Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БОНДАР
Микола Іванович
Декан факультету, доктор економічних наук, професор

Народився на Київщині. В 1996 р. закінчив КНЕУ. В 2001 р. захистив кандидатську, а в 2008 р. — докторську дисертації. В січні 2011 р. йому присвоєно вчене звання професора ка­фед­ри обліку підприємницької діяльності. Завідувач ка­фед­ри обліку

підприємницької діяльності.

Здобуток Миколи Івановича підтверджується близько 150 науковими та навчально-мето­дич­ними працями з проблем оцінки ефективності інвестиційної діяльності, методології та організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, участю у виконанні чотирьох наукових тем з проблем удосконалення обліку і аудиту в галузях економіки, імплементації Податкового кодексу України. Є учасником розробки трьох галузевих методичних рекомендацій, автором та співавтором десяти підручників та навчальних посібників з ­аудиту, бухгалтерського, фінансового обліку, обліку в зарубіжних країнах, обліку і звітності в оподаткуванні, аудиту, оподаткування доходів фізичних осіб з ­грифом Міністерства освіти і науки України. ­Наукова робота підтверджується підготовкою двох монографій.

Проф. М. І. Бондар зробив вагомий внесок у становлення й розвиток ступеневої системи підготовки висококваліфікованих фахівців в Україні як голова підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України (2009–2015). Під його керівництвом удосконалено зміст галузевих стандартів вищої освіти щодо підготовки фахівців з обліку і аудиту різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Микола Іванович є керівником двох магістерських програм — «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» та «Оподаткування підприємницької діяльності за спеціальністю «Облік і аудит» (нині — «Облік і оподаткування»); учасником програми Центру реформування фінансової звітності Світового банку «Укріплення аудиту та фінансової звітності в країнах Східного партнерства» (STAREP). У межах проекту протягом 2013–2015 рр. брав участь в роботі практичних семінарів STAREP спільноти практикуючих бухгалтерів і аудиторів у Відні (Австрія), Кишиневі (Молдова), Баку (Азербайджан) з питань удосконалення освіти в сфері бухгалтерського обліку і аудиту та удосконалення фінансової звітності. В 2012 р. отримав сертифікат «1С: професіонал на знання особливостей та застосування програми «1С: Бухгалтерія 8» для України.

До доробку М. І. Бондаря слід віднести й значну науково-організаційну роботу. Він є членом спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з присудження докторських і кандидатських наукових ступенів, членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, членом редакційної колегії трьох фахових видань.

Підготував два доктори та сім кандидатів економічних наук.

Здобутки Миколи Івановича у науково-педагогічній діяльності відзначені Почесною грамотою Міністерства фінансів України (2011), Подякою голови Київської міської державної адміністрації (2001), Почесною грамотою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2012).

Облік — це не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, краса якого не завжди очевидна для стороннього спостерігача, але повністю розкривається втаємниченим. Облік покликаний забезпечувати достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства всіх користувачів: власників і керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління тощо. Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту та терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. До цих слів сьогодні, вочевидь, міг би долучитися керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку грають облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління та забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.


М. Г. Цюпа
Декан факультету,
1959–1962 рр.

Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту вже понад 50 років готує обліково-економічний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Глобальною місією обліково-економічного факультету є підготовка для нашої країни фахівців вищої кваліфікації в галузях бухгалтерського обліку, економічного аналізу й аудиту.

Як окремий структурний підрозділ, обліково-економічний факультет створено у 1959 р. Спочатку він називався обліково-статистичним, а згодом, у 1965 р., був перейменований на обліково-економічний. До 2003 р. факультет випускав фахівців за двома спеціальностями: «Бухгалтерський облік» (згодом — «Облік і аудит») та «Економічна статистика». У 2003 р. спеціальність «Економічна статистика» разом із ка­фед­рою статистики стала частиною факультету інформаційних систем і технологій.

Сьогоднішній рівень обліково-економічного факультету, його успіхи та досягнення є наслідком кропіткої та творчої роботи багатьох людей, організаторів, учених, які тут працювали та працюють. Особливе місце в цій когорті належить колишнім деканам факультету: доц. М. Г. Цюпі, кандидатам економічних наук, доцентам О. Ф. Федорову, С. О. Кошелюку, М. Ф. Кобі, к.е.н., проф. Г. М. Мельничуку, к.е.н., доц. О. В. Козирєву. Останні 20 років факультет очолював к.е.н., проф. Єфіменко Василь Іванович.

У 1965 р. В. І. Єфіменко закінчив Київський інститут народного господарства. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 1979 р. йому присвоєно вчене звання доцента. З 1997 р. — професор ка­фед­ри обліку та аудиту в промисловості Київського національного економічного університету.

За відрядженням колишнього Міністерства вищої освіти СРСР працював викладачем обліку в університетах Алжиру (вересень 1974 р. — липень 1977 р.) та Мадагаскару (лютий 1982 р. — липень 1984 р.). Неодноразово проходив професійне та наукове стажування у провідних університетах зарубіжних країн, зокрема в Гарвардському університеті (1992), Пенсільванському університеті (1993) та ін.


С. О. Кошелюк
Декан факультету,
1970–1971 рр.

О. Ф. Федоров
Декан факультету,
1962–1970 рр.

Із 1995 р. Василь Іванович — декан обліково-економічного факультету КНЕУ як провідного осередку з підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку й аудиту в Україні.

Сьогодні проф. В. І. Єфіменко є відомим в Україні фахівцем у галузі бухгалтерського обліку й аудиту, який веде значну роботу з реформування галузі. Як член методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України брав активну участь у розробці національних стандартів обліку. В 1995 р., згідно з рішенням Аудиторської палати України, В. І. Єфіменку присвоєно кваліфікацію аудитора. З 1995 р. до 2000 р. був членом Аудиторської палати України. Автор близько 70 наукових і навчально-методичних праць.

Значний внесок у розбудову факультету, формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методологічної роботи та розвиток науки зробили завідувачі ка­фед­р, визнані педагоги та науковці: доктори економічних наук, професори П. П. Німчинов, Ю. Я. Литвин, А. М. Кузьмінський, І. І. Каракоз, М. Г. Чумаченко, В. С. Найдьонов, В. І. Самборський, В. П. Завгородній, Є. В. Долгополов, Й. С. Пасхавер, А. В. Головач, В. П. Трофімов, С. С. Герасименко, Р. М. Моторин.

Сьогоднішнє фахове формування молодої економічної генерації забезпечують чотири випускові ка­фед­ри, які функціонують у структурі факультету: обліку підприємницької діяльності (завідувач — д.е.н., проф. М. І. Бондар); бухгалтерського обліку (завідувач д.е.н., проф. Ю. А. Кузьмінський); аудиту (завідувач — д.е.н., проф. О. А. Петрик); обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу (завідувач — д.е.н., проф. Л. М. Кіндрацька).


Г. М. Мельничук
Декан факультету,
1983–1987 рр.

М. Ф. Коба
Декан факультету,
1971–1983 рр.

Гарантією успішної роботи факультету є високий професійний і науковий рівень професорсько-викладацького складу. На ка­фед­рах факультету працюють близько 90 науковців, зокрема 18 докторів економічних наук, професорів, 50 кандидатів наук, доцентів, 13 старших викладачів і дев’ять асистентів. Усі вони — непересічні, яскраві, талановиті особистості. Навчальний процес на факультеті обслуговують 15 досвідчених методистів ка­фед­р і факультету.

Слід особливо наголосити, що більшість професорсько-викладацького складу факультету — випускники обліково-економічного факультету. Саме це стало передумовою для формування на факультеті особливого мікроклімату, аури доброзичливості, настрою на творчі здобутки, взаємодопомоги, шанобливого ставлення до студентів як до колег.

Факультет плідно співпрацює з багатьма економічними журналами та газетами України. Справжньою гордістю став професійний журнал «Бухгалтерський облік та аудит», перший номер якого побачив світ у 1994 р. та одним із засновників якого був завідувач ка­фед­ри обліку та аудиту в промисловості, проф. А. М. Кузьмінський. Сьогодні до складу редколегії входять представники факультету В. М. Добровський, М. І. Бондар, О. А. Петрик, В. В. Сопко, а головним редактором журналу є В. І. Єфіменко.

Обліково-економічний факультет — один із провідних в університеті та має дуже високий науковий потенціал. Так, за понад 50-річну історію на факультеті було підготовлено 35 докторів і більше 300 кандидатів економічних наук.

Головним надбанням факультету є його студенти. За роки існування обліково-економічний факультет закінчило понад 20000 осіб, а сьогодні на факультеті навчається 1170 студентів. Переважну частину складають студенти денної форми навчання — 726 осіб; 444 особи навчаються за заочною формою навчання.

Високий конкурсний відбір є гарантією вступу до університету добре підготовленої молоді практично з усіх регіонів України. Абітурієнтам факультету властиве прагнення до економічних знань, високого рівня професійної підготовки й інтелектуального самовдосконалення. І факультет забезпечує їм якнайкращі умови для реалізації цих прагнень. Матеріально-технічна база факультету — це відокремлений навчальний корпус, облаштовані аудиторії, спеціалізовані класи та навчально-методичні кабінети. Важливий компонент у його роботі — забезпечення студентів власними підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами. Всі дисципліни, що викладаються на бакалаврському та магістерському рівнях, підкріплені навчальною та навчально-методичною літературою, підготовленою вченими факультету. Навчальні плани, програми підготовки бакалаврів і магістрів, розроблені на основі міжнародного досвіду, здобули високу оцінку вітчизняних і зарубіжних фахівців.


