Ковалишин
Степан Йосифович

Декан факультету механіки та енергетики

Завідувач кафедри тракторів і автомобілів,
кандидат технічних наук, доцент

Н ародився 22 квітня 1964 р. у Львові. У 1983 р. закінчив Стрийський технікум механізації та електрифікації сільського господарства, а в 1990 р. — Львівський сільськогосподарський інститут, факультет механізації сільського господарства.
Протягом 1990–1992 рр. працював провідним інженером із випробування тракторів і сільськогосподарської техніки Львівської державної зональної машиновипробовувальної станції. З 1992 по 1999 р. — лаборант, старший лаборант, аспірант, науковий співробітник, завідувач лабораторії землеробства й охорони ґрунтів Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону УААН. Із 2000р. — завідувач кафедри тракторів і автомобілів Львівського державного аграрного університету.
У науковій діяльності С. Й. Ковалишина основними напрямами досліджень є обґрунтування параметрів, розробка нових та вдосконалення наявних технічних засобів для сепарування важкороздільних насіннєвих сумішей, а також удосконалення технологій виробництва біопалива на основі рослинних олій та технічних засобів для їх реалізації.
За період науково-методичної роботи опублікував понад 75 статей та методичних рекомендацій, є автором шести патентів України на винаходи, основні з яких представлено в публікаціях:
1. Ковалишин С. Й. Сепарування насіннєвих сумішей трав на рухомій в електричному полі похилій коливальній площині // Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей. — Випуск 4. — Луцьк, 1998. — С. 69–73.
2. Ніщенко І., Ковалишин С., Швець О. Дослідження процесу сепарування насіння озимого ріпаку на рухомій в електричному полі похилій площині // Вісник ЛНАУ. Агроінженерні дослідження. — 2008. — № 12. — Том 2. — С. 225–230.
3. Ковалишин С. Й., Мрочко А. А. Прогнозування виробництва рослинних олій для виробництва біодизеля в Західному регіоні України // Вісник ЛНАУ. Агроінженерні дослідження. — 2008. — № 12. — Том 2. — С. 561–565.
4. Ковалишин С. Й. Законодавча підтримка проекту виробництва біопалива на прикладі Польщі // Техніка АПК. — 2008. — № 2. — С. 29–32.

Факультет механіки та енергетики


Викладання технічних предметів розпочалося із перших днів діяльності Рільничої школи в Дублянах. Тут вивчали будову і правила використання тогочасної сільськогосподарської техніки. З розвитком технічної думки наприкінці ХІХ ст. активізувалася і наука про механізми машин. У навчальні плани було внесено вивчення локомобілів, вітродвигунів, транспортерів тощо.
Історія факультету механіки та енергетики розпочалася із 1878 р. Саме тоді вийшов «Підручник рільничої механіки» Томаша Рильського, в якому зроблено фаховий аналіз особливостей конструкції та геометрії базових деталей, робочих органів, детально розглядаються властивості матеріалів, із яких вони виготовлені, та правила технічного обслуговування. Вивчалися передчасно зламані машини, одиниці й деталі, проводилося фінансове оцінювання збитків від неполадок.
У грудні 1903 р. професорська рада ухвалила рішення про утворення кафедри сільської інженерії, яку очолив відомий професор Казимир Айдукевич. Тут він розгорнув діяльність дослідної механічно-рільничої станції випробування сільськогосподарських машин, створив музей сільськогосподарської техніки і знарядь, влаштовував конкурси якості рільничої техніки. У 1912 р. у Дублянах збудовано павільйон механізації сільського господарства і змонтовано електровню.
У період діяльності рільничо-лісового факультету Львівської політехніки (1919–1947) розпочинали свою науково-педагогічну працю відомі вчені Михайло Вуйціцький, Тадеуш Гологурський та інші. Відзначився своїми науковими та навчально-методичними здобутками у царині сільськогосподарської техніки професор Чеслав Канафойський — завідувач кафедри рільничого машинознавства, автор фундаментальних праць із розрахунку складної техніки.
Ще в 1945–1947 рр. при механічному факультеті Львівського політехнічного інституту була створена група майбутніх механізаторів вищої кваліфікації.

ЛЕВЧЕНКО
Нестор Петрович
Декан (1951–1958)

ФЕДОРЧЕНКО-ТИХИЙ
Дмитро Васильович
Декан (1947–1950)
Після утворення Львівського сільськогосподарського інституту у 1947 р. засновано факультет механізації сільського господарства. Деканом факультету затвердили доцента Дмитра Федорченка-Тихого. На цій посаді він працював упродовж 1947–1950 рр. Перший випуск спеціалістів із факультету відбувся в 1952 р.
Деканами у різні роки були: Дмитро Федорченко-Тихий (1947–1950), Нестор Левченко (1951–1958), Іван Омельченко (1958–1961), Станіслав Келлер (1961–1963), Андрій Чечель (1963–1969), Володимир Герасимчук (1969–1978), Іван Чернов (1978–1983), Василь Рибарук (1983–1988, 1990–1999), Богдан Затхей (1988–1990, 1999–2004), з 2004 р. — Степан Ковалишин.
У 2007 р. у результаті реструктуризації факультет механізації сільського господарства перейменовано у факультет механіки та енергетики і створено дев’ять кафедр: фізики та інженерної механіки; машинобудування; управління проектами та безпеки виробництва; сільськогосподарських машин; тракторів і автомобілів; автоматизації тваринництва, якості та стандартизації; експлуатації та технічного сервісу машин; енергетики; електротехнічних систем.

КЕЛЛЕР
Станіслав Юліанович
Декан (1961–1963)

ОМЕЛЬЧЕНКО
Іван Никифорович
Декан (1958–1961)
Зараз до послуг студентів дослідно-експериментальна механічна майстерня, студентське проектно-технологічне бюро, патентно-інформаційна бібліотека, парк навчальних машин, навчальний полігон.
За кафедрами закріплено п’ять лекційних аудиторій, 61 лабораторію, шість кабінетів для курсового і дипломного проектування, комп’ютерні класи та одну лабораторію АСУ, створену на базі сучасних технологій.
Підготовка фахівців здійснюється за п’ятьма напрямами підготовки: процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; енергетика та електротехнічні системи в АПК; машинобудування; автомобільний транспорт; метрологія, стандартизація, сертифікація.
Випускники отримують дипломи бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Навчальний процес на факультеті забезпечують близько 100 штатних викладачів, серед яких 13 професорів та 75 доцентів.
Запроваджено організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою. Розроблені критерії для оцінки індивідуальної, самостійної та наукової діяльності студентів.
Для підвищення якості виконання лабораторних, курсових, дипломних робіт, достовірності отриманих результатів, створення баз даних, ведення тест-контролю знань студентів на факультеті широко використовують комп’ютерну техніку. Завершується формування науково-методичних комплексів дисциплін в електронному варіанті в системі «Moodle», спроектованій з урахуванням досягнень сучасної педагогіки. Ця система дозволить викладачам урізноманітнити засоби контролю знань, типи тестів тощо. Для більшості дисциплін є варіанти демонстраційних, навчальних, тестових, програм іспитів та перевірки. На факультеті запроваджено програму безперервної наскрізної комп’ютерної підготовки студентів.
Щоб покращити підготовку випускників до практики, організовано навчання на виробництві — у 25 філіях кафедр, створених у науково-дослідних інститутах, великих сучасних сільськогосподарських підприємствах, регіональних навчально-виробничих центрах.

