Березівський
Петро Степанович

Декан економічного факультету

Завідувач кафедри менеджменту організацій
імені професора Євгена Храпливого,
доктор економічних наук, професор

Н ародився 11 березня 1951 р. у с. Білоголови Зборівського району Тернопільської області. У 1966 р. вступив до Кременецького сільськогосподарського технікуму, який закінчив у 1970 р. за спеціальністю «Агрономія». З 1970 до 1972 р. проходив службу у лавах Радянської армії. Протягом 1972–1977 рр. навчався на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту, який закінчив із відзнакою, здобувши фах «Економіка і організація сільського господарства». З 1977 до 1989 р. — асистент кафедри організації виробництва Львівського сільськогосподарського інституту. В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Продуктивність праці в молочному скотарстві і резерви її підвищення в умовах індустріалізації» (науковий керівник — д. е. н., професор В. Павчак). У 1990 р. Петру Степановичу присвоєно вчене звання доцента кафедри організації виробництва в сільськогосподарських підприємствах. У 1998 р. П. С. Березівський захистив докторську дисертацію «Ефективність виробництва і функціонування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні» (науковий консультант — д. е. н., старший науковий співробітник В. Криворучко).
Упродовж 1993–2003 рр. був заступником декана економічного факультету, з 2000 р. — завідувачем кафедри менеджменту організацій ім. Є. Храпливого, з 2003 р. — деканом економічного факультету.
Завдяки організаторським здібностям, комунікабельності, цілеспрямованості й послідовній роботі Петра Степановича відбулося розширення факультету. Йому вдалося згуртувати навколо себе колектив кваліфікованих енергійних працівників, здатних вирішувати найскладніші проблеми у сфері аграрної науки й освіти.
Під керівництвом П. С. Березівського у 2005 р. було виконано бюджетну тему економічного факультету «Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК», у 2006–2010 рр. — комплекс досліджень за бюджетною темою «Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України». Він є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», членом спеціалізованої вченої ради зі захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Управління проектами та програмами» у Львівському національному аграрному університеті, головним редактором наукового журналу «Аграрна економіка».
Основними напрямами наукових досліджень П. С. Березівського є: обґрунтування шляхів удосконалення організації виробництва продукції скотарства; поліпшення методики визначення економічної ефективності продукції скотарства і системи показників для її оцінки; обґрунтування основних напрямів удосконалення економічних взаємовідносин виробників продукції скотарства з підприємствами переробки й агросервісу; системи внутрішньогосподарських виробничих відносин; проблеми ефективності виробництва і формування ринку продукції скотарства; реформування економіки і регулювальна роль держави в умовах ринкової економіки; проблеми розвитку приватного сектору АПК; економічні моделі аграрного виробництва в пореформений період.
Петро Степанович — автор 370 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 16 монографій, 12 навчальних посібників і підручників. Він брав участь у розробці низки концепцій і програм розвитку аграрного виробництва на регіональному і локальному рівнях. Під його науковим керівництвом захищено дев’ять кандидатських дисертацій, працює два докторанти.

Економічний факультет

Після Другої світової війни у Львові не залишилося місцевих учених, здатних розвивати власні економічні школи аграрного профілю, тому виникла гостра необхідність підготовки фахівців цього напряму. Економічний факультет у складі Львівського сільськогосподарського інституту відкритий на підставі наказу міністра вищої освіти СРСР від 15 травня 1951 р. На момент формування факультету функціонувала лише одна кафедра економічного спрямування — економіки й організації сільськогосподарського виробництва, яку очолював доцент В. С. Старостін. Він і став першим деканом факультету. На кафедрі тоді працювало всього п’ятеро викладачів-економістів, зокрема й к. е. н., доц. В. Ф. Третяков. Саме Володимир Феодосійович зробив вагомий внесок у розвиток регіональної аграрної науки. Він підготував 23 кандидатів економічних наук і став фундатором школи економістів-аграрників.
Перший набір студентів на факультет склав 50 осіб. У 1953 р. на перший курс вже зарахували 75, а у 1955 р. — 175 осіб на денне навчання і 100 — на заочне. Із часом розпочалася підготовка фахівців бухгалтерського обліку в сільському господарстві з планом набору 100 осіб на денне навчання і 15 — на заочне.

Студенти першого набору економічного
факультету на практиці, 1952 р.
У 1954 р. кафедра економіки й організації сільськогосподарського виробництва поділялася на дві — кафедру економіки сільського господарства на чолі з доцентом В. Ф. Третяковим і кафедру організації сільськогосподарського виробництва, якою завідував доцент В. С. Старостін. У 1958 р. створено кафедру статистики і бухгалтерського обліку, яку очолив к. е. н., доц. П. М. Радченко, а в 1969 р. — кафедру економіко-математичних методів і вирахувальної техніки, завідувачем якої став к. е. н., доц. В. Г. Галанець. У 1971 р. її розділено на кафедри: управління і наукової організації праці (к. е. н., доц. В. Г. Галанець) та економічної кібернетики (к. е. н., доц. З. С. Кадюк). Цього ж року з кафедри статистики і бухгалтерського обліку виділили кафедру бухгалтерського обліку (к. е. н., доц. І. Ф. Рашковський). До факультету була приєднана кафедра іноземних мов (к. філол. н., доц. О. О. Шейкіна).
Деканами факультету в різні періоди були талановиті педагоги і науковці: доц. В. С. Старостін (1951–1954), доц. І. Б. Борсоєв (1954–1957), доц. В. Г. Галанець (1957–1964), доц. М. А. Швайка (1964–1965), доц. П. Г. Чайківський (1965–1968), доц. П. А. Власюк (1968–1970), доц. М. А. Голик (1970– 1971), доц. В. К. Здоровик (1971–1978), доц. М. Лізунков (1978–1983), проф. В. Г. Галанець (1983–1988), доц. М. І. Андрушко (1988–1993), проф. П. М. Гарасим (1993–2003). Нині факультет очолює д. е. н., професор П. С. Березівський.

Робота Державної екзаменаційної комісії,
головує д. е. н., професор Р. І. Тринько, 1982 р.
Із часом факультет розвивався і розширювався. У 1994 р. створено кафедру зовнішньоекономічних відносин, яку пізніше перейменовано на кафедру зовнішньоекономічної і маркетингової діяльності (завідувач — к. е. н., доц. М. І. Андрушко), у 1999 р. — кафедру фінансів і кредиту (к. е. н., проф. С. М. Онисько), у 2001 р. — кафедру правознавства (к. е. н., проф. Ю. Е. Губені).
Провідними ученими факультету сьогодні є доктори економічних наук, професори Г. В. Черевко, П. С. Березівський, Ю. Е. Губені, В. Г. Галанець, В. В. Липчук, В. Г. Поплавський, О. А. Біттер, С. М. Онисько, І. Г. Костирко, К. В. Васьківська.
Економісти-аграрники брали активну участь у становленні й розвитку університету: ректорами навчального закладу були В. Ф. Третяков і Р. І. Тринько, проректорами — Т. Д. Телішевський, В. Г. Галанець, Р. І. Тринько, Ю. Р. Колесніков, П. М. Радченко, П. Г. Чайківський. Зараз ці традиції продовжуються: тривалий час на посаді проректора з наукової роботи працював к. е. н., проф. Г. В. Черевко, проректором із науково-педагогічної роботи та заочної освіти є к. е. н., проф. С. М. Онисько, директором Інституту післядипломного навчання — к. е. н., доцент М. І. Андрушко.

Склад деканату економічного факультету. Зліва направо:
секретар О. З. Сінкевич, секретар Р. М. Кіндрачук, к. е. н., доц.,
заступник з навчальної роботи І. Є. Іваницький, к. е. н., доц.,
заступник з наукової роботи Г. В. Сиротюк, д. е. н., проф.,
декан факультету П. С. Березівський, к. е. н., доц.,
заступник з навчальної роботи І. М. Тофан, к. е. н., доц.,
заступник з виховної роботи Л. Б. Гнатишин, методист
Г. І. Уханич, к. е. н., доц., заступник із практичної підготовки
І. В. Вороний, методист З. В. Лита
Економічний факультет постійно вирішував наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання. На кожному етапі своєї діяльності він виконував помітну роль у житті університету, виступаючи провідним науковим та навчально-методичним осередком у галузі аграрної економіки та економічної науки в цілому. Випускники факультету здатні пропонувати нові рішення і будувати життя країни на нових засадах. До цього спонукає і необхідність інтеграції України в європейську та світову спільноти. Для реалізації цієї ідеї навчальний процес на факультеті організовано за вимогами кредитно-модульної системи навчання. Протягом десятиліть тут сформувалася висока викладацька культура, демократизм і гуманізація взаємин між студентами і педагогами.
Із метою підвищення якості підготовки спеціалістів створено навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять економічний факультет університету, Горохівський, Вишнянський, Стрийський, Тлумацький та Івано-Франківський коледжі. Це дає можливість зараховувати на навчання в університет за скороченим терміном випускників цих освітніх закладів, а також інших коледжів, які мають погоджені з факультетом навчальні плани.