О. В. Козирєв
Декан факультету,
1987–1995 рр.

Велику увагу надають на факультеті вивченню іноземних мов. Протягом навчання в університеті студенти мають можливість вивчати фахову іноземну мову. Факультет ефективно інтегрується з європейською та світовою системами освіти. Встановлено дружні стосунки з низкою навчальних закладів США, Школою бізнесу Університету м. Ньюкасл (Велика Британія), Університетом м. Костанц (Німеччина), Шотландським університетом та ін. Здобуваючи освіту на обліково-економічному факультеті КНЕУ, студенти мають можливість паралельно навчатися в іноземних університетах.

Обліково-економічний факультет КНЕУ відомий не тільки в Україні, а й за кордоном саме завдяки видатним випускникам. Справжньою гордістю обліково-економічного факультету є: перший проректор КНЕУ М. І. Вакуленко; перший проректор КІНГ Г. М. Мельничук; екс-голова Державної податкової адміністрації України А. І. Брезвін; екс-начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України В. М. Пархоменко; завідувач ка­фед­ри обліку і аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. Г. Швець; народний депутат України ІІ та ІІІ скликань Н. М. Вітренко; начальник фінансового управління Державного управління справами В. М. Дмитрук; екс-голова Державного казначейства України О. О. Чечуліна; екс-голова Адміністрації Президента України С. В. Льовочкін; завідувач ка­фед­ри обліку і аудиту Херсонського державного технологічного університету В. Є. Труш; екс-директор ЗАТ «Транснафтопереробка» М. В. Ульянченко; професор, академік Національної академії наук Угорщини, член Європейської асоціації бухгалтерів, експерт комісії ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності транснаціональних корпорацій, член аудиторської палати України В. В. Сопко; народний депутат України, заступник голови Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України І. А. Білоусова; декан обліково-економічного факультету КНЕУ В. І. Єфіменко; завідувач ка­фед­ри бухгалтерського обліку КНЕУ Ю. А. Кузьмінський; директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, автор понад 200 праць, опублікованих в українських і міжнародних наукових виданнях, зокрема більш як 30 наукових публікацій у виданнях ООН, Світового банку, ЮНІСЕФ, МОП тощо, кавалер ордену княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів Е. М. Лібанова; президент Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України С. Ф. Голов; начальник управління бухгалтерського обліку, фінансування та звітності секретаріату Кабінету Міністрів України О. І. Ворона; український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий О. А. Потапенко (Потап) та ін.


В. І. Єфіменко
Декан факультету,
1995–2016 рр.

Серед останніх досягнень факультету слід назвати встановлення тісних зв’язків та укладення довгострокової угоди про співпрацю з компанією «1С» —відомим розробником професійного програмного забезпечення. За підтримки ректорату університету на найвищому рівні було сформовано комп’ютерний клас, укомплектований новими меблями та найсучаснішими потужними комп’ютерами. На кожній машині встановлено найновішу, восьму версію програми «1С: Бухгалтерія для України». Метою цієї акції на факультеті називають надання студентам можливості, не відвідуючи додатково платних курсів поза межами університету, освоїти програмне забезпечення «1С: Бухгалтерія». Це справжнє посилення практичної складової ­навчання.

У подальших планах — створення на базі обліково-економічного факультету Авторизованого навчального центру КНЕУ, здатного забезпечити оволодіння студентами новітніми інформаційними технологіями та підвищення кваліфікації викладачів факультету, надання студентам університету можливості проходити переддипломну практику в компанії «1С: Бухоблік і торгівля (БІТ)», а найкращим — працювати в цій компанії.

На обліково-економічному факультеті поступово втілюють у життя основні напрями «Програми інноваційного розвитку університету». Сучасне інформаційне суспільство та притаманна йому економіка знань ставлять перед наукою й освітою нові виклики. На відміну від традиційних підходів, коли наука й освіта йшли за виробництвом і реагували на вимоги життя, в інформаційному суспільстві вони повинні випереджати практику, формувати зміни в суспільстві й економіці. Саме домінування науки й освіти над практикою, цілеспрямоване формування під їх впливом змін у ній є найважливішою ознакою нового рівня суспільного розвитку, переходу суспільства до інноваційного типу й утвердження економіки знань.

Інноваційність розвитку факультету полягає в підготовці всебічно розвинених і професійно підготовлених особистостей, здатних бути носіями й активними впроваджувачами знань, які випереджають практику. На факультеті відбувається докорінна зміна основних методів викладання та навчання. Адже деякі з них є застарілими й уже не відповідають вимогам сьогодення. Так, на зміну лекціям і практичним (семінарським) заняттям у традиційні формі приходять новітні методи викладання та навчання: лекції-дискусії, тренінги, кейси, ділові ігри тощо.

Всі інновації, які впроваджуються на факультеті, сприяють особистісному та професійному зростанню студентів, а, відповідно, забезпечують конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі, формують гармонійно розвинену особистість, розкривають творчий потенціал колективу та, як наслідок, — сьогодні факультет є провідним за своїм фахом в Україні.


Колектив деканату. Зліва направо: користувач по ЄДЕБО денної та заочної форм навчання, диспетчер А. Б. Несторова, пом. декана М. В. Дашкевич, заст. декана, доц. О. В. Ісай, ст. викл. С. А. Кириленко, інсп. з контролю за навч. проц. І кат. І. В. Буренко,
декан (1995–2016), к.е.н., проф. В. І. Єфіменко, інсп. з контролю за навч. проц. І кат. Т. М. Ніцкевич, к.е.н., доц. А. М. Поплюйко,
інсп. з контролю за навч. проц. І кат. С. М. Малиновська, к.е.н., доц. Б. В. Кудрицький

 

КА­ФЕД­РА ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


БОНДАР
Микола Іванович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

М. І. Бондар — завідувач ка­фед­ри. Народився на Київщині. В 1988 р. закінчив середню школу, а у 1989–1991 рр. проходив службу в лавах Збройних сил СРСР. У 1991–1996 р. навчався в Київському державному економічному університеті. Після здобуття вищої освіти працював у цьому ж виші на посадах асистента, старшого викладача, доцента та професора. В 2001 р. захистив кандидатську, а в 2008 р. — докторську дисертації. В січні 2011 р. йому присвоєно вчене звання професора. З 2011 р. — академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Облік і аудит». За сумісництвом працював у підприємницьких структурах на посадах головного бухгалтера та аудитора.

Напрями наукових досліджень М. І. Бондаря: теорія, методологія та організація обліку і аудиту в підприємницькій діяльності, особливості обліку і контролю інвестиційної діяльності. Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: чотири монографії, чотири підручники та дев’ять навчальних та навчально-методичних посібників із грифом МОН України. Стаж науково-педагогічної роботи в КНЕУ — 20 років.


Кафед­ра бухгалтерського обліку (так називалася раніше нинішня ка­фед­ра обліку підприємницької діяльності) мала майже сорокалітню передісторію. У далекому 1906 р., завдяки наполегливості ділових кіл і професорсько-викладацької спільноти, з огляду на розвиток капіталістичних відносин у царській Росії, в Києві були створені чотирирічні Вищі комерційні курси. Відтоді, разом із підготовкою комерційних кореспондентів, товарознавців, викладачів комерційних дисциплін для початкових і середніх комерційних шкіл та училищ, розпочалася підготовка фахівців із бухгалтерського обліку, яких на теренах Росії раніше готували лише в Москві та Петербурзі. У Київських вищих комерційних курсах підготовка фахівців велася не тільки для Києва, а й для всього Півдня імперії. Потреба в фахівцях економічного профілю зростала. Попит на висококваліфікованих спеціалістів-економістів, зумовлений розвитком залізничного транспорту, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, банківської та страхової справ, уже не могли задовольнити різні комерційні курси та школи й училища. У зв’язку з необхідністю організації наукової системи підготовки висококваліфікованих кадрів, 12 травня 1908 р. Київські вищі комерційні курси було перетворено на Київський комерційний інститут, який через чотири роки, 3 червня 1912 р., був зрівняний у правах з державними вишами. Із початком радянсько-німецької війни частина студентів і персоналу добровільно або за призовом пішла на фронт, частина працювала на будівництві оборонних споруд, а решту персоналу було евакуйовано до Іркутська та Ташкента, де вони працювали в тамтешніх фінансового-економічних інститутах. Після евакуації інститут повернувся до Харкова, а в 1944 р. — до Києва. В цей час він одержав назву «Київський фінансово-економічний інститут» і розташувався на вул. Андріївській, 2, у приміщенні фінансово-економічного технікуму.

