ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА  Навка Ілля Павлович

Директор Інституту міжнародного співробітництва.
Кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України


Народився 16 квітня 1951 р. у с. Новоігнатьєвка Волноваського району Донецької області.
Після закінчення школи вступив на історичний факультет Донецького державного університету, який успішно закінчив у 1973 р. Служив у лавах Радянської армії в Московському військовому окрузі. Після звільнення в запас працював у Донецькому політехнікумі секретарем комітету комсомолу, в Горлівському міському комітеті Компартії України на посаді інструктора, завідувача навчальної частини.
У 1981 р. перейшов на викладацьку роботу до Горлівської філії Донецького політехнічного інституту. На кафедрі історії КПРС Дніпропетровського державного університету в 1986 р. захистив кандидатську дисертацію.
За весь період трудової діяльності в Донецькому національному технічному університеті обіймав посади старшого викладача, доцента, проректора. Розробив лекційні курси з політології, основ політичної культури, опублікував більше 30 наукових робіт, серед яких дві монографії, два навчальних посібники. З 1992 р. на посаді проректора здійснював функції координатора творчого колективу з розробки «Програми соціально-економічного розвитку Донбасу», затвердженої Кабінетом Міністрів України. Основні ідеї цієї роботи висвітлені у монографії «Регіон: структурно-інвестиційні аспекти переходу до ринку».
З 1995 р. очолив Інститут міжнародного співробітництва — нову структурну одиницю університету. ІМС об’єднує чотири факультети з викладанням навчальних курсів іноземними мовами, кафедри іноземних мов, факультет із роботи з іноземними студентами, відділ міжнародних зв’язків. За активної участі директора ІМС спільно з Таганрозьким технологічним інститутом заснований Російсько-Український університет. Спільно з фірмою «Сіменс» і Магдебурзьким університетом заснований Інженерно-технічний центр на базі Німецького технічного факультету, де діє унікальний багатопрофільний комплекс. На базі Міжнародної конференції з питань машинобудування і техносфери, членом оргкомітету якої є І. П. Навка, створений «Міжнародний союз машинобудівників», що об’єднує 17 тис. фахівців із 14 країн світу. 11 листопада 2005 р. присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України». В 2009 р. проректору І. П. Навці було присвоєно звання почесного доктора Яського технічного університету (Румунія).

Як самостійний підрозділ університету інститут був заснований у 1995 р. Але його історія починається з 1970 р., коли в ДПІ було створено деканат із навчання іноземних студентів, кафедру російської мови як іноземної і групу зовнішніх зв’язків, яку до створення в 1992 р. відповідного відділу очолював В. П. Дубинін. Керував цими підрозділами проректор, к. т. н., доц. В. Я. Ткач. Начальниками відділу зовнішніх зв’язків і зовнішньоекономічної діяльності працювали к. т. н. доценти В. А. Фадєєв (1992–1993), О. C. Киричок (1993–1995), В. І. Ігнатов (1995–1999), нині відділ очолює к. т. н., доцент С. Г. Джура.

Постійно розширювалися зовнішні зв’язки університету: у 1992 р. було створено німецький, у 1993 р. — французький, а в 1995 р. — англійський технічні факультети, діяльністю яких керував Інститут міжнародного співробітництва.

До його складу входять: факультет із навчання іноземних студентів (російською та англійською мовами), підготовче відділення для іноземних студентів, німецький та французький технічні факультети, польське відділення, шість кафедр та відділ зовнішніх зв’язків і зовнішньоекономічної діяльності. Очолює Інститут проректор із міжнародного співробітництва, к. і. н., професор І. П. Навка, який обіймає одночасно й посаду директора. Перший заступник директора — професор кафедри розробки родовищ корисних копалин, к. т. н. В. І. Стрельніков. Основна мета роботи Інституту — інтеграція ДонНТУ в міжнародну систему університетської технічної освіти. Реалізується вона різними шляхами в таких напрямах: навчання студентів із повним або частковим викладанням предметів іноземними мовами (навчальні плани відповідають або наближені до планів закордонних університетів); поглиблене вивчення іноземних мов; включене навчання студентів у закордонних університетах; підготовка фахівців для країн далекого зарубіжжя; співпраця з університетами і науковими центрами інших країн у галузі науки, техніки, освіти.Вручення магістерських дипломів
іноземним студентам, 2007 р.Дні Європи у ДонНТУ. Перекладач О. Ю. Стеценко
працює з послами іноземних країн, 2008 р.

Щороку інститут навчає близько 300 студентів із країн далекого та близького зарубіжжя. Існує підготовче відділення для іноземних громадян, яким керує доц. Л. В. Шавлак. Студенти-іноземці живуть у студентському гуртожитку.

За тривалий період часу Інститут міжнародного співробітництва здійснив велику роботу з удосконалення системи навчання іноземних мов студентів інженерного ВНЗ, забезпечив навчальний процес літературою, відео- й аудіотехнікою тощо. Щорічно до закордонних навчальних закладів на включене навчання від’їжджають близько 50 студентів, у міжнародних конференціях і семінарах беруть участь понад 60 науковців.Факультет із навчання іноземних студентів
було організовано у 1970 р. У різні роки деканами факультету були: кандидати технічних наук, доценти Б. Т. Пономаренко (1970–1972), В. І. Стрельніков (1972–1995), С. О. Ковальов (1995–1999), В. В. Пашинський (1999–2009). З 2009 р. його очолює к. т. н., доцент С. Ф. Суков.С. Ф. Суков

Декан факультету із
навчання іноземних
студентівВ. І. Стрельніков

Перший заступник
директора інституту


Підготовку інженерів для закордонних країн університет почав із 1954 р. Першими студентами були громадяни Польщі, Угорщини і Китаю. У 1955 р. на навчання прибули студенти з Чехословаччини, а в 1959 р. — з Болгарії. З 1960 р. університет розпочав навчання студентів з Куби, у 1961 р. — з Монголії, з 1962 р. — з В’єтнаму, з 1969 р. — з Німеччини.

