Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 
Факультет міжнародної економіки і менеджменту
СОЛОДКОВСЬКИЙ
Юрій Мечиславович
Декан факультету, кандидат економічних наук, доцент

Народився в 1979 р. у м. Дунаївці Хмельницької області в сім’ї службовців. У 1996 р. закінчив ЗОШ № 8 м. Бровари та був зарахований студентом факультету міжнародної економіки і права Київського державного економічного університету. У 2001 р. здобув ступінь магістра з міжнародної економіки за програмою «Управління міжнародним бізнесом». З 2001 до 2004 р. навчався в аспірантурі ка­фед­ри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Конкурентні моделі розвитку експорту». У 2002 р. навчався у Центрі торгової політики та права м. Оттави (Канада), а 2013 р. проходив стажування у Карловому університеті м. Праги (Чеська Республіка). Темою докторського дослідження Юрія Мечиславовича є «Глобальні імперативи трансформації ринків послуг».

Обраний деканом факультету міжнародної економіки і менеджменту в січні 2013 р.

Факультет міжнародної економіки і менеджменту — один із найбільших і найпопулярніших у структурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів забезпечують провідні фахівці в галузі міжнародної економіки, менеджменту та мовознавства. Здобутий досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня та міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету ­стати провідним центром підготовки кадрів у сфері міжнародного бізнесу.

Із набуттям Україною статусу незалежної держави актуальним завданням стала побудова самостійної зовнішньоекономічної політики, що потребувало формування концептуальних засад підготовки фахівців з глибокими економічними знаннями. Для реалізації цієї мети в 1989 р. у Київському інституті народного господарства з ініціативи його ректора, проф. А. Ф. Павленка відкрили нову спеціальність — «Міжнародні економічні відносини», та створили у структурі фінансово-економічного факультету випускову ка­фед­ру міжнародних економічних відносин, яку очолив к.е.н., доц. Д. Г. Лук’яненко — випускник планово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. Колектив ка­фед­ри сформували випускники цього ж факультету: кандидати економічних наук, доценти О. М. Мозговий, С. І. Прилипко, Т. М. Циганкова, П. Г. Петрашко.


Д. Г. Лук’яненко
Декан факультету
1995–2012 рр.

О. М. Мозговий
Декан факультету
1992–1994 рр.

Відкриття нового напряму освітньої діяльності було б неможливим без консолідованої підтримки всього інституту. Важливою передумовою запровадження спеціальності була готовність лінгвістів-професіоналів (О. Л. Шевченко, С. М. Савицької, В. Т. Ушакової, Б. М. Тернової, Л. І. Чеботарьової та ін.) забезпечувати належний рівень викладання іноземних мов.

Офіційно факультет міжнародних економічних відносин створено в 1992 р., а першим деканом призначено О. М. Мозгового. Після його переходу на посаду голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України факультет очолив д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненко. Першими заступниками декана були П. Г. Петрашко та Б. М. Тернова, а співробітниками деканату — Ю. В. Лиско та Л. В. Литвиненко.

З відкриттям спеціальності «Правознавство» (1994) факультет отримав назву міжнародної економіки і права, згодом, після відокремлення юридичного факультету (1999) став факультетом міжнародної економіки і менеджменту.

Фундаментальний характер досліджень науковців факультету, визнання їхніх заслуг на національному та міжнародному рівнях дають змогу засвідчити формування науково-освітніх шкіл міжнародної економіки, фондового ринку та глобального конкурентного лідерства, які представляють професори: Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк, В. А. Білошапка, О. М. Галенко, Т. В. Кальченко, Т. Є. Оболенська, Є. Г. Панченко, П. Г. Петрашко, Л. П. Петрашко, Л. В. Руденко-Сударєва, Я. М. Столярчук, Н. О. Татаренко, Т. М. Циганкова, В. І. Чужиков, Т. О. Фролова, О. А. Швиданенко.

За час свого існування факультет підготував тисячі кваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародної економіки. Як засвідчує практика, потреба в таких спеціалістах постійно зростає. У 2004 р. була створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Головою спеціалізованої вченої ради призначено д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка.

Факультет забезпечує повний цикл підготовки та перепідготовки фахівців-міжнародників і науково-педагогічних кадрів: бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів економічних наук. Працює факультет за адресою проспект Перемоги, 54/1, корпус № 1.

Система професійних знань бакалавра формується на базі фундаментальної, гуманітарної та загальноекономічної підготовки через спеціальні дисципліни: «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Облік у зарубіжних країнах», «Європейська інтеграція», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародне економічне право» та ін. Вивчення комплексу обов’язкових і вибіркових дисциплін забезпечує підготовку бакалаврів, здатних виконувати практичні функції фахівця в галузі зовнішньоторговельної й інвестиційної діяльності, валютних та обліково-аналітичних ­операцій.


Перші особи факультету на святкуванні його 18-ї річниці

Випускники-бакалаври на конкурсній основі продовжують навчання за магістерськими програмами «Управління міжнародним бізнесом», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Міжнародні фінанси» (сертифікатна програма CFA), «Міжнародна торгівля», «Міжнародний облік та ­аудит», «Європейська інтеграція», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» та за спеціальністю «Бізнес-ад­мі­ністрування». Обов’язковим елементом підготовки фа­хів­ців-міжнародників є проходження практики та вивчення двох іноземних мов.

У 2014 р. на факультеті було ліцензовано набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» за напрямом підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес». Цього ж року було оголошено набір на денну форму навчання магістерського рівня підготовки за півтора- та дворічними програмами за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» (спеціалізація — «Менеджмент в міжнародному бізнесі»).

У межах реалізації євроінтеграційних прагнень та участі України в глобальному ринку праці, у 2014 р. Київський національний економічний університет відкрив англомовні магістерські програми, які відповідають сучасним стандартам провідних університетів світу. Метою запровадження цих програм є підготовка фахівців найвищої кваліфікації, здатних ефективно працювати в умовах глобального середовища. На факультеті міжнародної економіки і менеджменту були відкриті дві програми: «Бізнес-адміністрування» (МВА) за спеціалізацією «Глобальний бізнес» та магістерська програма «Управління міжнародним бізнесом».

Випускники факультету швидко роблять успішну професійну кар’єру та стають частиною молодої економічної та політичної еліти України, топ-менеджменту великих національних і транснаціональних корпорацій. Чимало випускників обирають шлях науковців, втілюють у життя наукові здобутки. Завдяки цьому українська наука має вагомі досягнення, а українські вчені отримують результати фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня.

На факультеті функціонує п’ять ком­п’ю­терних класів з доступом до мережі Інтернет. Це дозволяє реалізувати дистанційні форми навчання, зокрема в межах спільних українських і зарубіжних, окремих міжнародних програм. Сучасні лінгафонні кабінети створюють належні умови для оволодіння іноземними мовами.

З метою впровадження набутих в університеті теоретичних знань і навичок у практику на факультеті створений інноваційний тренінг-центр. Кожен студент має можливість стати учасником міжнародних тренінгів за участю відомих експертів, бізнесменів і науковців.

Позитивними цивілізаційними пріоритетами викладачів і студентів факультету є формування творчої атмосфери та середовища інтелектуального спілкування, ведення здорового способу життя, участь у спортивних змаганнях тощо.


Колектив деканату. Зліва направо: заст. декана, к.е.н., доц. Е. Ю. Молчанова, пом. декана В. П. Яковенко,
зав. сектору орг. робіт Л. В. Литвиненко, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. Н. М. Гоцюк,
декан, к.е.н., доц. Ю. М. Солодковський, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. І кат. Н. В. Кравчук,
заст. декана факультету, ст. викл. І. П. Загородній, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. ІІ кат. А. Р. Лашко

 


Факультет на сучасному етапі


У 2013 р., після переходу Д. Г. Лук’яненка на посаду першого проректора з науково-педагогічної та наукової роботи університету, деканом факультету обрано випускника факультету, к.е.н., доц. Ю. М. Солодковського.

На посадах заступників декана працюють: І. П. Загородній, Е. Ю. Молчанова, Д. В, Малащук; помічника В. П. Яковенко, завідувача сектору організаційних робіт деканату Л. В. Литвиненко. Співробітники деканату денної форми навчання: інспектори з контролю за забезпеченням навчального процесу I категорії Н. В. Кравчук і Л. Є. ­Гороховська; II категорії — А. Р. Лашко; інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Н. М. Гоцюк. Співробітники деканату заочної форми навчання: інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу II категорії Г. Ю. Барміна; інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Л. В. Курмаз.

На сучасному етапі наукове й інформаційно-методичне за­безпечення навчального процесу забезпечують дев’ять ка­фед­р ­факультету:

1) ка­фед­ра міжнародної економіки: завідувач — д.е.н., проф. Анатолій Михайлович Поручник, інспектор з контролю за навчальним процесом — Ірина Валеріївна Пелепейко;

2) ка­фед­ра міжнародного менеджменту: завідувач — д.е.н., проф. Дмитро Григорович Лук’яненко, інспектор з контролю за навчальним процесом — Ірина Юріївна Заінчуковська;

3) ка­фед­ра міжнародних фінансів: завідувач — д.е.н., проф. Олег Миколайович Мозговий, інспектор з контролю за навчальним процесом — Людмила Григорівна Глінська;

4) ка­фед­ра міжнародної торгівлі: завідувач — д.е.н., проф. Тетяна Михайлівна Циганкова, інспектор з контролю за навчальним процесом — Олеся Іванівна Снігир;

5) ка­фед­ра міжнародного обліку та аудиту: завідувач — д.е.н., проф. Оксана Миколаївна Галенко, старший лаборант — Вік­торія Олегівна Кабай;

6) ка­фед­ра європейської інтеграції: завідувач — д.е.н., проф. Вік­тор Іванович Чужиков, старший лаборант — Любов Миколаївна Шировенко;

7) ка­фед­ра іноземних мов: завідувач — к.філол.н., доц. Ольга Леонідівна Шевченко, старший лаборант — Олена Володимирівна Винокурцева;

8) ка­фед­ра німецької мови: завідувач — к.філол.н., доц. Михайло Михайлович Гавриш, старший лаборант — Наталія Олексіївна Ветвіцька;

9) ка­фед­ра української мови та літератури: завідувач — к.філол.н., доц. Лариса Степанівна Козловська, старший лаборант — Анна Юріївна Заінчуковська.

У науковому та навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на дев’яти ка­фед­рах факультету беруть участь 213 викладачів, зокрема: 23 доктори наук, 30 професорів, 104 кандидати наук, 87 доцентів, 55 старших викладачів і 41 асистент. На факультеті навчається 2200 студентів.Основні здобутки у сфері науки, освіти та культури


Здобутки у сфері науки


Колектив деканату заочної форми навчання. Зліва направо: інсп. з контролю за забезп. навч. проц. Л. В. Курмаз,
декан, к.е.н., доц. Ю. М. Солодковський, інсп. з контролю за забезп. навч. проц. II категорії Г. Ю. Барміна

У 90-ті рр. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненко разом із колегами-однодумцями Т. М. Циганковою, О. М. Мозговим та А. М. Поручником створив першу в Україні національну науково-освітню школу міжнародної економіки, у якій реалізовують свій індивідуальний і колективний потенціал понад 30 докторів і 150 кандидатів економічних наук. Динамічно розвиваючись у контексті пріоритетів світової економічної науки, інтегруючи творчий пошук українських економістів-міжнародників, ця школа сформувала власну методологію міжнародних економічних досліджень, запровадила принципово нову для вітчизняної вищої економічної освіти спеціальність «Міжнародна економіка», яка сьогодні є однією з найбільш престижних і затребуваних серед абітурієнтів і на ринку праці.

У 2002 р. була заснована наукова школа фондового ринку, сформована на здобутках фондового ринку (ринку цінних паперів) в Україні, першим керівником якого був голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, д.е.н., проф. О. М. Мозговий. Подальший розвиток наукова школа отримала зі створенням ка­фед­ри міжнародних фінансів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», яку очолив д.е.н., проф., член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. М. Мозговий. Наукова школа фондового ринку успішно функціонує понад 20 років, її дослідження присвячені актуальним проблемам розвитку національного фондового ринку, зокрема вдосконаленню його інфраструктури, здійсненню державно-правового регулювання, розвитку науково-методичної бази підготовки фахівців з фондового ринку.

Наукова школа глобального конкурентного лідерства також сформована на факультеті міжнародної економки і менеджменту відомими в Україні та за її межами вченими, а очолює її д.е.н., проф. А. М. Поручник. Ця наукова школа виробила новий концептуальний підхід до визначення сутності та структуризації національних інтересів України крізь призму її економічної самодостатності у глобальному просторі та окреслила інноваційні механізми їх реалізації у внутрішній і міжнародній сферах.

