ІНСТИТУТ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»  Дементьєв Вячеслав Валентинович

Директор Інституту «Вища школа економіки та менеджменту» , проректор із науково-педагогічної роботи ДонНТУ, завідувач кафедри «Економічна теорія». Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, відмінник освіти України

Вячеслав Валентинович Дементьєв — учений-економіст. У 1977 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика». З 1983 р. почав працювати в Донецькому політехнічному інституті: спершу асистентом, з 1989 р. — старшим викладачем, а з 1990 р. — доцентом кафедри політекономії. У 1993 р. Вячеслав Дементьєв виконував обов’язки завідувача кафедри економічної теорії, з 1995 р. обіймав посаду доцента на цій же кафедрі, у 2004 р. був призначений її завідувачем і з 2005 р. є професором кафедри.
У 2007 р. Вячеслав Валентинович був обраний на посаду проректора з науково-педагогічної роботи ДонНТУ й директора навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту».
Просуваючись кар’єрними сходинками, Вячеслав Дементьєв водночас розвивався як науковець: у 1988 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту економіки АН УРСР (м. Київ) він захистив кандидатську дисертацію, а у 2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету — докторську. У 2005 р. йому було присвоєно вчене звання професора.
В. В. Дементьєв — голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Донецького національного технічного університету, співголова Міжнародної асоціації інституційних досліджень, головний редактор «Наукових праць Донецького державного технічного університету. Серія економічна», заступник головного редактора журналу «Економіка і право», а також член редколегії журналу «Економічна теорія».
За роки своєї науково-педагогічної діяльності підготував п’ятьох кандидатів економічних наук. Керує роботою аспірантів та докторантів. Основні напрями його наукової діяльності — інституціональна економічна теорія, теорія економічної влади, сучасні економічні концепції. Вячеслав Валентинович — автор більш як 80 публікацій, зокрема трьох монографій, із яких одна — у співавторстві, 50 публікацій у фахових виданнях.
У 1996 р. В. В. Дементьєв був нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Інститут «Вища школа економіки та менеджменту» засновано в 2007 р. Він є правонаступником інженерно-економічного факультету, який було створено у травні 1969 р. Біля джерел створення інженерно-економічного факультету, до складу якого входило три кафедри, стояли відомі й авторитетні організатори і вчені: проф. В. П. Бабич (перший декан факультету) і доц. О. О. Денисенко (зав. кафедри економіки гірничої промисловості), В. Г. Восполіт (зав. кафедри організації і планування гірничого виробництва) і Л. Г. Кацен (зав. кафедри економіки, організації і планування машинобудівної і металургійної промисловості). Тоді на факультеті працювало 60 викладачів та навчалося лише 200 студентів.

Проте промисловість Донбасу вимагала все більше економічних кадрів, які змогли б успішно керувати важливими галузями виробництва. Час поставив на порядок денний питання про відкриття нових кафедр: управління й аналізу господарської діяльності, економіки машинобудівної промисловості, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної теорії. Ці завдання успішно вирішили декани факультету — проф. В. І. Гребельний (1978–1993), В. В. Дементьєв (з 1993 р.) та завідувачі кафедр: проф., д. т. н. С. М. Ільєнко, проф., д. т. н. М. І. Жизлов, проф., д. е. н. В. П. Бабич, проф., д. е. н. О. І. Харін, проф., д. е. н. В. І. Плаксін, проф., д. е. н. О. І. Ковальов, проф., д. е. н. В. М. Ткаченко, проф. д. т. н. Ф. І. Євдокимов, проф., д. е. н. Г. Д. Тарасенко, проф., к. е. н. Б. І. Кривоберець і к. е. н. С. М. Тітенко. У 1994 р. інженерно-економічний факультет було перейменовано у факультет економіки та менеджменту, що було пов’язано з необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для управління економікою й виробництвом в умовах формування ринкової економіки в Україні. Внаслідок цього до факультету приєднуються вже наявні в університеті та створюються нові кафедри. У 2003–2004 рр. з’явилися дві нові кафедри: «Управління персоналом та економіка праці» (завідувач — проф., д. е. н. І. Б. Швець) та «Іноземні мови професійного спілкування» (завідувач — доц., к. ф. н. Н. Ю. Тодорова). До факультету була приєднана кафедра фізичного виховання (завідувач — к. е. н. О. В. Іванов (2000–2008), доцент Ю. К. Удовиченко (2008–2009), а з 2009 р. — С. М. Швидкий).В. І. Гребельний
Декан факультету
(1978–1993),
професор, к. т. н.
В. П. Бабич
Перший декан
факультету
(1969–1977),
професор, д. е. н.

В умовах розвитку соціально-економічних і політичних відносин в країні були необхідні адекватні зміни і в системі підготовки економіко-управлінських кадрів. Тому адміністрація факультету (В. В. Дементьєв, Є. В. Стародубцев, О. А. Олейніков, С. І. Кравченко) стала ініціатором створення нової освітньої структури у складі Донецького національного технічного університету — Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту», який очолив директор проф. В. В. Дементьєв. Навчально-науковий інститут — це потужний структурний підрозділ університету з підготовки фахівців у сфері економіки та менеджменту. Кількість студентів, які сьогодні навчаються в ньому, більш ніж у десять разів перевищує початкову кількість студентської молоді інженерно-економічного факультету. У цілому ж за роки свого існування факультет підготував понад 16 000 фахівців вищої кваліфікації, які зараз працюють на промислових підприємствах, в органах державної і муніципальної влади, установах освіти і науки, банках і фінансових установах.

Навчання студентів в Інституті адаптовано до світових стандартів і здійснюється за багаторівневою системою підготовки кадрів на основі сучасних навчальних програм, які відповідають вимогам університетської освіти і використовують досвід найкращих вищих навчальних закладів. Навчально-виховний процес націлений на те, щоб випускник міг сприймати, пропонувати й реалізовувати комерційні, організаційно-управлінські й соціальні ідеї, легко адаптуватися до швидкоплинних змін на виробництві й у житті.

Важливо те, що практично все поповнення викладацького складу в Інституті здійснюється за рахунок своїх випускників, аспірантів і докторантів. Проте, незважаючи на потужний науково-викладацький потенціал, до навчального процесу також залучаються провідні спеціалісти міністерств, місцевих органів влади, провідних банків і підприємств Києва і Донецька, а також відомі економісти із США, Франції, Німеччини та інших країн. Економічні кадри, виховані в Інституті, стали відомими науковцями, викладачами, організаторами промисловості й банківської справи, господарськими й політичними діячами. Серед них — Герой України, голова Черкаської обласної державної адміністрації С. Б. Тулуб, голова Національної комісії регулювання електроенергетики України С. М. Тітенко, видатний бізнесмен та політичний діяч В. А. Гайдук, голова правління ПАТ «Банк Камбіо» Н. А. Тарадайко та інші.

Інститут підтримує міцні творчі контакти з навчальними закладами і науковим установами США, Англії, Німеччини, Канади, Голландії, Польщі, Чехії, Франції, Бельгії, бере участь у проектах TEMPUS-TACIS та консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні, підтримує постійні зв’язки з економічними факультетами Магдебурзького університету (Німеччина), Московського державного університету, Національного дослідницького університету Вища школа економіки (Росія), Гренобльського університету (Франція), університету прикладних наук Савонія (Фінляндія), Вищої школи менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія) та іншими провідними університетами Європи. Стажування за кордоном, участь у міжнародних конференціях, семінарах, літніх школах і симпозіумах сьогодні є повсякденною нормою життя студентів, професорів і викладачів інституту.

До складу Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» входять два факультети: факультет економіки (декани: к. е. н., проф. Є. В. Стародубцев (2007–2008), к. е. н., доц. С. І. Кравченко (з 2008 р.)) та факультет менеджменту (декани: к. е. н., доц. В. В. Шевченко (2007–2010), д. е. н., проф. О. А. Кратт (з 2010 р.)).

У квітні 2011 року Навчально-науковий інститут «Вища школа економіки та менеджменту» перейменовано в Інститут «Вища школа економіки та менеджменту».ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

Факультет економіки включає кафедри: економіки і маркетингу, економіки підприємства, фінансів і банківської справи, бухгалтерського обліку та аудиту, економічної теорії.Кафедру «Економіка і маркетинг» засновано в 1927 р. з ініціативи професора Соломона Семеновича Герчикова. Це була перша економічна кафедра серед вищих технічних закладів СРСР.

У різні роки кафедру очолювали: гірничий генеральний директор ІІІ рангу, проф. С. С. Герчиков (1927–1938, 1942–1950); доц., к. е. н. Р. А. Бежок (1938–1942); доц., к. е. н. І. І. Ухо (1951–1968); доц., к. е. н. О. О. Денисенко (1968–1974); проф., д. т. н., заслужений працівник народної освіти України Ф. І. Євдокимов (1974–2009); з 2009 р. завідувачем кафедри є д. е. н., голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів О. В. Кендюхов.

Кафедра «Організація виробництва» (перша назва кафедри) була виділена в 1927 р. зі складу кафедри «Розробка пластових родовищ». Із перших днів існування кафедра вела активну роботу з поширення економічних знань на підприємствах вугільної промисловості, брала участь в організації і діяльності першого науково-дослідного закладу вугільної промисловості «Донецька науково-дослідна станція», результати досліджень якої були використані при складанні нормативних довідників для шахт вугільних басейнів; проводила семінари на завдання наркома вугільної промисловості; брала активну участь у наукових конференціях. У 1934 р. за редакцією С. С. Герчикова у СРСР вийшов перший підручник з організації виробництва у вугільній промисловості — «Основы организации производства в каменноугольной промышленности». Наукові розробки з організації управління кам’яновугільної промисловості були використані радянською державою при розбудові вугільної промисловості СРСР у післявоєнні роки.

У 1961 р. згідно з наказом Міністерства вищої і середньої освіти СРСР при кафедрі було організовано навчально-методичний кабінет, який проводив роботу з підготовки методичних вказівок та нормативних матеріалів для студентів, викладачів і працівників вугільних підприємств.

  Кравченко Сергій Іванович

Декан факультету економіки, кандидат економічних наук, PhD, доцент, доцент кафедри «Економіка підприємства», відмінник освіти України

Народився 8 березняя 1974 р. У 1991 р. закінчив із медаллю середню школу № 1 м. Комсомольське Донецької області і вступив на факультет «Автомобільний транспорт» Автомобільно-дорожнього інституту Донецького державного технічного університету для навчання за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» (спеціалізація «Менеджмент діяльності підприємств»). Після отримання диплому з відзнакою і присвоєння кваліфікації інженера-механіка розпочав трудовий шлях у цьому ж інституті як асистент кафедри «Автомобілі та двигуни».
Згодом, після навчання в екстернатурі факультету економіки та менеджменту за спеціальністю «Економіка підприємства» і присвоєння кваліфікації інженера-економіста (диплом із відзнакою), продовжив роботу вже на посаді асистента кафедри «Економіки підприємства» ДонДТУ.
У 2002 р. С. І. Кравченко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та продовжив свій трудовий шлях, поєднуючи роботу на посаді доцента кафедри «Економіка підприємства» і заступника декана факультету «Економіки та менеджменту» на той час уже Донецького національного технічного університету.
У 2008 р. обраний на посаду декана факультету економіки ДонНТУ, який входить до складу Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» (із 2007 р. правонаступника факультету «Економіки та менеджменту»).
З ініціативи та за участю С. І. Кравченка в університеті формується новий напрям із управління інноваціями, в рамках якого проводяться наукові дослідження викладачів, магістрантів та аспірантів, а також здійснюється підготовка фахівців. Сергій Іванович є одним з ініціаторів та відповідальних за відкриття і подальше становлення в ДонНТУ як окремих навчальних курсів («Економіка й організація інноваційної діяльності», «Інноваційний менеджмент» та «Інноваційна політика підприємства»), так і нових спеціальностей («Управління інноваційною діяльністю» та «Менеджмент інноваційної діяльності»). Також він був біля джерел формування і є членом організаційного комітету щорічних днів теорії та практики інвестування, в рамках яких проводяться Всеукраїнська науково-практична конференція, Міжвузівська студентська олімпіада з управління інвестиціями та Всеукраїнський конкурс бізнес-планів інвестиційних проектів.
С. І. Кравченко нагороджений державним знаком «Відмінник освіти України», неодноразово відзначався грамотами Міністерства освіти і науки України, регіональних органів управління та Донецького національного технічного університету. Постійно співпрацює з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, бере активну участь у міжнародних проектах ДонНТУ. За останні роки пройшов кілька організаційно-освітніх та наукових стажувань в університетах Франції, Німеччини, Фінляндії та Росії.

У 1967 р. кафедру було перейменовано на кафедру «Економіки гірничої промисловості», яка почала готувати гірничих інженерів-економістів, перший випуск яких був здійснений у 1971 р.

Кафедра була однією з перших із впровадження активних методів навчання. Викладачі кафедри розробили десятки ділових ігор, які викликали інтерес з боку студентів.

