ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПІДПРИЄМНИЦТВА  Устименко Сергій Володимирович

Ректор Донецького інституту підприємництва.
Кандидат технічних наук, доцент


Народився 25 квітня 1954 р. у м. Дружківка Донецької області. Випускник Донецького політехнічного інституту. У ДонНТУ працює з 1976 р.: асистент, доцент кафедри «Організація і планування машинобудівної промисловості», з 1992 р. — ректор ДІП. Відмінник освіти України. З 1995 р. — голова Ради керівників недержавних вищих навчальних закладів Донецької області.

для творчого колективу Донецької політехніки завжди була традиційною тенденція до впровадження у практику власних наукових розробок та винаходів. Але для цього недостатньо інженерних знань, потрібні ще й знання та навички з менеджменту, економіки та господарського права. Тому вже в перші роки відновлення Україною незалежності та у зв’язку з ухваленням Верховною Радою України в 1991 р. Закону України «Про підприємництво» стало можливим задоволення актуальної потреби у спеціальних програмах підприємницької підготовки з фінансуванням освітньої діяльності за кошти замовників. Метою стала постать підприємця, якому під час навчання прищеплюється схильність до генерування й активного використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі, спроможність забезпечувати інноваційний розвиток наявних підприємств та створювати нові. Процеси приватизації державної власності, що були розгорнуті в країні, необхідно кадрово забезпечувати завдяки вихованню майбутніх ефективних власників, підготовки менеджерів, які можуть не лише діяти в різних організаційних структурах, а й створювати власні інноваційні господарства. Важка для суспільства проблема працевлаштування випускників вузів також спроможна вирішуватися завдяки пробудженню ділової активності молодих і кваліфікованих фахівців.

 
Засновники Донецького інституту підприємництваО. А. ТроянськийІ. М. МінаєваВ. М. Богатирьов

Засновниками структури, яка відповідатиме за цю ланку в сфері освітніх послуг, створюватиме технологію навчання правил ведення бізнесу, стали співробітники університету В. М. Богатирьов, І. М. Мінаєва, О. А. Троянський і С. В. Устименко.

Наприкінці ХХ ст. система освіти як в Україні в цілому, так і в Донецькій області зокрема створювалась як двоєдина структура, що складається з міцного ядра вітчизняних державних ВНЗ, які давно дістали високу рекомендацію на світовій арені, і сектору приватних ВНЗ, що швидко і мобільно реагує на зміни соціально-політичних умов. Головною умовою розвитку системи освіти залишається вимога відповідати викликам сучасності та задовольняти суспільні потреби, потреби сімей, підприємств і держави.

Донецький інститут підприємництва (ДІП) почав існувати в січні 1992 р. як вищий навчальний заклад із колективною формою власності (розпорядження Ворошиловської районної ради народних депутатів м. Донецька № 32/3 від 16.01.1992 р.). Нині Донецький інститут підприємництва включений до Державного реєстру вищих навчальних закладів (реєстрація № 05-І-543 від 25.03.2009 р.).

ДІП надає освітні послуги та видає дипломи відповідно до своєчасно отриманих ліцензій та сертифікатів про акредитацію згідно із чинним законодавством про вищу освіту.

Підготовка фахівців відбувається за двома кваліфікаційними рівнями — «бакалавр» і «спеціаліст». Термін підготовки бакалавра — чотири роки, спеціаліста — п’ять.

Підготовка бакалаврів здійснюється з галузі знань «Економіка та підприємництво» (напрями «Економіка підприємства» та «Фінанси і кредит»), а також «Менеджмент і адміністрування» (напрям підготовки «Менеджмент»).

Підготовка спеціалістів здійснюється за напрямами «Економіка і підприємництво» (спеціальність «Фінанси») та «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій»).

ДІП дає також можливість за два роки здобути другу вищу освіту з видачею диплома про перепідготовку фахівців з отриманням спеціальностей «Фінанси» та «Менеджмент організацій». Навчальний процес проводиться за навчальними планами і програмами з урахуванням вимог сучасного підприємництва. Приймаються випускники вищих навчальних закладів, які мають диплом спеціаліста.

Ректором інституту було призначено Сергія Володимировича Устименка, кандидата технічних наук, доцента.

Дуже важливим етапом розвитку приватного вищого навчального закладу було знаходження шляхів для офіційного оформлення своїх відносин із alma mater — головним місцем діяльності його засновників. І нарешті в 1997 р. був створений один із перших в Україні комплекс державного і двох недержавних вищих закладів освіти, затверджений наказом міністра освіти України № 439 від 10 грудня 1997 р. Реалізація Уставного договору і Положення про Донецький навчальний комплекс економіки і менеджменту забезпечує можливість залучення науковців та викладачів базового навчального закладу, яким є ДонНТУ, для організації спільних наукових досліджень, комерціалізації науково-технічних розробок, а також проведення навчальних занять та участі у роботі державних екзаменаційних комісій.У бібліотеці ДІП завжди чекають на студентів

В інституті діє три факультети: економіки та менеджменту, заочний, перепідготовки спеціалістів, а також створені п’ять кафедр: гуманітарних дисциплін, математики та інформатики, фінансів, менеджменту та економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності. Останні три кафедри згідно з наказом по ДІП від 06 червня 2005 р. № 117-06 «Про закріплення спеціальностей за випусковими кафедрами» є випусковими відповідно до спеціальностей «Фінанси», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства».

