НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 
 

Декан факультету


ОКОРСЬКИЙ
Віталій Петрович

 
Віталій Петрович народився 7 січня 1954 р. у с. Городище Шепетівського району Хмельницької області в родині робітників.
Після здобуття вищої освіти в Українському інституті інженерів водного господарства працював інженером Трубізького управління осушувальних систем.
З 1980 р. В. П. Окорського працює в інституті асистентом кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій. Через десять років він закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію. Викладацьку роботу продовжував на посаді старшого викладача, а пізніше - доцента кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій.
З 1998 р. Віталія Петровича переводять на посаду доцента новоствореної кафедри менеджменту. Спочатку він виконував обов’язки заступника завідувача кафедри менеджменту, а в 2000 р. став заступником декана факультету менеджменту НУВГП.
У 2002 р. Віталія Петровича було обрано деканом факультету менеджменту.
До кола його наукових інтересів на сучасному етапі діяльності належать розробки за напрямами: менеджмент у галузі водогосподарського будівництва, методи реалізації підприємницького потенціалу водогосподарських підприємств тощо.
В. П. Окорський - автор понад 50 науково-методичних і наукових праць у галузі розвитку водогосподарського комплексу та управління водним господарством.

Факультет менеджменту створений у 1998 р. шляхом відокремлення від факультету економіки і менеджменту.
У різні роки його очолювали доктор сільськогосподарських наук, професор Д. В. Лико (1998-2000 рр.) та доктор економічних наук, професор В. Я. Гуменюк (2000-2002 рр.). З 2002 р. посаду декана факультету менеджменту обіймає кандидат технічних наук, доцент В. П. Окорський.
Професійна підготовка фахівців, навчально-методична діяльність факультету здійснюється на кафедрах: регіонального управління; менеджменту; трудових ресурсів і підприємництва; політології, соціології і права.
На факультеті працює 5 докторів наук, професорів, 40 кандидатів наук, доцентів.
Викладачі продовжують багаторічну практику підготовки в університеті фахівців у галузі економіки та управління.
В основній своїй діяльності колективи кафедр спрямовують свої зусилля на реалізацію європейських стандартів освіти, запровадження освітніх інноваційних технологій, прогресивних методів і методик навчання. Зокрема, на факультеті, як і загалом в університеті, широко впроваджується кредитно-модульна система організації навчального процесу.
Факультет менеджменту готує фахівців за такими професійними спрямуваннями (спеціальностями): менеджмент організацій; управління персоналом та економіки праці; організація перевезень і управління на автотранспорті. Усі спеціальності ліцензовані та акредитовані за найвищим, ІV рівнем акредитації, що дає змогу готувати як спеціалістів, так і магістрів.
Факультет розвивається відповідно до регіональних потреб у фахівцях, впроваджує нові спеціальності та спеціалізації. Тут створена і функціонує потужна матеріально-технічна база. Працюють два методичних кабінети, комп'ютерний клас, спеціалізовані аудиторії; студенти мають змогу користуватися сучасною літературою, оволодівати комп'ютерними технологіями, поглиблювати і зміцнювати свої знання.
На факультеті є докторантура та аспірантура, над дисертаціями працюють 10 аспірантів та здобувачів вченого ступеня. Викладачі проводять наукові дослідження з актуальних проблем менеджменту. Залучаються до наукових досліджень і студенти, які виступають з доповідями на наукових конференціях та публікують свої праці.
Щороку на факультеті проводиться олімпіада з менеджменту та науково-практична конференція аспірантів і студентів. Спільно з факультетом економіки і підприємництва регулярно проводяться міжнародні науково-практичні конференції.
Студенти факультету не тільки мають змогу успішно навчатись, але й набувають практичного досвіду управлінської роботи, працюючи менед-жерами у Рівненській міській молодіжній гро-мадській організації ''Маркетинг-центр ''Менеджер'', що функціонує при факультеті, а також проходячи навчання і практику на найуспіш-ніших підприємствах України.
Одним із елементів виховного процесу на факультеті є участь студентів у художній самодіяльності, що доступно кожному бажаючому. Традиційними стали конкурс ''Таланти серед нас'', фестиваль студентської творчості ''Студентська весна'', конкурс краси ''Міс університету''.
Кафедра менеджменту

Л. Ф. Кожушко - завідувач кафедри менеджменту, доктор технічних наук, професор

Кафедра менеджменту є профільною з напряму ''Менеджмент''. Створена у 1998 р. з метою підготовки фахівців спеціальності ''менеджмент організацій'', кафедра є випусковою на факультеті менеджменту. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр згідно з вимогами Болонського процесу за Європейськими стандартами. Для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і спеціаліст проводиться поглиблена підготовка за спеціалізаціями ''промисловий менеджмент'', ''менеджмент на ринку товарів та послуг'', ''будівельний і водогосподарський менеджмент''. Підготовка магістрів проводиться за напрямом ''Управління проектами''.