БОРСОЄВ
Ілля Бузинаєвич
Декан (1954–1957),
доцент

СТАРОСТІН
Василь Степанович
Декан (1951–1954),
доцент
Найпомітнішими рисами розвитку економічного факультету на зламі тисячоліть стали ґрунтовні наукові дослідження, індивідуалізація та інтелектуалізація навчального процесу, відродження традицій університетської культури. Нині економічний факультет Львівського національного аграрного університету — провідний в Україні з підготовки економістів вищої кваліфікації. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» із таких напрямів та спеціальностей: «Менеджмент», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Менеджмент ЗЕД». Колектив економічного факультету активно запроваджує принципи Болонського процесу, що дає реальну можливість Україні отримати рівноправний статус у європейському освітньому просторі.
В університеті постійно вдосконалюють навчальні плани, публікують новітні підручники, впроваджують інтерактивні технології у навчальний процес. Із метою наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів на факультеті запроваджено європейську систему кредитів ECTS, збільшено кількість предметів для вільного вибору студента; вдосконалено зміст навчального процесу та введено нові навчальні дисципліни; змінено співвідношення між аудиторними заняттями; запроваджено новітні форми викладання навчальних дисциплін; розширено сфери застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі; запроваджено нову систему оцінювання знань студентів; удосконалено систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін; покращено якість виконання випускних кваліфікаційних робіт.

ШВАЙКА
Михайло Андрійович
Декан (1964–1965),
доцент


ГАЛАНЕЦЬ
Василь Григорович
Декан (1957–1964,
1983– 1988),
професор
Висококваліфіковані викладачі працюють над постійним розширенням та збільшенням кількості кафедр. Зараз на факультеті 182 викладачі, із них 11 докторів наук, професорів, 90 кандидатів наук, доцентів. На денній формі навчається близько 1600 студентів усіх спеціальностей. Факультет найбільший у структурі університету та представлений дев’ятьма кафедрами: економічної теорії; бухгалтерського обліку і аудиту; фінансів і кредиту; інформаційних систем і технологій; статистики і аналізу; менеджменту організацій; економіки підприємства; міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; права і підприємництва. Крім того, факультет має шість навчально-методичних кабінетів на кафедрах фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку й аудиту, менеджменту організацій, економіки підприємства, права і підприємництва, міжнародної економіки і менеджменту ЗЕД та дев’ять комп’ютерних класів.
Вимоги сьогодення зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців із ґрунтовною фундаментальною економічною підготовкою, здатних здійснювати наукові дослідження, використовуючи інноваційні підходи. Цьому сприяє науково-дослідна робота студентів факультету, яка поглиблює їхні знання з навчальних дисциплін, дозволяє використовувати отримані результати у курсовому та дипломному проектуванні, презентувати їх на наукових конференціях та конкурсах. Десятки студентів економічного факультету заявили про себе ґрунтовними дослідженнями та розробками. На кожній кафедрі діють наукові гуртки. Студенти факультету беруть активну участь і здобувають призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових і дипломних робіт, олімпіадах, у стипендіальних програмах.

ВЛАСЮК
Петро Ананійович
Декан (1968–1970),
доцент

ЧАЙКІВСЬКИЙ
Петро Гілярович
Декан (1965–1968),
доцент
Підготовка висококваліфікованих фахівців із кожної спеціальності передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою ведення бізнесу завдяки розробленій та запровадженій на факультеті системі практичної підготовки студентів. Вона складається з виробничої практики бакалаврів і спеціалістів та комплексної науково-педагогічної практики (стажування) магістрів і дозволяє не лише закріпити теоретичні знання фахівців різних кваліфікаційних рівнів, а й набути необхідних для професійного зростання навичок прийняття самостійних управлінських рішень. Для практичної підготовки студентів використовується матеріально-технічна база університету, а стажування майбутні фахівці проходять в управліннях агропромислового розвитку, філіях кафедр, на сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, де ознайомлюються з особливостями організації та обліку сучасного аграрного виробництва. Частина студентів факультету проходить практику у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії.
На факультеті зосереджений великий науковий потенціал. Основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами». Також активно працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Основний науковий напрям — «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села». Щороку виходить фаховий збірник «Вісник ЛНАУ: Економіка АПК», в якому публікуют праці викладачів, аспірантів. Учені, які вивчають економіку сільського господарства, оприлюднюють висновки своїх наукових надбань у науково-практичному журналі «Аграрна економіка», видання якого започаткував економічний факультет. Результати наукових досліджень широко впроваджуються у навчальний процес як спецкурси з актуальних економічних проблем. За останні п’ять років викладачі факультету видали десять підручників, 35 монографій та 75 навчальних посібників, опублікували більше 1000 наукових статей. Захищено три докторські та 33 кандидатські дисертації.

ЗДОРОВИК Василь
Костянтинович
Декан (1971–1978),
доцент

ГОЛИК
Мирослав Антонович
Декан (1970–1971),
доцент
Велику увагу приділено розширенню міжнародної наукової співпраці. Загальновизнаним є доробок факультету у здійсненні наукових досліджень спільно з МФ «Відродження», RSS-фундацією, відповідними кафедрами і відділами Чеського аграрного університету, Рільничої академії в Жешуві, Варшавської вищої школи бізнесу, Рільничої академії у Кракові, Вищої школи бізнесу в Кельце, відділом міжнародних програм Державного університету штату Пенсильванія (США). Постійними партнерами є аграрні університети Києва, Херсона, Житомира, Миколаєва, Харкова, Луцька.
Основне завдання факультету — підготовка всебічно розвинутих висококваліфікованих спеціалістів, виховання у студентів дисциплінованості, відповідного ставлення до обов’язків, високих моральних якостей та патріотизму. Постійно організовуються тематичні вечори, конкурси, походи до театрів і музеїв. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі», фестивалі художньої творчості «Студентська весна», конкурсах «Нові таланти університету», «Особливості аграрного кохання». Факультет пишається власними творчими колективами: хоровою капелою «Відлуння гір», ансамблем народного танцю «Дивограй», ансамблем сучасного танцю, командою КВК «Економікс». Студентське самоврядування відновило видання факультетської газети «Економік таймс».

АНДРУШКО
Манолій Іванович
Декан (1988–1993),
доцент

ЛІЗУНКОВ
Євгеній Михайлович
Декан (1978–1983),
доцент
Помітне місце у виховній діяльності факультету належить фізичній підготовці й спорту. Про це свідчать досягнення студентів: О. Голодюка, В. Бідловського (гравців молодіжної збірної України з футболу); А. Ткачука, Ю. Габовди, А. Луцика (гравців ФК «Карпати»); І. Білого (ФК «Львів»); Р. Ястремського (члена молодіжної збірної України з біатлону, призера молодіжної першості України). Викладачі факультету є постійними членами збірних команд університету з волейболу, міні-футболу, настільного тенісу та беруть участь у Всеукраїнській спартакіаді аграрних навчальних закладів «Здоров’я».
Гордістю факультету є випускники, які досягли найвищого рівня професійного та громадського визнання: видатні вчені, викладачі, провідні спеціалісти й дослідники, депутати Верховної Ради України, працівники міністерств та урядових структур, знані громадські діячі, посадовці, підприємці, економісти, бухгалтери. Серед випускників факультету — заступник міністра аграрної політики Іван Микитович Демчак, народний депутат Катерина Тимофіївна Ващук, начальник КРУ міста Києва Михайло Іванович Диба.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ГАРАСИМ
Петро Миколайович
Декан (1993–2003),
професор
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту — провідна у підготовці висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Облік і аудит» за денною та заочною формами навчання.
Як окремий структурний підрозділ кафедра створена у складі економічного факультету в січні 1971 р. шляхом поділу кафедри бухгалтерського обліку і статистики. З 1994 р. — кафедра бухгалтерського обліку і фінансів, а з 1999 р. — бухгалтерського обліку і аудиту.
Засновниками кафедри були: к. е. н., доц. І. Ф. Рашковський, к. е. н., доц. М. М. Дзядик, к. е. н., доц. М. М. Прийма, ст. викл. І. М. Шуль, ст. викл. Г. П. Обушний, к. е. н., доц. Ю. Й. Герівська, асистент Н. Й. Михальчук, асистент О. І. Кожан, ст. лаборант Л. С. Ступак.
Першим завідувачем кафедри був Іван Феоктистович Рашковський. У 1976–1979 рр. кафедрою керувала к. е. н., доц. Юлія Йосипівна Герівська. Наступними завідувачами були к. е. н., доц. Микола Іванович Тофан, к. е. н., доц. Микола Іванович Должанський, к. е. н., доц. Мирон Миронович Прийма. У 1991 р. кафедру очолив доцент Михайло Іванович Кухарський. З 1997 р. колектив кафедри плідно працював під керівництвом д. е. н., проф. Петра Миколайовича Гарасима. Саме в цей час сформувався основний склад кафедри.
З 2005 р. колективом керує д. е. н., проф., заслужений економіст України Ігор Григорович Костирко — людина з великим практичним досвідом у галузі управління, якій притаманне глибоке розуміння проблем обліку й аудиту в галузі сільськогосподарського виробництва.
Сьогодні навчальний, науковий та виховний процес забезпечує такий склад кафедри: І. Г. Костирко — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри; Р. П. Андрушко — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи; Г. В. Сиротюк — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи; М. П. Дмитерко — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з виховної роботи; М. І. Кухарський — доцент; О. В. Лиса — кандидат технічних наук, доцент; Л. Б. Гнатишин — кандидат економічних наук, доцент; З. П. Гулик — кандидат економічних наук, в. о. доцента; Л. П. Петришин — кандидат економічних наук, в. о. доцента; В. М. Хомка — в. о. доцента; Н. М. Жидовська — к. е. н., старший викладач; старші викладачі М. Я. Каспрук, Л. О. Любас, Н. Є. Ціцька, І. Я. Салука, О. І. Маленька, О. С. Прокопишин; Г. В. Батюк — старший викладач, зав. методичного кабінету; асистенти Г. В. Брик, Т. Д. Гром’як, Х. І. Івашків, В. В. Скупейко, Т. І. Мельник, Є. В. Савченко; старший лаборант С. П. Марків; лаборант О. М. Яремко.