У зв’язку з перебудовою в 1990-х рр. та з переходом до ринкових відносин змінилася і вища економічна освіта, з’явилися нові професії. Відтак на кафедрі з 1997 р. була розпочата підготовка студентів за новою спеціалізацією «Маркетинг підприємства», а з 2007 р. — підготовка бакалаврів зі спеціальності «Маркетинг». З 1997 р. кафедра отримала назву «Економіка і маркетинг» і здійснювала підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за професійним напрямом «Економіка підприємства» (спеціалізації «Економіка гірничої промисловості» і «Маркетинг підприємства»).

У 2000 р. кафедра розпочала підготовку магістрів з економіки. Перших магістрів кафедра випустила в 2001–2002 навчальному році.

Навчальний процес на кафедрі здійснює 21 викладач: п’ять професорів, 11 доцентів, п’ять асистентів, над дисертаціями працюють шестеро аспірантів і пошукувачів. Важливу роль у діяльності кафедри відіграє навчально-допоміжний персонал: інженер першої категорії та старший лаборант.

На сьогодні кафедра готує фахівців широкого профілю за напрямами «Економіка підприємства» (зі спеціалізацією «Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу») і «Маркетинг». Її випускники можуть вирішувати проблеми, що виникають у виробничій, економічній, маркетингово-збутовій, інвестиційній діяльності промислових підприємств. За 84 роки діяльності кафедра підготувала понад 4 тис. гірничих інженерів-економістів, економістів. Випускники кафедри працюють на підприємствах України, таких як: ВАТ «Азовсталь», ВАТ «НОРД», Концерн «Стірол», ВАТ «АВК», ЗАТ «Конті», ВАТ «Харцизький трубний завод», Приватбанк, Тасскомерцбанк, Укрсоцбанк, Райфайзенбанк Аваль, Донбаська паливно-енергетична компанія тощо. Серед випускників кафедри є: депутати Верховної Ради України та Донецької обласної ради, міністр палива та енергетики (1999–2000), міністр вугільної промисловості (1998–1999) С. Б. Тулуб, директори підприємств та керівники банків, начальники департаментів та управлінь міністерств та державних адміністрацій.Колектив кафедри «Економіка і маркетинг». Зліва направо: перший ряд: О. В. Мізіна, Е. П. Ровт,
І. В. Булах, В. І. Тутова; другий ряд: О. В. Амельницька, Е. І. Полякова, Ю. В. Масленко,
О. О. Бортникова; третій ряд: Н. В. Розумна, О. О. Бородіна, В. П. Лисяков, З. Д. Калініченко,
Т. Б. Надтока, Ф. І. Євдокимов, О. В. Ляхов; четвертий ряд: О. А. Письменний, В. А. Кучер,
О. Г. Виноградов, Г. А. Какуніна, Н. А. Шакіна, А. Т. Кучер, О. М. Ярим-Агаєв, О. В. Кендюхов

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, здійснює підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру й докторантуру. За час існування її викладачі захистили шість докторських та понад 20 кандидатських дисертацій. Авторські розробки, рекомендації та пропозиції впроваджено в практику корпорацій «Індустріальна спілка Донбасу», ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ВАТ «Харцизький трубний завод», ВАТ «Транскомерцбанк», АБК «Капітал», страхової компанії «АСКА», «Української фінансово-інвестиційної компанії».

Щороку колектив кафедри організовує і проводить олімпіади з дисциплін «Економіка підприємства» й «Маркетинг», бере участь у міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, публікує понад сотню наукових праць. Традиційними стали щорічні науково-практичні конференції молодих учених, аспірантів та студентів.

Більше десяти років на базі кафедри проходить міжнародна науково-практична конференція «Економіка та маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка», в якій беруть участь науковці з Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії та понад 25 ВНЗ України. Студенти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, стають учасниками наукових конференцій різного рівня, олімпіад, мають велику кількість наукових публікацій.

Колективом кафедри за час існування підготовлено близько 30 підручників і навчальних посібників.

На кафедрі виконуються і впроваджуються у навчальний процес держбюджетні теми під керівництвом професорів О. В. Кендюхова, Ф. І. Євдокимова, Т. Б. Надтоки.

Наукові розробки колективу кафедри містять аналіз і пропозиції щодо реформування національної економіки України та регіону з метою забезпечення економічної безпеки Донецького регіону і держави. Проводяться дослідження з оптимізації виробничих потужностей вуглевидобувних підприємств, методів оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності, світових ринків споживчих товарів та послуг, соціально-економічної ефективності виробництва, безпеки підприємства. Кафедра брала активну участь у розробці програми реструктуризації вугільної промисловості України.Погляд у минуле (доц. Ю. В. Масленко,
фото складу кафедри 1970 р.)Виступ завідувача кафедри О. В. Кендюхова
на конференції, присвяченій 40-річчю
факультету ЕіМ

Кафедра співпрацює з Інститутом економіки промисловості НАН України, Київським національним економічним університетом, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Львівська політехніка», Сумським державним університетом, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Тернопільським національним економічним університетом, Харківською національною академією міського господарства, Харківським національним економічним університетом, Херсонським національним технічним університетом, Хмельницьким національним університетом, Кемеровським державним університетом, Московським державним університетом комерції, Класичним приватним університетом м. Запоріжжя, Луганським інститутом праці й соціальних технологій. Представників кафедри неодноразово запрошували до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України як експертів для участі у розробці питань загальнодержавного значення.Кафедра «Економіка підприємства»
. Створення кафедри історично визначилося потребою національного господарства України у кваліфікованих кадрах у сфері економіки. Кафедру «Економіка підприємства», яка спеціалізується на підготовці фахівців-економістів для різних галузей економіки, було створено 1 вересня 1985 р. на базі кафедри «Економіка, організація і планування машинобудівної і металургійної промисловості».

Першим завідувачем кафедри був проф., д. е. н. В. П. Бабич, який під час свого керівництва здійснив великий внесок як у формування і розвиток кафедри, так і в становлення навчального процесу за фахом. В. П. Бабич також заснував новий науковий напрям із питань організації оплати праці на промислових підприємствах, розвиток якого дозволив підготувати значну кількість фахівців високого наукового рівня. Під його керівництвом успішно захистили дисертації 14 аспірантів і здобувачів, деякі з них і зараз працюють на кафедрі. У процесі розвитку кафедри її очолювали проф., д. е. н. В. І. Плаксін (1992–1993 рр.) і проф., д. е. н. А. І. Ковальов (1993–1994). З вересня 1994 р. кафедрою «Економіка підприємства» завідує проф., д. е. н. В. М. Хобта.Колектив кафедри «Економіка підприємства». Зліва направо: перший ряд: О. І. Кісельова,
У. В. Лаврик, Є. В. Зарічанська, В. М. Хобта, С. М. Крапівницька, Т. О. Степанова, Н. О. Селезньова;
другий ряд: М. М Савінов, Л. І. Шилова, О. М. Фіщенко, І. О. Бондарєва, О. Ю. Попова,
О. Ю. Руднєва, О. Ю. Шилова; третій ряд: А. С. Фролова, І. С. Кладченко, М. В. Полуянова,
І. О. Чурносова, О. В. Корнєва, А. О. Тищенко

Високий рівень підготовки фахівців досягається завдяки професіоналізму всього професорсько-викладацького складу кафедри, 65% якого є докторами і кандидатами економічних наук.

Сьогодні на кафедрі працюють чотири доктори наук: проф. В. М. Хобта, проф. І. П. Булєєв, проф. В. І. Вальков, проф. Ю. Д. Заворотнєв, кандидати наук: проф. О. Я. Каплюхін, проф. О. Ю. Попова, доц. І. О. Бондарєва, доц. С. І. Кравченко, доц. С. М. Крапівницька, доц. У. В. Лаврик, доц. А. В. Мєшков, доц. Т. О. Степанова, доц. О. М. Фіщенко, доц. Л. І. Шилова, доц. О. Ю. Шилова, ст. викладач М. М. Савінов, асистенти: О. Ю. Заворотнєва, Є. В. Зарічанська, О. І. Кісельова, І. С. Кладченко, О. В. Корнєва, А. П. Стефаненко-Шупик, А. О. Тищенко, І. О. Чурносова. Штат кафедри постійно поновлюється новими кадрами — аспірантами та найбільш перспективними випускниками магістратури університету.

Стрімкий розвиток економічних процесів на підприємствах нашої держави, наповнення їх новим багатогранним змістом зумовили необхідність поглибленого вивчення комплексу проблем, пов’язаних зі здійсненням виробничо-господарської діяльності на рівні суб’єктів господарювання. Тому для розвитку науково-педагогічної діяльності кафедри принципово оновлено навчальний процес з урахуванням розширення галузевої спрямованості, форм власності та організаційно-правових форм діяльності суб’єктів господарювання. Для задоволення вимог економіки України кафедра забезпечила розробку нових, орієнтованих на ринкові умови, дисциплін, які дозволяють вирішити проблеми підготовки й прийняття управлінських рішень, розробити бізнес-плани інвестиційних проектів, прискорити інвестиційно-інноваційні процеси, оцінити ефективність нововведень, сформувати стратегічні плани розвитку підприємства та забезпечити безперебійне функціонування елементів його внутрішнього економічного механізму.

Понад 2500 колишніх студентів гідно представляють кафедру в різних сферах діяльності в економіці України, Росії, США, Німеччини, Ізраїлю та інших країн світу.

Кафедра «Економіка підприємства» здійснює професійну підготовку висококласних фахівців у галузі економіки та менеджменту. Випускники успішно працюють на керівних посадах у вітчизняних і закордонних компаніях, науково-дослідних організаціях, органах державного управління, керують власним бізнесом.Завідувач кафедри економіки підприємства
професор В. М. Хобта (друга ліворуч) у колі
соратників: професор О. Ю. Попова,
асист. А. О. Тищенко, доц. І. О. БондарєваУчасть підприємців та бізнесменів
у Днях теорії та практики інвестування, 2010 р.


Сьогодні кафедра «Економіка підприємства» представляє такі освітні програми підготовки фахівців рівня «бакалавр», «спеціаліст», магістр»:

– економіка підприємства (бакалаврат, підготовка спеціалістів, магістратура);

– економіка підприємства (інформаційне забезпечення і правове регулювання, бакалаврат);

– економіка підприємства за галузями (друга вища освіта, бакалаврат);

– менеджмент інноваційної діяльності (магістратура);

– управління інноваційною діяльністю (магістратура).

Викладачі кафедри виконують наукові дослідження у багатьох напрямах діяльності підприємств. Під керівництвом проф. В. М. Хобти створена і розвивається наукова школа з управління інвестиційною діяльністю, що викликано значущістю цього процесу у вітчизняній економіці та проблемами в її здійсненні. Професором кафедри О. Ю. Поповою створено новий науковий напрям із питань управління екологічною спрямованістю розвитку промислових підприємств.

Кафедра постійно виконує держбюджетну тематику. Так протягом 2007–2009 рр. на кафедрі проводилися наукові дослідження на тему «Теоретичні засади підвищення потенціалу суб’єктів господарювання в умовах інноваційної моделі розвитку економіки», з 2010 р. персоналом кафедри «Економіка підприємства» виконується науково-дослідна робота на тему «Концепція інтеграції економічних та екологічних стандартів в системі забезпечення розвитку підприємств». На замовлення підприємств проводяться госпдоговірні наукові дослідження, спрямовані на вирішення проблем їх діяльності (з 2010 р. з ДП «Артемвугілля» на тему «Аналітичне обґрунтування економічного стану підприємства»).Колектив кафедри «Фінанси і банківська справа». Зліва направо: перший ряд: Л. Д. Слєпньова,
В. І. Матвійчук, Л. Л. Катранжи, Н. В. Зарубєєва, Г. О. Портнова, А. Є. Бєляєва, О. М. Міночкіна;
другий ряд: О. В. Гурнак, Т. Є. Рубан, Б. І. Кривоберець, Т. С. Панфілова, Ю. С. Потапенко,
Л. В. Сорокіна, В. П. Карабун, В. М. Антоненко, К. А. Ритікова, А. С. Боярченко, Г. М. Манєров

На кафедрі постійно навчаються аспіранти і здобувачі. За результатами науково-дослідної роботи щорічно відбувається захист дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора економічних наук, видано вже понад 100 наукових публікацій. Викладачі кафедри видають монографії і навчальні посібники. Підготовлено низку рекомендацій і методичних положень, які успішно застосовуються у навчальному процесі та в діяльності промислових підприємств України.

Кафедра здійснює керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, результати якої доповідаються на наукових семінарах, конференціях різного рівня і публікуються в наукових статтях. Про високий рівень підготовки студентів свідчать їхні перемоги протягом кількох років на олімпіадах із дисциплін «Економіка підприємства», «Інвестування», які проводяться на всеукраїнському та регіональному рівнях. Наукові дослідження студентів значною мірою виконуються на замовлення підприємств, тому понад 95% розробок, здійснених під час дипломного проектування, прийняті до впровадження і використовуються на практиці.

