НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра кримінології
та кримінально-виконавчого права


Кафедру кримінології та кримінально-виконавчого права створено в 1966 р. Її першим завідувачем був к. ю. н., доц. Л. М. Сугачов. Протягом 1972–1989 та 1994–1996 рр. кафедру очолював чл.-кор. Національної академії правових наук України, заслужений працівник вищої школи, заслужений професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, д. ю. н., проф. І. М. Даньшин, упродовж 1989–1993 рр. — д. ю. н., проф. В. М. Трубніков. У 1996 р. керівником став чл.-кор. Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, д. ю. н., проф. В. В. Голіна.
У різний час тут працювали відомі науковці-юристи — д. ю. н., проф. А. Ф. Зелінський, к. ю. н., проф. З. М. Оніщук, д. ю. н., проф. О. Г. Кальман, к. ю. н., доц. А. П. Копейченко, к. ю. н., доц. Л. Є. Орел, к. ю. н., доц. В. М. Харченко. Нині на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права викладає двоє докторів юридичних наук, професорів — В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, 12 кандидатів юридичних наук, доцентів — М. Ю. Валуйська, Б. М. Головкін, О. В. Лисодєд, С. Ю. Лукашевич, В. Ф. Оболенцев, Л. П. Оніка, В. В. Пивоваров, М. В. Романов, І. О. Христич, М. П. Черненок, О. Ю. Шостко, О. Ю. Юрченко, четверо кандидатів юридичних наук, асистентів — М. Г. Колодяжний, А. С. Лукаш, О. В. Ткачова, І. С. Яковець. В аспірантурі зараз навчаються К. А. Автухов, К. О. Полтава, Н. В. Сметаніна, О. В. Таволжанський. Завідувач лабораторії — Ю. Г. Бойко, лаборант — І. В. Карасюк.
На кафедрі читають навчальні дисципліни: «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Правова статистика», «Попередження злочинів», «Попередження злочинності в місцях позбавлення волі», «Звільнення від відбування покарання», «Особливості діяльності особливих підрозділів кримінально-виконавчої системи», практикум із кримінально-виконавчого права.
Викладачі кафедри підготували підручники «Кримінологія. Загальна та Особлива частини» (2009), «Кримінально-виконавче право України» (2010), «Правова статистика» (2009) та навчальний посібник «Запобігання злочинності в Україні» (2007). Вони досліджують такі наукові напрями, як «Проблеми вдосконалення теорії та практики боротьби зі злочинністю і підвищення ефективності запобігання окремим видам злочинів» у межах комплексно-цільової програми «Актуальні теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності на сучасному етапі розвитку України. Проблеми ефективності правового регулювання діяльності органів і установ виконання покарань». Протягом 2011–2015 рр. науковці працюватимуть над удосконаленням теорії та практики боротьби зі злочинністю, запобігання окремим видам злочинів згідно із затвердженою цільовою комплексною програмою «Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби України».
За період діяльності кафедри надруковано низку наукових видань, зокрема праці В. В. Голіна: «Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупреждению преступлений» (1981), «Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений» (1989), «Попередження злочинності правоохоронними органами» (1991), «Специально-криминологическое предупреждение преступлений» (1992), «Попередження злочинності» (1994), «Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи» (1997), «Злочинності — організовану протидію» (1998), «Сучасні проблеми насильницької злочинності проти особи і її попередження» (1999), «Злочини проти особистої волі людини та їх попередження» (2002), «Кримінологічні і кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове та кримінологічне дослідження» (2004), «Судимість» (2006), а також видані у співавторстві «Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження» (2006), «Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання тяжкій насильницькій злочинності проти життя і здоров’я особи» (2007), «Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми» (2007), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)».
Серед вагомих надбань кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права — книги «Кримінологічні проблеми умисних убивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються в сімейно-побутовій сфері» (Б. М. Головкін, 2004), «Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование)» (А. Ф. Зелінський, 1980), «Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении» (1986), «Стан та головні напрями попередження економічної злочинності в Україні» (О. Г. Кальман, 2004), «Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація і попередження» (А. С. Лукаш, 2008), «Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі» (С. Ю. Лукашевич, 2006), «Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження» (В. Ф. Оболенцев, 2005), «Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі» (М. В. Романов, 2005), «Сущность исполнения наказания» (А. Х. Степанюк, 2002), «Проблеми імплементації міжнародних норм і стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавче законодавство України та практику виконання кримінальних покарань» (2006), «Виконання майнових покарань» (М. П. Черненок, 2006), «Протидія організованій злочинності в європейських країнах» (О. Ю. Шостко, 2009). Відомий учений у галузі юриспруденції, д. ю. н., проф. І. М. Даньшин є автором таких книг, як «Уголовно-правовая охрана общественного порядка» (1973), «Характеристика, общее понятие и система преступлений против общественного порядка» (1974), «Преступность: понятие, общая характеристика, причины и условия» (1988), «Введение в криминологическую науку» (1998), «Усталені форми злочинності» (2002), «Общетеоретические проблемы криминологии» (2005).
Кафедра бере участь у законотворчій роботі, підготовці законодавчих і нормативно-правових актів, міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

 Логос Україна      << Кафедра соціології та політології      [ Зміст ]      Кафедра логіки >>