Студенти з європейських країн починали навчання в університетах на батьківщині, а з другого (іноді третього) курсу — в Україні. Студенти з Китаю, Монголії і Куби навчалися в ДонНТУ вже з першого курсу.

Перші студенти факультету — одні з найкращих у своїх ВНЗ, вони приїжджали на навчання вже володіючи російською мовою, попередньо опанувавши курс навчання російською на батьківщині. Навчання здійснювалося на умовах міждержавної співпраці. Перший випуск інженерів — 23 особи — відбувся в 1956 р.

З 1970 р. університет розпочав навчання студентів з країн Азії, Африки і Латинської Америки. Першими були студенти з Алжиру, Марокко, Сирії, Ефіопії, Замбії, Палестини, Нігерії, Йорданії й Уганди. Всього 14 осіб. Перший випуск інженерів для країн, що розвиваються, відбувся в 1975 р. У цьому ж році в університеті успішно захистили кандидатські дисертації двоє громадян Єгипту.

Іноземні студенти мали однакові з українськими умови навчання і проживання, за винятком додаткового навчального навантаження — поглибленого вивчення російської мови.

У 1971 р. всі іноземні студенти були поселені у новому студентському гуртожитку № 4 та залучені до студентського самоврядування в гуртожитку. З цього ж моменту в університеті почали створюватися громадські організації іноземних студентів — земляцтва. Керівництво і громадські організації університету доклали багато зусиль для інтеграції іноземних студентів у громадське життя студентської молоді університету і населення міста. У період студентських канікул їм надавалася можливість відвідати з екскурсією інші міста країни, відпочити на березі моря. У цей же період силами іноземних і українських студентів було розпочато будівництво студентського клубу «Інтерклуб». Навесні 1975 р. «Інтерклуб» був офіційно відкритий і тривалий час залишався центром проведення національних і міжнародних свят, центром культури й відпочинку студентів. Як громадська організація студентів він дав багатьом із них гарні навички організаційної роботи, що позитивно позначилося на подальшому кар’єрному зростанні випускників уже на їхній батьківщині.Г. С. Клягін

Декан французького
технічного факультетуС. О. Ковальов

Декан англійського
технічного факультету

Збільшення кількості іноземних студентів в університеті у подальщі роки вимагало будівництва нових студентських гуртожитків. Так були зведені гуртожитки № 8 і 9, реконструйовано гуртожиток № 1. Поселення іноземних студентів почали здійснювати за факультетським принципом, і в кожному гуртожитку до складу студентського самоврядування входили іноземні студенти. Починаючи з 1975 р., найвпливовішим органом студентського самоврядування стала Інтеррада — виборний орган, що активно впливав на навчальне і громадське життя іноземних студентів. Разом із громадськими студентськими організаціями Інтеррада проводила заходи з вивчення іноземними студентами життя населення України, святкування українських національних свят, участі іноземних студентів у громадській діяльності, у роботі студентських будівельних загонів. У 1972 р. був створений інтернаціональний табір праці і відпочинку на базі одного з сільгосппідприємств Донецької області.

Зростання чисельності іноземних студентів і необхідність навчання їх російській мові вимагали створення кафедри російської мови як іноземної, що за забезпеченням викладачами вищої кваліфікації у 1970–1980 рр. була однією із провідних у країні.

Іноземні студенти навчалися згідно з навчальними планами і програмами університету, але для іноземних студентів до навчального плану були введені деякі дисципліни, що повинні були враховувати умови майбутньої роботи випускників, наприклад, були запроваджені курси «Корозія металів в умовах тропічного клімату», «Експлуатація електроустаткування в умовах тропіків», «Сучасні філософські теорії західних країн» та ін.

До розпаду СРСР кількість іноземних студентів університету безупинно зростала, заклад іноді не міг прийняти всіх охочих. Розпад СРСР і перехід на платне навчання призвів до різкого зниження кількості іноземних студентів. За радянського періоду на навчання прибували студенти, яких відряджала їхня рідна держава, громадські організації, тобто проводився попередній конкурсний добір. При переході на платне навчання в університет прийшли студенти, рівень шкільних знань яких був задовільний, що не могло не позначитися на успішності студентів.

На сьогодні університет має у своєму розпорядженні підготовче відділення для іноземних громадян, де навчаються до 50 осіб, облаштований гуртожиток на 250 місць.

Іноземні студенти, як правило, навчаються до рівня «магістр», що дає їм право практично безперешкодного працевлаштування у своїх країнах.

На сьогодні в університеті підготовлено понад 2100 дипломованих спеціалістів для 62 країн світу.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції
в Україні Жак Фор із викладачами
та студентами ФТФ, 2009 р.О. А. Мінаєв підписує угоду про співпрацю
з університетом Сержі-Понтуаз (Франція), 2009 р.


У 1995 р. з метою організації навчання студентів англійською мовою було створено англійський технічний факультет (АТФ). Уперше в технічному вищому навчальному закладі України викладання всіх дисциплін технічного спрямування проводилося англійською мовою, що дозволило використовувати сучасні виробничі й навчальні технології для підготовки інженерів.

Обов’язки декана АТФ виконує доцент кафедри комп’ютерної інженерії, к. т. н. С. О. Ковальов. Почесним деканом факультету обрано професора університету Монаш (м. Мельбурн, Австралія) Зенона Яна Пудловські, який з 1995 р. став почесним доктором ДонНТУ.

У вересні 1995 р. відбувся перший набір студентів — 31 особа з Індії, Нігерії та Пакистану. Підготовка здійснювалася за напрямом «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр наук), за фахом «Інтелектуальні і комп’ютерні системи і мережі», а з 1997 р. — за фахом «Комп’ютерні системи і мережі» (інженер, магістр наук). З 1996 р. англійською мовою почали навчатися й українські студенти.

