НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ

 
 

Декан факультету


ВЛАСЮК
Анатолій Павлович

 
Анатолій Павлович народився 21 березня 1957 р. у с. Вілія Острозького району Рівненської області в селянській родині. У 1979 р. закінчив фізико-математичний факультет Рівненського державного педагогічного інституту.
Працював учителем математики та фізики Голубнівської середньої школи (1979-1981) та Замостищенської восьмирічної школи (1981-1983) Березнівського району Рівненської області. Упродовж 1983-1986 рр. - аспірант Інституту математики АН УРСР. Обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри обчислювальної математики Українського інституту інженерів водного господарства.
З 1997 р. - завідувач новоствореної кафедри інформаційних систем та математичного моделювання (нині - кафедра прикладної математики). З 2000 р. А. П. Власюк обіймає посаду декана факультету прикладної математики та комп'ютерно-інтегрованих систем.
Наукову діяльність Анатолій Павлович розпочав ще в студентські роки. Після закінчення аспірантури в 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, а в 1996 р. - доктора технічних наук.
А. П. Власюк бере активну участь у роботі редакційних колегій науково-технічних журналів та вісників. Є членом двох спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
За значні досягнення в науковій та методичній галузях А. П. Власюка нагороджено Почесними грамотами ректорату університету, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Міністерства освіти і науки України, знаком ''Відмінник освіти України''. Анатолія Павловича занесено до книги ''Людина року РДТУ'' (1997), включено до довідників ''Хто є хто на Рівненщині'' (2002 р.) та ''Хто є хто в ХХI столітті'' (списку спеціалістів Світового Банку даних Міжнародного біографічного центру в Кембриджі, Англія, 2001 р.).


Створення факультету в 2000 р. відкрило можливості підготовки фахівців нового перспективного напряму - кібернетичного.
У складі факультету 4 кафедри: прикладної математики, вищої математики, обчислювальної математики, електротехніки та автоматики, на яких працюють висококваліфіковані педагогічні кадри.
Тут готують фахівців за такими перспективними спеціальностями, як ''Прикладна математика'' та ''Автоматизоване управління технологічними процесами''. Обидві спеціальності акредитовані за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст і магістр.
Фахівці спеціальності ''Прикладна математика'' займаються розробленням і застосуванням математичного, комп'ютерного і інформаційного моделювання, розробленням і впровадженням комп'ютерних інформаційних систем всього спектра промислових підприємств, фінансово-економічних установ, управлінських структур і науково-виробничих організацій, закладів соціальної сфери.
Випускники факультету, які навчались за спеціальністю ''Прикладна математика'', здобувають кваліфікації ''спеціаліст прикладної математики'', ''магістр прикладної математики''.
Сферою діяльності фахівців, які навчалися за спеціальністю ''Автоматизоване управління технологічними процесами'', є проектування, впровадження і експлуатація автоматизованих систем керування технологічними процесами на базі комп'ютерних технологій у різних галузях народного господарства.
Випускники спеціальності ''Автоматизоване управління технологічними процесами'' здобувають кваліфікації ''інженерї з автоматизованих систем керування виробництвом'' та ''інженер-дослідника з комп'ютерних систем та автоматики''.
Студенти факультету навчаються в сучасних комп'ютерних лабораторіях з найновішим програмним забезпеченням, об'єднаними в єдину мережу і підключеними до Інтернету. До їх послуг - спеціалізовані лабораторії, обладнані сучасною мікропроцесорною технікою та комп'ютерно-інтегрованими системами контролю, регулювання та керування.
Професорсько-викладацький склад факультету налічує 56 викладачів і 22 працівники навчально-допоміжного персоналу, серед яких 6 докторів наук, професорів; 20 кандидатів наук, доцентів; 17 старших викладачів; 13 асистентів. Навчають студентів висококваліфіковані фахівці, які працюють над науковими дослідженнями з проблем математичного та комп'ютерного моделювання природних, техногенних та інформаційних систем; теорії стійкості динамічних систем моделювання ризиків технічних, економічних та соціальних систем; прийняття рішень в умовах невизначеності; створення

