НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 
 

Декан факультету


ВЕРЕМЕНЄНКО
Сергій Іванович

 
Сергій Іванович народився 4 травня 1956 р. у м. Острог, Рівненської області. Закінчив Українську сільсько-господарську академію (м. Київ). Упродовж 1978-1981 рр., працював інженером-грунтознавцем Рівненської обласної агрохімлабораторії. З 1981 р. перебуває на роботі в Національному університеті водого господарства та природокористування. Працював інженером, молодшим і старшим науковим співробітником науково-дослідного сектора. Протягом 1981-1984 рр. навчався в очній аспірантурі.
У 1986 р. С. І. Веремеєнко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. З 1988 р. він обіймає посаду старшого викладача, а з 1990 р. - доцент кафедри меліоративного грунтознавства та землеробства. Протягом 1993-1996 рр. Сергій Іванович навчався у докторантурі при кафедрі екології. У травні 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.
Протягом 1997-2003 рр С. І. Веремеєнко працює на кафедрі екології на посадах доцента, професора. Упродовж 1999- 2003 рр. виконує обов'язки заступника декана факультету екології та землевпорядкування. З 2003 р. обіймає посаду завідувача кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства університету. У 2006 р. С. І. Веремеєнка обрали деканом факультету екології та природокористування.
Сергій Іванович є членом науково-методичної комісії МОН України з розробки стандартів освіти з напряму ''Агрономія'', членом спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських дисертацій при Державному агроекологічному університеті (м. Житомир).
Нагороджений знаком ''Відмінник освіти України.''