У липні 1999 р. на англійському технічному факультеті відбувся перший випуск бакалаврів наук. Ними стали 27 осіб: десять громадян України, десять громадян Пакистану, сім громадян Індії. Того ж року на факультеті було підготовлено першого магістра наук — О. Е. Етіна.
В. І. Калашніков
Перший декан
німецького технічного
факультету, професорІ. О. Горобець

Декан німецького
технічного факультету


Французький технічний факультет (ФТФ) засновано в грудні 1993 р. Це був перший факультет такого зразка в Україні. Незмінним його деканом працює к. т. н., проф. Г. С. Клягін.

На факультеті навчається 300 студентів, 30 викладачів — спеціалістів з досвідом роботи у франкофонних університетах за кордоном. Перший випуск спеціалістів відбувся в 1998 р.

Факультет не проводить власного набору. До числа його студентів зараховуються ті, що вже обрали свій фах за напрямами «Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології», «Металургія», «Інженерна механіка», «Машинобудування» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Крім опанування цього фаху, студенти здобувають поглиблені знання з французької мови і вже з другого курсу слухають цією мовою лекції із фундаментальних, загальноінженерних та спеціальних дисциплін.

Згодом почали утворюватися групи студентів, для яких вивчення французької мови починається практично з «нуля». Їх мовну підготовку було оцінено на всеукраїнських олімпіадах — шість років поспіль студенти ФТФ посідали призові місця. Вони успішно складають міжнародні іспити з французької мови в екзаменаційному центрі, що працює в ДонНТУ під егідою Паризької торгово-промислової палати (ПТПП). За роки існування більше 80 кандидатів (студенти і викладачі) підтвердили свою компетенцію у французькій мові наукових і технічних професій, французькій мові економіки і комерції. Усі вони одержали спеціальні сертифікати і дипломи ПТПП. У рамках Конвенції з ПТПП в ДонНТУ функціонує також Центр тестування рівня мовної компетенції (Centre de Test d’е2valuation de francais (TEF)).

Після створення ФТФ в ДонНТУ сформувався й активно розвивається «французький» напрям міжнародної діяльності. Факультет працює в тісному контакті із Посольством Франції в Україні і заявляє про себе як про серйозного партнера в міжнародній співпраці. Встановлені зв’язки з навчальними закладами Франції, Бельгії, Росії, Чехії, Польщі, Болгарії, Тунісу. Підписано кілька конвенцій та угод про співпрацю.

Університет долучився до нового напряму роботи зі здійснення проекту спільної кафедри UNESСО-PRELUDE під егідою ЮНЕСКО.

У 2005 р. університет першим в Україні став членом Міжуніверситетської агенції франкофонії (Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)). В листопаді 2006 р. був підписаний єдиний подібний в Україні Договір між ДонНТУ і мережею французьких інженерних вузів «N+i». Для студентів освіта, отримана в Україні, доповнюється підготовкою протягом півтора-двох років у Франції в інших галузях (мова, культура країни, виробнича діяльність, соціальні та технічні дисципліни, менеджмент). Після завершення цієї освіти відповідно до рекомендацій комісії із присудження звання інженера («Сommission des Titres d’Ingеnieurs, CTI») українські студенті отримують інженерний диплом французького ВНЗ із присвоєнням ступеня магістра — Mastе2re (відповідно до системи LMD Болонського процесу).

Із перших днів факультет запровадив власні традиції. Так було засновано свято «День французького технічного факультету». У літературних та творчих міжнародних конкурсах студенти ФТФ кілька разів ставали переможцями. Створений французький театр має власний репертуар і відомий за межами університету. Студенти заснували також свій друкований орган — газету французькою мовою «Sans frontiеres».


Німецький технічний факультетПосол ФРН в Україні доктор
Ганс Юрген Гамзьот читає лекцію перед
студентами і викладачами НТФ, 2009 р.

Тенденції розвитку інженерної освіти вимагають підготовки нового покоління фахівців, які зорієнтовані на сучасні досягнення науки і техніки, знайомі з технічним рівнем провідних фірм та добре володіють іноземними мовами. Усвідомлюючи відповідальність за кадрову підтримку реформ України, у Донецькому державному технічному університеті (ДонДТУ) у 1992 р. вперше в Україні було створено німецький технічний факультет (НТФ). Його відкриття базувалося на багаторічному досвіді співпраці ДонДТУ з Магдебурзьким університетом Отто-фон-Геріке та завдяки підтримці німецької фірми «Сіменс» і службі академічних обмінів Німеччини DAAD. Важливу роль у створенні факультету зіграли перший декан НТФ, професор Віктор Іванович Калашніков, почесний доктор ДонНТУ, керівник департаменту промисловості фірми «Сіменс Україна», професор Тессмер Ріхард, почесний доктор ДонНТУ, завідувач кафедри електроприводу Магдебурзького університету професор Паліс Франк.

Німецький технічний факультет об’єднує фундаментальну підготовку в університеті з практичним використанням досвіду світової науки і техніки.

Сьогодні факультет на конкурсній основі набирає слухачів після завершення першого курсу бакалаврського навчання на такі (бюджетна форма денного навчання) спеціальності та спеціалізації:

– «Системи програмного управління» (СПУ) на базі напряму «Електромеханіка» електротехнічного факультету (спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);

– «Нетрадиційні джерела енергії» (ЕС) на базі напряму «Електротехніка та електротехнології» електротехнічного факультету (спеціальність «Електричні станції»);

– «Мехатроніка» на базі напряму «Машинобудування» факультету інженерної механіки та машинобудування (спеціальність «Металорізальні верстати та системи»);

– «Системи управління та автоматики» (СУА) на базі напряму «Системна інженерія» факультету комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики;

– «Телекомунікаційні системи» (ТКС) на базі напряму «Системна інженерія» факультету комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики;

– «Системи програмування» (СП) на базі напряму «Комп’ютерна інженерія» факультету обчислювальної техніки;

– «Комп’ютерні системи» (КС), на базі напряму «Комп’ютерна інженерія» факультету обчислювальної техніки.С. С. Старостін

Завідувач кафедри
систем програмного
управління
і мехатроніки
(2003–2010)

Під час навчання студенти державним коштом інтенсивно вивчають німецьку (бакалаврат) та англійську (магістратура) мови. Загальна інженерна підготовка студентів НТФ проводиться спільно з іншими українськими студентами. Фахова підготовка здійснюється німецькою мовою з використанням німецької літератури та техніки. Лабораторії факультету оснащені сучасним обладнанням фірми «Сіменс». Зміст навчальних програм кореговано відповідно до програм німецьких університетів (Магдебург, Дрезден). Збіг навчальних програм та уніфікація вимог до організації навчального процесу забезпечує широку інтеграцію факультету в німецьку систему спеціальної освіти. У навчальному процесі активну участь беруть викладачі університетів Німеччини. Кращі студенти факультету проходять включене навчання в магістратурі Магдебурзького університету в рамках DAAD-проекту.

