НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 
 

Декан факультету


МАСЮК
Григорій Харитонович

 
Григорій Харитонович - кандидат технічних наук, професор кафедри інженерних конструкцій, член-кореспондент Академії будівництва України, відмінник освіти України.
Народився 23 серпня 1948 р. на Полтавщині у селянській сім’ї. Після закінчення середньої школи в с. Федорівка, Зіньківського району і проходження строкової служби в армії вступив на факультет ''Промислове і цивільне будівництво'' Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, який закінчив із відзнакою в 1975 р., здобувши кваліфікацію інженера-будівельника. Після закінчення навчання працював асистентом кафедри ''Залізобетонних і кам’яних конструкцій'' цього навчального закладу. Тоді й вирішив пов’язати життя з навчально-науковою роботою.
В 1981 році вступив в аспірантуру кафедри інженерних конструкцій УІІВГ, після закінчення якої в 1985 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював на цій же кафедрі старшим викладачем (1984-1985 рр.), доцентом (1985-2002 рр.), а з 2002 р. - професором. З 1985 по 1988 р. працював за сумісництвом деканом вечірнього факультету, а з 1988 по 1996 р. - заступником декана будівельного факультету з навчально-методичної роботи. В 1996 р. і був обраний деканом будівельного факультету.
Відомий вчений в галузі теорії залізобетону, розробляє питання опору залізобетонних конструкцій малоцикловим знако-змінним навантаженням. Під керівництвом Г. Х. Масюка захищено 4 кандидатські дисертації. Опублікував понад 100 наукових праць. Є співавтором діючих ВБН ''Конструкції будівель і споруд. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд''. Постійно надає суттєву практичну допомогу проектним установам і виробничним підприємствам в галузі будівництва. Григорій Харитонович користується великою повагою студентів і колег, бо завжди керується двома основними принципами - треба працювати якісно і завжди допомагати людям.

Підготовка інженерів-будівельників за спеціальністю ''Промислове та цивільне будівництво'' розпочалася в університеті з 1962 року на гідротехнічному факультеті.
У 1964 році 30 травня був створений будівельний факультет, що готував інженерів-будівельників за двома спеціальностями - ''Промислове та цивільне будівництво'', ''Водопостачання і каналізація''.
Підготовка фахівців здійснювалась на денній та вечірній формах навчання. На той час до

Відомі вчені та фахівці будівельних організацій після
науково-технічної конференції

складу факультету входило п'ять кафедр: водопостачання та бурової справи, каналізації та санітарної техніки, теоретичної механіки, опору матеріалів, іноземних мов.
Спочатку на факультеті навчалося понад 200 осіб. Підрозділ розвивався, склад кафедр змінювався як за призначенням, так і за кількістю. На сьогодні до складу факультету будівництва та архітектури входить 7 кафедр: інженерних конструкцій; технології будівельних виробів і матеріалознавства; архітектури; технології будівельного виробництва; міського будівництва і господарства; автомобільних доріг, основ і фундаментів; опору матеріалів і будівельної механіки.
На кафедрах, закріплених за факультетом, працюють понад 100 викладачів, з них 5 - доктори наук, професори; 48 - кандидати наук, доценти; 2 - академіки та 5 - члени-кореспонденти галузевих академій, 3 - лауреати Державної премії України; 2 - заслужені діячі науки і техніки; 3 - відмінники освіти і науки України.
Першим деканом факультету був в. о. доцента М. Я. Єлисєєв. У різні роки факультет очолювали: доцент Ф. Р. Юшин (1965-1972), професор А. І. Мацнєв (1972-1975), доцент І. З. Гордієнко (1975-1979), професор В. І. Бабич (1979-1984), доцент М. С. Жорняк (1984-1996). Професор Г. Х. Масюк обіймає посаду декана з 1996р. і по теперішній час.
Нині на факультеті близько 1200 студентів денної форми навчання і понад 1800 - заочної, за такими спеціальностями: ''промислове та цивільне будівництво''; ''міське будівництво і господарство''; ''технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів''; ''автомобільні дороги і аеродроми''; ''архітектура будівель і споруд''; ''дизайн архітектурного середовища''.
Рівень підготовки фахівців - бакалавр, спеціаліст, магістр.
Студенти факультету будівництва і архітектури за час навчання мають можливість отримати військову освіту з присвоєнням звання старшого лейтенанта запасу інженерних військ. Усього на військовій кафедрі пройшли підготовку і отримали військові звання понад 1000 студентів-будівельників.
Високу кваліфікацію викладачів підтверджують студенти, які щороку займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями та з окремих дисциплін.
Гордість факультету - це його випускники. За роки свого існування факультет підготував понад шість тисяч висококваліфікованих фахівців будівельної галузі, які працюють на різних посадах майже в усіх куточках світу. Серед них - заслужені будівельники, заслужені діячі науки і техніки, керівники великих будівельних комплексів, урядовці, народні депутати, державні службовці військові начальники.
Подаємо основні хронологічні дати в діяльності факультету.
1964 р. - створення будівельного факультету.
1980 р. - відкриття спеціальності ''сільськогос-подарське будівництво'' (останній випуск - 1989 р.).
1991 р. - відкриття спеціальності ''технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів'' (ТБКВіМ).
1994 р. - відкриття спеціальності ''міське будівництво і господарство'' (МБГ).
1995 р. - утворення факультету міського будівництва і господарства, куди перейшли спеціальності ''водопостачання і водовідведення'' та ''Міське будівництво і господарство''.
1999 р. - відкриття спеціальності ''автомобільні дороги і аеродроми'' (АДіА).
2000 р. - відкриття спеціальності ''архітектура будівель і споруд''.
2001 р. - отримано сертифікат Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців за ІV рівнем акредитації спеціальностей ''Промислове і цивільне будівництво'' (ПЦБ), ТБКВіМ, МБГ.
2002 р. - повернення спеціальності ''Міське будівництво і господарство'' на будівельний факультет''.
2003 р. - перейменування будівельного факультету на факультет будівництва і архітектури.
2004 р. - отримано сертифікат Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців за ІІІ рівнем акредитації спеціальності АДіА, здійснено перший випуск фахівців за цією спеціальністю.
2006 р. - перший випуск архітекторів, відкрито спеціальність ''Дизайн архітектурного середовища'' (ДАС).