Місія Проекту співпраці між факультетом міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ та Центром торгової політики і права Оттави при Карлтонському університеті та Університеті Оттави (2004–2006) полягала в науковому, методологічному, інформаційному, просвітницькому сприянні та гармонійній інтеграції України в глобальну торгову систему СОТ. Ключовими здобутками проекту стали: заснування наукового журналу «Міжнародна економічна політика» та створення Центру розвитку міжнародної торгівлі КНЕУ. З 2004 р. вчені науково-освітньої школи видають двомовний (українська й англійська) науковий фаховий журнал «Міжнародна економічна політика» (головний редактор — Д. Г. Лук’яненко, заступник головного редактора — Т. М. Циганкова, відповідальний секретар — О. О. Євдоченко), місія якого — сприяти прогресу знань у галузі міжнародної економічної політики в колах науковців і практиків не лише України, а й інших країн світу; обміну ідеями та розвитку діалогу щодо міжнародних торговельно-економічних питань. Сьогодні журнал зареєстрований у наукометричних базах Ulrich’s WEB, Index Copernicus International, Cite Factor, Open Academic Journa lsIndex, Directory of Research Journals Indexing. Триває реєстрація в інших базах даних.

Упродовж 2004–2015 рр. у спеціалізованій вченій раді 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» захищено 21 докторську і 101 кандидатську дисертацію.

Наукова робота зі студентами на факультеті проводиться згідно з університетським, факультетським і ка­фед­ральними планами та спрямована на розвиток у студентів наукового мислення, посилення мотиваційного складника у здобутті професійних знань, умінь і навичок. Головним інструментом досягнення цієї мети професорсько-викладацький склад ка­фед­р вважає залучення студентів до науково-дослідної роботи, зокрема завдяки застосуванню різноманітних інноваційних форм і методів активізації навчального ­процесу.


Команда КНЕУ на конкурсі фінансових аналітиків — чемпіони Європи та віце-чемпіони світу 2015 р.
Члени команди: студенти III і IV курсів факультету МЕіМ та тренер-консультант — професор кафедри міжнародної економіки Л. Л. Антонюк

Під керівництвом викладачів ка­фед­ри міжнародної економіки студенти факультету брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», де вибороли перші місця; перемогли в Міжнародному конкурсі імені професора В. Н. Веніамінова (м. Санкт-Петербург) на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління й інформатики в економічній сфері.

Викладачі ка­фед­ри міжнародної економіки підготували команду студентів, яка виборола перше місце в Україні за наукове дослідження у сфері інтелектуальної власності на тему «Система захисту прав інтелектуальної власності та її вплив на українську економіку», яке проводив посол США в Україні Джон Теффт.

Студенти факультету у складі команди КНЕУ під керівництвом професора ка­фед­ри міжнародної економіки, д.е.н. Л. Л. Антонюк посіли перше місце в Україні та вийшли до фіналу Міжнародного конкурсу CFA Institute Research Challenge 2013–2014, організованого Міжнародною організацією CFA Institute у сфері інвестиційних досліджень.

При ка­фед­рі української мови та літератури функціонує науковий гурток. Протягом восьми років студенти I та II курсів мають можливість обговорювати та представляти результати власних досліджень з різноманітної мовно-літературної проблематики в міні-дискусіях, на міжфакультетських круглих столах, університетських студентських конференціях. Із 2012 р. студенти-члени гуртка є постійними учасниками та номінантами за найкращі доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі», яку проводять у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова до Дня української писемності.

Ка­фед­ра української мови та літератури є постійним організатором традиційних Днів рідної мови та Шевченківських днів. У березні 2014 р., оголошеного Роком Шевченка, важливою подією університетського життя став Всеукраїнський студентський науково-практичний семінар «Тарас Шевченко в міжкультурному просторі».

Щороку на факультеті проводиться наукова студентська конференція «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті». Найкращі доповіді студентів рекомендують до друку в наукових збірниках та електронному науковому виданні Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Молодіжний економічний дайджест». Визнанням наукових здобутків студентів факультету стало запрошення до участі в конференціях «Science engineering and economic paradigm of modern society» та «The genesis of genius» (м. Базель, Швейцарія) та до Бізнес-школи Університету Редлендса «Формування конкурентоспроможної економіки в умовах кризи» (США).

Останніми роками стало актуальним залучення науковців факультету до світового освітнього простору з метою імплементації Болонського процесу. Реалізація цієї мети можлива шляхом підвищення кваліфікації викладачів університету у провідних ВНЗ світу та посилення інноваційного наукового складника за рахунок грантового фінансування. Здобутками викладачів факультету є отримання колективних грантів, зокрема:

– грантів National Councilon Economic Education (США) (1995–2005);

– виконання фінансованих Європейським Союзом наукових і прикладних робіт «Розробка Проекту зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (1998 р.)»;

– гранту Міністерства закордонних справ ФРН «Створення підручника з питань Європейської інтеграції для державних службовців України» (2001–2002);

– гранту «Inwent» (ФРН) на проведення тренінгів для держслужбовців з питань Європейської інтеграції «Товариство імені Дугтсберга» (2001–2005);

– гранту Міністерства міжнародного розвитку Великобританії «Реформа регіонального управління в Україні» та розроблення Стратегії регіонального розвитку в Україні (2003–2004);

– гранту Міністерства науки та вищої школи Польщі «Конвергенція економічної моделі Польщі та України» (2006–2008);

– грантів від Європейської Комісії за програмою Lifelong Learning: «Адвокація європейської інтеграції» (2011–2014), «Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС» (2012–2015) та «Європейська модель регіонального розвитку»;

– модуля «Занурення в ЄС: тренінг для вчителів» (2013–2016).

Також вартими уваги є індивідуальні гранти, які вибороли викладачі факультету:

– грант програми Erasmus: Jean Monnet Programme на проведення тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності — д.е.н., проф. В. І. Чужиков (2014);

– грант Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща «Інноваційний університет та лідерство» — к.е.н., доц. Е. Ю. Молчанова (2014);

– грант на стажування в Міжнародному університетському центрі в Дубровнику (Хорватія) на тему «Війна та мир у ХХІ ст.» — к.е.н., доц. С. О. Стрельник (2014);

– грант на стажування в Центрально-Європейському університеті (Угорщина) на тему «Лідерство та менеджмент: прозорість та чесність» — к.е.н., доц. С. О. Стрельник (2014);

– дослідний грант Міністерства сільського господарства USDA «Faculty Exchange Program» (США) для викладачів університетів — асист. О. В. Чеберяк (2014).


Здобутки у сфері освіти


Команда ENACTUS 2015 р.

Основне спрямування наукової, педагогічної та практичної діяльності факультету повністю збігається з його навчальним профілем. Усі викладачі займаються саморозвитком, удосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників і навчальних посібників відповідно до основних напрямів наукової та освітньої роботи ка­фед­р.

З метою реалізації освітньої концепції на факультеті надають особливої уваги стажуванню та підвищенню кваліфікації викладачів. За останні роки викладачі факультету МЕіМ пройшли підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (тренінг-курси «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету»); Лондонському університеті Метрополітен (Великобританія); Гете-Інституті (м. Мюнхен, Німеччина); Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України; Виконавчій агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЄС), Інституті стратегічних оцінок, Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна», Українському інституті розвитку фондового ринку, Фонді державного майна України. Частина науково-педагогічних працівників факультету також пройшла наукове стажування в Головному управлінні з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України, Школі державної політики та управління при Корейському інституті розвитку (м. Сеул, Південна Корея), Академії для держслужбовців у сфері міжнародного бізнесу Міністерства комерції Китаю (м. Пекін, КНР), Школі бізнес-тренерської майстерності (SBTA), Центрально-Європейському університеті (Угорщина), АТ «Комерційний банк «Союз», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», Національному банку України, Центрі сприяння розвитку малих та середніх підприємств Міністерства промисловості та інформаційних технологій за підтримки Міністерства комерції Китаю (м. Пекін, КНР), Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Конгресі США, Інституті української мови НАН України тощо.

Результатом підвищення кваліфікації викладачів стало розроблення на факультеті нових дисциплін і трансформація наявних. Так, навчальна дисципліна «Українська мова» пройшла шлях від «Української ділової мови» до «Української мови (за професійним спрямуванням)». Кілька років в університеті читався курс «­Українська література». Актуальна потреба в якісних змінах змісту дисципліни, вибудові нової етапної ієрархії вивчення мови у вищому навчальному закладі, розумній інтеграції в єдиний мовно-літературний курс, який допоміг би зберегти національну специфіку навчального процесу, зумовила розроблення інноваційної дисципліни «Українська словесність». Ця нормативна дисципліна — перший етап на шляху вдосконалення мовних навичок, адже її мета — підвищити загальнокультурний, інтелектуальний та естетичний рівень майбутніх економістів на основі засвоєння визначних здобутків української літератури, покращити мовну компетенцію майбутнього фахівця, сформувати стійкий інтерес до української художньої літератури та літературної мови як основи націоцентричного ­світогляду.


Команда КНЕУ на конкурсі СІМА.
Члени команди — студенти факультету МЕіМ

Сучасний університет готує не просто фахівців у конкретній галузі суспільної діяльності, а спеціалістів, орієнтованих на наукову діяльність. Тому завдання етапу поглибленого оволодіння мовою — розширити межі суто професійної комунікації з урахуванням лінгво-комунікативних, національно-культурних, психологічних компонентів. У зв’язку з цим, до вибіркових дисциплін у Київському національному економічному університеті введено курс «Культура наукової мови».

Відповідаючи на глобалізаційні освітні виклики часу, ка­фед­ра української мови та літератури розробила новий навчальний курс «Польська мова», метою якого є підготовка фахівців відповідної мовної кваліфікації, здатних ефективно працювати в умовах глобального середовища.

Авторські колективи ка­фед­ри підготували інноваційні мовні проекти (мовний тренінг «Як досягти успіху в діловій комунікації», «Експериментальний правописний словник-довідник сучасної економічної лексики»), які були репрезентовані на засіданнях круглого столу № 2 і зацікавили учасників II Міжнародного бізнес-форуму «­Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство» (КНЕУ, 2014 р.).

За участю доцентів ка­фед­ри міжнародного менеджменту О. В. Гончарової та А. О. Овчаренко в університеті реалізується Міжнародна сертифікаційна програма СІМА. У межах цієї програми проводиться низка лекцій на теми: «Corporate governance», «Company administration and finance», «Corporate administration and management», «Ethics and business» та «Ethical convicts», метою яких є надання студентам знань і формування навичок, необхідних для стійкого й ефективного розвитку бізнесу.

Доцент ка­фед­ри міжнародної економіки С. О. Стрельник розробила авторський курс «Глобальне підприємництво у висхідних країнах», який за сприяння відділу міжнародних зв’язків КНЕУ прочитала в німецьких ВНЗ-партнерах — Бременському університеті (травень–червень 2012 р.) та Університеті імені Отто фон Геріке (листопад–грудень 2013 р.).

За останні роки факультет налагодив широкі контакти у сфері міжнародного співробітництва, зокрема взаємообмін для стажування з навчальними закладами США, Канади, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Значним здобутком факультету став проект співпраці кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ та Центру торгової політики і права Оттави при Карлтонському університеті та Університеті Оттави, що реалізувався в межах міждержавної (Канада–Україна) програми технічної допомоги Україні в приєднанні до СОТ (2001–2003). Ключовими досягненнями українсько-канадської співпраці, нарівні з відкриттям у 2003 р. першої в Україні магістерської програми «Міжнародна торгівля», підготовкою понад 300 фахівців з міжнародної торгівлі за сертифікованою англомовною програмою дистанційного навчання «Торгова політика та комерційна дипломатія», стало видання монографії «Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ» (керівник авторського колективу та науковий редактор — Т. М. Циганкова), а також серії наукових статей і публікацій у ЗМІ з проблематики співробітництва України та СОТ. Особливістю цієї співпраці став її інтернаціональний характер, оскільки більшість авторів — викладачі й аспіранти кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету, випускники сертифікованої програми «Торгова політика і комерційна дипломатія» Центру торгової політики і права (м. Оттава, Канада) (Ю. М. Солодковський, А. О. Олефір, О. В. Фурсова, Д. А. Войчак, М. А. Войчак), а решта — випускники аналогічної спільної українсько-канадської програми при факультеті міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ (О. Д. Лук’яненко, В. В. Олійник, Л. С. Пирожков, Н. І. Данилюк, Т. Г. Єременко, А. В. Жеваго, Д. О. Кохан, Н. В. Лю­барська).

Ка­фед­ра європейської інтеграції є активною учасницею роботи трьох глобальних дослідницьких мереж: Програми професорів Жана Моне (ЄС), Асоціації регіональних досліджень (Великобританія), Центру європейських досліджень Колумбійського університету (США); здійснює довгострокове партнерство з Європейською Бізнес-Асоціацією та бере участь у навчальній програмі «Успішний старт». На базі КНЕУ проводилися наукові семінари та круглі столи, зокрема Міжнародний науковий семінар дослідної мережі Regional Studies Association «Чотири роки потому: як європейські столиці подолали світову фінансову кризу».

