НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра цивільного права № 1

У 1966 р. у Харківському юридичному інституті ім. Ф. Е. Дзержинського було створено кафедру цивільного права. До цього, протягом 1920–1930 і 1937–1966 рр., вона функціонувала як кафедра цивільного права і цивільного процесу, а впродовж 1930–1937 рр. — як кафедра господарського права. У 1999 р. для ефективної організації навчального процесу кафедру було розділено на дві — цивільного права № 1 та цивільного права № 2.
У різні роки тут працювали відомі вчені — професори С. І. Вільнянський, М. В. Гордон, В. П. Маслов, О. А. Пушкін, В. Л. Мусіяка, Ч. Н. Азімов. Кафедру очолювали доценти В. М. Гордон (1922–1926), С. І. Вільнянський (1944–1960), М. В. Гордон (1960–1968), проф. О. А. Пушкін (1968–1985), доц. В. Л. Мусіяка (1985–1988), проф. Ч. Н. Азімов (1988–1993), доц. М. М. Сібільов (1993–1996), В. М. Ігнатенко (1996–2001). З 2001 р. завідувач — заслужений працівник освіти України, проф. В. І. Борисова.
Сьогодні на кафедрі цивільного права № 1 викладають: к. ю. н., проф. В. І. Борисова, двоє докторів юридичних наук, професорів — І. В. Жилінкова, І. В. Спасибо-Фатєєва, 14 кандидатів юридичних наук, доцентів — Л. М. Баранова, В. М. Ігнатенко, Н. В. Коробцова, О. П. Печений, С. Н. Приступа, І. Й. Пучковська, О. М. Соловйов, О. А. Сурженко, В. П. Янишен, Н. Є. Яркіна, Я. В. Новохатська, С. В. Кривобок, Т. І. Бєгова, В. І. Крат, троє кандидатів юридичних наук, асистентів — І. П. Жигалкін, Р. І. Таш’ян, А. М. Ісаєв, 13 асистентів — В. М. Балюк, О. О. Біляєв, Р. М. Замуравкіна, С. В. Казанцев, П. В. Лютикова, К. В. Кацюба, С. Є. Сиротенко, А. Г. Донець, Т. В. Дуденко, А. М. Іванов, І. В. Курафєєва, Ю. Є. Ходико, Н. В. Ус, а також аспіранти І. М. Малиновська, Л. М. Долгополова, І. М. Панченко, Б. П. Карнаух, І. А. Лавріненко, стажер-дослідник І. Є. Федоренко.
Навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, — «Цивільне право України», «Основи римського приватного права», «Сімейне право України», «Договірне право». Викладачі видали низку підручників та навчальних посібників: «Цивільне право України» (1973, 1977), «Радянське сімейне право» (1982), «Цивільне право» (2000), «Сімейне право України» (2004, 2009), «Цивільне право України» (2004, 2010), «Право інтелектуальної власності України. Конспект лекцій» (2008), «Договірне право. Конспект лекцій» (2008). За останні роки вони підготували серію наукових і науково-методичних видань: «Іпотека: запорука нерухомості» (І. Й. Пучковська, 1997), «Шлюбний контракт» (І. В. Жилінкова, 1995), «Право власності подружжя» (1998), «Правовий режим майна подружжя» (2000), «Шлюбний контракт» (2005), «Правові основи підприємницької діяльності» (І. В. Борисова, 1998), «Про власність» (І. В. Спасибо-Фатєєва, 1995), «Акціонерні товариства: корпоративні правовідносини» (1998), «Прострочення виконання договірного зобов’язання» (О. П. Печений, 2002), «Право власності професійних союзів України» (О. М. Соловйов, 2003), «Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини» (Н. В. Коробцова, 2004), «Право комунальної власності» (В. І. Борисова, 2006), «Корпоративне управління» (І. В. Спасибо-Фатєєва, О. Р. Кібенко, В. І. Борисова, 2007), науково-практичні коментарі до Закону України «Про підприємництво» (1995), науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України (В. І. Борисова, І. В. Жилінкова, М. М. Сібільов, І. В. Спасибо-Фатєєва), «Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом» (С. В. Кривобок, 2009), «Поняття «ноу-хау» і договір про його передання» (Т. І. Бєгова, 2009), «Установи як юридичні особи» (І. П. Жигалкін, 2010), «Договір комісії за Цивільним кодексом України» (О. М. Сибіга, 2010), «Односторонні правочини в цивільному праві» (Р. І. Таш’ян, 2010).
Кафедра досліджує актуальні проблеми цивільного права: питання діяльності окремих інститутів (1967–1981), проблеми вдосконалення господарської діяльності та суспільних відносин (1981–1985), питання регулювання науково-технічного прогресу (1986–1990), правове забезпечення ринкових відносин в Україні (1991–1995), правові проблеми забезпечення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки (1996–2000), основні проблеми здійснення і захисту майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки (2001–2005). Протягом 2006–2010 рр. науковці розробляли науковий напрям «Проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних відносин» за цільовою комплексною програмою «Проблеми ефективності правового регулювання цивільних відносин в Україні», а з 2011 р. досліджуватимуть тему «Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні».
Кафедра завжди долучалася до законотворчої роботи, проводила експертизу проектів законів, інших нормативних актів, серед яких — закони України «Про підприємництво», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про оренду державного майна», «Про акціонерні товариства». Учені підготували експертні висновки до проектів постанов пленумів Верховного Суду України «Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів», «Про питання щодо способу захисту порушених прав учасників товариств з обмеженою відповідальністю» та інших, розробили проекти постанов Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про визнання правочинів недійсними», «Про судову практику у справах про спадкування» та інші.
Кафедра цивільного права № 1 — активна учасниця міжнародних наукових заходів: Цивілістичних читань із проблем права інтелектуальної власності, присвячених пам’яті професора О. А. Пушкіна (Київ, 2008), науково-практичних конференцій «Право та економіка: генезис, сучасний стан і перспективи розвитку» (Одеса, 2008), «Свобода особистості: філософсько-правове розуміння та механізм забезпечення» (Запоріжжя, 2008), «Теоретичні і практичні проблеми застосування цивільного законодавства в Україні», присвяченої пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (Харків, 2009), «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період» (Київ, 2009), «Від громадянського суспільства до правової держави» (Харків, 2009), «Актуальні проблеми цивільного права та цивільного процесу», присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (Харків, 2010), «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період» (Київ, 2009), «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до Європейських стандартів» (Харків, 2009), «Проблеми правового забезпечення економічного розвитку держави на сучасному етапі» (Харків, 2009), «Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України» (Харків, 2010), «Перспективні напрями розвитку науки цивільного права» (Харків, 2010), «Актуальні проблеми цивільного права та цивільного процесу» (Харків, 2010), «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до Європейських стандартів» (Харків, 2009), ІІІ Міжнародного інноваційного форуму (Санкт-Петербург, 2009), III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я» (Львів, 2009), Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми методології приватного права в Україні» (Київ, 2009).

 Логос Україна      << Кафедра теорії держави і права      [ Зміст ]      Кафедра цивільного права № 2 >>