Факультет екології та природокористування створено рішенням Вченої Ради Української державної академії водного господарства 29 травня 1995 р. До його складу входять кафедри: екології, загальної хімії, агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, водних біоресурсів.
Нині на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: екологія та охорона навколишнього середовища; агрохімія і ґрунто-знавство; водні біоресурси і аквакультура. Готують їх за трьома рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр.
Факультет за кадровим складом відповідає IV рівню акредитації. Підготовку студентів забезпечує висококваліфікований викладацький коллектив: 10 докторів наук, професорів; 28 кандидатів наук, доцентів; 9 академіків, членів-кореспондентів галузевих академій наук України та міжнародних академій; 4 відмінники народної освіти; 2 заслужених працівники науки і техніки України; 1 заслужений винахідник України.
Випускники факультету успішно працюють сьогодні в Україні та восьми країнах світу, зокрема - у Франції, США, Канаді, Німеччині та ін. Понад 20 випускників працюють в НУВГП на різних кафедрах, в лабораторіях, навчаються в аспірантурі.
За 10 років існування факультету сформовано Північно-Західне регіональне відділення Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності з філіями у Польщі, Словаччині, Україні. Науковці факультету співпрацюють з вченими Варшавської політехніки та Ольштинського рільничого університету (Польща), а також з науковцями Чехії та Росії. На базі університету та обласного ліцею-інтернату функціонує навчально-методично-виробничий комплекс за спеціальностями: ''Екологія та охорона навколишнього середовища'', ''Агрохімія і ґрунтознавство'', ''Водні біоресурси і аквакультура''.
На факультеті екології та природокористування сформовано наукові школи. Упродовж 1970-1975 років була започаткована така школа, яку очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Української екологічної Академії наук, член багатьох міжнародних академій наук Степан Тихонович Вознюк. Основними напрямами її діяльності є розробка теоретичних основ ведення сільсько-господарського виробництва на меліорованих землях; обґрунтування теоретичних основ еколого-меліоративного моніторингу осушуваних земель; розробка наукових основ підвищення продуктивності меліорованих земель.
Проводяться фундаментальні, прикладні дослідження за цими темами та надаються наукові послуги господарствам. За період існування наукової школи підготовлено 8 докторів та 12 кандидатів наук. Науковці школи опублікували понад 1500 праць, 12 монографій, 48 підручників та навчальних посібників, близько 85 рекомендацій. У зарубіжних виданнях опубліковано понад 100 статей.
На факультеті активно здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів, діють аспірантура та докторантура за спеціальностями: ''агрогрунто-знавство і агрофізика''; ''екологія''; ''сільсько-господарські меліорації''.
За час існування факультету цілий ряд викладачів, які тут працюють, захистили докторські дисертації, серед них С. І. Веремеєнко, Л. Ф. Ко-жушко, Єжи Віру (Польща), В. С. Мошинський, П. Г. Черняга, М. С. Мандигра, О. М. Клименко, Й. В. Гриб, В. М. Польовий. Упродовж 1990-2005 рр. на кафедрі екології і кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства успішно захищено 14 кандидатських дисертацій. Дипломи кандидата наук отримали: О. С. Мороз, В. Й. Мельник, І. І. Статник, Т. Л. Мелехова, Ю. Р. Гроховська, В. О. Володимирець, Т. М. Івашинюта, О. О. Олій-ник, А.М. Іванченко, Т. М. Кунчик, Т. М. Гладовська, Н. М. Вознюк та ін.
Керівництво докторантурою та аспірантурою на факультеті здійснюють доктори наук, професори С. Т. Вознюк, С. І. Веремеєнко, М. О. Клименко. Плідну наукову роботу проводить кафедра хімії. Так, тут досліджується розробка методів та обладнання для очистки стічних вод і водних розчинів. Їх результати запатентовані в Україні та багатьох країнах світу, зокрема - США, Японії, Франції, Росії. Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент УЕАН М. В. Яцков отримав звання заслуженого винахідника України.
За результатами наукових досліджень викладачі та аспіранти факультету видали 6 монографій, 2 довідники, понад 800 наукових праць. Наукові школи факультету співпрацюють з науковцями Польщі, Чехії, Росії, виконують міжнародні наукові програми. Понад 50 викладачів та аспірантів брали участь в Міжнародних наукових та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати наукових розробок захищені 82 авторськими свідоцтвами.
Студенти факультету, починаючи з першого курсу, активно залучаються до науково-дослідної роботи, працюючи під керівництвом викладачів кафедр у спеціалізованих лабораторіях і на дослідних ділянках. Про результати своєї наукової діяльності студенти звітують на щорічних науково- технічних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів університету. Кращі студентські роботи беруть участь в університетських конкурсах імені Гулі Корольової та імені професора Т. М. Кирієнко.
На всіх кафедрах факультету щорічно проводиться перший етап предметних олімпіад з предметів ''Екологія'', ''Загальна хіміяї'', ''Агроекологія'', ''Іхтіологія'', ''Рибництво''.
Впровадження у навчальний процес наукової діяльності найбільш повно реалізується при виконанні магістерських робіт. Великі перспективи у цьому плані має Студентське наукове товариство. За 10 років студенти факультету одноосібно і в співавторстві з викладачами опублікували близько 30 наукових тез і статей у фахових виданнях.
Студенти факультету постійно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальностей ''екологія та охорона навколишнього середовища'', ''агрохімія і грунтознавство'', ''водні біоресурси'', що проходять в Одесі, Дніпродзержинську, Донецьку, Львові, Житомирі. Високий рівень підготовки на факультеті підтверджено призовими місцями і нагородами. Так, починаючи з 1996 р., студенти факультету отримали: 2 дипломи I ступеня, 6 дипломів II ступеня та 11 дипломів III ступеня. Активну роль у підготовці студентів факультету до олімпіад брали доктор сільськогосподарських наук, професори М. О. Клименко, С. Т. Веремєєнко, доценти С. С. Трушева, П. М. Скрипчук, В. В. Сон-дак., М. В. Яцков.
Прискореними темпами створювалося на факультеті навчально-методичне забезпечення. Упродовж 1995-2005 рр. деканатом і випусковими кафедрами розроблено понад 10 навчальних планів, підготовлено і видано з грифом Міністерства освіти і науки України масовим тиражем 4 підручники, 16 посібників, понад 20 типових програм для вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України. Викладачі факультету видали понад 300 методичних вказівок і розробили близько 20 програм контролю знань студентів.
До читання лекцій на факультеті запрошуються провідні вчені України, близького і далекого зарубіжжя. Це доктори наук, професори М. І. По-лупан і Т. О. Грінченко (Харків), А. П. Лісовал (Київ), І. М. Шерман (Херсон), А. Д. Балаєв (Київ), Веслав Ковальчевський (Польща), Хек Брінк (США).
На факультеті вперше в університеті започатковане поглиблене вивчення іноземних мов. Спільно з кафедрою іноземних мов, кафедрою екології впродовж 10 років формується спеціалізована група з поглибленим вивченням англійської мови, яка займається за окремим графіком. Під час занять студенти отримують додаткові знання професійної мови та прослуховують спеціальні фахові курси англійською. Це дало змогу підготувати кандидатів для поїздки на виробничу практику до Великобританії та організувати захист 15 дипломних проектів і магістерських робіт щорічно іноземними мовами.
Деканат є координуючим центром, що забезпечує навчально-виховний процес на факультеті. Впродовж 10 років факультет очолював доктор сільськогосподарських наук, професор М. О. Клименко. Нині деканом факультету є доктор сільськогосподарських наук, професор С. І. Вере-меєнко. Заступником декана з навчально-методичної роботи - кандидат сільськогосподарських наук, доцент С. С. Трушева. Заступник декана з навчально-виховної роботи - старший викладач А. В. Кучерова. Невід'ємною складовою діяльності викладача у вищому навчальному закладі є наукова робота. Цей важливий напрямок деканату очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент О. А. Ліхо.
Профорієнтаційна робота на факультеті дозволила налагодити зв’язки з Рівненським обласним ліцеєм-інтернатом, аграрними ліцеями села Любомирка, села Бугрин, Мирогощанським аграрним коледжем, Рівненським технічним коледжем та багатьма школами області. Завдяки зусиллям керівництва, викладачів і студентів факультету інформація про рівень підготовки фахівців та наукові досягнення розповсюджується по всіх областях України.
Працевлаштування багатьох випускників університету за кордоном свідчить про високий рейтинг і рівень підготовки фахівців. Розширення міжнародних і міжрегіональних зв’язків (університети Санкт-Петербурга, Любліна, Ольштина, Щеціна, фермерські господарства Великої Британії) дозволяє підвищити престиж спеціальностей факультету за рахунок створення умов для всебічного розвитку студентів.

