ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  Черніков Віктор Юрійович

Директор Інституту післядипломної освіти. Кандидат технічних наук, доцент

Народився 23 березня 1953 р. у м. Виборг Ленінградської області. Випускник Донецького політехнічного інституту. З 1975 р. на викладацькій роботі у ДПІ: асистент, доцент, професор кафедри теоретичних основ електротехніки. У 1977–1979 рр. — заступник секретаря комітету комсомолу інституту з організаційної роботи. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію з ТОЕ у Ленінградському політехнічному інституті, у 1992 р. отримав звання доцента. У 1995–2004 рр. керував Центром рейтингових випробувань університету. З 1 грудня 2004 р. — директор Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (Інституту післядипломної освіти).
В. Ю. Черніков — автор 35 наукових статей, чотирьох авторських свідоцтв на винаходи.

Інститут післядипломної освіти Донецького національного технічного університету є визнаним лідером на ринку навчальних послуг не тільки у регіоні, а й на всьому сході України.

Історія створення цього інституту сягає далекого 1972 р., коли в Донецькому політехнічному інституті було створено факультет із підготовки організаторів промислового виробництва і будівництва (ФОПВіБ), першим деканом якого став д. т. н., проф. Микола Ілліч Жизлов.

Завданням цього факультету було навчання керівників та провідних спеціалістів гірничої, шахтобудівельної та машинобудівельної промисловості, а з 1974 р. — і спеціалістів науково-дослідницьких інститутів новітніх технологій виробництва та наукових досліджень.

Під керівництвом професора Володимира Сергійовича Дуліна, який став деканом ФОПВіБ у 1974 р., факультет набув загальносоюзного значення — тут отримували знання і підвищували кваліфікацію не лише зазначені вище спеціалісти, а й працівники оборонної, нафтопереробної, золото- і газовидобувної, верстатобудівельної та енергетичної промисловості. З 1980 р. факультетом керував доцент кафедри економіки та маркетингу Володимир Пилипович Лисяков.

Щорічно під керівництвом викладачів Донецького політехнічного інституту захищали випускні роботи на актуальні для своїх підприємств і науково-дослідницьких інститутів теми й отримували дипломи організатора промислового виробництва або організатора наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок до 200 слухачів. За роки існування факультету викладачі підготували більше 2000 керівників для багатьох технічних і наукових галузей всього Радянського Союзу.В. Є. Семенов

директор Центру
(1993–2004)В. П. Лисяков

Декан факультету
(1980–2000)В. С. Дулін

Декан факультету
(1974–1978)

У 1991 р. відповідно до рішення ради Інституту на базі ФОПВіБ було створено Центр підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (ЦПК і ПК), структурними підрозділами якого стали факультет перепідготовки кадрів — ФПК (перший декан — к. т. н., доц. В. М. Сноведський), факультет організаторів промислового виробництва і управління — ФОПВіУ (деканом залишився к. т. н., доц. В. П. Лисяков), підготовчі курси, які існували у ДПІ з 1961 р. як окремий підрозділ (у різні роки курси очолювали Ф. Ф. Стифєєв, Ю. П. Пащенко, І. Я. Черменьов; у 1991 р. завідувачем курсів був В. Т. Тукалов). Керівником Центру став Іван Григорович Ворхлик.

Віктор Євгенович Семенов працював директором ЦПК і ПК з 1993 по 2004 р. Під його керівництвом було впроваджено проект отримання другої вищої освіти за спеціальностями економічного і комп’ютерного напрямів на факультеті перепідготовки кадрів, деканом якого у 1994 р. став доцент кафедри теоретичної механіки Микола Іванович Шилінговський. Кількість слухачів ЦПК і ПК за цей період збільшилась зі 150 осіб до 997.

