ГОРЛІВСЬКИЙ АВТОДОРОЖНІЙ
ТЕХНІКУМ

Анатолій Якович
Скиба

Директор технікуму
(з 1998 р.).
Відмінник освіти України

у1967 р. у Горлівці було відкрито автодорожній технікум Міністерства автомобільного транспорту — єдиний державний навчальний заклад подібного профілю на Донбасі. Основою для цього стала необхідність підготовки кадрів автомобільного транспорту, які на той час були потрібні не лише на автотранспортних та автошляхових, а й на багатьох інших підприємствах Донбасу.

У грудні 1969 р. наказом Міністерства технікум був перейменований у Горлівський автотранспортний, а в 1997 р. — реформований у Горлівський технікум Донецького державного технічного університету як відокремлений структурний підрозділ. Відтоді заклад почав розвиватися і вдосконалюватися.

Уже понад 40 років технікум здійснює підготовку фахівців для підприємств автомобільного транспорту та економіки країни. Його закінчило 14876 молодших спеціалістів автомобільного транспорту, плановиків, фінансистів та бухгалтерів. Серед випускників технікуму керівники різних підприємств і установ, інженерно-технічні працівники й управлінський персонал більшості АТП, АРЗ і СТОА півдня і сходу України.

Заклад здійснює підготовку на денному та заочному відділеннях за напрямами: «Транспорт і транспортна інфраструктура», «Економіка та підприємництво». Технікум готує фахівців за спеціальностями: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація перевезень і управління на автотранспорті», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит».

Навчання у технікумі дає змогу студентам отримати високий рівень теоретичних знань і практичних навиків із таких робочих спеціальностей: «Слюсар з ремонту автомобілів», «Водій транспортних засобів категорії «В», «С»», «Оператор комп’ютерного набору».

Суттєвим чинником підвищення кваліфікації випускників та педпрацівників є співпраця з Донецьким національним технічним унівеситетом та Автомобільно-дорожнім інститутом (м. Горлівка). Так 40–50% випускників Горлівського автодорожнього технікуму ДонНТУ продовжують навчання за спорідненими спеціальностями в автодорожньому інституті ДонНТУ, і цей показник має тенденцію до зростання. Крім цього, технікум співпрацює із підприємствами різної форми власності. Укладаються угоди на проходження виробничих практик студентів закладу на підприємствах. Під час проходження практики керівництво підприємств має змогу оцінити рівень теоретичної підготовки студентів, їх уміння застосовувати свої знання у практичній діяльності, адаптуватися до робочого процесу та вимог підприємства.

Сьогодні технікум має 40 кабінетів, 11 лабораторій, спортивну та актову зали, бібліотеку із двома читальними залами на 40 місць, їдальню на 40 місць, п’ятиповерховий гуртожиток на 276 місць, медпункт, навчальні майстерні. Заклад також має чотири навчальні комп’ютерні класи, підключені до Інтернету, працюють лабораторії «Технічне обслуговування паливної апаратури» та «Експлуатаційні матеріали», обладнані індивідуальними робочими місцями.

Навчальний процес здійснює кваліфікований викладацький склад, що дає змогу студентам за час навчання отримати високий рівень теоретичної підготовки та практичних умінь і навичок. У технікумі працює 49 штатних викладачів, 12 адміністративних працівників, четверо майстрів виробничого навчання; 38 викладачів мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. Семеро викладачів є випускниками технікуму.

Протягом багатьох років у технікумі працює школа молодого викладача «Шлях до майстерності», покликана надавати допомогу викладачам-початківцям у підвищенні професіоналізму та педагогічної майстерності. Також проводиться декада «Заняття молодих за досвідом викладачів». З метою обміну досвідом роботи викладачів, які атестуються, організовуються заняття «Мої творчі задумки», а для надання колегіальної взаємодопомоги та визначення динаміки зростання фахової майстерності молодих викладачів — декада «Твій урок, молодий викладачу».

Стало традицією проведення загальнотехнікумівських олімпіад із математики, англійської мови, історії, креслення, електротехніки, інформатики, фізики, хімії, екології, БЖД, з економічних та спецдисциплін. Студенти технікуму представляють свій навчальний заклад у міжрегіональних олімпіадах. Крім того, діють численні гуртки для обдарованої молоді: економічний, екологічний, історичний, гурток інформатики, гурток англійської мови. Під час занять практикуються такі форми роботи: опрацювання літературних джерел, написання рефератів, виконання творчих робіт і досліджень, проведення екскурсій, участь у конференціях, обласних конкурсах, тематичних заходах (вікторини, профільні змагання тощо), творчих виставках та ін.

Студенти першого курсу залучаються до роботи гуртків гуманітарного циклу, на другому курсі — до роботи у предметних гуртках із загальнотехнічних та деяких спеціальних дисциплін, а у предметних гуртках зі спеціальних дисциплін працюють студенти старших курсів. Молоді пропонують широкий спектр діяльності, що сприяє розвитку пізнавальних умінь та навичок творчої роботи. У процесі виконання робіт інтегруються теоретичні знання, практичні вміння студентів.

