НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
КРИМСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

 
 

Директор центру


ПАНАСЮК
Іван Олексійович

 
Іван Олексійович народився 24 серпня 1958 р. на Кременеччині Тернопільської області. В 1977 р. закінчив Кременецьке педучилище. Упродовж 1977-1979 рр. служив у лавах Радянської армії.
У 1985 р. закінчив Український інститут інженерів водного господарства.
Працював стажером-дослідником, інженером НДС, навчався в аспірантурі. Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента.
Доцент кафедри менеджменту, кандидат сільськогосподарських наук.


Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України про виконання комплексних програм, спрямованих на відродження зрошувального землеробства в АРК та забезпечення кадрами галузей водогосподарського нап-ряму, в 2000 р. було створено Кримський навчально-консультаційний центр Національного університету водного господарства та природокористування.
Відкриття навчально-консультаційного центру НУВГП в Криму ініційовано Державним комітетом України з водного господарства і підтримано Комітетом з водогосподарського будівництва і зрошувального землеробства Автономної Республіки Крим.
Центр проводить лекційні, практичні, лабо-раторні заняття та консультації, екзаменаційні сесії, вступні іспити, а також планується проведення і організація дипломного проектування, навчальних та виробничих практик, занять із підвищення кваліфікації фахівців, довузівської підготовки абітурієнтів України, підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і механізми.
Сьогодні в Кримському навчально-консуль-таційному центрі на шести курсах навчається понад 541 студент за такими шістьма спеціальностями: гідромеліорація; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; землевпорядкування та кадастр; екологія та охорона навколишнього середовища; економіка під-приємства; облік та аудит.
Навчання студентів проводиться у формі, яка передбачає ознайомлення студентів з планом-графіком навчального процесу, методичними вказівками та рекомендованою літературою. Аудиторні заняття в період сесії проводять викладачі базового закладу, а також запрошеними викладачами навчальних закладів АР Крим.
Проводяться виїзні заняття на базі Джанкойського управління водного господарства, Салгірського міжрайонного управління водного господарства. Лабораторні роботи професійного спрямування здійснюються безпосередньо в спеціалізованих лабораторіях базового навчального закладу в Рівному, що передбачено робочими навчальними планами відповідних спеціальностей.
Кадрове забезпечення вказаних спеціальностей в університеті відповідає вимогам IV рівня акредитації (всі спеціальності мають сертифікати на підготовку фахівців IV освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр).
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу охоплює робочі навчальні плани спе-ціальностей, робочі програми дисциплін, підручники і навчальні посібники, методичні вказівки до виконання контрольних і лабораторних робіт, навчальні комп’ютерні програми.
Для якісного проведення навчального процесу постійно поповнюється бібліотечний фонд центру підручниками, навчальними посібниками, методич-ними вказівками, нормативно-інструктивною літературою, періодичними виданнями, програмним забезпеченням.
У Кримському навчально-консультаційному центрі є мережа Інтернет, до якої підключені комп'ютерні класи центру.
З метою вивчення фактичної потреби підпри-ємств, організацій та установ регіону в спеціалістах підтримуються та розширюються зв'язки із замовниками інженерних кадрів, Комітетом з водогосподарського будівництва і зрошувального землеробства Автономної Республіки Крим.


Логос Україна         <<   Закарпатський навчально-консультаційний центр         [ Зміст ]         Прилуцький навчально-консультаційний центр   >>