Декан факультету нагороджує спортсменку

На факультеті працює багато вчених, імена яких відомі не лише в Україні, а й за її межами. Тут здійснюються дослідження за приоритетними напрямками: робота конструкцій у складних умовах експлуатації і удосконалення методів їх розрахунку; технологія ефективних литих малоцементних бетонів та бетонів з мінеральними наповнювачами; надійність ґрунтових водопідпірних споруд у складних умовах будівництва та експлуатації тощо. Науковцями факультету запроваджено у вироб-ництво сталезалізобетонні ферми, залізобетонні конструкції із змішаним армуванням, ефективні конструкції фундаментів, новий вид мінеральної сировини - базальтові туфи родовищ Рівненщини - для виготовлення стінових матеріалів; технологію нового в’яжучого петроцементу і композитів на його основі з використанням механоактивованих гірських порід.
Наукова робота на факультеті ведеться в напрямку удосконалення теорії й практики проектування, зведення та реконструкції будівель і споруд за ресурсоекономними технологіями при забезпеченні їхньої експлуатаційної надійності. Основними напрямками її є: створення ефективних будівельних матеріалів за ресурсозберігаючими технологіями, зокрема з місцевої та техногенної сировини Західноукраїнського регіону; дослідження роботи будівельних конструкцій та удосконалення методів їх розрахунку; ресурсоенергозберігаючі технології зведення будівель і споруд; дослідження фізико-хімічних процесів підземної гідромеханіки, забезпечення надійності основ і фундаментів у складних умовах будівництва і експлуатації; актуальні проблеми історії, теорії та практики містобудування і архітектури.
Науковці постійно розробляють довідкову літературу для фахівців виробничої сфери, організовують міжнародні, всеукраїнські, регіональ-ні, науково-технічні конференції та семінари, видають фаховий збірник наукових праць ''Ресурсо-економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди''.
Вчені факультету мають тісні зв’язки з колегами з інших вузів і науково-дослідних установ. Вони здійснюються через виконання спільних наукових проектів, участь у семінарах, конференціях, симпозіумах у всіх фахових наукових центрах, а також у Росії, Білорусі, Польщі, Словаччині, через роботу у спеціалізованих радах із захисту дисертацій і ВАК України.
В останні роки наукова робота має чітке інноваційне спрямування і, окрім виконання усіма викладачами наукових досліджень в межах затвердженої кафедральної тематики, включає: патентування наукових розробок; участь у конкурсах, тендерах; розробку і передачу замовнику технічних рішень, рекомендацій; виконання госпдоговірної та держбюджетної тематики.
Підготовка фахівців на факультеті будівництва та архітектури проводиться на основі освітньо-професійних програм вищої освіти, затверджених міністерством освіти і науки України, за фаховим спрямуванням: ''Будівництво'' (спеціальності ПЦБ, МБГ, ТБКВіМ, АДіА) і ''Архітектура'' (спеціальність АБС), та на підставі навчальних планів з кожної спеціальності. Відповідно до них студенти вивчають близько 70 дисциплін, виконують від 10 до 13 курсових проектів і робіт, проходять три навчальні й три виробничі практики, здають державні кваліфікаційні екзамени за спеціальністю для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і виконують дипломні проекти і наукові магістерські роботи для отримання кваліфікації спеціаліста і магістра.
З кожної дисципліни складені робочі програми, які є основою методичного забезпечення, і в яких відображені не тільки традиційні, а й новіші досягнення в науці і техніці.
За останні п’ять років на факультеті до спеціальностей ''промислове і цивільне будівництво'' та ''технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів'' додалися ще три: ''Міське будівництво та господарство'' (що раніше була в структурі інституту водного господарства), ''Автомобільні дороги і аеродроми'' (у 2004 році здійснений перший випуск спеціалістів) і ''Архітектура будівель і споруд'' (перший випуск спеціалістів відбувся у 2006 році). З кожним роком зростає на факультеті кількість студентів. Тому створені методичні комісії за кожною спеціальністю, а на факультеті існує методична рада, що займається вирішенням питань, спільних для всіх спеціальностей.
Основні напрями навчально-методичної роботи на факультеті - це розробка робочих програм дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик і типових робочих програм; підготовка та видання викладачами факультету підручників, навчальних посібників і довідників; забезпечення роботи існуючих і відкриття нових навчальних лабораторій і комп’ютерних класів, оснащення їх необхідними сучасними приладами та обладнанням; організація взаємодії між кафедрами, які забезпечують навчальний процес на факультеті; якісне проведення всіх видів занять; повне методичне забезпечення навчального процесу.

Футбольна команда викладачів факультету

Особливо важливим питанням є забезпечення навчального процесу підручниками та навчальними посібниками, для цього на кафедрах факультету і на факультеті в цілому розроблені перспективні плани видання такої літератури. Активно працюють у цьому напрямку доктори технічних наук, професори Є. М. Бабич і Л. Й. Дворкін, кандидат технічних наук, професор Г. Х. Масюк, кандидати технічних наук, доценти Є. В. Жук, І. З. Гордієнко, В. С. Чорно-лоз, В. В. Романюк, Ю. О. Крусь, В. Л. Шес-таков, Ю. В. Гарніцький, В. А. Гайдукевич, В. М. Ромашко, Г. П. Дорошук, В. М. Трач, А. О. Мартиненко. Окремі навчальні посібники, підготовлені цими викладачами, стали наслідком власних теоретичних і експериментальних досліджень.
Впровадженням комп’ютерних техно-логій в навчальний процес займаються кафедри інженерних конструкцій, міського будівництва та господарства, технології будівельних виробів і матеріалознавства, автомобільних доріг, основ і фундаментів, опору матеріалів і будівельної механіки.
Нині факультет активно включився в роботу щодо реалізації положення Болонської декларації та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
На факультеті разом з Костопільським будівельно-технологічним технікумом університету розроблений інтегрований навчальний план за спеціальністю ''Промислове і цивільне будівництво'', який дозволить у перспективі значно скоротити термін навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі рівня молодшого спеціаліста.
Озираючись на минулі роки, які заклали міцну базу загального розвитку факультету, є всі підстави сподіватися на успішне розв’язання складних питань навчально-методичного забезпечення і в майбутньому.
Виховна робота на факультеті здійснюється згідно із цільовою програмою, що ґрунтується на державній політиці в галузі освіти та виховання, національних традиціях і загальнолюдських цінностях, досягненнях вітчизняної і світової педагогічної науки та передбачає підвищення ефективності виховної роботи зі студентами як основи вирішення завдань, пов’язаних із поліп-шенням якості підготовки фахівців, формування високоосвіченої національної інтелігенції, визначених у Законі України ''Про освіту'', Державній національній програмі ''Освіта'', Концепції національного виховання.
Виховну роботу на факультеті започаткували та проводять Л. І. Клименко, В. М. Трач, С. О. Морозов, Є. Є. Бабіч. Основний тягар у вихованні молодих спеціалістів лежить на деканаті, випускних кафедрах факультету. На кожній кафедрі призначений старший викладач-куратор, який координує виховну роботу зі студентами. В найкращих традиціях нині працюють старші куратори М. С. Зінчук, О. Л. Ми-хайлишин, В. П. Дмитрук, В. В. Житковський.
На факультеті діють органи студентського самоврядування - студентський парламент і студентська рада. Перший створений на базі старост академічних груп, з найбільш важливих напрямків роботи сформовані комітети: з навчальної роботи, культурно-виховної роботи, фізкультури і спорту та редколегія. У вирішенні багатьох питань із соціального захисту студентів відіграє студентський профспілковий комітет факультету.
Студенти факультету беруть активну участь у науковій творчості та дослідницькій роботі. Вони є учасниками професійних конкурсів, науково-технічних конференцій, всеукраїнських студентських олімпіад. Досить часто вони стають переможцями олімпіад в університеті та загальноукраїнських олімпіадах, мають власні публікації.
На факультеті також досить вдало здійснюється спортивно-масова та оздоровча робота. Її розпочинали та проводять М. М. Хомченко, А. Ф. Шамко, Г. А. Медведєв, В. П. Кундельський, Є. І. Комаревич.
Студенти факультету мають обов’язкові навчальні заняття з фізкультури, беруть участь у спортивних секціях, туризмі. Вони завжди стають призерами та переможцями спортивних універсіад.
На факультеті проводиться спортивне свято - День спорту на ФБА. У його рамках відбувається щорічний турнір з міні-футболу імені професора Л. П. Макаренка. За час існування на факультеті було підготовлено 14 майстрів спорту. Серед них - Г. Г. Сафонов, О. Максименко, Р. Руденко, В. Ба-лабан, А. Каліщук (штанга), С. Д. Семенюк (легка атлетика, 10-борство), А. Гончаров (класична та вільна боротьба), І. Й. Червінський (класична боротьба), О. Воловодик (стрільба), А. Бухтійчук (пауер-ліфтінг), О. Шаруда (легка атлетика), В. Адамчук, І. Макаренко (гиря).
На факультеті завжди були і є спортсмени високої кваліфікації - це кандидати в майстри спорту з різних видів: О. Жовтко, О. Войціщук, Б. Стахнюк, В. Мацьков, Т. Драганчук, Л. Редько, А. Святий, І. Бойко, С. Криса, М. Медвідь, М. Довмат і ін. Кожний рік визначаються найкращі спортсмени ФБА. Ними ставали: О. Шаруда (1996), О. Іванчук (1997), А. Бухтійчук (1998), С. Хомич (1999), В. Перепечай (2000), О. Жовтко (2001), Я. Гордич (2002), О. Войціщук (2003), Б. Стахнюк (2004), М. Довмат (2005), В. Адамчук (2006), І. Макаренко (2007).
Велике значення у процесі формування особистості студента має культурно-масова робота у вузі. У цій роботі факультету надає підтримку центр естетичного виховання молоді (директор В. Є. Ка-мінський).
З року в рік студенти факультету беруть участь у традиційному конкурсі ''Студентська весна''. Глядацьку аудиторію постійно приваблює художня самодіяльність факультету.
Із захопленням студенти спостерігають за виступами команди КВК ФБА ''Будун''. Красуні факультету беруть участь у конкурсі ''Міс університету''.
Найкращі студенти заохочуються подяками, грамотами, грошовими преміями за відмінне навчання, громадську роботу, участь у художній самодіяльності та спортивні досягнення. Відмінники навчання отримують стипендії ректора НУВГП, голови обласної державної адміністрації, Верховної Ради України.
Життя факультету постійно висвітлюється на стенді наочної інформації, екрані успішності та в засобах масової інформації.
Кафедра інженерних конструкцій

