НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра теорії держави і права

У 1930 р. у Харківському інституті народного господарства відокремилася група науковців під керівництвом проф. К. О. Берновського, які займалися виключно дослідженням проблем теорії держави і права та сформували майбутню кафедру.
У різний час тут викладали відомі вчені, зокрема проф. К. О. Берновський, В. І. Сливицький, П. О. Недбайло, П. Т. Полежай, В. В. Копейчиков, В. М. Горшеньов, Г. О. Борисов, М. А. Придворов, В. Д. Ткаченко.
Зараз на кафедрі працюють д. ю. н., проф. О. В. Петришин, д. і. н., проф. Г. Г. Демиденко, двоє докторів наук, доцентів — С. П. Погребняк, О. В. Зінченко, 15 кандидатів юридичних наук, доцентів — І. В. Бенедик, Л. В. Авраменко, Л. Л. Богачова, М. А. Вороніна, І. О. Биля-Сабадаш, Д. В. Лук’янов, С. М. Олейников, Л. М. Павловська, І. В. Процюк, В. С. Смородинський, І. В. Яковюк, Л. М. Шипілов, Г. О. Христова, М. Г. Хаустова, Г. В. Чапала, к. і. н., доц. М. Г. Окладна, семеро кандидатів юридичних наук, асистентів — О. В. Хоменко, О. В. Пушняк, Д. О. Вовк, В. Є. Протасова, Ю. С. Размєтаєва, О. О. Уварова, М. Є. Черкас, четверо асистентів — Є. Б. Ручкін, О. О. Сидоренко, І. О. Гайдамака, С. В. Прийма, четверо аспірантів — М. І. Клочко, І. В. Семенихін, В. М. Ісакова, Ю. І. Матат. Завідувач лабораторії кафедри — І. Б. Руденко, лаборант — І. Ю. Солопіхіна.
Кафедру теорії держави і права очолювали: професори К. О. Берновський (1930–1937), В. І. Сливицький (1937–1955), С. Л. Фукс (1955–1963), А. Й. Рогожин (1964–1971), П. Т. Полежай (1971–1973), В. М. Горшеньов (1978–1984), Г. О. Борисов (1984–1988), М. А. Придворов (1988–1993), В. Д. Ткаченко (1993–2006), доценти М. В. Цвік (1973–1974), В. І. Тертишніков (1975– 1978). У 2006 р. завідувачем кафедри став академік, віце-президент Національної академії правових наук України, проф. О. В. Петришин.
Сьогодні тут викладають такі навчальні дисципліни, як «Теорія держави і права», «Історія вчень про державу і право», «Порівняльне правознавство» та «Юридична деонтологія» для студентів усіх форм навчання.
На кафедрі видано серію підручників, серед яких: «Загальна теорія держави і права» (2002), «Загальна теорія держави і права» (2009), «Порівняльне правознавство» (2003), «Юридична деонтологія» (2006), «Історія вчень про державу і право» (2009).
Викладачі систематично оновлюють навчально-методичний комплекс із усіх дисциплінах. Зокрема в 2010 р. підготовлено до друку новий навчально-методичний посібник із теорії держави та права (відповідно до вимог ЕСТS), розширено тематику курсових робіт для студентів усіх форм навчання, розроблено та видано перші в Україні «Тестові завдання з навчальної дисципліни «Теорія держави і права».
Кафедра досліджує актуальні проблеми теорії держави і права. Так протягом 2006–2010 рр. роботу виконували у межах наукового напряму «Проблеми формування правової держави і народовладдя (історія, теорія, практика)». Упродовж 2011–2015 рр. учені розроблятимуть цільову комплексну програму «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України».
За кілька останніх років вийшли друком численні монографії членів кафедри, зокрема «Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності» (О. Р. Дашковська, 2005), «Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль і правове регулювання)» (Д. В. Лук’янов, 2006), «Морфологія культури: тезаурус» (О. В. Петришин, 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (М. В. Цвік, О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов, І. В. Яковюк, 2008), «Національна правова система за умови розбудови правової демократичної державності в Україні» (М. Г. Хаустова, 2008), «Основоположні принципи права (змістовна характеристика)» (С. П. Погребняк, 2008), «Народовладдя як основа демократичної держави» (Л. М. Шипілов, 2009), «Право і час» (О. В. Пушняк, 2009), «Право і релігія» (Д. О. Вовк, 2009), «Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди» (В. Є. Протасова, 2009), «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення» (В. С. Смородинський, С. П. Погребняк, А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода та ін., 2009), «Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка» (О. В. Петришин, О. Р. Дашковська, С. П. Погребняк та ін., 2010).
Кафедра теорії держави і права долучалася до законотворчої роботи та здійснювала експертизу проектів законів й інших нормативних актів: «Про третейські суди» (2006), «Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння наукових звань» (2007), «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (2007), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (2008), «Про венчурну діяльність в інноваційній сфері» (2008), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2008), «Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» (2008), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2009), «Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» (2009), «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2009), «Про нормативні правові акти» (2009), «Про внесення змін до Конституції України» (2009), пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо реформування системи державного управління, правової охорони і захисту інтелектуальної власності, пропозиції щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї (2009), «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2010), «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України стосовно покращення системи допиту дитини потерпілої або свідка злочину» (2010), «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (2010).
Науковці й співробітники брали участь у міжнародних наукових заходах, зокрема науково-практичних конференціях: «Держава та громадянське суспільство: правові проблеми взаємодії» (Туапсе, 2006), «Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку» (Харків, 2007), «Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності» (Київ, 2007), «Культура і цивілізація: традиції та новації» (Полтава, 2008), «Європейський Союз та гендерні перетворення» (Брюссель, 2008), «Політика і право: проблеми інтеграції та шляхи їх вирішення» (Москва, 2008), «Проблеми державного будівництва і місцевого самоврядування на сучасному етапі» (Харків, 2008), «Філософія права в українській правничій освіті» (Київ, 2008), «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті європейської інтеграції» (Харків, 2009), «Політика і право: проблеми інтеграції та шляхи їх вирішення» (Новосибірськ, 2009), «Вища освіта для XXI століття» (Москва, 2009), «Політична наука і політичні процеси в Російській Федерації і нових незалежних державах пострадянської Євразії» (Москва, 2009), «Декларація про державний суверенітет України — передумова її незалежності та демократичного розвитку» (Харків, 2010), «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики» (Харків, 2010), «Правова система України: проблеми та тенденції розвитку» (Харків, 2010), «Схід-Захід: політика Європейського Союзу щодо країн-сусідів» (Берлін, 2010), «Організаційні і правові проблеми забезпечення державного суверенітету» (Харків, 2008, 2009, 2010) тощо.
Результати наукових досліджень є основою наукових статей, опублікованих у провідних періодичних виданнях: «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Центральної виборчої комісії України», «Проблеми філософії права», «Вісник Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Проблеми законності», «Право України», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Проблеми правознавства», «Держава і право».

 Логос Україна      << Кафедра культурології      [ Зміст ]      Кафедра цивільного права № 1 >>