Випускники НТФ, крім фахових знань, добре володіють німецькою та англійською мовами. Ці знання дають змогу працювати не лише на вітчизняних, а й на спільних та іноземних підприємствах. Виходячи з цього, у жовтні 1998 р. на базі Німецького технічного факультету було створено філію — «Інженерно-технічний центр «Сіменс Україна».

Враховуючи високий попит на фахівців та багаторічний досвід успішної роботи кваліфікованих випускників НТФ, керівництво компанії «Сіменс Україна» прийняло рішення розширити цю ініціативу в масштабний проект «Наука для бізнесу» (S2B), охоплюючи різні регіони України. За підтримки фірми «Сіменс Україна» до цієї програми активно долучилися німецький технічний факультет Харківського національного технічного університету «ХПІ» та Івано-Франківського технічного університету нафти і газу.

Випускники Німецького технічного факультету мають можливість отримати інженерну роботу з використанням найсучасніших технологій, підвищення кваліфікації та високу конкурентоспроможність на українському і європейському ринках праці з високим рівнем заробітної платні та соціальним захистом. А українська економіка має резерви висококваліфікованої робочої сили та know-how трансфер передових європейських технологій для модернізації українських підприємств.

На сьогодні факультет складається із двох кафедр: систем програмного управління і мехатроніки (СПУіМ) й технічної іноземної мови.


Кафедра систем програмного управління і мехатроніки

Кафедру було створено на Німецькому технічному факультеті у 1994 р. Першим її завідувачем був проф. В. І. Калашніков, а з 2003 по 2010 р. кафедру очолював доц. Сергій Станіславович Старостін. Із жовтня 2010 р. завідувачем кафедри призначено В. І. Калашнікова.

Передумовою заснування кафедри було отримання від фірми «Сіменс» сучасного устаткування на базі мікропроцесорних контролерів для навчального процесу в напрямі електромеханічних систем автоматизації та електропривода. Це дало змогу обладнати лабораторії автоматизації технологічних процесів і мікропроцесорних систем електропривода, підготувати методичне забезпечення німецькою мовою з урахуванням технічної документації і навчальних матеріалів фірми «Сіменс» та розпочати підготовку кваліфікованих фахівців із сучасних систем програмного управління, які на високому рівні володіють німецькою мовою.О. Л. Косован

Завідувач кафедри
технічної
іноземної мови

У подальшому з метою покращення мовної і фахової підготовки студентів, а також розвитку наукових досліджень кафедри були поновлені зв’язки з Магдебурзьким університетом (взаємодія з Інститутом електричних енергосистем; керівник — проф. Ф. Паліс). На основі цього було розпочато співпрацю з Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) у рамках програм «Deutschsprachige Studiengаnge» і «Ostpartnerschaften», що забезпечило можливість організації включеного навчання українських студентів і підготовки магістерських робіт у Магдебурзькому університеті. Кращі випускники магістратури кафедри беруть участь у наукових дослідженнях Магдебурзького університету, використовуючи їх результати у своїх наукових дисертаціях. Шість магістрів — випускників кафедри — захистили дисертації й отримали у Німеччині науковий ступінь доктора-інженера.

Співпраця з Магдебурзьким університетом дозволила реалізовувати науково-педагогічне стажування викладачів кафедри у Німеччині. Це забезпечило вивчення досвіду організації навчального процесу та виконання наукових досліджень у Магдебурзькому університеті, що підвищило рівень навчальної та наукової роботи викладачів кафедри.

Кафедра також співпрацює з Інститутом техніки регулювання (керівник — проф. В. Шумахер) Брауншвейзького технічного університету, деякі розробки якого збігаються з науковими дослідженнями кафедри.

У 2006 р. кафедру було реорганізовано в кафедру систем програмного управління і мехатроніки (СПУіМ) відповідно до тенденцій розвитку електромеханіки у напряму вирішення завдань управління промисловим обладнанням на базі систем регульованого електропривода та програмно-інформаційних технологій.

Секцію «Мехатроніка» очолив доцент О. В. Деркач, а згодом (2007–2010) проф. І. О. Горобець. На секції з’явилися сучасні компютерні системи проектування технічного обладнання CAD/CAM/CAE/PLM на базі розробок фірми АСКОН. Студенти кафедри СПУіМ дістали змогу працювати над курсовими проектами і бакалаврськими і магістерськими роботами в сучасних системах КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ-ЛОЦМАН. Вперше в Україні у навчальному процесі почав використовуватися комплекс сучасних інструментів CALS як технічна частина бізнес-процесів підготовки сучасного виробництва.