Є. М. Бабич - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерних конструкцій

Кафедра створена в жовтні 1933 р. в складі Київського інженерно-меліоративного інституту. На кафедрі спочатку працювало чотири викладачі. Викладались дисципліни ''Інженерні конструкції'', ''Основи та фундаменти'', ''Гідротехнічні споруди'', ''Архітектура будівель та споруд''. Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук доцент О. Г. Тягунов, який очолював її протягом 15 років. Упродовж 1949-1959 рр. кафедрою завідував доктор технічних наук професор М. О. Силін, якому за розробку гідромеханізації кесонних робіт була присвоєна Державна премія. Він же видав перший на кафедрі підручник ''Гідромеханізація кесонних робіт'' (1949).
У 1959 році, після перебазування інституту, в м. Рівне з кафедрою переїхали новий завідувач, кандидат технічних наук, доцент О. П. Раковіцан, старший викладач В. Б. Сафронєєв і асистент Ю. Ф. Дубина-Чехович. У подальшому кафедра комплектувалась викладачами з числа випускників інших вузів за конкурсом. Протягом 1959-1965 рр. у колектив прийшли: О. О. Мінервін, Є. В. Жук, С. М. Фесик, Ж. В. Хрустєва, В. Є. Чубов, А. В. Сі-доров, А. А. Акімов, С. Б. Барац, Н. Д. Галканова, Є. М. Бабич. Доцент О. П. Раковіцан та старший викладач В. Б. Сафронєєв працювали тільки рік і повернулись до Києва, але в 1962 р. вони видали навчальний посібник ''Проектирование же-лезобетонных инже-нерных сооружений'', який використовувався на кафедрі в навчальному процесі.
У 1960 р. кафедру очолив кандидат тех-нічних наук доцент В. Є. Чубов, а в 1967 р. - кандидат технічних на-ук, доцент М. П. Сквор-цов. У 1969 р. на кафедрі відкрито аспірантуру. Першими аспірантами стали Г. Г. Сафонов, Я. Д. Семенюк, Є. В. Жук.
Кафедра інженерних конструкцій була ініціатором заснування і доклала багато зусиль до становлення факультету будівництва і архітектури. У 1966 р. зі складу кафедри була виділена кафедра основ та фундаментів (її завідувачем став кандидат технічних наук, доцент В. Є. Чубов), а в 1969 р. - кафедра архітектури будівель та гідроспоруд (на посаду завідувача було призначено кандидата архітектури, доцента С. Б. Бараца).
У 1970 р. на посаду завідуючого кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента Є. М. Бабича, який очолює її і нині (у зв’язку з тим, що Є. М. Бабич у продовж 1980-1999 рр. обіймав посаду проректора з наукової роботи інституту, протягом 1985-1988 рр. кафедрою завідував кандидат технічних наук, професор Л. П. Макаренко, а впродовж 1989- 1999 рр. - кандидат технічних наук, професор В. І. Бабич). З початку 70-х років минулого століття комплектування колективу кафедри здійснювалось винятково особами з числа випускників інституту, випускників аспірантури кафедри та цільової аспірантури.
За час існування кафедри на ній працювало понад 70 викладачів (у рівненський період - 45). Сьогодні у складі кафедри працює 27 осіб, серед яких 15 викладачів, 5 навчально-допоміжний персонал, два наукових співробітника та п’ять аспірантів. Серед викладачів - заслужений працівник народної освіти України, один дійсний член та три члени-кореспонденти Академії будівництва України, доктор технічних наук, два професори та дванадцять кандидатів технічних наук, доцентів.
Викладачі кафедри читають такі дисципліни: ''Будівельні конструкції'', ''Залізобетонні і кам'яні конструкції'', ''Металеві конструкції'', ''Конструкції з деревини та пластмасових матеріалів'', ''Метрологія і стандартизація'', ''Обстеження і випробовування споруд'', ''Комп’ютерна техніка в проектуванні конструкцій'' для студентів спеціальностей ''Промислове та цивільне будівництво'', ''Міське будівництво і господарство'', ''Гідротехнічне будівництво'', ''Гідромеліорація'', ''Технологія будівельних матеріалів, виробів і конструкцій'', ''Водопостачання та водовідведення'', ''Теплогазопостачання'', ''Автомобільні дороги і аеродроми'', ''Архітектура будівель і споруд''.
Значна увага на кафедрі надається методичному забезпеченню навчального процесу. Вперше за редакцією Є. М. Бабича підготовлено і видано підручник з грифом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України ''Инженерные конструкции'' (1979) за спеціальністю ''Гідромеліорація'', який використовувався за цією спеціальністю в усіх навчальних закладах колишнього СРСР. У 1991 р. значно більшим обсягом видано новий підручник з грифом Міністерства за редакцією професора Є. М. Бабича ''Інженерні конструкції''. Це - перший підручник з будівельних конструкцій, виданий українською мовою, він заслужено здобув популярність серед студентів і викладачів кафедр будівельного профілю в Україні.
З грифом Міністерства середньої та вищої освіти України видані навчальні посібники: ''Конструкции с легких бетонов на пористых заполнителях'', ''Указания к выполнению курсового проекта по курсу ''Инженерные конструкции'', термінологічний словник ''Залізобетонні конструкції'', ''Конструкції з деревини та пластмас'', довідник ''Таблиці для проектування будівельних конструкцій'', ''Обстеження та випробування споруд'', практикум ''Металеві конструкції''. У 2001 р. спільно з кафедрою основ та фундаментів видано підручник з грифом Міністерства освіти і науки України ''Механіка грунтів, основи та фундаменти''. Крім того, запроваджено в навчальний процес понад 150 науково-методичних розробок кафедри, широко використовуються наочні та технічні засоби навчання, а в курсовому і дипломному проектуванні - комп’ютерна техніка.
Кафедра є випускною за спеціальністю ''Промислове та цивільне будівництво''. Вона бере участь у формуванні навчальних планів, керує організацією дипломного проектування та виконанням магістерських робіт, здійснює значну профорієнтаційну роботу.
Для організації наукових досліджень і запровадження розробок у виробництво при кафедрі створювались спеціальні наукові та інженерні підрозділи. Так у 1977 р. вперше в інституті була організована галузева науково-дослідна лабораторія ефективних залізобетонних конструкцій для промислового, цивільного і водогосподарського будівництва, що фінансувалася за кошти тодішнього Міністерства промислового будівництва. Першим науковим керівником лабораторії була кандидат технічних наук, доцент Н. Д. Галканова. В подальшому науковими керівниками призначались М. С. Жорняк, Я. Д. Семенюк, Г. Г. Сафонов.
У лабораторії було розроблено конструкції ефективних збірномонолітних фундаментів, що знайшли широке застосування у будівництві. Згодом на базі цієї лабораторії було створено Рівненський філіал Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.