Ка­фед­ра української мови та літератури підтримує загально­університетський вектор міжнародного співробітництва з Польщею, налагоджуючи науково-освітні зв’язки з мовними ка­фед­рами Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської, Університету імені Адама Міцкевича у Познані, Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ й іншими. 17 вересня 2014 р. за участю керівника консульського відділу Посольства Республіки Польщі в Києві Рафала Вольського в університеті відбулася презентація нової навчальної дисципліни «Польська мова» та задекларовано проведення щорічного Дня польської культури в КНЕУ.

Плідною є наукова та навчальна співпраця з університетами-партнерами Redlands University (USA) та State University of New York (USA), результатами якої стало розроблення спільних англомовних програм, проведення студентських онлайнових конференцій і семінарів, обмін презентаціями, організація міжнародних студентських таборів під час літніх канікул.

Студенти-бакалаври факультету мають змогу паралельно навчатися за семестровими та річними програмами у Віденському університеті економіки та бізнесу (Австрія); Університеті Софія Антіполіс (м. Ніцца, Франція); Університеті Нортвуда (штат Мічиган, США); Університеті м. Констанц (Німеччина); Університеті Нортумбрія (м. Ньюкасл, Велика Британія); Вищій школі менеджменту Університету Жана Мулена Ліон 3 (Франція); Університеті м. Бремен (Німеччина); Економічному університеті м. Познань (Польща); Філіпс-Університеті м. Марбург (Німеччина) та за літніми навчальними програмами: Університету Газі в м. Анкара (Туреччина); Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія); Міжнародного літнього університету на базі Філіпс-Університету м. Марбург (Німеччина); Літньою навчальною програмою в Університеті Софія Антіполіс (м. Ніцца, Франція); на Міжнародних літніх курсах німецької мови Університету м. Бремен (Німеччина).


Заняття з «Економіки підприємства»
у проф. Г. О. Швиданенко

На основі угод про співпрацю з цими університетами діє система навчання, за якою ВНЗ-партнери визначають і перезараховують результати іспитів і заліків. Таке перезарахування створює студентам реальні умови для отримання після IV курсу двох дипломів про бакалаврську освіту. Магістранти мають змогу паралельно навчатися за сертифікованою тренінговою українсько-канадською програмою СТРL «Торгова політика і комерційна дипломатія» (дистанційна форма) та українсько-німецькою сертифікованою магістерською програмою «Міжнародна економіка» (включена форма), отримувати кваліфікаційні посвідчення професійних учасників фондового ­ринку.

Ефективною є співпраця з міжнародними освітніми та видавничими компаніями — лідерами у своїй галузі: «Pearson Education», «Cambridge University Press», «Students International», із програмою уряду США імені Фулбрайта; розвивається міжнародна співпраця з Національною радою з економічної освіти (США), Асоціацією регіональних досліджень (Великобританія), Європейською Бізнес-Асоціацією (Україна), Університетом Ньюкасла (Великобританія), бізнес-школою «I.A.E. Lyon» (Франція), Краківським економічним університетом, Варшавським університетом, Жешувським університетом (Польща), Кошицьким технологічним університетом (Словаччина), Університетом Газі (м. Анкара, ­Туреччина), Інститутом світової економіки та міжнародних відносин РАН (Російська Федерація) тощо.

Так, компанія «Pearson Education» здійснила повномасштабний пілотний проект «Англомовна лабораторія» на базі інноваційних інтернет-платформ і впроваджує глобальний онлайновий тест з англійської мови. Компанія «Cambridge University Press» є партнером КНЕУ в підготовці студентів до складання професійного тесту з англійської мови.

Безперечне досягнення ка­фед­ри німецької мови — створення двох навчальних комп’ютерних програм з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Практична підготовка студентів IV курсу факультету здійснюється за допомогою комп’ютерної ділової гри — бізнес-симуляції «Економічне управління підприємством: технології діагностування та вирішення внутрішньогосподарських проблем «Битва титанів» (авторське свідоцтво Ю. М. Лозовика № 36675 від 25 січня 2011 р.). Інформаційне наповнення (контент) веб-сайту «Битва титанів» захищене авторським свідоцтвом Ю. М. Лозовика № 41249 від 6 грудня 2011 р.


Команда факультету на творчому конкурсі

З метою забезпечення умов для майбутнього працевлаштування, між факультетом та Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку, Кайдзен-клубом в Україні, ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «Рійк Цваан ­Україна», ТОВ «Євроінвест груп ЛТД», Торгово-промисловою палатою України, УКНК «Транс-Юг» підписані договори для проходження практики студентами магістерського рівня підготовки.

Ще одним напрямом освітньої діяльності є підготовка студентів до участі в олімпіадах. За останні п’ять років студенти факультету завоювали численні призові місця на всеукраїнських олім­піадах:

– студенти ка­фед­ри німецької мови шість років поспіль ставали переможцями або посідали призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови;

– студенти ка­фед­ри української мови та літератури ставали переможцями І та ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»;

– студенти випускових ка­фед­р факультету ставали переможцями Всеукраїнської олімпіади з міжнародної економіки.

У 2014 р. у стінах КНЕУ відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з французької мови за тематикою «Молодь і соціально-економічні виклики сьогодення України» серед студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Ініціатором олімпіади стали Французько-Український інститут менеджменту та ка­фед­ра іноземних мов факультету міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ.

Новаторською в освітньо-науковій співпраці між викладачами та студентами стала підготовка до участі в грі «Що? Де? Коли?». У 2014 р. команда факультету «Nivarox» перемогла в серії ігор відкритого кубка. Такою ж інноваційною стала ініціатива асистентів ка­фед­ри міжнародної економіки щодо проведення брейн-рингу для студентів III курсу з науки «Міжнародна економіка».


Здобутки у сфері культури та спорту

Упродовж десяти років при ка­фед­рі української мови та літератури функціонує літературна студія «Українське слово», де студенти мають змогу виявити творчі здібності, репрезентувати власні поетичні та прозові твори. На студії започатковано традицію запрошувати для зустрічі відомих громадських діячів і діячів культури України, серед яких були Євген Сверстюк, Людмила Гнатюк, Михайло Сом, Ганна Сумська, Василь Герасим’юк, Сергій Плачинда, Михайло Ткач, Дмитро Павличко, Віталій Іващенко, Іван Малкович, Павло Мовчан. Знаковими духовними подіями стали: загальноуніверситетський літературно-мистецький вечір «З відкритим серцем я іду до друзів», присвячений творчості Дмитра Луценка (2006), та проведена спільно зі співробітниками Національного музею-заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» і студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого мистецька презентація «Український рушник». У червні 2010 р. зусиллями небайдужих студентів університету при ка­фед­рі був відкритий музей старожитностей, який представляє всю Україну. Викладачі ка­фед­ри та студенти-члени літературної студії брали участь у парламентських слуханнях «Українці у світі», які відбулися 8 грудня 2010 р. у Верховній Раді ­України.

Студенти та викладачі факультету створили «Креативну студію МЕіМ» та «Інформаційний центр МЕіМ», покликані забезпечити всебічний розвиток кожного члена колективу факультету як творчої, духовно багатої, широко обізнаної особистості, здатної до глибокої самореалізації в турбулентному глобальному середовищі.

Ядром та ідейним натхненником діяльності інформаційного центру КНЕУ є ініціативна група студентів під керівництвом заступника декана факультету МЕіМ Е. Ю. Молчанової. Головне завдання центру — професійне та всебічне висвітлення інформації для студентів на офіційному сайті факультету (http://meim.kneu.edu.ua/ua/), а також на студентській сторінці (http://meim.com.ua/), вКонтакті (http://vk.com/id208173698) та на Facebook (https://www.facebook.com/fmeim).

З 2007 р. у КНЕУ проводиться фестиваль-конкурс «Пісенна феєрія», де студентки факультету двічі отримували почесне звання «Золотий голос КНЕУ». Факультет міжнародної економіки і менеджменту став переможцем фестивалю творчості серед першокурсників «Осіння казка» 2013 р. та посів ІІ місце у 2014 р.

Керівництво факультету підтримує участь студентів у різноманітних спортивних заходах. Так, студенти факультету неодноразово ставали переможцями загальноуніверситетського турніру з великого тенісу. Команди факультету щороку беруть участь у змаганнях зі стрітболу, спартакіаді КНЕУ, змаганнях з атлетичної гімнастики, турнірах із російського більярду, настільного тенісу, боулінгу, баскетболу тощо, де виборюють призові місця.

Професорсько-викладацький склад факультету міжнародної економіки і менеджменту також бере активну участь у щорічних спортивних заходах університету. На факультеті сформовані команди з десяти видів спорту, які успішно змагаються з командами інших факультетів, зазвичай виборюючи призові місця.

Сильною ланкою спортивного арсеналу факультету є його баскетбольна команда, яка неодноразово виходила до фіналу та ставала найкращою командою КНЕУ. Капітаном баскетбольної команди є доцент ка­фед­ри міжнародних фінансів Ю. М. Руденко, а гравцями — В. В. Токар, Ф. А. Зінченко, С. І. Лихолет, М. Ю. Ананьєв та ін. Уже традиційними стали дружні змагання з баскетболу між найкращими гравцями професорсько-викладацького складу та збірної команди студентів, які не завжди завершуються перемогою останніх.


Команда з баскетболу студентів і викладачів факультету

 
  ВИЗНАЧНІ СПІВРОБІТНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ

   

Лук’яненко Дмитро Григорович — перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Національної премії Академії наук України в галузі економіки.

Проф. Д. Г. Лук’яненко — відомий в Україні та за її межами вчений-економіст, фундатор національної наукової школи міжнародної економіки. Академік Української академії наук, директор Інституту глобальної економічної політики та керівник магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», голова підкомісії «Міжнародна економіка» НМК «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України. Очолює редакційні колегії наукових журналів «Цінні папери України» та «Міжнародна економічна політика». Член Спілки журналістів України.

Наукові досягнення в галузі міжнародної економічної інтеграції та глобалізації у 2001 р. відзначено премією НАН України імені В. М. Птухи. Дмитрові Григоровичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ (2006), ІІ (2012) та І (2015) ступенів. Основні напрями наукових досліджень: міжнародна економічна інтеграція, глобалізація економічного розвитку, міжнародна інвестиційна діяльність, глобальний менеджмент. Автор понад 200 наукових праць, зокрема 18 монографій і 28 підручників та навчальних посібників, десять з яких мають гриф ­Міністерства освіти і науки України.

   

Мозговий Олег Миколайович — завідувач ка­фед­ри міжнародних фінансів, доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної слов’янської академії наук та Академії економічних наук України, заслужений економіст України. Упродовж 1995–2004 рр. працював головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обіймав посади радника першого віце-прем’єра міністра України, члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України — директора Департаменту нагляду за кредитними установами, члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, багатьма галузевими нагородами, в тому числі Міністерства освіти і науки України «За розвиток вищої освіти», має почесне звання «Заслужений економіст України» та І ранг державного службовця. Член Спілки економістів України.

Основні напрями наукових досліджень: міжнародні фінанси, глобальне регулювання фінансових ринків, світовий ринок цінних паперів, регуляторна політика та глобальний розвиток фондових ринків, інституційна політика, національні фінансові системи. Автор 115 наукових і науково-методичних праць з питань економіки промисловості, маркетингу, фінансів і фондового ринку.

   

Прилипко Сергій Іванович — кандидат економічних наук, доцент ка­фед­ри міжнародних фінансів.

Працював економістом ВО «Завод Арсенал», державний службовець 5-го рангу. Працює на факультеті міжнародної економіки і менеджменту з часу його створення, останні роки — на ка­фед­рі міжнародних фінансів. Пройшов курс навчання за програмою Інституту економічного розвитку Світового банку «Privatization and Restructuring for Enterprises» і працював викладачем за проектами Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації. Очолював Український інститут розвитку фондового ринку, Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Федерацію професійних бухгалтерів і аудиторів України. Працював завідувачем секретаріату Аудиторської па­лати України. Нині — заступник керівника Державного управління справами. Отримав сертифікат ­аудитора України та до червня 2014 р. займався аудиторською діяльністю згідно із законом «Про ­аудиторську діяльність».

Основні напрями наукових досліджень: організація обліку, аудиту, інвестиційного проектування. Має понад 50 наукових статей і робіт, брав участь у створенні колективних навчальних посібників.

   

Петрашко Петро Геннадійович — кандидат економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародного менеджменту, заслужений економіст України, державний службовець І рангу.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, ювілейною золотою медаллю «10 років незалежності України», почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Очолював спостережну раду НАСК «Оранта», був членом наглядових рад Київського національного економічного університету, Українського об’єднання електрозв’язку та Українського об’єднання поштового зв’язку, акціонерної компанії «Держінвест України». Обіймав керівні посади в Адміністрації Президента України, очолював Державне казначейство України та Державну службу зайнятості України.