У діяльності ДІП всі роки його існування крім викладачів, що працюють на постійній основі, беруть участь найбільш активні та досвідчені науковці й викладачі ДонНТУ, що в умовах суттєвого зменшення з 1990-х років і донині можливостей наукового сумісництва в госпразрохункових НДР дало змогу співпрацювати в напрямах розробки і втілення нових освітніх програм і дисциплін. Станом на початок 2011 р. загальна чисельність професорсько-викладацького складу в ДІП — 69 осіб. Із них докторів наук і (або) професорів — 15 (21,7%), кандидатів наук і (або) доцентів — 39 (56,5%).

За дорученням ДонНТУ колектив ДІП веде роботу з кадрового забезпечення Регіональної програми розвитку малого підприємництва в Донецькій області, підготувавши вже майже 3 тис. фахівців саме для цієї важливої ланки економічної діяльності.

На основі Положення про Донецький навчальний комплекс економіки і менеджменту та угоди про оренду Донецькому інституту підприємництва надано право користуватися приміщеннями ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» для організації якісного навчального процесу згідно з санітарними нормами на одного студента.

Донецький інститут підприємництва завжди приділяє значну увагу заходам із формування контингенту студентів та його збереження. У школах Донецька і Макіївки, а також у Донецькому технічному коледжі створювалися профільні класи для дітей, схильних до підприємницької діяльності, на телебаченні проводилися розважальні програми «Бізнес-шоу», а в самому інституті — дні відкритих дверей. Постійно проводиться профорієнтаційна робота з абітурієнтами у школах і закладах І–ІІ рівнів акредитації, а також у центрі підготовки абітурієнтів. Пошук майбутніх власників інноваційних підприємств проводиться серед співробітників, а також у навчальних групах технічного університету, приділяючи особливу увагу молодим науковцям і студентам, що беруть активну участь у технічній творчості. Для таких студентів технічного профілю дуже корисним стає отримання професійних знань у сфері підприємництва.

ДІП пройшов у своєму розвитку низку етапів.

У січні 1992 р. Донецький інститут підприємництва був заснований як вищий навчальний заклад (у формі колективного підприємства). Здійснювалася підготовка спеціалістів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Менеджмент у виробничій сфері».

Липень 1993 р. — отримання ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, пов’язаної із наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста.

Жовтень 1993 р. — ДІП став одним зі співзасновників Асоціації вищих начальних закладів України недержавної форми власності (рішення було ухвалено за участю представників ВНЗ різних регіонів України у м. Одеса).Студенти, що отримали сертифікати підприємців

Вересень 1995 р. — створення Ради керівників вищих начальних закладів недержавної форми власності Донецької області та обрання її голови — ректора ДІП С. В. Устименка.

Грудень 1996 р. — проходження державної акредитації за III рівнем (наказ Міносвіти України № 215 від 19.07.1995 р.) за спеціальностями «Менеджмент у виробничій сфері», «Фінанси і кредит».

Листопад 1997 р. — переоформлення ліцензій за спеціальностями «Менеджмент у виробничій сфері», «Фінанси і кредит» у зв’язку з перереєстрацією вишу.

Грудень 1997 р. — ДІП офіційно увійшов до складу Донецького навчального комплексу економіки і менеджменту при Донецькому державному технічному університеті (відповідно до наказу Міністерства освіти України від 10.12.1997 р. № 439).

Серпень 1998 р. — здійснено набір студентів за спеціальностями «Менеджмент організацій» та «Фінанси» відповідно до Переліку спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 13.11.1997 р. № 405.

Квітень 1999 р. — колектив ДІП нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти України за заслуги у вихованні, навчанні, професійній підготовці студентської молоді в умовах відродження і розвитку національної освіти України, в організації та удосконаленні навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи.

Квітень 2000 р. — отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності, пов’язаної із наданням вищої освіти за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Фінанси», а також проходження державної акредитації за III рівнем за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Фінанси» та інституту в цілому.

Грудень 2001 р. — переоформлення ліцензії Міністерства освіти і науки на надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста.

Червень 2005 р. — отримання ліцензії на право надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра й спеціаліста за спеціальностями «Фінанси», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій». Проходження державної акредитації за III рівнем за спеціальностями «Фінанси», «Менеджмент організацій».Випускники першого набору денного відділення
зустрілись після 10 років діяльності в бізнесі

Березень 2010 р. — отримання нагороди від Федерації роботодавців України «Знак пошани за високу соціальну відповідальність».