Колектив кафедри менеджменту

З перших днів кафедру очолює доктор технічних наук, професор Л. Ф. Кожушко. Тут працюють 20 викладачів, з яких 14 мають наукові звання та ступені. Провідними є доценти, кандидати наук Т. О. Куз-нецова, В. П. Окорський, І. О. Панасюк, Р. М. Костюкевич, Б. О. Король, Ф. Д. Швець, О. М. Клименко, О. Г. Киричок та ін. За сумісництвом у складі кафедри працюють доктор економічних наук, професор В. Я. Гуменюк та доктор економічних наук, професор В. І. Павлов.
Головними напрямами наукової роботи кафедри є відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції, розробка ринкових механізмів управління водогосподарськими проектами, проблеми і механізми раціонального використання та охорони природних ресурсів. Співробітники кафедри опублікували сотні наукових праць, серед яких статті у провідних фахових виданнях, наукових журналах. Підготували і видали понад 80 методичних вказівок, 8 навчальних підручників та посібників.
За замовленням Держводгоспу України, починаючи з 2001 р., під науковим керівництвом професора Л. Ф. Кожушка виконуються госпдо-говірні теми. При кафедрі діє докторантура та аспірантура, ефективність якої постійно підви-щується за рахунок щорічних захистів кандидатських дисертацій. За останні 5 років на кафедрі їх захищено 6.
Кафедра регіонального управління

Е. А. Зінь - завідувач кафедри регіонального управління, доктор економічних наук, професор

Кафедра регіонального управління заснована у 1993 р., призначена для підготовки фахівців у галузі регіонального управління та місцевого самоврядування. Вона є цілісним навчальним та науково-методичним центром, де сконцентровано підготовку фахівців для регіональних органів управління, розробку теоретичних основ управління регіональними економічними та соціальними процесами. Кафедра акредитована за найвищим, VI рівнем.
Засновник та завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор, академік Академії вищої освіти України, академік Академії економічних наук України Е. А. Зінь.
На кафедрі значна увага приділяється формуванню викладацького складу. До навчального процесу залучаються провідні вчені та викладачі університету, функціональні керівники апарату Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради. До викладацької роботи залучаються молоді викладачі, випускники НУВГП.
Організаційна спрямо-ваність діяльності ко-лективу кафедри регіонального управління - підготовано в університеті фахівців з нових спеціальностей, науково-методичне забезпечення навчального процесу. Отримано ліцензії на підготовку фахівців за такими спеціальностями: ''адміністративний менеджмент'' - 1994 р.; ''менеджмент організацій'' (спеціалізація ''управління в організаціях місцевого самоврядування'') - 1999 р.; ''організація перевезень та управління на автомобільному транспорті'' - 2001 р.; ''державна служба'' - 2007 р.
Кафедра також забезпечує викладання дисциплін фахового спрямування студентам спеціальностей ''економіка підприємства'', ''облік і аудит'', ''прикладна математика''.
У лекційних курсах, в курсових проектах передбачено вивчення студентами методів впливу на макроекономічні регіональні процеси: розвиток підприємництва, скорочення безробіття, створення належних соціальних і культурних умов життя людей, розвиток освіти, поліпшення здоров'я людей, захист населення від надзвичайних подій.
До основних напрямів науково-дослідницької роботи кафедри належать дослідження системи управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіону; обґрунтовуються методи управління ефективним використанням та охорони природних ресурсів, зокрема структура і методи управління підприємствами водного господарства.
Викладачі кафедри щорічно публікують у наукових виданнях 10-15 статей. За час існування кафедри видано 138 методичних розробок, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, серед них методичні розробки для виконання дипломних та магістерських робіт, для студентів заочної форми навчання тощо.
При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями ''розміщення продуктивних сил та регіональна економіка'' та ''економіка природокористування й охорона навколишнього середовища''. Кандидатські дисертації захистили В. В. Козлюк, О. Г. Кірічок, В. І. Корбутяк, А. М. Валюх, В. А. Познаховський, М. Д. Швець, А. Ю. Якимчук.
Щорічно розширюються й розвиваються зв’язки кафедри з навчальними закладами та науковими установами України, з органами державної влади.
Кафедра - ініціатор створення та організації роботи Рівненської обласної громадської організації Спілка економістів України.
Досягнуті результати стали можливими завдяки багаторічній творчій, наполегливій навчально-методичній, науковій та виховній роботі. Серед них: доценти А. М. Валюх, Н. С. Дука, В. І. Корбутяк, В. А. Познаховський, М. О. Турченюк, Є. І. Тхорук, В. С. Сорока, М. Д. Швець; ст. викладачі С. Є. Антонова, О. О. Гладковська, В. О. Дорощук, С. В. Товтин, З. О. Толчанова, А. Ю. Якимчук; асистенти З. В. Бичко, Т. С. Карпан, Ю. М. Левчик, О. В. Якімчук. Значну роботу щоденно виконує лаборантський склад (О. Я. Кравченко та О. М. Чорна).
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва заснована 2000 р. як науковий і навчально-методичний осередок підготовки фахівців за спеціальністю ''управління трудовими ресурсами'' (з 1 вересня 2003 р. - ''управління персоналом і економіка праці''). Підготовка таких фахівців і створення кафедри мали особливе значення для вирішення нагальних проблем, що виникли, з переходом до ринкових умов господарювання - безробіття і соціального захисту населення, упорядкування соціально-трудових відносин на підприємствах тощо.