Останніми роками навчальну базу кафедри було поповнено лабораторією альтернативних джерел електроенергії, яка дає можливість здійснювати навчальний процес та наукові дослідження у галузі вітрових і сонячних генераторних установок, а також водневих паливних елементів. За допомогою фірми «Сіменс» модернізовано лабораторію автоматизації технологічних процесів, у результаті чого охоплено всю гаму програмованих контролерів із реалізацією ієрархічної системи на базі сучасних комунікаційних технологій та засобів візуалізації технологічних процесів. Лабораторію оснащено сучасними комп’ютерами з відповідним програмним забезпеченням для програмування контролерів.Викладачі кафедри англійської мови, 2010 р. Зліва направо: сидять: Л. М. Паніотова,
О. Г. Каверіна, Н. Т. Осинська, Л. А. Потапова, С. О. Єрмакова; стоять: Ю. В. Халаджи,
Т. І. Сінькова, Л. В. Сосніна, Н. В. Лєвшина, О. М. Секерін, О. В. Золотарьова,
Н. В. Соколова, Л. Т. Тарасенко, Л. Б. Адарюкова, Р. Р. Габдулова, Т.І. Кошман,
О. І. Куксіна, І. В. Гапєєва, Л. І. Стариченкова

За період існування кафедри підготовлено більше 300 фахівців з електромеханічних систем із програмним управлінням та більше 50 у галузі «Мехатроніка». Захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (С. С. Старостін і Є. Г. Скляренко).

Кафедра виконує наукові дослідження у кількох напрямах:

– аналіз і синтез електромеханічних систем з урахуванням дискретності функціонування силових перетворювачів електроенергії і мікропроцесорних контролерів;

– ідентифікація параметрів електромеханічних об’єктів регулювання і розробка на цій основі адаптивних систем;

– управління робототехнічними системами з паралельною кінематикою;

– оптимізація функціонування систем із вітрогенераторними установками і водневими паливними елементами.

Наукові розробки кафедри знаходять втілення під час виконання науково-технічних проектів за госпрозрахунковою формою фінансування, а також у проектах за держзамовленням. Результати наукових досліджень відображено в публікаціях у провідних наукових виданнях. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях. До наукової діяльності кафедри залучаються студенти та магістранти, які із результатами своїх досліджень виступають на регіональних та міжнародних наукових конференціях. Результати наукової творчості студентів відзначено дипломами переможців конкурсів студентських наукових робіт.
О. Г. Каверіна

Завідувач кафедри
англійської мовиО. Ю. Макєєв

Декан Польського
технічного факультету

Кафедра технічної іноземної мови (ТІМ) на Німецькому технічному факультеті була створена у 2006 р. Передумовою цього була розроблена та втілена у навчальний процес на факультеті принципово нова концепція вивчення німецької технічної мови, яка полягає в тісній взаємодії мовної та спеціальної підготовки з викладанням німецькою фахових дисциплін протягом усього періоду навчання. Методика викладання іноземної мови, традиційні та нетрадиційні методи викладання, організація, розробка навчальних програм та матеріалів, здатність викладачів іноземної мови на високому професійному рівні готувати сучасних фахівців, які вільно володіють німецькою та англійською мовами, — все це дало можливість створити кафедру «Технічна іноземна мова».

Для проведення практичних занять із німецької та англійської мов, організації практичної підготовки студентів на кафедрі розроблено навчально-методичний комплекс матеріалів і мультимедійних систем для шести спеціальностей факультету: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (спеціалізація «Системи програмного управління технологічними процесами»); «Металообробні станки та інструменти» (спеціалізація «Мехатроніка»); «Системи управління та автоматики»; «Системи програмування» (спеціалізація «Комп’ютерне моделювання складних динамічних систем»); «Електричні станції» (спеціалізація «Нетрадиційні джерела електроенергії»); «Комп’ютерні системи» (спеціалізація «FPGA-технології»). Був створений навчальний посібник із німецької мови для студентів інженерних спеціальностей, затверджений та рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих технічних навчальних закладів України. Він є прикметою нового часу і створений у творчій співдружності фахівців інженерних спеціальностей та германістів. Фахівці не лише виступили у ролі замовників, а й були консультантами та безпосередніми учасниками у виборі текстів, адаптації термінології, упорядкуванні словника та перекладі фахових термінів, завдяки чому було досягнуто високого ступеня мовної та професійної реалізації відповідного змісту. Основна мета посібника — подальший розвиток умінь та навичок із німецької мови. Досягнення мети здійснювалося за допомогою використання автентичних джерел фахової літератури німецькою мовою. У текстах знаходять відображення питання і проблеми техніки й технології вищеназваних інженерних спеціальностей, останні досягнення у цих галузях людської діяльності.Презентація інформаційної програми
«Study in Poland». Ректор О. А. Мінаєв
та президент освітнього фонду
«Перспективи» Вальдемар Сівінський
(Польща), 2010 р.

Спільно з Магдебурзьким університетом та фірмою «Сіменс» на кафедрі створена мультимедійна лабораторія для занять з іноземної мови із сучасною комп’ютерною технікою та лабораторним обладнанням. Викладачі німецької мови разом із колегами Мовного центру Магдебурзького університету в межах угоди про співпрацю беруть участь у міжнародному проекті зі створення мультимедійних дисків-посібників для самостійного вивчення німецької мови. На сьогодні створено десять компакт-дисків. Наприклад, диск «У німецьких університетах» готує студентів до навчання у німецькомовному середовищі; диск «У німецькому студентському містечку» знайомить із комунікативними ситуаціями у спілкуванні між студентами та культурою Німеччини; диски «Електричні приводи», «Мехатроніка», «Обчислювальна техніка та комп’ютери» розширюють словниковий запас фахівця, вводять студентів у проблему, активізують отриману раніше інформацію та забезпечують високий рівень володіння фаховою мовою.

На базі Німецького технічного факультету кафедра технічної іноземної мови та DAAD систематично проводять науково-практичні семінари для викладачів німецької мови вищих технічних навчальних закладів України. Мета семінарів — обмін досвідом викладання німецької мови у вищій школі, методичною та навчальною інформацією, розробка спільних освітніх та наукових програм, підвищення мовної кваліфікації викладачів. Головними лекторами на семінарах із німецького боку були доц. Рідель та проф. А. Фернс, які поділилися своїм багаторічним досвідом викладання технічної мови. Учасниками семінару були також лектори DAAD Х. Пеппель, Міхаэль Эрліх та викладачі німецької мови технічних вищих навчальних закладів із Донецька, Києва, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Запоріжжя та Дніпропетровська.