На урочистій посвяті у студенти
першокурсників економічного факультету
На кафедрі викладають дисципліни, що є базовими в системній підготовці фахівців спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства»: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Облік у банківських установах», «Облік у фермерських господарствах», «Облік у малих підприємствах», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Контроль і ревізія в АПК», «Організація обліку», «Звітність підприємств», «Податковий облік», «Судово-бухгалтерська експертиза».
За вагомий внесок у забезпечення розвитку професій бухгалтера та фінансиста в галузях агропромислового виробництва та з нагоди ювілею колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту за дорученням голови Ради Федерації П. Т. Саблука було нагороджено похвальною грамотою, нагрудним знаком у вигляді логотипу Федерації та цінними виданнями.
Колектив кафедри має вагомі напрацювання та здобутки:
– розроблено галузеві методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва;

Випускники економічного факультету, 2009 р.
– проведено розрахунки з обґрунтування раціональних типів фермерських господарств та сформовано рекомендації щодо організації системи обліку виробничо-господарської діяльності селянських (фермерських) господарств;
– вдосконалено положення з ведення обліку під час внутрішньогосподарської оренди;
– розроблено практичні рекомендації з організації облікової та фінансової роботи.
Виховна робота має на меті підготовку всебічно розвинених, висококваліфікованих спеціалістів сільськогосподарського виробництва економічного профілю, а також прищеплення молоді відповідального ставлення до навчання, працелюбності, високої моральності, патріотизму як важливих рис ментальності української нації. Для цього розроблено плани виховних і культурно-масових заходів (екскурсії, зустрічі з відомими людьми, походи в театри).
Перспективи кафедри:

У лабораторії обчислювальної техніки, 1976 р.
– узагальнення досвіду кафедри в організації і проведенні інтернет-олімпіад та його запровадження у навчальний процес;
– внесення змін в організацію інтернет-олімпіад, проведення їх у режимі он-лайн;
– підвищення рівня навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладають для студентів спеціальності «Облік і аудит», підготовка підручників і посібників;
– створення у методичному кабінеті інформаційної бази, в якій були б сконцентровані матеріали для проведення економічних досліджень;
– збільшення фонду спеціальної та нормативної літератури у методичному кабінеті, обладнання аудиторії сучасною відеодемонстраційною системою для читання лекцій, проведення круглих столів, засідань студентського наукового гуртка;
– залучення студентів-гуртківців до кафедральних досліджень (проведення соціологічних досліджень, обробка інформації тощо);
– оновлення і формування каталогу баз проходження виробничих практик студентами факультету;
– збільшення кількості дипломних робіт, виконаних на основі реальних об’єктів із застосуванням сучасних методів дослідження та ЕОМ;

Випускник економічного факультету, двічі
Герой Соціалістичної Праці В. Плютинський
– збільшення кількості наукових публікацій, видання монографій, участі у конференціях та симпозіумах, активізація роботи над докторськими дисертаційними дослідженнями;
– підвищення ефективності відкритого навчального процесу як школи педагогічної майстерності;
– збільшення кількості філіалів кафедри факультету на виробництві та вдосконалення методики проведення занять в умовах виробництва;
– оновлення переліку дисциплін з метою розширення сфери працевлаштування випускників;
– покращення практичної підготовки студентів за рахунок розвитку власних баз практик;
– організація відкритих виховних заходів, творчих вечорів, зустрічей із видатними людьми, тематичних бесід.

Кафедра економіки підприємства
У зв’язку з гострою потребою сільського господарства у фахівцях-економістах, у 1954 р. у Львівському сільськогосподарському інституті було створено кафедру економіки сільського господарства. Засновником і першим її завідувачем став директор інституту, кандидат економічних наук, доцент Володимир Федосійович Третяков, який очолював її до 1970 р. При кафедрі у 1955 р. створено навчальний кабінет з економіки сільського господарства, яким завідував Г. В. Корж. У цей час тут працювали доцент, двоє старших викладачів, четверо асистентів, асистент-погодинник, завідувач кабінету, старший лаборант. На момент створення кафедри тут викладали такі дисципліни: «Економіка сільського господарства», «Статистика і аналіз сільськогосподарського виробництва», «Радянське право», «Світове сільське господарство», «Економічна географія».
На посаді завідувача кафедри у різні періоди працювали: доц. В. Ф. Третяков (1954–1970), проф. В. А. Павчак (1971–1988), доц. В. Г. Поплавський (1988–1989), доцент Є. М. Лізунков (1990–1995). Із 1995 р. колектив очолює професор Г. В. Черевко. На кафедрі працює двоє професорів, докторів економічних наук, дев’ятеро кандидатів економічних наук, з яких п’ятеро мають звання доцента, та четверо асистентів.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Зліва направо:
к. т. н., доц. О. В. Лиса, к. е. н., в. о. доц. В. М. Хомка, старший
лаборант С. П. Марків, к. е. н., ст. викл. О. І. Малецька, ст. викл.
М. Я. Каспрук, к. е. н., в. о. доц. З. П. Гулик, к. е. н., доц.
Л. Б. Гнатишин, ст. викл. Н. Є. Ціцька, д. е. н., проф., зав. кафедри
І. Г. Костирко, к. е. н., доц. М. П. Дмитерко, ст. викл. І. Я. Салука,
к. е. н., доц. Г. В. Сиротюк, ст. викл. Л. О. Любас,
доц. М. І. Кухарський, ст. викл. О. С. Прокопишин, к. е. н., в. о. доц.
Л. П. Петришин, к. е. н., ст. викл. Н. М. Жидовська,
к. е. н., доц. Р. П. Андрушко, асистент Р. П. Хірівський,
лаборант О. М. Яремко
Викладачі кафедри плідно працюють над виданням навчально-методичної літератури, забезпечуючи навчання методичними розробками з лабораторних і практичних завдань відповідно до програм таких дисциплін: «Обґрунтування господарських рішень», «Державне регулювання економіки», «Економіка АПК», «Економіка підприємства», «Регіональна економіка і розміщення продуктивних сил», «Ціноутворення», «Реформування АПК», «Інвестування», «Економіка природокористування», «Економіка і організація агробізнесу», «Економічні відносини в АПК», «Ціна і оцінка нерухомості», «Потенціал підприємства», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Стратегія підприємства», «Економічні розрахунки в інженерній діяльності» та ін. Всього на кафедрі викладають 26 навчальних дисциплін.
У 1982 р. у видавництві «Вища школа» вийшов у світ один із перших українськомовних підручників з економіки сільського господарства за участю і редакцією професора В. А. Павчака. Серед авторів — доцент кафедри В. Г. Поплавський. У 1990 р. надруковано і друге видання цього підручника.
У 1995 р. професори Г. В. Черевко і М. І. Яцків підготували і видали підручник «Економіка природокористування». У 2006 р. професор Г. В. Черевко видав підручник «Державне регулювання економіки в АПК», а у 2008 р. — навчальний посібник «Інтелектуальна власність». У 2010 році за загальною редакцією професора Г. В. Черевка вийшов підручник «Економіка підприємства», авторами якого стали професор Ф. В. Горбонос, доцент Н. Ф. Павленчик та А. О. Павленчик. Всього провідні викладачі кафедри підготували сім підручників та 12 посібників.

