ЦЕНТР НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Омаров Мурад Анверович
Директор центру, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки України, Росії та Білорусі
Народився у 1963 р. у с. Хирдипай Курдамирського району (Азербайджанська РСР). У 1985 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки.
Є автором понад 80 наукових праць, 12 винаходів, співавтором трьох монографій та трьох навчальних посібників із грифом МОН України.
М. А. Омаров — голова Харківського обласного товариства азербайджано-української дружби «Достлуг».
27грудня 1991 р. згідно з рішенням ученої ради Харківського інституту радіоелектроніки було проведено реорганізацію підготовчого факультету, деканом якого був к. т. н., доц. О. О. Костюков, а за наказом ректора від 2 січня 1992 р. створено підготовчий факультет із навчання іноземних громадян. Він розпочав підготовку 250 іноземних громадян для забезпечення їх подальшого навчання російською мовою в інженерних, медичних, фармацевтичних, економічних і гуманітарних вишах України та СНД.
Практичне заняття іноземних студентів у кабінеті фізики проводить
доцент кафедри природознавчих наук В. В. Троїцька
До структури ПФІГу ввійшли деканат і кафедра російської мови. Кількість іноземних слухачів у 1991–1992 навчальному році сягала 98 осіб (пізніше вона зросла до 250–300). Водночас деканат факультету опікувався усіма іноземними студентами інституту.
Першим деканом був призначений к. т. н., доц. (згодом професор) В. М. Левикін, який зробив великий внесок у процес становлення та розвитку факультету, здійснення набору іноземних громадян, удосконалення навчально-виховного процесу, організацію побуту студентів.
З іноземними слухачами і студентами активно працювали заступники декана: О. М. Сергієнков (з 1992 р.), В. В. Маракін (з 1992 р.), Є. І. Ковцур (з 1993 р.), В. А. Демченко (з 2002 р.), Л. В. Пономаренко (з 2004 р.), Л. Ю. Морозова (з 2008 р.). Багато зусиль до розвитку факультету доклала О. І. Насонова — ветеран університету (працювала тут упродовж 38 років). У різні періоди перекладачами працювали В. О. Соловецька та Н. В. Якименко.
У 1993 р. кафедра російської мови була перейменована в кафедру мовної підготовки. Завідувачем був призначений к. ф. н., проф. Л. К. Філатов, а з 2008 р. цю посаду обіймає к. т. н., доц. Т. І. Дементьєва.
У 1995 р. до складу факультету ввійшла кафедра природознавчих наук, яку спершу очолював к. ф.-м. н., проф. В. В. Кармазін, а з 2009 р. — д. т. н., проф. М. А. Омаров.
За наказом ректора ХДТУРЕ від 3 вересня 1999 р. деканом ПФІГу було призначено к. т. н., проф. В. П. Немченка.
У 2009 р. ПФІГ очолив д. т. н., проф. М. А. Омаров. Цього ж року факультет перейменовано в центр навчання іноземних громадян, директором якого призначено д. т. н., проф. М. А. Омарова, а його заступником — Є. І. Ковцура. У 2010 р. на цій посаді його змінила к. філол. н., доц. Т. П. Цапко.
За 19 років функціонування підготовчого факультету з навчання іноземних громадян (а потім і центру) основна увага була зосереджена на довузівській підготовці студентів. Загальна кількість слухачів із 1992 р. до сьогодні зросла до майже 3000 осіб, понад 80% із яких успішно продовжили навчання у різних вишах Харкова, Києва, Донецька, Одеси, Сімферополя, Вінниці та інших міст України і СНД.
З 2009 р. сфера освітньої діяльності ЦНІГу значно розширилася. Кафедри центру беруть участь у викладанні загальнонаукових дисциплін іноземним студентам основних факультетів.
Гордість центру — випускники, які після закінчення університету продовжили навчання в аспірантурі, успішно захистили дисертації, здобули наукові ступені. Серед них: Абу Занунех Халіль, Абу Сархан Захі, Аль Махадмех Зафер, Аль Мехляфі Мурад, Аль Салаймех Сафван, Мухайрат Мохаммад, Талеб Масламані, Ель Матарнех Рамі, Ашраф Абу-Айн, Ахмед Шарадка та інші.
Сьогодні з іноземними студентами працюють Т. П. Цапко (доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи), Л. Ю. Морозова (доцент кафедри природознавчих наук, заступник директора з організаційно-виховної роботи), О. І. Насонова (диспетчер), О. Л. Іванова (методист 1 категорії) та А. І. Сухомлінов (інспектор).
Студенти центру навчаються у сучасних кабінетах та аудиторіях, живуть у добре обладнаних гуртожитках. У їх розпорядженні — бібліотека, Інтернет, спортивні зали, студентський клуб, столова та кафе. Все це забезпечує високий авторитет одного з найкращих центрів навчання іноземних громадян серед підготовчих факультетів та відділень вишів Харкова.

