НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Кафедра адміністративного права створена у 1979 р.
Свого часу тут викладали знані вчені-юристи — професори О. М. Якуба, Р. С. Павловський та доц. В. О. Барахтян.
Зараз на кафедрі працює 26 викладачів: шестеро докторів наук, професорів — Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, Н. П. Матюхіна, В. Я. Настюк, М. М. Тищенко, О. Г. Фролова, десятеро кандидатів наук, доцентів — І. В. Бойко, В. В. Богуцький, О. Т. Зима, В. В. Зуй, Л. П. Коваленко, І. М. Компанієць, Д. В. Лученко, Н. Б. Писаренко, О. Б. Червякова, М. Г. Шульга, п’ятеро кандидатів юридичних наук, асистентів — І. Г. Ігнатченко, О. О. Крестьянінов, В. В. Мартиновський, О. М. Соловйова, В. А. Сьоміна, п’ятеро асистентів — О. В. Давидова, М. С. Лайкова, О. О. Марченко, Ю. В. Мех, Я. С. Рябченко. Завідувачем лабораторії є Н. П. Топоркова.
Із моменту заснування кафедру очолював Герой Радянського Союзу, д. ю. н., проф. Р. С. Павловський (1979–1989). У 1990 р. її керівником став академік Національної академії правових наук України, д. ю. н., проф. Ю. П. Битяк.
Педагоги кафедри викладають адміністративне право, а також спецкурси: «Адміністративна відповідальність», «Митне право», «Основи управління в органах внутрішніх справ», «Військова адміністрація» та «Розгляд судами адміністративних справ».
З 2000 до 2010 р. видано підручники «Адміністративне право України» (2000, 2003, 2004), «Адміністративне право України. Академічний курс» (2010), «Адміністративне право України» (В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В.Зуй, І. М. Компанієць, В. Я. Настюк, М. М. Тищенко, Ф. Д. Фіночко, 2005, 2009) і низку навчальних посібників: «Адміністративне право України в схемах» (2005), «Митне право України» (М. Г. Шульга, 2005), «Митне право України» (Ю. П. Битяк, М. Г. Шульга, 2006), «Митне право України» (2007), «Провадження у справах про адміністративні правопорушення» (В. В. Богуцький, В. В. Мартиновський, 2008).
Об’єктом наукових досліджень кафедри впродовж усього періоду її функціонування є головні напрями управлінської діяльності, забезпечення законності, прав та свобод громадян, їх гарантій у державному управлінні, відповідальність за адміністративні правопорушення, адміністративний процес та інше. Так науковці вивчали проблеми вдосконалення організації та діяльності органів державної влади і управління України в умовах формування правової держави (1993–1996), органів законодавчої та виконавчої влади і самоврядування України (1997–2000), а також права людини і проблеми становлення демократичної, соціальної, правової української держави (2001–2005). З 2006 р. кафедра розглядає питання формування правової держави та народовладдя згідно з комплексною цільовою програмою «Права людини і проблеми організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства». На період 2011–2015 рр. заплановано дослідження конституційно-правових аспектів забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні.
Науковці кафедри надрукували монографії «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади» (Ю. П. Битяк, 2005), «Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття» (Н. П. Матюхіна, 2006), «Адміністративно-правове регулювання природоохоронних відносин в Україні» (Л. П. Коваленко, 2006), «Організаційно-правові засади формування і діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації» (О. М. Соловйова, 2006), «Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки і протидії тероризму» (В. Я. Настюк, 2008). Викладачі брали участь у підготовці колективних монографій: «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (Ю. П. Битяк, М. М. Тищенко, 2007), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України» (В. Я. Настюк, В. П. Ємельянов, В. Г. Пилипчик, 2008), «Міжнародно-правові режими протидії тероризму» (В. Я. Настюк, С. А. Трофімов, 2009), «Система і компетенція державних органів (зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України)» (В. Я. Настюк, О. П. Дзьобань, В. Г. Пилипчик, 2009), «Адміністративно-правові режими в Україні» (В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева, 2009). Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук та О. Б. Червякова стали співавторами другого тому «Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» п’ятитомного видання «Правова система України: історія, стан та перспективи» (2009).
Співробітники кафедри брали участь у розробці «Національної стратегії реформування місцевих органів виконавчої влади та системи місцевого самоврядування», удосконаленні проекту «Стратегії національної безпеки України» та проектів концепцій реформування публічної адміністрації в Україні, законодавства про адміністративну відповідальність (зокрема про адміністративні правопорушення), системи кримінальної юстиції. Їх також долучали до законопроектної роботи та експертизи нормативно-правових актів, зокрема до підготовки проектів Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Адміністративно-процедурного кодексу України, Кодексу етики державного службовця, законів України «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про управлінські послуги», «Про нормативно-правові акти», «Про контррозвідувальний режим в Україні», «Про доктрину національної безпеки в Україні», «Про засади запобігання та протидії корупції», а також до підготовки змін і доповнень до законів України «Про вищу освіту», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про інформацію», «Про фінансовий контроль в Україні», «Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил» тощо.
Члени кафедри були учасниками багатьох республіканських та міжнародних наукових заходів — міжнародного семінару з обговорення проекту «Концепції реформування публічної адміністрації в Україні» (Харків, 2005), науково-практичних конференцій «Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні» (Харків, 2005), «Адміністративна реформа і проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів» (Сімферополь, 2008), «Правова система України: проблеми та тенденції розвитку» (Харків, 2010), «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики» (Харків, 2010), Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України» (Харків, 2006), міжвідомчої науково-практичної конференції «Протидія корупції в Україні: взаємодія держави й інститутів громадянського суспільства» (Київ, 2009), міжнародних науково-практичних конференцій «Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 2007), «Реформування процедур накладення адміністративних стягнень і застосування заходів адміністративного примусу в Україні» (Київ, 2008), «Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету» (Харків, 2009), «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до європейських стандартів» (Харків, 2009), «Актуальні проблеми правового регулювання організації і здійснення митної діяльності» (Дніпропетровськ, 2009), «Декларація про державний суверенітет України — передумова її незалежності та демократичного розвитку» (Харків, 2010).

 Логос Україна      << Полтавський юридичний інститут      [ Зміст ]      Кафедра державного будівництва >>