Секційне засідання Міжнародної науково-практичної
конференції «Обліково-аналітичне забезпечення
розвитку сільського господарства і села», 2008 р.
Зліва направо: зав. кафедри, проф. І. Г. Костирко;
представник федерації аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України; перший заступник
голови ради федерації аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України В. М. Жук; д.е.н.,
професор Тернопільського національного
економічного університету П. Я. Хомин
На кафедрі діє магістратура, аспірантура, докторантура з економіки АПК. Науковими керівниками аспірантів у різні роки були кандидат економічних наук, професор В. Ф. Третяков (1954–1970) та професор В. А. Павчак (1970–1988). Нині керівництво підготовкою кандидатів та докторів наук здійснюють доктор економічних наук, професор Г. В. Черевко (з 1995 р.) та доктор економічних наук, професор В. Г. Поплавський (з 2000 р.). За час існування кафедри захищено 55 кандидатських та шість докторських дисертацій: В. Ф. Третяков (1970), В. А. Павчак (1971), В. Г. Поплавський (1994), Г. В. Черевко (1995), К. В. Васьківська (2004), Ф. В. Горбонос (2005).
Головним напрямом наукової роботи колективу кафедри до 1971 р. була тема «Проблеми вдосконалення, розміщення і спеціалізації сільського господарства в західних областях України» (керівник — В. Ф. Третяков).
У 1970–1980 рр. колектив кафедри працював над проблемами підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах його інтенсифікації.
Упродовж 1990–1999 рр. у зв’язку із реформуванням сільського господарства України, розвитком процесів роздержавлення і приватизації колектив кафедри плідно працював над науково-дослідною темою «Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах розвитку нових форм господарювання та ринкової економіки». За госпугодою спільно з відділом науки Міністерства сільського господарства і продовольства України розроблено «Рекомендації для створення нових організаційно-виробничих структур на базі сільськогосподарських підприємств і системи їх взаємовідносин на перспективу». Над укладанням рекомендацій активно працювали доценти Є. М. Лізунков (науковий керівник), Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, М. О. Білик, старший викладач І. В. Щербата. За результатами цього дослідження написано три брошури з проблем розвитку кооперації у сільському господарстві України та подано низку статей у наукові журнали й газети.
Сьогодні науковці кафедри завершили роботу над держбюджетною темою з удосконалення системи економічних зв’язків в АПК та покращення механізму підвищення ефективності агропромислового виробництва. Кафедра працює над темою «Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів та конкурентоспроможності аграрних підприємств як складова зрівноваженого розвитку сільських регіонів» (керівник — професор Г. В. Черевко).
Щорічно за результатами досліджень викладачі кафедри публікують 30–40 статей у наукових журналах і збірниках. У доробку колективу 17 монографій.

Колектив кафедри економіки підприємства.
Зліва направо: к. е. н., доц. І. В. Щербата, к. е. н., в. о. доц.
І. В. Черевко,к. е. н., ст. викл. С. Ф. Яців, к. е. н., ст. викл.
Г. І. Шимечко, к. е. н., ст. викл. Н. І. Василенька, к. е. н., доц.
І. С. Гавука, д. е. н., проф., зав. кафедри Г. В. Черевко,
аситент К. М. Руліцька, к. е. н., в. о. доц. Н. Ф. Павленчик,
к. е. н., доц. З. П. Березівський, д. е. н., проф. В. Г. Поплавський,
старший лаборант М. К. Жукова, зав. методичним кабінетом
Л. В. Голодович, аситент О. І. Шавалюк,
асистент І. М Дроздяк, к. е. н., доц. Г. Б. Іваницька
Кафедра постійно надає практичну допомогу сільськогосподарському виробництву. Неодноразово викладачі долучалися до розробки прогнозів, планів і рекомендацій щодо розвитку сільського господарства у Львівській області й Західному регіоні України. Розроблено «Концепцію розвитку сільського господарства Західного регіону України»; рекомендації щодо методики створення фермерських і кооперативних господарств в умовах приватизації сільськогосподарських підприємств, їх розмірів, типів спеціалізації для різних природних економічних зон Львівської області; систему рекомендацій щодо створення і характеру функціонування кооперативних структур у сільському господарстві України (принципи побудови виробничої діяльності, їх територіальні й виробничі форми). Розроблено і передано Міністерству аграрної політики та продовольства України систему зразкових статутів фермерських кооперативних господарств та їх районних, обласних, регіональних спілок і об’єднань.
На кафедрі працює студентський науковий гурток «Економіст», де щорічно займається 30–40 студентів, які неодноразово ставали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових і дипломних робіт, із предметних олімпіад та міжнародних конференцій і форумів.

Кафедра економічної теорії

За порадою до досвідченого колеги —
доцента В. К. Здоровика
Кафедру економічної теорії створено у 1947 р. Її завідувачами були: доцент Р. К. Кадюк (1947–1952), доцент О. Н. Савчук (1953–1958), доцент П. X. Тугай (1959–1966), професор С. Д. Дзюбик (1966–1973), професор М. М. Павлишенко (1974–2004), професор Ф. В. Горбонос (2004– 2009). З 2009 по 2011 р. виконував обов’язки завідувача к. е. н. А. О. Линдюк. З 2011 р. кафедру очолює к. е. н., в. о. доцента І. О. Корчинський. До 1991 р. кафедра була загальноінститутським підрозділом, а з 1992 р. увійшла до складу економічного факультету.
Великий внесок у становлення і розвиток кафедри зробили професори В. А. Павчак, Ф. Т. Землянський, С. Д. Дзюбик, М. М. Павлишенко, Ф. В. Горбонос, доценти В. С. Медведєв, Д. Д. Бойко, Д. Ю. Бекало, В. К. Здоровик, Г. В. Стричак, Н. М. Кукурік, І. І. Топішко, Л. А. Грищук та інші.
Колектив проводив наукові дослідження у таких напрямах: теоретичні основи розвитку сільськогосподарського виробництва і підвищення життєвого рівня селян (В. А. Павчак), обґрунтування необхідності розвитку ринку засобів виробництва (С. Д. Дзюбик), обґрунтування суті й механізму функціонування грошової системи в Україні (М. А. Швайка), розвиток підсобних промислів у західних областях України (Ф. Т. Землянський), обґрунтування об’єктивної необхідності товарних відносин при соціалізмі та суть госпрозрахунку як підсистеми товарних відносин (М. М. Павлишенко), розробка механізму використання економічних законів на мікроекономічному рівні (В. К. Здоровик), розробка механізму стимулювання праці в умовах ринкової економіки (І. І. Топішко).
За роки існування кафедри захищено 38 кандидатських і п’ять докторських дисертацій (Ф. Т. Землянський, С. Д. Дзюбик., В. А. Павчак., М. М. Павлишенко, Ф. В. Горбонос).

Кафедра економічної теорії. Зліва направо: асистент
А. В. Нестерович, ст. викл. З. А. Дідич, к. е. н., ст. викладач
С. М. Колач, к. е. н., ст. викладач В. Р. Крупа, к. е. н., в. о. доцента
О. Р. Василина, завідувач кафедри, к. е. н., в. о. доцента
І. О. Корчинський, к. е. н., доцент Р. І. Магійович, к. е. н.,
ст. викладач Н. Б. Зеліско, к. е. н., в. о. доцента А. О. Линдюк,
к. е. н., в. о. доцента Н. В. Липчук
Колектив кафедри завжди був і залишається активним учасником суспільного, педагогічного і наукового життя вишу. Доцент був деканом економічного факультету і тривалий час очолював громадські організації університету.
Активну участь у громадському житті університету брали професори В. А. Павчак, С. Д. Дзюбик, М. М. Павлишенко, Ф. В. Горбонос, доценти Г. В. Стричак, В. К. Здоровик, ст. викладач А. О. Линдюк.
Сьогодні на кафедрі працюють десятеро викладачів і двоє лаборантів. Восьмеро з них — кандидати економічних наук, які викладають історію економіки та економічної думки, основи економічної теорії, політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, національної економіки, логіки економічного розвитку. Колектив плідно працює над удосконаленням навчального процесу, забезпеченням його навчально-методичною літературою.
Водночас розширюється коло наукових досліджень, результати яких використовують у навчальному процесі та на виробництві. Сьогодні комплексною науковою темою кафедри є «Теоретичні засади інтеграційних процесів в АПК». Особлива увага приділяється теоретичному обґрунтуванню розвитку інтеграційних процесів в АПК та його агропродуктових підкомплексах, питанням удосконалення механізму соціального захисту сільського населення в умовах інтеграції в ЄС, особливостям кадрового забезпечення АПК в умовах інтеграції.
Значним є науковий доробок кафедри: 12 монографій, 40 брошур і понад 1200 статей у наукових збірниках і журналах. Колектив також узяв активну участь у підготовці першої в історії незалежної України «Економічної енциклопедії» за редакцією проф. С. В. Мочерного у трьох томах. Для неї написано понад 200 статей.

