АРТЕМІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ТЕХНІКУМ

Володимир Вікторович
Новиков

Директор технікуму
(з 1987 р.).
Відмінник освіти України

Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» розпочав свою історію у далекому 1896 р., коли в повітовому містечку Бахмуті Катеринославської губернії (нині місто Артемівськ Донецької області) було організовано чотирирічне ремісниче училище, яке готувало кваліфікованих робітників-металістів. З 1910 р. тут додатково було організовано однорічне електротехнічне відділення для підготовки електриків і механіків. У 1921 р. Бахмутське училище було перейменовано в профтехшколу, яка в 1929 р. була реорганізована в Артемівський індустріальний технікум.

У 1933 р. у зв’язку з розвитком металургії для забезпечення вогнетривких заводів, які швидкими темпами будували на Донбасі, кадрами середніх технічних спеціальностей за клопотанням голів вогнетриву Наркомважпрому СРСР індустріальний технікум був перетворений в Артемівський кераміко-механічний технікум. До нього були переведені учні трьох силікатних технікумів: Київського, Луганського і Харківського. А в листопаді 1966 р. технікум знову перейменований в Артемівський індустріальний технікум.

Новий етап у розвитку навчального закладу розпочався у 2004 р. із входженням до структури Донецького національного технічного університету.

Сьогодні технікум має право готувати фахівців на основі базової загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із таких спеціальностей: «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів», «Організація виробництва», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит». Підготовка спеціалістів у закладі відбувається за денною та заочною формами навчання.

Випускники технікуму — це фахівці з ремонту обладнання на промислових підприємствах; із проектування, налагодження, експлуатації, ремонту мереж електропостачання та електроустаткування підприємств і цивільних споруд; із організаційно-управлінської, аналітичної та фінансової діяльності у підрозділах та підприємствах усіх галузей виробництва різних форм власності. Артемівський індустріальний технікум — єдиний навчальний заклад, де здійснюється підготовка спеціалістів для вогнетривкої промисловості. Фахівці цього напряму здатні працювати в галузі технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів, на підприємствах із виробництва вогнетривких, керамічних, скляних, сантехарматурних виробів, здійснювати аналіз, координацію технологічних процесів, застосовувати знання в галузі фізичної і колоїдної хімії, працювати на посадах лаборантів, майстрів виробничих ділянок, начальників змін, працівників відділів технічного контролю.

У технікумі діє три відділення: механічне, технологічне, електротехнічне.

Для ефективної організації навчального процесу, практичних занять та виробничої підготовки створено понад 55 навчальних приміщень: 19 лабораторій, 18 кабінетів, 18 предметних аудиторій, слюсарно-механічна майстерня, три спортивні зали, стадіон. У майстернях студенти проходять електровимірювальну, електромонтажну та слюсарно-механічну навчальні практики. Для організації культурно-масових заходів технікум має актову залу на 600 місць.

Роботу структурних підрозділів організовано так, що студенти й викладачі мають щоденний доступ до бібліотечного фонду та комп’ютерної техніки. Для реалізації програми комп’ютеризації навчального процесу заклад обладнаний 55 комп’ютерами, підключеними до Інтернету. Технікум має свій сайт, де розміщено основні інформаційні, інструктивно-методичні матеріали з дисциплін, методичні вказівки для курсового й дипломного проектування, презентовано досвід провідних викладачів.

Важливе місце у навчально-виховному процесі відводиться роботі бібліотеки, що виконує роль інформаційно-освітнього, пізнавального центру. Книжковий фонд — близько 75 тис. примірників.Знайомство студентів-технологів зі структурою
сучасного вогнетривкого підприємства

У технікумі склався стабільний, працьовитий педагогічний колектив. Викладачі працюють у семи циклових комісіях: механічних, технологічних електротехнічних та соціально-економічних дисциплін, гуманітарних і природничо-математичних дисциплін та фізичного виховання. Здійснюється системна робота з підбору і вдосконалення педагогічних кадрів. Значна увага приділяється комплектуванню педагогічних працівників із випускників технікуму та працівників, які мають досвід роботи на виробництві.

Сьогодні про професійну підготовку студентів дбають 67 викладачів, із них 29 мають вищу категорію, троє — старші викладачі, семеро магістрів та кандидат технічних наук. Головним завданням педагогічного колективу Артемівського індустріального технікуму є якісна підготовка висококваліфікованих спеціалістів із глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками. Випускники мають уміти компетентно вирішувати відповідні завдання в умовах ринкової економіки, впроваджувати нові форми й методи виробництва. З цією метою педагоги технікуму активно застосовують інноваційні освітні методики й технології, нестандартні проведення навчальних занять, сприяють максимальній самостійності студентів. Широкого застосування набули такі форми методичної роботи, як педагогічні семінари, презентації передового педагогічного досвіду, круглі столи з актуальних питань навчально-виховної роботи. Викладачі технікуму — активні учасники регіональних і обласних методичних об’єднань. Відтак можна стверджувати, що у навчальному закладі створені всі належні умови для вивчення і поширення досвіду провідних викладачів, розробки і вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Належна увага в технікумі приділяється розвитку творчих здібностей студентів і науковій діяльності. Працюють гуртки технічної творчості, проводяться науково-практичні конференції за спеціальностями, тижні циклових комісій, щороку проходить конкурс «Кращий за професією» серед студентів спеціальностей «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» та «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд». Традиційними стали олімпіади зі спецдисциплін як у межах технікуму, так і в межах регіону та області, де студенти технікуму систематично посідають призові місця. Щороку зростає кількість дипломних проектів із технічним підтвердженням.

Студенти Артемівського індустріального технікуму ДонНТУ — постійні учасники регіональної науково-практичної конференції «Студенти та молодь — місту Артемівськ», де наші доповідачі стають призерами в роботі економічної секції, комп’ютерних та поліграфічних технологій, секції з питань енергозбереження.Механічна практика у майстернях технікуму
під керівництвом майстра виробничого навчання

Виховна робота в технікумі спрямована на реалізацію основних завдань, із-поміж яких домінує підготовка особистості з активною громадянською позицією. З цією метою у навчальному закладі проходять круглі столи, виховні години, діють еколого-правові клуби «Лелека» і «Правознавець», студенти із задоволенням готують виховні заходи, святкові концерти, різноманітні конкурси, влаштовують виставки, випускають газети. На ці заходи запрошуються ЗМІ міста, гості з інших технікумів, зокрема почесні представники Донецького національного технічного університету. Слід відзначити також належний рівень підготовки спортивних команд до змагань на першість технікуму й міста, високі показники жіночої збірної технікуму з волейболу серед вишів Донецької області I–IV рівнів акредитації.

Головний результат діяльності технікуму — це випускники різних років. За більш ніж 80-річне існування у навчальному закладі підготовлено понад 16 тис. кваліфікованих фахівців. Відгуки керівників підприємств, організацій і установ свідчать про якісну підготовку молодших спеціалістів Артемівського індустріального технікуму ДонНТУ, їх сумлінне ставлення до своїх посадових обов’язків, належний рівень компетенції.

Безперервність освіти забезпечується поглибленням інтеграції з Донецьким національним технічним університетом, структурним підрозділом якого є технікум. Зокрема укладено угоди між навчальними закладами щодо продовження навчання студентів за обраними спеціальностями: «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів».

Підготовка, отримана в Артемівському індустріальному технікумі ДонНТУ, — це гарантія високого професіоналізму, що відповідає сучасним стандартам освіти й витримує конкуренцію на ринку праці.< Донецький інститут підприємництва   |   зміст   |   Горлівський автодорожній технікум >