Грудень 2010 р. — отримання ліцензії на право надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра і спеціаліста. Проходження державної акредитації за III рівнем для спеціальностей «Менеджмент», «Менеджмент організацій», «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Економіка і підприємництво», «Фінанси», «Фінанси і кредит»; а також за II рівнем для спеціальностей «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент», «Економіка та підприємництво», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит».

ДІП здійснює освітню та наукову діяльність згідно із власною концепцією, яка погоджена з Донецькою обласною державною адміністрацією і передбачає заходи в таких стратегічних напрямах:

1. З підготовки та перепідготовки спеціалістів:

– організовувати спеціальні курси з підготовки та підвищення кваліфікації українських фахівців із питань сучасних форм бізнесу, особливостей функціонування підприємств різних форм власності, інноваційно-інвестиційної діяльності, фінансового менеджменту та аудиту, фондового ринку;

– запрошувати до партнерства господарських керівників, економістів, закордонних викладачів і фахівців, представників фірм і компаній із метою забезпечення науково-методичної діяльності викладачів, консультантів, наукових керівників;

– співпрацювати із провідними закордонними та вітчизняними ВНЗ, науково-дослідними та академічними інститутами у галузі наукової, методичної, навчальної діяльності, обміну студентами і викладачами з метою впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу згідно з принципами і вимогами Болонського процесу;

– здійснювати маркетингові і консалтингові роботи з вивчення ринкової кон’юнктури на регіональному та українському ринках;

– проводити роботу з підготовки до відкриття нових та перспективних для сучасних економіко-політичних умов спеціальностей і спеціалізацій.

2. З удосконалення моделі співпраці вищих навчальних закладів освіти з різними формами власності:Зліва направо: проректор І. М. Марченко,
проректор В. М. Богатирьов,
випускник С. А. Сивохо,
ст. викл. Н. Б. Маханько

– вирішувати спільні завдання і створювати сприятливі умови для найбільш ефективного використання наявного науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази Донецького навчального комплексу економіки і менеджменту;

– відпрацьовувати модель функціонування малого приватного закладу освіти у складі державного університету (в рамках чинного комплексу).

3. З підтримки та становлення підприємницького середовища в Донецькому регіоні:

– постійно проводити анкетування підприємств щодо їх потреби у фахівцях;

– організовувати участь делегації приватних вищих навчальних закладів Донецької області у форумах, конференціях, симпозіумах, виставках із проблем підприємництва;

– забезпечувати виконання програми працевлаштування та створення нових робочих місць, насамперед завдяки поширенню підтримки на стартових етапах бізнес-проектів;

– розширити підготовку фахівців для підприємницького середовища без відриву від виробництва як найбільш ефективну форму навчання для виконання зазначеної мети.

Донецький інститут підприємництва в особі проректора з наукової роботи В. М. Богатирьова є співавтором Концепції розвитку вищої освіти Донецької області до 2020 р.

Донецький інститут підприємництва є одним із засновників Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО). Крім цього, керівництво ДІП з 1995 р. виконує координаційні функції в діяльності системи приватних вищих навчальних закладів Донецької області.

Станом на початок 2011 р. випускники ДІП за усіма формами навчання отримали 2927 дипломів: 1336 дипломів бакалавра та 1591 диплом спеціаліста.

Професорсько-викладацьким складом ДІП виконаний великий обсяг науково-дослідних робіт, опубліковано 15 монографій, 33 навчальних посібники та підручники, із них 18 — із грифом МОН. Розвиваючи співпрацю з академічними й галузевими науково-дослідними інститутами, вчені інституту і сьогодні працюють над найбільш актуальними проблемами регіону й України.

У партнерстві з Донецьким регіональним Фондом підтримки підприємництва ДІП щорічно допомагає студентам у розробці бізнес-планів власної справи, що гарантує їм зайнятість після закінчення вузу.

Отримання нагороди від Федерації роботодавців України «Знак пошани за високу соціальну відповідальність» вимагає від колективу інституту й надалі наполегливо виконувати свою місію виховання високопрофесійних підприємців, які своїми діями забезпечать підвищення добробуту людей завдяки ефективній зайнятості молоді, реалізації нових ідей і проектів, здебільшого інноваційних, і помітного розвитку ділової активності населення Донецького регіону.

Залишаючи стіни рідного вузу, випускники Донецького інституту підприємництва продовжують підтримувати стосунки з університетом та між собою. За роки існування ДІП уже традиційними стали зібрання «Братерства випускників ДІП», які засвідчують нерозривний зв’язок інституту з його вихованцями.< Красноармійський індустріальний інститут   |   зміст   |   Артемівський індустріальний технікум >