Проведення наукових досліджень аспірантів під керівництвом проф. Є. М. Бабича

У 1999 р. на кафедрі створена нова науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій і споруд (науковий керівник - доктор технічних наук, професор Є. М. Бабич, завідувач - кандидат технічних наук, доцент О. П. Борисюк). У ній здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження, що фінансуються за кошти держбюджету та господарських договорів.
Фундаментальні наукові дослідження виконуються на кафедрі за пріоритетними напрямами розвитку теорії і практики будівельних конструкцій. На початку 80-х років минулого століття під керівництвом професора Л. П. Мака-ренка розпочала формуватися наукова школа ''Теорія міцності, деформативності та трі-щиностійкості бетонних і залізобетонних конструкцій з урахуванням передісторії та характеру навантажень''. За цією тематикою захищена одна докторська та 12 кандидатських дисертацій. У 1995 р. цю наукову школу очолив доктор технічних наук, професор Є. М. Бабич. Крім цього напряму, успішно почали розвиватись дослідження зі створення металевих конструкцій з легких металевих профілів.
За результатами фундаментальних досліджень опубліковані монографії: ''Бетонні і залізобетонні елементи в умовах малоциклових навантажень'', ''Залізобетонні балки і плити зі змішаним армуванням'', ''Прочность и деформативность трехслойных керамзитожелезобетонных элементов со средним слоем из пенопласта при однократном и малоцикловом действии кратковременной нагруз-ки'', а також рекомендаціїї: ''Экспериментально-статистическая оценка прочностных, деформа-тивных характеристик бетона при кратковременном нагружении'', ''Расчет элементов железобетонных конструкций с учетом предыстории однозначного и знакопеременного напряженного состояния в бетоне'', ''Визначення деформації бетонних і залізо-бетонних елементів з урахуванням старіння і спадковості'', ''Розрахунок бетонних і залізобетонних елементів при дії малоциклових навантажень''. Всього співробітниками кафедри опубліковано понад 700 наукових праць.
Інженерна діяльність кафедри пов’язана з наданням науково-технічної допомоги проектним і виробничим будівельним організаціям. На замовлення Держводгоспу України розроблені і введені в дію Відомчі будівельні норми України ''Конструкції будівель і споруд. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд'' та до названих норм ''Посібник з проектування залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд''.
Значні роботи виконані кафедрою також з удосконалення залізобетонних балок і плит різних конструкцій. Був розроблений змішаний спосіб їх армування. Виконані місткі експериментальні дослідження з натуральними зразками. Балки і плити зі змішаним армуванням широко запроваджувались на будівельних об’єктах Рівненської, Тернопільської та Херсонської областей. Досвід досліджень та запровадження нових конструкцій у виробництво знайшли відображення в ''Рекомендациях по проектированию изгибаемых железобетонных конструкций из тяжелого и легкого бетонов со смешанным армированием и оценке их пригодности при испытании нагружением'' .
На кафедрі надавалась і надається велика увага підготовці науково-педагогічних кадрів, успішно функціонує аспірантура і магістратура. За рівненський період тут підготовлено доктора наук та 28 кандидатів технічних наук, три із них працюють на посадах завідувачів, в тому числі і за кордоном, вісім - на посадах доцентів інших кафедр.
Кафедра інженерних конструкцій пишається своїми випускниками - спеціалістами з промислового та цивільного будівництва. На ній дипломувалось понад 1600 студентів. Багато випускників кафедри працюють на провідних посадах в будівельних і проектних організаціях, в державних органах, комерційних структурах, громадських організаціях.
Кафедра архітектури
Кафедра архітектури (до 2001 р. - кафедра архітектури будівель та споруд) була створена в 1969 р. в результаті поділу кафедри будівельного ви-робництва (завідуючий - доцент Г. М. Бочарніков).
Організатором кафедри і першим її завідувачем упродовж 1969-1985 рр. був колишній головний архітектор м. Рівного, кандидат архітектури, професор С. Б. Барац. Головною метою створення кафедри була потреба підвищення рівня архітектурної підготовки майбутніх спеціалістів інженерного профілю, насамперед спеціальностей ''Промислове та цивільне будівництво'', ''Водопостачання та каналізація'', ''Гідротехнічне будівництво'' та ін. В подальшому кафедру очолювали: доктор архітектури О. І. Кузьмич (1985-1990), доктор архітектури П. А. Ричков (1990-1995), заслужений архітектор України, лауреат Державної премії в галузі архітектури, доцент О. М. Юрчук (1995-2005), з 2005 р. - доктор архітектури П. А. Ричков.
З дня створення кафедри понині її членами були доценти - М. Н. Найдьонов, А. І. Романов, Є. В. Пугачов, Є. П. Олійник, Б. В. Білецький, О. В. Гур’янов, К. М. Бєлозорова, О. Л. Михайлишин; старші викладачі - О. К. Йосак, О. М. Агєєв, В. В. Ситніков, Т. В. Костюк, Н. І. Бакун, Т. В. Байцар, І. В. Філик; асистенти - Л. Т. Гарбарук; О. І. Семигіна, О. А. Тю-рін, М. К. Вінник, В. В. Зимній, О. І. Пігович, М. С. Лущевський, В. В. Уманець, В. Л. Корольчук; а також сумісники - В. Ф. Ковальчук - головний архітектор; А. А. Мартиненко - викладач Рівненської дитячої художньої школи; В. Д. Луц - завідувач відділом мистецтв обласного краєзнавчого музею; М. В. Островерха - головний архітектор; С. Ю. Семенець - головний архітектор; І. В. Носар - аспірантка; О. В. Байцар-Артеменко - магістр; А. В. Зданевич - викладач гімназії та інші.

Є. В. Пугачов - професор кафедри архітектури, доктор технічних наук


П. А. Ричков - завідувач кафедри архітектури, доктор архітектури, професор

У 1975 р. кафедра розмістилася в тому навчальному корпусі, в проектуванні якого брали участь і члени її колективу.
Важливим етапом в розвитку кафедри стало відкриття підготовки студентів архітектури за спеціальністю ''архітектура будівель та споруд'' (2000 р.) з ліцензійним обсягом 25 студентів (15 бюджетних місць і 10 - за оплату), та за спеціальністю ''дизайн архітектурного середовища'' (2006).
За час існування кафедри на ній здійснювалась підготовка студентів інженерно-будівельного профілю 5-ти спеціальностей та спеціалізацій, а загальна кількість випускників кафедри за минулі роки становила понад 300 чоловік. Викладачами кафедри підготовлено понад 95 навчальних посібників та методичних вказівок.
Про науковий рівень кафедри свідчать численні публікації її співробітників. Загальна їх кількість становить понад 380 позицій: зокрема, ілюстрований ''Словник архітектурних термінів'' О. Юрчука; ''Україніка в збірках Австрії'' П. Ричкова; ''Палацово-паркові ансамблі Волині ІІ половини XVIII-XIX століть'' О. Михайлишин тощо.
Серед провідних наукових напрямків кафедри: історико-архітектурна спадщина України; теоретичні та прикладні проблеми геометричного моделювання в архітектурі та будівництві, енерго- та ресурсозберігаючі методи архітектурно-будівельного проектування та ін.
В 2003 р. кафедра здобула перемогу у відкритому конкурсі ''Гордість міста'' за рейтингом найкраща кафедра вищого навчального закладу, оголошеному на честь святкування 720-річчя м. Рівного.
Протягом свого існування кафедра виконала низку госпдоговірних наукових тем з підприємствами гідромеліоративного будівництва, Рівненським ДБК, Канадсько-українським підприємством ''Оria-West'', музейними закладами Рівного, Івано-Франківська, Білої Церкви, університетом та іншими замовниками.
Викладачі кафедри підтримують наукові контакти з зарубіжними науковими та творчими установами в Росії, Польщі, Канаді, Австрії, Ізраїлі і міжнародними організаціями IKOMOS, TASIS та ін.
Налагоджені постійні творчі зв'язки з державними та недержавними установами архітектурного профілю. Національною спілкою архітекторів України, Українською академією архітектури, Київським зональним науково-дослідним і експериментальним проектним інститутом (КиївЗНДІЄП), Київським науково-дослідним інститутом містобудування (КиївНДІмістобудування), Київським інститутом теорії і історії архітектури, Київським науково-дослідним і проектним інститутом сільського будівництва, проектними інститутами: ''Діпроміст'' м. Київ, ''Рівнедіпроміст''; ''Рівнеоблагропроект''; ''Рівнеархсервіс''; ''Рівнеінвестпроект'' та ін.
З метою поліпшення рівня навчання, наукової роботи, кваліфікації спеціалістів, профорієнтаційної роботи, проведення практик та працевлаштування випускників спеціаль-ності ''Архітектура будівель і споруд'' в 2002 р. створено та затверджено в Мі-ністерстві освіти і науки України навчально-науково-виробничий комплекс ''Зодчий''.
Міжнародні зв’язки дозволили кафедрі отримати міжнародний сертифікат на підготовку ландшафтних архітек-торів, отримати гранти Генрі Форда для виконання наукових робіт, гранти Канади та Польщі для стажування викладачів, а також участі у виготовлені експонатів всесвітніх пам'яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО, для Європейського музею під відкритим небом в Австрії ''MiniMondus''. Разом із провідними канадськими фахівцями підготовлено факсимільне видання канадських стандартів зі стінового порожнистого вібропресованого бетонного каменю і канадські норми з проектування огороджуючих конструкцій із цього каменю, монографію і рекомендації щодо його застосування в умовах України, що були узгоджені Держбудом України і впроваджені в Україні (м. Костопіль, Рівненської області) СП ''Оria-West''.
Серед викладачів кафедри є члени міжнародної організації з охорони пам'яток архітектури IKOMOS, обласних та міських містобудівельних, архітек-турних та художніх рад при державних архітектурних органах архітектури, члени редакційних колегій з підготовки регіональних збірників пам'яток архітектури, фахових журналів та організацій Національної спілки архітекторів, спеціалізованих рад із захисту дисертацій в галузі архітектури. Постійно є членами журі при проведенні республіканських, регіональних та місцевих архітектурних конкурсів проектів містобудівного, архітектурного та монументального мистецтва.