Щорічно кафедра «Економіка підприємства» проводить Дні теорії та практики інвестування, що включають Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих учених та Всеукраїнський конкурс бізнес-планів інвестиційних проектів.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із провідними вищими навчальними закладами України, науково-дослідними організаціями, підприємствами та органами державної адміністрації. Тривалий час кафедра співпрацює з Магдебурзьким університетом (Німеччина). Партнер кафедри у дослідженнях — Міжнародна вища школа-інститут (м. Циттау, Німеччина).

Кафедра має високий професійний науково-педагогічний потенціал, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців, які володіють сучасними методами управління господарською діяльністю. Це створює передумови підвищення ефективності діяльності промислових підприємств, прискорення економічного розвитку галузей, регіонів, держави.

Всеукраїнська наукова конференція студентів
та молодих учених «Актуальні проблеми розвитку
фінансово-кредитної системи України»Збори асоціації професіоналів «Фінансист»Кафедра «Фінанси і банківська справа», як і більшість кафедр Вищої школи економіки та менеджменту, веде свою історію від кафедри «Економіка і організація промислового виробництва та будівництва» Донецького індустріального інституту. Після багатьох трансформацій, які розпочались із 1968 р., з’явилася кафедра «Економіка, організація і планування машинобудівної промисловості», в 1993 р. — кафедра «Менеджмент», а у вересні 2000 р. на базі кафедри менеджменту була створена нова кафедра — «Фінанси і банківська справа». Необхідність створення такої кафедри була продиктована відкриттям в університеті підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси». У 1999 р. відбувся перший набір студентів цієї спеціальності. Вибір бази для створення нової кафедри був цілком логічним, адже на кафедрі менеджменту було зосереджено викладання дисциплін циклів «Фінанси», «Бюджетний процес в Україні», «Система оподаткування в Україні», «Гроші та кредит», «Банківська справа», «Фінансовий та банківський менеджмент» для студентів факультету економіки та менеджменту, магістратури державного управління, слухачів центру перепідготовки кадрів.

Організатором і першим керівником кафедри «Економіка, організація та планування машинобудівної промисловості» (1968–1983 рр.) був к. т. н., доц. Л. Г. Кацен. У 1983 р. керівником кафедри було призначено д. е. н., проф. О. І. Харіна. З 1995 р. кафедру очолив к. е. н., доц. Б. І. Кривоберець, а з 2004 р. — член-кореспондент НАН України, проф., д. е. н. В. П. Вишневський.Колектив кафедри «Бухгалтерський облік та аудит»: К. С. Мащенко, В. Л. Єнакієв, Л. П. Білязе,
Т. С. Шарай, В. І. Гребельний, В. А. Гавриленко, В. Ю. Звенячкіна, І. М. Юркова, Є. Г. Черникова,
Д. В. Яровенко, О. В. Бичкова

Навчально-виховну та науково-дослідну роботу на кафедрі «Фінанси та банківська справа» ведуть: два професори, д. е. н. (В. П. Вишневський, А. І. Стрілець), проф., к. е. н. (Б. І. Кривоберець), 19 доцентів, к. е. н. (О. В. Гурнак, Т. С. Панфілова, В. М. Антоненко, Т. Б. Сайгіна, Л. Д. Слєпньова, Л. М. Устінова, Т. К. Хрімлі, А. Ф. Беліченко, Л. В. Сорокіна, І. Ю. Белоброва, Б. В. Бурлуцький, В. І. Матвійчук, Т. Є. Рубан, Ю. О. Смірнов, О. М. Луппол, Г. М. Манєров, О. М. Міночкіна, Г. О. Портнова, С. В. Устименко); два старші викладачі, к. е. н. (О. М. Плакіда, В. П. Карабун); шість асистентів (Н. В. Зарубєєва, Л. Л. Катранжи, К. А. Ритікова, А. С. Боярченко, А. М. Яремко, Г. Є. Бєляєва).

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит». Навчання проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Кафедрою підготовлено більш ніж 800 бакалаврів, 774 спеціалісти, а також 126 магістрів за зазначеною спеціальністю. Професорсько-викладацький склад кафедри на високому науковому рівні забезпечує читання лекцій з фінансових дисциплін для студентів інших економічних спеціальностей. Крім того, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців для органів державного управління і місцевої влади, які навчаються в Магістратурі державного управління ДонНТУ.

Найважливішими напрямами наукової роботи кафедри є: удосконалення фінансово-кредитного механізму управління національною економікою (науковий керівник — д. е. н., проф. В. П. Вишневський); економічні та організаційні проблеми ресурсоощадних технологій і охорони довкілля (д. е. н., проф. А. І. Стрілець); економічні проблеми підвищення ефективності функціонування виробничої інфраструктури підприємства; економічні та фінансові проблеми відтворення основного капіталу (проф. Б. І. Кривоберець); маркетинг та проблеми дослідження ринку товарів в Україні (доц. Т. С. Панфілова); проблеми управління фінансовою стійкістю промислових підприємств (доц. Т. Б. Сайгіна).Ректор ДонНТУ О. А. Мінаєв, декан заочного
факультету О. Я. Каплюхін, зав. кафедри
«Бухгалтерський облік та аудит» В. А. Гавриленко
зі студентами групи ОАм-08з

За результатами досліджень науковці кафедри опублікували понад 480 брошур та статей, видали навчальні посібники «Основи маркетингу» (1992, Н. П. Бобрик, О. І. Харін, Т. С. Панфілова), «Сертификация продукции» (2001, Т. С. Панфілова та ін.), «Фінансовий ринок» (2010, Ю. О. Смірнов), підручник «Маркетинг» (2008, 2009, В. І. Матвійчук та ін.), монографії «Экономическая оценка эффективности работы ремонтной службы предприятия (объединения)» (1976, Р. М. Колегаєв, К. І. Мельникова, Б. І. Кривоберець); «Организация внутризаводского хозрасчета в условиях подетальной специализации цехов» (1976, А. І. Харін), «Организационные проблемы повышения эффективности доменного производства» (1986, А. І. Стрілець та ін.), «Эффективность энергосберегающих технологий в черной металлургии» (1992, А. І. Стрілець та ін.), «Організація, планування і управління топографо-геодезичним виробництвом» (2004, Б. І. Кривоберець та ін.), «Металлургические мини-заводы» (2005, Л. В. Дорохова (Сорокіна) та ін.), «Налогообложение: теория, проблемы, решения» (2006, В. П. Вишневський). Крім того, за результатами проведених наукових досліджень на кафедрі «Фінанси і банківська справа» з 2000 р. було підготовлено і захищено 11 кандидатських дисертацій, зокрема серед дисертантів — громадянин Йеменської Республіки (Омер Ауад Махфуд Моаітеб). Після захисту дисертацій аспіранти, як правило, працюють викладачами кафедри.

Одночасно з виконанням значного обсягу навчально-методичної та науково-дослідної роботи професорсько-викладацький склад кафедри приділяє велику увагу організації науково-дослідної діяльності студентів. Вихованці кафедри беруть участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах, де посідають призові місця. Кафедра організовувала і проводила Всеукраїнську студентську олімпіаду з проблем виробничого менеджменту, а також Всеукраїнську наукову студентську конференцію «Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах», а з 2008 р. — Всеукраїнську наукову конференцію студентів та молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України».Професор В. А. Гавриленко
на врученні дипломів магістрів
кафедри «Бухгалтерський облік та аудит»

У 2009 р. студентки спеціальності «Фінанси і кредит» Д. Давиденко, М. Назіна, Ю. Нікітіна, Є. Резниченко стали переможницями завершального етапу Всеукраїнського конкурсу студентських маркетингових планів (друге місце).

На кафедрі виконані та впроваджені на підприємствах і в навчальний процес держбюджетні теми «Фінансові проблеми росту ефективності діяльності господарюючих суб’єктів», «Удосконалення фінансово-кредитного механізму управління національною економікою».

Налагоджено співпрацю з Інститутом економіки промисловості НАН України, Донецьким обласним управлінням ВАТ «Державний ощадний банк України», ВАТ «Донецький металургійний завод», ВАТ «Новокраматорський машзавод» та ін.

З ініціативи кафедри у квітні 2009 р. було створено Асоціацію професіоналів «Фінансист», метою якої є сприяння професіоналізації вищої фінансової освіти на основі тісної співпраці між університетом і фахівцями-фінансистами підприємств, фінансово-кредитних установ.


Кафедра «Бухгалтерський облік та аудит» заснована у 1993 р. на базі кафедри «Управління виробництвом й аналіз виробничо-господарської діяльності промислових підприємств», на якій у 1991 р. була відкрита спеціальність із бухгалтерського обліку для вугільної промисловості. З самого початку і до сьогодні її очолює доктор економічних наук, професор В. А. Гавриленко.Колектив молодих викладачів та аспірантів
кафедри ЕТ з представником ГУ ВШЕ (м. Москва)
на олімпіаді з економічної теорії. Донецьк, 2010 р.

Крім нього до складу кафедри входять двоє професорів (Є. В. Стародубцев і В. І. Гребельний), шестеро доцентів, кандидатів економічних наук (Л. П. Білязе, В. Л. Єнакієв, Л. О. Леонова, В. Ю. Звенячкіна, Н. В. Кравчук, О. М. Кравцова), шестеро асистентів (Т. С. Шарай, Є. Г. Черникова, К. С. Мащенко, І. М. Юркова, Д. В. Яровенко, О. В. Мойсеєва).

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» за трьома кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

Усі дисципліни, передбачені навчальним планом, викладаються відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців із вищою освітою, а також вимог і потреб відповідних відомств у спеціалістах.

Підготовка фахівців зорієнтована на те, щоб вони мали високий рівень професіональних знань, широку ерудицію і культуру; володіли високими громадянськими та моральними якостями, вміли на практиці ефективно застосовувати отримані знання у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; були готовими до постійного підвищення власного рівня кваліфікації.

Викладачі кафедри читають лекції з бухгалтерського обліку і аудиту й на інших спеціальностях, які здійснюють підготовку фахівців за напрямами «Економіка» і «Менеджмент». За 17 років існування кафедра підготувала близько 1500 спеціалістів. Усі дисципліни цілком забезпечені методичними розробками. З початку 1993 р. на кафедрі видано близько 170 методичних рекомендацій, які постійно удосконалюються.

Крім того, кафедра є випусковою зі спеціальності «Облік і аудит» в інституті післядипломної освіти. За весь час її роботи в інституті, починаючи з 1998 р., підготовлено близько 500 фахівців цієї спеціальності.Вручення почесної медалі
д. е. н., проф. С. В. Богачову, депутату Донецької
міської ради під час святкування
40-річчя факультету економіки. Донецьк, 2009 р.


Останніми роками спостерігається поширення питань фундаменталізації та індивідуалізації навчання. Фундаменталізація навчання здійснюється на підставі збільшення обсягів математичних, загальноекономічних та комп’ютерних дисциплін. Для посилення комп’ютерної підготовки фахівців з обліку і аудиту на кафедрі викладаються дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку» та «Управлінські інформаційні системи в обліку і аудиті». Під час вивчення цих предметів студенти навчаються користуватися провідними сучасними бухгалтерськими комп’ютерними програмами, такими як «1С: Підприємство», «Парус», «Акцент». Індивідуалізація навчання передбачає спеціальну підготовку фахівців на замовлення окремих підприємств із різноманітними формами власності з орієнтацією на поглиблення практичної спрямованості.

Наукова діяльність кафедри розвивається у трьох напрямах: розробка і вдосконалення методик економічного й фінансового аналізу промислових підприємств; удосконалення організації бухгалтерського обліку; оподаткування. У цих напрямах за період з 1993 р. виконано п’ять науково-дослідницьких робіт, на підставі яких видано три монографії, навчальний посібник із грифом МОН України і близько 300 статей у фахових виданнях.

У 2004 р. на кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності «Облік і аудит». За результатами наукових досліджень захищено чотири кандидатські дисертації. Сьогодні в аспірантурі навчаються чотири асистенти, а два доценти почали працювати над докторськими дисертаціями.

Активну участь у науково-дослідницькій роботі беруть студенти, адже це є основою їх професійної підготовки з удосконалення бухгалтерського обліку та складання звітності з дотриманням усіх вимог.

Результати науково-дослідної роботи виносяться на обговорення під час наукових конференцій та публікуються у наукових статтях. Щороку на кафедрі «Бухгалтерський облік та аудит» проводяться регіональні студентські олімпіади та конференції, в яких беруть активну участь студенти ДонНТУ та інших вишів.

Студенти кафедри стають учасниками всеукраїнських конкурсів зі спеціальності, посідаючи призові місця та здобуваючи грошові премії за перемогу в цих конкурсах. Найкращі з них отримують безкоштовні абонементи на періодичні видання.
Викладачі кафедри «Економічна теорія і державне управління» серед учасників
VIII Міжнародної наукової конференції «Проблеми сучасної економіки
та інституційна теорія», м. Київ, 2010 р.