Викладачі факультету

підземно-рухових пристроїв на біонічних принципах; розроблення програмного забезпечення мікропроцесорних та комп'ютерно-інтегрованих систем вимірювання технологічних параметрів, корпоративних інформаційних мереж тощо.
Студенти, які навчаються за спеціальністю ''Прикладна математика'', вивчають такі базові предмети: математичний аналіз, дискретна математика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, числові методи; методи оптимізації, теорія систем; теорія керування, програмування, архітектура ЕОМ, програмне забезпечення ЕОМ, програмування для WEB, бази даних та інформаційні системи, мережі ЕОМ, адміністрування в мережах, інтелектуальні системи, сучасна комп'ютерна графіка, основи захисту і кодування інформації.
Студенти, які навчаються за спеціальністю ''Автоматизоване управління технологічними процесами'', вивчають такі базові предмети як: алгоритмічні мови та програмування, комп'ютерна техніка, електротехніка та електромеханіка, мікропроцесорна техніка, теорія автоматичного керування, технічні засоби автоматизації, проектування систем автоматизації, основи САПР, виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації, автоматизація технологічними процесами, математичне моделювання на ЕОМ, ідентифікація та моделювання, автоматизовані системи управління технологічними процесами.
Студенти факультету неодноразово виборювали призові місця на всеукраїнських олімпіадах з ''Програмування'' (М. С. Філатов, І. А. Філатова, А. С. Чума), ''Математики'' (О. В. Хохлов, О. В. Глогов'як, Р. В. Ханенко, О. О. Кушнір, В. С. Герасимчук, Т. А. Дроздовський), ''Фізики'' ( В. М. Кутя, В. В. Корнєєв) та ''Електротехніки'' (С. А. Шестаков, В. В. Корнєєв) та були учасниками Міжнародної олімпіади з ''Програмування'' у Бухаресті, 2003 р. - (М. С. Філатов, І. А. Філатова, А. С. Чума).
Студентське життя на факультеті - це не тільки щоденне інтенсивне навчання, а й участь у художній самодіяльності, спортивному житті факультету та університету. Щороку проводиться університетський конкурс ''Студентська весна'', КВК, ''Міс університету'' та спартакіади з багатьох видів спорту, де студенти факультету беруть найактивнішу участь та посідають призові місця. Зокрема, студент факультету Іван Лук'янчук - майстер спорту України, чемпіон України з армспорту, учасник Кубка світу серед юніорів (Англія, 2007 р.).
Факультет тісно співробітничає з відповідними факультетами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету ''Київський політехнічний інститут'', Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного університету ''Львівська політехніка'', Національного університету ''Києво-Могилянська академія'', Інститутом кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова, Інститутом математики НАН України.
Кафедра прикладної математики
Кафедру прикладної математики створено 1 вересня 1997 р., її початкова назва ''кафедра інформаційних систем та математичного моделювання''. Очолив кафедру відомий учений, доктор технічних наук, професор Академії наук Вищої школи А. П. Власюк. Необхідність створення кафедри диктуваласьуведенням до навчального процесу низки дисциплін з інформаційних систем і технологій та математичного моделювання природних і техногенних процесів таі систем.
Спочатку кафедра була проміжною ланкою між фундаментальними та випусковими кафедрами.
У 1999 р. було відкрито нову спеціальність ''Прикладна математика'', в зв'язку з чим цей підрозділ університету дістав назву ''кафедра прикладної математики'' зі статусом випускової.
Відкриття спеціальності дало змогу готувати фахівців нового перспективного кібернетичного напряму.
На кафедрі працють 22 штатних викладачі, з яких - 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, доцентів, 9 старших викладачів, 7 асистентів. Навчально-допоміжний склад кафедри налічує 7 осіб.
На високому науковому та науково-методичному рівні трудяться викладачі кафедри - доценти А. І. Білецький, Л. В. Гладун, П. М. Грицюк, П. М. Мартинюк; кандидат фізико-математичних наук В. Б. Семенюк; старші викладачі Є. І. Катерина, О. П. Остапчук, О. М. Степанченко, Л. Д. Бачишина, М. Б. Демчук, О. С. Демчук, Н. О. Харів, А. М. Рощенюк, В. А. Герус, асистенти О. В. Прищепа, Н. А. Федорчук, Т. П. Цвєткова, О. Р. Фурсович, М. С. Філатов, І. А. Філатова, І. В. Грабоус.
На належному рівні працює також обслуговуючий персонал кафедри: завідувач лабораторії В. А. Бачевич, інженери-програмісти Т. Ю. Бабич, Т. В. Олексюк, Ю. А. Брега, П. О. Сегеда.