Основні напрями наукових досліджень: глобальний менеджмент, фінансовий менеджмент, лідерство в міжнародному бізнесі.

   

Циганкова Тетяна Михайлівна — завідувач ка­фед­ри міжнародної торгівлі, доктор економічних наук, професор. Є членом спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 зі спеціальності 08.00.02 «Світове госпо­дарство і міжнародні економічні відносини» та спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Керівник магістерської програми «Міжнародна торгівля» факультету міжнародної економіки і менеджменту та науковий керівник однойменної програми Центру магістерської підготовки КНЕУ. Директор Центру розвитку міжнародної торгівлі Інституту глобальної економічної політики КНЕУ.

З 2001 р. — керівник сертифікатної англомовної програми дистанційного навчання «Торгова політика та комерційна дипломатія». Заступник головного редактора міжнародного журналу «Міжнародна економічна політика» (International Economic Policy) — фахового видання ВАК. Член Української асоціації маркетингу (УАМ) та редакційної колегії її професійного видання — журналу «Маркетинг в Україні».

Стажувалася в університетах США, Канади, Великобританії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю, має досвід консультування національних експортерів і зарубіжних компаній (Франція, Німеччина, Бельгія, США). Основні напрями наукових досліджень: міжнародна маркетингова діяльність фірм, регулювання міжнародних торговельно-економічних відносин, формування та реалізація торгової політики країни, форми та методи комерційної дипломатії.

Автор понад 140 праць, зокрема 15 підручників і навчальних посібників (вісім мають гриф МОН України), автор і співавтор восьми монографічних досліджень.

   

Поручник Анатолій Михайлович — завідувач ка­фед­ри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник народної освіти України, академік АН вищої школи України, член редколегії низки економічних журналів. Один з фундаторів вітчизняної бізнес-освіти, директор Інституту бізнес-освіти.

А. М. Поручник очолює вітчизняну наукову школу глобального конкурентного лідерства, що об’єднує близько 70 науковців України.

Неодноразово проходив стажування в університетах Німеччини, США, Канади, Італії та Польщі, брав участь у підготовці низки законопроектів, урядових програм, наукових та експертних розробок для Кабінету Міністрів України та центральних відомств.

Основні напрями наукових досліджень: міжнародна економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності, діяльність транснаціональних корпорацій, світовий ринок праці та міжнародна міграція робочої сили, міжнародна інвестиційна й інноваційна діяльність, глобальний економічний розвиток, зовнішньоекономічна діяльність України. Автор понад 200 публікацій, зокрема підручників, індивідуальних і колективних монографій. Підготував більш ні 30 кандидатів і чотирьох докторів економічних наук. Брав участь у численних наукових і міжнародних конференціях, круглих столах і симпозіумах.

   

Чужиков Віктор Іванович — завідувач ка­фед­ри європейської інтеграції, доктор економічних наук, професор, професор Жана Моне (програма Jean Monnet Chair, ЄС). Відомий в Україні та країнах Європейського Союзу фахівець, фундатор наукової школи з проблем європейської інтеграції, експерт Асоціації регіональних досліджень (Великобританія), учасник глобальних дослідницьких мереж: професорів Моне (Європейський Союз), Асоціації європейських досліджень Колумбійського університету (США). Є членом двох спеціалізованих учених рад — Д26.006.06 і Д26.002.02 ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Національного авіаційного університету, секції «Економіка і підприємництво» Державної акредитаційної комісії МОН України. Член редколегій журналів «Міжнародна економічна політика» (Україна) та «Соціальні нерівності та економічне зростання» (Польща). Відмінник освіти України (1995), нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення».

Пройшов стажування в Єврокомісії, Європарламенті, Комітеті регіонів (Бельгія, Німеччина, Нідерланди, 2002 р.), Міністерстві економіки та Міністерстві регіонального розвитку Чехії (2003), Університеті Дейтона (Огайо, США, 2001), Лондонському університеті Метрополітен (Великобританія, 2008 р.), Агенції аудіовізуальної, культурної та освітньої політики ЄС (Бельгія – Україна, 2013 р.).

Під керівництвом В. І. Чужикова в Україні вперше започаткована магістерська програма «Європейська інтеграція» (2005). Він є координатором реалізації грантових проектів ЄС «Адвокація європейської інтеграції» (2011–2014), «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» (2012–2015), професорського гранту «Європейська модель регіонального розвитку» (2012–2015), а також учасником проекту Російського гуманітарного наукового фонду та Інституту світової економіки та міжнародних відносин РАН (2012–2013). Розробник низки державних документів та один з авторів послань Президента України до Верховної Ради України (2003–2005). Автор понад 150 наукових праць, зокрема 12 монографій, дві з яких є одноосібними, п’яти навчальних посібників з грифом МОН України. Понад 20 наукових праць вийшли друком у ­Великобританії, Фінляндії, Польщі, Туреччині, Чехії, Словаччині, Литві.

   

Галенко Оксана Миколаївна­ — заві­дувач ка­фед­ри міжнародного обліку і ауди­ту, доктор економічних наук, професор; директор Київського науково-дослідного інституту соціально-еконо­мічного розвитку міста (НДІРоМ). Є членом спеціалізованої вченої ради Д26.006.06 зі спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» і головою Вченої ради Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста.

Основні напрями наукових досліджень: банкрутство ТНК, методологія аналізу діяльності західних підприємств, облiково-аналiтична система у глобальному середовищі, методологія стратегії розвитку великих міст. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема п’яти монографій.

   

Шевченко Ольга Леонідівна — завідувач ка­фед­ри іноземних мов факультету МЕіМ, кандидат філологічних наук, доцент, заслужений працівник освіти та КНЕУ. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подякою Кабінету Міністрів України, знаком «Петро Могила», медаллю «Відмінник освіти України» та нагрудним знаком «За наукові і освітні досягнення». Проходила стажування в університетах Великої Британії, Канади та Німеччини.

Основні напрями наукових досліджень: семантика та прагматика дискурсу, міжкультурна комунікація. Автор близько 60 наукових і науково-методичних праць, зокрема підручників і навчальних посібників з грифом МОН України.

   

Гавриш Михайло Михайлович — завідувач ка­фед­ри німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент. Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила».

Працював у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (сьогодні — Київський ­національний лінгвістичний університет), потім, як консул, перебував на дипломатичній службі в Посольстві України у Швейцарії (1993–1999).

Основні напрями наукових досліджень: розвиток фразеологічного складу німецької мови та фахової мови економіки, проблематика міжкультурної комунікації, а також сучасні підходи до викладання іноземних мов. Серед понад 70 опублікованих в Україні, Росії та Швейцарії праць: шість посібників для вивчення німецької мови з грифом Міністерства освіти і науки України, переклади німецькомовних книг з питань контролінгу, вивчення німецької мови тощо.

   

Козловська Лариса Степанівна — завідувач ка­фед­ри української мови та літератури, кандидат ­філологічних наук, доцент. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006) та Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2012).

Упродовж кількох років працювала науковим співробітником відділів стилістики і культури мови, мови діаспори Інституту української мови НАН України. У 2009 р. брала участь у Всеукраїнській нараді з питань викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», була членом робочої групи щодо розроблення нової типової програми цієї дисципліни. Основні напрями наукових досліджень: сучасний український художній дискурс, класифікація української економічної термінології, лінгвостилістика. Автор і спів­автор понад 70 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема шести навчальних посібників з грифом МОН України.

   

Антонюк Лариса Леонтіївна — доктор економічних наук, професор, заступник завідувача ка­фед­ри міжнародної економіки, директор Інституту вищої освіти КНЕУ, головний редактор журналу «Університетська освіта» та член редколегії журналу «Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління». Нагороджена Подякою Київського міського голови.

Член експертної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» (0305) підсекції «Міжнародна економіка» (030530); учений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрями наукових досліджень: глобальні проблеми сучасності, міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність, національні інноваційні системи, інноваційні кластери, венчурний бізнес та ін.

Автор понад 130 науково-методичних праць з економічної теорії, фінансового менеджменту та міжнародної економіки. Брала участь у понад 100 міжнародних, науково-методичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, а також у дослідницькому гранті «Education and Training for Competitiveness in Ukraine» (м. Турин, Італія, 2009 р.). Виконувала Проект № 4049 із залучення фахівців провідних університетів США в межах Fulbright Specialist Program. Була керівником науково-дослідної теми МОН України № 894 «Стратегія створення в Україні дослідницьких університетів світового рівня». Учасник спільного німецько-українського дослідницького проекту «SEARCH».

   

Білошапка Владислав Анатолі­йович — доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародного менеджменту, автор сучасної теорії управлінської результативності.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Має понад 20 років практики керівництва тренінговими, дослідницькими та консалтинговими проектами у сфері загального, міжнародного, стратегічного менеджменту та організаційних перетворень на замовлення провідних українських і міжнародних компаній. Основні напрями наукових досліджень: результативність та професійний розвиток менеджерів, міжнародний менеджмент, конкурентні стратегії та бізнес-моделювання, організаційний дизайн. Автор близько 150 наукових публікацій, у тому числі підручників та монографій: «КРМ: культура результативного менеджменту» (2014), «Управлінська результативність в міжнародному бізнесі» (2008), «Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній» (2007), «Управлінська результативність: системний погляд на роботу та розвиток менеджерів» (2007), «На шляху до ефективного менеджменту: жива модель управлінської результативності» (2005), «Транснаціональні корпорації» (2003), «Стратегічне управління та маркетинг у практиці фармацевтичних фірм» (2001), «Стратегічне управління: принципи та міжнародна практика» (1998), «Спільні підприємства в Україні» (1995), а також двох матеріалів у найбільш авторитетному в світі журналі для менеджерів — «Harvard Business Review».

   

Бірюк Сергій Олексійович — кандидат економічних наук, доцент ка­фед­ри міжнародних фінансів, заслужений економіст України, відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України та Грамотою Кабінету Міністрів України. Очолював напрям розвитку законодавства на ринку цінних паперів.

Упродовж 18 років був членом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Був членом ВАК і членом редакційної ради науково-практичного журналу «Ринок цінних паперів України».

Основні напрями наукових досліджень: інструменти та інституції фондового ринку, ринок фінансових послуг, конкурентоздатність підприємств, міжнародна інвестиційна діяльність. Автор понад 70 публікацій.

   

Бурмака Микола Олексійович — кандидат економічних наук, доцент ка­фед­ри міжнародних фінансів, заслужений економіст України.

Працював на посаді начальника управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Обіймав посаду голови Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Основні напрями наукових досліджень: державний фінансовий моніторинг на фондовому та фінансовому ринку, корпоративне управління, протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств (рейдерству), контрольно-ревізійна діяльність на фондовому та фінансовому ринках, регулювання біржового фондового ринку, боротьба з маніпулюванням і протиправним використанням інсайдерської інформації на фондовому ринку, система розкриття інформації на фондовому та фінансовому ринках, аналітичне забезпечення системи державного регулювання та стратегії розвитку фондового й фінансового ринку, захист персональних даних. Має понад 30 наукових праць, публікацій, статей з питань державного регулювання та функціонування фондового й фінансового ринку та корпоративного управління.

   

Гончарук Андрій Іванович — кандидат економічних наук, доцент, професор ка­фед­ри міжнародної ­торгівлі, заслужений економіст України, державний службовець 1-го рангу, Надзвичайний та Повноважний посол. Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого, святого Георгія, Святого Рівноапостольного ­князя Володимира, Грамотою СНД і нагородами низки іноземних країн.

Має численні сертифікати міжнародних навчальних програм і тренінгів з питань міжнародної економіки і торговельної політики, зокрема Шведської королівської академії наук, Світового банку, Секретаріату ГАТТ. Обіймав посади міністра зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України, заступника спеціального представника Уряду України при ГАТТ-СОТ, голови делегації України на переговорах з питань розгляду заявки України про вступ до СОТ. Був співголовою декількох багатосторонніх торгових комісій, членом правління Чорноморського банку торгівлі та розвитку, державним секретарем з питань торгівлі спостережної ради ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Заступник голови Ради експортерів при КМУ (з 1999 р.), член Міжвідомчої комісії з питань демонополізації економіки (з 1997 р.), радник Прем’єр-міністра України на громадських засадах. Заступник голови Секретаріату Президента України (з 2008 р.) та голови Адміністрації Президента ­України (з 2010 р.). Є спеціальним представником Уряду України з питань торговельно-економічного співробітництва зі США та з питань торговельно-економічного співробітництва з Республікою Узбекистан. Напрями ­наукових досліджень: торговельна політика та комерційна дипломатія, міжнародна торгівля, застосування торговельно-обмежувальних заходів захисту ринку, міжнародна економічна (енергетична) безпека.

   

Кальченко Тимур Валерійович — доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародного менеджменту.

Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Пройшов стажування в Університеті Торонто (Канада).

Основний напрям наукових досліджень — глобальна економіка. Автор понад 60 наукових і науково-­методичних праць.