Кафедра «Економічна теорія і державне управління» була заснована у 1931 р. як кафедра політичної економії. Її колектив до початку Великої Вітчизняної війни складали доценти І. Н. Брайловський, Ф. І. Вєтров, А. М. Гречаний. Після війни до 1954 р. очолював кафедру А. М. Гречаний. З 1954 – до 1958 р. — проф., д. е. н. А. Г. Лобунець; упродовж 1958–1963 рр. — проф., д. е. н., Е. Е. Крихтін; у 1963–1971 рр. — проф., д. е. н. Д. З. Коров’яковський; у 1971–1974 рр. — доц., В. О. Пилипенко; в 1974–1978 рр. — доц. Р. Р. Кондратьєв; у 1978–1981 рр. — доц. П. О. Білик; з 1981 до 1993 р. та з 1998 до 2004 р. — проф., д. е. н. Г. Д. Тарасенко; а протягом 1993–1998 рр. — проф., д. е. н. В. В. Дементьєв і доц., к. е. н. Г. М. Усачова.

За цей період значно підвищився науково-педагогічний потенціал кафедри: активно розвивається соціальний напрям наукових досліджень, відкрито аспірантуру, яку очолила д. е. н., проф. Г. Д. Тарасенко. Було захищено 20 кандидатських, дві докторські дисертації, зросла кількість дисциплін, які викладаються на кафедрі відповідно до змін загальної парадигми базової економічної науки.

Високий професіоналізм колективу кафедри, науково-методичні напрацювання у викладанні фундаментальних економічних дисциплін дозволили у 1998 р. відкрити в ДонНТУ спеціальність «Економічна теорія» IV рівня акредитації, що для технічного вишу було надзвичайною подією. Особливий внесок у вирішенні цього важливого завдання належить керівництву кафедри: професорам В. В. Дементьєву, Г. Д. Тарасенко, Г. М. Усачовій.

Підготовку фахівців з економічної теорії здійснюють провідні доценти кафедри: Є. Г. Александрова, О. М. Вишневська, Н. М. Далевська, О. М. Зухба, С. А. Кучерук, І. В. Левіна, Г. Д. Осередський, С. О. Романова, Г. І. Рибнікова, Т. І. Рудченко, О. С. Тарасенко, Н. К. Ющенко; викладачі й асистенти.

На сьогодні зі спеціальності «Економічна теорія» підготовлено більш ніж 160 висококваліфікованих спеціалістів і магістрів, які обіймають керівні посади в державних органах влади, економічних службах підприємств та організацій, займаються науково-дослідницькою діяльністю, успішно розвивають приватний бізнес, продовжують навчання в Росії, Німеччині і т. ін.

Нові перспективи розвитку кафедри пов’язані з ім’ям доктора економічних наук, професора Вячеслава Валентиновича Дементьєва, який із вересня 2004 р. очолює кафедру економічної теорії, є директором навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» і проректором ДонНТУ. Особиста енергійність, високий авторитет у науковому світі та здібності лідера дозволили йому створити на кафедрі колектив однодумців, нову наукову школу, яка успішно досліджує інституціональні проблеми сучасної економіки.

З ініціативи В. В. Дементьєва з 2003 р. кожен рік кафедра проводить міжнародну наукову конференцію «Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія», за результатами якої видається збірник наукових праць, зареєстрований ВАК України (www.instud.org). Інституційні дослідження науковців кафедри знайшли реалізацію у захисті двох докторських, п’яти кандидатських дисертацій, також опубліковано вісім монографій та більш ніж 120 наукових статей.

Зараз кафедра економічної теорії ДонНТУ перспективно розвивається як у науковому, так і в навчально-методичному плані. Її колектив поповнюється молодими викладачами, підвищується рівень професійної підготовки студентів, поширюються зв’язки кафедри із провідними вишами України та зарубіжжя.

Усе це стало підґрунтям для утворення Міжнародної асоціації інституціональних досліджень (МАІД) під керівництвом співголів д. е. н., проф. Р. М. Нурєєва (Московський державний університет — Вища школа економіки) та д. е. н., проф. В. В. Дементьєва (ННІ «Вища школа економіки і менеджменту ДонНТУ»).

У роботі асоціації беруть активну участь відомі представники економічної науки України: д. е. н., проф. С. І. Архієрєєв, д. е. н., проф. А. А. Гриценко, І. Й. Малий, д. е. н., проф. В. Н. Тарасевич та ін.; Росії: д. е. н., проф. В. В. Вольчик, В. Л. Тамбовцев, Ю. В. Латов, А. М. Олейник та ін.

У сфері інституціональних досліджень працюють викладачі кафедри економічної теорії: доценти, кандидати економічних наук О. В. Тарасенко, Н. В. Оленцевич, М. В. Гордон, асистенти В. М. Антикуз, С. М. Качан.

Кафедра запрошує амбітних, творчих молодих людей, які мріють про кар’єру аналітика з економічних питань, фахівця у сфері макро- та мікроекономічного прогнозування, економічного оглядача у засобах масової інформації, керівника економічних служб державних органів влади, підприємств та організацій, наукового дослідника та викладача економічних дисциплін, бізнесмена, який здатний оцінити та обґрунтувати перспективи свого успіху в зовнішньому економічному середовищі.

У квітні 2011 року кафедру «Економічна теорія» перейменовано на кафедру «Економічна теорія і державне управління».


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет менеджменту включає кафедри: менеджменту та господарського права; зовнішньоекономічної діяльності підприємств; управління персоналом і економіки праці; управління якістю; іноземних мов професійного спілкування; соціології і політології; фізичного виховання і спорту.Кафедра «Менеджмент та господарське право» (колишні назви «Організація і планування гірничого виробництва», «Організація виробництва») створена у 1968 р. для підготовки гірничих інженерів-економістів. У створенні кафедри брали участь В. Г. Восполіт, О. М. Повещенко, А. Г. Костенко, О. С. Цесарук.

З моменту організації і до 1976 р. завідував кафедрою к. т. н., доц. В. Г. Восполіт, потім до травня 1991 р. — д. т. н., проф. М. І. Жизлов, із травня 1991 р. до січня 1997 р. — д. е. н., проф. В. М. Ткаченко, із січня до березня 1997 р. обов’язки завідувача кафедри виконував к. т. н., проф. О. М. Повещенко. З квітня 1997 р. у кафедрою завідує академік НАН України, д. е. н., проф. О. І. Амоша.

  Кратт Олег Адольфович

Декан факультету менеджменту. Доктор економічних наук, професор

Народився в 1960 р. у Новосибірську, але його подальший трудовий та науковий шлях пов’язаний із Донбасом. Після закінчення середньої школи вступив до Донецького державного університету на денне відділення економічного факультету. Одержавши диплом з відзнакою, за направленням Міністерства освіти України почав працювати на кафедрі економіки й організації матеріально-технічного постачання ДонДУ. Із цього часу всю свою трудову діяльність О. А. Кратт пов’язав із вищою школою.
На його життєвому шляху була армія, після служби в лавах якої у 1986 р. за цільовим направленням він вступив до аспірантури Московського інституту народного господарства ім. Г. В. Плеханова. Через три роки, захистивши дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук, молодим науковцем він повернувся на свою кафедру в ДонДУ, де працював спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 1993 р. — доцентом. У 1995 р. О. А. Кратт отримав учене звання доцента кафедри маркетингу.
Викладацька та наукова діяльність О. А. Кратта з вересня 2000 р. продовжилися в іншому великому навчальному закладі вищої школи в регіоні — Донецькому державному технічному університеті, докторантом якого він став у грудні того року. Закінчивши докторантуру, працював доцентом кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств ДонНТУ. У 2005 р. захистив докторську дисертацію за фахом «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
З вересня 2005 р. О. А. Кратт — професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств ДонНТУ. У листопаді 2010 р. призначений на посаду декана факультету менеджменту. Входить до складу вченої ради університету та навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» ДонНТУ.
Олег Адольфович відбувся як педагог вищої школи. Його викладацький стаж налічує два десятиліття. Упродовж десяти років він викладав маркетинг, а останні п’ять років читає лекції з міжнародного маркетингу. Професор О. А. Кратт керує дипломними проектами та магістерськими роботами, бере участь у роботі державної екзаменаційної комісії за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також є членом навчально-методичної комісії зі спеціальності «Міжнародна економіка».
Якщо на формування наукових поглядів О. А. Кратта великий вплив мала московська наукова школа, то спеціальний інтерес зумовила багаторічна плідна робота на освітянській ниві. З-під його пера вийшли понад 200 публікацій, серед яких п’ять монографій і навчально-методичних посібників. Чимало статей опубліковано у європейських виданнях. Він є членом редколегії двох збірників наукових праць, які входять до Переліку фахових видань ВАК України. Бюджетна науково-дослідна тема кафедри виконується під його керівництвом. Виступав із доповідями більш ніж на 50 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних конференціях.
О. А. Кратт бере активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації. Двоє його учнів захистили кандидатські дисертації. Зараз за його безпосередньою участю відбувається формування наукової школи, яка займається вивченням проблем, пов’язаних із діяльністю вищої школи у ринкових умовах господарювання. О. А. Кратт та його послідовники провели дослідження у сфері кон’юнктури та сегментації ринку послуг вищої освіти, взаємодії професійної освіти і ринку праці, а також соціально-економічного потенціалу вищих навчальних закладів. Нині розробляються проблеми результативності діяльності вищої школи, інвестиційної привабливості ВНЗ, громадського контролю за діяльністю системи вищої освіти, плюралізму форм власності у сфері вищої освіти. Результати досліджень упроваджені у діяльності Міністерства освіти і науки України, Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, низки вищих навчальних закладів.
Упродовж п’яти років Олег Адольфович Кратт входив до складу спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті економіко-правових досліджень Національної академії наук України. З 2009 р. є членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у ДонНТУ, з листопада 2010 р. — експерт ВАК України.
За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність О. А. Кратт неодноразово був нагороджений грамотами ректора і профспілкового комітету університету.

Олександр Іванович Амоша — відомий фахівець із проблем економіки промисловості, соціалізації економіки, соціальної орієнтації ринкових трансформацій, регіональної науково-технічної та соціальної політики. За плідну творчу працю, інноваційну спрямованість наукових досліджень і високу теоретичну та практичну результативність наукової діяльності Олександра Івановича було визнано заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінником освіти України. Він також є лауреатом премій НАН України ім. О. Г. Шліхтера, ім. М. І. Туган-Барановського, ім. М. В. Птухи.

Учений опублікував більше 500 наукових праць. Він тісно співпрацює із законодавчими та виконавчими органами влади на державному та регіональному рівнях. Результати наукових досліджень, напрацьовані під керівництвом та за участю О. І. Амоши, використовуються при формуванні концепцій, законопроектів, державних та регіональних стратегій, програм розвитку. На особливу увагу заслуговує розроблена Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, до створення якої безпосереднє відношення мали Олександр Іванович Амоша і фахівці Інституту економіки промисловості НАН України. Накопичений досвід такої роботи поширюється для використання в інших регіонах України.

До складу колективу кафедри входять: Н. Е. Дєєва, В. В. Жильченкова, О. В. Гайдатов, В. І. Мозговий, Н. О. Перевозчикова, В. О. Сумін, О. М. Переверзєв, О. Л. Леонов, О. М. Шарнопольська, М. В. Міньковська, В. Г. Гадецький, О. О. Шумаєва, Н. В. Моргачова, О. О. Кляус, О. С. Цесарук, Л. Г. Вергазова, О. А. Ганич, Л. М. Василишина, В. М. Грудницький, А. Б. Мирошниченко, Н. С. Михайлова, Л. М. Ніколенко, Ю. Є. Шулаєва, О. П. Соловцова. Сьогодні на кафедрі працюють 25 викладачів, зокрема троє професорів, докторів економічних наук; 13 доцентів, кандидатів наук; четверо старших викладачів і п’ятеро асистентів.

Колектив кафедри активно працює в навчально-методичній і науковій сферах, бере участь у важливих регіональних і національних програмах розвитку.

Більше чверті століття кафедра здійснювала підготовку інженерів-економістів для гірничої промисловості, а з вересня 1995 р. почала готувати спеціалістів за фахом «Менеджмент організацій». На сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів із галузі знань «Менеджмент і адміністрування», напряму «Менеджмент», спеціалістів та магістрів напряму підготовки «Менеджмент організацій».Колектив кафедри «Менеджмент та господарське право». Зліва направо: перший ряд:
М. В. Міньковська, О. В. Гайдатов, В. В. Жильченкова, Н. Е. Дєєва, О. М. Переверзєв; другий ряд:
О. М. Шарнопольська, В. І. Мозговий, О. О. Кляус, Л. Г. Вєргазова, В. Г. Гадецький, О. А. Ганич,
І. В. Качан, Н. О. Перевозчикова, В. М. Грудницький, Л. М. Василишина,
Г. Б. Мирошниченко, О. Л. Леонов, К. В. Буяновська, О. С. Цесарук

Кафедра підготувала кілька тисяч випускників. Більшість із них досягли значних успіхів у бізнесі та державному управлінні, науковій або викладацькій діяльності, плідно працюють на благо України.