Перший випуск механіків Львівського
сільськогосподарського інституту, 1945–1950 рр.
Широка наукова діяльність на факультеті розпочалася після завершення будівництва павільйону і корпусу механізації сільського господарства, а також накопичення потужної наукової бази. Створення студентського проектно-технологічного бюро дало змогу залучити до наукової діяльності сотні студентів.
Зараз тематика наукових досліджень кафедр координується в межах єдиної комплексної теми факультету — «Розробка, впровадження енергозберігальних механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва та технічних засобів їх реалізації». Її результати щороку висвітлюються в наукових звітах, монографіях, статтях. На факультеті виходить збірник наукових праць «Агроінженерні дослідження», включений до переліку фахових видань ВАК України.
Факультет бере участь у різних виставках, на яких широко представляє макети та натурні зразки приладів, сільськогосподарських машин, обладнання харчових та переробних підприємств, розроблених співробітниками кафедр і рекомендованих у виробництво.
З 1998 р. функціонує спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», «Управління проектами та програмами». Результатом її роботи є успішний захист більше 40 дисертацій.
За роки свого існування факультет підготував понад 13 тисяч інженерів-механіків, які працюють у галузі інженерного забезпечення агропромислового виробництва та інших галузях народного господарства. Особлива гордість — випускники, що досягли великих успіхів у науковій та педагогічній діяльності, зробили вагомий внесок у фундаментальні та прикладні дослідження із проблем механізації сільськогосподарського виробництва, підготовки наукових кадрів та спеціалістів народного господарства. Зі стін факультету вийшло понад 20 докторів технічних наук, професорів, підготовлено більше 140 наукових працівників та викладачів.
В останні роки факультет підтримує тісні зв’язки із закордонними навчальними закладами. Його партнерами є аграрні коледжі Пенсильванського та Айовського державних університетів, Головна вища сільськогосподарська школа у Варшаві, Краківська та Люблінська рільничі академії, Інститут агрофізики в Любліні (Польща), Осієкський аграрний університет (Хорватія), Білоруський державний технічний університет, Аграрний університет в Нітрі (Словаччина). Крім того, налагоджуються контакти із закордонними підприємствами, на замовлення яких факультет виконує окремі наукові дослідження.

Кафедра фізики та інженерної механіки

ЧЕРНОВ
Іван Михайлович
Декан (1978–1983)

ГЕРАСИМЧУК
Володимир Васильович
Декан (1969–1978)

ЧЕЧЕЛЬ
Андрій Фомич
Декан (1963–1969)
Наприкінці ХІХ ст. у Рільничій школі в Дублянах існував кабінет фізики та метеорології, оснащений відповідно до тогочасних навчальних вимог. Тут були калориметри, термометри, помпи, компресори тощо. Із розвитком технічного прогресу кабінет поповнювався газовими та електричними приладами, що було зумовлено використанням нових видів енергії в Дублянах.
Для вивчення курсу фізики створили спеціальну програму. На її опанування виділяли шість годин лекційно-практичних занять на тиждень упродовж одного семестру. Студенти за період навчання мали змогу виконати до 15 лабораторних робіт. Основним завданням дисципліни «Прикладна фізика» було висвітлення загальних положень фізики. Увагу студентів зосереджували на тих фізичних теоріях, які мали безпосереднє відношення до майбутньої спеціальності.

ЗАТХЕЙ
Богдан Ілліч
Декан (1988–1990,
1999–2004)

РИБАРУК
Василь Якимович
Декан (1983–1988,
1990–1999)
Як окрема структурна одиниця кафедра фізики була створена 30 листопада 1946 р. Протягом 1947–2007 рр. неодноразово змінювалася її назва: кафедра фізики і метеорології (1947–1959), кафедра фізики і вищої математики (1959–1960), кафедра фізики і електротехніки (1960– 1963), кафедра фізики (1963–1987), кафедра фізики і теоретичної механіки (1987–1989), кафедра фізики (1989– 2007). З 2007 р. кафедра має свою теперішню назву.
Першим завідувачем, її засновником і організатором наукової діяльності кафедри став професор В. Я. Кучер. Із 1960 р. нею керував доц. В. І. Волощенко, протягом 1965–1976 рр. — доцент І. Д. Третяк. За цей час зусиллями викладачів і лаборантів створено шість навчальних та одну науково-дослідну лабораторії для вивчення фізичних властивостей кристалів вольфрамату та молібдату літію. У 1976 р. кафедру очолив доцент П. І. Кушнір, під керівництвом якого інтенсивно вивчали вплив електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти.
Упродовж 1994–2005 рр. кафедрою керував доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор М. М. Семерак. У цей час основну увагу приділяли вивченню теоретичних аспектів конструкційних елементів різних пристроїв.
Із 2005 р. завідувачем є д. ф.-м. н., професор С. В. Мягкота. Влітку 2007 р. до кафедри приєднано секцію інженерної механіки. Колектив забезпечує викладання таких дисциплін: «Загальний курс фізики», «Фізика з основами біофізики», «Агрометеорологія», «Кліматологія та метеорологія», «Радіоелектроніка», «Будівельна фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів». Студенти вивчають закони фізики й набувають практичних навичок у лабораторіях механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики та електромагнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики, радіоелектроніки, агрометеорології та кліматології.
При кафедрі діє агрометеорологічна станція, де проводять спостереження за атмосферними явищами та лабораторні заняття, матеріали яких використовують у навчальному процесі, науково-дослідній роботі студентів і співробітників університету. Також працює студентський науковий гурток «Фізика і науково-технічний прогрес».
Професорсько-викладацький колектив складає 18 співробітників: професор, д. ф.-м. н. С. В. Мягкота, доценти, кандидати фізико-математичних наук П. В. Панасюк, Я. М. Білий, І. О. Ніщенко, О. М. Пономаренко, О. М. Бурнаєв, старші викладачі І. Я. Жбадинський, І. Я. Гущак і М. І. Махоркін, доценти, кандидати технічних наук О. М. Вовк і Х. Б. Василів, асистенти О. П. Кушнір і Р. Б. Вус, завідувачі лабораторій О. О. Костецький, Т. Й. Куречко, В. М. Ціцький, інженер-метеоролог І. Й. Ковальчук, ст. лаборант Г. І. Пшенична.
Сьогодні на кафедрі сформувалися і успішно функціонують такі напрями наукових досліджень: електронно-іонна технологія передпосівної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції, синтез і дослідження фізичних властивостей напівпровідникових моно- та нанокристалів. Опубліковано понад 250 наукових статей, 28 методичних посібників, розроблено понад 130 лабораторних робіт, отримано сім авторських свідоцтв на винаходи. Наукові роботи викладачів оприлюднені у провідних вітчизняних і міжнародних наукових журналах.
Кафедра має тісні наукові контакти з науково-виробничими колективами близького та далекого зарубіжжя.

