НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

Кафедра державного будівництва як самостійна одиниця виникла в 1992 р. у результаті реорганізації об’єднаної кафедри радянського будівництва і фінансового права. Утворення самостійної кафедри дало змогу викладати спеціалізований навчальний курс «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» та проводити наукові дослідження у цій галузі.
Тут працює 12 викладачів: д. ю. н., проф. П. М. Любченко, кандидати юридичних наук, доценти — С. Г. Серьогіна, В. О. Величко, Т. В. Стешенко, І. І. Бодрова, К. Є. Соляннік, С. В. Болдирєв, О. Ю. Лялюк, ст. викл. Л. В. Челомбитько, асистенти — В. Є. Шеверєва, М. О. Петришина, С. О. Семко, четверо аспірантів — Ю. В. Чемсак, О. О. Фролов, І. І. Омелько, Г. І. Салівон. Завідувач лабораторії кафедри — О. О. Сидоренко, лаборант — М. Г. Коваленко.
Свого часу кафедру очолювали доц. С. П. Виноградська (1977–1982), доц. В. Д. Яворський (1982–1987), проф. М. П. Воронов (1987–2004). З 2004 р. нею керує к. ю. н., доц. С. Г. Серьогіна.
Тут викладають навчальні курси: «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», «Муніципальне право», «Організація місцевого самоврядування».
Зусиллями викладачів і співробітників видано підручники та навчальні посібники: «Вибори органів місцевого самоврядування: конституційно-правовий аспект» (1998), «Вибори народних депутатів України: конституційно-правовий аспект» (1998), «Законодавство про вибори Президента України» (2004), «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» (2005), «Законодавство про вибори народних депутатів України» (2006), «Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2006), «Місцеве самоврядування: збірники нормативно-правових актів» (Ю. П. Битяк, П. М. Любченко, С. Г. Серьогіна, 2009) і «Державне будівництво» (Ю. П. Битяк, П. М. Любченко, С. Г. Серьогіна, 2010).
Головний напрям наукової діяльності кафедри — актуальні проблеми організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування. У межах цільової комплексної програми «Права людини та проблеми організації і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства» протягом 2006–2010 рр. учені вивчали питання організації підготовки та проведення президентських, парламентських і місцевих виборів, засад формування органів державної влади й органів влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, їх повноважень, форм та методів діяльності, взаємовідносин, специфіки моделі місцевого самоврядування в Україні, особливостей правового регулювання цього інституту та напрямів його модернізації, проблематику територіальної організації публічної влади, гарантування здійснення місцевого самоврядування в Україні в аспекті європейської інтеграції.
За результатами наукових досліджень, які впродовж десятиліть проводять на кафедрі, видано велику кількість наукових робіт, зокрема монографії «Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні» (С. Г. Серьогіна, 2001), «Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування» (П. М. Любченко, 2001), «Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика» (С. Г. Серьогіна, 2003), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (К. Є. Соляннік, 2003), «Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи» (К. Є. Соляннік, 2004), «Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні» (В. О. Величко, 2005), «Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики» (І. І. Бодрова, 2006), «Правовий статус, система і організація роботи виборчих комісій» (Т. В. Стешенко, 2006), «Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства» (П. М. Любченко, 2006), «Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні» (О. Ю. Лялюк, 2008), «Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів» (П. М. Любченко, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, К. Є. Соляннік, С. В. Болдирєв, 2009).
Досягнення учених кафедри державного будівництва застосовують під час нормотворчої діяльності працівники органів державної влади та місцевого самоврядування. Члени кафедри беруть участь у розробці проектів законів, рішень місцевих рад, регламентів та положень місцевих рад різних рівнів, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів. Зокрема вони активно працювали з проектом Конституції України, законами «Про нормативно-правові акти», «Про місцеве самоврядування в Україні», виборчими законами, Регламентом Верховної Ради України, законопроектами «Про асоціації місцевих рад», Національної стратегії реформування територіальної системи організації влади в Україні.
Викладачі зробили вагомий внесок у розроблення проекту Статуту територіальної громади міста Харкова, Правил забудови міста Харкова, рішення про розподіл повноважень між Харківською міською радою та її виконавчими органами.
Працівники кафедри державного будівництва — учасники міжнародних, республіканських, регіональних науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів, серед яких — науково-практичні конференції: «Правові проблеми реформування регіональної влади» (Харків, 2002), «Вибори народних депутатів 2006 року: відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства» (Київ, 2005), «Реалізація Конституції України: проблеми теорії та практики» (Харків, 2006), «Місцеве самоврядування в Україні: сучасність і перспективи» (Харків, 2007), «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених» (Київ, 2008), «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України» (Донецьк, 2008), «Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності» (Київ, 2009), «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (Харків, 2009), «Правова система України: проблеми і тенденції розвитку» (Харків, 2010), «Декларація про державний суверенітет України — передумова її незалежності та демократичного розвитку» (Харків, 2010); міжнародні науково-практичні конференції: «Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні» (Харків, 2004), «Правова система суспільства: проблеми, перспективи» (Кіровоград, 2005), «Розвиток та перспективи національної правової системи в контексті європейських інтеграційних процесів» (Мінськ, 2005), «Вибори Президента України 2004 року — проблеми і перспективи» (Київ, 2005), «Вибори Президента України — 2004: проблеми забезпечення та захисту виборчих прав громадян України» (Київ, 2005), «Вибори–2006 — проблеми і перспективи» (Київ, 2006), міжнародна конференція «Конституційний контроль на зламі століть: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (Молдова, 2004); парламентські слухання «Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування» (Київ, ВРУ, 2005); регіональна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 2006); круглі столи: «Перспективи вдосконалення законодавчої бази самоврядування територіальних громад» (Київ, 2006), «Наука конституційного права України: сучасний стан та перспективи розвитку» (Харків, 2009), «Попередження та протидія корупції у сфері публічної служби: професійна етика, декларування доходів, видатків, майна публічних службовців, підрозділів внутрішнього розслідування» (Харків, 2009); VII–ІХ міжнародні наукові конгреси «Державне управління та місцеве самоврядування» (Харків, 2007, 2008, 2009).

 Логос Україна      << Кафедра адміністративного права      [ Зміст ]      Кафедра господарського права >>