Обговорення результатів тестового модульного
контролю зі старшим лаборантом кафедри
економічної теорії О. М. Кіржецькою
Наукова діяльність кафедри тісно пов’язана із господарською практикою. Доцент В. К. Здоровик і професор М. М. Павлишенко долучилися до розробки програми реформування АПК Львівської області. Доценти В. К. Здоровик та І. І. Топішко є співавторами «Програми економічної реформи у сфері АПК України», виконаної на замовлення народних депутатів України. Дослідження професора Ф. В. Горбоноса присвячені проблемам становлення сільськогосподарської кооперації. Результати цих досліджень викладено у пропозиціях виробництву, в докторській дисертації і покладено в основу Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».
При кафедрі плідно працює студентський науковий гурток, учасники якого беруть участь у міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференціях. Лише за останні три роки виголошено більше 40 доповідей на конференціях міжнародного рівня, четверо студентів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, проходять стажування у провідних вишах України та за кордоном. Вони, зокрема, є співавторами двох підручників з економічної теорії, авторами 30 навчально-методичних посібників.

Кафедра інформаційних технологій
Відомо, що застосування математичних методів і комп’ютерної техніки в сільському господарстві приносить значно більший результат, ніж у будь-якій іншій галузі народного господарства. Натомість у 70-х роках XX ст. застосовувати математичні методи й ЕОМ в аграрному секторі економіки було дуже складно через недостатньо розвинену техніку і відсутність фахівців. На той час науково-дослідні установи системи Міністерства сільського господарства були забезпечені обчислювальною технікою лише на 1%.

Склад кафедри інформаційних технологій. Зліва направо:
перший ряд: О. С. Панасюк, В. Ю. Станько, Т. Д. Гошко,
Т. В. Пасічник; другий ряд: Х. М. Жарська-Зуб, С. Г. Вовк,
О. М. Синицький, О. Я. Батюк, О. М. Костецький; третій ряд:
В. Б. Смолінський, Я. С. Костів, В. В. Бойко,
А. М. Желєзняк, Б. М. Гошко
Результативним стало впровадження математичних методів та ЕОМ у сільському господарстві. Отже, виникла й нагальна потреба у створенні в аграрних ВНЗ відповідних кафедр.
У Львівському державному сільськогосподарському інституті в 1967 р. було відкрито кафедру економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, яку в 1971 р. реорганізовано в кафедру економічної кібернетики. Від часу створення до реорганізації обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Василь Григорович Галанець (сьогодні — професор кафедри менеджменту організацій і бізнесу ім. Є. Храпливого Львівського національного аграрного університету). З 1971 до 1984 р. кафедрою завідував доцент Зіновій Степанович Кадюк, протягом 1984–1989 рр. — доцент Володимир Михайлович Рябокобиленко, з 1989 р. до жовтня 1995 р. — знову З. С. Кадюк, з 2005 р. — д. ф.-м. н., проф. Мар’ян Степанович Сявавко, фахівець із прикладної та обчислювальної математики. Зараз обов’язки завідувача кафедри виконує к. ф.-м. н., доц. Тимофій Васильович Пасічник.
У перший рік роботи кафедри тут працювало семеро викладачів, зокрема й два кандидати економічних наук, доценти (В. Г. Галанець, З. С. Кадюк), два старші викладачі (В. М. Рябокобиленко, С. М. Пелех). Щоправда, не було жодного спеціаліста з обчислювальної математики і техніки, економічної кібернетики.
У 1990–1993 рр. на кафедру прийшли молоді фахівці, спеціалісти з обчислювальної математики, автоматизованої обробки економічної інформації, економічної кібернетики: старші викладачі О. І. Досяк, М. П. Вінчерський, асистенти С. Г. Вовк, Р. В. Вовк, доцент С. Й. Воробець.
Зараз на кафедрі працює 20 викладачів і четверо осіб з навчально-допоміжного персоналу. Такий науково-педагогічний потенціал дозволяє успішно проводити підготовку студентів на факультетах — економічному, агрономічному, землевпорядному та факультеті механізації сільського господарства з дисциплін: «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Економічна інформатика», «Інформатика і системологія», «Інформаційні технології в менеджменті», «Інформаційні технології і системи бухгалтерського обліку», «Економетрія», «Дослідження операцій», «Математичне моделювання», «Обчислювальна техніка і програмування», «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Комп’ютерні мережі», «АРМ менеджера», «Управлінські інформаційні системи», «Комп’ютери і комп’ютерні технології», а також проводити науково-дослідну роботу, за результатами якої опубліковано 480 статей.

Засідання кафедри організації
сільськогосподарського виробництва
проводить доцент В. Т. Гнатишин, 1978 р.
Основні науково-дослідні роботи до 1990 р. торкалися питань розробки економіко-математичних моделей оптимізації галузевої структури господарств, розвитку тваринництва і кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах та міжгосподарських об’єднаннях, інформаційного забезпечення їх виробничої та фінансової діяльності. До того ж дослідження здійснювалися на держбюджетній та госпдоговірній основах.
У 1990–1991 рр. кафедра досліджувала тему «Інформаційне забезпечення і розробка оптимальних моделей господарств різних форм і виробничих типів за умов ринкової економіки». Одночасно з теоретико-методологічними пошуками розробляли і прикладні моделі. Крім того, кафедра започаткувала і продовжує працювати над розробкою автоматизованих навчальних систем.
Протягом 1996–2005 рр. проводили дослідження за трьома напрямами:
– інтелектуальні системи підтримки прийняття агрорішень (науковий керівник — проф. М. С. Сявавко);
– розробка економіко-математичних моделей та інформаційно-програмного забезпечення на персональних комп’ютерах завдань з оптимізації структури і функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм та напрямів господарювання (доц. З. С. Кадюк);
– розробка автоматизованої системи підтримки управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання (доц. С. Й. Воробець).
Така концепція реалізовується на засадах використання інтелектуальних технологій, що є комплексним тріумвіратом незалежних одна від одної теорій: нечітких множин, нейронних мереж та генетичних алгоритмів.
Результатом став вихід у світ монографій «Математичне моделювання за умов невизначеності» (М. Сявавко, О. Рибицька) та «Землекористування та екологія: системи підтримки прийняття рішень» (В. Снітинський, М. Сявавко, А. Сохнич), а також поповнення викладацького складу кафедри спеціалістами з прикладної математики (О. М. Костецький, Т. В. Пасічник, О. М. Синицький, Б. М. Гошко, асистенти О. Я. Батюк, Н. Б. Терентьєва).
Зараз у межах бюджетної теми економічного факультету на кафедрі проводять дослідження «Моделювання виробничих зв’язків у системі АПК», розробляють прикладні програми моделювання виробничих зв’язків у системі АПК та оптимізацію параметрів системи прогнозування із використанням апарату нечіткої логіки (науковий керівник — доц. Т. В. Пасічник); моделі оптимізації вирощування овочів закритого ґрунту та організації підсобного господарства комбікормового підприємства (доц. Я. І. Сибаль).
Сьогодні кафедра систематично надає консультації районним і обласному управлінням Львівщини, окремим господарствам із питань планування розвитку тваринництва і кормовиробництва, машинно-лічильним станціям стосовно машинної обробки облікової інформації.
Окрім безпосередньої навчальної роботи в аудиторіях і лабораторіях викладачі готують до друку навчально-методичну літературу. За 40 років існування кафедри видано вісім монографії, 36 навчальних посібників і текстів лекцій, опубліковано 480 статей, розроблено і надруковано понад 320 методичних завдань та вказівок для проведення лабораторно-практичних занять, а також отримано свідоцтво про реєстрацію авторського посвідчення на комірну програму «Доктор Елекс».
У перспективі пропонується опрацювати програму автоматизованого контролю договірної тематики, створити базу знань для різноманітних завдань АПК, розробити пакети програм дистанційного навчання, програмне забезпечення для комп’ютеризації процедур на засадах теорії нечітких множин та впровадити його в експертних системах для моделювання технологічних процесів в АПК, оцінки якості інноваційних процесів агродіагностики тощо.