Дослідження грунтів

Співпраця з науково-дослідними установами Рівненської області та України (Науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, Рівненський інститут епізоотології, Рівненська державна сільськогосподарська дослідна станція) забезпечує істотне розширення та зміцнення практичної бази підготовки майбутніх фахівців, створює сприятливі умови для спільних досліджень і наукових розробок.
Неможливо уявити собі деканат без налагодженої роботи диспетчерів. У різні роки на факультеті працювали А. Л. Бездіжа, Г. М. Якімець, А. В. Щуровська, Л. М. Стецюк, О. О. Тарасюк. На даний час працюють Л. Г. Нечипорук, І. Ф. Мельничук.
Пріоритетним напрямком роботи деканату і професорсько-викладацького складу факультету впродовж 10 років його існування є організація навчального процесу. На сьогоднішній день на факультеті екології та природокористування роботу зі студентами проводять 152 викладачі.
На факультеті створена система студентського самоврядування, яку очолює голова студентського парламенту Є. Хлопоніна. Гуртожиток № 3, в якому проживають студенти факультету, на обласному конкурсі в 2004 р. посів друге місце серед гуртожитків навчальних закладів області та перше місце в університеті.
Показником успішності культурно-масової роботи на факультеті є той факт, що Три роки поспіль на традиційному щорічному фестивалі мистецтва ''Студентська весна'' колектив ФЕП займав III, II і I призові місця. Лауреатами конкурсів ставали такі студентські художні колективи як драматичний, танцювальний (''Брейк-данс''), фольклорний, СТЕМ, а також окремі автори та виконавці.
Щорічно на першому курсі факультету проводиться конкурс ''Таланти серед нас'', що дозволяє залучити талановиту молодь у творчі колективи університету.
Дипломами І ступеня нагороджений творчий колектив ФЕП за високу виконавчу довершеність робіт декоративно-ужиткового мистецтва, представлений на виставках ''Студентська весна 2004'' та ''Студентська весна 2005''.
Студенти факультету активно займаються спортом, вони є учасниками збірних команд університету з багатьох його видів.
Кафедра екології

М. О. Клименко - завідувач кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор

Створена 29 вересня 1995 р. Очолює її доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УЕАН, МАНЕБ Микола Олександрович Клименко. Крім того, при кафедрі організовано навчально-методично-виробничий комплекс ''Еколог''. Кафедра є випусковою за спеціальністю ''екологія та охорона навколишнього середовища''. Викладацькій колектив здійснює під-готовку фахівців на стаціонарній та заочній формах навчання за рівнями: бакалавр, спе-ціаліст, магістр. Перший випуск кафедра здійснила в 1995 р.
При кафедрі екології функціонує аспірантура й докторантура. Тут захищено 8 канди-датських, 3 докторських дисертації.
У складі кафедри працює три доктори наук, професори, 12 доцентів, кандидатів наук; 4 старших викладача, 1 ассистент і 4 лаборанти. Серед її працівників - 3 академіки, 4 члени-кореспонденти галузевих академій.
Викладачі кафедри одноосібно і в співавторстві підготували і видали 16 монографій і навчальних посібників, близько 1000 наукових і навчально-методичних робіт.
Кафедра здійснює навчальний процес на 18 спеціальностях університету, проводить навчальну, виробничу, переддипломну практики, курсове та дипломне проектування. Тут розроблена необхідна нормативна документація, з усіх дисциплін створені навчально-методичні комплекси. У 2001 навчальному році проведена акредитація і атестація спеціальності ''Екологія та охорона навколишнього середовища'' на четвертий рівень.
Кафедра екології оснащена сучасним лабораторним обладнанням, має комп’ютерний клас, десятки пакетів прикладних програм, які впроваджені в навчальний процес. Наукові дослідження туті проводяться з проблеми ''Охорона і раціональне використання природних ресурсів України''.