Заняття студентів в кабінеті курсового та дипломного проектування

Щорічно проводяться олімпіади з дисципліни ''Архітектурне проектування''; конкурси на кращий курсовий проект; регіональні виставки творчих робіт студентів-архітекторів; організовуються конкурси, засновані міським головою Рівного А. В. Чайкою та обласною організацією Національної спілки архітекторів України ''Кращий студент-архітектор року'', наукові конференції викладачів і студентів. Студенти, що беруть участь у таких конференціях, стають лауреатами щорічних конкурсів на кращу наукову роботу.
Основний внесок кафедри в подальший розвиток Університету, секції ''Архітектура'' полягає в практичному сприянні адміністративно-госпо-дарським підрозділам в проектуванні та модер-нізації навчальних корпусів та приміщень. Вона брала участь в реконструкції корпусу № 1, корпусу № 2А, бази практик і відпочинку на Хрінниківському водо-сховищі в Рівненській області та на озері Світязь Волинської області, будівлі Інституту післядиплом-ної освіти у м. Рівне, житлового кварталу для професорсько-викладацького складу Університету в м. Рівне та об’єктів інших замовників з метою проведення експериментальних випробувань на практиці нових проектних і технологічних рішень: проект реконструкції бази відпочинку ''Сосновий бір'' з універсальним корпусом атріумного планування в с. Жобрин Рівненської області, в якому вперше було застосовано унікальні авторські рішення з енергозбереження (робота отримала відзнаку Держбуду України); проект церкви у с. Набережне Демидівського району Рівненської області, в якому передбачено збірні надлегкі металеві просторові конструкції різних форм; заклади громадського харчування у м. Рівне, на яких проводиться експеримент з ефективності огороджуючих однорідних багатошарових конструкцій із дрібноштучних матеріалів фігурної кладки на гнучких в’язях; разом із шведською фірмою ''Scandi'' на прохання Облдержадміністрації - рекомендації з реструктуризації Рівненського домобудівного комбінату, що були узгоджені в Держбуді України і затверджені Кабінетом Міністрів України та інші.
Нині кафедра має 8 приміщень в 6-му навчальному корпусі, серед яких - лабораторія будівельної фізики, 3 спеціалізовані учбові аудиторії, постійно діюча виставка творчих робіт студентів-архітекторів, а також методичні кабінети та 2 приміщення в інших корпусах, де розташовано аудиторію рисунку, живопису і скульптури та аудиторію архітектурного проектування.
На кафедрі створено філіал університетської бібліотеки, де зібрано власні фонди навчальних відеофільмів, що налічують понад 90 найменувань, та повний комплект фахових прикладних комп’ютерних програм для спеціальності ''Архітектура будівель і споруд''.
Станом на вересень 2007 р. на кафедрі архітектури працює 15 штатних викладачів, з яких 2 - професори, доктори наук, 6 - доцентів, кандидатів наук; та сумісники, серед яких 1 магістр, аспірант; 2 аспіранти; 2 архітектори, керівники проектних організацій, головний архітектор проектної організації та викладач вищої категорії, викладач Рівненської дитячої художньої школи. Серед них також заслужений архітектор України, 3 лауреати Державної премії України в галузі архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури; члени Національної спілки архітекторів України, стипендіат Кабінету Міністрів України, відмінник освіти України, 3 - отримували 5 міжнародних грантів в галузі архітектури, один кавалер ордена Сергія Родонежського ІІ ступеня. На республі-канських конкурсах ''Кращий проект року'' отри-мано понад 10 дипломів за перші, другі і треті місця.
На кафедрі архітектури є власна аспірантура, що дозволяє забезпечити постійне зростання висококваліфікованих наукових та викладацьких кадрів.
Кафедра міського будівництва і господарства

О. І. Кузьмич - засновниця та перша завідувачка кафедри ''Міське будівництво і господарство'', доктор архітектури, професор


В. М. Ромашко - завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Створена 1 липня 1994 р. у складі будівельного факультету Українського інституту інженерів водного господарства. Її засновницею та першою завідувачкою була доктор архітектури, професор О. І. Кузьмич. Очолювана нею до 2001 р. кафедра розгорнула широку діяльність щодо становлення як випускаючої. З початку свого формування кафедра забезпечила навчання студентів з таких дисциплін: ''Урбаністика'', ''Міський транспорт, вулиці та дороги'', ''Комплексне освоєння міських територій'', ''Реконструкція міської забудови'', ''Міські інженерні споруди'', ''Планування міст'', ''Транспортні системи населених пунктів'', ''Садово-паркове та ландшафтне будівництво'', ''Містобудування'', ''Утримання міської забудови'' тощо.
У 1996 р. були відкриті два філіали кафедри міського будівництва та господарства на базах управління містобудування і архітектури та управління житлово-комунального господарства м. Рівного. Саме тут студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломні практики і вирішують одночасно своє майбутнє працевлаштування.
Упродовж 1995-2000 рр. кафедра знаходилась у складі факультету міського будівництва і господарства УІІВГ (пізніше УДАВГ, РДТУ), а протягом 2000-2002 рр. вона була структурною одиницею Інституту водного господарства РДТУ (пізніше - УДУВГП). У 2002 р. спеціальність МБГ акредитована на вищій рівень підготовки фахівців МБГ - спеціалістів та магістрів.
У 2002 р., з поверненням кафедри до складу факультету будівництва і архітектури (колишній будівельний), її очолив кандидат технічних наук, доцент В. М. Ромашко .
Значна увага на кафедрі надається методичному забезпеченню навчального процесу. За останні роки видані навчальні посібники: ''Садово-паркове та ландшафтне будівництво'' (О. І. Кузьмич), ''Обстеження та випробовування споруд'' (В. М. Ромашко), ''Практикум з курсу нарисної геометрії'' (Р. А. Кизима, Л. Б. Кравець), ''Нарисна геометрія: Ортогональні проекції з числовими позначками (Р. А. Кизима), ''Екологія в будівництві'' за редакцією Р. А. Кизима. У навчальний процес запроваджено понад 60 навчально-методичних розробок.
Продовжується розробка та запровадження комп’ютерного забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Співробітники кафедри поступово нарощують зусилля в напрямку наукових досліджень: за останній період ними було опубліковано понад 40 наукових статей. Викладачі кафедри також постійно беруть участь в роботі виставок і конференцій різних рівнів.
Кафедра має тісні зв’язки з міським та обласним управліннями містобудування і архітектури, з Рівненськими філіями Українського державного інституту проектування міст ''Діпромісто'' і науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту ''Проектреконструкція'' Держбуду України, з проектно-вишукувальним інститутом ''Рівнеагро-проект''.

Викладацький склад кафедри міського будівництва і господарства

Нарощуються зусилля щодо встановлення найтісніших зв’язків з такими провідними навчальними закладами, як Київський національний університет будівництва та архітектури, Харківська державна академія міського господарства, Національний університет ''Львівська політехніка'', Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Ужгородський технічний університет, Національний технічний університет (м. Вінниця) та ін.
Кафедра міського будівництва та господарства продовжує працювати над створенням сучасної матеріальної бази навчання. Виготовлені окремі макети, графічні зразки, проекти, стенди та інші демонстраційні матеріали із забудови та планування міст. Здійснюється робота зі створення спеціалізованого комп’ютерного класу, науково-дослідної та навчальної лабораторій.
З метою якісного забезпечення навчально-виховного процесу висококваліфікованими кадрами, кафедра використовує зовнішню аспірантуру за спеціальностями: ''Містобудування та ландшафтна архітектура'' (при Національному університеті ''Львівська політехніка'') і ''Містобудування та територіальне планування'' (при КНУБА, м. Київ) та внутрішню аспірантуру за спеціальністю ''Будівельні конструкції, будівлі та споруди''.
Кафедра є випускною на факультеті будівництва і архітектури за спеціальністю ''Міське будівництво та господарство''. Вона здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
У складі кафедри працювали і працюють: професор О. І. Кузьмич; доценти В. В. Бичковський, В. М. Ромашко, В. П. Дмитрук, Р. А. Кизима, В. А. Ліпянін, Д. В. Кочкарьов, В. А. Гайдукевич, В. О. Собуцький; старші викладачі В. П. Кадькаленко, Л. С. Бичковська, І. І. Гонгало, І. В. Старо-дуб, Т. О. Мілаш, О. В. Кондратюк, В. М. Вівсяник; асистент Л. П. Гвоздик, С. С. Гомон.
У різний період на кафедрі за сумісництвом працювали: доценти М. Д. Кізєєв, Т. І. Зима, В. М. Сівак, М. І. Поладич, М. Т. Сипко; асистенти І. В. Носар, Р. С. Гоба, О. А. Сокальська.
Кафедра автомобільних доріг, основ і фундаментів