Кафедра менеджменту організацій імені Євгена Храпливого

Євген ХРАПЛИВИЙ
Відомий учений,
громадський діяч,
професор
Свою діяльність кафедра розпочала у 1946 р. На той час вона мала назву «Економіка й організація сільського господарства» і була єдиною, де викладали переважно економічні дисципліни, тому згодом стала фундаментом економічного факультету.
Першим завідувачем був B. C. Старостін (1947–1969), пізніше — доценти П. Г. Чайківський (1969–1979), С. Ю. Довбуш (1979–1990), Б. В. Більський (1990–2000). З 2000 р. кафедрою керує д. е. н., проф. П. С. Березівський. З 2001 р. кафедра отримала назву організації виробництва та агробізнесу. Також їй було присвоєно ім’я відомого вченого та громадського діяча України, професора Євгена Храпливого.
Водночас у 1971 р. шляхом поділу кафедри економіко-математичних методів і обчислювальної техніки була створена кафедра управління і наукової організації праці. Понад 30 років її очолював професор, заслужений діяч науки і техніки В. Г. Галанець. Він сформував наукову школу з питань управління сільськогосподарським виробництвом. Під його керівництвом близько 40 аспірантів і здобувачів захистили кандидатські дисертації. У 2001 р. цю кафедру було розділено на дві: менеджменту і правознавства. А у 2005 р. відбулося об’єднання кафедри організації виробництва і агробізнесу ім. Є. Храпливого та кафедри менеджменту.
Сьогодні навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі: к. е. н., проф. П. С. Березівський, к. е. н., проф. В. Г. Галанець, кандидати економічних наук, доценти Б. В. Більський, М. І. Андрушко, В. Б. Матлашенко, Ф. Т. Міколяш, І. М. Матійчук, Н. І. Михалюк, С. П. Савицька, I. В. Магійович, В. П. Кирилейза, ст. викл. В. К. Міга, к. е. н., ст. викл. Р. Б. Попівняк, к. е. н., ст. викл. Л. Я. Балаш, в. о. доцентів, кандидати економічних наук О. В. Романів та Т. М. Кохана, асистенти З. П. Поломана, М. Р. Пархуць, О. А. Сікора, Р. Р. Антонюк, О. В. Бінерт, Л. В. Войнича. Організаційно-методичне обслуговування здійснюють завідувач навчально-наукової лабораторії Н. І. Іванець, старші лаборанти Ю. Г. Гуменюк та І. І. Пасірська, лаборант В. I. Зубчик.
Основні публікації кафедри — 16 навчальних посібників, десять курсів лекцій, 15 монографій, понад 1500 наукових статей і методичних розробок. Із грифом Міністерства освіти і науки України вийшли посібники: «Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу», «Організація виробництва в аграрних формуваннях», «Системи технологій і підручник» (П. С. Березівський, Н. І. Михалюк), «Організація і планування сільськогосподарського виробництва» (за ред. М. М. Ільчука та Л. Я Зрібняка).

Колектив кафедри менеджменту організацій у музеї Є. Храпливого.
Зліва направо: перший ряд: д. е. н., проф. В. Г. Галанець,
д. е. н., проф. П. С. Березівський; другий ряд: к. е. н., доц.
Б. В. Більський, к. е. н., доц. Н. І. Михалюк, к. е. н., доц.
В. В. Боднарчук, к. е. н., доц. I. В. Магійович, к. е. н., ст. викл.
Л. Я. Балаш, к. е. н., доц. В. П. Кирилейза, к. е. н., доц.
М. І. Андрушко, к. е. н., ст. викл. Р. Б. Попівняк, асистент
М. Р. Пархуць, к. е. н., доц. Ф. Т. Міколяш, завідувач навчально-
наукової лабораторії Н. І. Іванець, старший лаборант
Ю. Г. Гуменюк, к. е. н., в. о. доц. О. В. Романів, асистент
З. П. Поломана, к. е. н., доц. В. Б. Матлашенко, к. е. н., доц.
І. Б. Більський, к. е. н., доц. Т. М. Кохана,
к. е. н., доц. І. М. Матійчук
Наукові дослідження, що тісно пов’язані із проблемами сільськогосподарського виробництва та спрямовані на відродження сільського господарства, проводять за темою «Напрями вдосконалення функціонування організаційно-правових форм, економічних відносин і системи менеджменту в АПК». Серед розробок кафедри — навчально-методичні комплекси з кафедральних навчальних дисциплін; технологічні карти й укрупнені нормативи витрат вирощування основних культур та виробництва продукції скотарства; рекомендовані розробки зі складання бізнес-планів; база даних та каталог бізнес-ініціатив у сільському господарстві; аналіз зарубіжного досвіду з управління організацією сільськогосподарського виробництва та пропозиції до формування нової аграрної політики.
За результатами наукових досліджень захищено 54 кандидатські й чотири докторські дисертації.
Кафедра активно і плідно співпрацює з багатьма подібними кафедрами інших аграрних навчальних закладів України, зокрема Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва і Херсона. Наукове визнання підтверджується також широкими міжнародними контактами, зокрема із сільськогосподарськими університетами Російської Федерації, Польщі, Чехії, США і Канади, міжнародними організаціями і фундаціями (Фонд «Відродження», Ініціатива співпраці «Польша — Америка — Україна», PSS-фундація, Гарвардський інститут міжнародного розвитку).
Студентську наукову роботу організовано у двох студентських гуртках, у яких щорічно займаються 70–90 студентів.
На кафедрі діє наукова школа, якою керують відомі професори В. Г. Галанець та П. С. Березівський.
Василь Григорович Галанець — кандидат економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії. У 1952 p. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут і був направлений в аспірантуру на кафедру економіки. У 1956 р. захистив кандидатську дисертацію «Спеціалізація і поєднання галузей сільськогосподарського виробництва у приміській зоні м. Львова» і залишився працювати на цій же кафедрі. У 1971 р. очолив кафедру управління і наукової організації праці, яка згодом трансформувалася у кафедру менеджменту, котрою він керував до 2000 р.

Науково-педагогічний склад та допоміжний персонал кафедри
міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності. Зліва направо: перший ряд: к. е. н., доц.
В. А. Колодійчук, старший викладач О. О. Брух, зав. навчально-
методичного кабінету О. Б. Булик, к. е. н., доц., завідувач
кафедри Я. С. Янишин, асистент І. І. Гаврилюк, в. о. доцента
І. Я. Бернацька, асистент М. О. Погорецький, к. е. н., доц.
Р. П. Дудяк; другий ряд: к. е. н. доц. М. І. Андрушко, к. е. н. доц.
Н. Б. Завальницька, в. о. доцента О. І. Матійчук, асистент
Л. В. Демедюк, старший лаборант Л. І. Валько,
асистент Р. П. Хірівський, к. е. н., доц. В. О. Лукаш
У 1983 р. захистив докторську дисертацію «Проблеми вдосконалення управління в сільськогосподарських підприємствах», у 1985 р. йому присвоєно вчене звання професора. Багато років професор В. Г. Галанець віддав адміністративній роботі, становленню і розвитку Львівського державного аграрного університету: двічі (у 1958–1964 i 1983–1988 pp.) його обирали деканом економічного факультету. У 1965–1974 pp. працював проректором з наукової роботи. Опублікував сім навчальних посібників, вісім монографій, усього ж у його доробку понад 200 наукових праць. Під його керівництвом успішно захистили дисертації 44 аспіранти і пошукувачі, ще дві дисертації прийнято до захисту. Із підготовлених ним кандидатів економічних наук четверо стали докторами економічних наук.
Петро Степанович Березівський — кандидат економічних наук. У 1977 р. із відзнакою закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту, в 1983 р. захистив кандидатську («Продуктивність праці в молочному скотарстві і резерви її підвищення в умовах індустріалізації»), а в 1998 р. — докторську дисертацію («Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні»). Протягом 1993–2003 рр. — заступник декана економічного факультету, а з 2003 року — декан. У 2000 р. очолив кафедру організації виробництва і агробізнесу ім. проф. Є. Храпливого.
П. С. Березівський — автор майже 240 праць (145 — наукових, 95 — навчально-методичних), зокрема восьми монографій, серед яких найвідоміші — «Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні» (1998), «Економічна ефективність скотарства та шляхи її підвищення» (1998), «Організаційно-економічні параметри ресурсоощадних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва» (2000), «Організація виробництва в аграрних формуваннях» (2001), «Організація виробництва і підприємницької діяльності в аграрних формуваннях» (2002) та ін. Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації.

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Колектив кафедри права і підприємництва.
Зліва направо: аспірант О. Ф. Пинда, к. е. н., доц. Р. П. Возняк,
асистент І. І. Костецька, асистент Г. В. Скрипнік,
асистент М. Я. Гавриш, ст. викладач Л. М. Баран, ст. викладач
З. С. Шустерук, д. е. н., проф., зав. кафедри Ю. Е. Губені,
аспірант М. В. Оліховська, ст. викладач П. О. Оліщук,
ст. лаборант О. І. Дякович, к. е. н., доц. А. О. Іванов,
ст. викладач В. М. Тушницька, зав. навчально-методичним
кабінетом Ю. А. Коверко, к. ю. н., в. о. доц. В. І. Андріїв,
к. т. н., доц. П. М. Грицишин, ст. викладач О. Т. Дяк,
асистент Т. В. Липчук
Кафедра розпочала свою діяльність у липні 1994 р.
Її утворення зумовлено змінами, що відбувалися в економіці України, формуванням ринкових відносин, розширенням зовнішньоекономічних зв’язків підприємств АПК і необхідністю підготовки відповідних фахівців. Завданнями кафедри є: підготовка бакалаврів та магістрів для роботи в ринкових умовах; проведення наукових досліджень; надання допомоги підприємствам АПК із питань організації маркетингових служб; оформлення документів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності; підготовка спеціалістів з організації та проведення міжнародних ділових переговорів на офіційному та неофіційному рівнях.
На кафедрі працює один доктор та восьмеро кандидатів економічних наук, із яких семеро мають звання доцента. Викладачі працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями, читають 24 навчальні дисципліни на денній та заочній формах навчання різних факультетів.
Навчально-методична робота на кафедрі здійснюється за такими напрямами:
– викладання навчальних курсів, основними з яких є: «Маркетинг», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна економічна діяльність», «Інфраструктура ринку», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Дипломатичний протокол і діловий етикет», «Міжнародний маркетинг», «Організація біржової діяльності і фондового ринку», «Ділова документація», «Транснаціональні корпорації», «Маркетингові дослідження», «Зв’язки з громадськістю», «Міжнародний бізнес»;
– підготовка навчальних посібників та методичних рекомендацій із дисциплін, що читаються (протягом усього періоду функціонування кафедри викладачі підготували й видали 19 навчальних посібників, понад 97 методичних рекомендацій);
– розробка і впровадження нових форм і технологій навчання;
– організація навчального процесу на виробництві: у філіалах кафедри та провідних агроформуваннях;
– дипломне проектування виконується за фактичними даними підприємств АПК. Для цього на кафедрі розроблено методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт;