Отже, колектив кафедри ТІМ Німецького технічного факультету ДонНТУ зробив великий крок у міжнародній та вітчизняній співпраці з вищими технічними закладами, набувши вагомого досвіду у підготовці фахівців з європейським рівнем підготовки.


Польський технічний факультетВізит у ДонНТУ чеської делегації на чолі
з директором НДІ охорони праці
Лібером Штрохом, 2009 р.

У січні 2001 р. в Донецькому національному технічному університеті розпочало роботу спеціальне польське відділення, де студенти ДонНТУ мають можливість вивчати мову, історію і культуру Польщі. Польський технічний факультет (PWT — Polski Wydzial Techniczny) працює з вересня 2004 р. як підрозділ Інституту міжнародного співробітництва. Метою створення PWT є поглиблення наукових та культурних зв’язків між Україною і Польщею, надання можливостей студентам вищих технічних навчальних закладів вивчати польську мову, більше дізнатися про польську історію, культуру та науку, згідно з Болонською декларацією взяти участь у включеному навчанні в польських вищих навчальних закладах із подібним профілем або пройти виробничу практику на польських фірмах.

Реалізувати завдання створення першого серед технічних вузів України навчального підрозділу, де студенти могли б вивчати польську мову, не будучи філологами, знайомитися з історією і культурою найближчого сусіда України було доручено колишньому аспіранту Шльонської політехніки, нині професору ДонНТУ — О. Ю. Макєєву.

До співпраці на польському факультеті залучаються викладачі з Польщі. Придбано підручники польської мови, словники, відеофільми, аудіокасети і комп’ютерні навчальні програми. Польський кабінет обладнаний комп’ютерами, телевізором із супутниковою антеною, відеомагнітофоном і DVD-програвачем, бібліотекою художньої літератури.

Регулярно на факультеті навчаються дві групи студентів, одна з яких — велика група початківців, а друга — ті, хто бажає вдосконалювати мову. В межах післядипломної освіти випускники Польського факультету відряджаються на наукове стажування до Польщі, серед них — чотири стипендіати Л. Кіркленда, стипендіати Польського уряду та інших польських фундацій.

Влітку групи з десяти студентів щорічно проходять місячну ознайомлювальну практику в польських вищих навчальних закладах, а групи польських студентів проходять двотижневе стажування у Донецьку. На сьогодні семеро студентів навчаються в магістратурах різних польських університетів, а одна випускниця PWT-ДонНТУ після захисту магістерського диплому зі збагачення корисних копалин у Краківській гірничо-металургійній академії успішно навчається там в аспірантурі.Чеський напрям співпраціДекан О. Ю. Макєєв із випускниками Польського технічного факультету, 2010 р.

Наукову співпрацю ДонНТУ з технічним університетом м. Острава (Вища школа Банська, Чехія) почалася з 1964 року. Сьогодні ці університети співпрацюють практично в усіх видах наукової діяльності (рецензування і опонування наукових робіт, монографій, дисертацій; спільні публікації в тематичних збірниках — більше 80; спільна участь із доповідями на міжнародних наукових конференціях і симпозіумах — більше 50) та навчальної роботи (включене навчання, практика студентів, проходження науково-педагогічного стажування).

З 1997 р. постійно організовуються обмінні навчальні практики, в яких взяли участь більше 250 студентів, а з 2002 р. студенти регулярно беруть участь у наукових конференціях, симпозіумах і семінарах.

На високий рівень наукові співпраці вказує той факт, що вчена рада ДонНТУ в 2001 р. присвоїла звання почесного доктора ректорові, згодом сенаторові парламенту Чеської Республіки, професору Вацлаву Рубичку. Рішенням ради ТУ Острави у 2002 р. присвоєно звання почесного доктора ректору ДонНТУ професору О. А. Мінаєву.

На особливу увагу заслуговує плідна співпраця ДонНТУ з науково-дослідним Інститутом охорони праці (Острава-Радваніце): проводиться обмін публікаціями, регулярна спільна участь у міжнародних наукових конференціях; молоді вчені проходять наукові стажування, а студенти — навчальні практики. Провідні вчені цього НДІ регулярно читають цикли лекцій і семінарів у ДонНТУ.Викладачі кафедри французької мови, 2010 р. Зліва направо: сидять: В. В. Хоменко, І. А. Тишечко,
Ю. В. Полоничко, Н. П. Воскобойнікова; стоять: В. Я. Горін, Н. П. Камозіна, Т. І. Харламова,
К. А. Ковальова, Г.О. Капанадзе, К. В. Дворнікова

Активна позиція ДонНТУ в питанні співпраці була відзначена Урядом Чеської Республіки: прем’єр-міністр Мирек Тополанек нагородив професора О. К. Мороза медаллю Карела Крамаржа за заслуги в розвитку і зміцненні співпраці між Україною та Чехією.


Кафедра іноземних мов створена у 1921 р. Її завідувачем була Є. М. Моне, яка керувала кафедрою до початку Великої Вітчизняної війни. Були створені секції англійської, німецької та французької мов. У 1943–1951 рр. кафедру очолював І. І. Ханлан, у 1951–1961 рр. — Л. М. Осипова, у 1961–1967 рр. — М. Я. Чистик. У 1967 р. кафедра була розділена на кафедру англійської мови і кафедру німецької та французької мов. У 1994 р. було створено окрему кафедру французької мови.
Кафедра англійської мови

У 1967–1987 рр. кафедрою керував М. Я. Чистик, а в 1987–1997 рр. — А. І. Повірений. У 1997 р. завідувачем стала д. п. н., проф. О. Г. Каверіна. У сфері наукових інтересів кафедра орієнтована на підвищення якості підготовки фахівців технічного профілю, що знайшло відображення у докторській дисертації О. Г. Каверіної «Інтегративний підхід до формування готовності майбутніх інженерів до професійної комунікації». На кафедрі працюють 48 викладачів, із них четверо — кандидати наук. Кафедра проводить заняття на всіх факультетах ДонНТУ. Викладачі активно впроваджують нові технології навчання студентів. Науково-методичне забезпечення кафедри відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців.
В. Я. Горін

Завідувач кафедри
французької мови

Кафедра французької мови була створена у 1994 р. шляхом відокремлення зі складу кафедри німецької мови секції французької мови у складі шістьох викладачів. На етапі становлення самостійної кафедри обов’язки завідувачів виконували Р. М. Іванова, О. М. Панченко, Л. Л. Ковальова.