В. А. Гайдукевич - завідувач кафедри автомобільних доріг, основ і фундаментів


Створена в 1966 р. і до 1999 р. називалась ''Основи і фундаменти''. Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент В. Є. Чубов. Тоді на кафедрі працювали доценти А. А. Акімов, Д. Г. Терещук, Ж. В. Хрустєва. Значний внесок у створення і розширення матеріальної бази наукового підрозділу зробив на той час завідуючий лабораторією А. П. По-тапчук. У подальшому кафедрою завідували: доцент А. А. Акімов (1967- 1984); кандидат технічних наук, доцент В. Г. Тішин (1984-1989); кандидат технічних наук, доцент А. О. Кучерук (1989-1994); доктор технічних наук, професор, академік Є. М. Бабич (1994-1998). Свого часу на кафедрі працювали Л. М. Шевченко, В. В. Ніколаєв, кандидати технічних наук, Ю. Ф. Пономаренко, Є. М. Романенко, Л. І. Климен-ко. У зв’язку з відкриттям нової спеціальності ''Автомобільні дороги та аеродроми'' кафедра була перейменована на ''Автомобільні дороги, основи і фундаменти'', а завідувачем її став кандидат технічних наук, доцент В. А. Гайдукевич
З 1986 р. при кафедрі відкрито аспірантуру. Її працівники захистили 6 кандидатських дисертацій. Плідну наукову роботу з аспірантами проводять доценти В. А. Гайдукевич і О. В. Жеребятьєв. За період становлення і подальшого розвитку кафедри якісне функціонування навчального процесу забезпечували старші лаборанти Ф. Н. Богдан, Л. Й. Брижата, А. К. Мороз, завідуючий лабораторією С. М. Ніколайчук. Кафедра забезпечує навчальний процес на 6 факультетах університету. Її викладачі керують виробничою та переддипломною практикою, курсовим і дипломним проектуванням. Кафедра повністю забезпечена навчальною та методичною літературою, має належну базу для проведення лабораторних і практичних занять. Викладачі кафедри випустили понад 80 методичних вказівок. Розроблені та використовуються під час навчального процесу 7 розрахункових комп’ютерних програм. Крім того, за останні два роки кафедра видала навчальний посібник ''Грунтознавство та механіка грунтів'', підручники ''Механіка ґрунтів, основ та фундаментів'', ''Транспорт і шляхи сполучення''.
Поряд з навчальною і держбюджетною науковою роботою з перших днів створення кафедри тут виконують госпдоговірну науково-дослідну роботу на об’єктах м. Рівне, Рівненської області, України та за її межами. Її результати відзначені авторськими свідоцтвами на винаходи та грамотами. На рахунку кафедри за час її існування - понад 300 наукових праць, 17 авторських свідоцтв на винаходи, одна монографія, запроваджено у виробництво понад 120 розробок.
У період організації і розвитку кафедри її викладачі та співробітники виконували значну суспільну роботу в університеті, місті, області, країні. Станом на 2007 р. викладацький склад випускової кафедри ''Автомобільні дороги, основи та фундаменти'' налічує 9 штатних викладачів та одного сумісника: 6 кандидатів технічних наук, доцентів, 4 старших викладача. З них 4 закінчили автомобільно-дорожній інститут, інші мають інженерно-будівельну та інженерно-гідротехнічну освіту. Всі викладачі кафедри пройшли виробниче стажування в підрозділах ВАТ ''Рівнешляхбуд''.
На кафедрі викладають такі дисципліни зі спеціальності ''Автомобільні дороги та аеродроми'': ''Вступ до будівельної справи''; ''Транспорт і шляхи сполучення''; ''Загальний курс шляхів сполучення''; ''Комп'ютерні технології в транспортному будівництві''; ''Основи проектування автодоріг''; ''Основи технології будівництва доріг''; ''Основи експлуатації автодоріг''; ''Штучні споруди на дорогах''; ''Основи та фундаменти транспортних споруд''; ''Організація та планування дорожнього виробництва''; ''Основи наукових досліджень''; блок за вибором (проектування, будівництво та експлуатація міських та сільських доріг); ''Технологія ремонтно-відновлювальних робіт''; ''Безпека руху, благоустрій та інженерне обладнання доріг''; ''Новітні наукові розробки в дорожній галузі''.
Викладачі кафедри виконують госпдоговірну тематику за замовленнями автодорожньої галузі, зокрема, ВАТ ''Рівнешляхбуд'', Рівненський автодор. На кафедрі здійснюється наукова робота з тематики ''Розробка теоретичних основ та практичних методів формування раціонального дорожнього середо-вища''. В цьому напрямку проводять дослідження аспіранти кафедри М. В. Коник та Л. М. Арсонова.

Індивідуальні заняття зі студентами кафедри автомобільних доріг, основ і фундаментів

Кафедра підтримує тісні зв’язки з дорожніми організаціями західного регіону України, а також з такими навчальними закладами - Національний університет ''Львівська політехніка'' та Національ-ний транспортний університет. З метою забезпечення нормативною літературою та координацією наукових досліджень працівники кафедри спілкуються з фахівцями науково-дослідного та проектного інституту ''ДерждорНДІ''.
Для забезпечення навчального процесу зі спеціальності ''Автомобільні дороги та аеродроми'' на кафедрі функціонують дві лабораторії та дві спеціалізовані аудиторії, створений методичний кабінет з достатньою кількістю навчальної та нормативної літератури. Кафедра отримала повний комплект програмного забезпечення ''Кредо'' для автоматизованого проектування автомобільних доріг в кількості 20 посадкових місць, що дозволяє повністю задіяти наявний комп'ютерний клас факультету будівництва і архітектури.
Базами для проведення технологічних практик є дорожньо-будівельні організації в системі Державної служби автодоріг України в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях, підрозділах ВАТ ''Рівнешляхбуд'' та асоціації ''Украгрошляхбуд''.
Переддипломна практика студентів проводиться у виробничих та проектних підрозділах дорожніх організацій західного регіону України.
В 2004 р. відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю ''Автомобільні дороги та аеродроми''. Дипломні проекти перед державною екзаменаційною комісією, яку очолював В. Чертков - директор ЗАТ ''Рівнеавтошляхбуд'', захищало 16 п’ятикурсників, більшість із них продемонстрували на ''добре'' і ''відмінно'' свої теоретичні знання та практичні навики. Маже всі з них нині працюють в дорожньо-будівельних організаціях Рівненщини.
Кафедра технологій будівельного виробництва
Кафедра створена 1 вересня 1973 року і мала тоді назву ''Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів''.

Г. В. Доманський - завідувач кафедри технології будівельного виробництва, доцент, кандидат технічних наук

Згідно з наказом ректора Українського інституту інженерів водного господарства у 1985 р. кафедра була розділена на два підрозділи: кафедру технології будівельного виробництва і кафедру будівельних матеріалів.
Засновником і першим завідувачем кафедри ''Технології будівельного виробництва'' був доцент М. В. Протас. З 1985 по 1996 рік нею керував кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент МАНЕБ В. П. Кизима. Протягом 1996-1998 років очолював кафедру кандидат технічних наук, доцент Б. Н. Якимчук, а з 1998 р. і по даний час - кандидат технічних наук, доцент Г. В. Доманський.
З моменту створення кафедри на ній працювали: М. В. Протас, В. П. Кизима, Г. К. Стратонов, Н. С. Зінь, В. П. Грудінін, А. О. Каратаєв, О. Г. Гурто-вий, М. Н. Найдьонов, М. Ж. Файнер, В. В. Джед-жера, В. М. Щербаков, О. В. Ганченко, Л. А. Єгоркіна, І. Л. Опанасюк, М. Т. Сипко, Б. Н. Якимчук, А. О. Ку-ковський, О. М. Зелінський, В. В. Лащівський, В. О. Ремаєв, Г. В. Доманський, Р. М. Макаренко, Є. Є. Бабіч.
У розвиток матеріальної бази кафедри значний внесок зробили завідувачі лабораторії В. П. Кислий, В. В. Гриб, А. О. Костецький, В. О. Ремаєв, а також лаборанти кафедри: Л. М. Борщова, Н. Б. Савіна, Л. І. Сабода, Г. А. Кравченко, Т. В. Ремаєва, С. В. Ша-перчук, Н. В. Зимка, О. М. Квартенко, Г. Р. Захарчук.
Сьогодні на кафедрі працює 12 осіб, серед яких 9 викладачів та 3 особи навчально-допоміжного персоналу.
В цілому кафедра обслуговує навчальні процеси студентів на факультетах будівництва і архітектури та водного господарства за спеціальностями: ''Промислове та цивільне будівництво'', ''Міське будівництво та господарство'', ''Автомобільні дороги і аеродроми'', ''Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів'', ''Архітектура будівель і споруд'', ''Теплопоста-чання та вентиляція'', ''Водопостачання і водо-відведення''.
Кафедра є випусковою на факультеті будівництва, а також архітектури за спе-ціальністю ''Промислове та цивільне будів-ництво'', та здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікацій-ними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр.
Кафедра керує переддипломною та ви-робничими практиками студентів спеціальностей ''Промислове та цивільне будівництво'' і ''Міське будівництво та господарство''.

