НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ІНСТИТУТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 
 

Декан інституту


МАЛАНЧУК
Зіновій Романович

 
Зіновій Романович народився 1 липня 1950 р. у м. Судова Вишня Львівської області. У 1967 р. закінчив 10 класів Судово-вишнянської СШ. Упродовж 1967- 1968 рр. навчався в технікумі радіоелектроніки м. Львова. Протягом 1968-1970 рр. працював електриком на станції Скнилів. У 1970 р. призваний на військову службу, служив в Німеччині, нагороджений державною нагородою ''За військову доблесть''. У 1971 р. вступив до Українського інституту інженерів водного господарства, який закінчив у 1976 р., здобувши спеціальність інженера-гідротехніка. З 1977 р. - аспірант рідного інституту.
Упродовж 1977-1979 рр. З. Р. Маланчук працював старшим науковим співробітником Комплексного відділу з крапельного зрошення Всесоюзного науково-дослідного інституту механізації і техніки поливу (м. Кишинів), був аспірантом Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів (м. Мінськ).
У 1982 р. на спеціалізованій вченій раді при Ленінградському політехнічному інституті ім. М. І. Калініна захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю ''гідравліка і інженерна гідрологія''.
У 2003 р. З. Р. Маланчук в НАН України захистив докторську дисертацію, йому присуджено науковий ступінь доктора технічних наук (спеціальність ''фізичні процеси гірничого виробництва'').
З 2000 р. - директор Інституту довузівської підготовки та післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування. Відмінник освіти України.
З липня 2007 р. - голова правління філії технологічного парку ''Машинобудівні технології Полісся'' при НУВГП.

Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування створений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на базі факультету підвищення кваліфікації фахівців та спеціального факультету перепідготовки фахівців.
У своїй діяльності Інститут використовує науковий, навчальний і методичний потенціал університету, має власну матеріальну базу, до складу якої входить навчально-адміністративний корпус, вісім обладнаних навчальних аудиторій, комп'ютерний клас на 16 робочих місць, спортивна зала, філія бібліотеки, окремі житлові секції в гуртожитках університету.
На посаді заступника директора інституту працює В. С. Сорока - кандидат сільсько-господарських наук, доцент, випускник Українського інституту інженерів водного господарства.
Він автор 50 науково-методичних праць в галузі сільськогосподарських меліорацій, ґрунто-знавства і землеробства, управління використанням земельних ресурсів та з інших соціально-економічних проблем. Брав участь у ліцензуванні спеціальності ''управління трудовими ресурсами'' та акредитації спеціальності ''менеджмент організацій''.

Колектив Інституту довузівської підготовки
та післядипломної освіти

Заступник директора Н. Б. Кушнір - кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії екологічних наук України, теж випускниця Українського інституту інженерів водного господарства. З 2000 р. обіймає посаду завідувача кафедри економіки підприємства. Нагороджена почесними грамотами Рівненських міської та обласної рад, Міністерства освіти і науки, відмінник освіти України. Автор 34 наукових праць, 7 посібників (у співавторстві).
Заступник директора - М. В. Бялик - кандидат фізико-математичних наук, випускник фізичного факультету Національного університету ім. І. Фран-ка. Пройшов шлях від асистента до доцента, завідувача кафедри фізики, декана факультету довузівської підготовки. Автор понад 60 наукових праць з фізики твердого тіла, фізичної оптики, теорії супутникових навігаційних систем.
Інститут здійснює навчальну діяльність згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України і має право здійснювати перепідготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр за всіма акредитованими в університеті спеціальностями; здійснювати підвищення кваліфікації за базовими напрямами підготовки, за якими проводиться навчання в університеті; здійснювати довузівську підготовку слухачів до вступу на перший курс навчання в університеті.
Перепідготовка фахівців в інституті передбачає отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Інститут здійснює таке навчання лише за спеціальностями, що акредитовані в університеті.
Навчальні плани інституту дозволяють здійснювати перепідготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та підготовку молодших спеціалістів на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст, магістр. Навчання проводиться у денній, заочній та екстернатній формах. Можна виділити декілька основних категорій абітурієнтів, що вступають до інституту: випускники вищих навчаль-них закладів, які закінчили ВНЗ не пізніше ніж за 2 роки; керівники державних та комерційних структур різного типу; люди у віці 30-50 років, що мають стаж роботи за певною професією; аспіранти, викладачі, здобувачі наукових ступенів; безробітні.
Географія студентів охоплює Рівненську, Київську, Хмельницьку, Волинську, Луганську, Закарпатську, Дніпропетровську, Тернопільську, Кіровоградську, Чернігівську області та ін.

Навчальний процес в одній з аудиторій інституту

Підвищення кваліфікації фахівців в інституті передбачає набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах отриманої спеціальності. Проводиться ліцензованим обсягом 500 осіб за базовими напрямками спеціальностей університету. Тривалість навчання коливається в межах 72-432 годин.
Систематичними напрямками є підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання, а також підвищення кваліфікації з питань охорони праці. Разові курси та стажування на кафедрах університету організовувались на замовлення підприємств, відповідно до потреб: ''Автоматизація бухгалтерського обліку'', ''Кошторисна справа в будівництві'', ''Основи комп'ютерної грамотності'', ''Гідротехнічне будівництво'', ''Екологія житла'', ''Менеджмент організацій за галузевим спрямуванням'', ''Економіка підприємства'', ''Облік і аудит'', ''Страхова справа''. Після проходження курсів підвищення кваліфікації особи отримують свідоцтво встановленого зразка.
Довузівська підготовка здійснюється на окремому факультеті, метою якого є підготовка молоді до вступу в НУВГП, а також в інші вищі навчальні заклади. Він має відділення: навчання українських громадян; іноземних громадян; підготовчі курси з різним терміном навчання: 8-місячні, 4-місячні, 1-3-тижневі.
Навчальний процес в інституті організовано відповідно до сучасних вимог (комп'ютерне та програмне забезпечення, оргтехніка, спеціально підготовлені навчально-методичні комплекси, роздаткові матеріали). Навчання проводять викладачі випускових і провідних кафедр Національного університету водного господарства та природокористування. Серед них - академіки та члени-кореспонденти галузевих академій наук, заслужені працівники освіти, висококваліфіковані спеціалісти з виробництва, доценти та професори.


Логос Україна         <<   Факультет прикладної математики та комп'ютерно-інтегрованих систем         [ Зміст ]         Автотранспортний технікум   >>