Кафедра машинобудування

Символ факультету механіки та енергетики.
Історія сільськогосподарської техніки —
трактор «Універсал-У-2» 1937 року випуску
Історія кафедри машинобудування сягає 1878 року, коли у Вищій рільничій школі в Дублянах запровадили інженерно-технічні студії, на яких студенти вивчали загально-технічні («Креслення», «Фізика з метеорологією») і спеціальні дисципліни («Інженерна механіка», «Металознавство», «Машини для переробки сільськогосподарських продуктів»). Для цього 1878–1911 рр. були створені механічні майстерні, кузня, зерновий тік, гуральня, сушарні для фруктів та чавильнi для виготовлення повидла. Ці предмети читають на кафедрі й сьогодні.
У 1947 р. у Львівському сільськогосподарському інституті були відкриті кафедри технології металів (перший завідувач — доцент В. Парижський) та опору матеріалів (В. Тракало). У 1993 р. у зв’язку зі змінами в соціально-політичному житті України і загальнодержавною виробничою потребою на факультеті була створена кафедра механізації зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (перший завідувач — доцент В. Шолудько).
Свого часу на цих трьох кафедрах працювали доценти В. Рудомйоткін, В. Яхимович, А. Чечель, М. Бінцейг, О. Курило, О. Гошко, старші викладачі З. Краснова, С. Кошіль, Я. Василина, а також інші талановиті інженери й викладачі.

Навчальна лабораторія кафедри фізики.
Заняття проводить доцент Я. М. Білий
Кафедра машинобудування утворена в 2007 р. шляхом об’єднання кафедри механіки, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та кафедри технології металів, метрології та стандартизації. Очолив її доктор технічних наук, професор М. Когут. Тут працюють доктори технічних наук, професори М. С. Когут, І. І. Василенко, О. С. Калахан; кандидати технічних наук, доценти Б. П. Качмар, В. В. Виходець, А. П. Пахолок, В. В. Янків, І. М. Флис, П. С. Коруняк, І. П. Вітрух, О. Р. Соколовський, О. В. Білоус; старші викладачі Ю. М. Токарський, С. М. Баранович, В. В. Буртак, С. А. Березовецький, Р. В. Гуменюк, асистенти І. Г. Стукалець, І. В. Власюк; старший лаборант І. В. Задорожна; лаборант В. Соколюк; майстри виробничого навчання В. В. Каменський, М. М. Файда, М. М. Кондур, М. В. Кордоба, О. М. Сташок.
Для студентів чотирьох спеціальностей факультету механіки та енергетики і студентів факультету будівництва й архітектури викладають більше 20 навчальних дисциплін. При кафедрі відкрито нові спеціальності: «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання». Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, що складається з восьми навчальних лабораторій (слюсарно-механічних робіт, верстатних робіт, зварювання і наплавки, ковальства і литва, теорії машин і механізмів, деталей машин, підйомно-транспортних машин і механізмів, машин і обладнання переробних і харчових виробництв), а також комп’ютерний клас та цех гречаної крупи.
Наукові дослідження викладачів і аспірантів здійснюються за напрямами: розроблення технологій і технічних засобів для виготовлення, зміцнення і відновлення деталей сільськогосподарської техніки, енергетичного, харчового і переробного обладнання; розробка технічних засобів механізації й автоматизації технологічних процесів зберігання і переробки сільськогосподарської продукції та ПТМ; моделювання й оптимізація навантажувально-транспортної інфраструктури; управління проектами переробних і харчових підприємств.

Колектив кафедри фізики та інженерної механіки.
Зліва направо: перший ряд: к. т. н., доц. О. М. Бурнаєв, лаборант
Н. І. Паньківська, зав. кафедри, д. т. н., проф. С. В. Мягкота;
другий ряд: навч. майстер Н. І. Горін, к. т. н., доц. Я. М. Білий,
к. т. н., доц. П. І. Кушнір, к. т. н., доц. І. О. Ніщенко,
ст. лаборант Т. Й. Куречко
Крім того, на кафедрі протягом 2004–2008 рр. спільно з Добротвірською та Трипільською ТЕС проводилися науково-дослідні роботи за госпдоговірними темами з відновлення відповідних деталей і вузлів енергетичного обладнання, яке відпрацьовує свій ресурс згідно з актами впровадження. Економічний ефект робіт склав понад 370 тис. грн. за рік.
При кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла» (підготовлено і захищено три кандидатські дисертації). За результатами науково-дослідної роботи працівники опублікували п’ять наукових монографій, більше 450 наукових статей і тез, отримали 47 авторських свідоцтв і 12 патентів, видали три навчальні підручники і шість навчальних посібників.
До науково-дослідної роботи залучають кращих студентів факультету. При кафедрі діють сім студентських наукових гуртків: із нарисної геометрії, матеріалознавства, теорії машин і механізмів, деталей машин, підйомно-транспортних машин, взаємозамінності і стандартизації та технічних вимірювань, машин і обладнання переробних і харчових виробництв. У цих гуртках займаються більше ста студентів факультету.
Кафедра має три філії на підприємствах сучасного техніко-технологічного рівня (ВАТ «Львівський комбінат хлібопродуктів», млин приватного підприємства «Лонія», пекарня ТзОВ «Традиція»), які є базою для проведення практичних занять, технологічних і виробничих практик, навчально-виробничим полігоном для випробувань наукових розробок викладачів, аспірантів та студентів.

Кафедра управління проектами та безпеки виробництва

Колектив кафедри машинобудування.
Зліва направо: перший ряд: лаборант Я. М. Біда, к. т. н., доц.
А. П. Пахолюк, к. т. н., доц. В. В. Виходець, зав. кафедри,
д. т. н., проф. М. С. Когут, ст. лаборант І. В. Задорожна,
ст. викл. Ю. М. Токарський, д. т. н., проф. І. І. Василенко,
к. т. н., доц. Б. П. Качмар; другий ряд: ст. викл. І. В. Власюк,
ст. викл. Р. В. Гуменюк, к. т. н., в. о. доц. О. Р. Соколовський,
к. т. н., доц. П. С. Коруняк, к. т. н., доц. В. В. Янків,
асист. І. Г. Стукалець, к. т. н., доц. І. М. Флис, к. т. н., в. о. доц.
О. В. Білоус, навч. майстер С. О. Зубчук, ст. викл. В. В. Буртак,
ст. викл. С. М. Баранович
Кафедра заснована в 1977 р. під назвою «Охорона праці і виробниче навчання». Першим її завідувачем був професор В. Ф. Піщенюк (1977–1999). У 1992 р. кафедру реорганізовано: приєднано кафедру цивільної оборони та від’єднано навчальний парк, а також змінено назву на «Безпеку життєдіяльності».
Упродовж 1999–2006 рр. колективом керував професор, доктор технічних наук, член-кореспондент УААН О. В. Сидорчук. У 2000 р. кафедра отримала свою сучасну назву. Тут розпочато викладання нових дисциплін з управління виробничо-технічним потенціалом підприємств на основі розробки та реалізації проектів. Під керівництвом професора О. В. Сидорчука здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю «Управління проектами та програмами».
З 2006 р. на посаді завідувача кафедри працює к. т. н., доцент В. О. Тимочко. Сьогодні на кафедрі працюють доценти — к. т. н. А. П. Березовецький, к. с.-г. н. Ю. О. Ковальчук, к. с.-г. н. І. Б. Мазур, к. т. н. І. М. Городецький, к. т. н., А. М. Тригуба, старші викладачі — к. т. н. П. М. Луб, Є. М. Яремко, С. А. Сазонов, асистенти — к. т. н. Л. Л. Сидорчук та к. т. н. А. О. Шарибура, а також навчально-допоміжні працівники: старший лаборант Л. Г. Зарицька, завідувач лабораторії Б. М. Маньовський, майстри виробничого навчання М. С. Павлик та Р. І. Падюка.
Напрям досліджень кафедри — наукові основи управління проектами енергоощадних та безпечних систем агропромислового комплексу. Науковці розробляють аналітичні автоматизовані системи науково-інженерного супроводу управління проектами виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, технічного та технологічного сервісу в АПК. Учені кафедри є членами Української асоціації управління проектами.

