ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ

Фролов Андрій Віталійович
Директор центру, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук
Народився 1 жовтня 1972 р. У 1989 р. вступив на факультет конструювання радіо- та обчислювальних засобів Харківського інституту радіоелектроніки, а в 1994 р. закінчив уже Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (спеціальність «Конструювання та технологія електронних обчислювальних засобів»).
З 1994 р. А. В. Фролов — заступник голови профспілкового комітету студентів, з 1997 р. — голова первинної профспілкової організації студентів університету.
У 2010 р. Андрій Віталійович захистив кандидатську дисертацію.
Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2003) та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2007).
Історія центру заочної форми навчання розпочалася у 1930-х роках. Тоді це був загальнотехнічний факультет, що здійснював підготовку студентів перших трьох курсів за спеціальностями гірничого та будівельного профілів.
У 1957 р. деканом був призначений доцент М. І. Храбров, а обов’язки його заступника виконував В. С. Юдін.
У 60-х роках ХХ ст. загальнотехнічний факультет мав філії у Світловодську та Бєлгороді (Російська Федерація), де була потреба у спеціалістах радіоелектронного профілю.
У 1972 р. факультет отримав назву заочного, і його очолив доцент О. А. Чернишенко. Цього ж року тут почався прийом студентів із загальнотехнічних факультетів інших вітчизняних вишів для продовження навчання на четвертому-шостому курсах. Кількість заочників була невеликою: на спеціальностях «Радіотехніка», «Конструювання радіоапаратури» та «Конструювання обчислювальної апаратури» навчалося 600–700 осіб.
Протягом 1981–1983 рр. роботою факультету керував доцент О. І. Шекшуєв. Згодом почався прийом студентів на перший курс, і їх кількість сягнула майже 1000 осіб. З 1983 до 2010 р. деканом факультету був доцент Є. Г. Кунік.
З 2000 р. тут триває робота зі створення відокремлених структур — навчально-консультаційних центрів — для навчання молоді других-третіх курсів за місцем проживання. Сьогодні діє шість таких центрів, які забезпечують збільшення кількості студентів заочної форми навчання.
Колектив центру: Л. М. Семенова, Н. О. Варламова, Г. Г. Канарик, І. С. Халанська, Є. Г. Кунік, Т. Ф. Воржева,
Ю. М. Колтун, О. В. Подкосова, В. В. Астраханцева, О. М. Дацок, О. С. Глущенко, С. І. Іванова, В. В. Токарєв,
Г. Р. Міщенко. Березень 2010 р.
У 2009 р. факультет був перейменований у центр заочної форми навчання. З 2010 р. його очолює кандидат технічних наук А. В. Фролов. Зараз у центрі навчається близько 3500 студентів, а в навчально-методичному центрі — майже 1400 осіб.
Нині для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра молодь опановує навчально-методичну програму впродовж п’яти (з першого курсу), трьох із половиною (з першого курсу за скороченою програмою для молодших спеціалістів) та трьох із половиною — двох із половиною років (із другого-третього курсів (відповідно) при зарахуванні на старший курс молодших спеціалістів). Випускники-бакалаври мають змогу протягом 1,5 року отримати диплом спеціаліста чи магістра.
За державним замовленням здійснюється підготовка бакалаврів за напрямами: «Економічна кібернетика», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Електронні пристрої та системи», «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Видавничо-поліграфічна справа», «Системи технічного захисту інформації». Коштом фізичних або юридичних осіб проводиться навчання фахівців за цими та іншими напрямами, що є в університеті.
Тривалий період у центрі заочної форми навчання працюють:
Володимир Володимирович Токарєв — заступник директора центру з організації навчального процесу, кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, випускник Харківського інституту радіоелектроніки 1988 р. (спеціальність «Конструювання та виробництво радіоапаратури»).
Юрій Миколайович Колтун — заступник директора центру з методичної роботи, старший викладач кафедри мереж зв’язку, випускник Харківського державного технічного університету радіоелектроніки 1997 р. (фах «Багатоканальний електрозв’язок»).
Олег Михайлович Дацок — заступник директора центру з роботи із приймальною комісією, кандидат технічних наук, доцент кафедри Біомедичних електронних пристроїв та систем, випускник Харківського державного технічного університету радіоелектроніки 1993 р. (спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи»).
Сьогодні тут також працюють: методисти Т. Ф. Воржева, Л. М. Семенова, О. С. Глущенко, О. В. Подкосова, диспетчери Г. Р. Міщенко, Н. О. Варламова, С. І. Іванова, інженери В. В. Астраханцева, Л. О. Кукоба, інспектор І. С. Халанська.
Протягом останніх років усе популярнішою серед молоді стає заочна форма навчання із використанням технологій дистанційної освіти.навЧально-консультацІйнІ центрИ