Традиційними стали щорічні міжнародні студентські науково-практичні конференції та комплексні спортивно-масові й пізнавально-розважальні заходи з метою популяризації здорового способу життя, наукових економічних та управлінських знань, виховання колективізму та корпоративної солідарності «Піонери бізнесу».

За результатами конференцій студентам, чиї доповіді було визнано найкращими, вручають відповідні винагороди. Студенти кафедри також беруть участь у конференціях, які проводяться за межами України.

Кафедра активно співпрацює з ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний завод», АТ (приватне) «ДЕМЗ», ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ЗАТ «Виробниче об’єднання «Конті», ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», Корпорацією «ПАРУС», ЗАТ «Баренс Шоколад» та іншими провідними підприємствами й організаціями України.

Найважливішими напрямами наукових досліджень є: економіка, організація і планування в гірничій промисловості й інших галузях; проблеми удосконалення системи управління на промислових підприємствах; розробка логістичних систем і систем управління матеріальними ресурсами; проблеми розвитку фінансового і банківського менеджменту; удосконалення системи організації й оплати праці; проблеми економіки праці; удосконалення системи планування; організація інвестиційної діяльності; проблеми правового забезпечення діяльності підприємств; проблеми корпоративного права і корпоративного управління тощо.Координаційна зустріч по проекту
ТЕМПУС, м. Астрахань, 2009 р.
Учасники Міжнародної науково-теоретичної
конференції молодих учених та студентів,
Донецьк, 2008 р.

На кафедрі виконується держбюджетна тема «Теоретико-методологічні проблеми вдосконалення управлінського і правового забезпечення діяльності промислових підприємств».

Кафедра менеджменту та господарського права бере активну участь у проекті TEMPUS СD-JEP 27238–2006 (UA) «Розширення мережі співпраці університетів і підприємств у Східній Україні в галузі економіки й управління» та проекті TEMPUS ETF-JP-00132–2008 «Міжнародна мережа центрів із модернізації освіти в туризмі і розвитку академічної мобільності (INTOUR)».

Студенти кафедри менеджменту та господарського права мають можливість здобути освіту в університетах Європи, зокрема в університеті П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція) та у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA) — ступінь магістра за спеціальністю «Управління підприємницькою діяльністю» (МВА).Кафедра «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств»
була створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 95 від 7 квітня 1994 р. Першим її завідувачем був кандидат економічних наук, доцент Сергій Михайлович Тітенко. У 1999–2000 рр. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Олександр Олександрович Баркалов. З 2001 по 2008 р. кафедрою завідував доктор економічних наук, професор Валерій Миколайович Василенко. З 2009 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Яна Володимирівна Хоменко.Ректор ДонНТУ О. А. Мінаєв нагороджує
переможців програми «Інтелект Донбасу»Завідуюча кафедрою Я. В. Хоменко
з переможцями програми «Інтелект Донбасу»

Навчальний процес забезпечують кваліфіковані викладачі: на посадах професорів працюють чотири доктори економічних наук, на посадах доцентів — 14 кандидатів наук. До складу штатних викладачів кафедри входять: Л. Г. Дєєва, Г. В. Доценко, Д. С. Зухба, І. О. Кірнос, П. Т. Кляус, О. А. Кратт, Т. Г. Кучерук, О. В. Малишко, Е. В. Павлиш, І. В. Пенькова, О. А. Олейніков, Л. В. Файвішенко, Я. В. Хоменко, Л. В. Шабаліна.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародна економіка» (спеціалізація «Європейські студії»).

Особливістю процесу навчання є об’єднання українських програм підготовки бакалаврів та магістрів із подібними програмами, що застосовуються в університетах Голландії, Франції, Фінляндії і Німеччини. Це дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Визначальною рисою навчальних планів є блок дисциплін за вибором університету та студентів, який передбачає вивчення основної іноземної мови (протягом усього періоду навчання), другої іноземної мови на вибір студента (протягом чотирьох семестрів) і викладання лекцій із дисциплін «Транснаціональні корпорації», «Ділове спілкування», «Практика спілкування», «Іноземні інвестування», «Інвестування», «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Європейська інтеграція» та «Психологія міжкультурних відносин» іноземною мовою. Це дає можливість студентам проходити включене навчання в європейських і американських університетах.

Студенти також отримують якісну підготовку з англійської, французької, німецької мов, що дає їм можливість навчатися в європейських університетах та згодом знайти роботу в міжнародних компаніях, фінансових установах чи їх представництвах. Щорічно понад 30 студентів одержують сертифікати, які підтверджують навчання за програмою мовної підготовки, узгодженою із програмою університету м. Утрехт (Голландія).

Кафедра здійснює підготовку аспірантів і докторантів та бере активну участь у розгляді кандидатських і докторських дисертацій. За час існування її співробітниками було захищено три дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук (О. А. Кратт, І. В. Пенькова, Я. В. Хоменко) та вісім дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук (І. А. Астапова, І. О. Кірнос, І. В. Пенькова, О. В. Малишко, М. Г. Слоква, Е. В. Павлиш, Л. В. Руденко, Т. О. Бутенко).

Основні наукові інтереси співробітників кафедри: міжнародна інвестиційна діяльність; міжнародний бізнес та його вплив на економіку країни, що приймає; розвиток експортного потенціалу України; світовий ринок капіталу: динаміка й умови розвитку; соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації; участь України в міжнародній економічній інтеграції; підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Студенти кафедри мають можливість здобути економічну освіту в університетах Європи, зокрема в університеті ім. Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина), університеті П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція), університеті прикладних наук Савонія (Куопіо, Фінляндія) та університеті м. Л’єжа (Бельгія).

Низка програм у рамках угоди про співпрацю між Донецьким національним технічним університетом та Московським державним університетом дозволяє студентам прослухати курс лекцій в осінньому або весняному семестрі на економічному факультеті МДУ. Відповідно до зазначеної угоди професори та викладачі кафедри щороку проходять стажування в Європі та здійснюють спільні наукові дослідження.

На кафедрі виконані й впроваджені на підприємствах та у навчальний процес держбюджетні теми «Парадигма відтворення соціально-економічного потенціалу в контексті глобалізації та регіоналізації», «Підвищення соціально-економічного потенціалу регіону на основі ефективного використання факторів виробництва», «Діалектика функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку», «Інтерактивне навчання: сучасні стратегії викладання у мультимодальному та мультимедійному контексті» та ін.

За період існування кафедри її працівники опублікували 12 монографій, понад 500 статей та 300 тез доповідей у матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Студенти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, є учасниками науково-практичних конференцій різного рівня, неодноразово були переможцями міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад.

Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах. Цю діяльність вона розпочала із проекту TEMPUS-TACIS CD JEP 23125–2002 «Європейські студії», що був спрямований на підготовку висококваліфікованих фахівців, спроможних сприяти розвитку міжнародних економічних відносин України з країнами світової спільноти, зокрема з країнами Євросоюзу. Проект реалізовувався консорціумом українських та європейських університетів, до складу якого увійшли: Донецький національний технічний університет (Донецьк, Україна); Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Луганськ, Україна); Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна); університет П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція); університет Франш-Конте (Безансон, Франція); університет Помпей Фабра (Барселона, Іспанія); Університет прикладних наук Савонія (Куопіо, Фінляндія); університет м. Л’єжа (Бельгія).

Університет П’єр Мандес Франс відповідав за координацію проекту з боку європейських партнерів, а Донецький національний технічний університет — з боку українських.

Після успішного завершення проекту в 2005 р. у рамках спеціальності «Міжнародна економіка» було відкрито спеціалізацію «Європейські студії».

Наступним проектом, у якому кафедра брала участь спільно з кафедрою іноземних мов професійного спілкування, був TEMPUS CD JEP-27238-2006 «Розвиток співпраці університетів і підприємств у Східній Україні для навчання економіки та менеджменту». В ході цього проекту передбачалося налагодити ефективну співпрацю університетів Східної України з підприємствами регіонів, де вони розташовані. Спираючись на досвід європейських університетів-партнерів, виші України мали сформувати єдину систему взаємодії вищих навчальних закладів та бізнес-установ для виявлення сучасних потреб ринку праці, корекції на цій основі навчальних планів та підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки й менеджменту.

Сьогодні кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємств спільно з кафедрою менеджменту та господарського права активно працює над реалізацією проекту TEMPUS ETF JP 00132–2008 «Міжнародне співробітництво для модернізації освіти у сфері туризму та розвитку академічної мобільності».

З 2010 р. на кафедрі діє програма подвійного диплому, ініційована Донецьким національним технічним університетом та Університетом ім. Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина). Відповідно до її умов студенти мають можливість отримати одночасно два дипломи: диплом бакалавра міжнародної економіки українського зразка та німецький диплом бакалавра з менеджменту та економіки із взаємним визнанням оцінок.

Кафедра вже тривалий час запрошує викладачів провідних європейських та американських університетів для викладання лекцій з економіки та менеджменту.

Засвоєння навчального матеріалу, виробнича практика та власна науково-дослідна робота дозволяють випускникам кафедри стати кваліфікованими фахівцями у сфері: міжнародних контрактів та угод; організації, планування і здійснення експортно-імпортних операцій; міжнародних маркетингових досліджень; управління валютно-кредитними операціями; фінансового аналізу; залучення іноземних інвестицій; управління міжнародними проектами; управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.


Кафедра «Управління персоналом і економіка праці». 1 січня 2004 р. наказом ректора університету О. А. Мінаєва була створена кафедра управління персоналом і економіки праці, яка мала забезпечувати потребу підприємств регіону у висококваліфікованих фахівцях з управління персоналом. Організаційну роботу з підготовки та відкриття нової кафедри очолила доктор економічних наук, професор І. Б. Швець, одним із наукових напрямів діяльності якої є економічні проблеми формування і використання людських ресурсів на промислових підприємствах. У 2005 р. кафедра здійснила перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (30 осіб), а в 2007 р. відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».Колектив кафедри «Управління персоналом і економіка праці». Зліва направо: перший ряд:
Н. І. Мормуль, І. Б. Швець, Л. І. Мінаєва; другий ряд: О. С. Шелест, С. В. Позднякова, О. В. Захарова,
О. М. Следь, Т. С. Шульгіна, О. В. Чумаченко, Н. О. Подлужна, С. О. Поторочин

Завідувач кафедри І. Б. Швець є заступником директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту», заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», член-кореспондент Академії економічних наук України. Під її керівництвом було захищено дев’ять кандидатських дисертацій. І. Б. Швець має понад 200 друкованих наукових праць.

У 2004–2008 рр. очолювала франко-український проект, присвячений створенню в Україні сучасної системи підготовки фахівців у галузі управління персоналом з урахуванням світових вимог і міжнародного досвіду, який здійснювався за підтримки Міністерства іноземних справ Франції та Посольства Франції в Україні.

З ініціативи І. Б. Швець у 2009 р. було створено Донецьку міську громадську організацію «Асоціація менеджерів з управління персоналом», де вона є головою правління. У 2007 р. вона стала переможцем обласного конкурсу «Жінка Донбасу» (в номінації «Жінка-науковець року»), який проводився Донецькою обласною державною адміністрацією. У 2007 р. І. Б. Швець була керівником делегації волонтерів на запрошення Державного Департаменту США для участі у програмі з обміну досвідом «Освітні технології для талановитої та обдарованої молоді». Як член президії регіонального відділення товариства «Знання» І. Б. Швець бере активну участь у громадській діяльності області.

Сьогодні науково-методичний і навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 осіб, із них — два професори, шість доцентів, чотири асистенти. Серед викладачів кафедри відомі професіонали: професор О. В. Захарова, доценти Н. І. Мормуль, Н. О. Подлужна, С. В. Позднякова, О. М. Следь, О. В. Чумаченко, асистенти Т. В. Коваленко, С. О. Поторочин. Нещодавно кращі випускники кафедри поповнили її викладацький склад: О. С. Шелест, Т. С. Шульгіна. Майже всі викладачі — вихованці університету.

Протягом семи років кафедра готує студентів за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». Для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» на кафедрі викладаються 25 навчальних дисциплін. Підготовка бакалаврів забезпечується на основі таких дисциплін: управління персоналом, мотивація праці, аналіз трудових показників, управління конфліктами, нормування праці, економіка праці і соціально-трудові відносини, організація праці, статистика праці, ринок праці, соціальне страхування, фізіологія і психологія праці, кадрове діловодство, управління трудовим потенціалом. Випускники-бакалаври продовжують навчання за магістерськими програмами кафедри. Поглиблення спеціальної підготовки студентів на магістерському рівні ґрунтується на таких фахових дисциплінах: соціальна політика, управління розвитком персоналу, менеджмент продуктивності, психологія управління персоналом, управлінська етика, організація діяльності керівника, управління персоналом у міжнародних корпораціях.Студенти спеціальності, які стали переможцями
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у 2007 р.Відвідування соляних шахт (м. Соледар)
викладачами кафедри та студентами
спеціальності, 2006 р.