   

Оболенська Тетяна Євгенівна — проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародної торгівлі, заслужений працівник КНЕУ, відмінник освіти України. Нагороджена подяками Прем’єр-міністра та Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, орденом «За заслуги» та знаком «Відмінник освіти України». Упродовж 20 років працює на посаді заступника голови Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України. Заступник голови експертної ради з економіки Державної акредитаційної комісії Кабінету Міністрів України. Член спеціалізованої вченої ради Д26.006.02. зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Член редакційних колегій низки видань, зокрема журналів «Міжнародна економічна політика» та «Стратегія економічного розвитку України». Працювала інженером Українського науково-дослідного інституту м’ясо-молочної промисловості; інспектором Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР; завідувачем групи обчислювального центру Мінрадгоспів УРСР; старшим науковим співробітником Київського торговельно-економічного інституту; економістом Управління науково-дослідних робіт Мінвузу УРСР. Основні напрями наукових досліджень: управління міжнародним маркетингом, зовнішньоекономічна політика України, проблеми зовнішньої торгівлі України, конкурентоспроможність освітніх послуг, економіко-математичне моделювання, світове господарство та міжнародні економічні відносини, педагогіка вищої економічної освіти. Є автором і співавтором понад 130 наукових і навчально-методичних робіт.

   

Панченко Євген Григорович — доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародного менеджменту, лауреат премії імені О. Шліхтера НАН України в галузі економіки (1990), почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), дійсний член Академії економічних наук України, науковий керівник програми MBA Інституту бізнес-освіти КНЕУ, член редколегій журналів «Економіка України» й «Економічне прогнозування».Заступник голови підкомісії «Міжнародний бізнес» НМК «Міжнародні відносини». Є членом спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Обіймав посади виконавчого директора Міжнародного інституту менеджменту (м. Київ), віце-президента Міжнародного інституту бізнесу, заступника голови правління АБ «­Енергобанк».

Основні напрями наукових досліджень: міжнародний менеджмент, європейський бізнес, інноваційний менеджмент. Є автором понад 160 публікацій, зокрема підручників і монографій.

   

Петрашко Людмила Петрівна — доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародного менеджменту, відмінник освіти України.

У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському інституті народного господарства імені Д. С. Коротченка за спеціальністю «Планування сільського господарства». В 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Планово-економічна робота у внутрішньогосподарському механізмі підприємств». У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління». З 1994 р. працює в університеті на факультеті міжнародної економіки та менеджменту.

Основні напрями наукових досліджень: міжнародний менеджмент, крос-культурний менеджмент, проектний менеджмент, корпоративна культура, корпоративна соціальна відповідальність, глобальне лідерство. Має понад 110 публікацій.

   

Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна — доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародних фінансів. Була членом Консультаційної ради з бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів, Європейської асоціації міжнародної освіти, заснувала й очолила дві громадські освітні організації.

Член редакційної колегії двох науково-практичних журналів, двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій. Відзначена нагородою Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення».

Брала участь у підготовці низки державних, регіональних і міжнародних програм. Є ініціатором та автором законопроекту про інтеграцію науки, освіти та виробництва. Активний громадський діяч, засновник і перший президент регіонального відділення Всеукраїнської організації «Жінки в науці та освіті», очолює благодійну організацію «Міжнародний освітній фонд «Грааль», активно сприяє освітній підтримці української діаспори в Європі, є автором спільного соціально-патріотичного проекту «Хочу пишатися своєю країною». Співпрацює з Радою консорціуму ВНЗ Європи, Празьким банківським інститутом, Інститутом проблем національної безпеки України РНБО.

Основні напрями наукових досліджень: транснаціоналізація, бізнес-моделі розвитку міжнародних компаній, міжнародні розрахунки, міжнародні фінанси і менеджмент, інтелектуальний потенціал нації, соціальна мотивація та гуманістична результативність корпоративного бізнесу. Має понад 200 публікацій.

   

Сініцина Надія Миколаївна — старший викладач ка­фед­ри іноземних мов, заслужений працівник КНЕУ. Нагороджена почесною відзнакою О. О. Омельченка та Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток університету, плідну науково-методичну діяльність та з нагоди 100-річного ювілею КНЕУ.

Науково-методична діяльність охоплює аспекти формування іншомовної комунікативної компетенції студентів в умовах глобального інформаційно-освітнього простору. Н. М. Сініцина має понад 20 публікацій: тез конференцій, статей у збірниках наукових праць, навчально-методичних посібників (у співавторстві).

   

Столярчук Ярослава Михайлівна — директор Центру науки та інновацій КНЕУ імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародної економіки. Член спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні ­відносини».

Наукові досягнення Я. М. Столярчук у галузі глобального економічного розвитку було відзначено Премією Президента України для молодих учених за цикл наукових праць «Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії».

Основні напрями наукових досліджень: двосторонні економічні відносини, регіональна економічна ­інтеграція, економічна глобалізація, асиметрії глобального економічного розвитку, циклічність світогосподарського розвитку, антициклічне регулювання національного економічного розвитку. Автор близько 100 ­наукових праць, зокрема чотирьох підручників і навчальних посібників та 12 монографій.

   

Татаренко Наталія Олексіївна — кандидат економічних наук, лауреат нагороди імені Ярослава Мудрого Академії вищої школи України, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Дипломатичної академії України при МЗС України.

Проходила стажування в Німецькому інституті менеджменту і бізнесу (м. Гамбург, Німеччина), Університеті Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон, США), у Празькому університеті (м. Прага, Чехія) та курси підвищення кваліфікації в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Зовнішній екзаменатор і куратор Австралійського університету Південного Квінсленду (University of Southern Queensland). Заступник головного редактора наукового журналу «Стратегії розвитку України. Соціологія, економіка, право» (видається з 2003 р.); член редколегії фахового видання «Науковий вісник Дипломатичної академії України». Сфера професійних інтересів — міжнародні стратегії економічного розвитку. Має близько 170 наукових праць. Підготувала десять кандидатів наук. Постійно бере участь у міжнародних конференціях.

   

Фролова Тетяна Олександрівна — доктор економічних наук, професор, заступник завідувача ка­фед­ри міжнародних фінансів. Трудовий шлях пройшла від техніка лабораторії обчислюваної техніки Інституту машинобудування АН УРСР (м. Харків); асистента, старшого викладача, доцента Кримського факультету Київського національного економічного університету (м. Сімферополь); завідувача ка­фед­ри фінансів Кримського інституту бізнесу (м. Сімферополь); доцента ка­фед­ри менеджменту Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету (м. Львів); доцента ка­фед­ри фінансів, декана факультету підприємництва та професійної адаптації Європейського університету (м. Київ); директора навчального-наукового інституту Українського державного університету економіки та фінансів (м. Київ) до професора ка­фед­ри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Має понад 70 публікацій.

   

Циркун Олена Ігорівна — старший викладач ка­фед­ри іноземних мов, директор Інституту англомовних програм, заслужений працівник КНЕУ. Має великий досвід перекладацької й організаторської діяльності в міжнародних проектах. Учасник різноманітних всеукраїнських і міжнародних конференцій та майстер-класів для викладачів. Розробник дистанційного магістерського курсу «Фахова англійська мова».

Сфера наукових інтересів пов’язана з упровадженням інноваційних технологій у викладання іноземної мови та дослідженням інноваційної діяльності університетів. Автор статей і публікацій, присвячених проблемам викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах. Співавтор навчальних посібників.

   

Чеботарьова Людмила Іванівна — кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача ка­фед­ри іноземних мов, заслужений працівник КНЕУ. Нагороджена грамотами Кабінету Міністрів України та ­Київської міської державної адміністрації.

За програмою Світового Банку і КНЕУ працювала керівником групи перекладачів, до якої належали найкращі студенти факультету МЕіМ, на семінарах «Sound Bank Management Training Program».

Наукові дослідження присвячені інноваційним методам викладання іноземної ділової мови та застосуванню мовних одиниць в усній та письмовій діловій комунікації. Є автором понад 60 публікацій.

   

Швиданенко Олег Анатолійович — директор Інституту енциклопедичних досліджень з економіки при КНЕУ, доктор економічних наук, професор ка­фед­ри міжнародної економіки. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2008–2010 рр. та лауреат премії Президента України для молодих учених за цикл наукових праць «Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії».

Закінчив Школу фінансів і менеджменту Університету Лінкольнширу та Хамберсайду (м. Лондон, Великобританія), де здобув кваліфікацію магістра з ділового адміністрування (МБА) за спеціальністю «Фінанси». Став першим переможцем конкурсу молодих учених міжнародного фахового наукового журналу «Міжнародна економічна політика», що проводився в КНЕУ за сприяння Центру торгової політики і права м. Оттави (Канада) при Карлтонському університеті, Університеті м. Оттави та Канадського агентства міжнародного розвитку (СІDA). Автор і співавтор понад 100 наукових праць, зокрема підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та монографій.Ка­фед­ра міжнародної економіки


ПОРУЧНИК
Анатолій Михайлович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Ка­фед­ра міжнародної економіки заснована в 1989 р. і стала першою в Україні ка­фед­рою за цим напряком. Її засновником і багаторічним керівником був д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Д. Г. Лук’яненко, в 1995–1997 рр. ка­фед­ру очолював академік НАН України, проф. Ю. М. Пахомов.

З 1997 р. завідувачем ка­фед­ри є д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України А. М. Поручник.

Найбільш вагомі здобутки ка­фед­ри у науковій, інноваційній та освітньо-консалтинговій сферах діяльності, які забезпечили їй високий всеукраїнський статус:

– підготовлено шість докторів і понад 40 кандидатів економічних наук;

– випущено 60 колективних та індивідуальних монографій, в тому числі за кордоном: російською, польською та англійською мовами;

– опубліковано 15 підручників та навчальних посібників.

Нині на ка­фед­рі працюють 20 викладачів, із них: чотири доктори та 12 кандидатів наук. Професори та доценти ка­фед­ри викладають дисципліну «Міжнародна економіка» для бакалаврів 16 спеціальностей на дев’яти факультетах університету та дисципліну Міжнародна економіка» для студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту. Крім того, ка­фед­ра є випусковою з магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» на факультеті міжнародної економіки і менеджменту.

На ка­фед­рі сформована і ефективно функціонує наукова школа «Глобальне конкурентне лідерство», а також докторантура і аспірантура. ­Науковці ка­фед­ри беруть активну участь у підготовці законодавчих актів, виконанні державних наукових тем, експертизі дисертаційних робіт, національних і міжнародних проектів, розробці державних програм економічного та інноваційного розвитку, формуванні нової моделі розвитку вищої освіти в Україні.

Про високий міжнародний імідж викладачів і науковців ка­фед­ри свідчать їхні публікації в закордонних виданнях та запрошення для читання спецкурсів в університетах США, Німеччини, Польщі, Китаю та інших країн.

Провідні фахівці ка­фед­ри залучені до керівництва важливими структурними підрозділами університету: проф. А. М. Поручник — директор Інституту бізнес-освіти; проф. Л. Л. Антонюк — директор Інституту вищої освіти; проф. О. А. Швиданенко — директор Інституту енциклопедичних досліджень; проф. Я. М. Столярчук — директор Центру науки та інновацій; доц. О. Ю. Паценко — вчений секретар університету; доц. Є. Ю. Молчанова — заступник декана факультету МЕіМ.

Портрет ка­фед­ри характеризують такі ключові риси: інноваційність, креативність, мобільність, перспективність і конкурентність.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. Е. Ю. Молчанова, д.е.н., проф. О. А. Швиданенко, к.е.н., доц. В. І. Філіпенко,
к.е.н., доц. І. П. Ольшевська, заст. зав. каф., д.е.н., проф. Л. Л. Антонюк, зав. каф., д.е.н., проф. А. М. Поручник, д.е.н., проф. Я. М. Столярчук,
к.е.н., доц. М. В. Сімонова; другий ряд: к.е.н., доц. О. Ю. Паценко, к.е.н., ст. викл. Т. Г. Бусарєва, інсп. з навч. проц. І. В. Пелепейко,
к.е.н., доц. Л. І. Цимбал, к.е.н., доц. С. О. Стрельник, асист. Н. В. Кирилюк, асист. О. В. Чеберяк, к.е.н., доц. Т. В. Черницька,
к.е.н., ст. викл. Ю. С. Гурова, к.е.н., доц. К. В. Антонюк

 

Ка­фед­ра міжнародного менеджменту


ЛУК’ЯНЕНКО
Дмитро Григорович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Ка­фед­ра міжнародного менеджменту була створена в 1996 р. на базі ка­фед­ри міжнародних економічних відносин. Її засновником і постійним керівником є д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Д. Г. Лук’яненко.

Наукову, освітню та виховну діяльність на ка­фед­рі здійснюють 37 викладачів, зокрема: вісім докторів наук, дев’ять професорів, 22 кандидати наук, 28 доцентів, сім старших викладачів, п’ять ­асистентів.

