НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 
 

Декан факультету


ЛЕВИЦЬКА
Світлана Олексіївна

 
Світлана Олексіївна народилася в 1960 р. У 1983 р. закінчила Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю ''економіка і організація водного господарства''. До 1996 р. працювала на посаді економіста Рівненського заводу високовольтної апаратури та бухгалтера ВО ''Газотрон''.
В університеті на педагогічній роботі С. О. Левицька працює 14 років. Упродовж 1993-1996 рр. обіймала посаду старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку та аналізу, 1996-2000 рр. працювала старшим викладачем кафедри обліку та аудиту, 2000-2006 рр. - доцент цієї ж кафедри, з 2006 р. - професор.
У 2006 р. С. О. Левицькій присвоєно вчений ступінь доктора економічних наук. Вона - член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, експерт ВАК України.
Світлана Олексіївна читає лекції з дисциплін ''Організація обліку на підприємствах малого бізнесу'', ''Бухгалтерський облік у галузях народного господарства'', ''Бухгалтерська звітність''; керує курсовим та дипломним проектуванням, самостійною роботою студентів, проводить практичні та лабораторні заняття, керує дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів.
С. О. Левицька - сертифікований аудитор, член Рівненського відділення Аудиторської палати України. За активний волонтерський рух з вивчення податкової системи у 2003 р. нагороджена Почесною грамотою Головної державної податкової служби України. Двічі нагороджувалась Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.
З 2003 р. вона обіймає посаду декана факультету економіки та підприємництва.

Інженерно-економічний факультет створено в 1975 р.
Першим деканом інженерно-економічного факультету став доцент Микола Павлович Костюк. У 1984 р. його змінив на цій посаді доктор економічних наук, професор Володимир Миколайович Положій. У травні 1995 р. цей підрозділ реорганізували у факультет економіки та менеджменту (ФЕМ). Таке рішення було викликано тим, що в молодій незалежній державі відчувалася гостра необхідність в управлінській підготовці інженерів усіх спеціальностей, цільовій підготовці менеджерів в умовах переходу до ринкових основ господарювання. Реорганізований факультет розпочав підготовку фахівців за спеціальностями ''економіка під-приємства'', ''облік і аудит'' та ''адміністративний менеджмент''. Деканом факультету на той час була кандидат економічних наук, доцент Н. Г. Калічава.
Названі спеціальності здобували понад 3000 студентів денної та заочної форм навчання, що ускладнювало управління таким великим колективом. Тому в травні 1998 р. ФЕМ поділився на факультет економіки та факультет менеджменту. Деканом факультету економіки було призначено заслуженого працівника освіти України, члена-кореспондента АПН України, спеціаліста із маркетингу, професора С. М. Гончарова. На денній, заочній та дистанційній формах навчання студенти факультету освоюють спеціальності ''економіка підприємства'' і ''облік та аудит''. У 2005 р. на факультеті відкрили нову спеціальність - ''фінанси і кредит''.
З березня 2003 р. факультет очолює доктор економічних наук, професор, висококваліфікований спеціаліст з бухгалтерського обліку, сертифікований аудитор Світлана Олексіївна Левицька.
У 2004 р. факультет перейменовано на факультет економіки і підприємництва. До складу факультету входять чотири кафедри: економіки підприємства; обліку та аудиту; фінансів і економіки природокористування; економічної теорії,
В основному студенти навчаються на денній формі навчання. Відповідно до держзамовлення абітурієнти, які успішно склали вступні іспити, мають можливість навчатися безкоштовно. Крім того, на факультеті існує платна форма навчання.
Заочна форма охоплює студентів, що навчаються за держбюджетні кошти та за угодами, в яких передбачено повне відшкодування вартості навчання. Студенти можуть навчатися за заочною формою також у Кримському, Слов’янському, Прилуцькому, Закар-патському навчально-консультаційних центрах університету. Молодші спеціалісти, які закінчили вищий навчальний заклад І та ІІ ступеня акредитації, мають змогу навчатися за інтегрованими навчальними планами. Особлива форма здобуття вищої освіти - дистанційна - здійснюється у Кримсь-кому та Слов'янському навчально-консультаційних центрах університету.
Викладачі факультету економіки і підприємництва у повному обсязі забезпечують навчальний процес в Інституті довузівської підготовки і післядипломної освіти.
Факультет має у своєму розпорядженні: 4 комп’ютерні класи; 3 методичних кабінети; 3 філії бібліотеки; читальний зал; 6 спеціалізованих аудиторій; 24 аудиторії загального користування; гуртожиток на 475 місць.
До складу факультету входять навчально-науково-виробничі комплекси ''Економіст'' та ''Обліковець'', членами якого є Рівненський міський економіко-правовий ліцей, Рівненський обласний ліцей-інтернат, ЗОШ № 12 м. Рівне, Рівненська філія Приват Банку.