Усі дисципліни кафедри вивчаються у тісному зв’язку з досвідом управлінської та економічної діяльності підприємств Донецької області. Форми такого зв’язку різні: виробнича практика студентів на підприємствах, проведення лекційних і практичних занять представниками підприємств, залучення студентів до виконання прикладних госпрозрахункових науково-дослідних робіт на підприємствах (ЗАТ «Український Рітейл», ВАТ НВП «Техмет», ФК «Металург» та ін.), зустрічі із представниками підприємств за «круглим столом».

Колектив кафедри приділяє постійну увагу підвищенню якості навчально-методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Для забезпечення всіх навчальних дисциплін розроблено методичні комплекси, що відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики фахівців у галузі управління персоналом.

Порівняно високий конкурс зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», а також можливість відбору більш підготовлених осіб для прийому до університету обумовлюють достатньо високі результати іспитових сесій студентів спеціальності.Зустріч із випускниками і партнерами
кафедри на ювілеї

Упродовж свого існування кафедра постійно провадила науково-дослідну роботу. Під керівництвом І. Б. Швець за останні роки було виконано такі держбюджетні науково-дослідні теми: «Науково-методичні основи створення регіональної інноваційної моделі відтворення трудових і матеріальних ресурсів виробництва»; «Наукові методи управління персоналом підприємств промисловості»; «Науково-методичні основи комплексної оцінки ефективності витрат на персонал». Викладачі кафедри беруть участь у виконанні господарчих договірних робіт, тематика яких пов’язана із регламентацією роботи персоналу підприємств, забезпеченням умов ефективного формування і використання персоналу. Молоді науковці кафедри — постійні учасники конкурсів наукових робіт різного рівня. У 2010 р. доц. О. М. Следь стала переможцем ІV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» в номінації «Спудейські есеї».

Нового змісту набула студентська науково-дослідна робота під керівництвом викладачів кафедри. Участь студентів у наукових дослідженнях кафедри, студентські наукові конференції стали звичним явищем. Кращі студентські наукові реферати публікуються у матеріалах студентських наукових конференцій, що виходять у видавництві ДонНТУ.

Високий рівень підготовки підтверджують щорічні перемоги студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» у всеукраїнських конкурсах студентських робіт та олімпіадах.

На кафедрі успішно діє аспірантура й докторантура, що дає змогу постійно підвищувати науковий рівень викладачів та поповнювати професорсько-викладацький склад. Першим докторантом кафедри стала доц. О. В. Захарова, першим аспірантом — асист. С. В. Позднякова, обидві — випускниці Донецького національного технічного університету. В період з 2004 по 2010 р. викладачами кафедри було захищено три кандидатські дисертації, отримано два атестати доцента по кафедрі «Управління персоналом і економіка праці». Зараз проходять підготовку в аспірантурі три аспіранти й один здобувач.

Традиційною стала щорічна організація та проведення міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і молодих учених «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери». Щороку колектив кафедри бере участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Свої наукові ідеї охоче доповідають проф., д. е. н. І. Б. Швець, проф., к. е. н. О. В. Захарова, к. е. н., доц. Н. І. Мормуль. Викладачі кафедри публікують результати досліджень у фахових виданнях, матеріалах науково-практичних та міжнародних конференцій. Викладачами кафедри підготовано й видано понад 15 монографій.День науки кафедра проводить
у Ботанічному саду

Колектив кафедри постійно продовжує налагодження зв’язків з іншими навчальними закладами, підприємствами, організаціями і державними установами. Співпраця кафедри «Управління персоналом і економіка праці» з іншими навчальними закладами полягає у проведенні спільної роботи з удосконалення системи підготовки фахівців, проведенні міжнародних науково-теоретичних конференцій, підготовці спільних монографій, керівництві аспірантурою, рецензуванні наукових робіт, монографій, дисертацій. Значно пожвавилися науково-виробничі зв’язки кафедри з виробництвом. Відкрито філіал кафедри на ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». Кафедра «Управління персоналом і економка праці» здійснює наукову співпрацю з промисловими підприємствами Донецької області: Донбаська паливно-енергетична компанія, ВАТ «ДМЗ», ВАТ НВП «Техмет», ЗАТ «Український Рітейл», ВАТ «ВТБ Банк» та іншими підприємствами регіону.

Незважаючи на велике аудиторне навантаження, члени кафедри знаходять можливість для підвищення професійного рівня, вивчаючи передовий досвід викладання професійних дисциплін під час стажування у країнах Західної Європи та США. Протягом 2004–2010 рр. практично всі викладачі кафедри пройшли стажування, зокрема у таких навчальних закладах: Університет соціальних наук П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція), Університет прикладних наук Савонія (Куопіо, Фінляндія), Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина), Портсмутський університет (Великобританія).

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах TEMPUS. Кафедрою «Управління персоналом і економіка праці» за участю представників бізнес-структур Франції та викладачів Університету соціальних наук імені П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція) були проведені міжнародні науково-практичні семінари на тему «Сучасні проблеми управління персоналом на підприємствах і в організаціях: мотивація і розвиток, досвід і рішення» (2005–2007 рр.), де обговорювалося питання практичного управління персоналом в умовах реструктуризації підприємств України і Франції.
Колектив кафедри «Управління якістю». Зліва направо: перший ряд: Н. Ф. Година,
О. В. Мирошниченко, Н. В. Городничук, Г. Г. Скибенко, О. К. Кулик; другий ряд:
П. І. Самойлов, О. І. Момот, В. М. Молчанюк

Кафедра «Управління якістю» була заснована у 1999 р. відповідно до програми «Розвиток системи освіти у ВНЗ України в галузі управління якістю і стандартизації». Її створення було обумовлено інтеграцією України в міжнародний ринок, процесами глобалізації проблем якості у світі, необхідністю підвищення конкурентоспроможності національних підприємств, а також потребою підприємств у фахівцях нового покоління, які володіють знаннями про сучасні системи управління якістю та методами розробки нових технологій.

Це була перша в Україні кафедра, на якій програми навчання формувалися відповідно до нової філософії якості, заснованої на принципах Е. Демінга, новому підході до управління якістю (TQM) в умовах переходу країни на європейські стандарти. І якщо подібні підрозділи інших університетів відділялися від кафедр «Метрологія», то кафедра «Управління якістю» створювалася на своїй власній базі, взявши за основу європейські навчальні програми тих країн, які мали успіх у галузі якості (Німеччина, Бельгія тощо).

Завідувачем кафедри був призначений О. І. Момот, кандидат економічних наук, який почав займатися питаннями в галузі якості ще у 1979 р., навчаючись в аспірантурі у Москві і присвятивши свою дисертацію проблемам економічної відповідальності за якість продукції. Під його керівництвом формувався працездатний, ефективний колектив кафедри, який розширювався за рахунок своїх найкращих і найбільш здібних випускників.

Кафедра пішла шляхом максимального наближення процесу навчання до практичної діяльності. На роль викладачів-сумісників були запрошені фахівці-практики — керівники підприємств та організацій Донецька: директор Державного центру стандартизації, метрології та сертифікації доцент В. І. Яковлєв, директор Дослідного заводу «Еталон» доцент М. Я. Поляков, голова виконкому Ленінської районної у м. Донецьку ради народних депутатів, кандидат економічних наук, доцент Т. В. Єгоренко, директор з якості Донецького металургійного заводу А. П. Левицький. На базі цих підприємств були створені філії кафедри, які дозволили не лише укріпити матеріально-технічну базу, а й значно підвищити якість навчання студентів.

У 2000 р. кафедра успішно пройшла акредитацію і стала першою в Україні, яка отримала право випускати спеціалістів з управління якістю за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» з видачею диплома державного зразка, а з 2002 р. — і магістрів за цією спеціальністю.

У 2002 р. за рішенням ВАК кафедра «Управління якістю» була затверджена провідною організацією за спеціальністю «Якість, стандартизація, сертифікація» із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

З 2010 р. відкрита підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у галузі знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» (напрям підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація»).

Кафедра здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання. Така практика одразу привернула увагу фахівців багатьох підприємств України. У результаті випускниками кафедри стали: керівники державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації Донецької та Закарпатської областей; директори з якості Донецького металургійного заводу, корпорації «Олімп»; заступники голів правління з менеджменту якості, начальники відділів і служб Новокраматорського машинобудівного заводу, начальники відділів технічного контролю, керівники метрологічних служб багатьох підприємств Донецької та інших областей України.

Основними критеріями підбору кадрів кафедри «Управління якістю» є відповідність рівня підготовки і спеціалізації претендента до вимог навчальної та наукової роботи кафедри, наявність ділових та виконавчих якостей, необхідний рівень педагогічної майстерності.

Сьогодні до складу кафедри входять: завідувач, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України О. І. Момот; кандидат біологічних наук, доцент Л. М. Масюк; кандидат хімічних наук, доцент Н. Ф. Година; старший викладач О. В. Мирошниченко; завідувач лабораторії, доцент В. М. Молчанюк; асистент Н. В. Городничук; асистент П. І. Самойлов; асистент Г. Г. Скибенко; старший лаборант О. К. Кулик; аспірант Ю. І. Норенко.

На кафедрі збереглася тенденція залучення провідних фахівців як сумісників, якi провадять дослідження та практичну роботу в тій галузі, на якій спеціалізується колектив кафедри. Серед таких сумісників — професор, доктор економічних наук Ф. Ю. Поклонський; кандидат економічних наук, доцент Т. В. Єгоренко; старший викладач І. Є. Алєксєєва; старший викладач Л. М. Ликова. В різні роки на кафедрі працювали також доцент В. Н. Мананніков; доцент А. П. Гуня; к. т. н., доцент А. В. Деркач; доцент Ю. С. Євко.

Залучення висококваліфікованих фахівців до навчальної і наукової роботи кафедри дало змогу створити спільні сучасні проекти у сфері менеджменту якості. Результатом такого проекту стала сертифікація на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 першої в Україні системи менеджменту якості органу державної влади та місцевого самоврядування — виконавчого комітету Ленінської районної ради у м. Донецьку, яким керувала к. е. н. Т. В. Єгоренко (згодом — народний депутат України).

Під керівництвом завідувача кафедри д. е. н., професора О. І. Момота покладений початок формуванню наукової школи в галузі менеджменту якості, стандартизації, сертифікації систем якості та продукції.

За минулі роки сформовані такі наукові напрями: удосконалення управління якістю та сертифікації систем якості і продукції; розробка сучасних управлінських технологій; удосконалення економічного механізму управління якістю; підвищення економічної відповідальності за якість; підвищення ефективності людського потенціалу у процесі управління якістю; удосконалення обліку й аналізу витрат на якість.

При кафедрі відкрита аспірантура, у якій із відривом та без відриву від виробництва навчаються аспіранти і здобувачі. За період існування виконано низку державних бюджетних науково-дослідних тем.

Одним зі стратегічних завдань кафедри є підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних бути конкурентоспроможними на сучасному не лише внутрішньоукраїнському, а й на міжнародному ринку праці. З цією метою навчання студентів здійснюється за програмами, наближеними до аналогічних спеціальностей відомих світових ВНЗ.

Кафедрою встановлені контакти з колегами із Намюрського університету (Бельгія), Магдебурзького університету (Німеччина), Брянського державного технічного університету (Росія) та ін. Крім того, налагоджені ділові контакти з такими організаціями, як Українська асоціація з якості (Київ), Український державний центр стандартизації, метрології і сертифікації (Київ), Українське представництво сертифікаційного центру TUV NORD (Німеччина), Українське відділення BUREAU VERITAS (Франція), Донецька торговельно-промислова палата та ін.

Кафедра «Управління якістю» регулярно організовує і бере участь у міжнародних, міжрегіональних науково-практичних конференціях. Щорічно у травні проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку та впровадження систем управління якістю в регіоні». Матеріали конференції видаються у збірнику. Проведення конференції дозволяє намітити основні орієнтири співпраці підприємств і ВНЗ, визначити завдання викладання дисциплін циклу в період розвитку обчислювальної техніки і виникнення нових предметів, спеціальностей, навчальних технологій. Одним з основних завдань є активізація залучення талановитої студентської молоді до наукової діяльності, пробудження у них творчої активності.

Кожного року у жовтні кафедра проводить міжвузівську науково-технічну конференцію за участю студентів інших ВНЗ, таких як Донецький національний університет ім. Туган-Барановського, Донецький національний університет управління та ін. Метою конференції є обмін науковою інформацією та науково-дослідними розробками студентів у галузі менеджменту якості.

Колектив кафедри проводить велику роботу з підготовки навчально-методичної бази. Підготовлені такі підручники та навчальні посібники з грифом МОНУ: підручник «Менеджмент якості» (О. І. Момот), навчальний посібник «Метрологічні аспекти забезпечення якості продукції та послуг» (Л. М Віткін, В. У. Ігнаткін, О. І. Момот), підручник «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (Л. М. Віткін, О. І. Момот, В. У. Ігнаткін, О. В. Мирошниченко, Н. В. Городничук, П. І. Самойлов), монографія «Економічний механізм управління якістю» (О. І. Момот), десятки навчально-методичних вказівок для всіх курсів, опубліковано більше 300 статей.