Колектив кафедра трудових ресурсів і підприємництва на чолі з завідувачем - доктором економічних наук, професором В. Я. Гуменюком

Усвідомлюючи важливість справи, колектив кафедри створив необхідні умови для якісної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів названої спеціальності, про що свідчать державні ліцензії і сертифікати: у 2003 р. акредитовано підготовку бакалаврів, а в 2004 р. - магістрів. Кафедра забезпечує також вивчення низки дисциплін студентами інших спеціальностей.
На кафедрі працює висококваліфікований науково-педагогічний персонал. Якщо на час створення кафедри тут працювало дише два викладачі з ученим ступенем - професор В. Я. Гуме-нюк і доцент В. І. Бредюк, то нині вчений ступінь мають дві третини науково-педагогічного персоналу кафедри.
Про високий професійний авторитет кафедри свідчить співавторство її співробітників у розробці державних освітніх стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом ''Економіка і підприємництво''.
Кафедра також бере активну участь в організації та проведенні міжнародних конференцій на базі НУВГП з питань відтворення і мотивації продуктивності людських ресурсів.
Щороку її викладачі публікують близько 30 наукових праць. За останні три роки вони підготували і видали три монографії, підручник і два посібники з основних навчальних дисциплін.
Кафедра політології, соціології і права
Кафедра політології, соціології і права розпочала свою історію з 1930 р. Саме тоді, зі створенням Київського інженерного меліоративного інституту, було засновано кафедру суспільних наук. У 1972 р. наказом Міністерства освіти було створено кафедру наукового комунізму. Після проголошення незалежності України на кафедрі почали викладати нові навчальні дисципліни - ''Політологія'', ''Соціологія'' та ''Правознавство''. Колектив кафедри активно включився у створення відповідної грунтовної методико-теоретичної бази для їх вивчення. У результаті великої науково-дослідницької роботи у 1992 р. кафедра отримала назву - кафедри політології. З 2001 р. повна назва кафедри - кафедра політології, соціології і права.
У різні роки на посаді завідувача кафедри працювали: доцент, кандидат історичних наук А. С. Якимчук; доцент, кандидат філософських наук Г. В. Новичков професор, кандидат історичних наук В. І. Касьян. Нині кафедру очолює доцент, кандидат політичних наук Г. І. Ткаченко.

Працівники деканату факультету менеджменту

На даний момент тут працюють такі досвідчені викладачі: доцент, кандидат філософських наук Г. В. Новичков, доцент, кандидат філософських наук А. С. Циганчук, доцент, кандидат історичних наук В. Г. Семенов, доцент, кандидат філологічних наук О. В. Когут; старші викладачі Т. Є. Шевчук, В. І. Пастухова, Я. П. Цецик, Г. В. Сталовєрова, С. Н. Давидович, Г. В. Спічек; асистенти Г. Г. Островська, Г. І. Багнюк. Слід відзначити і висококваліфіковану роботу навчально-допоміжного персоналу (методист О. І. Стасюк, оператор комп’ютерного набору О. Я. Кедись, старший лаборант Г. М. Борщевський).
Співробітники кафедри викладають політологію, соціологію, правознавство, господарське право, аграрне право, господарське і трудове право, юридичну відповідальність за правопорушення на автомобільному транспорті, претензійно-позовної роботи, основи конституційного права України.
З упровадженням в університеті кредитно-модульної системи організації навчального процесу у світлі Болонської конвенції, кафедра одна з перших розробила і видала ''Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення з курсу ''Соціологія''.
Невід'ємною складовою діяльності кафедри є науково-дослідницька робота. В 1993 р. була завершена праця над кафедральною роботою ''Нарис історії розвитку суспільно-політичної думки України та сучасність'' (доцент Г. В. Новичков - науковий керівник, доценти А. С. Циганчук, Г. І. Ткаченко, А. С. Якимчук, старші викладачі М. Г. Ткаченко, В. І. Пастухова). Над науковими проблемами: ''Жіночий рух в Україні: історія і сучасність'' працює доцент Г. І. Ткаченко, ''Політична соціалізація як проблема політичної теорії і практики'' - доцент Г. В. Новичков. Доцент А. С. Циганчук щорічно проводить конкретні соціологічні дослідження з проблеми ''Соціально-політичні цінності та життєві орієнтації студентської молоді НУВГП''. Викладачі кафедри - учасники багатьох наукових конференцій як в Україні, так і за кордоном.
Важливою ланкою в їх роботі є науково-дослідницька робота студентів.


Логос Україна         <<   Факультет землеустрою та геоінформатики         [ Зміст ]         Механіко-енергетичний факультет   >>