Колектив кафедри управління проектами та безпеки
виробництва. Зліва направо: перший ряд: к. т. н., доц.
А. П. Березовецький, асист. О. Г. Штойко, зав. кафедри, к. т. н.,
доц. В. О. Тимочко, навч. майстер М. С. Павлик, к. с.-г. н.,
в. о. доц. Ю. О. Ковальчук; другий ряд: к. т. н., доц.
А. М. Тригуба, к. т. н., ст. викл. П. М. Луб, к. т. н., доц.
І. М. Городецький, навч. майстер В. А. Болюбаш, зав. лабораторії
Б. Я. Маньовський, к. т. н., асист. Л. Л. Сидорчук
За останні п’ять років на кафедрі захищено п’ять кандидатських дисертацій, видано чотири монографії, 15 навчальних посібників та підручників, результати наукових досліджень опубліковано у 298 наукових працях.
На кафедрі діють студентські наукові гуртки, які досліджують тему «Обґрунтування проектів систем аграрного виробництва на підставі ефективного використання ресурсного потенціалу». Гуртківці щороку стають переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
На міжнародному рівні кафедра тісно співпрацює з Білоруським агротехнічним університетом, Варшавським аграрним університетом (Польща), Краківською рільничою академією, Пенсильванським державним університетом (США).

Кафедра сільськогосподарських машин

Навчальний напрям сільськогосподарських машин з’явився ще в період діяльності Вищої рільничої школи в Дублянах у 1903 р. Офіційно ж кафедру сільськогосподарських машин відкрито після створення сільськогосподарського інституту. Першим завідувачем став доцент Н. П. Левченко (1946–1964), а після нього кафедру очолювали к. т. н., доцент Д. Д. Прокопенко (1964–1977), заслужений працівник народної освіти України, професор В. Я. Рибарук (1977– 2005). У 2005 р. на посаду завідувача призначено к. т. н., доцента О. М. Крупича.
Свого часу на кафедрі працювали талановиті інженери та викладачі: Є. Т. Мартинов, С. К. Миронюк, В. В. Герасимчук, В. М. Сусліков, Ю. П. Козлов, Л. І. Любчик, В. Ф. Дідух, В. Ф. Курносов, А. Ф. Масальський, С. Я. Волинець, Я. Б. Ельгурт, В. М. Шмонін, Б. І. Затхей, Р. С. Шевчук, В. М. Боярчук, В. Л. Любчик, В. П. Шолудько та інші.

Колектив кафедри сільськогосподарських машин.
Зліва направо: перший ряд: асист. А. Я. Здобицький, к. т. н., доц.
Я. В. Семен, лаборант О. В. Юхима, зав. кафедри, к. т. н., доц.
О. М. Крупич, ст. лаборант С. І. Новосад, к. т. н., доц. З. О. Гошко,
навч. майстер Ю. В. Бардахівський; другий ряд: асист.
О. В. Левчук, навч. майстер О. М. Василькевич, к. т. н., доц.
Д. В. Кузенко, к. т. н., доц. І. І. Ріпка, навч. майстер Г. Г. Ковач
У 1985 р. був започаткований науковий напрям із розробки механізованих технологій та засобів для збирання і транспортування плодів. Із 2000 р. співробітники кафедри беруть участь у створенні машин та обладнання для біологічного захисту картоплі від колорадського жука, скарифікації та подрібнення зерна й зернобобових сумішей, стаціонарного обмотування рулонів сінажу. В 2007 р. відкрився ще один перспективний напрям наукових досліджень — розробка адаптивної механізованої технології збирання кукурудзи на зерно.
Сьогодні на кафедрі працюють: кандидати технічних наук, доценти О. М. Крупич, І. І. Ріпка, Д. В. Кузенко, З. О. Гошко, Л. Д. Пйонтик, Я. В. Семен; асистенти О. В. Левчук, А. Я. Здобицький; майстри виробничого навчання О. М. Василькевич, О. Ф. Пришляк, Ю. В. Бардахівський; старший лаборант С. І. Новосад.
Протягом останніх десяти років співробітники опублікували 154 статті, п’ять навчальних посібників, чотири монографії, отримали 29 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», де підготовлено й захищено 14 кандидатських дисертацій. До наукової роботи залучають кращих студентів факультету, які займаються у гуртках кафедри. Для підвищення ефективності НДР створені навчально-науково-дослідна лабораторія та навчально-наукова лабораторія систем точного землеробства.
Колективом учених розроблено чимало зразків сільськогосподарських машин і механізмів: устаткування для знезаражування вантажів, пристрій для виявлення картопляної нематоди, агрегат для поліпшення лук і пасовищ, роторний ударний струшувач плодів потокової дії, комбінований збирально-транспортний агрегат, тросовий віброударний струшувач плодів із системою акумулювання енергії. Виробництву запропоновано нові технології смугового підсіву трав у дернину, механізованого збирання плодів.

Колектив кафедри тракторів і автомобілів. Зліва направо:
перший ряд: навч. майстер Я. М. Бавдик, к. т. н., доц.
Р. І. Паславський, к. т. н., доц. О. С. Миронюк, зав. кафедри,
к. т. н., доц. С. Й. Ковалишин, к. т. н., доц. Р. Ю. Дацюк, к. т. н.,
доц. Й. В. Хомяк, асист. В. В. Томюк; другий ряд: асист.
А. А. Мрочко, асист. В. А. Українець, асист. О. П. Швець, асист.
В. В. Шевчук, ст. викл. Б. Ю. Галицький, ст. викл.
В. В. Ціхановський, навч. майстер Я. П. Шостак
Кафедра співпрацює і підтримує науково-практичні зв’язки з Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України (Львів), ВАТ «Львівагромаш-проект», Краківською сільськогосподарською академією (Польща), багатьма заводами сільськогосподарського машинобудування та ремонтними підприємствами. Для здійснення наукових досліджень кафедра уклала угоди із Всеросійським селекційним технологічним інститутом садівництва і розсадництва (Москва), Західним філіалом Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААНУ», Львівською дослідною станцією садівництва НААНУ, Львівською філією НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій імені Л. Погорілого.

Кафедра тракторів і автомобілів

Кафедра була створена в 1948 р. Заняття проводили у приміщенні нинішньої механічної майстерні університету, де на той час розташовувалася лабораторія. Для закріплення теоретичних знань на практиці використовували автомобіль ГАЗ-ММ та трактор СХТЗ-НАТІ.
На момент заснування на кафедрі працював один кандидат технічних наук і дві особи допоміжного персоналу. Першим завідувачем став к. т. н., доцент В. В. Федорченко-Тихий (1948–1952). Згодом кафедру очолювали к. т. н., доцент С. Ю. Келлер (1952–1953), доцент О. П. Попов (1953–1957), к. т. н., доцент П. В. Аксютін (1957–1969), який довгий час працював на заводі «Русский дизель» у Ленінграді. Він започаткував новий напрям у науковій діяльності викладачів і співробітників кафедри — дослідження роботи двигунів за бензодизельним циклом і з двофазною подачею палива. Ці дослідження продовжили С. Ф. Угрін та І. В. Романів, захистивши згодом кандидатські дисертації.