Кафедра співпрацює з багатьма підприємствами та установами. За дванадцять років її існування укладені угоди про науково-технічну співпрацю з відомими підприємствами: ВАТ «Донецький металургійний завод», ТОВ «Олімп», ДП «Донецькстандартметрологія», ТОВ «Інспекторат Україна», ВАТ «Донецький завод гірничорятувального обладнання», Науково-дослідний завод «Еталон», ВАТ «Донецькгірмаш», ВАТ «Донбаскабель». Ці підприємства є основними споживачами фахівців з управління якістю, які мають високий рівень професійної освіти та підготовлені до роботи в ринкових умовах.

Практично всі випускники кафедри знаходять роботу за фахом, частина з них залишається працювати в місцях проходження практики. Колишні студенти кафедри працюють у різних галузях народного господарства: металургійній промисловості, машинобудуванні, хімічній та харчовій промисловості, сфері обслуговування, обласних, міських і районних органах влади. Сьогодні серед випускників, які отримали другу і третю вищу освіту, — директор з якості ВАТ «ДМЗ» А. П. Левицький, директор ТОВ «Інспекторат Україна» К. В. Мельник, начальники відділів НКМЗ Ю. А. Гребенюк, В. І. Кірєєв, головний метролог В. В. Ходика та багато інших.


Кафедра іноземних мов професійного спілкування — одна з наймолодших в університеті, зокрема за віком своїх співробітників. Проте її історія сягає середини 1990-х років, коли за домовленістю про співпрацю між факультетом економіки та менеджменту Донецького політехнічного інституту та Вищою школою економіки і менеджменту м. Утрехт (Нідерланди) змінилися підходи до підготовки сучасних фахівців. Реальна можливість для українських студентів отримати другий диплом про вищу освіту від європейського ВНЗ стала підґрунтям для створення нової кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств (ЗЕДП). Саме тоді керівництво факультету прийняло стратегічне рішення щодо вивчення іноземних мов студентами спеціальностей «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» та «Міжнародна економіка». Так до складу кафедри ЗЕДП, яка готує фахівців у галузі економіки і бізнесу, увійшли викладачі іноземних мов.Публічна презентація студентських
проектів іноземною мовоюЗасновники кафедри ІМПС — завідувач кафедри,
к. філол. н., доц. Н. Ю. Тодорова
та ст. викладач Л. Г. Левенець

Засновниками секції іноземних мов на новоствореній кафедрі ЗЕДП стали доцент Н. Ю. Тодорова та старший викладач Л. Г. Левенець. Протягом невеликого проміжку часу їм вдалося налагодити якісно новий підхід до викладання іноземних мов. Справді, парадигма підготовки справжнього сучасного спеціаліста будь-якого фаху передбачає впевнене володіння принаймні однією іноземною мовою, і випускники означених спеціальностей у різноманітних анкетах абсолютно правдиво змогли вказати своє знання іноземних мов «володію вільно». Через два роки, крім англійської мови, студенти вже вивчали німецьку і французьку як другі іноземні, викладання яких забезпечували старший викладач Т. В. Кліменко-Франк та доцент Р. М. Іванова.

Напрацювання кафедри ЗЕДП з іноземних мов дозволили їй перейти на якісно новий рівень діяльності. У зв’язку зі зростанням прагнення студентів опанувати іноземну мову для майбутньої професійної діяльності було прийнято рішення про виділення секції іноземних мов зі складу кафедри ЗЕДП. Тому з 1 січня 2003 р. кафедра іноземних мов професійного спілкування існує як самостійна організаційна одиниця у складі факультету менеджменту вищої школи економіки та менеджменту Донецького національного технічного університету.

Усвідомлюючи підвищення попиту на фахівців, здатних ефективно спілкуватися в сучасних умовах глобалізації й інтеграції, і визначивши своєю метою популяризацію і викладання іноземних мов як засобу опанування спеціальності відповідно до вимог Ради Європи і міжнародних стандартів, викладачі кафедри у своїй навчально-виховній і науково-методичній роботі керуються засадами загального управління якістю освіти. Це стосується створення синергетичних партнерських взаємин викладачів і студентів, постійного самовдосконалення і самооцінки якості роботи, поліпшення процесу навчання шляхом розвитку комунікативних і лідерських якостей студентів, їх здатності до самостійної роботи, роботи у групі та навичок незалежного критичного мислення. Пріоритет професійних потреб студентів визначив орієнтованість викладачів кафедри на комунікативний підхід до вивчення іноземних мов, проектно-орієнтоване навчання в тісній співпраці з викладачами спеціальних економічних дисциплін, поетапне забезпечення різних рівнів викладання іноземної мови — від початкового до просунутого.

Незмінний завідувач кафедри від моменту її виникнення — Н. Ю. Тодорова, відмінник освіти України, доцент, кандидат філологічних наук, нагороджена почесним знаком МОН України «Петро Могила». Під її керівництвом кафедра динамічно розвивається, досягає вагомих здобутків у впровадженні сучасних методик викладання та передового досвіду українських і закордонних колег.

За роки роботи суттєво розширився викладацький склад. У секції англійської мови, яку очолює старший викладач Л. Г. Левенець, працюють старші викладачі І. М. Єгорова, С. М. Половін, Г. С. Глєбова, викладачі О. В. Корсун, Н. О. Костюк, О. О. Мазур, В. В. Сініціна, Г. В. Піскурська, О. І. Стародубцева, Н. О. Єлісеєнко, О. Б. Балтіна, А. О. Карапетян, М. С. Моргун, Ю. А. Завгородня та Ю. А. Кес’ян. Секцію німецької мови представляють асистенти Н. Д. Стрельцова, Н. М. Пшенична, С. Л. Сидоренко, Г. С. Міллер та А. О. Барабанщикова. У секції французької мови працюють асистенти Л. А. Постнікова і Т. В. Корнілова. Старший лаборант кафедри — О. В. Солов’янова, лаборант — Г. П. Окаряченко.

Викладачі кафедри ІМПС мають високий рівень володіння своїм фахом, підтверджений міжнародними сертифікатами та іспитами міжнародного рівня. Вони постійно працюють над підвищенням своєї обізнаності в галузі економіки та бізнесу, дехто отримав другу вищу економічну освіту. Деякі випускники кафедри ЗЕДП обрали англійську мову як другу спеціальність і після закінчення відповідного ВНЗ працюють на кафедрі ІМПС викладачами ділової англійської мови та інших курсів, які викладаються англійською. Крім того, кафедра допомагає колегам у перекладі та редагуванні їхніх наукових праць іноземною мовою, у проведенні перемовин із закордонними колегами та оформленні методичних матеріалів.Колектив кафедри «Іноземні мови професійного спілкування»

Спільно з кафедрою зовнішньоекономічної діяльності підприємств викладачі кафедри іноземних мов професійного спілкування здійснюють набір на англійську, німецьку і французьку програми на базі спеціальностей «Міжнародна економіка» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств» із викладанням низки спеціальних предметів іноземною мовою і поглибленим вивченням іноземних мов. Навчальні плани цих програм складені відповідно до навчальних програм західних вузів-партнерів. Студентам, що зараховані на ту чи іншу програму, читають лекції закордонні викладачі та їхні українські колеги, які пройшли спеціальну підготовку за кордоном. Отриманий рівень володіння іноземною мовою надає студентам можливість включеного навчання у вузах-партнерах: в Утрехті (Голландія), Магдебурзі (Німеччина), Греноблі (Франція), в Університеті політехніки Савонія (Фінляндія) та в університетах США і Великобританії. Наприкінці курсу навчання, після складання державного іспиту з іноземної мови, написання і захисту дипломної роботи іноземною мовою, учасники програм одержують сертифікат, що засвідчує їх рівень володіння основною іноземною мовою. З 2007 р. у відповідь на побажання студентів інституту та з ініціативи деканатів кафедра ІМПС започаткувала міжнародну програму з поглибленим вивченням іноземних мов і для студентів інших спеціальностей Вищої школи економіки та менеджменту. Відтак тепер кафедра ІМПС викладає іноземну мову бакалаврам і магістрам Вищої школи економіки і менеджменту усіх напрямів підготовки.

Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів «Іноземна мова» та «Ділова іноземна мова» на різних рівнях володіння мовою (від А1 до С1 за європейською класифікацією), вибіркових курсів «Друга іноземна мова», «Ділове спілкування іноземною мовою», «Практика професійного спілкування іноземною мовою», «Теорія і практика економічного перекладу» тощо. Від закордонних партнерів був запозичений новий для України курс — «Кроскультурний менеджмент», який викладається англійською мовою. Для його методичної підтримки вперше в Україні був виданий навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти та науки. У 2008 р. для викладачів інституту були започатковані курси підвищення кваліфікації з іноземних мов та з педагогічної майстерності. Зміст курсів, що читаються, адаптовано до вимог міжнародних іспитів з іноземних мов BEC, TOEFL, FCE, IELTS, GRE, GMAT, DSH, DELF.

Викладачами кафедри розроблена унікальна методика викладання іноземних мов професійного спілкування, що бере до уваги найсучасніші вітчизняні й західні досягнення. До викладання залучаються студенти — носії мови, іноземні співробітники компаній та благодійних організацій, новітні технології та сучасні технічні засоби. Основні наукові й науково-методичні розробки викладачів кафедри присвячені питанням проектно-орієнтованого навчання іноземних мов, вивчення можливостей застосування принципів загального управління якістю до викладання іноземних мов, інтерактивності навчання, освоєнню і розробці сучасних стратегій викладання в мультимодальному і мультимедійному контексті, якісній організації перевірки рівня мовленнєвої компетенції та тестування. Активна робота здійснюється з модернізації й удосконалювання навчальних інтернет-сайтів за курсами «Ділове спілкування», «Кроскультурний менеджмент» і «Практика професійного спілкування».

Крім мовленнєвої підготовки, викладачі кафедри намагаються розвинути особистісні лідерські якості студентів, уміння спілкуватися ефективно, ідентифікувати свою культурну приналежність, розуміти та толерантно сприймати відмінності інших культур.Викладачі кафедри В. П. Гомаль,
М. П. Рагозін, Г. Є. Отіна, В. В. Єшина

Студенти осягають ці основи під час виконання колективних проектів іноземною мовою, найбільш яскравими з яких були розробка PR-кампанії факультету, дизайн інтернет-сайту та рекламного буклету однієї з кафедр факультету, вдосконалення корпоративної культури факультету/університету, врахування культурних особливостей споживачів та формулювання ефективного повідомлення під час підготовки рекламної кампанії продукту тощо. Викладачі кафедри здійснюють консультативну підтримку команд студентів інституту, які беруть участь у міжнародній програмі «Студенти у вільному підприємництві» (SIFE) та програмах німецької служби академічних обмінів DAAD.

Кафедра активно співпрацює з міжнародними організаціями: Британською Радою, Американськими Радами, Інститутом Гете та Французькою Радою в Україні. Серед спільних проектів слід зазначити Всеукраїнський проект Міністерства освіти і науки України і Британської Ради з розробки й пілотування національної типової програми з англійської мови спеціального вжитку для немовних вишів України, Всеукраїнський проект Міністерства освіти і науки України і Американських Рад із розробки тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. Викладачі кафедри спільно з мовним центром Магдебурзького університету Отто фон Геріке (Німеччина) розробляють матеріали і комп’ютерне забезпечення курсів, що читаються. Тісна співпраця з факультетом економіки і менеджменту Магдебурзького університету дала поштовх до розробки спільного віртуального семінару для німецьких і українських студентів «Міжкультурний менеджмент і комунікації: німецько-українські перспективи». Викладачі кафедри взяли активну участь у виконанні факультетом спільного міжнародного проекту TACIS «Європейські студії» з університетами Франції, Бельгії, Іспанії і Фінляндії.

Крім закордонних партнерів, кафедра ІМПС тісно співпрацює з регіональними ВНЗ: Донецьким національним університетом, Донецьким державним університетом економіки і торгівлі, Донецьким державним університетом управління, Національною гірничою академією м. Дніпропетровська тощо. Разом із колегами з кафедри англійської мови для економічних спеціальностей ДонНУ кафедра ІМПС традиційно проводить регіональні олімпіади з іноземної мови професійного спілкування та наукові студентські конференції іноземною мовою.
Колектив кафедри «Соціологія і політологія». Зліва направо: перший ряд: В. В. Єшина, О. І. Попова,
Л. С. Яковицька, О. І. Кокорська, Р. К. Серьожнікова; другий ряд: В. С. Голота, Ю. В. Кушнір,
С. В. Вертило, М. П. Рагозін, В. П. Гомаль, Г. Є. Отіна, С. В. Дукова, О. О. Яхно

Кафедра «Соціологія і політологія». Завідувач кафедри — доцент, кандидат філософських наук М. П. Рагозін, почесний професор Донецького національного технічного університету, відмінник освіти України. Саме з його ініціативи у квітні 1991 р. була створена кафедра.

Під керівництвом М. П. Рагозіна кафедра динамічно розвивається, досягнуто вагомих успіхів у науковій, науково-методичній та науково-дослідній роботі зі студентами. За підсумками атестаційно-рейтингової оцінки діяльності навчальних підрозділів ДонНТУ кафедра посідала перші-другі місця серед загальноосвітніх кафедр у 2001–2004 рр. та у 2009 році.