Викладацький та допоміжний склад кафедри
технології будівельного виробництва

Поряд з навчальною роботою колектив кафедри займається і науковою діяльністю. Так за роки свого існування тут виконувалися держбюджетні та господарсько-договірні тематичні розробки з питань удосконалення технології виконання будівельно-монтажних робіт; розробки вхідного контролю якості будівельних матеріалів; розробки рекомендацій підвищення надійності та довговічності будівель і конструкцій тощо. Основні розробки кафедри - це удосконалення технології і організації виробництва будівельно-монтажних ро-біт у стиснутих умовах та при реконструкції сільськогосподарських будівель і споруд (державна тематична розробка 1986-1988 рр., керівник В. П. Кизима); рекомендації з підвищення надійності і довговічності будівельних конструкцій на під-приємстві ''Азот'' м. Рівне (керівник В. П. Кизима, 1986-1990 рр.); розробка та впровадження рекомендацій з удосконалення технології та методів виробництва будівельно-монтажних робіт при реконструкції об’єктів (для підприємства ''Рівнеагробуд'', керівник В. П. Кизима, 1986- 1991 рр.); корозійна стійкість залізобетонних конструкцій цеху сірчаної кислоти підприємства ''Азот'' м. Рівне'' (керівник М. Н. Найдьонов, 1988-1990 рр.); удосконалення збірних фундаментів в умовах агресивного середовища (для підприємства ''Моноліт'' м. Рівне, керівник І. Л. Опанасюк, 1988-1990 рр.).
Кафедра ''Технології будівельного виробництва'' в 1988-1991 рр. мала свій навчальний філіал на підприємстві ''Рівнеагробуд'' (керівник від кафедри - доцент, В. П. Кизима, а від підприємства - головний інженер О. М. Крусь).
На сьогодні кафедра постійно надає науково-технічну допомогу будівельним організаціям регіону. Тісна співпраця налагоджена з рівненськими організаціями та підприємствами ''Агропроект'', ''Опорядбуд'', ''Азот'', будівельно-монтажними управліннями та іншими. Крім вирішення виробничих проблем, на цих підприємствах проходять екскурсії для студентів. Вони є також, в основному, і базами проходження виробничих практик.
Значна увага на кафедрі приділяється навчально-методичному забезпеченню. За останні роки кафедрою видано: 4 навчальних посібники; 3 монографії; понад 400 статей та матеріалів до авторських свідоцтв; 190 методичних вказівок.
На кафедрі з 1998 р. відкрита аспірантура та магістратура. Першим аспірантом кафедри, що захистив кандидатську дисертацію, став Р. М. Ма-каренко.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з навчальними закладами України і країн близького зарубіжжя шляхом взаємної участі у наукових конференціях та семінарах.
На даному етапі в плани кафедри входить омолодження викладацького складу, видання ряду підручників і довідкової літератури, удосконалення викладання дисциплін при переході на модульно-рейтингову систему оцінки знань, подальша робота над розробкою ресурсоенергозберігаючими техно-логіями в будівництві.
Кафедра технології будівельних виробів і матеріалознавства

Л. Й. Дворкін - засновник і завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства, доктор технічних наук, професор

Створена як кафедра будівельних матеріалів у 1985 р. на базі відповідного предметного циклу кафедри ''Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів''.
З 1991 р. розпочата підготовка фахівців за спеціальністю ''Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів'', з якої кафедра стала випускаючою. Перший випуск інженерів-будівельників-технологів з цієї спеціальності відбувся у 1996 р. Тоді саме кафедрі присвоєно її нинішню назву. За дев’ять років за спеціальністю ''технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів'' підготовлено більше 300 спеціалістів, які успішно працюють на підприємствах будівельної індустрії регіону. У 2001 році спеціальність атестовано на найвищий - ІV рівень, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців за трьома кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст та магістр.
Сьогодні кафедра ТБВіМ веде фахові дисципліни та блоки за вибором з цієї спеціальності (25 курсів), керує курсовим (10 проектів і робіт) і дипломним проектуванням, а також навчальною, двома виробничими й переддипломною практиками. Кафедра також викладає професійно-орієнтовану дисципліну ''Будівельне матеріало-знавство'' для всіх спеціальностей будівельного та водогосподарського профілю університету, а також ряд фахових дисциплін для спеціальностей за напрямами ''Архітектура'' та ''Інженерна механіка''.
Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Л. М. Дворкін. Він має звання заслуженого діяча науки й техніки, дійсний член Академії будівництва України. Нині на кафедрі працюють 12 викладачів, з яких 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук. Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та докторантуру, які функціонують при кафедрі. За останні роки штат поповнився молодими викладачами - випускниками спеціальності. Всі вони пройшли наукову школу професора Л. Й. Дворкіна, відому далеко за межами України. На сьогодні в ній підготовлено 15 кандидатів наук.
За період роботи з 1985 р. співробітниками кафедри видано близько 30 підручників і навчальних посібників, 15 монографій, 3 довідники, отримано більше 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, опубліковано понад 700 наукових статей та більше 100 методичних вказівок.
На кафедрі проводиться велика наукова робота з проблеми ''Ресурсозбереження в технології будівельних матеріалів з використанням сировини Західноукраїнського регіону та техногенних продуктів''. Розробки з даної тематики впроваджені на будівництві Рівненської та Хмельницької АЕС, Київської та Дністровської ГАЕС, водо-господарських систем півдня України, на підприємствах будівельної індустрії України та СНД. Основними напрямами наукових досліджень останніх років є багатопараметричне проектування складу бетонних сумішей та удосконалення технології виготовлення бетонних і залізобетонних виробів з метою забезпечення комплексу їх нормованих властивостей; вико-ристання фосфогіпсу та інших відходів ВАТ ''Азот'' у будівництві; застосування базальтового туфу як сировини для будівельних матеріалів і виробів; активація гірських порід з метою виготовлення нових в’яжучих - петроцементів. Важливим фактом стало функціонування при кафедрі випробувальної лабораторії будівельних матеріалів і виробів, яка дозволяє надавати допомогу виробництву при сертифікації та контролі якості продукції.
До наукової роботи традиційно залучаються студенти, які дипло-муються на кафедрі ТБВіМ. Результати їхніх досліджень публікуються у збірниках наукових праць університету, вони щорічно стають переможцями конкурсів студентських наукових робіт. У Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю ''техно-логія будівель-них конструкцій, виробів і матеріалів'' за останні роки здобуто 7 призових місць, а студентки С. Бі-лоус та Н. Лушнікова стали переможцями цієї олімпіади.