Працівники кафедри статистики та аналізу.
Зліва направо: перший ряд: к. е. н., в. о. доцента
Н. І. Біляк, д. е. н., академік АН Вищої освіти України, професор,
завідувач кафедри В. В. Липчук, асистент О. В. Фтома, асистент
Р. М. Кузьо; другий ряд: к. е. н., старший викладач О. М. Крупа,
к. е. н., доцент І. В. Вороний, к. е. н., старший викладач
О. В. Лисюк, к. е. н., доцент І. Б. Яців, асистент Б. І. Шувар,
старший лаборант М. П. Коробкова, к. е. н., старший викладач
А. М. Андрушко, старший викладач Г. М. Гринишин, старший
лаборант Л. С. Мицик, лаборант Г. Я. Бойко
– з 2008 р. на кафедрі відкрито магістерську підготовку зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Науково-дослідна робота здійснюється за темою «Організація маркетингового забезпечення зовнішньоекономічних операцій підприємств АПК».
На кафедрі функціонує два студентські наукові гуртки — «Маркетингове обслуговування АПК України» і «Міжнародна економіка та зовнішньоекономічна діяльність», у яких щорічно беруть участь 20–30 студентів. Результати студентських наукових досліджень публікують в університетських збірниках, доповідають на конференціях, використовують для написання дипломних і магістерських робіт. Окремі студенти-науковці продовжують свої дослідження у дисертаційних роботах.
З 2004 р. на кафедрі розпочато підготовку аспірантів і здобувачів за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

Кафедра права і підприємництва
Юридичні науки в університеті викладають протягом цілого століття. Першими викладачами юридичних дисциплін у Дублянах були професори В. Острожинський та Е. Тілль. Вагомий внесок у вивчення права зробили також викладачі В. Д. Олійник, І. А. Гірник, Ю. Р. Колєсніков, І. Б. Борсоєв, І. Б. Більський.
Спочатку викладачі юридичних наук входили до складу різних кафедр, які не спеціалізувалися на вивченні права. Окрема ж кафедра правознавства Львівського державного аграрного університету була створена лише у 2001 р., а на початку 2007 р. її було перейменовано у кафедру права і підприємництва.
Першим завідувачем кафедри був доцент А. Й. Салдан, а з вересня 2005 р. її очолює професор Ю. Е. Губені. Сьогодні на кафедрі працюють доценти А. О. Іванов, Р. П. Возняк, П. М. Грицишин, В. І. Андріїв; старші викладачі З. С. Шустерук, Л. М. Баран, О. Т. Дяк, В. М. Тушницька, П. О. Оліщук; асистенти Г. В. Скрипнік, І. І. Костецька, М. Я. Гавриш, Т. В. Липчук; завідувач навчально-методичного кабінету Ю. А. Коверко, старший лаборант О. І. Дякович.
На кафедрі викладають дисципліни: «Правознавство», «Земельне право», «Фінансове право», «Аграрне право», «Екологічне право», «Міжнародне економічне право», «Господарське право», «Основи підприємництва», «Організація агробізнесу» тощо. При кафедрі діє студентський гурток «Правознавець». Під керівництвом професора Ю. Е. Губені здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів.
Кафедра права і підприємництва підтримує тісні зв’язки з багатьма навчальними закладами України та світу. Викладачі демонструють свої результати наукових досліджень на міжнародних конференціях, які відбуваються в Польщі, Росії, Чехії, Австрії, їх публікують у наукових виданнях. Також кафедра сама виступає організатором багатьох наукових заходів. Зокрема у вересні 2010 р. проведено Міжнародну наукову конференцію «Трансформація сільського господарства і села».
Бюджетна тема, яку досліджує кафедра впродовж 2011–2015 рр., — «Організаційно-правове забезпечення розвитку сільського господарства і села».

Кафедра статистики та аналізу
Кафедра статистики та аналізу створена в 1971 р. внаслідок розподілу кафедр бухгалтерського обліку, фінансів та статистики. Це було зумовлено складністю управління досить розгалуженою діяльністю самої кафедри (тут викладали понад десять дисциплін) та новими тенденціями в економічному розвитку країни.

Урочиста посвята першокурсників у студенти
На момент утворення кафедра була порівняно невелика за кількістю співробітників: п’ятеро доцентів (П. М. Радченко, Ю. М. Завалієнко, З. І. Соломіна, Р. І. Тринько, В. А. Шкіль) та старший викладач (М. І. Яцків). Очолював кафедру к. е. н., доц. П. М. Радченко, який на цій посаді пропрацював до 1977 року. Його наступником (до 2005 року) був д. е. н., проф., академік НААН України Р. І. Тринько. Сьогодні колектив очолює колишній аспірант кафедри, д. е. н., акад. АН Вищої освіти України, проф. В. В. Липчук.
Зі зростанням престижу професії економіста розширювався економічний факультет, а в його складі — й кафедра статистики та аналізу. Шлях від аспірантів і асистентів до доцентів і професорів пройшли Д. Ф. Яровий, І. П. Завацький, П. М. Гарасим, В. В. Липчук, О. А. Біттер, І. Б. Яців, І. В. Вороний. Із 2000 р. на кафедрі працюють молоді викладачі Г. М. Гринишин, О. М. Крупа, О. Й. Березівська, Н. І. Біляк, О. В. Лисюк та А. М. Андрушко, які стали кандидатами наук. Серед молодих науковців — асистенти Р. М. Кузьо, Б. І. Шувар, О. В. Фтома, Д. В. Малаховський. Свого часу тут працювали М. В. Щурик, М. Є. Стадник, М. П. Шпік, І. Т. Грудзевич, І. Ф. Ясіновська, В. М. Коляда, а також старші лаборанти Л. С. Мицик і М. П. Коробкова та лаборант Г. Я. Бойко.
За роки роботи кафедра статистики та аналізу стала однією із найбільш авторитетних на економічному факультеті. Її викладачі користуються заслуженим авторитетом серед студентів економічного та інших факультетів університету, беруть активну участь у студентській науковій роботі, є переможцями та призерами різних конкурсів наукових робіт, виступають на конференціях та публікують результати своїх досліджень у наукових збірниках.
Традиційно на кафедрі викладають дві комплексні дисципліни: статистику та економічний аналіз. За останні десять років запроваджено нові: «Методика економічних досліджень», «Організація і методологія наукових досліджень», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз», «Проектний аналіз», «Фінансова статистика», «Інвестиційний аналіз» та інші — всього 13 дисциплін, які стали основою для набуття студентами необхідних теоретичних знань.
Лекційний матеріал поглиблюється проектуванням курсових робіт. Щоб допомогти студентам, викладачі кафедри розробили спеціальні методичні вказівки із зазначенням тем, орієнтовних планів, вимог до написання та оформлення робіт.
На кафедрі належним чином організоване дипломне проектування. За останні роки виконано й захищено низку дипломних робіт на присвоєння кваліфікації бакалавра та магістра з розвитку біржової діяльності, ринку робочої сили та землі, функціонування ринку продовольства, розвитку нових форм господарювання у селі тощо.
Раціонально також організовані лабораторні та практичні заняття. Викладачі розробили методичні вказівки з урахуванням сучасного стану роботи на підприємствах АПК та особливостей Західного регіону України. При цьому педагоги зважають на критерії кожної дисципліни.