Лабораторія опору матеріалів кафедри
машинобудування. Лабораторне заняття
проводить доцент В. В. Янків
Одночасно з активізацією наукової роботи в цей час відбулося значне покращення матеріально-технічної бази кафедри. Навчальні лабораторії обладнали стендами із зображенням конструкції гальм для випробування і зняття характеристик двигунів внутрішнього згоряння, стендами СДТА-2 та приладами для регулювання паливних насосів високого тиску дизельних двигунів і форсунок. Це суттєво покращило навчальний процес, розширило тематику лабораторних робіт.
У 1969–1981 рр. кафедру очолював к. т. н., доцент М. Ф. Фоменко. Основним його доробком було дослідження та обґрунтування параметрів гідравлічного регулятора дизельних двигунів. За час керівництва М. Ф. Фоменка значно поліпшилася матеріально-технічна база аудиторій: встановлено стенд для діагностики технічного стану вузлів переднього моста вантажних автомобілів та їхніх гальмівних систем; розрізи складових частин автомобіля КамАЗ; обладнання для проведення тягових випробувань тракторів у польових умовах.
У період із 1981 по 1985 р. завідувачем кафедри був к. т. н., доцент І. І. Романів, у 1985–1988 рр. — к. т. н., доцент В. І. Кравець. У цей час помітно активізувалася науково-дослідна робота викладачів. З ініціативи доцента, к. т. н. Р. Ю. Дацюка і за підтримки кафедри розпочалася співпраця з інститутом «Укравтобуспром» (Львів) та ВНДІ газу (Москва). Одним з основних напрямів співпраці було проведення спільних наукових досліджень із розробки стендових і дорожніх випробувань двопаливних газобензинових двигунів марки «ЗИЛ», обладнаних газотурбінним наддувом. Над роботою з цієї теми за підтримки головного конструктора газових автобусів, к. т. н. Г. В. Скречка впродовж 1988–1995 рр. плідно працювали викладачі Р. Ю. Дацюк, В. І. Кравець, М. М. Фурманов, Б. М. Зварич, Б. П Кудринецький. У результаті вдалося значно покращити техніко-економічні та екологічні показники двигунів, що працювали на стисненому природному газі. Р. Ю. Дацюк у 1998 р. успішно захистив кандидатську дисертацію із цієї теми. Крім того, під керівництвом В. І. Кравця покращилося оснащення лабораторій конструкціями двигунів внутрішнього згоряння і шасі: вони поповнилися робочими розрізами тракторів Т-150К і Т-150.

Навчально-дослідна лабораторія
випробування двигунів внутрішнього
згоряння кафедри тракторів і автомобілів.
Дослідження турбонадуву газо-бензинового
двигуна разом зі студентами проводить
доцент Р. Ю. Дацюк
У 1990–1996 та 1998–1999 рр. кафедру очолював к. т. н., доцент Р. С. Шевчук. За його безпосередньою участю була створена й оформлена навчальна лабораторія теорії трактора й автомобіля, видано навчальний посібник, збірник задач, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт. Слід відзначити і започаткування та успішне проведення на кафедрі наукових досліджень із механізації знімання плодів та розробки машин для здійснення цієї технологічної операції. На основі цих результатів аспіранти Р. І. Паславський і О. С. Миронюк захистили кандидатські дисертації, а доц. Р. С. Шевчук — докторську.
Упродовж 1996–1998 та 1999–2000 рр. посаду завідувача обіймав к. т. н. доцент С. А. Федосенко, а з 2000 р. її очолює к. т. н., доцент С. Й. Ковалишин. Сьогодні на кафедрі працюють 11 викладачів, семеро з них мають науковий ступінь, а п’ятеро осіб складають навчально-допоміжний персонал.
Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців за напрямами «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Енергетика та електротехнічні засоби в АПК», «Машинобудування» та «Автомобільний транспорт», спеціальностями «Механізація сільськогосподарського виробництва» та «Енергетика сільськогосподарського виробництва». Кафедра є випусковою з напряму підготовки «Автомобільний транспорт». Першочерговим завданням є забезпечення теоретичної і практичної підготовки студентів із конструкції сучасних тракторів та автомобілів, основ теорії, розрахунку та аналізу їх роботи, особливостей підготовки до експлуатації та використання.
Із 2002 р. кафедра є базовою у впровадженні спеціалізації «Державний технічний нагляд».

Визначення напрямів наукової роботи
працівниками кафедри автоматизації
тваринництва, якості та стандартизації
в лабораторії доїльних та
кормоприготувальних машин
Заняття проводять в 11 спеціалізованих лабораторіях (загальна площа яких складає 790 м2): конструкції двигунів внутрішнього згоряння; конструкції шасі; будови легкового автомобіля; робочого обладнання; випробовування двигунів внутрішнього згоряння; випробовування паливної апаратури; теорії трактора і автомобіля; паливно-мастильних матеріалів; правил дорожнього руху та безпеки руху; мехатроніки; стандартизації та сертифікації техніки. У 2011 р. у результаті співпраці з академією «Мехатроніка» (м. Познань, Польща) створено єдину в Україні Лабораторію мехатронних систем мобільних енергетичних засобів.
Лабораторії обладнані установками для випробовування ДВЗ, дизельної паливної апаратури ДВЗ, електрообладнання тракторів і автомобілів, визначення експлуатаційних властивостей ПММ, демонстраційними стендами для вивчення будови та діагностики інжекторних систем живлення бензинових двигунів та системи дизелів «Соmmon Rail». Для навчання використовують натурні зразки тракторів і автомобілів, їх дійсні розрізи, планшети з деталями систем і механізмів, макети, плакати тощо.
Нині на кафедрі студенти опановують робітничі професії, здобуваючи фах водіїв транспортних засобів категорій «В» та «С», а також трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорій «А1», «А2» і «В».
Кафедра постійно проводить наукові досліди, основною метою яких є покращення експлуатаційних якостей мобільних енергетичних засобів. Досліджуються техніко-економічні показники двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що обладнані газотурбінним наддувом і працюють на альтернативних видах палива — природному газі та паливах на основі рослинних олій. У контексті наукової тематики факультету механіки та енергетики проводять дослідження технологічного процесу отримання рослинної олії; глибше вивчається процес механізації знімання та внутрішньогосподарського транспортування плодів, динаміка систем «двигун — струшувач плодів — дерево».
З 2006 р. на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». До наукової роботи залучають аспірантів із когорти кращих випускників факультету та студентів-гуртківців.

Колектив кафедри автоматизації тваринництва, якості та
стандартизації. Зліва направо: к. т. н., доц. С. М. Кондур, асист.
Ю. М. Лаврик, ст. викл. М. І. Михайлецький, зав. кафедри, к. т. н.,
доц. В. Т. Дмитрів, к. т. н., доц. Я. С. Жинчин, навч. майстер
С. О. Думич, к. т. н., доц. В. І. Банга
Результатом наукових досліджень співробітників за останні п’ять років є 154 наукові праці та 18 патентів України на винаходи.
Кафедра має чотири філії: в УкрНДІВПТТ ім. Л. Погорілого, інспекції Держтехнагляду Львівської області, ННДЦ ЛНАУ, Стрийському аграрному коледжі. У них обладнано лабораторні місця та організовано проведення занять із вивчення конструкцій новітньої автотракторної техніки вітчизняного і закордонного виробництва та її випробування.
Міжнародна співпраця кафедри розвивається із Всеросійським науково-дослідним інститутом садівництва, Краківською та Люблінською рільничими академіями (Польща), Білоруським агротехнічним університетом, технічним навчальним центром «Autoelektronika Kedzia» (Познань, Польща).
Передбачається розширення філій кафедри, повніше застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі (тестування в програмному забезпеченні «Moodle», автоматизація робочого місця інженера Держтехнагляду, створення баз даних техніко-економічних показників тракторів і автомобілів, програм автоматизованого розрахунку курсових та розрахунково-графічних робіт, формування науково-довідкових матеріалів з інформаційної мережі Інтернет, електронних варіантів лекцій із дисциплін, що читають на кафедрі), повне методичне забезпечення кожної форми навчання, організація лабораторії технічної експертизи тракторів та сільськогосподарської техніки.