У жовтні 1996 р. при Центрі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів почала діяти магістратура державного управління. Головним завданням нового підрозділу стала організація удосконалення та набуття нових знань і обмін практичним досвідом для працівників виконавчої влади й органів місцевого самоврядування Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Функції координатора програми підготовки магістрів державного управління спочатку виконував професор О. А. Троянський, а в подальшому доценти В. М. Сноведський і В. Г. Адамов.

У 2005 р. на базі ЦПК і ПК було створено Інститут післядипломної освіти (ІПО), директором якого став к. т. н., доцент Віктор Юрійович Черніков.

З метою покращення якості перепідготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації кадрів, зокрема з використанням системи дистанційного навчання, з 1 жовтня 2009 р. було реорганізовано і затверджено структуру ІПО у складі магістратури державного управління, факультету перепідготовки кадрів, центрів підвищення кваліфікації кадрів, довузівської підготовки, дистанційного навчання.

Основним принципом діяльності Інституту післядипломної освіти сьогодні є створення умов для реалізації концепції «Освіта протягом всього життя» для кожного громадянина України.
Співробітники магістратури державного
управління. Зліва направо стоять: координатор
магістратури В. М. Сафонов, завідувач
магістратури І. Ю. Мачикіна; сидять: А. С. Армен,
Я. Є. Гурієнко, О. А. Андрієнко,
К. В. Полонська

Магістратуру державного управління очолює завідувач — к. т. н., доц. І. Ю. Мачикіна, координатором роботи цього підрозділу ІПО є д. т. н., проф. В. М. Сафонов. У магістратуру приймаються на конкурсній основі особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Навчання здійснюється за програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізації «Економіка» й «Адміністративний менеджмент»). Сучасні програми навчання базуються на широкому спектрі набуття знань із питань адміністративного менеджменту, економіки, юридичної справи, а також зі сфери психології стосунків державних службовців, їх етики і ділових якостей. Велика увага приділяється вивченню іноземної мови.

Інформаційний портал магістратури державного управління на сайті ДонНТУ дозволяє слухачам отримувати поточну інформацію (розклад екзаменаційних сесій, оголошення про різні заходи, інформацію про викладацький склад та інше). Впроваджується дистанційна форма навчання, зокрема вже існують навчальні програми з дисциплін «Економіка» та «Психологія управління» в електронному вигляді. Магістратура державного управління ІПО виграла у конкурсі на отримання права створення підручників з іноземної мови та ділової української мови. Підручники були підготовлені вчасно, видані й передані в Головне управління державної служби України.

Наприкінці навчання проходить державна атестація магістрантів — державний іспит та захист магістерської роботи. Теми магістерських робіт, що є актуальними для вирішення проблем регіону та України в цілому, узгоджуються на робочих місцях магістрантів та затверджуються Головним управлінням державної служби України. Магістратурі державного управління ІПО належить перша заявка на написання та захист магістерської роботи іноземною мовою. Були проведені захисти магістерських робіт французькою, англійською та німецькою мовами.

За 14 років діяльності магістратури звання «Магістр державної служби» здобули понад 1142 працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, контрольно-ревізійної і податкової служб, управління державного казначейства, митних органів тощо з різних міст України та Автономної Республіки Крим.

Колектив факультету перепідготовки кадрів. Зліва направо сидять: Л. С. Орда, Т. В. Скориніна,
В. В. Петраченко, Л. І. Щербакова, Л. І. Кізяєва, Л. С. Герасименко; стоять: О. М. Орда,
заступник декана І. В. Качан, Н. І. Баранова, декан В. А. Молібожко

Факультет перепідготовки кадрів (ФПК) здійснює підготовку студентів за двома формами навчання: перепідготовка осіб, які мають вищу освіту, та підготовка студентів для отримання другої вищої освіти згідно з освітньо-професійними програмами «Бакалавр» і «Спеціаліст». Очолює його декан к. т. н., доц. В. А. Молібожко.

