НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра господарського права

Кафедра правових основ підприємництва та фінансового права розпочала свою діяльність у 1991 р. Через десятиріччя вона отримала назву «Кафедра підприємницького та міжнародного приватного права», а в 2003 р. — «Кафедра господарського права».
Першим завідувачем був професор В. Л. Мусіяка. З 1996 р. її очолює заслужений працівник освіти України, к. ю. н., доц. Д. В. Задихайло.
Зараз на кафедрі господарського права працює 29 викладачів: один доктор юридичних наук, професор О. Р. Кібенко, два доктори юридичних наук, доценти — Ю. Є. Атаманова, В. С. Мілаш, 12 кандидатів юридичних наук, доцентів — Д. В. Задихайло, І. А. Селіванова, Н. В. Барахтян, О. В. Шевердіна, І. М. Товкун, С. В. Глібко, Р. П. Бойчук, Р. О. Денисова, О. В. Бринцев, А. А. Степанюк, К. О. Кочергіна, Л. В. Таран, десятеро кандидатів юридичних наук, асистентів — О. О. Щокіна, Д. І. Погрібний, Ю. В. Хорт, К. В. Масляєва, М. М. Кузьміна, К. С. Пісьменна, О. М. Давидюк, О. Ю. Битяк, В. В. Кудрявцева, Г. І. Сальникова, асистент Г. М. Шовкопляс та аспіранти К. Ю. Іванова, Г. О. Куценко, О. С. Верещагіна. Завідувач лабораторії кафедри — Ю. В. Тимченко, старший лаборант — М. В. Кабакова.
Серед провідних навчальних дисциплін — «Господарське право», «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Право СОТ та зовнішньоекономічні контракти».
За участю викладачів видано підручники «Міжнародне приватне право» та «Господарське право» (2005).
Протягом 2006–2010 рр. науковці й співробітники кафедри господарського права розробляли наукову проблематику господарсько-правового забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності, корпоративних, господарсько-договірних відносин, регулювання ринків окремих товарів і послуг. Впродовж 2011–2015 рр. заплановано вивчення проблематики господарсько-правового забезпечення економічної політики держави, зокрема таких її напрямів, як промислова, грошово-кредитна, будівельна політика, а також продовження наукових досліджень у сфері інноваційного та інвестиційного права.
За останні десятиліття було підготовлено низку наукових праць: «Науково-практичний коментар до торговельного законодавства України» (Д. В. Задихайло, 1996), «Корпоративне право» (О. Р. Кібенко, 1999), «Міжнародне приватне право» (О. Р. Кібенко, 2003), «Торговельне право» (А. А. Попов, 2000), «Право зовнішньоекономічної діяльності» (А. А. Попов, 2001), «Міжнародне приватне право» (А. А. Попов, 2002), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про господарські товариства» (О. Р. Кібенко, 2000), «Науково-практичний коментар до підприємницького та інвестиційного законодавств України» (Д. В. Задихайло, 1998, 2002), «Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання» (Ю. Є. Атаманова, 2002), «Участь правами промислової власності в господарських товариствах» (Ю. Є. Атаманова, 2002), «Корпоративне право Великої Британії. Законодавство. Прецеденти. Коментарі» (О. Р. Кібенко, 2003), «Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі» (В. С. Мілаш, 2004), «Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості» (В. С. Мілаш, 2004), «Участь у господарських товариствах правами промислової власності: правові проблеми передачі інноваційного продукту» (Ю. Є. Атаманова, 2004), «Колізії спадкування у міжнародному приватному праві» (А. А. Степанюк, 2004), «Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження)» (Л. В. Таран, 2004), «Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України» (О. Р. Кібенко, 2005), «Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації» (Ю. Є. Атаманова, 2005), «Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності» (В. С. Мілаш, 2005), «Міжнародне приватне право: теоретичні аспекти правового регулювання» (А. А. Степанюк, 2005), «Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення» (О. В. Бринцев, 2005), «Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби» (К. О. Кочергіна, 2005), «Інвестиційні та інноваційні правовідносини: перспективи розвитку публічної і приватної сфер» (О. Е. Сімсон, 2005), «Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавство України» (О. Р. Кібенко, 2006), «Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України» (Ю. Є. Атаманова, 2006), «Правова політика у міжнародному приватному праві» (А. А. Степанюк, 2006), «Комерційний договір у сучасних ринкових умовах» (В. С. Мілаш, 2007), «Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права» (О. О. Щокіна, 2007), «Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави» (Ю. Є. Атаманова, 2008), «Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації» (Д. І. Погрібний, 2009), «Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту» (К. С. Письменна, 2009), «Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг України» (К. М. Масляєва, 2010), «Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин» (Ю. В. Хорт, 2010), «Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання» (О. М. Давидюк, 2010), «Господарсько-правові засоби забезпечення якості продукції» (М. М. Кузьміна, 2010).
Члени кафедри брали участь у багатьох наукових заходах — науково-практичних конференціях: «Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми і перспективи» (Київ, 2005), «Розвиток господарсько-правового забезпечення сучасної економіки» (Донецьк, 2006), «Питання удосконалення судової системи України» (Харків, 2007), «Проблеми правового забезпечення економічної політики держави на сучасному етапі» (Харків, 2009), «Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України» (Харків, 2010); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення» (Харків, 2006), «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (Харків, 2009), «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України» (Донецьк, 2009); міжнародних науково-практичних конференціях: «Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету» (Харків, 2009), «Законодавче забезпечення економічної політики держави та юридична освіта» (Донецьк, 2009), «Проблеми державного будівництва і місцевого самоврядування на сучасному етапі» (Харків, 2009), «Європейські інтеграційні процеси та транскордонне співробітництво» (Луцьк, 2009), «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті необмеження до європейських стандартів» (Харків, 2009), «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (Ялта, 2009), «Актуальні питання реформування правової системи України» (Луцьк, 2009).

 Логос Україна      << Кафедра державного будівництва      [ Зміст ]      Кафедра екологічного права >>