Кафедра автоматизації тваринництва, якості та стандартизації

Профільна дисципліна «Механізація тваринницьких ферм» спочатку вивчалася на кафедрі сільськогосподарських машин, із 1962 р. її викладання здійснювали на кафедрі електрифікації сільського господарства (завідувач — доцент В. Г. Ковальчук) силами доц. Н. П. Левченка, асистентів О. І. Дервіша та В. В. Герасимчука.

Навчальна лабораторія інженерного
забезпечення кафедри експлуатації та
технічного сервісу машин. Лабораторне
заняття проводить професор Б. І. Затхей
У зв’язку з інтенсивним розвитком механізації тваринництва у країні, збільшенням кількості студентів, а відповідно і навантаженням на викладачів, на підставі наказу Міністерства сільського господарства у 1969 р. відкрито кафедру механізації тваринницьких ферм, яка стала однією із провідних на факультеті механізації сільського господарства.
Першим завідувачем кафедри був обраний доцент В. В. Герасимчук. До викладацького складу увійшли: доц. Н. П. Левченко, ст. викладач В. І. Басманов, асистенти Г. А. Гнатенко, Б. Ю. Галицький, ст. лаборант А. І. Трухонь. Із 1974 р. на кафедрі працює асистент В. М. Сиротюк, з 1976 року — доцент Ю. М. Носов, а з 1979 р. — асистент В. П. Шолудько.
Упродовж 1980–2001 рр. кафедру очолював к. т. н., доцент В. М. Сиротюк, у 2001–2002 р. — д. т. н., професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки А. І. Фененко.
У 1982 р. кафедру механізації тваринницьких ферм об’єднали з кафедрою електрифікації сільського господарства. Реорганізована кафедра отримала назву «Механізації тваринництва і електрифікації сільського господарства». Викладацький колектив складали доценти В. М. Сиротюк, В. В. Герасимчук, Ю. М. Носов, д. т. н., професор Я. І. Каганов, ст. викл. Я. С. Жинчин, ст. викл. В. І. Басманов (читали цикл дисциплін механізації тваринництва, гідравліку, сільськогосподарське водопостачання), Б. Т. Пославський, В. М. Поліщук, В. Т. Якимець, В. Ю. Воробкевич (дисципліни електротехнічного напряму), старші лаборанти Л. К. Бондарчук, І. Я. Дедишин, навч. майстри О. М. Соляр, Г. П. Жоловага, лаборанти П. В. Шолудько, С. С. Наконечний, М. Б. Дубенський, О. С. Петриш, В. М. Ціцький, завідувач лабораторії гідравліки Є. М. Панас.
Із 1992 р. склад кафедри поповнили нові працівники: асист. В. Т. Дмитрів, у 1995 р. — доц. Є. Ю. Форнальчик, у 1997 р. — доц. В. М. Гайдучок, у 1998 р. — асистенти С. М. Кондур та Я. В. Шолудько, із 1999 р. — асист. М. О. Гошко, із 2001 р. — асист. В. І. Банга, з 2007 р. — асист. Ю. М. Лаврик.

Колектив кафедри експлуатації і технічного сервісу машин.
Зліва направо: к. т. н., доц. І. П. Вітрух, навч. майстер
Б. С. Бардахівський, навч. майстер Ю. М. Чеснок, навч. майстер
О. Є. Стефанович, к. т. н., доц. Л. М. Кузенко, к. т. н., в. о. доц.
І. Я. Кулинич, д. т. н., проф. В. М. Гайдучок, зав. кафедри, к. т. н.,
в. о. проф. В. Є. Чухрай, зав. лабораторії Н. В. Кудринецька,
к. т. н., в. о. проф. Б. І. Затхей, навч. майстер Е. В. Іжевський,
асист. О. П. Виговський, асист. В. І. Рис, ст. викл. П. В. Шолудько
У цей період завершилося формування матеріально-технічної бази — семи лабораторій. Однією із перших на факультеті кафедра обладнала комп’ютерний клас.
За результатами науково-дослідної роботи захищено десять кандидатських та дві докторські дисертації. Під керівництвом к. т. н., доцента В. Т. Дмитріва здійснюється підготовка аспірантів.
У 1999 р. створено філію кафедри на виробництві у Львівській зональній машиновипробувальній станції (м. Магерів Жовківського району), а з 2003 р. — у ННДЦ ЛНАУ. При кафедрі функціонує філія конструкторського бюро ВАТ «Брацлав».
Із вересня 2000 р. цикл електротехнічних дисциплін передано на кафедру енергетики. З 2001–2002 навчального року розпочато підготовку спеціалістів і магістрів за спеціалізацією «Механізація тваринництва». Запроваджено нові навчальні дисципліни: «Машини і комплекти обладнання в тваринництві», «Технічний сервіс фермерської техніки», «Монтаж та пусконалагодження машин та обладнання», «Проектування механізованих технологічних процесів тваринницьких підприємств».
Із 2002 р. для студентів спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва» читають дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка», «Мікроконтролери і мікроконтролерні системи», «АСУ ТП в АПК», з 2007 р. — «Методи оцінки точності», «Автоматизовані системи управління в системах якості, стандартизації та сертифікації», «Метрологічне забезпечення якості», «Методи оцінки точності вимірювання», «Методи оцінки якості продукції та її атестації», «Теоретичні основи автоматики», «Автоматизація сільськогосподарського виробництва».
У 2004 р. кафедру механізації тваринництва перейменовано на кафедру механізації і автоматизації в тваринництві, а у 2007 р. — автоматизації тваринництва, якості та стандартизації.
Сьогодні на кафедрі працюють: завідувач кафедри, к. т. н., доцент В. Т. Дмитрів, д. т. н., в. о. професора В. М. Ванько, кандидати технічних наук, доценти Я. С. Жинчин, С. М. Кондур, В. І. Банга, кандидати технічних наук, старші викладачі О. Й. Гонсьор, О. А. Курилко, М. І. Михайлецький, О. П. Чабан, асистент Ю. М. Лаврик, майстер виробничого навчання С. О. Думич, старший лаборант О. С. Петриш, завідувач лабораторії Р. С. Ткачишин, аспіранти Д. І. Федорина та Р. В. Городняк.

Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин
У 1952 р. відкрито кафедру ремонту й експлуатації машинно-тракторного парку на базі кафедри технології металів і ремонту сільськогосподарських машин, яку заснували в 1947 р. У 1968 р. кафедра РЕМТП була розділена на дві: ремонту машин та експлуатації машинно-тракторного парку. Першу протягом 35 років очолював О. Д. Семкович, доктор технічних наук, професор, академік АІНУ, заслужений діяч науки і техніки України. Саме з його ім’ям пов’язані найбільші здобутки колективу. А кафедрою експлуатації машинно-тракторного парку з 1968 р. керував доц. С. К. Миронюк, із 1980 р. — доц. Ю. П. Нагірний, із 1991 р. до реорганізації — в. о. професора Б. І. Затхей. З 2006 р. її очолює в. о. професора В. Є. Чухрай.
Свого часу на кафедрі працювали доктори технічних наук, професори Є. Ю. Форнальчик, О. В. Сидорчук; кандидати технічних наук, доценти В. О. Головащенко, С. К. Олещенко, В. В. Хом’як, Й. В. Хом’як, І. М. Чернов, І. М. Флис, М. С. Оліскевич, С. А. Федосенко, В. О. Тимочко; старші викладачі Ю. Р. Горбовий, І. Д. Вахняк, Й. П. Пейсахович, В. В. Ціхановський, Б. Ю. Галицький, М. І. Чеснок, А. А Гамота, С. М. Довгань, С. М. Довбуш, М. П. Якимчук, асистенти О. Якимів, Ю. Журавчак.