Саме тоді, понад 70 років тому, в 1944 р. у Київському фінансово-економічному інституті одночасно з іншими базовими ка­фед­рами (політекономії, фінансів, грошового обігу і кредиту, економічної географії, статистики, математики, іноземних мов, галузевих економік) була створена ка­фед­ра бухгалтерського обліку. Впродовж усієї своєї історії вона була однією з найбільших ка­фед­р університету, такою лишається й сьогодні. Змінювалися часи, розвивалася економіка Радянського Союзу та незалежної України. Економічні зміни зумовлювали зміну напрямів і змісту діяльності ка­фед­ри та, відповідно, зміну її назв: ка­фед­ра бухгалтерського обліку (1944–1977); ка­фед­ра бухгалтерського обліку в промисловості (1977–1986); ка­фед­ра обліку, контролю і аналізу господарської діяльності в промисловості (1986–1992); ка­фед­ра обліку та аудиту в промисловості (1992–2000); ка­фед­ра обліку в промисловості (2000–2003). А з 2003 р. і дотепер ка­фед­ра називається ка­фед­рою обліку підприємницької діяльності. Упродовж перших двох років роботи ка­фед­ри її очолював к.е.н., доц. М. Г. Цюпа. Потім біля 30 років її незмінним керівником був відомий і шанований спеціаліст і педагог — д.е.н., проф. П. П. Німчинов (1946–1975). Відтак очільниками ка­фед­ри були доктори економічних наук, професори Ю. А. Литвин (1975–1977), А. М. Кузьмінський (1978–1995), М. В. Кужельний (1995–2009). Із вересня 2009 р. і донині завідувачем ка­фед­ри є вихованець університету — д.е.н., проф. М. І. Бондар.


М. Г. Цюпа
Завідувач ка­фед­ри,
1944–1946 рр.

П. П. Німчинов
Завідувач ка­фед­ри,
1946–1975 рр.

Ю. Я. Литвин
Завідувач ка­фед­ри,
1975–1977 рр.

А. М. Кузьмінський
Завідувач ка­фед­ри,
1977–1995 рр.

М. В. Кужельний
Завідувач ка­фед­ри,
1995–2009 рр.

У різні роки на ка­фед­рі викладали відомі серед облікової спільноти учені та педагоги, яких уже немає серед нас: Й. М. Лучинський, В. А. Півторадня, Ю. Г. Самусь, Н. М. Грабова, О. Д. Шмігель, Л. В. Жилкіна, О. С. Бородкін, В. П. Завгородній, М. С. Прудкий, В. Г. Лінник.

Сьогодні на ка­фед­рі обліку підприємницької діяльності працюють 27 науково-педагогічних працівників, зокрема: чотири доктори економічних наук, професори (завідувач ка­фед­ри М. І. Бондар, заступник завідувача ка­фед­ри з наукової роботи М. М. Шигун, Л. Г. Ловінська, Н. А. Остап’юк), три кандидати економічних наук, професори (заступник завідувача ка­фед­ри з навчально-методичної роботи В. М. Добровський, В. І. Єфіменко, В. В. Бабіч), 14 кандидатів економічних наук, доцентів (Л. М. Гавриловська, В. М. Диба, Л. В. Івченко, М. Г. Кірданов, Р. С. Коршикова, Л. А. Лахтіонова, Л. І. Лежненко, А. В. Озеран, А. М. Поплюйко, О. Л. Примаченко, Ю. В. Сташенко, О. І. Степаненко, О. Є. Супрович, Г. О. Федорченко, О. А. Чабанюк, В. В. Ходзицька), два старші викладачі (А. С. Ларіонова, М. В. Дунаєва), два асистенти (І. Г. Ловінська та Л. П. Гордієнко — захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук відбувся в березні 2016 р.); чотири співробітники навчально-допоміжного персоналу: інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту ка­фед­ри О. М. Сікан, лаборант навчально-консультаційного пункту А. О. Пономаренко, старший лаборант І. Г. Гергель і лаборант К. В. Сазонова.


Проведення засідання кафедри обліку підприємницької діяльності та наукового семінару (2013)

Місія ка­фед­ри полягає у задоволенні зростаючого попиту працедавців на підготовку фахівців вищої кваліфікації в сфері обліку, аналізу й аудиту, таких, які мають високі лідерські та моральні якості, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, володіють соціальною мобільністю.

На перший план у своїй роботі колектив ка­фед­ри завжди ставив підвищення якості підготовки студентів шляхом застосування нових технологій читання лекцій і проведення практичних занять, стовідсоткового методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Також члени ка­фед­ри працюють над дослідженням окремих локальних проблем, зокрема таких як облік та контроль фінансових інвестицій (проф. М. І. Бондар, доц. Г. О. Супрович), облік в зарубіжних країнах (проф. В. І. Єфіменко, проф. М. І. Бондар, доц. Л. І. Лежненко), облік і звітність в оподаткуванні (проф. М. І. Бондар, проф. Л. Г. Ловінська, проф. В. В. Бабіч, доц. Ю. В. Сташенко, доц. О. Є. Федорченко), управлінський облік (проф. В. М. Добровський, доц. Р. С. Коршикова), облік в управлінні суб’єктами господарювання (проф. Н. А. Остап’юк), фінансовий аналіз (доц. Л. А. Лахтіонова, доц. О. А. Чабанюк), фінансовий облік (усі викладачі ка­фед­ри), звітність підприємств (доц. А. В. Озеран, доц. Л. В. Івченко, доц. Л. І. Лежненко), організація обліку та облікова політика підприємства (проф. М. М. Шигун, проф. В. В. Бабіч, доц. Г. О. Супрович), міжнародні стандарти фінансової звітності (доц. Р. С. Коршикова, доц. В. В. Ходзицька).

На ка­фед­рі працює постійно діючий науково-методичний семінар «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки», де систематично розглядаються наукові та методичні проблеми щодо викладання облікових дисциплін.

У навчальному процесі ка­фед­рою практикується проведення ка­фед­ральних і міжка­фед­ральних тренінгів. До навчальних планів включено сучасні навчальні дисципліни з обліку й аудиту, що покращують якість підготовки фахівців.

Колектив ка­фед­ри активно розробляє та впроваджує в навчальний процесс підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» (з 2016 р. — «Облік і оподаткування») новітні інноваційні освітні продукти за такими науками (дисциплінами) для всіх форм навчання: «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання», «Консолідація фінансової звітності», «Стратегічний управлінський облік», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», «Бюджетування податків і зборів на підприємстві». Розроблені нові завдання для проведення тренінгів за дисципліною «Фінансовий облік» та для міжпредметного тренінгу.

Поряд з традиційною магістерською програмою «Облік і ­аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» (керівник — проф. М. І. Бондар), що має найбільший попит на факультеті для іноземних студентів та студентів, які володіють англійською мовою на ка­фед­рі з 2015 р., запроваджено таку ж англомовну магістерську програму (керівник — проф. М. М. Шигун). Забезпечення викладання англійською мовою дисциплін ка­фед­ри здійснюють такі викладачі: д.е.н., проф. М. М. Шигун, д.е.н., проф. Н. А. Остап’юк, к.е.н., доц. Р. С. Коршикова, к.е.н., доц. Л. А. Лахтіонова, к.е.н., доц. Г. О. Супрович, к.е.н., доц. О. А. Федорченко.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: асист. Л. П. Гордієнко, д.е.н., проф. В. В. Сопко, зав. каф., д.е.н., проф. М. І. Бондар, асист. І. Г. Ловінська, ст. викл. А. С. Ларіонова, к.е.н., доц. А. М. Поплюйко; другий ряд: к.е.н., проф. В. В. Бабіч,
інсп. з контролю за забезп. навч. проц. навч.‑консульт. пункту О. М. Сікан, лаб. О. М. Бутко, к.е.н., доц. Л. А. Лахтіонова,
к.е.н., доц. О. Є. Федорченко, к.е.н., доц. О. Л. Примаченко, заст. зав. каф., к.е.н., проф. В. М. Добровський;
третій ряд: к.е.н., доц. Р. С. Коршикова, к.е.н., доц. Ю. В. Сташенко, заст. зав. каф., д.е.н., проф. М. М. Шигун,
к.е.н., ст. викл. Г. Супрович, к.е.н., доц. Л. І. Лежненко, ст. лаб. І. Г. Гергель

З 2016 р. ка­фед­рою запроваджено нову магістерську програму — «Оподаткування підприємницької діяльності», метою якої є формування системи знань, умінь та навичок з теорії та практики з нарахування податків і зборів, ведення обліку, складання і подання податкової звітності суб’єктами господарювання. Досягнення зазначеної мети в межах магістерської програми «Оподаткування підприємницької діяльності» забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, яким характерний високий рівень теоретичних знань, наукових та методологічних підходів, організаційно-практичних навичок в сфері використання методів системного підходу до вибору оптимальних рішень, виконання нестандартних, інноваційних завдань в оподаткуванні діяльності суб’єкта господарювання. Глибока орієнтація на фундаментальні та професійні знання спрямована на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень, прийняття обґрунтованих професійних рішень. Необхідним елементом підготовки фахівців є практичний досвід, який студенти магістратури здобувають під час науково-дослідних та фахових форм навчання. Набір дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, та професійної підготовки дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця в сфері обліку оподаткування діяльності підприємства на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра економічного або юридичного спрямування.

Науково-педагогічний склад ка­фед­ри постійно трудиться і над розвитком теорії, методології та практики бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту. Багато років поспіль ка­фед­ра працювала над виконанням бюджетної теми за напрямом «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки». За результатами роботи підготовлено доповідні записки з пропозиціями та проекти нормативно-правових актів до Міністерства фінансів України щодо розробки окремих нормативних актів з методики і організації бухгалтерського обліку, які обговорювались на Методологічній раді з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Прикладні дослідження щодо сукупності теоретичних, методологічних та прикладних засад формування обліково-аналі­тичного та контрольного забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання проводилися за рахунок видатків державного бюджету при виконанні в 2014–2015 рр. наукової теми «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України» (номер державної реєстрації — 0114U003452).