Кафедра забезпечує читання в ДонНТУ курсів із соціології, політології, психології і педагогіки, теорії та історії культури, а також спецкурсів для магістратури державного управління і для студентів економічних спеціальностей. У 2006 р. кафедра пройшла процедуру акредитації й отримала ліцензію на підготовку бакалаврів із соціології.

На кафедрі працюють доктор педагогічних наук, професор Р. К. Серьожнікова, доценти, кандидати філософських наук В. С. Голота, В. П. Гомаль, В. В. Єшина, кандидати психологічних наук Т. О. Ломова, Л. С. Яковицька, кандидат педагогічних наук Н. В. Самойленко, кандидат історичних наук О. І. Кокорська, кандидат філологічних наук Г. Є. Отіна, кандидат політичних наук О. А. Яхно, старші викладачі С. В. Вертило і Ю. В. Кушнір.

Викладачі кафедри активно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. У 2009 р. Т. О. Ломова захистила кандидатську дисертацію з психології, Р. К. Серьожнікова захистила докторську дисертацію з педагогіки. Ще кілька викладачів працюють над підготовкою кандидатських і докторських дисертацій із соціології, психології, педагогіки, політології.

Завідувач кафедри М. П. Рагозін здійснює керівництво аспірантами із соціальної філософії, професор Р. К. Серьожнікова — з педагогіки. З 2007 р. кафедра видає фаховий науковий журнал «Наукові праці Донецького національного технічного університету», серія «Педагогіка, психологія і соціологія».

Учені кафедри ведуть дослідження в різних галузях науки: в політології і соціології, у психології і педагогіці, в культурології. За останні роки М. П. Рагозін надрукував п’ять монографій, Р. К. Серьожнікова — три; викладачі кафедри опублікували сотні наукових статей, взяли участь у десятках міжнародних і загальноукраїнських конференцій. Наукові інтереси викладачів кафедри пов’язані з дослідженням актуальних політичних, соціальних і культурних проблем розвитку посткомуністичних суспільств, педагогікою вищої школи.

Викладачі кафедри В. С. Голота, Г. Є. Отіна, О. А. Яхно здійснюють наукове керівництво підготовкою магістерських дисертацій із державного управління.

Традиційними стали щорічні студентські науково-технічні конференції. Упродовж шести років кафедра є базовою для проведення всеукраїнських олімпіад із психології.

Налагоджено співпрацю з факультетом політології Вроцлавського університету (Польща), з факультетом соціології і політології Південного федерального університету (Ростов-на-Дону, Росія).


Кафедра «Фізичне виховання і спорт» сформувалася ще у гірничому технікумі (1921 р.), коли заняття з фізкультури проводили студенти-фронтовики. У 1925 р. були запроваджені обов’язкові заняття з фізпідготовки, які також проводили студенти. Наприкінці 1928 р. була організована військова кафедра, що здійснювала військово-фізкультурну роботу. У 1931 р. військову кафедру скасували, натомість було сформовано студентський батальйон Осоавіахіму, командиром якого було призначено учасника громадянської війни студента В. В’ялова. У батальйоні проводили заняття зі стрілецького спорту й фізпідготовки.

У 1935 р. було створено кафедру фізичного виховання, завідувачем якої став О. І. Безпрозваний, випускник Ленінградського інституту фізкультури, вихованець дитбудинку (загинув у Фінській війні 1940 р.). У подальші роки кафедрою керували: І. І. Патлаховський (1936–1939), П. Г. Тесьновський (1939–1941), Т. О. Безпрозвана (1943–1945), полковник Л. В. Кожеуров (1945–1946, кафедра фізвиховання входила до складу військової кафедри), В. Я. Бородицький (1946–1956), А. П. Биков (1956–1958), В. М. Носов (1958–1962), А. Ф. Капацина (1962–1967), доц., заслужений тренер України, почесний професор ДонДТУ В. Д. Атаманов (1967–2000), доц., к. е. н. О. В. Іванов (2000–2008), доцент Ю. К. Удовиченко (2008–2009). Сьогодні кафедру очолює С. М. Швидкий.

За минулі роки на кафедрі працювало 190 викладачів. Серед них — один доктор медичних наук, два професори, десять доцентів, один заслужений тренер СРСР, 18 заслужених тренерів України, три майстри спорту міжнародного класу, 69 майстрів спорту, три судді міжнародної категорії, 16 суддів всесоюзної (національної) категорії, 71 суддя республіканської категорії, три олімпійські арбітри.

У передвоєнні роки заняття з фізвиховання проводилися по дві години на тиждень на першому й другому курсах, працювали спортивні секції із 15 видів спорту. Кафедра мала найкращу в місті спортивну базу й потужний викладацький склад. У повоєнні роки, після повернення інституту з евакуації, студенти відновлювали спортивну базу та виготовляли спортінвентар. Заняття проводилися раз на тиждень, у спортивних секціях — тричі на тиждень із семи видів спорту. Фізвиховання і спорт особливо бурхливо розвивались у 1946–1956 рр. (зав. каф. — В. Я. Бородицький). Великих успіхів було досягнуто у боротьбі, боксі, важкій атлетиці, баскетболі. Першим майстром спорту з бігу на 100 метрів став студент гірничого факультету Геннадій Дагман, який установив рекорд України (10,6 секунд).Збірна команда ДонНТУ з черлідінгу

Постійно вдосконалювалась і покращувалась матеріальна база кафедри: у 1957 р. був уведений в експлуатацію зал акробатики та ігор; у 1967 р. — плавальний басейн; у 1972 р. — перший в Україні легкоатлетичний манеж із 200-метровою біговою доріжкою; в 1964 р. на березі Азовського моря у селищі Ялта побудовано спортивно-оздоровчий табір. У 1970–1980-х роках навчальні заняття проводили чотири години на тиждень на чотирьох курсах. У відділеннях спортивного вдосконалення заняття проводилися із 28 видів спорту (6–24 години на тиждень).

На кафедрі «виросли» відомі в Україні й колишньому Союзі заслужені тренери: В. Д. Атаманов, В. Ф. Алексєєв, А. М. Блехерман, Я. Р. Розельфед, В. П. Сердюк, Є. Ф. Шпиньов, А. В. Сторяренко, Н. Л. Лапшин, В. П. Шкода, С. В. Дубінін, І. М. Сойніков, О. О. Чмутов. Відомі своїми тренерськими досягненнями Ю. І. Васильєв, Ю. К. Удовиченко, Г. Г. Біломісний, Г. Є. Жаботинський, Л. О. Горовинкін, Л. Сухарєв, А. І. Галаш та ін.

Інститут був першим і єдиним у СРСР в організації навчальних занять з урахуванням спортивної спеціалізації. Студенти мали можливість займатися конкретними видами спорту на вибір, що значно підвищувало ефективність. Це також сприяло підготовці великої кількості спортсменів-розрядників.

У 1980 р. було створено лабораторію «Фізіологія спорту». Проф. В. Д. Атаманов, доцент А. В. Столяренко, викладач М. А. Шостак є авторами і співавторами розробки технології проведення XXII Олімпійських ігор, ігор Доброї волі, Кубка Європи з легкої атлетики.

2000 року на кафедрі була створена спеціальність «Спортивний менеджмент», де готували спеціалістів з управління у галузі фізичної культури та спорту.

За успіхи в роботі кафедра неодноразово удостоювалася високих нагород.

Навчальний процес забезпечують кваліфіковані викладачі, серед яких двоє заслужених працівників фізичної культури і спорту України, один почесний професор, п’ятеро доцентів, один кандидат наук, а також п’ятеро заслужених тренерів, чотири майстри спорту міжнародного класу і 30 майстрів спорту.

Сьогодні провідними викладачами кафедри можна назвати Н. І. Фалькову — к. н. фв і с., майстра спорту, доцента; В. Д. Атаманова — заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, почесного професора ДонНТУ, заслуженого тренера України, який підготував понад 50 кандидатів у майстри і майстрів спорту з легкої атлетики; В. Ф. Алексєєва — доцента, майстра спорту, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, заслуженого тренера України, старшого тренера збірної України з акробатичних стрибків, який підготував чемпіонку світу О. Чабаненко; десятьох майстрів спорту міжнародного класу, 70 майстрів спорту; А. В. Столяренка — доцента, заслуженого тренера України, який підготував десятьох майстрів спорту з легкої атлетики, чемпіонів і призерів чемпіонатів України; ст. викладача Н. Л. Семенову; доцента, майстра спорту Ю. К. Удовиченко.

Основні досягнення кафедри завжди були пов’язані зі спортом. Фахівцями підготовлено троє заслужених майстрів спорту, 30 майстрів спорту міжнародного класу, близько 400 майстрів спорту, десятки тисяч кандидатів у майстри і спортсменів першого розряду.

Співробітники кафедри створили дві команди вищої ліги (американський футбол і гандбол). Щорічно проводяться внутрішні університетські змагання серед студентів за десятьма видами спорту, а також міжнародний турнір із дзюдо на призи Ю. М. Зусера.Збірна з ганболу «Політехнік» —
учасник суперліги

За участю кафедри була відкрита перша в Україні комплексна дитячо-юнацька спортивна школа при ВНЗ. У 2002 р. на кафедрі була захищена перша в регіоні кандидатська дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата наук із фізичного виховання і спорту (Н. І. Фалькова).

Сьогодні на кафедрі працює більш ніж 70 викладачів. Видано понад 100 навчальних і методичних посібників з удосконалення навчально-тренувального процесу, організації й проведення спортивних змагань. Викладачі кафедри беруть участь у конференціях, семінарах та симпозіумах різного рівня. Із 32 видів спорту у відділеннях спортивної майстерності займаються близько 1000 студентів університету.

Збірна команда Донецького національного технічного університету з черлідингу (створена у 2004 р. у ДонНТУ) — учасник усіх чемпіонатів і кубків України, кількаразовий призер цих змагань, чемпіон України серед команд студентів у 2009 р., переможець міжнародного турніру «Північна Пальміра» у м. Санкт-Петербурзі в 2009 р., власник Кубка України у 2009 р., призер чемпіонату України 2010 р., чемпіон Східної Європи 2010 р. у складі збірної команди Донбаського регіону, призер Кубка України серед студентів 2010 р.

Тренером команди є Юлія Миколаївна Іванченко — майстер спорту України з черлідингу, почесний працівник фізичної культури й спорту України, суддя міжнародної категорії, тренер молодіжної збірної України з черлідингу, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту ДонНТУ, учасниця міжнародних тренерських і суддівських конференцій у Малайзії (Куала-Лумпур, 2008), США (Орладно, 2009), Франції (Париж, 2009 та 2010).

Сьогодні команда — це 12 спортсменів, кандидатів у майстри спорту із черлідингу.

Команда з американського футболу «Скіфи ДонНТУ» — володар Кубка України 2010 р., чемпіон України 2010 р. серед команд вищої ліги, бронзовий призер Чемпіонату України 2009 р., власник Кубка Австрії 2005 р., чемпіон України 1993–2001 рр. у складі «Скіфів», учасник і призер численних змагань в Україні й за кордоном.

Команда «Скіфи» уперше заявила про себе в березні 1990 р. під назвою «Зубри». У змаганнях у червні 1991 р. команда брала участь уже як «Донецькі Зубри».

15 серпня 1990 р. на стадіоні «Шахтар» команда провела першу гру з командою «Московські Маги». У цій грі ресивер Ігор Дюдін виконав перший тачдаун в історії українського американського футболу.Команда з американського футболу «Скіфи ДонНТУ» — переможці Кубка України у 2010 році

У вересні 1990 р. команду почав тренувати американський тренер Роберт Джеймс Кук, а в січні 1991 р. команда посіла третє місце на турнірі «Сніжний Кубок Кремля» (першому турнірі з американського футболу між командами Радянського Союзу, що проводились у Москві).

У червні 1991 р. команда була перейменована на «Скіфи».

У 1991 р. «Донецькі Скіфи» брали участь у єдиному чемпіонаті СРСР з американського футболу, в 1992 р. — у першому чемпіонаті СНД з американського футболу й посіли третє місце. У 1992 р. команда їздила в США і брала участь у показових матчах.

У липні 1992 р. «Донецькі Скіфи» на рідному стадіоні перемогли збірну команду організації «Християнство і спорт» із США. Це перша в історії українського американського футболу перемога над країною-родоначальником цього виду спорту.

У листопаді 1996 р. команда була перейменована у «Скіфи ДонНТУ» і протягом 1994–2003 рр. незмінно посідала перше місце в чемпіонатах України з американського футболу.

З 2004 р. змінилося керівництво клубу й команда була перейменована у «Варяг-Політехнік», а 11 квітня 2010 р. клуб повернув колишню назву — «Скіфи ДонНТУ».

Першу гру під відродженим ім’ям «Скіфи ДонНТУ» провели в Севастополі з місцевою командою Східної Конференції «Титани».< Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки   |   зміст   |   Заочний факультет >