Колектив факультету

Навчально-методична робота на факультеті - це комплексний, багатогранний та динамічний процесс, основним завданням якого в сучасних умовах є науково-методичне забезпечення навчального процесу за напрямком ''Економіка і підприємництво'' у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи та інтеграції в європейську систему освіти. Координує методичну роботу методична рада та методичні комісії. На факультеті розроблено навчальні плани підготовки бакалаврів з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) та підготовки спеціалістів і магістрів відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти.
Викладачі факультету інтенсивно готують до видання навчальні посібники та підручники; розробляються інтерактивні комплекси навчальних дисциплін, пакети прикладних програм, комп’ютерні програми тестування при здачі кваліфікаційних іспитів, комплекти комплексних контрольних робіт (ККР) та комплексних контрольних завдань (ККЗ) для перевірки знань студентів.
Науково-дослідна робота факультету охоплює широкі аспекти економічних питань та проводиться за такими напрямками: виконання держбюджетних кафедральних та госпдоговірних науково-дослідних тем на кафедрах; участь у міжнародних, регіональних і місцевих науково-практичних конференціях та семінарах; контроль за науковою діяльністю аспірантів, докторантів та здобувачів на кафедрах; робота з талановитою молоддю; участь у Всеукраїнських та внутрішньовузівських сту-дентських конференціях, бліц-турнірах, олімпіадах з фахових дисциплін; проведення студентських наукових семінарів.
У квітні 2006 р. проводилась щорічна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрантів та студентів НУВГП. Виступило близько 100 викладачів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів факультету. За результатами виступів опубліковано понад 50 статей у збірнику НУВГП та інших фахових виданнях.
У травні 2006 р. на базі НУВГП відбулась Міжнародна науково-практична конференція ''Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит''.
У жовтні 2006 р. на базі факультету економіки і підприємництва та менеджменту було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію ''Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції'', в якій взяли участь 340 осіб, серед них - 26 докторів наук.
У квітні 2006 р. на факультеті проводилась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ''Економіко-правове поле діяльності суб'єктів господарювання регіону: стан, проблеми, перспективи, фінансове та облікове забезпечення''.
У травні 2006 р. у Національному університеті ''Острозька академія'' проводилась Всеукраїнська міжвузівська студентська науково-практична конференція ''Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку'', активну участь в якій взяли й студенти НУВГП.
На факультеті створено потужний науково-педагогічний колектив, у складі якого працюють: 5 заслужених працівників освіти України, 6 академіків, членів-кореспондентів галузевих академій наук України; 7 докторів наук, професорів; 55 кандидатів наук, доцентів.
Кафедра обліку і аудиту

Колектив кафедри обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту створена в 1993 р. і є випусковою за спеціальністю ''облік та аудит''. На ній працюють 23 викладачі, серед яких - доктор економічних наук, професор І. Д. Лазаришина (завідувач кафедри), доктор економічних наук, професор С. О. Левицька, кандидат економічних наук, професор С. Я. Зубілевич, кандидати економічних наук, доценти Т. Г. Бондарева, В. М. Вовк, А. П. Іващенко, Н. М. Позняковська, О. Р. Суха, О. Л. Міклуха, Л. І. Шевчук. Понад 10 викладачів кафедри навчаються в цільовій аспірантурі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Київського національного торговельно-економічного університету, Тернопільського національного економічного університету та при кафедрі обліку та аудиту НУВГП.
На кафедрі видано 13 монографій, авторами яких є І. Д. Лазаришина, С. О. Левицька, Н. М. Позня-ковська, О. Л. Міклуха, В. О. Хомедюк. Щороку науковці кафедри публікують понад 40 наукових статей і тез у фахових виданнях, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, є членами спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій.
У рамках КМСОНП укладено угоди про співробітництво з Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Київським національним торговельно-економічним університетом, Львівською комерційною академією, Тернопільським національним економічним університетом, Рівненською філією ЗАТ КБ ''Приват-банк'', АППБ ''Аваль'' та іншими організаціями та установами.
Кафедра економіки підприємства