У цикловій комісії ТЕА викладачі працюють з обдарованими студентами на професійному рівні. Ці студенти беруть участь у впровадженні інформаційних технологій — захисту звітів і курсових проектів методом електронної презентації. Все це розвиває творчий хист молоді, надає можливість поглибленого вивчення навчального матеріалу, сприяє набуттю навичок професійної роботи за фахом, самостійної роботи з літературою і електронними носіями інформації, ближче знайомить із сучасними інформаційними технологіями. Викладачі цієї комісії проводять консультації та додаткові заняття для студентів, зацікавлених дисциплінами циклу, розробляють ускладнені завдання, враховуючи пропозиції самих студентів, надають їм довідкову та спеціальну література.

Уже шість років поспіль талановиту та обдаровану молодь об’єднує екологічний гурток під керівництвом викладача А. П. Малікової. Гуртківці систематично працюють над випуском газети «Екологічний вісник», що виходить двічі на місяць. Завдання, які вирішує гурток, сприяють удосконаленню інтелектуальних здібностей студентів міждисциплінарного і професійного спрямування, розвитку творчого мислення, дозволяють реалізувати потребу в самореалізації та самоосвіті, стимулюють навчальний процес вивчення дисципліни «Основи екології».Олімпіада зі спеціальних дисциплін, 2009 р.

Також у технікумі працює історичний гурток під керівництвом Т. Г. Семенової, де студенти займаються пошуковою роботою спільно з історичним музеєм, беруть участь у проведенні науково-практичних конференцій на його базі. Кращі студентські дослідницькі роботи публікують у збірнику «Генеалогія горлівчан».

Щороку циклові комісії проводять конкурси з демонстрації умінь та навичок студентів, олімпіади, виставки рефератів і творчих робіт, організовують зустрічі з робітниками підприємств міста, випускниками технікуму. В основу цих заходів покладено принцип співпраці, яка стає своєрідним діалогом між викладачами та студентами. У результаті цієї роботи викладачі готують методичні розробки, обговорюють порушені проблеми та питання на засіданнях циклових комісій, методичної та педагогічної рад.

На підставі державних стандартів розроблені нові навчальні програми і плани, проводиться активна робота з реконструкції матеріальної бази з метою створення умов для підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог і переходу на навчання за загальноєвропейськими нормами вищої освіти. Горлівський автодорожній технікум, увійшовши до складу найбільшого і найстарішого технічного вищого навчального закладу Донбасу на правах структурного підрозділу, став на шлях корінних перетворень у справі підготовки фахівців середньої ланки. 1967 р. у Горлівці було відкрито автодорожній технікум Міністерства автомобільного транспорту — єдиний державний навчальний заклад подібного профілю на Донбасі. Основою для цього стала необхідність підготовки кадрів автомобільного транспорту, які на той час були потрібні не лише на автотранспортних та автошляхових, а й на багатьох інших підприємствах Донбасу.

У грудні 1969 р. наказом Міністерства технікум був перейменований у Горлівський автотранспортний, а в 1997 р. — реформований у Горлівський технікум Донецького державного технічного університету як відокремлений структурний підрозділ. Відтоді заклад почав розвиватися і вдосконалюватися.

Уже понад 40 років технікум здійснює підготовку фахівців для підприємств автомобільного транспорту та економіки країни. Його закінчило 14876 молодших спеціалістів автомобільного транспорту, плановиків, фінансистів та бухгалтерів. Серед випускників технікуму керівники різних підприємств і установ, інженерно-технічні працівники й управлінський персонал більшості АТП, АРЗ і СТОА півдня і сходу України.

Заклад здійснює підготовку на денному та заочному відділеннях за напрямами: «Транспорт і транспортна інфраструктура», «Економіка та підприємництво». Технікум готує фахівців за спеціальностями: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація перевезень і управління на автотранспорті», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит».

Навчання у технікумі дає змогу студентам отримати високий рівень теоретичних знань і практичних навиків із таких робочих спеціальностей: «Слюсар з ремонту автомобілів», «Водій транспортних засобів категорії «В», «С»», «Оператор комп’ютерного набору».

Суттєвим чинником підвищення кваліфікації випускників та педпрацівників є співпраця з Донецьким національним технічним унівеситетом та Автомобільно-дорожнім інститутом (м. Горлівка). Так 40–50% випускників Горлівського автодорожнього технікуму ДонНТУ продовжують навчання за спорідненими спеціальностями в автодорожньому інституті ДонНТУ, і цей показник має тенденцію до зростання. Крім цього, технікум співпрацює із підприємствами різної форми власності. Укладаються угоди на проходження виробничих практик студентів закладу на підприємствах. Під час проходження практики керівництво підприємств має змогу оцінити рівень теоретичної підготовки студентів, їх уміння застосовувати свої знання у практичній діяльності, адаптуватися до робочого процесу та вимог підприємства.