Ка­фед­ра плідно співпрацює з Науково-дослідним інститутом обліку КНЕУ в межах забезпечення науково-дослідної роботи сектору «Бухгалтерський облік в інноваційній економіці», який очолює д.е.н., проф. М. І. Бондар. Сфера наукових інтересів сектору: теорія, методологія, методика і організація бухгалтерського обліку в інноваційній економіці.


Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики» (14 травня 2010 р.)

Ка­фед­ра дотримується концепції тісного зв’язку навчального процесу з науково-дослідницькою роботою. Її наукова діяльність здійснюється в різних напрямах: виконання бюджетної тематики, госпрозрахункових тем і замовлень підприємств та органів державного управління; підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантів, здобувачів і докторантів ка­фед­ри; видання наукових монографій із проблем бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й аудиту; участь у міжка­фед­ральних, університетських, міжвишівських, всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, семінарах і круглих столах; наукова співпраця з ка­фед­рами університету, іншими вітчизняними та зарубіжними вишами; наукова співпраця з підприємствами й органами державного управління.

Публікації наукових статей, монографій, брошур, участь у наукових конференціях, семінарах і круглих столах є невід’ємною частиною діяльності професорсько-викладацького складу ка­фед­ри впродовж усього періоду її існування.

Результати досліджень реалізуються в пропозиціях щодо вдосконалення нормативної бази з регулювання системи бухгалтерського обліку в Україні. Ка­фед­ра забезпечує підготовку фахівців найвищої кваліфікації шляхом функціонування аспірантури та докторантури. За роки її роботи було підготовлено та захищено понад 200 кандидатських і 20 докторських дисертацій. Результати наукових досліджень реалізуються шляхом видання монографій, розробки проектів нормативно-правових актів із питань обліку, аналізу й ауди­ту, а також через упровадження в практику діяльності різних підприємств та організацій.

Колектив ка­фед­ри підготував і видав десятки підручників і нав­чальних посібників із грифом МОН України, близько 30 монографій і сотні фахових статей.

Значна увага надається науковій роботі студентів. Її мета полягає в тому, щоб знайти серед значної кількості студентів саме тих, які цікавляться науковими проблемами, розвитком бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та спрямувати їхній інтерес у необхідне русло. Саме тому, як тільки студенти починають вивчати основи бухгалтерського обліку, викладачі ка­фед­ри ведуть пошук таких студентів і залучають їх до участі в роботі наукового студентського гуртка ка­фед­ри.

Такий гурток розпочав свою роботу уже з перших років існування ка­фед­ри. В ті, уже далекі роки, студентським науковим гуртком безпосередньо керував завідувач ка­фед­ри бухгалтерського ­обліку, д.е.н., проф. П. П. Німчинов.

Під керівництвом викладачів ка­фед­ри студенти обирають тему для поглибленого вивчення і в своїх доповідях вчаться давати критичну оцінку тим чи іншим проблемним питанням з обліку, аналізу та аудиту.

Особливою гордістю ка­фед­ри є її випускники, число яких уже перевищило позначку в 20 тис. Вони працюють у органах державного управління, є керівниками, головними бухгалтерами, ауди­торами.КА­ФЕД­РА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


КУЗЬМІНСЬКИЙ
Юрій Анатолійович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Ю. А. Кузьмінський — завідувач ка­фед­ри. У 1984 р. закінчив середню школу № 102 м. ­Києва та вступив на обліково-економічний факультет Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності».

З 1986 до 1988 р. служив у лавах Збройних сил СРСР. В 1990 р. став випускником ­КІНГу. Після закінчення вишу працював бухгалтером та аудитором. З 1993 до 1996 р. був державним службовцем у Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, пройшов тернистий шлях від головного спеціаліста до начальника валютно-кредитного управління. З 1996 р. — викладач Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, з 2003 р. — завідувач ка­фед­ри бухгалтерського обліку.

Займається педагогічною та науковою діяльністю, підготував дев’ять кандидатів та двох докторів наук. Автор та розробник навчальної дисципліни «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності» (1993), нині вона має назву «Облік міжнародних операцій». Автор монографії, численних посібників та підручників. Написав понад 120 статей.

Основні напрями наукових досліджень Ю. А. Кузьмінського: історія, теорія та методологія бухгалтерського обліку, методика оперативного обліку та контролю, облік міжнародних економічних операцій.

Юрій Анатолійович веде широку професійну громадську роботу шляхом співпраці з Європейською асоціацією бухгалтерів, Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, професійною ­громадською організацією «Всеукраїнсь­ка консалтингова компанія «Баланс-Клуб». Головний редактор щоквартального науково-прак­тич­ного журналу «Незалеж­ний аудитор»; член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; заступник голови з питань науки і освіти Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»; член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України; представник Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»; член редакційних колегій журналу «БАЛАНС» та практичного керівництва «Баланс Бібліотека»; співорганізатор від КНЕУ щорічного Всеукраїнського бухгалтерського конгресу, який проводить «Баланс-Клуб» та КНЕУ (з 2007 р.); постійний учасник (з 2007 р.) Щорічного конгресу Європейської асоціації бухгалтерів.


Ка­фед­ра бухгалтерського обліку заснована у травні 2003 р. та є наймолодшою на факультеті. Але їй відведено чільне місце в університеті, оскільки вона забезпечує теоретичні та практичні знання з обліку для бакалаврів факультетів необлікових спеціальностей, а також магістрів обліково-економічного факультету всіх форм навчання. Очолює ка­фед­ру д.е.н. Ю. А. Кузьмінський. Також її становленню допомог­ли великий досвід і традиції, що їх передавали молодому поколінню такі досвідчені педагоги, як А. М. Кузьмінський, М. В. Кужельний, В. С. Льовочкін, Г. М. Мельничук, В. І. Самборський, В. В. Соп­ко, Л. В. Жилкіна.

Для навчально-методичної роботи ка­фед­ри характерні стовідсоткове забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою, її постійне оновлення відповідно до змін у законодавстві країни, наближення навчального процесу до практичної роботи, постійний творчий пошук викладачів. Тісна співпраця з іншими факультетами та ка­фед­рами допомагає створювати якісний продукт з урахуванням особливостей кожного факультету.

Підручники та посібники викладачів ка­фед­ри добре відомі й за межами КНЕУ, здобули схвальні відгуки колег і мають стабільний попит у студентів інших навчальних закладів України.

Викладачі ка­фед­ри успішно поєднують наукові дослідження із практичною роботою. У жовтні 2005 р. ка­фед­ра відкрила філію на Державному підприємстві імені Олега Антонова (директор філії — головний бухгалтер М. Г. Мельничук). Це дозволяє викладачам бути в курсі законодавчих новин і тримати руку на пульсі життя країни, переймаючись її проблемами.

Викладачами ка­фед­ри здійснюється плідна співпраця з Все­українським бухгалтерським клубом «Баланс» та іншими інституціями. Зокрема, вони беруть участь у щорічних засіданнях круглого столу, який організовує ВБК «Баланс» разом із редакцією журналу «Баланс» за участю головних бухгалтерів підприємств України та провідних аудиторів; спільно з ВБК «Баланс» беруть участь в організації та проведенні всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів і молодих вчених — фахівців бухгалтерського обліку.

Спільно з асоціацією «Бух­галтерський дім «Сова» налагоджено видання щоквартального науково-практичного журналу «Незалежний аудитор», головним редактором якого є Ю. А. Кузь­мінський.

Сьогодні на ка­фед­рі працює 21 викладач, зокрема: два доктори економічних наук, професори — завідувач ка­фед­ри Ю. А. Кузьмінський, Л. В. Гнилицька; 18 кандидатів економічних наук, доцентів — заступник завідувача ка­фед­ри з навчально-методичної роботи О. В. Ісай, заступник завідувача ка­фед­ри з наукової роботи Ю. А. Хоптинський, Л. І. Бабій, Т. А. Бондар, М. О. Воронова, І. А. Герасимович, В. І. Довбуш, Л. А. Ніколенко, Я. В. Олійник, О. Р. Охрамович, Н. М. Пархоменко, Г. В. Пустовіт, Н. Л. Ратушна, О. В. Самборський, С. В. Сагова, Т. А. Токарева, Т. В. Чередніченко, О. В. Чук.

У 2015 р., після закінчення аспірантури, на посади старших викладачів ка­фед­ри зараховано трьох молодих учених (О. В. Коваленко, Б. Ю. Кузьмінський, Ю. В. Самборська-Музичко). Навчально-допоміжний склад представляє заслужений працівник КНЕУ, старший лаборант Т. М. Величко.

Основні напрями наукової та освітньої діяльності ка­фед­ри:

– бухгалтерський облік;

– облік зовнішньоекономічних операцій;

– управлінський контроль;

– бухгалтерський облік із використанням «1С: Бухгалтерія».