Викладацький та допоміжний персонал
кафедри технологіїй будівельного виробництва

Кафедра постійно надає науково-технічну допомогу будівельним організаціям та підприємствам будівельної індустрії регіону. Тісна співпраця налагоджена із Здолбунівськими ВАТ ''Волинь-цемент'' і ''Волинь-шифер'', Любомирським вапняно-силікатним заводом, Рівненським та Костопільським ДБК, комбінатами будівельних матеріалів міст Рівного та Здолбунова, приватними підприємствами ''Екотерм'', ''Авгур''. Окрім спільного вирішення технічних проблем виробництва на цих підприємствах регулярно проводяться виїздні заняття та екскурсії для студентів, вони є базами виробничих практик, їхні провідні спеціалісти беруть участь у роботі Державної комісії при захисті дипломних проектів.
Матеріальна база кафедри постійно поліпшується. На сьогодні для проведення занять та виконання науково-дослідних робіт використовуються 7 спеціалізованих аудиторій, зокрема лабораторії в’яжучих матеріалів, технології бетону, металів і арматурних виробів, стінових та опоряджувальних виробів, фізико-хімічних і механічних випробувань будівельних матеріалів, навчально-наукова лабораторія. Ці навчальні бази обладнані необхідним устаткуванням для дослідження й випробування будівельних матеріалів і виробів. При кафедрі функціонують також кабінет ПЕОМ, навчально-методичний кабінет. Загальний аудиторний фонд стано-вить близько 500 м2.
Кафедра ТБВіМ тісно співпрацює із спорідненими кафед-рами інших будівельних вузів України шляхом взаємної участі у наукових конференціях і семінарах, обміну навчально-методичною літературою. За останні роки кафедрою організовано ряд науково-технічних конференцій та семінарів з проблем ресурсозбереження в технології будівельних матеріалів та взаємозв’язку складу і властивостей бетону. Студентам спеціальності ТБКВіМ читали лекції провідні фахівці в галузі технології бетону, професори В. М. Шмигальський та В. М. Вировий.
У найближчих творчих планах колективу кафедри - подальше вдосконалення методики викладання будівельно-технологічних дисциплін, видання комплексу підручників, навчальних посібників та монографій з технології будівельних виробів і матеріалів. У проведенні наукових досліджень основний акцент буде зроблено на впровадження завершених розробок у виробництво, надання технічної допомоги підприємствам будіндустрії. Планується обсяг госпдоговірних робіт на рівні 50-70 тис. грн щорічно. Подальшому підвищенню рівня кваліфікації науково-педагогічних кадрів сприятиме робота над докторськими і кандидатськими дисертаціями.
Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

В. М. Трач - завідувач кафедри опору матеріалів і будівельної механіки, кандидат технічних наук, доцент

В жовтні 1962 році наказом Міністерства вищої і середньої освіти УРСР на базі кафедри будівельної механіки були організовані самостійні підрозділи - кафедра опору матеріалів і кафедра будівельної механіки, (з якої в подальшому була відокремлена кафедра теоретичної механіки).
У січні 1988 року наказом ректора УІІВГ ці дві кафедри об'єднали знову у кафедру опору матеріалів і будівельної механіки.
Кафедра входить до складу будівельного факультету з часу його створення в 1964 році.
В різні періоди завідувачами кафедри були доценти А. Я. Барг, І. М. Вайнберг, С. Й. Гарпф, В. А. Трубій, В. Я. Михайліщев, Д. М. Коновалюк, В. І. Андрушков, М. В. Астахов, С. І. Мошинський, а також доктор фізико-математичних наук, проф. М. О. Шульга. Сьогодні кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент В. М. Трач.
Кафедра займає приміщення загальною площею 329 м2 (з них приміщення лабораторії - 175 м2).
За час існування була створена лабораторія, оснащення якої дозволяє на високому навчально-методичному рівні проводити лабораторні роботи, передбачені навчальними планами і програмами, а також виконувати дослідження в навчальних та наукових цілях. Викладачі кафедр університету на обладнанні лабораторії проводили та проводять наукові дослідження при виконанні дисертаційних робіт.
Керівництвом та співробітниками кафедри постійно здійснюється активна робота, спрямована на вдосконалення науково-методичного забезпе-чення навчального процесу, підвищення кваліфікаційного рівня викладацького колективу, зміцнення матеріально-технічної бази. Кафедра має достатньо оснащену лабораторію для проведення лабораторних занять, виконання експериментальних досліджень науково-дослідного та виробничо-господарського характеру. Лабораторією кафедри виконуються випробувальні дослідження на замовлення підприємств та організацій.

Викладацький та допоміжний персонал кафедри
опору матеріалів і будівельної механіки

Кадровий потенціал кафедри постійно поповнюється випускниками університету, які залучаються до наукових досліджень ще в гуртках студентських наукових товариств. Такими випускниками різних років, які працювали і працюють на кафедрі є доценти, кандидати технічних наук: Р. О. Дунаєвський, С. І. Мошинський, В. І. Андрушков, О. Г. Гуртовий, О. П. Примак, В. М. Трач, В. М. Гупалюк; доцент М. П. Поліщук, асистенти Є. М. Русий, А. В. Подворний.
І сьогодні робота студентського наукового гуртка продовжується. Найкращі роботи студентів подаються на конкурс студентських наукових робіт на здобуття премії ім. Гулі Корольової, і майже кожен рік студенти і викладачі кафедри стають лауреатами конкурсу.
За підсумками науково-дослідної роботи гуртка викладачі і студенти приймають участь в науково-технічних конференціях, як університету, так і на теренах України, а також за її межами. Викладачами, співробітниками кафедри, за участю студентів різних факультетів проводяться наукові дослідження в галузі механіки деформованих систем. Методи розрахунку будівельних конструкцій та їх окремих елементів, що розробляються співробітниками кафедри, вимагають спеціальних теоретико-експериментальних досліджень, спрямованих на розв’язання конкретного класу інженерних задач.
Колектив кафедри працює над загальною науковою темою ''Удосконалення методів розрахунку та оптимального проектування однорідних багатошарових елементів систем при статичному та динамічному навантаженнях''. Загальна тема відгалужується на кілька окремих: ''Міцність, стійкість та оптимальне проектування однорідних елементів конструкцій та стержневих систем в задачах статики і динаміки'', ''Напружено-деформований стан і стійкість багатошарових пластин та оболонок обертання''.
На кафедрі виконується наукова робота з держбюджетної тематики ''Розробка нелінійної теорії та побудова методів розв'язку задач стійкості шаруватих оболонок складної геометрії''.

Студенти на лабораторному занятті з опору матеріалів


Проводяться дослідження на замовлення виробництва

Усі науково-дослідні роботи носять прикладно-фундаментальний характер і спрямовані на удосконалення теорії, методів і методик розрахунку на міцність та стійкість плоских та просторових елементів конструкцій в області промислового, цивільного, гідротехнічного, дорожнього будівництва, в машинобудівній галузі. Досліджено конструкції із сучасних композитних матеріалів, що характеризуються анізотропією фізико-механічних характеристик.
Результати наукових досліджень відображені у навчальному посібнику ''Будівельна механіка'' (автори Г. П. Дорошук, В. М. Трач, з грифом Міносвіти України, 1996 р.), підручнику ''Основи будівельної механіки'' (автори: Г. П. Дорошук, В. М. Трач, з грифом Міносвіти і науки України, 2003 р.), посібнику ''Будівельна механіка'' (М. П. Поліщук, з грифом Міносвіти і науки України, 2004 р.) у навчальних посібниках: ''Комп'ютеризація курсу будівельної механіки'' (Г. П. Дорошук, 1999 р.), ''Опір матеріалів'' (С. І. Мошинський, 2001 р.), ''Ймовірності основи розрахунків на міцність'' (Г. П. Дорошук, 2000 р.), трьох монографіях (автори: А. О. Мартиненко, 1986 р., С. І. Мошинський, 2002 р., В. І. Акімова (в співавторстві, 2000 р.); десятках методичних розробок; у понад тисячі наукових статтях. Кафедра має наукові зв’язки з багатьма навчальними закладами й науковими установами України та країн СНД.
На базі університету у 1986 і 2002 рр. проводились виставки-ярмарки новітніх технологій навчання. Кафедра брала в них активну участь і займала відповідно перше і трете місця.
З 1968 року кафедра постійно проводить олімпіади з опору матеріалів. Переможці вузівських олімпіад неодноразово займали призові місця, нагороджувались грамотами й дипломами Всеукраїнських студентських олімпіадах з опору матеріалів,.
Працівники кафедри беруть активну участь в організаційній роботі університету: завідувач кафедри доцент В. М. Трач обіймав посаду проректора з навчально-практичної та адміністра-тивно-господарської роботи і є членом Вченої ради університету, факультету; ряд викладачів кафедри - члени науково-методичних рад і методичних комісій.
У цілому кафедра опору матеріалів і будівельної механіки завдяки матеріально технічній базі, навчально-методичному та науковому забезпе-ченнюі, кадровому потенціалу здійснює навчально-виховний процес в студентському середовищі на рівні, що відповідає сучасним вимогам і стандартам освітньої діяльності.


Логос Україна         <<   Факультет гідротехнічного будівництва та гідроенергетики         [ Зміст ]         Факультет екології та природокористування   >>