Основним напрямом діяльності ФПК є перепідготовка спеціалістів. Традиційно прийом студентів для навчання на ФПК здійснюється за напрямами підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки». Була відкрита перепідготовка за інженерною спеціальністю «Електричні системи та мережі», на якій навчаються працівники підприємств ВАТ «Донецькобленерго». За останні роки кількість спеціальностей та спеціалізацій зросла до десяти, а кількість слухачів, які щорічно приходять навчатися для отримання другої вищої освіти на перепідготовку спеціалістів, зросла до 260–300 осіб.

Заняття за денно-заочною формою навчання проводяться у вихідні дні, що дозволяє слухачам отримувати більш глибокі знання, ніж при звичайній заочній формі, адже обсяг аудиторних занять — майже такий самий, як і на стаціонарі. Відтак ця форма навчання стала пріоритетною на факультеті. Крім того, склалася тенденція, що до 40% слухачів із перепідготовки спеціалістів є студентами ДонНТУ, які навчаються за програмами «Спеціаліст» і «Магістр».

Підготовку студентів і слухачів на ФПК проводять понад 100 викладачів, які є представниками 21 кафедри ДонНТУ та інших вузів Донецька. З метою підвищення якості підготовки студентів та поліпшення системи відбору викладачів для роботи на факультеті у 2010 р. створено кафедру загальнонаукових дисциплін, яку очолив к. т. н., доц. І. В.Качан.

За роки існування факультету другу вищу освіту отримали понад 3000 осіб.

Планування й організацію навчального процесу на факультеті перепідготовки кадрів забезпечує навчальний відділ, на який покладені такі функції: виконання навчальних планів і програм, контроль за якістю викладання дисциплін, розподіл, облік і контроль виконання навчального навантаження, ведення документації, підготовка звітних і статистичних даних із навчальних питань.

Для забезпечення навчального процесу на ФПК всією необхідною методичною літературою (навчально-методичними посібниками, завданнями та рекомендаціями до виконання курсових та дипломної робіт, проведення практичних занять, переддипломної практики — не тільки на паперових, а й на електронних носіях) створено методичний кабінет, який також має у своєму фонді близько 500 українських, російських та перекладних видань з провідних навчальних дисциплін, а також надає слухачам можливість працювати із сучасними періодичними виданнями.
Співробітники центру підвищення кваліфікації
кадрів. Зліва направо: Л. П. Труш, заступник
директора інституту А. Д. Коломитцев,
Л. О. Горбовська, А. О. КривоносПрацівники навчального відділу ІПО. Зліва
направо: О. І. Дудко, С. Г. Крюкова, начальник
відділу О. М. Куракалов, Л. В. Таніч,
Н. О. Чередніченко, А. Г. Янєва

Центр підвищення кваліфікації кадрів (ЦПКК) працює під керівництвом заступника директора ІПО, к. т. н., доц. А. Д. Коломитцева.

Основними напрямами діяльності центру сьогодні є: підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ДонНТУ та викладачів інших навчальних закладів Донецької області, а також фахівців підприємств, установ, організацій та окремих фізичних осіб за напрямами підготовки, які акредитовані в ДонНТУ, і незайнятого населення Донецької області; професійна підготовка оцінювачів земельних ділянок і нерухомого майна.

Щорічно більш ніж 300 викладачів університету проходять підвищення кваліфікації у ЦПКК на курсах підвищення кваліфікації або шляхом проходження стажування на підприємствах, установах, організаціях, вишах України і за кордоном.

З метою створення у ДонНТУ належних умов для опанування новітніми технологіями на профільних кафедрах університету були розроблені програми курсів у напрямах педагогічної майстерності, іноземних мов, комп’ютерних наук. З 2010 р. у ДонНТУ впроваджується багаторівнева система підвищення кваліфікації з комп’ютерної підготовки: від основ комп’ютерної грамотності до розробки дистанційних курсів на базі платформи «MOODLE».