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. С. В. Сагова, к.е.н., доц. І. А. Герасимович, к.е.н., доц. М. О. Воронова,
заст. зав. каф., заст. декана, к.е.н., доц. О. В. Ісай, к.е.н., доц. О. В. Чук, к.е.н., доц. Л. А. Ніколенко, к.е.н., доц. В. І. Довбуш,
к.е.н., доц. Л. І. Бабій, к.е.н., доц. Ю. А. Хоптинський; другий ряд: к.е.н., доц. О. В. Самборський, к.е.н., доц. О. Р. Охрамович,
к.е.н., доц. Т. А. Бондар, к.е.н., доц. Т. В. Чередніченко, к.е.н., доц. Н. М. Пархоменко, к.е.н., доц. Т. О. Токарєва,
к.е.н., доц. А. В. Пустовіт, зав. каф., д.е.н., проф. Ю. А. Кузьмінський, к.е.н., доц. Я. В. Олійник, к.е.н., доц. П. Ю. Нечай

 
 
Ка­фед­рА ОБЛІКУ В КРЕДИТНИХ І БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


КІНДРАЦЬКА
Любомира Максимівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Л. М. Кіндрацька — завідувач ка­фед­ри, заслужений працівник КНЕУ, відмінник освіти України.

Вищу економічну освіту здобула в Тернопільському фінансово-економічному інституті, який закінчила в 1974 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобувши кваліфікацію економіста. Кандидатську дисертацію захистила в 1990 р., а докторську — в 2003 р. за науковою спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема докторської дисертації: «Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика».

За плечима Любомири Максимівни — 28 років безперервного педагогічного стажу в університеті. З 2004 р. вона очолює ка­фед­ру обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Тернопільського національного економічного університету. Академік Академії економічних наук України.

Л. М. Кіндрацька — автор численних публікацій із питань обліку, підручників і посібників з обліку в банках. Заслужений працівник КНЕУ, відмінник освіти України. Сьогодні вона — відомий в Україні фахівець із проблем бухгалтерського обліку в банківських установах. Брала активну участь у процесі запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у вітчизняну банківську практику. Вміло передає знання та досвід молодим науковцям. Під її керівництвом захищено 17 кандидатських і докторську ди­сертацію.


Ка­фед­ру було засновано у 1964 р. Свою теперішню назву та статус структурного підрозділу обліково-економічного факультету ка­фед­ра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу здобула у 2002 р. За період становлення та розвитку вона постійно нарощувала науковий потенціал, формувався потужний склад науково-педагогічних кадрів, здатних вирішувати непрості завдання зі вдосконалення навчально-виховного процесу.

Історія ка­фед­ри розпочалася у червні 1964 р., коли в Київському інституті народного господарства було створено ка­фед­ру економічного аналізу, яку очолив д.е.н., проф. М. Г. Чумаченко, що був завідувачем ка­фед­ри в 1964–1971 рр. та 1998–2004 рр. Під його керівництвом із перших років формувалася школа економічного аналізу. На той час вона відповідала нагальним потребам народного господарства, пов’язаним із активізацією механізму господарського розрахунку через запровадження інструментів самоокупності, самофінансування та самоуправління.

Вагомим внеском у розвиток теорії та практики стали праці науковців ка­фед­ри, зокрема І. І. Каракоза, П. М. Козлова, Є. В. Долгополова, О. Г. Лихваря. Важливим напрямом розвитку економічного аналізу стало дослідження проблем оперативного аналізу. Ка­фед­ра мала суттєві здобутки з розробки конкретних аналітичних процедур, які успішно запроваджувалися в практику діяльності підприємств України. Налагоджений зв’язок науки з виробництвом сприяв успішному захисту докторських дисертацій І. І. Каракоза, В. І. Самборського, С. І. Шкарабана, І. П. Житньої, І. Д. Фаріона та ін.

Виконуючи великий обсяг замовлень підприємств із розв’язання важливих практичних питань у сфері економічного аналізу, викладачі ка­фед­ри успішно працювали над підготовкою кандидатських дисертацій. Це дало змогу впродовж недовгого періоду захистити дисертації багатьом викладачам ка­фед­ри, зокрема А. О. Грищенку, В. Б. Кириленко, О. Г. Лихварю, В. М. Матвеєву, В. Є. Трушу, В. М. Шевкопясу, В. С. Льовочкіну, Г. М. Мельничуку, В. О. Мец, М. І. Горбатку, Л. Ф. Киселюк, І. Т. Ткаченку, Р. Т. Джозі. Так сформувався потужний колектив науковців, які залишилися працювати на ка­фед­рі та своїми науковими здобутками суттєво вдосконалювали теорію та практику економічного аналізу.

Втім, практика внесла свої корективи у відпрацьований механізм навчального процесу. З огляду на формування вітчизняної банківської системи та збільшення кількості бюджетних установ, виникла нагальна потреба в підготовці висококваліфікованих кадрів для банківської та бюджетної сфери. Керівництво інституту прийняло рішення про перепрофілювання ка­фед­ри економічного аналізу з наданням їй назви «Ка­фед­ра обліку та аудиту в кредитних і бюджетних організаціях». Завідувачем ка­фед­ри призначено д.е.н., проф. В. І. Самборського, який працював на цій посаді з 1971 до 1998 р.


Проф. О. Є. Кузьмінська консультує ст. викл. П. І. Хіль,
проф. С. В. Калабухову та ст. викл. М. Ю. Тюхляєву
з навчально-методичних питань

У цей період М. Г. Чума­ченко переїхав на роботу до м. Донецька, де очолював Інс­титут економіки промисловості НАН України й був обраний головою Донецького наукового центру. Прийнявши естафету з рук відомого науковця, В. І. Самборський дав розвитку ка­фед­ри новий імпульс, оскільки відпрацьовувалися навчальні програми викладання абсолютно нових дисциплін: «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Ревізія і контроль, аудит».

У колектив влилися молоді науковці, але основу ка­фед­ри, як і раніше, формував досвідчений професорсько-викладацький склад. Незмінними залишилися й добрі традиції, започатковані М. Г. Чумаченком, що їх уміло підтримував і плекав В. І. Самборський. На жаль, Володимир Іванович пішов із життя в розквіті сил, незабаром після свого 60-річчя.

Втім, без керівника ка­фед­ра надовго не залишилася: в 1998 р. на посаду завідувача повернувся її засновник — М. Г. Чумаченко, який на той час уже був дійсним академіком НАН України. Ка­фед­ра продовжувала розвиватися, особливо активізувалася наукова діяльність. За безпосереднього керівництва Миколи Григоровича захистили докторські дисертації Л. О. Примостка (2002), Л. М. Кіндрацька (2003), С. В. Свірко (2006), І. М. Парасій-Вергуненко (2009).

Із лютого 2004 р. ка­фед­ру очолює д.е.н., проф. Л. М. Кіндрацька. Підтримуючи добрі традиції, започатковані попередниками, вона створила на ка­фед­рі атмосферу доброзичливості та дружніх взаємин, яка є однією із запорук успішності навчально-методичної та наукової роботи.

Обов’язки заступника завідувача ка­фед­ри виконує к.е.н., проф. О. Е. Кузьмінська. Вона працює над удосконаленням навчального процесу щодо формування педагогічного навантаження та навчально-методичного забезпечення. Є автором багатьох публікацій, бере активну участь у науковій роботі студентської молоді.

Сучасна місія ка­фед­ри полягає у формуванні колективу однодумців через поєднання знань і вмінь викладачів і бажання студентів набути професійних компетенцій з обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. Таке поєднання є гарантією високої ефективності навчального процесу.

Завдання ка­фед­ри:

– створення атмосфери ділового партнерства між викладачем і студентами в навчальному процесі;

– забезпечення високого рівня викладання наук (дисциплін) на бакалаврському та магістерському рівнях підготовки фахівців;

– підвищення кваліфікації викладачів на постійній основі через стажування в банківських, бюджетних установах і на підприємствах, що здійснюють виробничу діяльність;

– активізація наукової діяльності викладачів через публікацію статей у наукових фахових виданнях, участь у міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях;

– посилення співпраці з Національним банком України, Державним казначейством, підприємницькими структурами;

– запровадження в навчальний процес інноваційних складових задля підвищення знаннєвих компетенцій студентів.

Основна мета ка­фед­ри — підвищення рівня підготовки спеціалістів для економіки України в процесі формування зацікавленого середовища як колективу викладачів і студентів. Основний шлях до досягнення цієї мети — виконання за всіма позиціями програми інноваційного розвитку ка­фед­ри.

Станом на 1 січня 2016 р. на ка­фед­рі працювало 17 викладачів, зокрема семеро професорів: доктори економічних наук Л. М. Кіндрацька, І. М. Парасій-Вергуненко та С. В. Свірко та кандидати економічних наук Б. В. Кириленко, С. В. Калабухова, О. Е. Кузьмінська, Г. А. Ямборко; п’ятеро кандидатів економічних наук, доцентів: І. О. Кондратюк, Т. В. Ларікова, А. Л. Пастернак, Ю. К. Семеніченко, О. К. Абесінова; четверо старших викладачів: А. П. Заросило, А. О. Папенко, М. Ю. Тюхляєва, Л. І. Хіль та один асистент: Н. М. Стар­ченко.