В лабораторії кафедри

Викладачі проходять стажування на виробництві, в зарубіжних університетах. Кафедра співпрацює з наукових проблем з Щецинською політехнікою, Білостоцькою політехнікою та Вищою школою екології і управління у Варшаві, Санкт-Петербурзьким аграрним університетом, навчальними та науково-дослідними закладами України.
Кафедра агрохімії, грунтознавства та землеробства
Кафедра веде свій початок від Київського меліоративного політехнікуму та Київського гідромеліоративного інституту.
Викладачі кафедри читають понад 30 навчальних дисциплін, таких як ґрунтознавство, землеробство, агрохімія, рослинництво та ін. для студентів спеціальностей агрохімія та ґрунтознавство, гідромеліорація, землевпорядкування і кадастр, екологія та охорона навколишнього середовища, водні біоресурси та аквакультура.
У її становлення та розвиток зробили значний внесок доктори сільськогосподарських наук, професори М. І. Пшеничний, Д. В. Ярмізін, Г. М. Самбур, М. Й. Долгілевич, Т. М. Кірієнко, В. О. Оліневич. Упродовж 1970-2002 рр. кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С. Т. Вознюк. З 2002 р. нею завідує доктор сільськогосподарських наук, професор Сергій Іванович Веремеєнко.
Дисципліни, що читаються по кафедрі і з яких велись і ведуться наукові дослідження, є базовими для підготовки науково-педагогічних кадрів. Тільки за рівненський період діяльності кафедри на підставі проведених досліджень з вивчення шляхів підвищення родючості й ефективності використання зрошуваних і осушуваних земель по кафедрі через аспірантуру та докторантуру підготовлено 30 кандидатів наук, 5 докторів наук.
Тематика наукових досліджень кафедри в різні періоди охоплювала такі напрями, як освоєння подових земель Півдня України під культуру рису, комплексні (структурні) меліорації гідроморфних ґрунтів, використання скидних теплих вод у сільському господарстві. Тематика наукових досліджень співробітників кафедри на сучасному етапі проводиться за напрямами:
-агроекологічна оцінка тривалого використання осушених торфових грунтів, збереження та забезпечення їх високої продуктивності;
-оцінка агроекологічної ефективності використання осадів стічних вод у якості добрив;
-розробка технологій отримання та вивчення ефективності застосування стимуляторів росту рослин природного походження;
-розробка методики економіко-статистичного аналізу динаміки й прогнозування урожайності сільськогосподарських культур;
-досліждення фомування грунтових режимів грунтів Західного Лісостепу при тривалому сільськогосподарському використанні;
-наукове обгрунтування адаптивних систем удобрення сільськогосподарських культур північно-західного регіону України;
-оцінка рівня антропічної трансформації рослинного покриву на територіях із різними напрямками господарського використання.
Кафедра є центром Рівненського відділення Товариства ґрунтознавців України.
Науково-педагогічні працівники опублікували понад 1000 праць, зокрема - 5 навчальних посібників, 10 монографій, отримано 15 авторських свідоцтв на винаходи.
Науковці кафедри співпрацюють із зарубіжними навчальними і науково-дослідницькими закладами та установами - США, Німеччини, Англії, Росії, Білорусі; беруть участь у спеціалізованих радах університету та інших установ і закладів.
Кафедра має 4 навчальні, 2 наукові лабораторії з необхідними приладами і оснащенням для навчального процесу та проведення науково-досліднх робіт.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують чотири доктори наук, професори, сім кандидатів наук, доцентів, асистенти, аспіранти, докторант.
З відкриттям у 1999 р. підготовки фахівців за спеціальністю ''Агрохімія і грунтознавство'' кафедра набула статусу випускаючої.
Кафедра загальної хімії
Організована в 1959 р. після переведення навчального закладу з Києва в Рівне. Кафедру очолює заслужений винахідник України, член-кореспондент УЕАН, кандидат технічних наук Микола Васильович Яцков.
Професорсько-викладацький штат кафедри загальної хімії налічує 8 викладачів (зокрема один професор, 5 доцентів, один старший викладач, один асистент), 2 аспіранти та 6 осіб навчально-допоміжного персоналу. З числа викладачів 87,5 відсотка мають наукові ступені та звання.