Пріоритетами роботи ка­фед­ри міжнародного менеджменту є дослідження актуальних тенденцій глобалізації світового господарства, проблем корпоративного управління та стратегічного пла­нування.

Освітня діяльність ка­фед­ри. Кадровий склад ка­фед­ри міжнародного менеджменту забезпечує викладання таких дисциплін: «Міжнародна економічна діяльність України» (проф. Л. П. Гальперіна, доценти В. В. Олійник, А. В. Жеваго, О. В. Фурсова, О. В. Мартинюк); «Міжнародні організації» (доценти О. Д. Лук’яненко та Н. І. Данилюк); «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» (доц. Н. В. Аністратенко), «Міжнародний консалтинг» (професори Є. Г. Панченко та Л. П. Петрашко, доц. М. Є. Кір’якова) для бакалаврів спеціальностей «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент» і «Правознавство». Крім того, на факультеті МЕіМ ка­фед­ра є випусковою з магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» (керівник програми — проф. Д. Г. Лук’яненко). У межах навчального плану програми викладають нормативні та спеціалізовані дисципліни: «Глобальна економіка» (проф. Т. В. Кальченко, доценти Р. В. Омельченко, І. В. Тимків та Н. М. Рябець), «Міжнародний менеджмент» (професори Є. Г. Панченко, Л. П. Петрашко, доц. М. Є. Кір’якова), «Управлінська результативність у міжнародному бізнесі» (проф. В. А. Білошапка, доц. Є. Ю. Кулик) та «Інноваційний менеджмент» (професори Є. Г. Панченко та Л. П. Петрашко). Ка­фед­ра є випусковою зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» (МВА).

Основні напрями наукових досліджень:

– глобалізація економічного розвитку;

– глобальна економіка;

– глобальне управління та лідерство в міжнародному менеджменті;

– корпоративна культура;

– корпоративна соціальна відповідальність;

– міжнародна економічна діяльність України;

– міжнародний менеджмент;

– міжнародні організації;

– професійний розвиток міжнародних менеджерів;

– удосконалення міжнародних і національних механізмів забезпечення сталого розвитку;

– управлінська результативність у міжнародному бізнесі.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. О. В. Мартинюк, асист. Т. О. Галахова, к.е.н., доц. О. В. Кислицина,
к.е.н., проф. Л. П. Гальперіна, асист. Ю. В. Власенко, заст. зав. каф., к.е.н., доц. В. В. Олійник, к.е.н., ст. викл. О. С. Дорошенко,
к.е.н., доц. Н. І. Данилюк, д.е.н., проф. Є. Г. Панченко, заст. декана факультету МЕіМ, ст. викл. І. П. Загородній;
другий ряд: к.е.н., ст. викл. Т. С. Веремієнко, асист. Є. М. Киян, к.е.н., доц. О. О. Шевелюк, д.е.н., проф. Т. В. Кальченко,
зав. каф., д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненко, к.е.н., доц. О. В. Фурсова, к.е.н., доц. Р. В. Омельченко

 

Ка­фед­ра міжнародних фінансів


МОЗГОВИЙ
Олег Миколайович
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Ка­фед­ра ­заснована у 2002 р. Її очолює д.е.н., проф., академік Академії економічних наук ­України, заслужений економіст України, кавалер ордена «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів Мозговий Олег Ми­колайович.

На ка­фед­рі працюють 25 викладачів, зокрема: чотири доктори наук, чотири професори, 14 кандидатів наук, 12 доцентів, шість асистентів і три старші ­викладачі.

Основні напрями наукової та освітньої ді­яльності:

– методологія дослідження становлення, розвитку та регулювання міжнародного й національного фондових ринків;

– дослідження еволюції світової фінансової архітектури в умовах глобалізації з метою забезпечення стабільності національних фінансових систем;

– методологія дослідження та розроблення нової парадигми регулювання глобального фінансового ринку;

– методологія дослідження сучасної парадигми ­інвестиційного глобалізму, систематизація етапів і якісних рис становлення, форм прояву глобалізації в інвестиційній сфері;

– визначення сутності глобальних корпоративних інвестиційних стратегій та обґрунтування концептуальної моделі розроблення й реалізації інвестиційної стратегії ТНК;

– виявлення методологічної сутності фінансово-економічної інтеграції ЄС з метою ідентифікації ключових елементів архітектоніки національної фінансової системи України;

– дослідження основних елементів світової, міжнародної та національної валютних систем і їх можливих трансформацій у майбутньому;

– розроблення моделі формування управлінсько-регуляторних умов ефективного руху корпоративних інвестицій у нестабільному глобальному середовищі на основі застосування інструментів адекватної протидії кризам з одночасним елімінуванням їх деструктивних наслідків;

– методологія дослідження систем банківського регулювання та нагляду в умовах фінансової глобалізації;

– дослідження проблематики організації ризик-менеджменту, аналізу методик оцінки ризиків і стратегій управління ними в банках;

– базові концепції фінансового інжинірингу, інструменти та стратегії фінансового інжинірингу, зокрема стратегії управління ризиками та перетворення корпорацій;

– розроблення та впровадження фінансових інновацій у міжнародній діяльності банків;

– визначення ключових напрямів регулювання діяльності ТНБ на національному та наднаціональному рівнях;

– системна характеристика тенденцій розвитку світового ринку золота в сучасному фінансовому середовищі.

Викладачі ка­фед­ри опублікували понад 400 наукових праць, зокрема 11 монографій за основними напрямами наукової та освітньої діяльності.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: д.е.н., проф., заст. зав. каф. Т. О. Фролова, д.е.н., проф. зав. каф. О. М. Мозговий,
інсп. НКП Л. Г. Глінська, к.е.н., доц. С. О. Бірюк; другий ряд: ст. лаб. Х. В. Кузьменко, к.е.н., доц. І. І. Дороніна, асист. С. О. Прісняк,
д.е.н., проф. Л. В. Руденко-Сударєва, ст. викл. М. Ю. Ананьєв, к.е.н., доц. Т. В. Мусієць, асист. А. О. Кущ, асист. Ф. А. Зінченко,
к.е.н., доц. О. О. Павлюк, д.е.н., проф. В. В. Токар, к.е.н., ст. викл. О. В. Лавріненко, лаб. Р. С. Чук

 

Ка­фед­ра міжнародної торгівлі


ЦИГАНКОВА
Тетяна Михайлівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

Створена у 2005 р. ка­фед­ра міжнародної торгівлі сьогодні залишається першою та єдиною в Україні випусковою ка­фед­рою, що спеціалізується на питаннях розвитку міжнародної торговельно-маркетингової діяльності. Її засновником і завідувачем є д.е.н., проф., заслужений працівник КНЕУ Циганкова Тетяна Михайлівна. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Верховної Ради України, Подякою Київського міського голови та Прем’єр-міністра України.

На ка­фед­рі працюють 17 викладачів, зокрема: чотири доктори наук, п’ять професорів, 11 кандидатів наук, десять доцентів, два старші викладачі. Всі викладачі ка­фед­ри мають наукові ступені.

Із часу заснування на ка­фед­рі діє магістерська програма «Міжнародна торгівля», за якою підготовлено понад 800 фахівців з міжнародної торговельно-маркетингової діяльності. Професори та доценти ка­фед­ри викладають такі дисципліни: «Міжнародна торгівля», «Міжнародний маркетинг» та «Управління міжнародними каналами розподілу» — для бакалаврів; «Торгова політика та комерційна дипломатія», «Митне регулювання», «Міжнародна контрактна справа» та «Управління міжнародним маркетингом» — для магістрів. Упродовж багатьох років діяльності за дистанційною англомовною сертифікованою програмою «Торгова політика та комерційна дипломатія» ка­фед­ра підготувала майже 1000 фахівців за стандартами СОТ.

З 2004 р. в Інституті глобальної економічної політики співробітники ка­фед­ри забезпечують видання та поширення наукового фахового двомовного журналу «Міжнародна економічна політика» («Journal of International Economic Policy») (Постанова Президії ВАК від 04 липня 2006 р. № 1–05/7), який зареєстровано у 12 наукометричних базах даних (Index Copernicus, Ulrichs WEB, EBSCO, InfoBase Index, Advanced Science Index, Cite Factor, Open Academic Journals Index, Directory of Open Access Journals, World Cat, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Google Scholar).

За роки існування ка­фед­ри професори та доценти стали авторами й співавторами 16 монографій, численних статей у наукових фахових і міжнародних виданнях. Підготовлено та захищено 15 кандидатських дисертацій з актуальних проблем розвитку міжнародної торговельно-маркетингової діяльності.

Основні напрями наукової й освітньої діяльності:

– розвиток глобальної торгової системи;

– торгові політики країн і регіональних інтеграційних угру­пувань;

– дво- та багатостороннє торговельно-економічне співробіт­ництво;

– експортний потенціал і стратегії експортування;

– глобальне маркетингове середовище та глобальний маркетинг.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. Т. Д. Ліпіхіна, д.е.н., проф. О. М. Яценко, д.е.н., проф. Т. Є. Оболенська,
зав. каф. д.е.н., проф. Т. М. Циганкова, к.е.н., доц. Т. Ф. Гордєєва, ст. викл. Г. В. Солодковська; другий ряд: к.е.н., доц. В. В. Тіпанов,
ст. лаб. О. І. Снігир, к.е.н., доц. А. О. Гжесюк, ст. викл. В. В. Олефіренко, к.е.н., доц. О. О. Євдоченко, к.е.н., доц. Ю. М. Солодковський,
к.е.н., доц. І. Б. Іринчина, к.е.н., доц. Л. М. Лиськова, к.е.н., доц. А. О. Олефір, асп. Р. О. Пономаренко

 

Ка­фед­ра міжнародного обліку і аудиту


ГАЛЕНКО
Оксана Миколаївна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

О. М. Галенко — завідувач ка­фед­ри. Ка­фед­ра міжнародного обліку і аудиту є однією з наймолодших на факультеті і єдиною в ­Україні, яка цілеспрямовано готує фахівців, які володіють широким спектром знань не тільки з міжнародного бізнес-середовища, але й мають достатній рівень професійних умінь і навичок з підготовки та аналізу фінансових звітів за МСФЗ, міжнародного аудиту та оподаткування. Була створена в 2010 р.

Підтвердженням рівня підготовки магістрів за програмою «Міжнародний облік і аудит» є той факт, що близько половини студентів щороку, до закінчення навчання, починає трудові відносини з найбільшими аудиторськими компаніями світу.

Високий рівень підготовки магістрів забезпечує викладацький склад ка­фед­ри, який представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук і значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю. На ка­фед­рі працюють 14 викладачів: два доктори економічних наук, п’ять професорів, дев’ять кандидатів економічних наук, шість доцентів і три асистенти.

Теоретичні знання та практичні навички викладачі ка­фед­ри застосовують при викладанні наступних дисциплін:

– бакалаврського рівня: «Облік у зарубіжних країнах» та тренінг «Міжнародний економічний аналіз»;

– магістерського рівня: «Облік і звітність за міжнародни­ми стандартами», «Податкові системи європейських країн», «Стратегічний аналіз діяльності корпорацій», «Міжнародний ­аудит», «Міжнародне оподаткування», «Облік міжнародних операцій».

Спільними зусиллями науково-педагогічного колективу ка­фед­ри видані три навчальні посібники і підручники та 14 колективних і одноосібних монографій.

Основними науковими напрямами, на яких ­зосереджена увага як викладачів ка­фед­ри, так і 17 аспірантів та здобувачів є такі:

– глобалізаційні детермінанти та бар’єри розвитку сучасних систем обліку та процеси їх гармонізації й уніфікації в умовах мегарегіональних економічних трансформацій;

– теоретичні та методологічні підходи до модернізації консолідованої звітності ТНК у контексті реалізації їх глобальних стратегій відповідно до фундаментальних засад концепції сталого розвитку;

– методологія міжнародного економічного аналізу й аудиту в умовах реалізації економічної стратегії України;

– уточнення домінантних трендів податкової гармонізації в країнах ЄС і визначення цільових орієнтирів та пріоритетів модифікації національної податкової системи в умовах євроінтеграції;

– дослідження питань контролю та заходів протидії шахрайству при проведенні аудиту транснаціональних корпорацій та учасників ринків цінних паперів.


Колектив кафедри. Зліва направо: асист. Н. Г. Ткаченко, асист. Н. С. Зарицька, к.е.н., доц., заслужений працівник КНЕУ В. Г. Козак,
асист. Х. С. Лошковська, к.е.н., доц. О. С. Гавриловський, к.е.н., доц. І. І. Бога­тирьов, зав. каф., д.е.н., проф., заслужений економіст України О. М. Галенко, к.е.н., доц. С. Г. Мікаелян, к.е.н., доц., проф., заслужений працівник КНЕУ Л. І. Лук’яненко,
докторант, к.е.н., доц., проф. Р. М. Крамаренко, к.е.н., доц. А. В. Максименко, асп. В. О. Кабай

 

Ка­фед­ра європейської інтеграції


ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович
Завідувач

В. І. Чужиков — завідувач ка­фед­ри, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, відмінник освіти України, відзначений знаком МОН «За наукові досягнення», професор Програми імені Жана Моне (ЄС). Ка­фед­ра заснована 1 вересня 2010 р., її місією є фундаментальна підготовка фахівців з міжнародної економіки за кваліфікацією «магістр з європейської інтеграції» до роботи в умовах конкурентних секторальних ринків Європи.