Професор ка­фед­ри, д.е.н. Світлана Володимирівна Свірко є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та директором Інституту обліку. Плідно працює у складі спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 і д.е.н., проф. І. М. Парасій-Вергуненко. Багато уваги надає вона й роботі студентського наукового гуртка з економічного аналізу, на засідання якого для проведення майстер-класів, проблемних лекцій часто запрошують досвідчених практиків.

Вагомим внеском у творчий доробок ка­фед­ри є дослідження аспірантів і докторантів, які працюють над підготовкою дисертацій під керівництвом найбільш досвідчених членів ка­фед­ри. Підготовку докторських дисертацій завершують професор ка­фед­ри С. В. Калабухова та доц. Ю. К. Семениченко.

Організаційне забезпечення навчального процесу, постійний зв’язок із навчальним відділом і деканатом, ведення ділової документації успішно здійснюють лаборанти ка­фед­ри.

На ка­фед­рі готують фахівців за двома магістерськими програмами: «Облік і аудит в управлінні банками» (керівник програми — д.е.н., проф. Л. М. Кіндрацька) та «Облік і контроль в секторі загального державного управління» (керівник програми — д.е.н., проф. С. В. Свірко). На бакалаврському рівні ка­фед­ра забезпечує викладання наук, які формують базову основу компетенцій майбутніх фахівців спеціальності «Облік і оподаткування: облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Аналіз господарської діяльності, економічний аналіз» тощо.

Колектив ка­фед­ри веде наукові дослідження з питань теорії та практики обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, а також із розкриття змісту концепції обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання в умовах міжнародної інтеграції. Ці питання опрацьовуються в межах комплексної наукової теми ка­фед­ри «Модернізація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах і удосконалення аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання» (номер державної реєстрації — 0111U004356; науковий керівник — д.е.н., проф. Л. М. Кіндрацька). Виконавцями теми є всі члени ка­фед­ри.

Основним напрямом наукової діяльності ка­фед­ри є модернізація облікового забезпечення операцій банківських установ та удосконалення методології й організації аналізу діяльності банку, трансформація фінансової звітності бюджетних установ відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору та вдосконалення аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності. Робота в цьому напрямі сприяє виконанню двох проектів наукових досліджень за рахунок видатків державного бюджету:

– «Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України» (керівник — д.е.н., проф. Л. М. Кіндрацька);

– «Модернізація бухгалтерського обліку бюджетних установ в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку державних фінансів України» (керівники — доктори економічних наук, професори Л. М. Кіндрацька та С. В. Свірко).

Члени ка­фед­ри запропонували нові концепції обліково-аналітичних систем, спрямованих на гармонізацію вітчизняних методів обліку, аналізу й аудиту із зарубіжними; обґрунтували концептуальні засади національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетних установах; розробили структурну базову модель національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Дослідження науковців ка­фед­ри спрямовані на формування цілісної концепції стратегічного аналізу через обґрунтування основних його функцій, етапів, методологічних принципів та інструментарію дослідження, визначення характерних рис стратегічного аналізу, його місця та ролі в системі стратегічного управління банком.


Колектив кафедри. Зліва направо: ст. лаб. Т. Ф. Павлюк, к.е.н., проф. С. В. Калабухова, ст. лаб. Л. П. Кохан, ст. викл. М. Ю. Тюхляєва,
к.е.н., проф. В. М. Івахненко, заст. зав. каф., к.е.н., проф. О. Е. Кузьмінська, к.е.н., доц. В. Б. Кириленко, зав. каф., д.е.н., проф. Л. М. Кіндрацька, к.е.н., доц. В. З. Бурчевський, к.е.н., доц. О. К. Абесінова, асист. О. А. Лондаренко, ст. викл. А. О. Папенко, асист. Л. М. Сінельник

Результати наукової діяльності ка­фед­ри висвітлені в численних монографіях, підручниках, посібниках, наукових публікаціях у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, зокрема й у зареєстрованих у наукометричних базах. Висвітлені вони й у захищених дисертаціях на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Про результати досліджень члени ка­фед­ри доповідають також на багатьох науково-практичних конференціях. Наукові розробки використовуються під час оновлення методичного забезпечення навчального процесу за науками та дисциплінами, закріпленими за ка­фед­рою, а також при формуванні навчально-методичного забезпечення нових курсів.

Практична значущість отриманих результатів полягає в обґрунтуванні конкретних висновків і пропозицій щодо вдосконалення методики й організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в банківській, бюджетній і виробничій сферах, придатних для використання в управлінні. Результати досліджень ка­фед­ри спрямовані на підвищення зрозумілості, достовірності, доречності та зіставності облікової інформації, що формується в процесі діяльності підприємств, банківських і бюджетних установ. Напрацювання, висновки та узагальнення, зроблені в процесі дослідження, є внеском у розвиток теорії та практики бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в підприємницькому, банківському та бюджетному секторах вітчизняної економіки в умовах міжнародної інтеграції та логічним продовженням законодавчо окреслених напрямів модернізації наукових досліджень.

Основними напрямами навчально-методичної роботи є оновлення методичного забезпечення викладання наук (дисциплін), закріплених за ка­фед­рою, та розроблення методичного забезпечення нових курсів, орієнтованих на здобуття майбутніми магістрами з обліку й аудиту в управлінні банками та магістрами з обліку та контролю в секторі загального державного управління фахових компетенцій у галузі міжнародних облікових стандартів, володіння якими покликане забезпечити високий кваліфікаційний рівень майбутніх фахівців і їхні пріоритетні позиції на ринку праці. Розробляються презентації лекційних матеріалів із застосуванням мультимедіа, проводяться онлайн-консультації. Активізація навчального процесу відбувається шляхом запровадження міжпредметних тренінгів за фаховим напрямом підготовки.

Колектив ка­фед­ри активно розробляє та впроваджує в навчальний процес інноваційні освітні продукти за такими науками (дисциплінами) для всіх форм навчання:

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності «Облік і аудит» (6509): «Аналіз господарської діяльності», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень»;

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на інших факультетах КНЕУ: «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності»;

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Облік і аудит» за магістерською програмою 8509/2 «Облік і аудит в управління банками»: «Організація обліку» за напрямами: облік і звітність за міжнародними стандартами, звітність банків, управлінський облік і аналіз у банках, облікові технології банківських операцій банках, облік і аудит в установах НБУ, міжпредметний тренінг;

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Облік і аудит» за магістерською програмою 8509/3 «Облік і контроль в секторі загального державного управління»: організація обліку за напрямами: «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Звітність бюджетних установ»; «Облік виконання бюджету в органах Державного казначейства», «Управлінський облік та аналіз у бюджетних установах», «Міжпредметний ­тренінг».

Результати навчально-методичної роботи ка­фед­ри із застосуванням інноваційних підходів висвітлені в навчально-методичних посібниках для самостійного вивчення наук (дисциплін) і в розроблених на ка­фед­рі практикумах, збірниках задач, дистанційних курсах.

Велику увагу ка­фед­ра надає науковій роботі студентів. Наукові здобутки студентів презентуються на щорічній науковій студентській конференції КНЕУ «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті». Студентські наукові роботи, виконані під керівництвом викладачів ка­фед­ри, неодноразово отримували дипломи переможців І ступеня. Відповідно, керівники були відзначені почесними грамотами та грамотами МОН України.

Перебуваючи в постійному творчому пошуку, колектив ка­фед­ри не зупиняється на досягнутому, адже справедливо вважає, що межі вдосконалення бути не може. Попереду — нові завдання, адекватні вимогам реальної практики. Для їх виконання важливо забезпечити ділове партнерство з суб’єктами господарювання, державними установами й організаціями.

За понад півстолітній період розвитку ка­фед­ри змінено підходи до навчального процесу, суттєво підвищено рівень професорсько-викладацького персоналу. Але незмінним залишилося відчуття причетності кожного члена ка­фед­ри до загальної справи — підготовки для економіки України спеціалістів, здатних реалізувати набуті знаннєві компетенції у практичній діяльності. Оптимістичний погляд у майбутнє ілюструє й девіз, який обрав для себе колектив ка­фед­ри: «Хто прагне вдосконалення — той його досягне. Хто шукає шляхів до вдосконалення — той їх ­віднайде».КА­ФЕД­РА АУДИТУ


ПЕТРИК
Олена Анатоліївна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

О. А. Петрик — завідувач ка­фед­ри. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка (нині — КНЕУ), пройшла шлях від асистента до професора та завідувача ка­фед­ри, має практичний досвід роботи на підприємстві та у сфері аудиторської діяльності, практику закордонних стажувань.

У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти». Нагороджена у 2006 р. знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України. Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Облік та аудит».

Викладає науку «Аудит». Сфера наукових інтересів О. А. Петрик — проблеми розвитку теорії, методології та організації аудиторської діяльності в Україні та світі. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій перевищує 180 друкованих праць. Здійснює наукове керівництво магістерськими дипломними роботами, дослідженнями аспірантів та докторантів. Під керівництвом О. А. Петрик захищено три докторські та вісім кандидатських дисертацій.

Сертифікований аудитор України з 1995 р., член експертної ради ВАК України з 2005 р. по 2011 р., з листопада 2011 р. по 2013 р. — член експертної ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», член редколегії кількох фахових видань, заступник голови науково-методичної підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України, експерт Вищої акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України за фахом «Облік і аудит». Загальний науково-педагогічний стаж роботи в КНЕУ — 23 роки.