Олімпіада з математики (2003)

Сумісниками кафедри є: доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України О. Г. Наконечний - всесвітньо відомий учений у галузі теорії прийняття рішень в умовах невизначеності; доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України В. Ю. Слюсарчук - знаний науковець, відомий не лише в Україні, а й за її межами, доктор технічних наук, професор П. І. Ковальчук - відомий учений-кібернетик у галузі моделювання ризиків складних систем у соціальній, екологічній, економічній та технічній сферах; кандидат фізико-математичних наук, доцент П. М. Зінько - відомий спеціаліст у галузі моделювання складних систем.
На кафедрі функціонують аспірантура та докторантура.
Студенти мають змогу навчатися в сучасних комп'ютерних лабораторіях з найновішим програмним та апаратним забезпеченням. Комп'ютери об'єднано в локальну мережу з доступом до Інтернету.
Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами усіх факультетів університету.
Студенти спеціальності ''Прикладна математика'' неодноразово посідали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з ''Програмування'' (М. С. Філатов, І. А. Філатова, А. С. Чума), ''Математики'' (О. В. Хохлов, О. В. Глогов'як, Р. В. Ханенко, О. О. Кушнір, В. С. Герасимчук, Т. А. Дроздовський) та були учасниками Міжнародної олімпіади з ''Програмування'' у Бухаресті, 2003 р. (М. С. Філатов, І. А. Філатова, А. С. Чума).
Крім навчальної роботи зі студентами на кафедрі постійно організовують навчання для викладачів університету, аспірантів, слухачів інституту післядипломної освіти.
При кафедрі засновано науково-дослідну лабораторію ''Математичного та комп'ютерного моделювання природних, техногенних та інфор-маційних систем''. Науковці кафедри успішно працюють над дослідженням із: математичного та комп'ютерного моделювання природних, техно-генних та інформаційних систем; математичного моделювання економічних процесів і систем; моделювання з використанням геоінформаційних систем; розроблення та використання прогресивних інформаційних технологій в освіті. Зокрема, наукова робота проводиться з математичного та комп'ютерного моделювання з метою побудови нових та вдосконалення існуючих математичних і комп'ютерних моделей: тепло-масоперенесення радіонуклідів під час фільтрації підземних вод у ґрунтових середовищах; тепло-масоперенесення сольових розчинів у ґрунтових масивах; процесів розчинення та вилужування солей з основ і фундаментів гідроенергетичних об'єктів та впливу на їх стійкість і старіння; консолідації основ гідроенергетичних об'єктів в неізотермічних умовах; напружено-деформованого стану ґрунтових масивів у разі дії техногенних чинників; закріплення ґрунтових масивів та оцінювання їх стану з метою підвищення їх несучої здатності та стійкості споруд; процесів тепло-масопереносів в ненасичених ґрунтах; над проведенням експериментальних досліджень з визначення залежностей фільтраційних, деформаційних, міцнісних характеристик ґрунтів у разі перебігуі в них складних фізико-хімічних процесів; над розробленням нових і вдосконаленням існуючих численних методів розв'язання відповідних крайових задач, що описують вказані вище процеси, відповідних обчислювальних алгоритмів їх розв'язання, необхідного програмного забезпечення з реалізацією на ЕОМ.
Кафедра електротехніки та автоматики
Організована у 1959 р. у складі 5 осіб з метою забезпечення вивчення студентами дисциплін електротехнічного профілю і автоматизації техно-логічних процесів у гідромеліорації, будівництві і торф'яній промисловості. Очолив кафедру доцент Г. М. Шелеметьєв, який доклав чимало зусиль для створення її лабораторної бази.
Протягом 1972-1980 рр. кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент О. М. Франчук. У той період продовжувався розвиток лабораторної бази, вдосконалювалось науково-методичне забезпечення навчального процесу кафедри. Кандидат технічних наук, доцент Б. О. Баховець розпочав підготовку наукових кадрів через аспірантуру. Першу кандидатську дисертацію захистив старший викладач кафедри Я. В. Ткачук.