Засідання студентського наукового гуртка
Викладачі постійно вдосконалюють свої професійні навики через систему стажування у провідних вишах України, беруть участь у методичних конференціях.
Кафедра статистики та аналізу має високий науковий потенціал. Зокрема тут працюють д. е. н., проф., член спеціалізованої вченої ради В. В. Липчук, к. е. н., доц., секретар спеціалізованої вченої ради І. Б. Яців та доцент І. В. Вороний. За період із 2000 р. захищено докторську (О. А. Біттер) та чотири кандидатські дисертації (Н. І. Біляк, А. М. Андрушко, О. В. Лисюк, О. М. Крупа).
Щороку на кафедрі навчається до десяти аспірантів та здобувачів. Успішно захистили дисертації та працюють викладачами в різних вищих навчальних закладах України С. Онисько, К. Васьківська, Т. Зінчук, М. Богіра, Т. Блажкевич, Н. Завальницька, Н. Кудла, Г. Сиротюк, Я. Сибаль, І. Гавука, І. Магійович, М. Жінчин, О. Кундря, Н. Блащук-Дев’яткіна, О. Грицина, І. Грудзевич. Співробітники кафедри виступають рецензентами та опонентами на захистах дисертацій.
Виконується державна тема «Оцінка та прогнозування соціально-економічного розвитку АПК», об’єктом дослідження якої є області Західного регіону України. Основними напрямами наукових досліджень є: економічна ефективність сільськогосподарського виробництва та шляхи її підвищення; соціальні проблеми села; розвиток фермерських господарств; розвиток ринкових відносин в АПК, розвиток сільських територій. За результатами цих досліджень протягом 2008–2010 рр. було опубліковано 106 статей у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях, виголошено 66 доповідей на наукових конференціях. Викладачі також беруть активну участь у розробці різних державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку.
На кафедрі функціонує два студентські наукові гуртки: «Соціологічна група» та «Бюро економічного аналізу», члени яких стають призерами міжвузівських та всеукраїнських конкурсів, публікують свої доповіді у наукових збірниках. Викладачі А. Андрушко, Н. Біляк, О. Лисюк, О. Крупа, Г. Гринишин є кураторами-наставниками академічних груп.

Кафедра фінансів і кредиту
Глибоке реформування економіки України, розвиток ринкових відносин вимагають сучасного рівня підготовки фахівців для роботи в агропромисловому виробництві. Сьогодні нагальним є завдання забезпечити ринок праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними і мобільними фахівцями, які могли б працювати у нових соціально-економічних умовах.
Висока динамічність, швидкі й часто несподівані зміни у соціально-економічних і фінансових процесах зумовлені необхідністю по-новому організовувати фінансову діяльності, модернізувати фінансові структури управління, удосконалювати фінансово-кредитні механізми.

Колектив кафедри фінансів і кредиту. Зліва направо: завідувач
методичного кабінету Я. П. Олійник, к. е. н., асистент М. М. Богач,
к. е. н., ст. викл. А. В. Колодій, к. е. н., в. о. доц. О. В. Рубай,
к. е. н., ст. викл. О. М. Кордоба, асистент Г. В. Східницька, к. е. н.,
доц. І. М. Тофан, к. е. н., доц. О. В. Грицина, к. е. н., проф.,
завідувач кафедри С. М. Онисько, к. е. н., доц. А. А. Верзун,
к. е. н., доц. О. В. Шолудько, асистент Н. В. Нечай, к. е. н., доц.
П. М. Марич, к. е. н., доц. В. М. Ковалів, к. е. н., доц.
Л. В. Синявська, лаборант Г. М. Том’юк, к. е. н., ст. викл.
М. С. Ващик, асистент Ю. М. Томашевський, к. е. н., в. о. доц.
С. Я. Бугіль, асистент І. І. Грубінка
Ініціатива заснування кафедри фінансів і кредиту належить ректору Львівського національного аграрного університету, академіку НААН В. В. Снітинському. Переглядаючи структуру університету, ректор визнав за доцільне створити на базі кафедри бухгалтерського обліку і фінансів кафедру «Фінанси і кредит», яка б готувала фахівців за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». На основі листа Міністерства агропромислового комплексу України та наказу ректора університету від 5 липня 1999 р. було створено відповідну кафедру. Її очолила кандидат економічних наук С. М. Онисько. За весь період існування кафедри Стефанія Михайлівна зуміла згуртувати колектив, створивши в ньому сприятливу атмосферу для творчості, методичних і наукових пошуків.
Професор С. М. Онисько — відомий учений у галузі аграрної економіки, автор трьох підручників із грифом Міністерства освіти і науки України, понад десяти монографій за результатами наукових досліджень, більш як 200 наукових праць. Під її керівництвом успішно захищено п’ять кандидатських дисертацій, продовжують свої наукові дослідження ще десять аспірантів і здобувачів.
За роки існування кафедри її професорсько-викладацький склад якісно збільшився з чотирьох кандидатів економічних наук у 1999 р. до п’ятнадцяти в 2009 р. Крім того, завершують свої дисертаційні дослідження ще троє викладачів.
Велику увагу кафедра приділяє підвищенню якості та ефективності підготовки спеціалістів-фінансистів, ставить за мету ознайомити студентів з особливостями фаху, щоб вони якомога раніше усвідомили, які саме фахові знання, вміння та якості необхідні для успіху у майбутній роботі.
Практичні заняття проводять із використанням ділових ігор, виконанням тестових завдань, проведенням дискусій, круглих столів. Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації процесу навчання важливу роль відведено комплексному використанню технічних засобів, зокрема діапроекційній та мультимедійній апаратурі, комп’ютерам. До послуг студентів — навчально-методичний кабінет, комп’ютерний клас, що дає змогу краще засвоювати сучасні способи ведення фінансової справи.
Для глибшого сприйняття дисциплін і розуміння матеріалу викладачі застосовують методи навчання, запозичені з практичної діяльності підприємств, організацій та фінансових установ. Зокрема це практичні програми, які використовують банкіри.
Студенти за період навчання проходять практику на підприємствах, у фінансово-кредитних установах, Національному і комерційних банках, страхових компаніях, в управлінських структурах державної виконавчої влади. Кафедра підтримує активні творчі зв’язки із сільськогосподарськими формуваннями, облфінуправлінням, контрольно-ревізійним управлінням, Державною податковою адміністрацією та органами державного казначейства, страховими компаніями, банками, вишами України.
Працівники кафедри — визнані спеціалісти в науковому світі. За останні кілька років опубліковано понад 300 наукових праць, видано більш ніж 200 навчально-методичних розробок, десять монографій і три підручники. Основним напрямом науково-дослідної роботи є вдосконалення фінансово-кредитного механізму в аграрному секторі.
На кафедрі часто проходять навчально-методичні й практичні семінари студентів і викладачів із залученням науковців-практиків. Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації.
Функціонують два студентські наукові гуртки — «Фінанси» і «Банківська та податкова система». Основними напрямами досліджень студентів є: вдосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК, розвиток і вдосконалення банківської системи в Україні, перспективи та проблеми розвитку страхового ринку України, розвиток лізингу та його страховий захист, удосконалення податкової політики, необхідність фінансової підтримки сільськогосподарського товаровиробника.
До роботи цих гуртків долучають учнів Львівського економічного та Коломийського природничо-математичного ліцеїв — майбутніх студентів ЛНАУ. Їхні наукові роботи вирізняються новизною, актуальністю досліджуваної проблеми. Результати публікують в університетських наукових збірниках, оприлюднюють на студентських наукових конференціях, використовують для написання дипломних і магістерських робіт.
Для підтримання власного та загальнокафедрального наукового рівня працівники кафедри фінансів і кредиту налагодили зв’язки з науковцями різних країн, зокрема із представниками наукових кіл США, Англії, Польщі, Франції, Німеччини, Бельгії, Словенії, а також із представниками вищих навчальних закладів України аграрного та інших профілів.
Пріоритетні напрями розвитку кафедри:
– забезпечення навчального процесу на високому рівні;
– організація роботи студентами-фінансистами на виробництві, навчання у філіях кафедри в «Індекс Банку», «Приватбанку» та ННДУЦ ЛНАУ;
– сучасні види активного навчання (семінари, тренінги, ділові ігри), що дозволяють проаналізувати ситуації, які трапляються у практичній діяльності;
– участь студентів і викладачів у міжнародних науково-практичних і методичних конференціях;
– розробка методичних вказівок до дисциплін, а також до організації самостійної роботи студентів згідно з навчальними планами;
– перехід на оцінювання знань студентів за системою ECTS відповідно до вимог Болонського процесу, тестових форм контролю в системі «Moodl»;
– активізація студентської наукової роботи, підготовка студентів до участі у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, олімпіадах;
– організація виховної роботи на належному рівні відповідно до розроблених графіків навчально-виховної частини ЛНАУ і деканатів;
– розширення співпраці з науковцями різних країн із метою спільного дослідження актуальних проблем;
– висвітлення наукового доробку кафедри у вітчизняній і зарубіжній науковій періодиці;
– розробка навчально-методичної літератури і повне забезпечення нею студентів, підготовка до друку навчальних посібників і підручників, які відповідають вимогам сьогодення.

Логос Україна      << Факультет будівництва та архітектури      [ зміст ]      Землевпорядний факультет >>