Ка­фед­ра аудиту є однією з провідних ка­фед­р обліково-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних та організаційних проблем аудиту (незалежного, державного, внутрішнього), державного фінансового контролю, внутрішньо господарського контролю, судово-бухгалтерської експертизи, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті.

Ка­фед­ра має свій герб, який символізує основні принципи та професійне спрямування роботи колективу. Герб складається з пересіченого готського щита національних кольорів — жовтого і блакитного, в основі якого вміщені зелені пагорби, увінчані білою колоною іонічного ордеру з академічною конфедераткою на капітелі. За колоною знаходиться полуденне сонце. В фокусі щита — розгорнута книга. В центрі щита — дзеркально розфарбований напис «AUDIT». Під щитом — блакитна стрічка із золотими смужками по краях, що містить напис «Probitas — Competentiam — Independentiam». Загальним обрамленням гербового щита слугує зелене кільце з написом «ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» — ка­фед­ра аудиту — 2000».

Основна мета ка­фед­ри: забезпечувати навчальний процес на високому професійному рівні та відповідно до національних і міжнародних освітніх стандартів, запитів практики; проведення актуальних наукових досліджень з проблем аудиту, державного фінансового контролю, інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті; забезпечення постійного професійного зростання та підвищення кваліфікації викладачів ка­фед­ри; розширення сфери партнерських зв’язків та співпраці з навчальними закладами України та зарубіжними партнерами, бізнес-структурами, державними інституціями; сприяння входженню університету до європейського освітнього простору шляхом адаптації методичного забезпечення, технології навчального процесу та наукових досліджень ка­фед­ри до відповідних європейських та світових вимог.

Офіційною датою створення ка­фед­ри аудиту є 27 червня 2000 р. Її першим завідувачем і організатором був д.е.н., проф. В. П. Завгородній. З 2001 по 2011 р. ка­фед­ру очолював досвідчений фахівець у галузі аудиту — проф. В. Я. Савченко. З 2012 р. завідувачем ка­фед­ри аудиту є О. А. Петрик — д.е.н., проф., академік Академії економічних наук України, сертифікований аудитор. Посаду заступника завідувача ка­фед­ри обіймає к.е.н., доц. І. І. Матієнко-Зубенко. Викладачі ка­фед­ри є висококваліфікованими фахівцями у сфері аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті; мають багаторічний досвід викладацької та наукової роботи.

Середній вік професорсько-викладацького складу ка­фед­ри становить 47 років. На кінець 2015 р. на ка­фед­рі працювало 19 викладачів, з яких три доктори економічних наук: проф. О. А. Пет­рик — заслужений працівник університету, проф. А. О. Касич та доц. К. П. Проскура; 13 кандидатів економічних наук, доцентів: Н. О. Бугай, Г. В. Булкот, С. П. Заднепровська, В. О. Зотов, П. М. Кричун, Б. В. Кудрицький, В. О. Лесняк, І. О. Мариніч, І. І. Матієнко Зубенко — заслужений працівник КНЕУ, О. П. Пархоменко, Т. М. Слєсар, І. Ю. Чумакова, Н. А. Щербакова; три старші викладачі: Т. В. Власенко, Л. І. Іванова, С. А. Кириленко — заслужений працівник КНЕУ.

Серед викладачів ка­фед­ри є сертифіковані аудитори (О. А. Пет­рик, В. О. Зотов, С. А. Кириленко, К. П. Проскура). Члени ка­фед­ри отримали й інші професійні сертифікати: сертифікат Спілки податкових консультантів України, диплом АССА з міжнародної фінансової звітності DirIFR, сертифікат САР. Є викладачі, які мають свідоцтва і сертифікати користувачів таких прикладних програмних рішень, як «Парус-Бухгалтерія», «ІС-ПРО», «Фінанси без проблем», «Галактика ERP» (І. І. МатієнкоЗубенко, О. П. Пархоменко, Т. В. Власенко, Л. І. Іванова, І. О. Васюта). Б. В. Кудрицький — сертифікований професійний викладач «1С: Бухгалтерія для України 8.2».


Колектив кафедри. Зліва направо: ст. викл. Т. В. Власенко, ст. викл. Л. І. Іванова, заст. зав. каф., к.е.н., доц. І. І. Матієнко-Зубенко,
зав. каф., д.е.н., проф. О. А. Петрик, к.е.н., доц. Н. А. Щербакова, к.е.н., доц. С. П. Заднепровська, д.е.н., проф. А. О. Касич, ст. лаб. І. О. Васюта, лаб. О. Л. Мурашова, к.е.н., доц. Г. В. Булкот, к.е.н., доц. В. О. Зотов, к.е.н., доц. П. М. Кричун, к.е.н., доц. В. О. Лесняк, ст. викл. С. А. Кириленко, к.е.н., доц. Б. В. Кудрицький, к.е.н., доц. І. О. Мариніч, к.е.н., доц. О. П. Пархоменко, д.е.н., доц. К. П. Проскура, к.е.н., доц. Н. О. Бугай

Вагомий внесок у творчий доробок ка­фед­ри роблять докторанти та аспіранти, керівництво роботами яких здійснюють найбільш досвідчені науковці ка­фед­ри.

Успішній діяльності ка­фед­ри сприяє чітка робота допоміжного персоналу. Так, ст. лаб. І. О. Васюта і лаб. О. Л. Мурашова забезпечують організаційно-допоміжне обслуговування навчально-виховного процесу, здійснюють постійний зв’язок з навчальним відділом і деканатами, організовують і забезпечують діловодство ка­фед­ри.

Мета науково-дослідної роботи: дослідження основних напрямів та перспектив розвитку теорії, методології, організації, методики аудиту і державного фінансового контролю та практичних аспектів їх реалізації, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки України. Нині ка­фед­ра аудиту здійснює наукові дослідження за держбюджетною темою «Розвиток теорії і практики аудиту та державного фінансового контролю на базі сучасних інформаційних технологій в умовах інноваційної економіки», що затверджена на 2012–2016 рр.

Основними завданнями ка­фед­ри у науковій сфері є:

– розширення та уточнення тематики наукових досліджень за науково-дослідними державними бюджетними освітніми та науково-технічними програмами і проектами, що мають важливе національне значення;

– розвиток методології наукових досліджень у сфері аудиту і контролю та формування нових напрямів досліджень на засадах сучасної парадигми розвитку економічної науки з урахуванням досвіду наукової діяльності університетів світових лідерів;

– участь викладачів, аспірантів і здобувачів ка­фед­ри у заходах, що передбачені планами розвитку наукових досліджень в університеті, у тому числі «Програмою інноваційного розвитку КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

– розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки відповідно до основних тенденцій підготовки фахівців на європейському та світовому рівнях і досвіду провідних університетів щодо пріоритетних напрямів наукової діяльності та підготовки докторів філософії і докторів наук;

– впровадження у навчальний процес новітніх досягнень сучасної наукової думки і технологій навчання з огляду на необхідність формування випереджаючих компетенцій фахівців з обліку і аудиту.

Отримані наукові здобутки знаходять широке практичне застосування, а також впроваджуються у навчальний процес. Зокрема, результати науково-дослідної роботи ка­фед­ри аудиту використані при:

– розробці стандартів освіти та навчальних програм для спеціальності «Облік і аудит» Підкомісією з «Обліку і аудиту» науково-методичної комісії «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України;

– підготовці кадрів в Інституті бізнес-освіти, Центрі післядипломної освіти КНЕУ;

– підготовці та підвищенні кваліфікації аудиторів, проведенні сертифікації аудиторів України;

– розробці нової концепції сертифікації вітчизняних аудиторів для Аудиторської палати України;

– створенні науково-практичних та навчальних видань Міністерства фінансів України, Академії фінансового управління з питань імплементації Податкового кодексу України, зокрема видано навчально-практичний посібник «Аудит оподаткування підприємств»;

– розробці і обґрунтуванні державної політики регулювання аудиторської діяльності, внутрішнього аудиту, державного фінансового контролю, розробці проектів нормативних документів, проведенні наукових семінарів, круглих столів Міністерством фінансів України, Академією фінансового управління.


Під час проведення науково-практичного семінару
секції «Аудит». Зліва направо: к.е.н., доц. І. І. Матієнко-Зубенко, к.е.н., доц. І. О. Мариніч, зав. каф., д.е.н., проф. О. А. Петрик, к.е.н., доц. Н. А. Щербакова, к.е.н., ст. викл. В. О. Лесняк,
к.е.н., доц. Б. В. Кудрицький, д.е.н., проф. А. О. Касич

Проблемні питання за напрямами науково-дослідних робіт заслуховуються на постійно діючих науково-методичних семінарах за трьома секціями — «Розвиток теорії і практики аудиту в Україні в умовах інноваційної економіки», «Державний фінансовий конт­роль та аудит в секторі загального державного управління України: теорія і практика в умовах інноваційної економіки» та «Сучасні інформаційні технології та прикладні комп’ютерні програми: теорія і практика застосування в аудиті і державному контролі» за участю провідних спеціалістів аудиторських та консалтингових компаній, органів державного та незалежного контролю. До роботи секцій залучаються докторанти і аспіранти ка­фед­ри аудиту, студенти обліково-економічного факультету.