Прасол Ігор Вікторович
Керівник групи навчально-консультаційних центрів, кандидат технічних наук, професор
Народився 26 жовтня 1957 р. у Харкові. У 1979 р. із відзнакою закінчив факультет електроніки ХІРЕ (спеціальність «Електронні прилади») і залишився працювати на кафедрі технічної електроніки. Тут пройшов шлях від інженера до професора. Протягом 1998–2003 рр. був відповідальним секретарем приймальної комісії, з 2005 р. — заступник директора центру заочної форми навчання із навчально-консультаційних центрів.
І. В. Прасол — автор понад 70 наукових і методичних праць, патенту на винахід. Підготував одного кандидата наук, зараз є керівником трьох аспірантів.
Він займається організацією навчального процесу в навчально-консультаційних центрах заочного відділення, впровадженням сучасних технологій та дистанційного навчання, опікується розвитком їх матеріальної бази, відкриттям нових напрямів і спеціальностей.
Нагороджений Почесною грамотою та знаком «Відмінник освіти України» МОНУ.
Група навчально-консультаційних центрів при Центрі заочної форми навчання координує діяльність відокремлених структурних підрозділів університету. Заняття у центрах проводять викладачі ХНУРЕ, які виїздять на установчі сесії, а також консультують слухачів за допомогою Інтернет-технологій.
Сьогодні тут працюють Л. В. Мурашко, А. М. Трунова, Г. В. Домнишева, І. М. Сагайдак, І. В. Терещенко, О. Ю. Зайцева, Г. М. Чернишова.
Важливу роль у становленні відокремлених структурних підрозділів відіграв досвід співпраці з вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації у структурі навчально-наукового комплексу «Електрон». Останній було створено в 1998 р., і в його межах впроваджували ступеневу підготовку бакалаврів та спеціалістів. Базою для відкриття навчально-консультаційних центрів стали філії провідних кафедр ХНУРЕ, що забезпечили новостворені структури розвинутою матеріально-технічною базою (комп’ютерні класи, лабораторії, тренажери, технічна бібліотека), навчально-методичними комплексами, необхідною літературою та засобами контролю. Зараз у навчальний процес активно впроваджують прогресивні дистанційні технології, зокрема відео-конференції, в яких беруть участь провідні вчені та викладачі університету.
Відокремлені структурні підрозділи Харківського національного університету радіоелектроніки функціонують на базі орендованих приміщень вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації.
Навчально-консультаційний центр ХНУРЕ у м. Антрацит — один із найбільших структурних підрозділів, заснований у Коледжі інформаційних технологій та економіки. Керівником центру є С. В. Помазанов, провідним методистом — Н. Б. Козел. Тут навчається більше 300 студентів.
Під час навчання у мультимедійному комп’ютерному класі
навчально-консультаційного центру ХНУРЕ
Навчально-консультаційний центр ХНУРЕ у м. Артемівськ було створено в 2000 р. на основі Артемівського індустріального технікуму. Голова центру — М. М. Волков, провідний спеціаліст — О. Г. Карманенко.
Навчально-консультаційний центр ХНУРЕ у м. Донецьк функціонує у Донецькому електрометалургійному технікумі (керівник — Л. Є. Захлєбіна).
Багато випускників цього навчального закладу закінчили Харківський національний університет радіоелектроніки і працюють у рідному регіоні у банківській сфері, на державних та приватних підприємствах.
Навчально-консультаційний центр ХНУРЕ у м. Кривий Ріг співпрацює із Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету. Центр відкрито у 2004 р. за підтримки директора коледжу, к. т. н., доцента кафедри технології та автоматизації виробництва РЕЗ та ОЕЗ А. О. Андрусевича, який має понад 45 науково-методичних робіт. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесною грамотою Верховної Ради України.
Сьогодні навчально-консультаційний центр очолює М. Ю. Роздоловський. Серед співробітників — Ю. М. Роздоловський, І. І. Ткаченко, Ю. Р. Цуканова, Н. В. Красноружева.
Випускники коледжу та місцевих технікумів можуть продовжити навчання на базі навчально-консультаційного центру ХНУРЕ. Більше тисячі його студентів вже здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Навчально-консультаційний центр ХНУРЕ у м. Олександрія у 2000 р. очолив заступник директора Олександрійського індустріального технікуму В. В. Кекух, а з 2005 р. його керівником є І. Ю. Книжник. На базі центру відкрито нові ліцензовані напрями підготовки фахівців — «Економічна кібернетика» та «Програмна інженерія».
Колектив НКЦ ХНУРЕ. Зліва направо: Г. В. Домнишева,
І. В. Терещенко, А. М. Трунова, І. М. Сагайдак, Л. В. Мурашко
Навчально-консультаційний центр ХНУРЕ у м. Сімферополь працює у Кримському республіканському вищому навчальному закладі «Сімферопольський технікум радіоелектроніки». Керівник центру — В. І. Полякова. Впродовж тривалого часу організатором навчального процесу центру працює методист Т. В. Саприкіна.
Із зазначеними навчальними закладами Харківський національний університет радіоелектроніки підписав довгострокові угоди про співпрацю.
Навчання студентів у центрах здійснюється за напрямами: «Економічна кібернетика», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія», «Радіотехніка», «Системи технічного захисту інформації», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації».
Тривалість терміну підготовки на базі НКЦ визначають профільні кафедри університету, а після його закінчення молодь продовжує навчання у Харківському національному університеті радіолектроніки на заочному або дистанційному відділеннях.
Навчально-консультаційні центри забезпечують наближення освітніх послуги до місця проживання молоді. У 2009–2010 навчальному році майже тисяча студентів здобувала тут вищу освіту.

<< Факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки      [ зміст ]      Центр навчання студентів іноземною мовою >>