На ка­фед­рі працюють десять викладачів: доктор наук, два професори, п’ять кандидатів наук, чотири доценти, старший викладач і три асистенти. Діяльність професорсько-викладацького складу ка­фед­ри — яскравий приклад спільної командної роботи під час реалізації низки міжнародних проектів, зокрема: Lifelong Learning Programme, Тасіс-Темпус (ЄС), «Ларгіс» (Великобританія), тренінгових програм Лондонського університету Метрополітан (Великобританія), фонду «InWent» і фонду Фрід­ріха Еберта (ФРН).

Основні напрями наукової та освітньої діяльності:

– розроблення моделей оптимізації бюджету інтеграційного угруповання, в основу якої покладено принцип максимальної соціальної вигоди Ґ. Дальтона;

– емпіричне обґрунтування феномену «інноваційних хвиль» на підставі оцінки динаміки селективних індикаторів інноваційного розвитку регіонів України й інших пострадянських країн;

– компаративний аналіз регіональних індикаторів інноваційного розвитку Польщі й України з метою виявлення основних бар’єрів і ризиків у формуванні регіональних інноваційних систем;

– системна характеристика тенденцій модернізації телеринку Європейського Союзу та його секторальної структури;

Основні здобутки ка­фед­ри:

– презентація наукових досягнень співробітників ка­фед­ри на провідних міжнародних конференціях: конференції Жана Моне «EU Eastern Partnership — from Capacitiesto Excellence» (м. Рига, Латвія); XXI Міжнародній конференції з євро­познавства Ради європейських досліджень Колумбійського університету (м. Вашингтон, США); пан’європейській конференції «Regional Studies Association» (м. Тампере, Фінляндія); глобальній конференції фонду Жана Моне на тему «Європейське економічне управління в міжнародному контексті» (м. Брюссель, Бельгія); міжнародній конференції «Регіональний розвиток і політика» (м. Ньюкасл, Великобританія);

– видання з польськими партнерами спільної монографії «Convergence and divergencein Europe: Polish and Ukrainian cases»;

– публікація наукових статей у зарубіжних виданнях: «Nierównosci spoleczne a wzrost gospodarczy» (Польща), «Central European Business Review» (Чехія), «Baltic Journal of European studies» (Естонія).


Колектив кафедри. Зліва направо: асист. К. О. Никонюк, асп. Ю. О. Жулід-Христенко, к.е.н., доц. К. А. Лещенко, к.е.н., ст. викл. А. В. Чужиков, к.е.н., доц. С. І. Ткаченко, зав. каф., д.е.н., проф. В. І. Чужиков, к.е.н., доц. О. Й. Вінська, к.е.н., доц. А. О. Гончарова, к.е.н., доц. О. А. Федірко,
ст. лаб. Л. М. Шировенко

 

Ка­фед­ра іноземних мов І МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ


Шевченко
Ольга Леонідівна
Завідувач ка­фед­ри, канд. філол. наук, доцент

Ка­фед­ра іноземних мов і міжкультурної комунікації була заснована в 1992 р. одночасно з факультетом міжнародної економіки і права. Її завідувачем є к.ф.н., доц., заслужений працівник КНЕУ та заслужений працівник освіти України О. Л. Шевченко. Відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подякою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Петро Могила» та «За наукові та освітні досягнення».

За роки існування ка­фед­рою було підготовлено тисячі висококваліфікованих бакалаврів з міжнародної економіки, менеджменту і правознавства зі знанням англійської, французької та іспанської мов.

На ка­фед­рі працюють 42 викладачі англійської, французької, іспанської та латинської мов, зокрема десять кандидатів наук, 25 старших викладачів і сім викладачів. Педагоги ка­фед­ри викладають дисципліни бакалаврського та магістерського освітньо-кваліфікаційних рівнів, зокрема такі: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)», «Ділова іноземна мова (англійська, французька)», «Друга іноземна мова (англійська, французька, іспанська)», «Латинська мова», «Міжкультурна комунікація». Також вони готують аспірантів і здобувачів для проведення наукових досліджень та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, сприяють академічній мобільності студентів і аспірантів.

Ка­фед­ра забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний із характером їхньої майбутньої професійної діяльності та, відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи, передбачає формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні незалежного користувача (бакалаврському).

Головна мета діяльності ка­фед­ри полягає у забезпеченні особистісно-орієнтованої мовної підготовки студентів та аспірантів, спрямованої на формування навичок іншомовного професійного спілкування високої якості, а також на інтеграцію освітньої та наукової діяльності університету в світове академічне співтовариство.

Принципами розвитку ка­фед­ри є: безперервність професійного розвитку викладачів; застосування інноваційних форм навчання; викладання іноземної мови на міждисциплінарній інтегративній основі; забезпечення умов для мотивації студентів до вивчення іноземних мов; формування здатності до самостійного вдосконалення мовленнєвих навичок за допомогою мультимедійних ресурсів.

Викладачі ка­фед­ри використовують різноманітні методи та ­сучасні технології, які допомагають, з одного боку, охопити ширшу аудиторію в режимах онлайн та офлайн, а з іншого — індивідуалізувати навчальний процес. Так, в листопаді 2015 р. та січні 2016 р. відбулися презентації нового курсу з міжкультурної комунікації для магістрів усіх спеціальностей уні­верситету.

У жовтні 2015 р. ка­фед­рою розпочато викладання англійської мови дистанційно. Серед першокурсників є наші співвітчизники, які навчаються у США, Німеччині, Нідерландах, Китаї та Чеській Республіці. З метою ознайомлення зі славетною історією КНЕУ та сучасними здобутками для них було організовано відеоекскурсію університетським музеєм.


Обговорення програми інноваційного розвитку кафедри

Основні напрями наукової та освітньої діяльності:

– дослідження лінгвістичних, паралінгвістичних і прагматичних аспектів міжкультурної комунікації;

– пошук і реалізація інноваційних форм і методів навчання іноземної мови;

– розроблення та застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

Основні наукові, науково-методичні, навчальні, організаційні та виховні завдання ка­фед­ри:

– наукові дослідження у межах загальнофакультетської держбюджетної теми «Лінгвістичний компонент міжкультурної комунікації», зокрема за її розділом «Формування іншомовної комунікативної компетенції в умовах глобального кроскультурного середовища»;

– дослідницька робота в галузі методики викладання іноземних мов студентам-міжнародникам, зокрема вивчення проблем формування культури професійного спілкування засобами іноземної мови та формування світоглядних орієнтацій студентів у процесі вивчення іноземної мови;

– модернізація й удосконалення науково-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, на основі компетентнісного та діяльнісно-орієнтованого підходів, які передбачають навчання іноземної мови в атмосфері активної діяльності та використання кейс-методу, методу проектів, рольових ігор, «мозкового штурму» тощо;

– проведення спільних засідань секції мовних ка­фед­р факультету за визначеною тематикою, семінарів стосовно змісту та форми інновацій у вивченні та викладанні іноземних мов; застосування особистісно-орієнтованого підходу;

– вивчення та використання навчальних засобів і методик, які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях за такими напрямами: розроблення дистанційних курсів з дисциплін «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Французька мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова» та «Фахова іноземна мова»; створення ресурсної бази для використання SMARTBOARD, Інтернет-платформ та Інтернет-порталів для професійного розвитку викладачів; створення бази Інтернет-ресурсів для проведення аудиторних занять, а також самостійної та індивідуальної роботи студентів; участь у міжнародних та міжвишівських Інтернет-конференціях, вебінарах та інших мережевих проектах;

– дослідження конвергенції технологій навчання та форм організації навчальної діяльності студентів з метою забезпечення їх професійної соціалізації та формування компетенції та компетентностей навчання впродовж життя;

– створення та реалізація програм підвищення фахової майстерності та рівня знань з англійської мови професорсько-викладацького складу КНЕУ;

– розробка та впровадження мовного портфеля як інструмента, що стимулює розвиток умінь та навичок студентів навчатися впродовж життя, адекватно оцінювати свої навчальні здібності, встановлювати короткострокові та довгострокові цілі та відстежувати їх виконання.

– удосконалення керівництва науковою роботою студентів;

– підготовка та проведення Всеукраїнського етапу Олімпіади з французької мови для навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, у яких французька мова не є спеціальністю;

– організація всеукраїнських студентських круглих столів англійською та французькою мовами;

– покращення мовної підготовки аспірантів та здобувачів університету відповідно до європейських вимог;

– розроблення навчально-методичних матеріалів і білетів для вступних бакалаврських, магістерських та аспірантських екзаменів з іноземної мови (англійська, французька, іспанська);

– поліпшення системи поточного та підсумкового контролю знань студентів;

– виховна та профорієнтаційна робота зі студентами;

– міжнародна діяльність, зокрема сприяння роботі міжнародних організацій та асоціацій, членами яких є підрозділи універ­ситету;

– поглиблення довгострокових зв’язків з Європейською асоціацією докторських програм з менеджменту та бізнес-адміністрування (EDAMBA), зокрема активна участь у міжнародних конференціях, семінарах, літніх та зимових академіях, які щорічно проводяться під егідою асоціації; залучення кращих молодих науковців до участі в конкурсі на кращу дисертацію; надання можливості зразковим аспірантам навчатися на докторських програмах у європейських університетах-членах EDAMBA.

– проведення регулярних спільних студентських онлайн-конференцій і семінарів з університетами-партнерами (Redlands university, State University of New York at Potsdam (USA);

– організація обміну презентаціями між студентами різних країн і ВНЗ;

– залучення викладачів і фахівців з Великої Британії та США для проведення семінарів з методики викладання іноземної мови;

– розвиток довгострокових партнерських зв’язків з Дипломатичною академією України при МЗС України, ка­фед­рою лінгвокраїнознавства Інституту філософії КНУ ім. Т. Шевченка тощо для виконання спільних наукових досліджень у галузі методики викладання іноземних мов та міжкультурної ко­­мунікації;

– організація лекцій роботодавців в університеті та активізація системи зворотного зв’язку з ними через регулярне отримання відгуків і побажань щодо рівня володіння професійною іноземною мовою випускників університету.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. О. І. Циркун, к.пед.н., доц. Л. І. Чеботарьова, зав каф., к.ф.н., доц. О. Л. Шевченко,
к.пед.н., доц. О. В. Капустіна, доц. Т. О. Васильєва; другий ряд: доц. О. М. Ножовнік, ст. викл. І. А. Теплюк, ст. викл. І. В. Палесіка,
викл. О. М. Сабат, ст. лаб. О. В. Винокурцева, зав. каб. А. В. Дмітрива, викл. С. В. Гайдученко, технік А. А. Пензі, лаб. О. А. Кондратюк,
лаб. О. І. Якименко, викл. Л. С. Шпильківська

 

Ка­фед­ра німецької мови


ГАВРИШ
Михайло Михайлович
Завідувач ка­фед­ри, канд. філол. наук, доцент

Ка­фед­ра німецької мови створена в серпні 2001 р. Її завідувачем є к.ф.н., доц. М. М. Гавриш. Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила».

На ка­фед­рі працюють 16 викладачів, зокрема: шість кандидатів наук, шість доцентів, вісім старших викладачів і два викладачі. Ка­фед­ра німецької мови прагне забезпечувати найсприятливіші умови для німецькомовної підготовки майбутніх фахівців-економістів і бути університетським центром з нагромадження та поширення знань про німецьку мову, німецькомовні країни, їх розвиток, культурні надбання та традиції. Свою двоєдину місію вона вбачає в генеруванні та поширенні знань щодо можливостей ефективної організації навчального процесу з німецької мови та сприянні підготовці конкурентоспроможних і креативних фахівців, які володіють німецькомовною комунікативною компетенцією і можуть працювати у міжнародному середовищі.

Тому головна мета науково-освітньої роботи ка­фед­ри полягає у формуванні німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів — майбутніх фахівців-економістів. Пріоритетність саме такого підходу обумовлена прикладним, практичним характером викладацької роботи ка­фед­ри, яка не охоплює теоретичних дисциплін зі сфери німецької філології.

Наукова діяльність ка­фед­ри має чотири істотні аспекти. По-перше, йдеться про педагогіко-методичні дослідження, що створюють наукове підґрунтя для інтенсивної навчально-методичної роботи, спрямованої на потреби студента, урізноманітнення форм і методів організації практичних занять, впровадження новітніх технологій навчання. Результати цих наукових розвідок сприяють розробці сучасних навчальних продуктів — навчально-методичних посібників з німецької мови, що базуються на комунікативному, компетентнісному та міждисциплінарному принципах.