Сьогодні технікум має 40 кабінетів, 11 лабораторій, спортивну та актову зали, бібліотеку із двома читальними залами на 40 місць, їдальню на 40 місць, п’ятиповерховий гуртожиток на 276 місць, медпункт, навчальні майстерні. Заклад також має чотири навчальні комп’ютерні класи, підключені до Інтернету, працюють лабораторії «Технічне обслуговування паливної апаратури» та «Експлуатаційні матеріали», обладнані індивідуальними робочими місцями.Конкурс «Кращий перевізник», 2009 р.

Навчальний процес здійснює кваліфікований викладацький склад, що дає змогу студентам за час навчання отримати високий рівень теоретичної підготовки та практичних умінь і навичок. У технікумі працює 49 штатних викладачів, 12 адміністративних працівників, четверо майстрів виробничого навчання; 38 викладачів мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. Семеро викладачів є випускниками технікуму.

Протягом багатьох років у технікумі працює школа молодого викладача «Шлях до майстерності», покликана надавати допомогу викладачам-початківцям у підвищенні професіоналізму та педагогічної майстерності. Також проводиться декада «Заняття молодих за досвідом викладачів». З метою обміну досвідом роботи викладачів, які атестуються, організовуються заняття «Мої творчі задумки», а для надання колегіальної взаємодопомоги та визначення динаміки зростання фахової майстерності молодих викладачів — декада «Твій урок, молодий викладачу».

Стало традицією проведення загальнотехнікумівських олімпіад із математики, англійської мови, історії, креслення, електротехніки, інформатики, фізики, хімії, екології, БЖД, з економічних та спецдисциплін. Студенти технікуму представляють свій навчальний заклад у міжрегіональних олімпіадах. Крім того, діють численні гуртки для обдарованої молоді: економічний, екологічний, історичний, гурток інформатики, гурток англійської мови. Під час занять практикуються такі форми роботи: опрацювання літературних джерел, написання рефератів, виконання творчих робіт і досліджень, проведення екскурсій, участь у конференціях, обласних конкурсах, тематичних заходах (вікторини, профільні змагання тощо), творчих виставках та ін.

Студенти першого курсу залучаються до роботи гуртків гуманітарного циклу, на другому курсі — до роботи у предметних гуртках із загальнотехнічних та деяких спеціальних дисциплін, а у предметних гуртках зі спеціальних дисциплін працюють студенти старших курсів. Молоді пропонують широкий спектр діяльності, що сприяє розвитку пізнавальних умінь та навичок творчої роботи. У процесі виконання робіт інтегруються теоретичні знання, практичні вміння студентів.

У цикловій комісії ТЕА викладачі працюють з обдарованими студентами на професійному рівні. Ці студенти беруть участь у впровадженні інформаційних технологій — захисту звітів і курсових проектів методом електронної презентації. Все це розвиває творчий хист молоді, надає можливість поглибленого вивчення навчального матеріалу, сприяє набуттю навичок професійної роботи за фахом, самостійної роботи з літературою і електронними носіями інформації, ближче знайомить із сучасними інформаційними технологіями. Викладачі цієї комісії проводять консультації та додаткові заняття для студентів, зацікавлених дисциплінами циклу, розробляють ускладнені завдання, враховуючи пропозиції самих студентів, надають їм довідкову та спеціальну література.

Уже шість років поспіль талановиту та обдаровану молодь об’єднує екологічний гурток під керівництвом викладача А. П. Малікової. Гуртківці систематично працюють над випуском газети «Екологічний вісник», що виходить двічі на місяць. Завдання, які вирішує гурток, сприяють удосконаленню інтелектуальних здібностей студентів міждисциплінарного і професійного спрямування, розвитку творчого мислення, дозволяють реалізувати потребу в самореалізації та самоосвіті, стимулюють навчальний процес вивчення дисципліни «Основи екології».

Також у технікумі працює історичний гурток під керівництвом Т. Г. Семенової, де студенти займаються пошуковою роботою спільно з історичним музеєм, беруть участь у проведенні науково-практичних конференцій на його базі. Кращі студентські дослідницькі роботи публікують у збірнику «Генеалогія горлівчан».

Щороку циклові комісії проводять конкурси з демонстрації умінь та навичок студентів, олімпіади, виставки рефератів і творчих робіт, організовують зустрічі з робітниками підприємств міста, випускниками технікуму. В основу цих заходів покладено принцип співпраці, яка стає своєрідним діалогом між викладачами та студентами. У результаті цієї роботи викладачі готують методичні розробки, обговорюють порушені проблеми та питання на засіданнях циклових комісій, методичної та педагогічної рад.

На підставі державних стандартів розроблені нові навчальні програми і плани, проводиться активна робота з реконструкції матеріальної бази з метою створення умов для підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог і переходу на навчання за загальноєвропейськими нормами вищої освіти. Горлівський автодорожній технікум, увійшовши до складу найбільшого і найстарішого технічного вищого навчального закладу Донбасу на правах структурного підрозділу, став на шлях корінних перетворень у справі підготовки фахівців середньої ланки.< Артемівський індустріальний технікум   |   зміст   |   Зуївський енергетичний технікум >