Колектив кафедри електротехніки та автоматики

Упродовж 1980-1990 рр. кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент Б. А. Лозін. До 1988 р. кафедра була загальноінженерною, а з 1989 р. - стала випусковою, що пов'язано з підготовкою фахівців за спеціальністю ''Автоматизація гідромеліоративних систем''. Це сприяло швидкому розвитку лабораторної бази з теорії автоматичного керування, електроніки, електричних і гідравлічних засобів автоматизації та її методичного забезпечення. У 1985 р. професор Б. О. Баховець видав перший навчальний посібник ''Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в гидромелиорации'', а у 1989 р. - підручник з такою самою назвою.
У 1990 р. завідувачем кафедри став заслужений працівник народної освіти, відмінник вищої освіти, академік Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, Української екологічної академії наук, професор Б. О. Баховець. Було розпочато підготовку до відкриття спеціальності ''Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами''. У 1997 р. проведено прийом студентів на цю спеціальність, продовжувалась підготовка фахівців з автоматизації гідромеліоративних систем до 2001 р. Всього на той час було випущено 240 інженерів. У 2002 р. відбувся перший випуск інженерів нової спеціальності.
Нині на кафедрі працюють 26 викладачів з них 12 мають учені ступені і звання, які забезпечують вивчення 68 предметів студентами 24 спеціальностей.
Лабораторна база кафедри налічує 14 лабораторій, у яких використовується 42 сучасні комп'ютери, різні засоби автоматизації на базі мікропроцесорів, мікроконтролерів та сучасні пристрої вимірювальної техніки.
Наукова робота кафедри проводиться за напрямом ''Розробка і дослідження засобів автоматизації технологічних процесів''. У ній беруть участь усі викладачі і частина студентів спеціальності ''Автоматизоване управління технологічними процесами''. Останнім часом захищено одну докторську та дві кандидатські, завершується робота над докторською і двома кандидатськими дисертаціями. Опубліковано 3 монографії, понад 350 наукових статей, підручник і 3 навчальні посібники, одержано 54 свідоцтва на винаходи і патенти. Пріоритетними напрямами роботи колектив кафедри вважає успішне проведення акредитації спеціальності ''Автоматизоване управління техно-логічними процесами'', модернізацію матеріальної бази, поліпшення якості методичного забезпечення, впровадження новітніх технологій навчання в рамках впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розширення тематики наукової діяльності та якості наукових розробок.
Студенти спеціальності ''Автоматизоване управління технологічними процесами'' неодно-разово посідали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з ''Фізики'' (В. М. Кутя, В. В. Кор-нєєв) та ''Електротехніки'' (С. А. Шестаков).
Кафедра вищої математики

Доктор фізико-математичних наук, професор В. Ю. Слюсарчук

Кафедру вищої математики засновано у 1959 р. У різні роки її очолювали доценти Ю. В. Подшевкін, Р. А. Антонюк, професор В. Ю. Слюсарчук, доцент Я. І. Ярмуш.
На кафедрі працюють 23 викладачі і два лаборанти. Серед них - один доктор наук, професор та 11 кандидатів наук, доцентів.
Співробітники кафедри беруть участь у фундаментальній підготовці студентів усіх спеціальностей, забезпечуючи викладання таких дисциплін, як: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, алгебра і геометрія, математичний аналіз, диференціальні рівняння, функції комплексної змінної, функціональний аналіз, теорія стійкості динамічних систем.
Успішно здійснюється науково-дослідна робота з комплексної теми ''Розробка методів розв'язування диференціальних, різницевих, функціональних, інтегрально-диференціальних рівнянь і задач суцільного середовища'', а також держбюджетної теми ''Стійкість і коливання траєкторій нелінійних динамічних систем''.
На кафедрі працює відомий учений, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук Вищої школи України, професор В. Ю. Слюсарчук. Він - автор понад 270 наукових і науково-методичних праць, серед яких 8 однойменних монографій.
Наукові інтереси В. Ю. Слюсарчука охоплюють диференціальні, різницеві та функціонально-диференціальні рівняння, теорію с-неперервних функціональних операторів, нелінійний функціональний аналіз і теорію числових рядів. В. Ю. Слюсарчук розв'язав низку математичних проблем із теорії стійкості динамічних систем, що описуються диференціальними, різницевими та функціонально-диференціальними рівняннями, з теорії оборотності лінійних неавтономних с-неперервних функціональних операторів і нелінійних диференціальних та різницевих операторів, а також із теорії числових рядів. В. Ю. Слюсарчук спростував гіпотезу Любича про диференційоване відображення, показав щільність множини нерозв'язаних задач Коші