Лабораторія кафедри загальної хімії

Навчально-науково-лабораторний комплекс кафедри включає 2 лекційні аудиторії, 5 навчальних лабораторій, одину науково-дослідну лабораторію, вагову кімнату, 2 препараторські лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням.
При кафедрі загальної хімії діє міжкафедральна науково-дослідна лабораторія електромагнітних методів очищення (ЛЕМО) зі статусом проблемної лабораторії, що була створена в 1987 р. (науковий керівник - М. В. Яцков).
Викладачі кафедри читають 15 навчальних дисциплін для студентів університету. Методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін реалізоване на 100 відсотків. Видано 9 навчальних посібників, 87 методичних вказівок. Розроблена та запроваджена в навчальний процес система контролю гарантованого рівня знань студентів з хімічних навчальних дисциплін.
Наукова робота викладачів кафедри загальної хімії здійснюється за такими напрямами досліджень: магнітно-електричне очищення речовин; технологія неорганічних речовин; методика навчання хімії; знешкодження та утилізація хімічних відходів; очищення стічних вод від домішок металів.
При кафедрі діє аспірантура за спеціальностями ''процеси та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв'' та ''навчання хімії''. Викладачі кафедри загальної хімії опублікували близько 600 наукових і науково-методичних праць, зокрема - 160 винаходів. За 15 років функціонування науково-дослідницької лабораторії електромагнітних методів очищення підготовлено 2 доктори наук, 8 кандидатів наук. Розробки працівників лабораторії з проблеми магнітно-електричного очищення речовин запатентовані в Україні та провідних державах світу (США, Японії, Німеччині, Франції, Італії, Швеції, Індії, Росії). Реалізована ліцензія на технологію та пристрій для очищення природного газу у Францію (фірма ''Г8'').
Кафедра водних біоресурсів

В. В. Сондак - завідувач кафедри водних біоресурсів, кандидат біологічних наук, доцент

Кафедра молода, створена в 2002 р. Навчальна база її знаходиться в корпусі №2.
До складу навчального комплексу підготовки за спеціальністю ''Водні біоресурси і аквакультура'' входить науково-дослідний Інститут епізоотології та ветеринарії УААН, розташований у м. Рівному.
Кафедра має спеціалізовані лабораторії.
Базами практики для підготовки спеціалістів стало сільськогосподарсько-фермерське господарство ''Вікторія'' (с. Дібрівськ, Зарічнянського району, Рівненської області), рибдільниця (с. Івачків, Здолбунівського району), ВАТ ''Рівнерибгосп'' (с. Понебель, Рівненського району), ВАТ Олександрійська рибоводно-меліоративна станція (с. Волошки, Рівненського району).
Кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент, член кореспондент МАНЕБ Василь Володимирович Сондак.
Тут розроблена необхідна документація з усіх дисциплін, створені навчально-методичні комплекси. У 2004 р. успішно пройдена акредитація спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень ''бакалавр'' та атестація на освітньо-кваліфікаційний рівень ''спеціаліст''.
Кафедра водних біоресурсів є випусковою за спеціальністю ''водні біоресурси та аквакультура''.
У складі кафедри працює 3 професори, 5 доцентів, 5 старших викладачів, 2 асистенти та 4 лаборанти.
Наукова робота підрозділу реалізується за наступними напрямами: відновлення біопродуктивності антропогенно-порушених річкових та озерних водойм; розробка і впровадження систем загальної профілактики вірусних захворювань коропових риб; розробка заходів боротьби з токсикозами риб; розробка і впровадження систем профілактики гельмінтозів риб у ставкових господарствах; оцінка екологічного стану, господарської та кормової цінності фітобіоти водних екосистем; розведення каліфорнійського черв’яка і згодовування його в рибному господарстві.


Логос Україна         <<   Факультет будівництва і архітектури         [ Зміст ]         Факультет економіки та підприємництва   >>