Колектив кафедри енергетики. Зліва направо: к. т. н., доц.
Я. В. Шолудько, зав. лабораторії Є. М. Панас, ст. викл.
Р. І. Барабаш, к. т. н., доц. В. П. Шолудько, к. т. н., ст. викл.
А. В. Татомир, зав. кафедри, к. т. н., проф. В. М. Боярчук, к. т. н.,
доц. С. В. Сиротюк, зав. лабораторії М. С. Білинець, асист.
М. І. Бабич, к. т. н., доц. В. П. Гальчак, асист. Р. Є. Кригуль,
к. т. н., в. о. доц. М. А. Михалюк, навч. майстер Ю. А. Гук
У зв’язку з реорганізацією факультету механізації сільського господарства у факультет механіки та енергетики в 2007 р. створили кафедру експлуатації та технічного сервісу машин, яка об’єднала дві колишні — експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу і надійності машин.
Навчально-виховний процес і наукові дослідження кафедри нині забезпечують зав. кафедри, к. т. н., в. о. проф. В. Є. Чухрай, д. т. н., проф. В. М. Гайдучок, к. т. н., в. о. проф. Б. І. Затхей, кандидати технічних наук, доценти Р. Д. Кузьмінський, Л. М. Кузенко, к. т. н., в. о. доц. І. Я. Кулинич, ст. викладачі П. В. Шолудько, З. З. Вантух, асист. В. М. Кордоба, В. І. Чучман та інженери Б. С. Бардахівський, О. П. Виговський, Н. В. Кудринецька, О. Є. Стефанович, Ю. М. Чеснок, Е. В. Іжевський. Вони готують фахівців за напрямами «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та спеціальностями «Механізація сільського господарства», «Енергетика сільськогосподарського виробництва».
На кафедрі здійснюють також підготовку аспірантів та здобувачів під керівництвом проф. В. М. Гайдучок, в. о. проф. В. Є. Чухрая та Б. І. Затхея, доц. Р. Д. Кузьмінського. Результати досліджень молодих науковців як робочі зразки та моделі представлені на виставках та передані як рекомендації на виробництво.
Лекційні, лабораторно-практичні заняття проводять у лабораторіях, обладнаних стендами для випробовування, діагностування техніки. У навчальному процесі для тестування рівня знань студентів використовують комп’ютерну техніку, розроблено і апробовано програмне забезпечення.
Наукова діяльність викладачів і співробітників кафедри є складовою частиною загальної тематики науково-дослідної роботи факультету механіки та енергетики «Розробка ресурсоощадних механізованих технологічних процесів рослинництва». У ній виділено такі напрями: технології і технічні засоби для розбирання і складання машин; поліпшення використання МТА у фермерських господарствах регіону; основи параметричної, структурної та функціональної оптимізації ремонтно-технологічного обладнання технологічних процесів рільництва; оптимізація процесів хімічного захисту рослин в агропромисловому комплексі Західного регіону; обґрунтування параметрів шнекового олійного преса з активованою подачею насіння льону; обґрунтування параметрів виробничої структури технологічних дільниць відновлення гільз циліндрів автотракторних двигунів.
До науково-дослідної роботи залучають кращих студентів факультету. При кафедрі діє студентський науковий гурток, члени якого беруть участь у конференціях та олімпіадах, виборюючи призові місця.
До вагомих здобутків слід віднести захист чотирьох докторських та 19 кандидатських дисертацій. За останні десять років видано 17 підручників, п’ять навчальних посібників, п’ять монографій, понад 700 наукових статей, отримано понад 40 авторських свідоцтв і патентів.
При кафедрі створені філії в ПП «Вітас», Стрийському коледжі ЛНАУ, ННДЦ ЛНАУ, які є базою для лабораторно-практичних занять та виробничих практик студентів факультету механіки та енергетики.