Постійно проводиться і робота з організації курсів підвищення кваліфікації на договірній основі для фахівців підприємств, установ і організацій Донецького регіону. Тут навчаються працівники ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Авдіївський коксохімзавод», ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», ВАТ «Алчевськкокс». Спільно з Донецькою обласною державною адміністрацією проводяться курси підготовки резерву керівного складу підприємств вугільної промисловості регіону. За останні три роки більш ніж 400 фахівців пройшли підвищення кваліфікації за напрямами «Гірництво», «Металургія», «Електротехніка», «Енергетичний менеджмент», «Електромеханіка».

Формування програм і розробка навчального плану занять проводиться спільно з підприємствами з урахуванням конкретних особливостей діяльності слухачів курсів на робочих місцях, зокрема з питань енергоощадних технологій, екології, інноваційного менеджменту.

ДонНТУ постійно бере участь у вирішенні соціальних проблем нашого регіону. В рамках угоди між університетом та обласним центром зайнятості у ЦПКК розроблено 17 програм курсів підвищення кваліфікації для незайнятого населення за такими напрямами, як комп’ютерні науки, основи підприємницької діяльності, економіка підприємства, менеджмент та інші.

Згідно з угодами, підписаними ДонНТУ з Державним комітетом України із земельних ресурсів та Фондом державного майна України, з 2008 р. близько 200 осіб пройшли у ЦПКК курси професійної підготовки оцінювачів за напрямами «Експертна грошова оцінка земельних ділянок», «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».

Для проведення занять з усіх напрямів діяльності ЦПКК залучаються викладачі Донецького національного технічного університету, а також кращі фахівці з конкретних галузей техніки й економіки Донецького регіону.
Колектив центру дистанційного навчання.
Зліва направо: К. А. Дацун, завідувач центу
Н. М. Дацун, В. В. Нор, О. В. РешетюкКолектив центру довузівської підготовки.
Зліва направо: Т. В. Андрійко, завідувач центру
М. П. Васильєв, Ю. С. Білоусова

Центр довузівської підготовки очолює завідувач — доцент М. П. Васильєв. Основним завданням є підготовка абітурієнтів до вступних іспитів (незалежного тестування) шляхом систематизації і поглиблення знань із навчальних предметів, удосконалення навичок роботи з тестовими завданнями, а також адаптація до подальшого навчання в ДонНТУ.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України визначають роботу Центру і необхідність постійно вносити корективи у навчальний процес. За останні роки поширився перелік дисциплін підготовки: математика, фізика, хімія, українська мова і література, історія України, географія, інформатика.

Центр також знайомить слухачів з умовами вступу до ДонНТУ, численними напрямами підготовки спеціалістів, допомагає у виборі майбутньої професії.

За останні роки у Центрі щорічно навчалося понад 1000 слухачів, більшість із них стали студентами.


Центр дистанційного навчання створено у жовтні 2009 р. Його завідувачем є к. т. н., доц. Н. М. Дацун.

Центр виконує такі функції: забезпечення технічного, технологічного й інформаційного супроводу дистанційного навчання в ІПО ДонНТУ із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, задоволення потреб співробітників і викладачів курсів у підвищенні рівня підготовки у сфері використання сучасних технічних засобів підтримки дистанційного навчання і методики викладання дистанційних курсів. Центр сприяє впровадженню елементів дистанційного навчання у різні форми освітнього процесу в ІПО ДонНТУ. Він також забезпечує каталогізацію і структурування інформації про освітні послуги ІПО ДонНТУ, проведення моніторингу попиту навчальних курсів, що використовують елементи дистанційного навчання. Центр надає консультативно-інформаційні послуги користувачам дистанційних курсів і систем тестування та бере участь у виконанні спільних міжнародних програм із вузами-партнерами й організаціями-партнерами ДонНТУ.< Заочний факультет   |   зміст   |   Інститут міжнародного співробітництва >