У період із червня 1998 р. по серпень 2009 р. кафедрою керувала доцент Н. П. Воскобойнікова. У 2009–2010 навчальному році завідувачем кафедри була В. В. Хоменко. З початку 2010–2011 навчального року кафедру очолює доцент В. Я. Горін.

Сьогодні у складі кафедри працюють восьмеро асистентів, один старший викладач, два доценти.

У період 1998–2009 рр. кафедра, створена практично «з нуля», набула «французького» змісту в своїй роботі, професійного авторитету і стала відома за межами ДонНТУ. Багато що створювалося вперше: концепція мовної підготовки студентів Французького технічного факультету (ФТФ), організація лінгвістичної практики, розвиток співпраці з Посольством Франції в Україні, пошук зарубіжних партнерів, візити в ДонНТУ французьких фахівців, вступ ДонНТУ до Міжуніверситетського агентства франкофонії (Agence Universitaire de la Francophonie — AUF), створення французької бібліотеки і Центру доступу до інформації під егідою AUF, велика позааудиторна робота зі студентами, розвиток творчих здібностей студентів. Міністерством освіти і науки України кафедра була призначена базовою для проведення всеукраїнських олімпіад для студентів немовних вищих навчальних закладів. У 1999 р. була проведена перша олімпіада такого рівня. Всього було проведено шість всеукраїнських олімпіад, висока якість яких визнана Міністерством освіти і науки України, а також складом міжуніверситетського жюрі олімпіад. Інформація про ці заходи зберігається на сторінках «Донецького політехніка», де численні статті Н. П. Воскобойнікової відображають хронологію подій із «французьким» акцентом.

Кафедра здійснює мовну підготовку студентів усіх факультетів за трьома рівнями володіння мовою, а також спеціальну підготовку студентів французького технічного факультету. Вперше в технічному вищому навчальному закладі України був розроблений курс інтенсивної мовної підготовки, що дозволяє студентам, які на ФТФ почали вивчати французьку мову з «нуля», з другого курсу слухати лекції із фундаментальних і загальноінженерних дисциплін французькою мовою. Основний акцент робиться на широкі можливості комунікативного підходу у навчанні мови, на використання сучасних французьких методик і орієнтування на французьку систему сертифікації знань студентів.Викладачі кафедри німецької мови, 2010 р. Зліва направо: О. В. Попова, Ж. О. Агєєва, Т. М. Лопатіна,
Н. О. Цисарчук, М. М. Зайцева, Г. Г. Левченко (завідувач кафедри німецької мови), В. В. Хохлаткіна,
Т. О. Малютіна, К. М. Ліскова

Кафедра розвиває зв’язки із зарубіжними партнерами: Міжуніверситетським агентством франкофонії (AUF), Паризькою торговельно-промисловою палатою, із французьким інженерним вищим навчальним закладом Ecole Spеciale des Travaux Publics, du Batiment et de l’Industrie, французьким університетом Cergy Pontoise, Софійським університетом хімічної технології і металургії (Болгарія), Atalante Innovations (Франція), Посольством Франції в Україні, Аlliance Francaise у Донецьку.

Французька мова стала для багатьох випускників ДонНТУ своєрідною перепусткою у діловий франкомовний світ, в якому вони успішно працюють, завершивши навчання у Франції за різними міжнародними програмами. В історії кафедри залишаються імена її кращих студентів: Євген Москаленко — менеджер продукції в Schneider Electric (Київ), Дмитро Чаленко — інженер проекту у французькій компанії «Groupe SNEF» (Київ) та інші.


Кафедра німецької мови

У 1980-х рр. на кафедрі визначився новий науково-методичний напрям досліджень. Його очолив завідувач, к. п. н., проф. Г. Г. Левченко, який у 1985 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за фахом «Теорія і методика викладання іноземних мов». Телевізійний центр ДПІ став справжнім полігоном для проведення наукових досліджень у галузі розкриття можливостей телебачення і використання його у навчанні іноземних мов. Це десятиліття ознаменувалося захистами кандидатських дисертацій ст. викл. Є. Д. Борченко, асист. Р. М. Іванова.Викладач Т. М. Лопатіна проводить
заняття з німецької мови, 2010 р.

У 1990-х рр. на кафедрі німецької мови підвищується рівень розробки і створення навчальних посібників, що були опубліковані у видавництві «Вища школа» на замовлення Міністерства освіти України. Співпраця з університетом Отто-фон-Герике м. Магдебурга (Німеччина) розширюється не лише в лінгвістичному напрямі, а й у методиці викладання і використання сучасних технічних комплексів у навчанні німецькій мові на основі аудіовізуальних програмованих посібників.

У середині 1990-х років на кафедрі відбувається швидке омолодження кадрів. З’являються здобувачі, які ведуть дослідження в умовах нового часу. Продовжується співпраця з Німеччиною в галузі розробки сучасних посібників із німецької мови для студентів різних спеціальностей: механіків, машинобудівників. Болонський процес і Європейська мовна політика висунули концепцію рівневого навчання й опанування іноземних мов.

Колектив кафедри працює над дослідженням теоретичних основ і прикладних питань організації, побудови й реалізації кредитно-модульної системи навчання німецькій мові в умовах рівневої підготовки студентів.

Кафедра бере участь у діяльності Ґете-Інституту в представництві м. Києва і є членом Спілки германістів вищої школи (м. Київ).

Студенти виявляють підвищену зацікавленість у вивченні мови і складанні іспиту на сертифікат. Це зобов’язує до подальшого удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Триває реформування лінгводидактичної системи викладання іноземних мов.