С. М. Гончаров - професор кафедри економіки підприємства


Кафедра економіки підприємства - одна з провідних в університеті. Заснована вона у вересні 1971 р. і називалася тоді кафедрою економіки водного господарства. Сьогодні на кафедрі працює 33 викладачі, з яких 26 мають вчені ступені й наукові звання. Серед них: академік, віце-президент Української екологічної академії наук, доктор економічних наук, професор М. А. Хвесик, доктор економічних наук, професор А. С. Даниленко, доктор економічних наук, професор Т. П. Галушкіна, доктор економічних наук, професор Н. О. Парфенцева, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, член-кореспондент Української екологічної академії наук, кандидат технічних наук, професор С. М. Гончаров, член-кореспондент української екологічної академії наук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент А. С. Гордійчук, член-кореспондент Української екологічної академії наук, кандидат економічних наук, професор Н. Б. Кушнір, кандидати наук, доценти В. М. Гус, Н. В. Багерська, А. М. Іванченко, Н. Е. Ковшун, В. В. Козлюк, В. М. Костриченко, Т. В. Кузнєцова, В. Г. Онокало, В. А. Петрук, О. Я. Романів, В. О. Солодкий, О. А.Стахів, доцент І. К. Левун.
З вересня 1995 р. колектив кафедри готує фахівців за спеціальністю ''економіка підприємства'', забезпечуючи організацію навчального процесу на денній, заочній формах навчання та за інтегрованими навчальними планами для випускників вищих навчальних закладів другого ступеня акредитації (коледжів).
Викладачі кафедри забезпечують якісне викладання дисциплін економічного блоку студентам більшості спеціальностей, ліцензованих університетом.
На кафедрі успішно здійснюється методична робота. Викладачі видають навчальні посібники, підручники, книги, методичні вказівки.
При кафедрі діє аспірантура, в якій навчається 10 аспірантів, та магістратура з обсягом ліцензованого набору 30 осіб.
Високому рівню професійної підготовки спеціалістів сприяє сучасна матеріально-технічна база кафедри.
Кафедра фінансів і економіки
Кафедра фінансів і економіки природо-користування функціонує з 2004 р. Лекційні, семінарські і практичні заняття проводять тут 15 викладачів, серед яких - три доктори та п’ять кандидатів наук. Колектив кафедри очолює професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України, віце-президент Спілки економістів України В. І. Павлов.
На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю ''Фінанси і кредит'' освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (напрямок освіти ''Економіка та підприємництво'') за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Кафедра забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації експертів з оцінки нерухомого майна. Навчання проводиться за ліцензією Фонду державного майна України на базі вищої освіти - бакалавр, спеціаліст, магістр.
Кафедра обслуговує провідні випускові кафедри з фінансової підготовки студентів як економічних, так і інженерних спеціальностей за такими дисциплінами: ''Фінанси'', ''Фінанси підприємства'', ''Фінансовий менеджмент'', ''Гроші і кредит'', ''Інвестування'', ''Страхування'', ''Бюджетна система'', ''Оподаткування'', ''Казначейська справа'', ''Банки і фінансові установи'', ''Економіка природо-користування'', ''Оцінка землі і нерухомості'' тощо. Викладання дисциплін ведеться на оновленій за європейськими стандартами, відповідно до вимог Болонського процесу, сучасній навчально-методичній базі.
До діяльності кафедри, в рамках аспірантури та докторантури, належить підготовка науково-педагогічних кадрів за спеціальностями ''гроші, фінанси і кредит'', ''економіка природокористування і охорона навколишнього середовища'' та ''розміщення продуктивних сил і регіональна економіка''. Колектив кафедри тісно співпрацює із Західним науковим центром НАН і МОН України, спорідненими вищими навчальними закладами, органами державного та регіонального управління, місцевого самоврядування та підприємницькими структурами.
Результати наукових досліджень кафедри широко представлені в матеріалах міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, у фахових публікаціях.
Кафедра економічної теорії

Колектив кафедри економічної теорії

Кафедра економічної теорії створена у 1968 р. як кафедра політичної економії, забезпечувала викладання цієї дисципліни для всіх спеціальностей Українського інституту інженерів водного господарства.
Нині кафедра забезпечує викладання восьми дисциплін блоку фундаментальної підготовки фахівців з економіки і підприємництва та менеджменту. Це політична економія, мікро-економіка, макроекономіка, історія економічних учень, економічна історія, міжнародна економіка, державне регулювання економіки, моделювання мікро- і макроекономічних процесів та дисципліни соціально-гуманітарного циклу підготовки фахівців технічних спеціальностей. Викладачі кафедри також викладають дисципліни теоретико-економічного циклу в Інституті довузівської підготовки та післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування.
На кафедрі працюють 14 викладачів, 9 із них мають вчений ступінь кандидата економічних наук, 6 - звання доцента. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Г. Е. Гронтковська.
Головними напрямками наукової роботи кафедри є проблеми економічного зростання, вдосконалення механізмів державного регулювання економіки, інтеграції економіки України у світовий господарський простір.
Викладачі кафедри є авторами і співавторами ряду монографій і посібників.
Кафедра плідно співпрацює з Рівненським Центром економічної освіти, міським та обласним управліннями освіти, забезпечуючи підвищення кваліфікації викладачів економіки загальноосвітніх шкіл.


Комп’ютерний клас факультетуЛогос Україна         <<   Факультет екології та природокористування         [ Зміст ]         Факультет землеустрою та геоінформатики   >>