Кафедра природознавчих наук

Завідувач кафедри — Мурад Анверович Омаров.
Кафедра природознавчих наук — структурний підрозділ підготовчого факультету з навчання іноземних слухачів. У 1995 р. її очолював к. ф.-м. н., проф. В. В.Кармазін.
У 2009 р. завідувачем кафедри був призначений д. т. н., проф. М. А. Омаров.
Викладачі цього структурного підрозділу читають математику, фізику, інформатику, біологію, хімію, креслення, країнознавство, економічну та соціальну географію світу, основи економіки. Навчання студентів проводиться за інженерно-технічним, медико-біологічним, економічним та гуманітарним напрямами.
До створення кафедри природознавчих наук навчальні предмети читали представники різних кафедр університету, що ускладнювало як процес формування кадрового складу, так і вдосконалення методів викладання. Зараз кафедра об’єднує висококваліфікованих педагогів, які проводять ґрунтовну навчально-методичну діяльність, мають великий досвід роботи з іноземними студентами, володіють іноземними мовами (або мовою). Вони також готують навчальні посібники, які забезпечують проведення занять на високому рівні. Так було видано посібники з математики (В. А. Лук’янова), фізики (М. І. Українець, В. В. Троїцька), інформатики (Л. Ю. Морозова), хімії та біології (Л. Л. Замігайло, І. М. Баркова), креслення (Т. М. Сергієнко), країнознавства (Є. І. Ковцур, Л. Ю. Морозова, І. А. Діденко) — вони отримали гриф Міністерства освіти і науки України.
На кафедрі природознавчих наук була розроблена унікальна методика проведення занять у багатомовних групах іноземних студентів. У 2009 р. її педагоги почали викладати дисципліни із циклу фундаментальної, природнично-навчальної та загальноекономічної підготовки студентів-іноземців основних факультетів.
Починаючи з 1995 р., на базі кафедри створено чотири предметні аудиторії: математики, фізики, біології та інформатики.
За період діяльності кафедри її працівники захистили три кандидатські дисертації (з педагогіки, математики та хімії). Крім наукової та навчально-методичної викладачі приділяють багато уваги проведенню виховної роботи зі студентами.
Колектив кафедри природознавчих наук. Зліва направо: А. І. Сухомлінов, Л. Л. Замігайло, В. В. Троїцька, В. А. Лук’янова,
Т. В. Тиха, М. А. Омаров, І. М. Баркова, Т. М. Сергієнко, Л. Ю. Морозова, М. І. Українець


Кафедра мовної підготовки

Тетяна Іванівна Дементьєва — завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.
Народилася у 1969 р. у Харкові. Свою першу вищу освіту здобула в 1992 р. у Харківському державному університеті ім. Г. С. Сковороди. Є автором багатьох наукових статей та науково-методичних розробок.
Кафедра була створена у 1992 р. Її викладачі забезпечують належну мовну підготовку іноземних громадян, які вирішили здобути вищу освіту в Україні, а також продовжити своє навчання в магістратурі та аспірантурі. Головна мета діяльності кафедри — формування в іноземців необхідного рівня комунікативної компетенції.
Кожного року на кафедрі навчається понад 200 іноземних студентів, слухачів, аспірантів та стажистів.
Протягом 1992–2007 рр. завідувачем був к. філол. н., проф. Л. К Філатов. З 2007 р. і дотепер її очолює к. пед. н., доц. Т. І. Дементьєва.
Колектив кафедри мовної підготовки. Зліва направо: Н. І. Герасименюк, О. В. Петрушова, Л. В. Пономаренко, Т. П. Цапко,
Л. І. Мірошниченко, Т. В. Пахалкова-Соїч, Т. І. Дементьєва, А. Ю. Борова, В. А. Демченко, Л. Є. Позднякова,
С. В. Заборовська, І. А. Діденко
Викладачі кафедри проводять лекції і практичні заняття з російської та української мов, підготовку та прийом кандидатського мінімуму, широко використовуючи позааудиторні форми роботи, а також заходи соціально-психологічної адаптації слухачів та студентів.
Усі напрями навчально-методичної роботи забезпечені відповідною літературою: посібниками (з яких сім із грифом МОН України), методичними рекомендаціями та вказівками для практичних занять і самостійної роботи слухачів та студентів.
Заняття з російської мови проводить старший викладач кафедри
мовної підготовки А. Ю. Борова
Сьогодні на кафедрі мовної підготовки працює 26 викладачів, серед них: кандидати наук (доценти) Т. І. Дементьєва, О. В. Петрушова, В. А. Демченко, Г. О. Деркач, С. В. Заборовська, Т. П. Цапко та доценти Т. В. Пахалкова-Соіч, М. А. Башкірова.
Професійний досвід педагоги здобували впродовж багаторічної праці за кордоном: у Чехії, Фінляндії, Алжирі, Лівії, на Кубі. Крім того, вони щорічно підвищують рівень кваліфікації в різних вишах Харкова, України та зарубіжних країн. Кафедра організовує стажування викладачів та аспірантів із провідних університетів України, Японії, США, Франції.
Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: розробка актуальних питань теорії та методики викладання російської та української мов як іноземних (дослідження структури, змісту та організації процесу навчання іноземних громадян), теоретичне обґрунтування та практичне впровадження новітніх технологій, вивчення проблем міжкультурної комунікації в теорії і практиці викладання мов. Результати наукових досліджень оприлюднюються на міжнародних та вітчизняних конференціях, семінарах, у наукових статтях, методичних розробках тощо.

<< Центр навчання студентів іноземною мовою      [ зміст ]      Центр технологій дистанційного навчання >>