Другий напрям утворює проблематика міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції. Актуальність та практична цінність вивчення шляхів становлення та поглиблення міжкультурної компетенції є очевидною, адже в сучасному світі міжкультурний діалог став практично повсякденним явищем, що визначає розвиток усіх сфер людського буття. Цей фактор зумовив участь і місце ка­фед­ри в розробленні державної науково-дослідної теми факультету міжнародної економіки і менеджменту «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси». Спільно із ка­фед­рою іноземних мов та ка­фед­рою української мови та літератури ка­фед­ра німецької мови розробляє тематичний розділ «Проблеми та перспективи міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції». Висновки наукових пошуків у цій сфері також безпосередньо відбиваються на організації освітнього процесу з німецької мови і знайшли своє втілення, зокрема, у запровадженні курсу «Міжкультурна комунікація» як обов’язкової дисципліни у підготовці магістрів з міжнародної економіки.


Колектив кафедри обговорює використання навчальних комп’ютерних програм на практичних заняттях. Зліва направо: В. С. Капуш, Р. Д. Слободзян, О. П. Юцкевич, А. В. Капуш

Третій аспект формують дослідження у сфері німецької філології, які базуються на особистих дослідницьких інтересах науковців ка­фед­ри і стосуються, насамперед, питань німецької фонетики, лексикології, фразеології, перекладу, гендерної лінгвістики тощо. Результати цих наукових розвідок у спрощеній формі використовуються в навчальному процесі для оволодіння студентами навичками правильної вимови, при поясненні походження, розвитку та значення лексики економічного характеру, можливостей її адекватного перекладу українською мовою та особливостей лексико-граматичної побудови економічних текстів.

Четверта складова наукової роботи полягає в методологічному, мовному та фаховому сприянні студентам та аспірантам, які готують наукові доповіді, реферати тощо для участі в конференціях, олімпіадах, міжнародних конкурсах та відборах та ін. У цьому контексті традиційним стало проведення засідань німецькомовної секції «Актуальні виклики та перспективи розвитку України» в межах Щорічної наукової студентської конференції «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті».

Надбання науковців ка­фед­ри кожного року публікуються німецькою мовою в журналі «Germanistik in der Ukraine» («Германістика в Україні») та інших фахових лінгвістичних виданнях, а також оприлюднюються на численних міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема таких щорічних заходах, як «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград), «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог) або «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей» (Київ).

Про визнання наукового потенціалу ка­фед­ри німецької мови в лінгвістичних колах України свідчать такі факти:

– залучення до розроблення під загальним керівництвом представництва Інституту імені Гете «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (Київ, 2006 р.), яка була схвалена Міністерством освіти і науки України та отримала його рекомендаційний гриф;

– активна участь (починаючи з 2008 р.) у роботі фахової комісії з німецької мови Українського центру оцінювання якості освіти: регулярно в межах власного освітнього процесу ка­фед­ра проводить апробацію нових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови та делегує викладачів для їх перевірки;

– безпосередня участь у заснуванні Української спілки германістів вищої школи (2004) та робота (М. М. Гавриш, А. В. Капуш) у вищих органах управління цієї організації.

У навчальній роботі ка­фед­ра запроваджує методи викладання, які не тільки забезпечують глибоке оволодіння німецькою мовою, а й стимулюють незалежність мислення, суджень і дій у поєднанні з соціальними вміннями та соціальною відповідальністю. Це єдиний концептуальний комунікативний підхід, орієнтований на потреби міжнародних контактів. Він зміщує акцент в оволодінні знаннями з німецької мови на діалогічне мовлення ситуативного характеру, передбачає комплексне засвоєння в цілеспрямованих мовленнєвих актах фонетичних, лексичних і граматичних норм, стимулює висловлення студентами власних думок та аргументів, тобто спрямований на прищеплення студентам навичок усного та письмового мовлення, адекватного конкретній комунікативній ситуації.

Основні напрями навчально-методичної роботи ка­фед­ри:

– посилення інноваційного складника навчального процесу, зокрема шляхом спільного проведення практичних занять з колегами з Мовного інституту Університету м. Констанц (­Німеччина);

– розширення освітніх пропозицій, зокрема шляхом розроблення нового навчального курсу щодо проблем міжкультурного німецько-українського ділового спілкування;

– урізноманітнення форм самостійної роботи студентів, насамперед із залученням сучасних інформаційних технологій;

– розроблення та впровадження в навчальний процес з німецької мови власних навчальних комп’ютерних програм;

– поліпшення поточного та підсумкового контролю знань ­студентів;

– підготовка власних навчально-методичних матеріалів нового покоління, зокрема з використанням комп’ютерних тех­нологій;

– посилення виховного складника навчального процесу шляхом орієнтації студентів завдяки цілеспрямовано підібраним навчальним матеріалам на європейські цінності;

– щорічне проведення університетського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови;

– підвищення педагогічної майстерності викладацького складу, насамперед, завдяки співпраці з представництвами Інституту імені Гете, Німецької служби академічних обмінів, Мовним інститутом Університету м. Констанц, Українським центром оцінювання якості освіти та спілкою «Німецька мова».

Ефективність освітньої роботи ка­фед­ри підтверджує видання 18 навчальних посібників, 13 з яких отримали рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України, та створення двох навчальних інтерактивних програм з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права. Про правильність сформованої освітньої концепції свідчить і той факт, що протягом 2002–2013 рр. студенти ка­фед­ри щороку ставали переможцями (шість разів) або ж посідали ­другі-треті місця на всеукраїнських студентських олімпіадах з німецької мови.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. І. Г. Островська, к.пед.н., доц. Г. О. Копил, ст. викл. Н. Г. Приходько, зав. каф., к.ф.н., доц. М. М. Гавриш, к.ф.н., доц. Л. М. Курченко, ст. викл. О. М. Сапожникова; другий ряд: заст. зав. каф., к.ф.н., доц. А. В. Капуш, ст. лаб. Н. О. Вітвицька, к.ф.н., доц. О. П. Дмитренко, к.ф.н., доц. О. О. Гавриш, ст. викл. О. П. Юцкевич, ст. викл. В. І. Андрійко, ст. викл. Р. Д. Слободзян, ст. викл. В. С. Ковтун

 

Ка­фед­ра української мови та літератури


КОЗЛОВСЬКА
Лариса Степанівна
Завідувач ка­фед­ри, канд. філол. наук, доцент

Ка­фед­ра заснована в 1961 р. Сьогодні її очолює к.ф.н., доц. Л. С. Козловська. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

На ка­фед­рі працюють 20 викладачів: один доктор наук, вісім кандидатів наук, доцентів, п’ять старших викладачів і шість викладачів.

Місія ка­фед­ри полягає в підвищенні соціального престижу української мови як мови освіти та професійної діяльності; підготовці національно свідомого інтелектуала нового покоління; формуванні мовного іміджу фахівців з економіки та права, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

Основні напрями наукової та освітньої діяльності.

Підтримка мовного вектора функціонування дослідницького університету та прагнення створити наскрізну мовну навчальну траєкторію — це основи підготовленої ка­фед­рою української мови та літератури Програми інноваційного розвитку, яка у 2014 р. визнана однією з найкращих в університеті. Наукові дослідження викладачів репрезентують специфіку сучасного художнього дискурсу, зокрема аналіз концептів української лінгвокультури та мовотворчості українських письменників; особливості становлення та формування системи українських економічних термінів; представляють способи вдосконалення традиційних мовних стратегій міжкультурної комунікації та пошук інноваційних методик викладання мовних дисциплін у неспеціальному вищому навчальному закладі. В грудні 2015 р., у зв’язку із затвердженням нової комплексної наукової теми факультету — «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси», спільно з мовними ка­фед­рами був визначений новий аспект досліджень — розділ «Проблеми та перспективи розвитку міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції».

На ка­фед­рі від 2006 р. захищено чотири кандидатські (Т. Г. Яременко, І. А. Ярошевич, Н. Л. Краснопольська, Т. А. Кумейко) та докторську (І. А. Колеснікова) дисертації. Зразком конструктивної та творчої взаємодії викладачів став міжка­фед­ральний проект мовних ка­фед­р факультету (2014). Цей проект представляє можливості мовного моделювання професійної комунікації в економічному університеті. Традиційними впродовж двох років стали міжка­фед­ральні семінари для обміну науковим і методичним досвідом. Результат спільних зусиль колективів ка­фед­ри іноземних мов, німецької мови й української мови та літератури — Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти», вперше проведена в КНЕУ 5 березня 2015 р., на якій репрезентували власні дослідницькі доробки науковці України, Польщі, Чехії, Грузії, Білорусі, Болгарії та Узбекистану.


Викладачі кафедри обговорюють нову наукову публікацію

Ще одним актуальним напрямом наукової діяльності ка­фед­ри є активна співпраця з науково-дослідними інститутами КНЕУ. Виконуючи лінгвістичну експертизу відповідних лексикографічних і довідникових видань університету, фахівці-лінгвісти сприяють кодифікації мови сучасного економічного дискурсу в Україні.

Отримані результати досліджень свідчать про розвиток теоретичної лінгвістики, зокрема термінознавства та термінографії, лінгвостилістики, лінгвокультурології, лінгводидактики; дають змогу простежити динаміку лексичних змін, зафіксованих на сучасному етапі розвитку української літературної мови, сприяють посиленню ­антропоцентричних тенденцій у сучасному мовознавстві, зокрема в аналізі мовностилістичних засобів художнього, наукового, офіційно-ділового стилів та термінологічної норми, у вивченні специфіки побудови професійних економічних текстів.

Основні результати наукової роботи активно використані в навчальному процесі, зокрема, у викладанні курсів «Українська словесність», «Культура наукової мови», «Українська мова як іноземна», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Польська мова», «Сучасний риторичний канон», «Мовна культура сучасної бізнесової комунікації», «Практична риторика».


Презентація навчальної дисципліни «Польська мова». Керівник консульського відділу Посольства Республіки Польщі в Україні пан Рафал Вольські зі студентами II курсу факультету МЕіМ (17 вересня 2014 р.)

Інноваційною стала презентація нового навчального курсу польської мови (вересень 2014 р.), започатковані в КНЕУ Дні Польщі та спільні заходи ка­фед­ри і Посольства Республіки Польщі в Україні, Спілки поляків України, до яких завдяки зусиллям викладачів (Л. Бондарчук, Л. Єрмак) постійно залучені студенти вже двох факультетів університету. Підтримка такого міжкультурного вектора мовної освіти в університеті й нового напряму діяльності ка­фед­ри відбувається завдяки активізації українсько-польських комунікацій, реалізації спільних проектів (монографії, двосторонні майстер-класи, обмін студентами, викладацьке стажування: Варшава, Люб­лін, Краків).

Реалізація наукового змісту досліджень колективу ка­фед­ри потребує постійного оновлення методичного забезпечення навчального процесу, тобто створення нових підручників, посібників, дидактичного матеріалу, використання мультимедійних засобів, оскільки компетентнісний підхід вимагає, щоб сучасні навчальні засоби виконували не тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції. За останні десять років вийшло друком 16 навчальних посібників, мовних тренінгів, практикумів, які охоплюють усі напрями освітньої діяльності. Відповіддю на актуальні питання викладачів і студентів щодо мовного складника наукової та ділової комунікації в університеті стало довідкове видання «Говоримо і пишемо правильно. Порадник з вимови, правопису і слововживання» (2011).

Завдання ка­фед­ри в університеті — сформувати толерантну мовну особистість, яка вільно володіє лінгвокультурною та комунікативною компетенціями, уміє долати бар’єри міжкультурного спілкування. Ці вміння є невід’ємним, органічним складником освіченості фахівця будь-якого профілю, запорукою його успішної професійної діяльності та дієвим засобом підтримки престижності української мови в сучасному мультимовному глобальному світі.


Колектив кафедри. Зліва направо: технік А. Ю. Заінчуковська, к.ф.н., доц. С. І. Терещенко, ст. викл. І. І. Козловець, к.ф.н., доц. Н. І. Лісняк,
викл. І. С. Тамразян, к.ф.н., ст. викл. Т. А. Кумейко, к.ф.н., доц. В. Р. Товстенко, викл. Н. С. Павловська, к.ф.н., доц. Н. Л. Краснопольська,
д.ф.н., проф. І. А. Колеснікова, ст. викл. С. А. Чезганов, зав. каф., к.ф.н., доц. Л. С. Козловська, к.ф.н., доц. І. А. Ярошевич, к.ф.н., доц. Т. Г. Яременко, к.ф.н., доц. Л. М. Бондарчук, викл. Т. А. Подгурська, ст. викл. Н. Ф. Кривич, викл. І. В. Бедько

 


Факультет маркетингу   |   Зміст   |   Юридичний факультет