальних посібників: «Цивільний процес» (1982), «Суб’єкти цивільного процесуального права» (1990), «Доказування та докази в цивільному судочинстві» (1991), «Принципи цивільного процесуального права» (1991), «Участь третіх осіб та прокурора в цивільному судочинстві» (1991), «Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти» (1991), «Цивільне процесуальне право України» (1992), «Предмет цивільного процесуального права» (1992), «Цивільне процесуальне право України — практика застосування» (1993), «Цивільний процес» (1993–2010), «Нотаріат в системі юстиції» (1997), «Цивільне процесуальне право України» (1999), «Проблеми судового визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним» (1999), «Нотаріат і нотаріальний процес» (2000), «Нотаріат» (2001), «Цивільний процес» (2002), «Нотаріат в Україні» (2006), «Нотаріат: перспективи унормування, законодавство, судова практика» (2008), «Основи цивільного судочинства України» (2006), «Цивільний процес України» (2007–2009), «Господарський процес: навчальний посібник для підготовки до заліку та іспиту» (2007), «Основи виконавчого провадження» (2008), «Довідник із підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ» (С. В. Васильєв, 2008–2010), «Энциклопедия гражданского процесса» (С. В. Васильєв, 2009), «Господарський процес України» (С. В. Васильєв, 2010), «Курс цивільного процесу» (2011) тощо.
На кафедрі цивільного процесу підготовлено низку наукових видань: «Міжнародний комерційний арбітраж» (В. В. Комаров, 1995), «Участь третіх осіб у цивільному судочинстві» (Д. М. Сібільов, 2000), науково-практичний коментар до Закону України «Про виконавче провадження» (Д. М. Сібільов, 2000), «Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар» (В. В. Комаров, 2001), «Проблеми науки цивільного процесуального права» (В. В. Комаров, 2002), науково-практичний коментар до Закону України «Про виконавче провадження» (В. І. Тертишніков, 2005), «Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ» (Д. Д. Луспеник, 2005), «Розгляд цивільних справ судом першої інстанції» (Д. Д. Луспеник, 2006), «Теорія та практика судової діяльності» (В. В. Комаров, В. В. Баранкова та ін., 2007), «Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар» (В. І. Тертишніков, 2006–2010), «Проблеми теорії та практики цивільного судочинства» (В. В. Комаров, 2008), «Международный коммерческий арбитраж» (В. В. Комаров, 2009), «Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» (К. В. Гусаров, 2010), «Проблеми доступності правосуддя у цивільних справах» (Н. Ю. Сакара, 2010), «Окреме провадження» (В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова, 2011), «Позовне провадження» (В. В. Комаров, 2011).
Кафедра проводить наукові дослідження з актуальних проблем науки цивільного процесуального права. Так протягом 1967–1981 рр. роботи були присвячені окремим інститутам цивільного процесуального права. У наступні роки вивчали проблеми цивільних гарантій захисту прав громадян і організацій (1981–1985), питання розвитку цивільно-процесуальної діяльності судових і прокурорських органів (1986–1990), проблеми вдосконалення правосуддя з цивільних справ в умовах формування правової держави (1991–1995). Упродовж 1995–2010 рр. учені розробляли науковий напрям «Актуальні проблеми правосуддя, укріплення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні» у межах цільової комплексної програми «Проблеми удосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів». На період 2011–2015 рр. заплановано дослідження наукового напряму «Сучасний цивільний процес: стан та перспективи» в межах цільової комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та діяльності».
Науковці й співробітники кафедри брали участь у законотворчій роботі та долучалися до експертизи проектів законів й інших нормативних актів, зокрема Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про судоустрій в Україні», «Про нотаріат», «Про судову експертизу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів», «Про доступ до судових рішень», «Про імунітет держави та його властивості», «Про компенсацію витрат на правову допомогу», «Про адвокатуру», «Про присяжних виконавців», «Про третейські суди (стосовно розширення переліку суб’єктів права на створення третейського суду та встановлення певних кваліфікаційних вимог до таких суб’єктів)», «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу», «Про застосування норм Цивільного процесуального кодексу України, що регулюють провадження у справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання». Так вони проводили експертизу проектів Постанов Пленуму Верховного Суду України «Про застосування загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя», «Про розгляд судами справ за участю Національного банку України», «Про практику застосування судами законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», «Про судову практику розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні», «Про апеляційне провадження», «Про застосування судами норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав», «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» та багатьох інших.
Члени кафедри були учасниками численних міжнародних наукових заходів: семінарів із проблем європейського, німецького та українського цивільного процесуального права у Харкові (1998), семінарів із питань Європейської конвенції з прав людини у Страсбурзі (Франція, 1999) та «Проблеми захисту прав і законних інтересів громадян й організацій» (Краснодар (Росія), 2002), конференцій «Проблеми доступності правосуддя та процесуальної допомоги» (Вільнюс (Литва), 2000), «Реформування цивільного процесуального права СНД» (Кіль (Німеччина), 2001), конгресу Міжнародної асоціації з цивільного процесу «Проблеми європейського цивільного процесуального права» (Тюбінген (Німеччина), 2003), науково-практичних конференцій «Російський конституціоналізм та сучасні тенденції розвитку правової системи: до прийняття Конституції РФ» (Росія, 2003), «Сучасна доктрина цивільного й арбітражного процесу, виконавчого провадження: теорія і практика» (Росія, 2004), «Новели цивільного процесуального права», присвяченої 80-річчю проф. М. С. Шакарян (Росія, 2004), «Міжнародний комерційний арбітраж», «Митно-правова політика Росії в умовах вступу до ВТО» (Росія, 2006), «Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України» (Харків, 2007), «Від громадського суспільства до правової держави» (Харків, 2008–2010), «Тенденции развития цивилистического процесуального законодательства и судопроизводства в современной России», «Государство и право: вызовы ХХІ века» (Кутафинские чтения), «Современное состояние Российского законодательства: проблемы и пути совершенствования» (Росія, 2009), «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період» (Київ, 2009), «Проблеми цивільного права та цивільного процесу» (Харків, 2010), «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність» (Київ, 2010), «Дев’яті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 2010), «Генезис публічного права: від становлення до сучасності» (VІ Прибузькі юридичні читання) (Миколаїв, 2010), «Судова реформа в Україні і світові стандарти незалежності правосуддя» (Київ, 2010).
Результати наукових досліджень продемонстровано у серіях наукових статей, опублікованих не тільки у вітчизняних, а й у міжнародних періодичних виданнях: у наукових збірниках «Міжнародний цивільний процес» (Кельн (Німеччина)), «Сучасна доктрина цивільного, арбітражного процесу та виконавчого провадження: теорія і практика» (Краснодар (Росія)), російських журналах «Арбітражний та цивільний процес», «Держава і право», «Вісник Саратовської державної академії права» тощо.

 Логос Україна      << Кафедра цивільного права № 2      [ Зміст ]      Кафедра філософії >>