Викладачі ка­фед­ри беруть участь у проведенні наукових семінарів, круглих столів та конференцій з актуальних проблем обліку і аудиту. Зокрема, на постійній основі ка­фед­ра є співорганізатором серії Міжнародних науково-практичних конференцій «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці», що періодично проводяться обліково-економічним факультетом. Ка­фед­рою аудиту ініційовано і проведено у грудні 2014 р. в тісній співпраці з Аудиторською палатою України, ВПГО «Спілка аудиторів України», Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України Всеукраїнський науковий круглий стіл «Розвиток аудиту в Україні у контексті європейської інтеграції».

Здійснюється співпраця з міжнародними та державними інституціями, академічними установами, зокрема зі:

– Світовим Банком (участь у новій регіональній Програмі Світового банку «Посилення аудиту та звітності у країнах східного партнерства» (STAREP); участь у семінарах Центру реформ фінансової звітності Світового банку у містах Відні (Австрія), Кишиневі (Молдова), Тбілісі (Грузія), Києві (Україна) та ін.;

– Підкомісією з обліку і аудиту науково-методичної комісії «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України;

– Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

– Аудиторською палатою;

– Інститутом внутрішніх аудиторів;

– ВПГО «Спілка аудиторів України»;

– ВГО «Асоціація адвокатів України»;

– Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України;

– Міністерством освіти і науки України,

– МГО «Асоціація випускників КНЕУ»;

– Національним центром підготовки банківських працівників України та ін.

Науковий пошук аспірантів, докторантів та викладачів здійснюється згідно з затвердженою науковою темою. Результати наукових досліджень знаходять відображення у наукових публікаціях (монографіях, статтях і фахових виданнях) та доповідях на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах тощо.

Значна увага на ка­фед­рі надається дисертаційним дослідженням за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». За результатами проведеної роботи та успішних захистів дисертацій підготовлено низку докторів і кандидатів економічних наук для КНЕУ, а також профільних ка­фед­р численних вишів України та керівних кадрів державних і бізнес-структур. У науково-дослідній роботі ка­фед­ри аудиту активну участь бере студентська молодь. Результати наукового пошуку студентів презентуються у процесі роботи Щорічної наукової студентської конференції «Соціально-економічні перспективи України у XXI столітті» в КНЕУ, на все­українських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських олімпіадах, конференціях (у тому числі міжнародних).


Президія Всеукраїнського науково круглого столу. Зліва направо: начальник Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України О. О. Канцуров, заступник голови Аудиторської палати України О. В. Бойко, президент ВПГО «Спілка аудиторів України», член Аудиторської палати України Н. І. Гаєвська,
зав. каф. аудиту, д.е.н, проф. О. А. Петрик, Голова Аудиторської палати України І. І. Нестеренко, координатор проекту STAREP Центру реформування фінансової звітності в Україні Світового банку Н. В. Коноваленко, директор Департаменту НБУ Б. В. Лукасевич

Із грудня 2014 р. на обліково-економічному факультеті започатковано Студентську науково-практичну Інтернет-конференцію «Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку», на якій ка­фед­ра аудиту керує двома секціями: секція 2 «Сучасні тенденції розвитку теорії і практики аудиту в Україні» та секція 4 «Перспективи застосування інформаційних систем і технологій в бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті». Метою конференції є дослідження науково-практичних проблем обліку, аналізу та аудиту в системі управління економічними суб’єктами, сприяння підготовці та виданню збірника тез конференції.

Ка­фед­ра підтримує тісні партнерські зв’язки із багатьма вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами стосовно обміну досвідом, здійснення спільних проектів та інших форм співробітництва, зокрема з Чернігівським національним технологічним університетом, Київським національним торговельно-економічним університетом, Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського, Одеським національним економічним університетом, Полтавським університетом економіки і торгівлі, Тернопільським національним економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівською комерційною академією, Брестським державним університетом імені О. С. Пушкіна; Кубанським державним університетом; Філією Московського державного університету технологій та управління (м. Мелеуз, Російська Федерація) та іншими вітчизняними та зарубіжними університетами. Ка­фед­рою ініційовано укладення угод між КНЕУ і фірмами-розробниками інформаційних технологій («Парус», «Галактика», «Інтелектсервіс», «ІПСТ «Облік SaaS», «КУРС», «КІТ-Аудит») щодо використання їх прикладного програмного забезпечення в навчальному процесі. За умови успішного вивчення особливостей практичного застосування програмних продуктів, студенти отримують відповідні сертифікати (свідоцтва), які засвідчують, що вони оволоділи базовим рівнем користувачів відповідного програмного продукту і можуть його використовувати у практичній роботі. Це має надзвичайну цінність і надає випускникам обліково-економічного факультету конкурентні переваги при спілкуванні з роботодавцями.

Тісні зв’язки з бізнес-структурами дають можливість проводити презентації їх досягнень перед студентською аудиторією (відкриті лекції, дискусії). Систематичне проведення зустрічей з провідними фахівцями з аудиту та інформаційних технологій дозволяє майбутнім випускникам мати чітке уявлення про практичну реалізацію набутих ними знань в університеті. Для орієнтації студентів щодо майбутнього розвитку професії проводяться тематичні семінари.

Для проходження практики студентами бакалаврського та магістерського ступенів освіти ка­фед­ра укладає угоди з фірмами, установами та організаціями; розробляє програми практики. Випускники ка­фед­ри набувають конкурентоспроможних знань та компетенцій, які відповідають вимогам роботодавців у сфері обліку і аудиту в Україні.

На ка­фед­рі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістове наповнення наук і дисциплін, готують авторські курси, активно впроваджують нові технології навчання, видають монографії, посібники та підручники, що мають неабиякий попит у всій Україні.

Досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку дали змогу ка­фед­рі стати провідною у підготовці кадрів з аудиту в Україні, а науковий потенціал — здійснювати ґрунтовну підготовку фахівців з обліку і аудиту, які можуть вирішувати складні проблеми і завдання, які висуває сучасна вітчизняна економіка.

Ка­фед­ра забезпечує викладання 16 наук та дисциплін для освітніх ступенів «бакалавр» напряму підготовки «Облік і аудит» (з 2016 р. — «Облік і оподаткування») та «магістр» за програмами «Облік і аудит підприємницької діяльності», «Облік і аудит в управлінні банками», «Облік і контроль в секторі загального державного управління». Членами ка­фед­ри розроблено типові та робочі навчальні програми з наук «Аудит», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Організація і методика аудиту»; з дисциплін «Державний фінансовий контроль», «Внутрішньо-господарський контроль», «Основи фінансово-господарського контролю», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях», «Внутрішній аудит», «Аудит оподаткування підприємств», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті підприємства» та ін., які успішно викладаються на бакалаврському та магістерському рівнях. Для студентів бакалаврського ступеню освіти ка­фед­рою розроблені тренінги з науки «Інформаційні системи і технології в обліку» та для магістерського — міжпредметний тренінг. У процесі створення навчально-методичного забезпечення широко використовуються інноваційні технології, що ґрунтуються на застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Згідно з Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в навчальний процес з 2016–2017 навчального року вводиться нова магістерська програма ка­фед­ри аудиту «Аудит та державний фінансовий контроль». Її актуальність та своєчасність зумовлена активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, попитом на висококваліфіковані кадри у сфері незалежного та внутрішнього аудиту, державного фінансового контролю, економічної експертизи. Для забезпечення якісної підготовки фахівців за магістерською програмою «Аудит і державний фінансовий контроль» розроблено нові курси наук та дисциплін, передбачених відповідним навчальним планом.

До навчального процесу залучаються досвідчені практики (бухгалтери та аудитори, фахівці з інформаційних технологій) для проведення майстер-класів, тренінгів, проблемних лекцій та наукового керівництва магістерськими дипломними роботами.

Подальший розвиток ка­фед­ри спрямований на посилення кадрового складу викладачів (підготовку нових докторів і кандидатів наук), розвиток нових напрямів наукових досліджень, партнерську співпрацю, удосконалення навчального процесу, застосування новітніх освітніх технологій і започаткування викладання нових наук (дисциплін) та магістерських програм, які б відповідали сучасній економічній та освітній політиці держави, необхідному рівню знань і практичних навичок фахівців у галузі обліку та аудиту.

Відбувається постійне професійне зростання професорсько-викладацького складу ка­фед­ри завдяки впровадженню сучасних методів навчання, зокрема з використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки, спеціальних програмних продуктів; перспективне та поточне планування наукової та навчально-методичної роботи; постійне оновлення навчальних планів і програм дисциплін у контексті змін законодавчо-нормативної бази, сучасних підходів до здійснення освітнього процесу та актуальних потреб роботодавців, кращого зарубіжного досвіду; аналіз забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою, формування і реалізація поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових технологій і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання. Успіхи та досягнення ка­фед­ри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є закономірним наслідком злагодженої і самовідданої роботи всіх її викладачів та допоміжного персоналу.

Ка­фед­ра аудиту — це колектив, який перебуває в постійному творчому науковому пошуку. Члени ка­фед­ри, розвиваючи та укріплюючи більше ніж сторічні традиції Київського національного економічного університету, підтримують творчий дух і особливий мікроклімат взаємодопомоги та добрих, товариських стосунків.


Факультет економіки аграрно-промислового комплексу   |   Зміст   |   Факультет інформаційних систем і технологій