ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Милютченко Іван Олександрович
Начальник відділу, кандидат технічних наук, професор
У 1979 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. З 1990 р. займається викладацькою діяльністю.
Має більше 60 науково-методичних праць.
У 2001 р. І. О. Милютченко був призначений заступником начальника, а в 2008 р. — начальником відділу організації методичної роботи.
Професорсько-викладацький колектив Харківського національного університету радіоелектроніки завжди багато уваги приділяв навчально-методичній роботі. У різні періоди нею опікувалися працівники навчальної частини, навчально-методичного управління (1974–1987), навчального відділу (1988–1994), відділу перспективного планування та методичного забезпечення навчального процесу (1995). Зараз її проводить відділ організації методичної роботи (або методичний відділ).
У 1975 р. було створено підрозділ науково-методичного управління — методичний відділ (начальник — доц. І. Г. Васильєв), а в 1982 р. — навчально-методичний кабінет підвищення педагогічної майстерності викладачів. Активну участь у їх діяльності брали доценти П. І. Чередніков, І. М. Шнирьов, методист Л. О. Агафонова. У 1992 р. заступником начальника навчального відділу, а протягом 1995–2007 рр. начальником методичного відділу був доц. П. С. Ковтун, який зробив вагомий внесок у підвищення рівня якості та вдосконалення змісту методичної роботи.
Сьогодні під керівництвом І. О. Милютченка тут працюють: професор І. Ю. Шубін (заступник начальника), методисти Л. О. Агафонова, І. В. Філіппенко, інженер О. Г. Соловйова.
Діяльність відділу спрямована на організацію та вдосконалення науково-методичної роботи в університеті, узагальнення і розповсюдження її позитивного досвіду серед науково-педагогічних працівників, координацію роботи методичних комісій факультетів та кафедр.
Одним із головних напрямів функціонування відділу є участь в організації та проведенні викладацьких науково-практичних конференцій. Так 30 березня 1994 р. традиційно (у 23-й раз) викладачі зібралися на методичну конференцію, яка стала першою науково-методичною конференцією ХНУРЕ у статусі університету. Метою таких заходів є розгляд актуальних питань: «Зміст освіти і сучасна технологія навчання в університеті» (1994), «Проблеми та шляхи розвитку ХНУРЕ» (2002), «Модернізація вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу» (2005). Останні п’ять років тут проводять науково-практичні конференції на тему «Молодий фахівець ХХІ століття».
Працівники Відділу організації методичної роботи перевіряють методичне забезпечення навчального процесу підручниками, посібниками та іншою навчально-методичною літературою, складають плани її видання, здійснюють вибірковий контроль її методичної якості, організовують рецензування оригіналів. Ці та інші важливі питання розглядають на засіданнях науково-методичної ради університету. Автори-викладачі, працівники видавничого центру та наукової бібліотеки готують посібники та підручники високої якості. Так у 2008 і 2009 рр. педагоги видали 224 і 205 книг, серед яких 18 і 12 (відповідно) — з грифом МОН України.
Організація та проведення конкурсу «Кращий за фахом» за різними номінаціями — також функція методичного відділу. Конкурс відбувається в університеті, починаючи з 1988 р. Переможцями першого стали доц. В. Я. Сердюченко (лектор), асист. С. С. Бурдукова (асистент), доц. І. М. Шнирьов (методист), проф. М. В. Аліпов (автор навчального посібника). У 2009 р. до кола кращих увійшли доц. М. Д. Плотніков (викладач-лектор), асист. Є. Ю. Сиревич (викладач-асистент), колектив авторів кафедри прикладної математики на чолі із проф. А. Д. Тевяшевим (розробники науково-методичної літератури), доц. О. В. Висоцька (розробник навчальної лабораторії).
Працівники методичного відділу беруть активну участь у створенні та впровадженні в навчальний процес нормативних документів із питань навчально-методичної роботи. За останні роки підготовлено понад 40 таких документів, серед яких «Положення про кафедру університету» (1997), «Положення про модульний підсумковий контроль» (1999), «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в університеті згідно з вимогами Болонської декларації» (2003), «Загальні методичні вказівки з дипломного проектування» (2002), «Методичні вказівки щодо структури, змісту та оформлення навчально-методичної літератури» (2002), «Концепція організації та науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів ХНУРЕ» (2003), «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХНУРЕ» (2009), «Положення про конкурс «ХНУРЕ — кращі за фахом» (2005), «Положення про видання науково-методичної літератури» (2006), «Методичні рекомендації щодо організації, структури та змісту навчальних занять» (2009) тощо.
Важливими функціями відділу є складання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та контроль за їх виконанням, забезпечення диференційованого підходу до навчання викладачів залежно від їхнього досвіду та наукової кваліфікації, допомога молодим педагогам. З 2001 р. методичний відділ забезпечує роботу школи-семінару молодих викладачів, діяльність якої спрямована на підвищення їхньої педагогічної майстерності. Під час занять у школі розглядають такі основні теми: «Роль викладача в організації та проведенні навчально-виховного процесу», «Нормативно-правові документи про організацію навчально-виховного процесу у вищій школі», «Основи педагогічної майстерності: мета, завдання, принципи побудови та структура навчального заняття», «Методологічні основи та гуманізація фундаментальної інженерної освіти» тощо. Тут викладають провідні вчені університету, зокрема професори Я. С. Шифрін, Е. Г. Петров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, А. М. Зеленін та інші.
Співробітники Відділу організації методичної роботи збирають зразки нормативної та навчально-методичної документації, що надходить із Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також власну і ту, яку розробляють кафедри та факультети ХНУРЕ, проводять її облік, систематизують та зберігають. Комп’ютеризація методичного відділу в 2001 р. стала основою для супроводження та модернізації бази даних науково-методичного забезпечення усіх дисциплін університету з метою його оперативного обліку, аналізу і контролю.
Високий рівень навчально-методичної роботи Харківського національного університету радіоелектроніки тривалий час забезпечували відомі вчені та викладачі, серед яких (крім згаданих вище) були: професори Ю. І. Волощук, В. А. Петров, В. В. Євсеєв, З. В. Дудар, В. Г. Лобода, В. Я. Журавльов, В. О. Філатов, Ю. М. Олександров, Ю. І. Гуд, доценти В. І. Молявко, О. С. Шкіль, В. І. Каук, Р. Б. Слободський.
Співробітники методичного відділу. Зліва направо: І. Ю. Шубін, І. В. Філіппенко, Л. О. Агафонова, П. С. Ковтун,
І. О. Милютченко, С. І. Горішна

<< Центр інформаційних систем і технологій      [ зміст ]      Відділ міжнародного співробітництва, зовнішніх зв’язків та маркетингу >>