Кафедра енергетики
Кафедра енергетики створена в липні 2000 р. у зв’язку з відкриттям в університеті спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва». До її складу ввійшли кандидати технічних наук, доценти В. М. Боярчук, В. П. Шолудько, В. Т. Якимець, П. І. Вівчар, І. М. Флис, Я. Ю. Марущак, В. Ю. Воробкевич; кандидати технічних наук С. В. Сиротюк і М. О. Гошко; асистент М. А. Михалюк; завідувачі лабораторій Є. М. Панас і М. С. Білинець; майстер виробничого навчання М. Б. Хлистун і старший лаборант Г. Г. Лисанчук. Завідувачем було призначено к. т. н., доцента М. О. Медиковського.
Із вересня 2001 р. на кафедрі працював асистент І. М. Дробот. У 2002 р. викладацький склад поповнили д. т. н., професор Ю. О. Варецький та к. ф.-м. н., доцент В. П. Гальчак; у 2003 р. — д. т. н., професор І. З. Щур, к. т. н., доцент В. С. Коновал та к. т. н., ст. викл. Р. В. Різничук; у 2004 р. — к. т. н., доцент Д. П. Гречин, к. т. н., ст. викл. Я. В. Шолудько, асистенти Г. М. Дмитрів, А. В. Татомир, М. Д. Федонюк, М. І. Бабич, М. В. Мельник та майстер виробничого навчання Ю. А. Гук; к. т. н., в. о. доцента В. І. Залужний, ст. викл. Р. І. Барабаш та асистент С. А. Березовецький.
З 2006 р. колективом керує к. т. н., в. о. професора В. М. Боярчук.
У 2003 р. при кафедрі відкрито аспірантуру. Першими здобувачами кандидатських ступенів стали М. А. Михалюк та О. Б. Лоза. У 2005 р. до аспірантури були зараховані Р. Є. Кригуль і А. В. Татомир, а в 2006 р. — Л. Л. Сидорчук. У 2008 р. успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук М. А. Михалюк і Л. Л. Сидорчук, а в 2009 р. — А. В. Татомир. У 2003 р. к. т. н., доцент Я. Ю. Марущак захистив докторську дисертацію.
У 2007 р. на базі кафедри енергетики утворено нову — електротехнічних систем, яку очолив к. т. н., професор В. М. Сиротюк.
Сьогодні у колективі кафедри енергетики працюють: завідувач кафедри, к. т. н., в. о. професора В. М. Боярчук; кандидати технічних наук, доценти В. П. Шолудько, С. В. Сиротюк, Я. В. Шолудько; к. ф.-м. н. доцент В. П. Гальчак; к. т. н., в. о. доцента В. І. Залужний; к. т. н., ст. викл. М. А.Михалюк; к. т. н., асистент А. В. Татомир; ст. викл. Р. І. Барабаш; асистенти М. І. Бабич і Р. Є. Кривуль; завідувачі лабораторій Є. М. Панас і М. С. Білинець; майстер виробничого навчання Ю. А. Гук та старший лаборант Г. Г. Лисанчук. Вони викладають такі дисципліни для студентів різних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Теплотехніка і використання теплоти», «Теплоенергетичні установки та теплопостачання АПК», «Теплопостачання і вентиляція», «Газоводопостачання АПК», «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії», «Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії», «Контрольно-вимірювальні прилади», «Енергоощадні технології в будівництві», «Альтернативні джерела енергії», «Гідравліка і сільськогосподарське водопостачання», «Гідравліка і водопостачання», «Гідропривод сільськогосподарської техніки», «Гідромашини і гідропривод», «Гідропривод обладнання переробних підприємств», «Технічна механіка рідин і газів», «Проектування систем енергопостачання», «Енергопостачання АПК».
За період роботи кафедри викладачі видали сім навчальних посібників (із них три із грифом Мінагрополітики та два з грифом Міносвіти і науки), 75 методичних рекомендацій, опублікували понад 350 наукових статей, отримали 12 патентів на винаходи України.
Для забезпечення якісної інженерної підготовки фахівців (енергетиків, механіків та будівельників) на кафедрі діє комп’ютерний клас із локальною мережею та шість спеціалізованих лабораторій: нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, контрольно-вимірювальних приладів, теплоенергетичних установок та теплопостачання АПК, теплотехніки та використання теплоти, гідравліки та сільськогосподарського водопостачання, гідроприводів сільськогосподарської техніки, — усі оснащені сучасними установками та обладнанням.
Співробітники кафедри розпочали сертифікацію лабораторії нетрадиційних відновлюваних джерел енергії зі спеціалізаціями: вимірювання параметрів енергетичних потоків відновлюваних джерел енергії (сонця, вітру, водних потоків, ґрунту і низькопотенційного тепла) та вимірювання енергетичних характеристик сонячних колекторів, фотоенергетичних установок, вітроустановок, теплових помп і теплообмінних апаратів, а також сертифікацію лабораторії контрольно-вимірювальних приладів зі спеціалізацією вимірювання опору заземлювачів та електроустановок.
Усі дисципліни повністю забезпечені навчально-методичною літературою, розроблені прикладні комп’ютерні програми.
Викладачі беруть участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи за темою, що пройшла державну реєстрацію в Міністерстві освіти та науки України: «Розробка, впровадження енергозберігальних механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва та технічних засобів їх реалізації».
У 2009 р. кафедра започаткувала міжнародну наукову конференцію. Колектив підтримує та розвиває співпрацю з навчальними закладами та науковими організаціями як в Україні, так і за її межами: Інститутом електродинаміки НАН України, Державним науково-дослідним інститутом інформаційної інфраструктури, Фізико-механічним інститутом НАН України, Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом біоресурсів і природокористування (Київ), Головною вищою школою рільничою (Варшава), Таврійською державною агротехнічною академією (Мелітополь), Національним науковим центром «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства» (Київ), Подільською агротехнічною академією (Кам’янець-Подільський), Львівською філією Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробовування техніки та технології для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (смт Магерів).
Кафедра є учасником Міжнародного консорціуму «Відновлювана енергетика» (Україна — Німеччина), тісно співпрацює з німецькою фірмою «Aurora Wind Power Gmb» (Hamburg, Deutschland). На замовлення та коштом цієї організації завершується створення лабораторії відновлюваних джерел енергії (сонячної, геотермальної, вітрової), розробляються зразки обладнання для використання цих видів енергії.
На базі Центральної котельні м. Дубляни ДКП «Жовкватеплоенерго», Регіонального навчально-виробничого атестаційного центру «Агрогаз» (Львів), водозабірних споруд м. Дубляни, ТзОВ «Геотермальні системи» (Львів) діють чотири філії кафедри.

Кафедра електротехнічних систем

Колектив кафедри електротехнічних систем. Зліва направо:
к. т. н., доц. В. Т. Якимець, асист. М. Д. Федонюк, к. т. н.,
в. о. доц. А. М. Яцун, д. т. н., проф. Я. Ю. Марущак,
ст. викл. І. М. Дробот, зав. кафедри, к. т. н., проф. В. М. Сиротюк,
зав. лабораторії О. І. Какула, д. т. н., проф. Ю. О. Варецький,
ст. лаборант Ю. М. Яцишин, к. т. н., доц. Д. П. Гречин,
навч. майстер А. М. Домінік
Першим завідувачем кафедри з моменту її заснування у 1962 р. був доцент В. Г. Ковальчук. Згодом її очолювали доценти М. Л. Гірник (1967–1974), Б. Т. Пославський (1974–1976) і В. Ю. Воробкевич (1976–1984).
У 1984 р. відбулося об’єднання кафедр механізації тваринницьких ферм та електрифікації сільського господарства в одну — механізації тваринництва й електрифікації сільського господарства, якою керував к. т. н., доцент В. М. Сиротюк (1980–2001). У різні роки на кафедрі працювали доценти А. А. Забраний, В. М. Поліщук, В. Т. Якимець, асистенти В. І. Холін, О. Пашекевич, С. В. Прийма, С. Й. Ясницький. Навчальний процес забезпечували завідувач лабораторії О. М. Соляр, лаборанти В. Михайлусь і О. С. Петриш. Тут одночасно з іншими викладали дисципліни електротехнічного профілю: «Електротехніка», «Автоматика», «Електропривод».
Із 2000 р. основні предмети з електротехніки почали читати на новоствореній кафедрі енергетики, яка стала базовою у підготовці фахівців зі спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва».
У 2007 р. в результаті реорганізації факультету та розділення кафедри енергетики утворено кафедру електротехнічних систем, яку очолив к. т. н., професор В. М. Сиротюк. Навчальний процес на кафедрі забезпечують к. т. н., професор В. М. Сиротюк; доктори технічних наук, професори Я. Ю. Марущак, Ю. О. Варецький; кандидати технічних наук, доценти В. Т. Якимець, Д. П. Гретин, В. О. Паранюк, А. М. Яцун; асистент М. Д. Федонюк; ст. лаборант Ю. М. Яцишин; завідувач лабораторії О. І. Какула; майстри виробничого навчання А. Ф. Герман, Р. Лисинчук.

Лабораторія теоретичної та загальної
електротехніки кафедри електротехнічних
систем. Апробування нового лабораторного
обладнання на засіданні кафедри проводить
професор В. М. Сиротюк
Колектив кафедри викладає такі дисципліни: «Електротехніка», «Теоретичні основи електротехніки», «Електропривод та електрообладнання», «Електропостачання АПК», «Енергетичні засоби АПК», «Електротехнології», «Програмні і апаратні засоби в системах якості», «Моделювання технологічних процесів і систем», «Прикладні комп’ютерні технології» та ін.
Основна наукова спрямованість — розробка теоретичних засад електромеханічних елементів систем енергозабезпечення АПК, зокрема з використанням відновлюваних джерел енергії.
За результатами науково-дослідної роботи кафедри опубліковано 678 науково-методичних праць, зокрема п’ять посібників із грифом Міністерства. Працівники кафедри мають 63 авторських свідоцтва і 45 патентів на винаходи.
Кафедра електротехнічних систем також є учасником Міжнародного консорціуму «Поновлювана енергетика» (Україна — Німеччина), тісно співпрацює з німецькою фірмою «Аurora Wind Power GmbH», навчальними аграрними закладами Польщі, бере участь у міжнародних конференціях і симпозіумах.

Логос Україна      << Землевпорядний факультет      [ зміст ]      Інститут післядипломного навчання >>