Кафедра української і російської мовВикладачі кафедри української та російської мов, 2010 р. Зліва направо: сидять: Л. К. Лазарева,
Т. О. Мачай, Л. В. Шавлак; стоять: О. В. Юр’єва, Т. В. Матулевська, О. О. Тимохова,
Е. Ф. Мітасова, Н. Г. Онацька, В. М. Алтухов, Л. В. Гречаниченко, С. В. Белік, А. М. Александрович,
Н. І. Буяновська, Н. П. Матулевська

Першим викладачем російської мови для іноземних студентів була Е. І. Чебаненко. Кількість іноземців поступово збільшувалася. У жовтні 1970 р. було створено кафедру російської мови. Під керівництвом завідувача, доцента В. Г. Корольова почав формуватися колектив, до якого ввійшло п’ять викладачів, у 1971 р. — сім викладачів, які успішно опановували методику викладання російської мови як іноземної, шукали ефективні форми навчальної і позааудиторної роботи з іноземними студентами.

У період становлення велику допомогу кафедрі надали проректор В. Я. Ткач, декани Б. Т. Пономаренко і В. І. Стрельніков, які багато років присвятили організації роботи з іноземними студентами.

У 1974 р. колектив кафедри очолила доцент Л. П. Семенова, яка керувала кафедрою до 2004 р. З 2004 р. завідувачем кафедри стала доцент, к. пед. н. Т. О. Мачай, яка наразі завершує докторську дисертацію про лінгвістичне дослідження українськомовного науково-технічного тексту «Семантико-комунікативні аспекти наукового тексту другої половини ХХ ст.».

На кафедрі працюють 15 викладачів, із них три кандидати наук, три аспіранти (Київ, КНУ; Донецьк, ДонНУ), дві особи навчаються в аспірантурі заочно і два пошукувачі (ДонНУ, каф. укр. мови). Кафедра організовує проведення занять з української і російської мов на всіх факультетах ДонНТУ.

Викладачі кафедри перебували у тривалих закордонних відрядженнях, де виконували вагому навчальну, методичну і наукову роботу. Географія кафедральної діяльності охоплює Францію (Г. П. Кримова), Афганістан (Е. І. Чебаненко, В. І. Мозговий, В. М. Алтухов), Кубу (Д. В. Ярембаш), Монголію (Л. П. Семенова, І. Є. Намакштанська), Австрію (Е. І. Чебаненко, О. Е. Калашникова), Судан (Л. К. Лазарева), Німеччину (Л. П. Семенова), Камбоджу (І. В. Прокоф’єва, Н. П. Матулевська) і Туніс (Л. В. Шавлак).С. Г. Джура
Начальник відділу
міжнародних зв’язків
та зовнішньо-
економічної діяльностіТ. О. Мачай
Завідувач
кафедри української
і російської мов


Наукові інтереси кафедри сформувалися у сфері проблем функціонування і викладання російської й української мов.

Регулярними стали міжвузівські студентські науково-практичні конференції, які проводяться щорічно у травні і завершуються друком апробованих матеріалів.

Результатом наукової діяльності викладачів є публікації оригінальних навчальних матеріалів:

– Мачай Т. О., Шавлак Л. В., Лазарєва Л. К., Алтухов В. М. та ін. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 210 с.

– Мачай Т. О., Гречаниченко Л. В., Матулевська Н. П. Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів-заочників. — Донецьк: ДонНТУ, 2010. — 68 с.

– Кульбіда Н. І., Свірса Н. М., Шавлак Л. В., Шатілова О. С. Практичний курс української мови для початківців: Навчальний посібник. — ДонНТУ, 2008. — 158 с.

– Шавлак Л. В., Буяновська Н. І., Мітасова Е. Ф. Українська мова: науковий стиль. Практичний курс для довузівської підготовки іноземних громадян. — Донецьк: ДонНТУ, 2010. — 94 с.


Відділ міжнародних зв’язків та зовнішньоекономічної діяльності, структурний підрозділ ІМС ДонНТУ, є інформаційно-аналітичним центром, зорієнтованим на аналітичну діяльність, яка обумовлює розвиток, розширення і зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету університету в світовій спільноті.

Організований відділ у 1995 р. Сьогодні його очолює к. т. н., доцент Сергій Георгійович Джура.

Основні цілі й завдання відділу:

– координація роботи факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів ІМС і ДонНТУ з підвищення ефективності міжнародних договірних відносин із зарубіжними партнерами;Співробітники відділу міжнародних зв’язків
та зовнішньоекономічної діяльності, 2010 р.
Зліва направо: сидять: В. І. Писанка,
В. Г. Панкратова, О. Ю. Стеценко; стоять:
О. Ю. Володько, О. Д. Захарова, С. Г. Джура

– аналіз результативності та перспективності встановлених договірних стосунків із зарубіжними вузами-партнерами;

– збирання, аналіз і обробка у базі даних інформації про зарубіжні виші, наукові товариства, міжнародні фонди і програми;

– надання сервісних послуг із прийому зарубіжних фахівців і студентів у ДонНТУ, а також відправки за кордон фахівців і студентів ДонНТУ в межах договірних стосунків із вузами-партнерами або в межах виділених міжнародними організаціями грантів;

– аналітична робота з пошуку нових форм роботи і нових партнерів за кордоном, що забезпечує додаткові джерела фінансування через гранти і спільні проекти та сприяє зміцненню авторитету університету у сфері науково-індустріально-фінансових об’єднань і організацій світової спільноти;

– PR-функції (реклама наукових, методичних, навчальних розробок ДонНТУ за кордоном);

– організація участі університету в міжнародних, національних, регіональних форумах (конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках тощо).

Структура ІМС постійно модернізується у зв’язку з вимогами часу. У 2010 р. відділ міжнародних зв’язків зазнав структурних перетворень, узявши на себе функцію пошуку, супроводження та інформування підрозділів ІМС і ДонНТУ про нові можливості позабюджетного фінансування.< Інститут післядипломної освіти   |   зміст   |   Автомобільно-дорожній інститут (м. Горлівка) >