Колектив кафедри вищої математики

у просторі всіх задач Коші у випадку нескінченно-вимірного банахового простору, увів поняття істотно нестійких розв'язків еволюційних рівнянь і дослідив рівняння з істотно нестійкими розв'язками, отримав нові теореми про стійкість і нестійкість за лінійним наближенням розв'язків еволюційних рівнянь, встановив необхідні й достатні умови оборотності лінійних неавтономних с-неперервних функціонально-диференціальних операторів, встановив необхідні і достатні умови абсолютної стійкості динамічних систем із післядією та отримав загальні твердження про збіжність числових рядів, окремими випадками яких є відповідні результати Лейбніца, Д'Аламбера, Гаусса, Коші, Абеля, Діріхле, Куммера, Єрмакова та інших математиків.
Отримані В. Ю. Слюсарчуком наукові результати використовуються як для підготовки науково-педагогічних кадрів, так і у навчальному процесі в НУВГП та інших навчальних закладах. В. Ю. Слюсарчук є дійсним членом Академії наук Вищої школи України з 1992 р. Наукова та педагогічна діяльність В. Ю. Слюсарчука відзначені Подякою Президента України та знаками ''Відмінник освіти України'' і ''За наукові досягнення'' Міністерства освіти і науки України. На Українському математичному конгресі у 2001 р. його було відзначено медаллю імені М. В. Остроградського (2001 р.). Він є також лауреатом Нагороди Ярослава Мудрого (за значний здобуток у галузі науки і техніки, 2003 р., академічна нагорода Академії наук Вищої школи України).
На високому професійному рівні працюють ветерани та молоді викладачі кафедри: доценти Т. І. Лосинська - засужений працівник вищої школи, Р. А. Антонюк, А. П. Гіроль, Я. І. Ярмуш, В. Г. Мізюк, В. О. Сяський, О. Л. Брушковський, Л. М. Слюсарчук, С. П. Водяна, О. О. Кушнір, старші викладачі А. І. Мінчук, В. П. Кушнір, Я. Г. Іващук, асистенти Г. П. Микитин, І. В. Дубчак, В. Й. Ніколайчук, О. С. Трофімчук, М. В. Мороз, О. Ю. Дейнека, О. Я. Трохимчук, С. П. Цецик.
Кафедра обчислювальної математики

Перший завідувач кафедри обчислювальної математики
Я. А. Микитин

Кафедру створено у вересні 1966 р. внаслідок розділення кафедри вищої математики. Першим завідувачем кафедри був Я. А. Микитин. Основу тодішньої лабораторної бази кафедри становили дві ЕОМ: ''Промінь'' та ''Промінь-2''. Згодом у навчальному процесі використовувалися ''Мир'', ''Наири'', ''Минск-32'', ЕС-1022, ЕС-1033.
У 1980 р. від кафедри відокремився і став функціонувати автономно інформаційно-обчислювальний центр. У 1987 р. виникла необхідність створення власної лабораторії - на цей раз персональних комп'ютерів, що згодом переросла у відділ малих ЕОМ. З 1999 р. на кафедрі впроваджено в навчальний процес першу в області локальну комп'ютерну мережу РС ХТ. Згодом були придбані комп'ютерні класи ІВМ-386 та ІВМ-586. Сьогодні на кафедрі працюють три лабораторії, обладнані сучасною комп'ютерною технікою.
У вересні 1997 р. кафедра обчислювальної техніки розділилася, внаслідок чого утворилась кафедра інформаційних систем та математичного моделювання (нині - кафедра прикладної математики). Останню очолив доктор технічних наук, професор А. П. Власюк.
На кафедрі обчислювальної математики працюють 12 викладачів, з них - 3 кандидати фізико-математичних наук, доценти. Добрі традиції цього підрозділу університету протягом багатьох років формували завідувачі кафедри, які очолювали її в різні часи - А. П. Гіроль, А. І. Білецький, С. А. Мельничук, І. М. Карпович.
Викладачі кафедри проводять заняття із студентами усіх факультетів університету. Серед дисциплін - інформатика та систематологія, інформатика та комп'ютерна техніка, операційні системи, СКБД, техніка користування ЕОМ, обчислювальна техніка та програмування, сучасні програмні забезпечення ЕОМ.
Крім навчальної роботи зі студентами постійно організовують навчання для викладачів і співробітників університету, аспірантів. Проводять також курси з вивчення сучасної комп'ютерної техніки та основ програмування для учнів шкіл міста та молоді.
Оновлення техніки вимагає модернізації змісту та методики навчання. Тому щороку викладачі кафедри видають інтерактивні комплекси вивчення дисциплін, конспекти лекцій, комплекти опорних матеріалів, методичні вказівки тощо.
Колектив кафедри працює над науковою проблемою розробки та вдосконалення математичних методів і алгоритмів розв'язання прикладних задач з використанням комп'ютерної техніки. Вказана тема знайшла втілення в розв'язанні задач моделювання багатофазних процесів у пористому середовищі, локального руйнування складних композицій, розв'язанні крайових задач у шаруватих середовищах, апроксимації спеціальних функцій та ін.
Щороку викладачі кафедри публікують понад 10 наукових праць у вітчизняних та міжнародно визнаних виданнях, роблять понад 10 доповідей на наукових і науково-методичних конференціях різних рівнів.
У найближчому майбутньому кафедра працюватиме над упровадженням у навчальний процес новітніх методологій опрацювання і передавання інформації, спеціалізацій ''Комп'ютерні технології в водному господарстві'', ''Комп'ютерні технології у гідроенергетиці'' та ін.


Логос Україна         <<   Механіко-енергетичний факультет         [ Зміст ]         Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти   >>